Hotărârea nr. 142/2013

Hotãrârea nr. 142 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 142 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a dl primar Iulian Badescu si a consilierilor dii comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulee Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcție Economice, prin care se propune aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe am 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările s completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pe an 2014-2016 conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Aproba lista de investiții din bugetul local pe anul 2013 si estimări pe anii   20 lz

2016, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3Aproba lista obiectivelor de investiții - credite interne BRD pe anul 2013, confort Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Aproba destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2012 in suma c 696.416,82 lei si anume: pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare suma d 500.000,00 lei si pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii c funcționare suma de 196.416,82 lei.

Art.6 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primari» municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte \ aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi,#


Președinte

George [Pană


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016

Bugetul municipiului Ploiești pe anul 2013 inclusiv estimările pe anii 2014-2016 a fost fundamentat, elaborat si intocmit in conformitate cu prevederile: Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013;

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr.92/26.02.2013 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016 si a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.36/16.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016;

Deciziei nr.99/01.03.2013 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, decizie emisa avand in vedere Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2013;

H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari;

O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

Bugetul respecta echilibrul financiar in ceea ce privește raportul venituri/cheltuieli, alocarea fondurilor financiare respectând principiul de prioritate, necesitate si importanta in utilizarea de fonduri si surse de finanțare.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești estimate a se realiza in anul 2013 sunt in suma de 552.439,96 mii lei, din care suma de

88.089,64 mii lei, reprezentând finanțare de la UE, conform contractelor' finanțare incheiate in vederea realizării de investiții. Acestea au fost js'trucurâte conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/20 lOjpe se^tiiirii - \ , ’.iuț astfel:                                                 L          O

- veniturile secțiunii de funcționare -   381.395,95 mii lei,

pondere de 69,04% din totalul veniturilor bugetului local, din care^^i^p^^V^

 • 82.344,37 mii lei reprezintă varsaminte din secțiunea de funcționare pentru dezvoltare si apare cu semnul (-);

- veniturile secțiunii de dezvoltare - 171.044,01 mii lei, reprezentând o pondere de

30,96 % din totalul cheltuielilor bugetului local, din care:

 • - suma de 82.344,37 mii lei reprezintă varsaminte din secțiunea de funcționare;

 • - suma de 110,00 mii lei reprezintă venituri din capital;

 • - suma de 500,00 mii lei reprezintă o parte din excedentul bugetului local pe anul 2012 utilizat pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare;

 • - suma de 88.089,64 mii lei reprezintă sume primite de la UE.in vederea realizării următoarelor obiective de investiții:

Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv caile de acces si a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest;

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I;

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II;

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord - Intersecție Republicii;

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: Bucla Nord - Intersecție Republicii;

Reabilitare/Modmizare si echiparea specifica a centrului de primire in regim de urgenta „CIRESARII” din Ploiești;

Realizarea unui cămin de batrani prin schimbarea destinației cazărmii din strada Cosminelor nr. 11 A, Ploiești.

Cheltuielile bugetului local in suma totala de 552.439,96 mii lei sunt structurate astfel:

 • - cheltuielile secțiunii de funcționare - 381.395,95 mii lei, reprezentând o pondere de 69,04 % din totalul cheltuielilor bugetului local;

 • - cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 171.044,01 mii lei, reprezentând o pondere de 30,96% din totalul cheltuielilor bugetului local;


  Conform modificat prin C al bugetului loc< după efectuarea bugetului


t. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele puiuți lonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 „ exceqiQ# rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele do^a $gc regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele v de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit b), precum si a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si după achitarea plăților restante, se reportează in exercițiul financiar următor si se utilizează, in baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel:

 • a) ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) p entru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secțiunii de dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar”.

La data de 31.12.2012, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, soldul final al contului 829802 (excedentul bugetului local) este de 696.416,82 lei, din care propunem a se repartiza astfel:

 • a) 500.000,00 lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

a) 196.416,82 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii de funcționare.

Pe langa cheltuielile bugetului local prin HCL nr.497/30.11.2011 s-a aprobat finanțarea de investiții din creditul BRD.

Pentru anul 2013, suma ce urmeaza a fi utilizata este de 66.202,27 mii lei conform Anexei nr.3 „ Lista obiectivelor de investiții - credite interne BRD 2013” si a notelor de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic Investiții. Suma se va putea utiliza după aprobarea de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din Ministerul Finanțelor Publice.

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 se estimează la nivelul sumei de 119.611,58 mii lei, constituit din: subvenții de la bugetul local in suma de 56.418,23 mii lei si venituri proprii ale instituțiilor din activitatile proprii specifice, in suma de 63.193,35 mii lei.

Veniturile activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii vor fi utilizate astfel:

 • - la cheltuieli de personal - 36.500,00 mii lei, pondere de 30,52% din total buget;

 • - la bunuri si servicii - 72.922,30 mii lei, pondere de 60,97% din total buget;

 • - la asistenta sociala - 5.107,00 mii lei, pondere de 4,27% din total buget;

 • - la cheltuieli de capital - 5.082,28 mii lei pondere de 4,25 mii lei din total buget, cheltuieli care au ca sursa de finanțare veniturile proprii - 63.193,35 mii lei (52,83%).

Cheltuielile conform bugetului consolidat pe anul 2013 la nivelul municipiului Ploiești se estimează a fi de 681.835,58 mii lei.

La estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru anii 2014-2016 s-a avut in vedere fisa cu indicatori pentru bugetul local cuprinzând limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugețelor locale pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 si s-a acordat prioritate finanțării lucrărilor cu fonduri de la UE si finalizarea lucrărilor in continuare,,:.-de

& \


interes pentru cetateni.


alaturat.


\C-* '■') 12 //;

..


«U / I-o /■*


Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hbfar&^^Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studji Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ione Sanda Dragulea Nicoleta Cătălină Bozianu Silviu Sorin ConstantinPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013;

Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr.92/26.02.2013 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016 si a Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.36/16.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016;

Deciziei nr.99/01.03.2013 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, decizie emisa avand in vedere Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013;

H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari;

O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinului Ministerului Fiantelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fiara afectarea echilibrului bugetar”din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare;


Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor meto modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub fo sponsorizărilor de către instituțiile publice;

s-a procedat la întocmirea, fundamentarea si elaborarea bi municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești estimate a se realiza in anul 2013 sunt in suma de 552.439,96 mii lei, formate din :

 • - venituri curente in suma de 463.740,32 mii lei (din care cote defalcate din impozitul pe venit - 157.061,00 mii lei si sume defalcate din T.V.A.- 120.744,00 mii lei, conform adresei Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova nr.2486/22.03.2013 si adresei Consiliului Județean Prahova nr.4528/18.03.2013 prin care s-a repartizat municipiului Ploiești pe baza HCJ nr.36/16.03.2013 suma de 1.000,00 mii lei reprezentând sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea bugetului, precum si pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala).

 • - venituri din capital in suma de 110,00 mii lei;

 • - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in suma de 500,000 mii lei;

 • -  sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantate in suma de 88.089,64 mii lei, suma prevăzută conform contractelor de finanțare încheiate in vederea realizării următoarelor obiective de investiții:

 • - Realizarea Parcului municipal Ploiești Vest, inclusiv caile de acces si a rețelei edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest;

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I;

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului

 • 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II;

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului

 • 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord - Intersecție Republicii;

 • - Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: Bucla Nord - Intersecție Republicii;

 • - Reabilitare/Modmizare si echiparea specifica a centrului de primire in regim de urgenta „CIRESARII” din Ploiești;

 • - Realizarea unui cămin de batrani prin schimbarea destinației cazărmii din strada Cosminelor nr.l 1 A, Ploiești.

Veniturile proprii in suma de 343.603,95 mii lei sunt constituițe^din: /x

 • - impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizic&>iri^qJnaȘde

159.861,00 mii lei,( care include cote si sume defalcate din impzitnFpd\ț^n|t;m) suma de 157.061,00 miilei);                                      V          '

 • - alte impozite pe venit si profit si castifguri din capital in suma de 894^^^^^

 • - impozite si taxe pe proprietate in suma de 103.588,65 mii lei;

 • - alte impozite si taxe generale de bunuri si servicii in suma de 378,56 mii lei;

 • - taxe si servicii specifice in suma de 86,29 mii lei;

 • - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfasurarea de activitati in suma de 38.253,20 mii lei;

 • - venituri din proprietate in suma de 22.031,20 mii lei;

 • - venituri din prestări de servicii si alte activitati in suma de 3.557,83 mii lei;

 • - venituri din taxe administrative, eliberări permise in suma de 1.050,00 mii lei;

 • - amenzi, penalitati si confiscări in suma de 13.293,00 mii lei;

 • - venituri din capital in suma de 110,00 mii lei;

 • -  sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare in suma de 500,00 mii lei.

Estimarea veniturilor a fost făcută de Serviciului Public Finanțe Locale

Ploiești, conform raportului de specialitate al acestuia.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 552.439,96 mii lei, in structura se prezintă astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - 18.401,96 mii lei, pondere de 3,33% in totalul cheltuielilor bugetului local:

 • - cheltuieli de personal - 7 .890,00 mii le i - e stimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2013 s-a realizat cu respectarea Legii nr. 284/2010, Legii nr. 188/1999 republicata, Legea 283/2011, precum si HG nr. 611/2008, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, luandu-se in calcul plățile efectuate in perioada ianuarie-martie 2013;

 • - bunuri si servicii - 10.280,95 mii lei - cheltuielile au fost estimate ținând cont de realizările anului 2012, de solicitările întocmite de către direcțiile din cadrul Primăriei Ploiești precum si de legislația in vigoare.

 • - alte transferuri (proiecte fonduri externe nerambursabile) - 161,54 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Relații Internationale;

 • - la ajutor social - 25,00 mii lei pentru doua persoane fizice aflate in extrema dificultate, conform ședința Consiliului Local;

 • - active nefmanciare - 156,86 mii lei, conform Anexei nr. 2 si notei de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic- Investiții si Direcția Informatica;

 • - diminuarea cu suma de 112,67 mii lei la plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent, conform contului de execuție al trezoreriei la data de 29.03.2013, suma care a majorat bunurile si serviciile, conform prevederilor O. M. F. nr. 1199/2008 art.8 alin (1).

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - 36.282,50 mii lei, pondere de 6,57 % in totalul cheltuielilor bugetului local:

- fond de rezerva - 10.653,00 mii lei, din care suma de 9.920,00 mii lei pentru Spitalul de Pediatrie;

 • - transferuri către Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanele ^^4,5()Ț\ mii lei, conform bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia;

 • - rambursare credit Alpha Bank - 5.885,00 mii lei, (1.471.13(1^10^^^^

conform contractuluinr. 1008/31.08.2005;                            S

 • - rambursare credit B.C.R. - 14.700,00 mii lei (272.222EUR/lu^^i^^^y

contractului nr .7/1033/27.11.2007                                              n

 • -  rambursare credit B.R.D. -    4.500,000, conform contraWmi

nr. 12/22.02.2011.

 • 3. Capitolul „Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi 7.723,00 mii lei, pondere de 1,40 % in totalul cheltuielilor bugetului local.

La acest capitol au fost estimate comisioanele si dobânzile aferente creditelor interne contractate de la Alpha Bank, Banca Comerciale Româna si Banca Romana de Dezvoltare.

 • 4. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala”- 7.485,00 mii lei, pondere de 1,35 % in totalul cheltuielilor bugetului local:

 • - bunuri si servicii pentru protecția civila - 35,00 mii lei;

 • - transferuri către Politia Locala in suma de 7.450,00 mii lei, conform bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia.

 • 5. Capitolul „Invatamant” - 113.537,38 mii lei, pondere de 20,55 % in totalul cheltuielilor bugetului local:

 • - cheltuieli de personal - 92.613,00 mii lei, suma destinata finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile si a altor drepturi salariale in bani, precum si contribuțiile aferente acestora. Acestea au fost calculate conform H.G.R. nr.72/27.02.2013 privind standardele de cost pe elev si Deciziei nr.99/01.03.2013 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, decizie emisa avand in vedere Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013;

 • - bunuri si servicii - 14.343,73 mii lei, suma a fost estimata luandu-se in calcul realizările anului 2012 si prevederile H.G.R. nr.72/27.02.2013 privind standardele de cost pe elev;

 • - transferuri - 389,00 mii lei, suma ce se acorda pentru finanțarea parțial a cheltuielilor de întreținere a internatelor si cantinelor pentru elevi.;

 • - finanțări POSDRU - 90,80 mii lei, conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte Internaționala, ONG;

 • - asistenta sociala - 40,00 mii lei, reprezentând ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi sportivi din cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești;

 • - alte cheltuieli (burse) - 991,50 mii lei;

 • - active nefinanciare - 5.086,18 mii lei, din care suma de 2,37 mii lei reprezintă încasarea unei sponsorizări pentru Școala Gimnaziala George Emil Palade, suma de 410,00 mii lei pentru Colegiul Mihai Viteazul si suma de 4.673,81 mii lei conform Anexei nr. 2 si a notelor de fundamentare întocmite de serviciile de specialitate ale Direcției Tehnic -Investiții;


- diminuarea cu suma de 16,83 mii lei la plăti efectuate in anii recuperate in anul curent, conform contului de execuție al trezore^eî la^afa 29.03.2013, suma care a majorat bunurile si serviciile, conform prcj^derijof/" F. nr.l 199/2008 art.8 alin (1).

6. Capitolul „Sanatate” - 7.417,46 mii lei - pondere de 1,34 % cheltuielilor bugetului local:

- cheltuieli de personal - 3.260,00 mii lei, reprezentând cheltuieli de personal aferente asistenților medicali care activeaza in cabinetele școlare din scoli;

- bunuri si servicii - 198,00 mii lei, suma destinata asigurării unui minim de medicamente si materiale sanitare. Atât cheltuielile de personal cat si bunurile si serviciile au ca sursa de finanțare sume alocate de Ministerul Sanatatii prin Direcția de Sanatate Prahova, conform bugetului Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • - transferuri - 2.954,73 mii lei (către Spitalul de Boli Infectioase Ploiești -1.200,00 mii lei si către Spitalul Municipal Ploiești - 1.754,73 mii lei), conform bugetelor acestora.

 • - asistenta sociala - 60,00 mii lei - suma alocata conform H.G. nr. 1364/2006, Centrului de Transfuzie Sanguina Ploiești reprezentând transportul donatorilor onorifici de sânge, conform adresei nr.144/28.01.2013 al acesteia.

 • - active nefinanciare - 944,73 mii lei, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții si bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare.

7. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - 69.437,42 mii lei, pondere de 12,57 % in totalul cheltuielilor bugetului local:

 • - bunuri si servicii - 2.642,17 mii lei, respectiv:

 • - iluminat ornamental - 1.600,00 mii lei;

 • - spectacole artificii -     34,00 mii lei;

 • - acțiuni culturale - 1.008,17 mii lei.

 • - transferuri către instituții publice - 23.500,0 mii lei, respectiv:

  • - Casa de Cultura

  • - Teatrul „Toma Caragiu”

  • - Filarmonica „Paul Constantinescu”

  • - Clubul Sportiv Municipal

  800,00 mii lei;

  • - 5.200,00 mii lei;

  • - 3.300,00 mii lei;

  • - 8.800,00 mii lei;


 • -  Administrația Parcului “Constantin Stere” - 5.400,00 mii lei, conform bugeteleor de venituri si cheltuieli ale acestor instituții.

 • - finanțare proiecte - 21.810,03 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Relații Internationale;

 • - alte cheltuieli - 8.500,00 mii lei, respectiv:

 • - cheltuieli cu Asociatul F.C. Petrolul - 8.000,00 mii lei conform;

 • - reparații unitati de cult - 500,00 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții;

 • - active nefinanciare - 12.985,22 mii lei, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții


 • 8. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ”  - 44.805,9

pondere de

8,11 % in totalul cheltuielilor bugetului local:

 • - cheltuieli de personal - 6.031,00 mii lei, din care: suma de 4 pentru asistenta sociala in caz de invaliditate si suma de 1.480,00 personalul creselor;

 • - bunuri si servicii - 1.723,38 mii lei, din care suma de 460^ pentru utilitati la crese si suma de 50,40 mii lei pentru Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri alocate pentru activitati nonprofit de interes general, conform notei de fundamentare a Serviciului Proiecte cu Finanțare Internaționala, ONG;

 • - transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in suma de 13.250,00 mii Iei, conform bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia;

 • - finanțare proiecte - 8.458,55 mii lei, conform notei de fundamentare a Direcției Relații Internationale;

 • - asistenta sociala - 13.185,00 mii lei, respectiv:suma de 8.782,00 mii lei pentru asistenta sociala in caz de invaliditate, suma de 4.378,00 mii lei pentru ajutoare Încălzire locuințe si suma de 25,00 mii lei pentru alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale;

 • - active nefînanciare -2.180,00 mii lei, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare a Direcției Tehnic- Investiții;

 • - diminuarea cu suma de 21,98 mii lei la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform contului de execuție al trezoreriei la data de 29.03.2013, suma care a majorat bunurile si serviciile, conform prevederilor O.M. F. nr. 1199/2008 art.8 alin (1).

 • 9. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - 72.177,23 mii lei pondere de 13,07 % in totalul cheltuielilor bugetului local si sunt structurate astfel:

 • - bunuri si servicii - 26.439,50 mii lei, din care:

 • -  iluminat public - 6.600,00 mii lei;

 • - intretinere ceasuri publice - 39,50 mii lei, conform notei de fundamentare a R.A.S.P.Ploiesti;

 • - suma de 500,00 mii lei reprezintă reparații imobile aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții.

 • - prestări servicii Serviciul de Gospodărire Urbana - 19.300,00 mii lei;

 • - transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești - 8.400,00 mii lei, conform bugetului de venituri si cheltuieli al acestuia.

 • - active nefinanciare in suma de 37.337,73mii lei, din care suma de 1.200,00 mii lei reprezentând active nefinanciare pentru S.C.Servicii de Gospodărire Urbana, conform bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia si Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare intocmite de Direcția Tehnic-Investitii.

10 . Capitolul „Protecția mediului” - 25.952,00 mii lei, pondere de

4,70 % in totalul cheltuielilor bugetului local:


 • - bunuri si servicii - 22.232,00 mii lei, din care 20.700,00 mij activitatea de salubritate, conform notei de fundamentare a Regiei Servicii Publice Ploiești si 1.532,00 mii lei pentru apa meteo;

 • - active nefinanciare in suma de 3.720,00 mii lei, conform notei de fundamentare intocmita de Direcția Tehnic-Investitii

 • 11. Capitolul „Combustibili si energie 29.500,00 mii

5,34 % in totalul cheltuielilor si reprezintă subvenția pentru energia termica livrata populației.

12, Capitolul „Transporturi” - 119.760,37 mii lei, care reprezintă o pondere de 21,68 % in totalul cheltuielilor bugetului local si au fost structurate astfel:

 • - bunuri si servicii - 11.884,21 mii lei, respectiv, reparații curente străzi ( 9.000,00 mii lei ) si cheltuieli privind activitatea serviciului monitorizare trafic uban (2.884,21 mii lei);

 • - subvenții acordate Regiei Autonome de Transport Public Ploiești -30.000,00 mii lei, pentru acoperirea diferenței de preț si tarif la transportul urban de calatori si acordarea de facilitați si gratuitati elevilor, studenților, vteranilor de război, pensionarilor, conform bugetului de venituri si cheltuieli al acestei unitati;

-finanțare proiecte -60.321,84 mii lei, notei de fundamentare a Direcției Relații Internationale;

 • - active nefinanciare in suma de 17.720,53 mii lei,, conform Anexei nr. 2 si a notei de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic-Investitii;

 • - diminuarea cu suma de 166,21 mii lei la plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, conform contului de execuție al trezoreriei la data de 29.03.2013, suma care a majorat bunurile si serviciile, conform prevederilor O.M. F. nr.l 199/2008 art.8 alin (1).

Conform art.26 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 bugetele trebuiesc structurate si aprobate pe secțiuni.

Veniturile bugetului local in suma totala de 552.439,96 mii lei sunt structurate astfel:

 • - veniturile secțiunii de funcționare -   381.395,95 mii lei, reprezentând o

pondere de 69,04% din totalul veniturilor bugetului local, din care suma de

 • 82.344,37 mii lei reprezintă varsaminte din secțiunea de funcționare pentru dezvoltare si apare cu semnul (-);

-veniturile secțiunii de dezvoltare -  171.044,01 mii lei, reprezentând o

pondere de 30,96 % din totalul cheltuielilor bugetului local, din care: suma de

 • 82.344,37 mii lei reprezintă varsaminte din secțiunea de funcționare, suma de 110,00 mii lei reprezintă venituri din capital, suma de 500,00 mii lei reprezintă o parte din excedentul bugetului local pe anul 2012 utilizat pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, suma de 88.089,64 mii lei reprezintă sume primite de la UE.

Cheltuielile bugetului local in suma totala de 552.439,96 mii lei sunt structurate astfel:

 • - cheltuielile secțiunii de funcționare - 381.395,95 mii lei, reprezentând o pondere de 69,04 % din totalul cheltuielilor bugetului local;


- cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 171.044,01 mii pondere de 30,96% din totalul cheltuielilor bugetului local;

Conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele modificat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 „ excetF al bugetului local rezultat la incheierea exercițiului bugetar, pe cele dodupă efectuarea regularizărilor in limita sumelor defalcate din unele vem bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit b), precum si a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si după achitarea plăților restante, se reportează in exercițiul financiar următor si se utilizează, in baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel:

 • a) ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • b) p entru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicării prevederilor lit. a);

 • c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale secțiunii de dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar”.

La data de 31.12.2012, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, soldul final al contului 829802 (excedentul bugetului local) este de 696.416,82 lei, din care propunem a se repartiza astfel:

a) 500.000,00 lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

a) 196.416,82 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa ale secțiunii de funcționare.

Pe langa cheltuielile bugetului local prin HCL nr.497/30.11.2011 s-a aprobat finanțarea de investiții din creditul BRD.

Pentru anul 2013, suma ce urmeaza a fi utilizata este de 66.202,27 mii lei conform Anexei nr.3 „ Lista obiectivelor de investiții - credite interne BRD 2013” si a notelor de fundamentare întocmite de Direcția Tehnic Investiții. Suma se va putea utiliza după aprobarea de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din Ministerul Finanțelor Publice.

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 se estimează la nivelul sumei de 119.611,58 mii lei, constituit din: subvenții de la bugetul local in suma de 56.418,23 mii lei si venituri proprii ale instituțiilor din activitatile proprii specifice, in suma de 63.193,35 mii lei.

Veniturile activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii vor fi utilizate astfel:

 • - la cheltuieli de personal - 36.500,00 mii lei, pondere de 30,52% din total buget;

 • - la bunuri si servicii - 72.922,30 mii lei, pondere de 60,97% din total buget;

 • - la asistenta sociala - 5.107,00 mii lei, pondere de 4,27% din total buget;

 • - la cheltuieli de capital - 5.082,28 mii lei pondere de 4,25 mii lei din total buget, cheltuieli care au ca sursa de finanțare veniturile proprii - 63.193,35 mii lei (52,83%).

Cheltuielile bugetului consolidat pentru anul 2013 la nivelul municipiului X Ploiești se estimează a fi de 681.835,58 mii lei.                                   WX

La estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru anii 2014-201 vedere fisa cu indicatori pentru bugetul local cuprinzând limitele pentru defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 'L^getelor locale pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 si s-a acordatp|i^t4tateO^ finanțării lucrărilor cu fonduri de la UE si finalizarea lucrărilor in continuăreHie interes pentru cetateni.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotarare alaturat.

VIZAT,

Direcția Economica


DIRECTOR,

Nicoleta CraciufîoiuDirecția Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte,

DIRECTOR,

Iulia Alina Alexandru

Serviciul Buget, împrumuturi,

Erji Laura Stanciu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA I PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO.

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel./Fax:0244-546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ploiesti.ro Email: spfl@ploiesti.ro


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta, va transmitem estimarea veniturilor bugetului local pentru sursele gestionate de Serviciul Public Finanțe Locale, in vederea intocmirii Proiectului de buget (venituri) al Municipiului Ploiești pe anul 2013 si pentru următorii 3 ani (2014-2016).JUDEȚUL:__________

Unitatea administrativ-teritorială:_________________

Formular:        I 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2013 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2014-2016

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2012

Propuneri 2012

Propuneri 2013 Estimări 2014    Estimări 2015    Estimări 2016

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

Impozit pe profit de la ageriți economici 1)

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

< p- j'

03102^.8^^

2.818,29

3.500,00

2.800,00

2.900,80

3.013,93

3.119,42

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

623,07

625,75

894,22

926,41

962,54

996,23

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01 >■:

11.583,40

11.300,00

18.345,17

19.005,60

19.746,81

20.437,95

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02. -

55.509,36

54.800,00

69.542,75

72.046,29

74.856,09

77.476,06

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02,03)

07.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2.357,13

2.300,00

5.037,61

5.218,96

5.422,50

5.612,29

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

5.288,79

5.580,00

6.798,21

7.042,95

7.3J^s6S

:=«^fh7.573,74

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

7,21

1,00

10,28

10,65

O^$J,45

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

3.841,01

4.500,00

3.854,63

3.993,40

fi

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,52

0,00

0,00

A

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

wS\ v

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate (a nivelul județelor

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

O

r

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2012

Propuneri 2012

Propuneri 2013

Estimări 2014

Estimări 2015

Estimări 2016

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

Taxe hoteliere

12.02.07

309.64

306,79

378,56

392,19

407,48

421,75

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

Impozit pe spectacole

15.02,01     .

82,85

79,03

86,29

89,40

92,88

96,13

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

tf&QWiQW

6.833,55

6.710,00

19.691,57

20.400,47

21.196,08

21.937,95

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

6.260,76

6.770,00

9.711,68

10.061,30

10.453,69

10.819,57

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3.122,97

3.273,07

6.288,38

6.514,76

6.768,84

7.005,75

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

167,04

195,00

2.561,57

2.653,79

2.757,28

2.853,79

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

Alte impozite si taxe

18.02.50

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

4.536,17

7.000,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

8.727,72

14.425,58

22.031,20

22.824,32

23.714,47

24.544,48

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

3.066,74

3.026,88

62,04

64,27

66,78

69,12

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

39,10

50,00

37,79

39,15

40.68

42,10

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatiî si despăgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1.049,40

1.100,00

1.050,00

1.087,80

1.13(122.

    1.169,78

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

5.553,22

7.375,00

13.293,00

13.771,55

<i‘X809.44

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

46,63

46,62

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)

36.02

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Alte venituri

36.02.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02,01+37.02.50)

37.02

Donații si sponsorizări

37.02.01

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

39.02.07

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integrai din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului***)

40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă***)

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.13 la 42.02.17+

00.19

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi de interes local

42.02.04

Planuri sî regulamente de urbanism

42.02.05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02)

42.02.09

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capitalale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

42.02.16

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

Realizări 2012

Propuneri 2012

Propuneri 2013

Estimări 2014

Estimări 2015

Estimări 2016

37,05

36,54

40,00

41,44

43,06

44,56

69,69

80,00

70,00

72,52

75,35

77,99

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

X

X

X

fe> ~ !

> 1 r ( V

#

PROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2013


DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasîficatie bugetara

Buget 2012 cfHCL 467/20,12,12

Realizat Ia 31,12,2012

Ramași ta

31.12.2012

Accesorii

31.12.2012

Curent 2013

Total venituri 2013

Insolvabili Evidenta Curenta si Societăți în Lichidare si Dizolvare

Total venituri 2013 fara insolv.evidenta curenta si societăți in lichidare si dizolvare

Sume ce nu sc vor mai incasa in 2013 (litigii, reevaluări)

ESTIMARE 2013

0

1

2

3

4

5

6

7=44-5+6

8

9=7-8

10

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

3.500.000

2.818.287

0

0 .

0

0

0

0

0

2.800.000

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital ( firma, public)

21050250

625.750

623.074

147.640

122.581

641.129

911.350

47

911303

425,944

894.221

Impozit pc clădiri de Ia pers fizice

2107020101

11.300.000

11.583.399

4.027.759

2.717.409

13.983.085

20.733.253

43.594

20.689.659

0

18.345.168

Impozit pe clădiri de la pers juridice

2107020102

54.800.000

55.509.363

11.150.087

2.892.664

120.812.137

134.854.888

22.254

134.832.634

23.972.114

69.542,751

Impozit pe terenuri de la pers fizice

2107020201

2.300.000

2.357.133

1.434.504

1.203.105

2.911.294

5.548.903

30.465

5.518.438

0

5.037.609

Impozit pc terenuri de la pers juridice

2107020202

5.580.000

5.288.794

1.092.445

405.765

6.359.589

7.857.799

1.389

7.856.410

521.539 :

6.798.210

Teren extravilan

2107020203

1.000

7.209

2.272

804

5.749

8.825

0

8.825

0

10.276

Taxe de timbru - activitate notariala, alte taxe de timbru

21070203

4.500.000

3.841.013

3.121

1.506

0

4.627

0

4.627

0

3.854,627

Taxe hoteliere

21120207

306.790

309.643

53.606

14.956

1.920

70.482

48

70.434

0

378.562

Impozit pe spectacole

21150201

79.030

82.848

2.440

854

6.941

10.235

0

10.235

o !

86.294

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

2116020201

6.710.000

6.833.545

7.753.225

5.088.343

8.488.928

21330.496

3.900.013

17.430.483

0

19,691.568

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

2116020202

6.770.000

6.260.760

2.214.921

1.196,754

8.460.409

11.872.084

1.237.522

10.634.562

i

161.300 |

Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații (urbanism + patrimoniu)

21160203

3.273.070

3.122.971

1.467.327

1.721.055

5.536

3.193.918

2.442

3.191.476

(ferPROPUNERI BUGET LOCAL - VENITURI 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2012 cfHCL 467/20,12,12

Realizat la

31,12,2012

Ramasita

31.12.2012

Accesorii

31.12.2012

Curent 2013

Total venituri 2013

Insolvabili Evidenta Curenta si Societăți in Lichidare si Dizolvare

Total venituri 2013 fara insolv.evidenta curenta si societăți in lichidare si dizolvare

Sume ce nu se vor mai incasa in 2013

(litigii, reevaluări)

ESTIMARE

2013

Alte taxe pe utiliz. bun., autoriz utiliz. bunurilor sau pe desfas de activ, (parcari, taxa alte vehicule etc)

21160250

195.000

167.038

701.776

1.692.792

28.543

2.423.111

1.805.726

617.385

0

2.561.568

Venituri din concesiuni si inchirieri

21300205

14.425.580

8.727.723

2.224.040

7.970.488

3.714.023

13.908.551

121.429

13.787.122

0

22.031.196

Prestări servicii

21330208

3.026.880

3.066.738

0

0

0

0

0

0

62.040

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

50.000

39.095

2.790

0

1.786

4.576

4.576

0

37.790

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

1.100.000

1.049.405

0

0

0

0

0

0

1.050.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350201

7.375.000

5.553.216

40.911.975

0

0

40.911.975

1.118.353

39.793.622

0

13.293.000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

36.540

37.051

0

0

0

0

0

0

40.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

80.000

69.687

0

0

0

0

0

0

70.000

Total

126.034.640

117.347.992

73.189.928

25.029.076

165.426.069

263.645.073

8.283.282

255.361.791

25.080.897

182.584.937

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 - VENITURI

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2013, Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare, Hotararea Consiliului Local nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2013, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului local al municipiului Ploiești, pe anul 2013, la capitolul VENITURI, pentru sursele gestionate de Serviciul Public Finanțe Locale.

Fundamentarea bugetului local la capitolul « Venituri » are la baza principiile fiscalității:

 • - neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale investitorilor, capitalului roman si străin;

 • - certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia sa poata urmări si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

 • - echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in funcție de marimea acestora;

 • - eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiționale majore.De asemenea, la fundamentarea bugetului local la capitolul <<<eri^tW| avut în vedere și prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Pubîi^ B cu modificările si completările ulterioare astfel, s-au respectat preved^fe®^^ alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale care stipulează faptul că ^Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor”, astfel pe langa debitele curente rezultate ca urmare a inventarierii materiei impozabile ce au fost corectate cu procentul de încasare mediu, realizat în anii bugetari precedenți, in proiectul bugetului pe 2013 s-au înscris o parte din sumele restante la 31.12.2012, estimate in mod realist, in funcție de posibilitățile de încasare prin executare silita.

Politica de relaxare fiscala, promovată de Consiliul Local Ploiești în anii anteriori, va continua si in anul 2013, în acest sens, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2013, vor beneficia de bonificația de 10% de la plata impozitelor pe clădiri, terenuri si mijloace de transport persoanele fizice si juridice care plătesc integral creanțele la bugetul local pana la data de 31 martie 2013.

Merita subliniat faptul ca, in anul fiscal 2013, se vor acorda facilitați fiscale persoanelor fizice, astfel:

 • - scutiri la plata impozitului pe clădiri si impozitului /taxei pe terenuri aferente locuinței de domiciliu, precum si a accesoriilor aferente anilor precedenți, pentru contribuabilii care dețin in proprietate un singur imobil: persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate in gradul I de invaliditate, atestate prin certificat de încadrare in grad de handicap revizuibil, care depun ulterior documente prin care atesta prelungirea certificatului de încadrare in grad de handicap;

 • - scutirea de la plata impozitului pe clădire sau impozitului/taxei pe teren, pentru contribuabilii care dețin o singura proprietate (fie clădire, fie teren) si care au venituri lunare nete mai mici sau egale cu 450 lei (inclusiv persoanelor fara venituri), cu condiția achitării debitului restant si daca locuința de domiciliu indeplineste condițiile privind suprafețele minimale, in funcție de numărul de persoane, prevăzute de Legea Locuinței nr. 114/1996, republicata;

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a hotarat ca in anul 2013 sa vina in sprijinul persoanelor fizice din municipiul Ploiești care din anumite motive nu au putut beneficia de facilitățile acordate in anii precedenți, deși o puteau face, astfel;

- se va acorda scutire de la plata majorărilor de întârziere rezultate in urma recalculărilor, ca urmare a reverificarii dosarelor fiscale, cu condiția achitării


debitului restant pentru anumite categorii sociale de contribuat$4i, urmeaza: veteranilor de război, văduvelor de război si văduvelor ^^et^î război care nu s-au recăsătorit, persoanelor persecutate din mo® martirilor si luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluției ro Decembrie 1989, persoanelor care dețin, ca adresa de domiciliu, clădire noua, realizata in condițiile Legii locuinței r. 114/1996 republicata, pe o perioada de 10 ani, de la data dobândirii acesteia, orfanilor aflati in evidenta autoritatii tutelare, persoanelor fizice cu venit lunar net mai mic sau egal cu 450 lei etc.

- se va acorda scutire, de la plata impozitului pe clădiri, persoanelor fizice care in 2013 efectuează lucrări de natura celor care se pot executa fara autorizație de construire, iar persoanele care realizează lucrări de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor etc, beneficiază de aceasta scutire pentru o perioada de 5 ani consecutivi, de la data recepției la terminarea lucrărilor etc.                                                                               , ■ ■ .

Astfel, resursele financiare stabilite la nivelul bugetului local ca fiind venituri totale se compun din:

 • I. VENITURI CURENTE (cod de clasificatie bugetara - 0002);

 • II. VENITURI DIN CAPITAL (cod de clasificatie bugetara - 0015);

 • III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod de clasificatie bugetara - 0016);

 • IV. SUBVENȚII (cod de clasificatie bugetara - 0017).

In acest context ne propunem ca nivelul Veniturilor totale (cod de clasificatie bugetara - 0001) pe sursele gestionate de Serviciul Public Finanțe Locale în anul 2013 sa fie de 182,584,94 mii LEI.

Fundamentarea, bugetului la capitolul ‘ ‘VENITURI” s-a făcut pe baza inventarierii materiei impozabile precum si pe baza estimărilor primite de la instituțiile si unitățile care contribuie la realizarea bugetului local.

In anul 2013, la capitolul VENITURI FISCALE (cod de clasificatie bugetara ~ 0003) se prevede a fi incasata suma de 146,000.91 mii LEI, din categoria surselor gestionate de Serviciul Public Finanțe Locale si cuprind in principal:

Al, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod de clasificatie bugetara 0004) in suma de 3,694.22 mii LEI care din categoria surselor gestionate de Serviciul Public Finanțe Locale cuprind in principal:


- Impozit pe venit din transferurile proprietatilo patrimoniul personal (cod de clasificare bugetara 030218) in lei.

La aceasta sursa in anul 2012 prevederea a fost de 3.50 realizat suma de 2.818,29 mii lei.

- Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reclama si publicitate) (cod de clasificatie bugetara 050250) in suma de 894,22 mii lei.

La aceasta sursa in anul 2012 prevederea a fost de 625,75 mii lei si s-a realizat suma de 623,07 mii lei.

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod de clasificatie bugetara - 0009) in suma de 103.588,64 mii LEI si care se compun din:

Impozit si taxa pe clădiri (cod de clasificatie bugetara - 070201) in suma de 87.887,92 mii LEI, din care:

- Impozit pe clădiri de la persoane fizice (cod de clasificatie bugetara -07020101) in suma de 18.345,17 mii lei.

In anul 2012, la aceasta sursa, am avut o prevedere de 11.300 mii lei, realizandu-se suma de 11.583,40 mii lei.

Pentru anul 2013, estimam ca se va încasa suma de 18.345,17 mii lei, ținând cont de faptul ca, in evidentele fiscale figurează peste 101.579 contribuabili persoane fizice ce dețin in proprietate clădiri, iar aproximativ 9.000 de contribuabili beneficiază de facilitați fiscale.

Estimarea făcută pentru aceasta sursa a tinut cont de inventarierea materiei impozabile si s-a avut in vedere media gradului de încasare realizat in anii precedenti pe curent, rămășiță respectiv accesorii, astfel preconizându-se a se incasa suma de 11.600 . mii lei din debitele curente ale anului 2013 si suma de 6.745,17 mii lei debitele restante și accesoriile din anilor precedenti.

- Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice (cod de clasificatie bugetara 07020102) in suma de 69.542,75 mii lei.


Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice reprezț^t sursa a bugetului local, avand in vedere cei peste 6.526 contribuții juridice, din care 1.679 figurează in evidentele fiscale cu clădiri.

In anul 2012, am avut o prevedere, la aceasta sursa, de 54.800 mii lei, realizandu-se suma de 55.509,36 mii lei.

Pentru anul 2013 se propune o prevedere de 69.542,75 mii lei, ținând cont de diminuarea valorilor de inventar a clădirilor, apartinand persoanelor juridice, ca urmare a reevaluării imobilelor .

In evidentele fiscale figurează 4.986 clădiri nereevaluate cu o valoare de inventar de 4.269.969,36 mii lei pentru care persoanele juridice vor plăti impozitul calculat prin aplicarea cotei de 30% / 10% la valoarea de inventar, in funcție de anul in care s-a efectuat ultima reevaluare si 5.106 clădiri reevaluate cu o valoare de inventar de 2.167.995,74 mii lei pentru care persoanele juridice vor plăti impozitul calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la valoarea de inventar.

Menționăm că această situație se înregistrează la luna decembrie 2012, iar din experiența anilor anteriori, s-a constatat ca, marea majoritate a agentilor economici care figurează în evidențele fiscale cu imobile nereevaluate, la începutul anului au depus rapoarte de reevaluare, iar unele societăți, ca urmare a reevaluării, au diminuat si valoarea impozabila, fenomen care va continua pe parcursul anului 2013, astfel că fată de sumele evidențiate pe curent în baza de date a Serviciului Public Finanțe Locale, acestea s-au diminuat.

Previziunea făcută pentru aceasta sursa s-a efectuat avandu-se in vedere inventarierea materiei impozabile cat si a valorilor de inventar ale clădirilor reevaluate si nereevaluate apartinand persoanelor juridice din municipiul Ploiești, precum și având în vedere media gradului de încasare realizată in anii precedenti pe curent, rămășiță, respectiv accesorii, astfel preconizându-se a se incasa suma de 55.500 mii lei din debitele curente ale anului 2013 si suma de 14.042,75 mii lei din debite restante și accesoriile anilor precedenti.

De asemenea, s-a tinut cont si de numărul mare al societăților aflate in procedura de insolventa, număr aflat in creștere, ținând cont de contextul situației financiare europene si internaționale si luandu-se in calcul de asemenea, sumele ce se estimează a nu se mai incasa in 2013 si anume: cele provenite din diferente stabilite ce au fost contestate in instanța, cele provenite din reevaluările imobilelor, depuse in 2012, de către persoanele juridice, precum si estimării sumelor ce vor fi restituite in cursul anului 2013, ca urmare a acestor reevaluări.


Impozit si taxa pe terenuri (cod de clasificatie bugeta suma de 11.846,10 mii LEI.

- Impozit si taxa pe terenuri de la persoane fizice (cod de clasificatie bugetara - 07020201) in suma de 5.037,61 mii LEI

La aceasta sursa .in anul 2012 prevederea a fost de 2.300 mii lei si s-a realizat suma de 2.357,13 mii lei.

Având in vedere faptul ca in evidentele fiscale figurează peste 156.278 contribuabili persoane fizice, din care 33.420 contribuabili dețin in proprietate teren, insa cea mai mare parte din aceștia locuiesc la bloc, iar pentru terenul aferent acestor apartamente nu se plătește impozit/taxa pe teren precum și faptul ca la aceștia se adaugă și deținătorii de terenuri care beneficiază de facilitat! fiscale, estimăm ca în anul 2013, se va încasa la aceasta sursa, suma de 5.037,61 mii lei.

Estimarea făcută pentru aceasta sursa a tinut cont de inventarierea materiei impozabile si s-a avut in vedere și media gradului de încasare realizată in anii precedenti pe curent, rămășiță respectiv accesorii, astfel preconizându-se a se incasa suma de 2.400 mii lei din debitele curente ale anului 2013 si suma de 2.637,61 mii lei din debitele restante și accesoriile aniilor precedenti.

- Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice (cod de clasificatie bugetara - 07020202) in suma de 6.798,21 mii LEI

In anul 2012, la aceasta sursa, prevederea a fost de 5.580 mii lei, iar incasarea a fost de 5.288,79 mii lei.

Având in vedere faptul ca in evidentele fiscale figurează un număr de 1.497 persoane juridice, proprietari de terenuri, iar o serie de agenti economici si instituții publice beneficiază in condițiile legii de scutire totala de la plata impozitului pe teren (Exemplu: Spitalele, Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean, Muzeele, Inspectoratul Teritorial de Munca, Adiministratia Finanțelor Publice Prahova, bisericile, școlile si alte instituții ale statului), estimăm ca în anul 2013 se va încasa la aceasta sursa, suma de 6.798,21 mii lei.

Estimarea făcută pentru aceasta sursa are la baza aplicarea procentului mediu anual de incasare a debitelor din curent, rămășiță și accesorii, astfel


preconizându-se a se incasa suma de 5.300 mii lei din debitele punehBMelanTO 2013 și suma de 1.498,21 mii lei din debitele restante și precedenți.                                                              _4          „

De asemenea, s-a tinut cont de faptul ca numărul tranzactiilom^Wej^i de  la persoane fizice către persoane juridice este in continua scădere, cat si de faptul ca a crescut numărul societăților comerciale aflate in stare de insolventa in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei.

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru-activitate notarială, alte taxe de timbru (cod de clasificatie bugetara - 070203) in suma de 10,28 mii LEI

La această sursă sunt cuprinse în general contravaloarea timbrelor fiscale si contravaloarea taxei judiciare de timbru, iar suma previzionata a fi încasată a fost stabilită avand în vedere suma încasată în anul precedent.

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod de clasificatie bugetara - 0010) in suma de 38.718,05 mii LEI care din categoria surselor gestionate de Serviciul Public Finanțe Locale cuprind in principal:

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod de clasificatie bugetara - 1202) si anume :

- Taxe hoteliere (cod de clasificatie bugetara 120207) in suma de 378,56 mii LEI.

La aceasta sursa, in anul 2012, s-au prevăzut 306,79 mii lei, reușind sa se realizeze suma de 309,64 mii lei, iar pentru anul 2013 estimam incasarea sumei de 378,56 mii lei, cu condiția ca toti agenții economici, din domeniul hotelier, sa-si depună deconturile si declarațiile conform legislației in vigoare la Serviciul Public Finanțe Locale.

Taxe pe servicii specifice (cod de clasificatie bugetara - 1502) si anume:

- Impozitul pe spectacole (cod de clasificatie bugetara 150201) in suma de 86,29 mii LEI.

La aceasta sursa, in anul 2012, s-au prevăzut 79,03 mii lei, realizeze suma de 82,85 mii lei.


Creșterea încasărilor la aceasta sursa este datorata mai multor facto

creșterea numărului de spectacole din municipul Ploiești si a participării ploiestenilor la spectacolele organizate cu plata biletelor, dar si existentei unei echipe de fotbal in prima divizie etc.

 • ■  Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod de clasificatie bugetara - 1602) ) in suma de 38.253,19 mii LEI si care se compun din:

 • ■  Impozit pe mijloacele de transport (cod de clasificatie bugetara 160202) in suma de 29.403,24 mii LEI

- Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice (cod de clasificatie bugetara 16020201) in suma de 19.691,57 mii LEI

Facem precizarea ca, la aceasta sursa, in anul 2012, prevederea a fost de 6.710 mii lei, iar realizarea de 6.833,55 mii lei, iar pentru anul 2013 estimam incasarea sumei de 19.691,57 mii lei.

Estimarea are la baza aplicarea procentului mediu anual de incasare a debitelor din curent, rămășiță și accesorii, astfel preconizându-se a se incasa suma de 6.850 mii lei din debitele curente ale anului 2013 și suma de 12.841,57 mii lei din debitele restante și accesoriile anilor precedenți.

Menționăm că in evidentele Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, persoanele fizice figurează cu 67.215 mijloace de transport, din care:

-45.718 autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc;

-12.446 autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1600 -2000cmc;

-1.413 autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2001 - 2600cmc;

 • -  543 autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2601 - 3000cmc;

 • -  135 autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3000cmc ;

 • - 6.960 alte tipuri (motocicluri, motociclete, rulote, remorci, etc.).

La fundamentarea prevederilor bugetare pentru această sursă s-au luat în calcul mai multe aspecte, ca de exemplu: posibilitatea ca datorită climatului


economic nefavorabil o parte din contribuabilii care dețin mijloa|S^$eWffi^râ| achiziționate in leasing să renunțe la acestea datorită incapacității w             jîJ

ratele; achiziționarea de mașini noi cat si de mana a doua esteta ------------achiziționarea de masini-de mana a-doua-din-import-este in continua-scââ

- Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice (cod de clasificatie bugetara 16020202) in suma de 9.711,68 mii LEI

La aceasta sursa in anul 2012 prevederea bugetara a fost de 6.770 mii lei si s-a incasat suma de 6.260,76 mii lei.

Aceasta situație a determinat stabilirea pentru aceasta sursa a unei prevederi in suma de 9.711,68 mii lei, estimarea făcută avand la baza aplicarea procentului mediu anual de incasare a debitelor din curent, rămășiță și accesorii, astfel preconizându-se a se incasa suma de 6.300 mii lei din debitele curente ale anului 2013 și suma de 3.411,68 mii lei din debitele restante și accesoriile anilor precedenți.

Menționam ca, in evidentele instituției, persoanele juridice figurează cu 20.147 mijloace de transport, din care:

 • - 7.515 autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc;

 • - 2.853 autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 - 2.000

 • -  702 autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 - 2.600

 • -  587 autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 - 3.000

 • -  224 autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3000 cmc.;

 • -  617 autocamioane, autobuze, autocare, microbuze;

 • - 4.792 alte vehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone;

 • - 229 remorci, semiremorci si rulote - capacitate pana la 1 tona (inclusiv);

 • - 230 remorci, semiremorci si rulote - capacitate intre 1-3 tone (inclusiv);

 • - 59 remorci, semiremorci si rulote - capacitate intre 3-5 tone (inclusiv);

-1.314 remorci, semiremorci si rulote cu capacitate peste 5 tone;

 • - 2.190 autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal “veniturile provenite din taxa asupra mijloacelor de transport stabilite in concordanta cu prevederile ărt. 263 alin. 4 si 5, “(...) 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul județean”. Astfel, Serviciul Public Finanțe Locale a virat Consiliului


Județean Prahova, in anul 2012, suma de 719,82 mii lei, reprezei valoarea impozitului incasat de la persoanele fizice si juridice care de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone.

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații clasificatie bugetara 160203) in suma de 6.288,38 mii lei.

La această sursă sunt cuprinse taxele percepute pentru activitatea de urbanism, pentru autorizarea activitatilor ce au ca domeniu de activitate - bar-restaurante si taxele percepute pentru autorizarea transportului public local. Suma previzionata a fi încasată a fost stabilită in baza adreselor transmise de Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu si Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Estimarea are la baza aplicarea procentului mediu anual de Încasare a debitelor din curent, rămășiță și accesorii, preconizându-se a se incasa suma de 3.100 mii lei din debitele curente ale anului 2013 și suma de 3.188,38 mii lei din debitele restante și accesoriile anilor precedenți.

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități (cod de clasificatie bugetara 160250) in suma de 2.561,57 mii LEI

La această sursă sunt cuprinse în general sumele provenind din taxa de parcare restantă și care se va recupera prin executare silită precum și din taxa percepută proprietarilor de mijloace de transport care nu fac obiectul înscrierii în circulație de către organul de specialitate al Primăriei Ploiești.

Estimarea are la baza aplicarea procentului mediu anual de incasare a debitelor din curent, rămășiță și accesorii, preconizându-se a se incasa suma de 2.561,57 mii lei din executarea silită a restantelor și accesoriilor anilor precedenți

C. VENITURILE NEFISCALE (cod de clasificatie bugetara - 0012) in suma de 36.474,03 mii LEI si se compun din:

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod de clasificatie bugetara -0013), care se compun in principal din venituri din concesiuni si închirieri (cod de clasificatie bugetara 300205 ) in suma de 22.031,20 mii LEI.


La aceasta sursa, in anul 2012, prevederea bugetara a fost lei si s-a incasat suma de 8.727,72 mii lei.

Prevederile bugetare au fost întocmite în baza adreselor transmiseAdministrația Serviciilor Sociale Comunitare și Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu.

C2, VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod de clasificatie bugetara - 0014), in suma de 14.442,83 mii LEI care se compun in principal din Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social (cod de clasificatie bugetara 330212) in suma de 37,79 mii LEI, Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod de clasificatie bugetara 350201) in suma de 13.293 mii LEI, Taxe extrajudiciare de timbru (cod de clasificatie bugetara 340202) in suma de 1.050 mii LEI si Venituri din prestări servicii (cod de clasificatie bugetara 330208) in suma de 62,04 mii LEI.

La aceste surse, cu excepția amenzilor, suma previzionata a fi încasată a fost stabilită avand în vedere adresele de la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare si Direcția Tehnica a Primăriei municipiului Ploiești.

De asemenea, pentru veniturile din amenzi pe lângă amenzile aplicate de organele constatatoare și achitate de contravenienți in termenul legal de 48 de ore, s-a avut în vedere și încasarea din restanta prin executare silită a sumei de 7.693 mii lei.

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod de clasificatie bugetara - 0015) in suma de 110 mii LEI, care cuprind in principal Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice (cod de clasificatie bugetara - 390201) in suma de 40 mii LEI si venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului (cod de clasificatie bugetara - 390203) in suma de 70 mii LEI.

La acest capitol prevederile bugetare au fost întocmite în baza adresei transmise de către Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu Ploiești si in baza estimării efectuate funcție de incasarile anului precedent.

De menționat este faptul ca, in anul 2012, datorita activitatii desfășurate de Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare au fost recuperate, prin toate mijloacele de executare silita, prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, creanțe bugetare in suma de 12.674,63 mii lei,


din care 5.984,38 mii lei de la debitori persoane fizice si 6.6 debitori persoane juridice.

Astfel, in urma emiterii unui număr de aproximativ 15. executorii, pentru debite neachitate către bugetul local in suma de s-a recuperat prin formele de executare silita suma de 8.983 mii lei.


O atentie deosebita s-a acordat recuperării creanțelor prin poprire asupra veniturilor (salarii, conturi la banei, pensii etc), astfel au fost instituite 4.486 de popriri din care 3.666 pentru debitori persoane fizice si 820 pentru debitori persoane juridice, recuperandu-se in acest mod aproximativ 2.420 mii lei.

De asemenea, in cazurile in care nu au putut fi recuperate sumele nici prin poprire, s-au instituit 241 sechestre asupra bunurilor contribuabililor, recuperandu-se prin aceasta forma de executare silita suma de 1.149,96 mii lei, din care suma de 32,43 mii lei a fost recuperata in urma valorificării bunurilor sechestrate.

Pentru a lua in calcul impactul negativ asupra bugetului local al municipiului Ploiești precizam ca exista multe societăți comerciale aflate in stare de insolventa, pentru care sumele inregistrate ca restanta pot fi incasate la finalizarea procedurii in proporție de maxim 1- 2%, de asemenea, in anul 2012 au fost finalizate 4.254 dosare de insolvabilitate a debitorilor la care s-a constatat imposibilitatea recuperării debitelor restante.

Menționam ca in acest an se vor continua procedurile de executare silita prevăzute de Ordonanța de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, cat si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxei de firma, a taxei de publicitate, a taxei hoteliere si a impozitului pe spectacole precum si intensificarea masurilor de executare silita in cazul contribuabililor persoane fizice si juridice care nu si-au indeplinit obligațiile fata de bugetul local si nu in ultimul rând analizarea si verificarea riguroasa a cererilor de avizare a construcțiilor speciale scutite de la plata impozitului, sunt obiective pe care ne propunem sa le indeplinim in vederea realizării veniturilor estimate.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXAI


conform comisie buget


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PE ANII 2014-2016 -VENITURI-

mii lei i

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

1

VENITURI - TOTAL

0001

434.742,86

552.439,96

573.118,76

437.535,36

432.066,68

2

VENITURI PROPRII

0101

307.102,53

343.603,95

294.069,96

288.826,88

293.262,68

3

I. VENITURI CURENTE

0002

394.262,31

463.740,32

422.609,00

420.936,47

431.944,13

4

A. VENITURI FISCALE

0003

356.702,28

423.805,92

399.675,28

397.251,90

407.559,52

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

154.482,01

160.755,22

162.118,26

162.262,61

162.397,60

6

Al.I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

-85,16

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

-85,16

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

-85,16

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

153.944,10

159.861,00

161.471,80

161.590,93

161.702,42

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.818,29

2.800,00

2.900,80

3.013,93

3.119,42

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.818,29

2.800,00

2.900,80

3.013,93

3.119,42

1

!

A

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

151.125,81

157.061,00

158.571,00

158.577,00

158.583,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

150.067,69

156.636,00

156.636,00

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.058,12

425,00

1.935,00

1.941,00

1.947,00

15

AI.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

623,07

894,22

646,46

671,68

695,18

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

623,07

894,22

646,46

671,68

695,18

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

623,07

894,22

646,46

671,68

695,18

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

78.587,42

103.588,65

91.488,86

84.666,93

87.630,27

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

78.587,42

103.588,65

91.488,86

84.666,93

87.630,27

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

..   67.092,76

87.887,92

79.515,60

72.226,71

74.754,65

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

11.583,40

18.345,17

12.017,60

12.486,29

12.923,31

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.509,36

69.542,75

67.498,00

59.740,42

61.831,34

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

7.653,13

11.846,10

7.984,66

8.296,06

8.586,42

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2.357,13

5.037,61

2.486,40

2.583,37

2.673,79

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.288,79

6.798,21

5.490,80

5.704,94

5.904,61

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

7,21

10,28

7,46

7,75

8,02

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.841,01

3.854,63

3.988,60

4.144,16

4.289,20

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

123.632,85

159.462,05

146.068,16

150.322,36

157.531,65

30

SUME DEFALCATE DIN T. VA.

1102

106.856,04

120.744,00

128.653,00

132.228,00

138.804,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr, finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

105.721,65

119.591,00

128.493,00

131.725,00

138.009,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.134,39

1.153,00

160,00

503,00

795,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

309,64

378,56

321,16

333,69

345,36

39

Taxe hoteliere

120207

309,64

378,56

321,16

333,69

345,36

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

82,85

86,29

85,99

89,34

92,47

41

Impozit pe spectacole

150201

82,85

86,29

85,99

89,34

92,47

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA B UNURIL OR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

16.384,32

38.253,20

17.008,01

17.671,33

18.289,82

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

13.094,31

29.403,25

13.623,40

14.154,72

14.650,13DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

6.833,55

19.691,57

7.096,60

7.373,37

7.631,44

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.260,76

9.711,68

6.526,80

6.781,35

7.018,69

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3.122,97

6.288,38

3.211,60

3.336,85

3.453,64

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

167,04

2.561,57

173,01

179,76

186,05

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

-----------------------------------------------------------------------1

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

37.560,03

39.934,40

22.933,72

23.684,57

24.384,61

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

16.747,72

22.031,20

12.262,79

12.741,04

13.186,98

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

16.747,72

22.031,20

12.262,79

12.741,04

13.186,98

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

4.536,17

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

8.727,72

22.031,20

12.262,79

12.741,04

13.186,98

58

Venituri din dividende

300208

3.483,83

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

1

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

20.812,31

17.903,20

10.670,93

10.943,53

11.197,63

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.112,64

3.557,83

3.781,53

3.785,45

3.789,01

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.066,74

3.520,04

3.745,27

3.747,78

3.750,12

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Conțibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

39,10

37,79

36,26

37,67

38,89

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

6,80

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.049,40

1.050,00

1.087,80

1.130,22

1.169,78

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.049,40

1.050,00

1.087,80

1.130,22

1.169,78

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

5.599,84

13.293,00

5.801,60

6.027,86

6.238,84

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

5.553,22

13.293,00

5.801,60

6.027,86

6.238,84

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

46,62

0,00

0,00

0,00

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

10.305,86

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Venituri din prescripție extinctiva

360201

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

81

Taxe speciale

360206

104,14

0,00

0,00

0,00

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

10.195,91

0,00

0,00

0,00

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

744,57

2,37

0,00

0,00

0,00

86

Donații si sponsorizări

370201

744,13

2,37

0,00

0,00

0,00

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4.600,00

-82.754,37

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

4.600,00

82.754,37

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,83

110,00

113,96

118,41

122,55

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,83

110,00

113,96

118,41

122,55

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

37,05

40,00

41,44

43,06

44,56

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

69,69

70,00

72,52

75,35

77,99

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

2,99

0,00

0,00

0,00

o,$:

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

97

HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

20.330,00

500,00

0,00

0,00

0,00

98

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

20.330,00

500,00

0,00

0,00

0,00

99

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

încasări din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

20.330,00

500,00

0,00

0,00

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

18.220,03

0,00

0,00

0,00

0,00

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

18.220,03

0,00

0,00

0,00

0,00

108

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

18.220,03

0,00

0,00

0,00

0,00

109

A. De capital

0019

17.945,52

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termofîcare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

17.077,89

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

867,63

121

B. Curente

0020

274,51

0,00

0,00

0,00

0,00

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

226,66

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

47,85

0,00

0,00

0,00

0,00

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUB VENTIIDE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari

4502

1.819,69

88.089,64

150.395,80

16.480,48

0,00

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

1.675,42

88.089,64

150.395,80

16.480,48

0,00

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

iDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

1.675,42

88.089,64

150.395,80

16.480,48

0,00

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

82,41

0,00

0,00

0,00

0,00

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

82,41

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-

2013

45.02.15

61,86

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

61,86

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

389.936,82

380.985,95    422.609,00   420.936,47  431.944,13

2

I. VENITURI CURENTE

0002

389.662,31

380.985,95

422.609,00

420.936,47

431.944,13

3

A. VENITURI FISCALE

0003

356.702,28

423.805,92

399.675,28

397.251,90

407.559,52

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

154.482,01

160.755,22

162.118,26

162.262,61

162.397,60

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

-85,16

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

-85,16

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

-85,16

0,00

1

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

153.944,10

159.861,00

161.471,80

161.590,93

161.702,42

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.818,29

2.800,00

2.900,80

3.013,93

3.119,42

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.818,29

2.800,00

2.900,80

3.013,93

3.119,42

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

151.125,81

157.061,00

158.571,00

158.577,00

158.583,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

150.067,69

156.636,00

156.636,00

156.636,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.058,12

425,00

1.935,00

1.941,00

1.947,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

623,07

894,22

646,46

671,68

695,18DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

623,07

894,22

646,46

671,68

695,18

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

623,07

894,22

646,46

671,68

695,181

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

78.587,42

103.588,65

91.488,86

84.666,93

87.630,27

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

78.587,42

103.588,65

91.488,86

84.666,93

87.630,27

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

67.092,76

87.887,92

79.515,60

72.226,71

74.754,65

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

11.583,40

18.345,17

12.017,60

12.486,29

12.923,31

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

55.509,36

69.542,75

67.498,00

59.740,42

61.831,34

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

7.653,13

11.846,10

7.984,66

8.296,06

8.586,42

23

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

07020201

2.357,13

5.037,61

2.486,40

2.583,37

2.673,79

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.288,79

6.798,21

5.490,80

5.704,94

5.904,61

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

7,21

10,28

7,46

7,75

8,02

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.841,01

3.854,63

3.988,60

4.144,16

4.289,20

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

123.632,85

159.462,05

146.068,16

150.322,36

157.531,65

29

SUME DEFALCATE DIN T. VA.

1102

106.856,04

120.744,00

128.653,00

132.228,00

138.804,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

105.721,65

119.591,00

128.493,00

131.725,00

138.009,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.134,39

1.153,00

160,00

503,00

795,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

309,64

378,56

321,16

333,69

345,36

38

Taxe hoteliere

120207

309,64

378,56

321,16

333,69

345,36|

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

82,85

86,29

85,99

89,34

92,47

40

Impozit pe spectacole

150201

82,85

86,29

85,99

89,34

92,47

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

16.384,32

38.253,20

17.008,01

17.671,33

18.289,82

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

13.094,31

29.403,25

13.623,40

14.154,72

14.650,13

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

6.833,55

19.691,57

7.096,60

7.373,37

7.631,44

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.260,76

9.711,68

6.526,80

6.781,35

7.018,69

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

3.122,97

6.288,38

3.211,60

3.336,85

3.453,64

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

167,04

2.561,57

173,01

179,76

186,05

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

1

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

32.960,03

-42.819,97

22.933,72

23.684,57

24.384,61

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

16.747,72

22.031,20

12.262,79

12.741,04

13.186,98

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

16.747,72

22.031,20

12.262,79

12.741,04

13.186,98

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

4.536,17

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.727,72

22.031,20

12.262,79

12.741,04

13.186,98

57

Venituri din dividende

300208

3.483,83

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

1

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16.212,31

-64.851,17

10.670,93

10.943,53

11.197,63

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.112,64

3.557,83

3.781,53

3.785,45

3.789,01

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.066,74

3.520,04

3.745,27

3.747,78

3.750,12

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

39,10

37,79

36,26

37,67

38,89

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

6,80

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.049,40

1.050,00

1.087,80

1.130,22

1.169,78

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.049,40

1.050,00

1.087,80

1.130,22

1.169,78

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

5.599,84

13.293,00

5.801,60

6.027,86

6.238,84

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

5.553,22

13.293,00

5.801,60

6.027,86

6.238,84

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

46,62

0,00

0,00

0,00

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

10.305,86

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Venituri din prescripție extinctiva

360201

5,81

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Taxe speciale

360206

104,14

0,00

0,00

0,00

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

10.195,91

0,00

0,00

0,00

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-3.855,43

-82.752,00

0,00

0,00

0,00

85

Donații si sponsorizări

370201

744,13

2,37

0,00

0,00

0,00

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-4.600,00

-82.754,37

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

88

Alte transferuri voluntare

370250

0,44

89

ML OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

92

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

274,51

0,00

0,00

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

274,51

0,00

0,00

0,00

0,00

98

SUB VENTIIDE LA BUGETUL DE STAT

4202

274,51

0,00

0,00

0,00

0,00

99

B. Curente

0020

274,51

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizîonate ale preturilor Ia combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

226,66

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

47,85

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

//:DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

44.806,04

171.454,01

150.509,76

16.598,89

122,55

2

I. VENITURI CURENTE

0002

4.600,00

82.754,37

0,00

0,00

0,00

3

A. VENITURI FISCALE

0003

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

4.600,00

82.754,37

0,00

0,00

0,00

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

4.600,00

82.754,37

0,00

0,00

0,00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

4.600,00

82.754,37

0,00

0,00

0,00

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

4.600,00

82.754,37

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

110,83

110,00

113,96

118,41

122,55

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

110,83

110,00

113,96

118,41

122,55

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

37,05

40,00

41,44

43,06

44,56

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

69,69

70,00

72,52

75,35

77,99

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

1,10

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

2,99

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

20.330,00

500,00

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

20.330,00

500,00

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

ii''

||c:

ArDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări 2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

20.330,00

500,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

28

IV. SUBVENȚII

0017

17.945,52

0,00

0,00

0,00

0,00

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

17.945,52

0,00

0,00

0,00

0,00

30

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

17.945,52

0,00

0,00

0,00

0,00

31

A. De capital

0019

17.945,52

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termofîcare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Fînatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

17.077,89

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

867,63

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

1.819,69

88.089,64

150.395,80

16.480,48

0,00

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

1.675,42

88.089,64

150.395,80

16.480,48

0,00

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

1.675,42

88.089,64

150.395,80

16.480,48

Ir

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

82,41

0,00

0,00

0,00

°,or

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări

2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

82,41

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

61,86

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

61,86

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI !

I

conform comisie buget


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PE ANII 2014-2016 CHELTUIELI


mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

201f>

CHELTUIELI - TOTAL

5002

434.117,74

552.439,96

573.118,76

437.535,35

432.066,68

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

14.983,28

18.401,68

15.757,00

15.757,00

15.757,00

Cheltuieli de personal

10

7.096,80

7.890,00

8.. 100,00

8.100,00

8.100,00

Bunuri si servicii

20

7.212,12

10.280,95

7.657,00

7.657,00

7.657,00

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

14,91

161,54

0,00

0,00

j 0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

401,50

25,00

0,00

0,00

i 0,00

i

Active nefinanciare

71

314,38

156,86

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-56,43

-112,67

0,00

0,00

1 0,00

i

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

26.315,20

36.282,50

42.059,50

42.059,50

42.059,50

Cheltuieli de personal (alegeri locale)

10

486,25

0,00

0,00

0,00

1 0,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

264,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

0,00

10.653,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

379,55

474,50

474,50

474,50

xW

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

4.500,00

70,00

0,00

0,00

Jb: r ț

VW*

Rambursări de credite - total din care:

81

20.684,52

25.085,00

38.585,00

38.585,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.884,52

5.885,00

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.800,00

14.700,00

14.700,00

14.700,00

14.7

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

i

iDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.871,15

7.723,00

7.909,00

6.701,00

5.506,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Dobânzi

30

6.721,15

7.573,00

7.759,00

6.551,00

5,356,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.298,51

7.485,00

7.485,00

7.485,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

31,71

35,00

35,00

35,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

31,71

35,00

35,00

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.266,80

7.450,00

7.450,00

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

104.647,25

113.537,38

120.955,11

124.164.11

131.431,11

Cheltuieli de personal

10

82.832,65

92.613,00

100.459,00

103.251,00

109.133,00

Bunuri si servicii

20

18.260,63

14.343,73

14.811,00

15.228,00

15.613,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

389,00

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

30,30

90,80

90,80

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

38,28

40,00

40,00

40,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

673,06

991,50

991,50

991,50

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-725,96

-16,83

0,00

0,00

0,00

Active nefînanciare

71

3.149,29

5.086,18

4.173,81

4.173,81

5.173,81

SANATATE

6602

5.612,09

7.417,46

36.256,00

37.899,25

44.758,75

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.000,26

3.260,00

3.357,00

3.407,00

3.465,00

Bunuri si servicii

20

42,21

198,00

181,00

171,00

Transferuri către instituții publice

51

2.363,79

2.954,73

2.558,00

2.606,00

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.234,09

1.200,00

958,00

1.006,00

_ ______ C/ v

lift! >

Spitalul Municipal Ploiești

1.129,70

1.754,73

1.600,00

1.600,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

47,79

60,00

60,00

60,00

Active nefînanciare

71

158,04

944,73

30.100,00

31.655,25DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

6702

35.250,20

69.397,42

74.072,28

44.978,95

35.134,00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

3.974,20

2.642,17

2.634,00

2.634,00

2.634,00

iluminat ornamental

2.449,96

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

32,24

34,00

34,00

34,00

34,00

bunuri si servicii stadion Ilie Oana

442,84

0,00

0,00

0,00

0,00

acțiuni culturale

1.049,16

1.008,17

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.124,98

23.460,00

23.500,00

23.500,00

23.500,00

Casa de Cultura

759,11

800,00

800,00

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

4.971,64

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.289,73

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

Administra]ia Parcului C-tin Stere

5.304,50

5.360,00

5.400,00

5.400,00

5.400,00

Finanțare- proiecte PID

56

25,18

21.810,03

38.788,28

9.794,95

o^ol

Alte cheltuieli - total din care:

59

7.100,00

8.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

5.400,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

1.700,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.580,84

12.985,22

1.150,00

1.050,00

1.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

28.567,88

44.805,92

30.728,71

29.935,00

29.935,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.210,97

6.031,00

6.059,00

6.045,00

6.057,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.739,71

4.551,00

4.579,00

4.565,00

4.577,00

Crese

1.471,26

1.480,00

1.480,00

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

538,46

1.723,35

1.613,00

1.615,00

1.592,00

bunuri si servicii ASSC

10,85

1.212,95

1.153,00

1.155,00

1.132,00

Bunuri si servicii crese

492,97

460,00

460,00

460,00

460,00

Finanțări pt Asociatia"Viitorul Tinerilor"

7,66

0,00

0,00

0,00

Finanțări ptr.Federatia ONG Muntenia

5,38

0,00

0,00

0,00

Legea 350/2005

21,60

50,40

0,00

0,00

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

12.617,36

13.250,00

13.268,00

13.268,00

H

--DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

Finanțare- proiecte PID

56

17,10

8.458,55

793,71

i

Asistenta sociala- total din care:

57

9.193,22

13.185,00

8.995,00

9.007,00

9.018,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.780,04

8.782,00

8.790,00

8.800,00

8.810,00

Ajutoare pentru locuințe

273,18

178,00

180,00

182,00

183,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

0,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

140,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Active nefinanciare

71

2.180,00

I

i

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-9,23

-21,98

0,00

0,00

i 0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.350,43

72.177,23

44.239,50

42.789,50

48.403,69

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.462,73

26.439,50

26.439,50

26.439,50

26.439,50

iluminat public

06

5.609,19

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00|

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.853,54

19.839,50

19.839,50

19.839,50

19.839,50

intretinere ceasuri publice

24,63

39,50

39,50

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.065,69

500,00

500,00

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

18.763,22

19.300,00

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Transferuri c\tre Serviciul Public Finanțe Locale

51

6.651,59

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

5.250,41

37.337,73

9.400,00

7.950,00

13.5(54,19

Active nefinanciare

36.137,73

9.400,00

7.950,00

13.5(54,19

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-14,30

0,00

0,00

0,00

! 0,00

i

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

54.402,68

25.952,00

22.732,00

22.232,00

22.232,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

31.123,96

22.232,00

22.232,00

22.232,00

22.232,00

Salubritate

29.561,41

20.700,00

20.700,00

20.700,00

20.700,00

apa meteo

1.562,55

1.532,00

1.532,00

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare total din care:

71

23.548,54

3.720,00

500,00

0,00

iJW

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

23.548,54

3.720,00

500,00

0,00

XWl

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-269,82

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

48.078,38

29.500,00

0,00

0,00

fâlW'.

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

48.078,38

29.500,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

TRANSPORTURI

8402

64.740,69

119.760,37

170.924,66

63.534,04

49.364,63

Bunuri si servicii - din care:

20

24.811,77

11.884,21

11.718,00

11.718,00

11.718,00

reparații curente străzi

23.217,47

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

1.594,30

2.884,21

2.718,00

2.718,00

2.718,00

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

35.442,84

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte PID

56

13,04

60.321,84

110.813,81

6.685,52

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-709,36

-166,21

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

5.182,40

17.720,53

18.392,85

15.130,52

7.646,63

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

389.333,31

381.395,95

357.915,50

360.004,50

365.186,50

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

14.653,99

18.083,28

15.757,00

15.757,00

15.757,00

Cheltuieli de personal

10

7.096,80

7.890,00

8.100,00

8.100,00

8.100,00

Bunuri si servicii

20

7.212,12

10.280,95

7.657,00

7.657,00

7.657,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

401,50

25,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-56,43

-112,67

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

21.815,20

36.212,50

41.059,50

41.059,50

41.059,50

Cheltuieli de personal (alegeri locale)

10

486,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

264,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

0,00

10.653,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

379,55

474,50

474,50

474,50

474,50

Rambursări de credite - total din care:

81

20.684,52

25.085,00

38.585,00

38.585,00

38.585,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.884,52

5.885,00

5.885,00

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.800,00

14.700,00

14.700,00

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

0,00

4.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.871,15

7.723,00

7.909,00

6.701,00

5.506,0^.

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

150,00

150,00

15«'/

Dobânzi

30

6.721,15

7.573,00

7.759,00

6.551,00

5.35fc&(DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

I

Estimări

2014

2015

2016

1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.298,51

7.485,00

7.485,00

7.485,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

31,71

35,00

35,00

35,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

31,71

35,00

35,00

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.266,80

7.450,00

7.450,00

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0,00

i

INVATAMINT

6502

101.467,66

108.360,40

116.690,50

119.899,50

126.166,50

Cheltuieli de personal

10

82.832,65

92.613,00

100.459,00

103.251,00

109.133,00

Bunuri si servicii

20

18.260,63

14.343,73

14.811,00

15.228,00

15.613,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

389,00

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

38,28

40,00

40,00

40,00

40,00

Alte cheltuieli (burse)

59

673,06

991,50

991,50

991,50

991,50

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-725,96

-16,83

0,00

0,00

!0,00

1

SANATATE

6602

5.454,05

6.472,73

6.156,00

6.244,00

6.354,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.000,26

3.260,00

3.357,00

3.407,00

3.465,00

Bunuri si servicii

20

42,21

198,00

181,00

171,00

173,00

Transferuri către instituții publice

51

2.363,79

2.954,73

2.558,00

2.606,00

2.656,00

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.234,09

1.200,00

958,00

1.006,00

1.056,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.129,70

1.754,73

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

47,79

60,00

60,00

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

32.644,18

34.602,17

34.134,00

34.134,00

34.134,00

Bunuri si servicii - total- din care:

20

3.974,20

2.642,17

2.634,00

2.634,00

2.634,00

iluminat ornamental

2.449,96

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

32,24

34,00

34,00

34,00

34,00

bunuri si servicii stadion Ilie Oana

442,84

0,00

0,00

0,00

0,00

acțiuni culturale

1.049,16

1.008,17

1.000,00

1.000,00

1.000,00; g

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.124,98

23.460,00

23.500,00

23.500,00

23.5MĂ*

Casa de Cultura

759,11

800,00

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

4.971,64

5.200,00

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.289,73

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

8\WQ0''''

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.304,50

5.360,00

5.400,00

5.400,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la

Propuneri

Estimări

1

i

31.12.2012

2013

2014

2015

2016

Alte cheltuieli - total din. care:

59

7.100,00

8.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

5.400,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

1.700,00

500,00

0,00

0,00

1 0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.555,00

0,00

0,00

0,00

! o,oo

i

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

28.550,78

34.167,37

29.935,00

29.935,00

29.935,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.210,97

6.031,00

6.059,00

6.045,00

6.057,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.739,71

4.551,00

4.579,00

4.565,00

4.577,00

Crese

1.471,26

1.480,00

1.480,00

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

538,46

1.723,35

1.613,00

1.615,00

1.592,00

bunuri si servicii ASSC

10,85

1.212,95

1.153,00

1.155,00

1.132,00

Bunuri si servicii crese

492,97

460,00

460,00

460,00

460,00

Finanțări pt Asociația" Viitorul Tinerilor"

7,66

0,00

0,00

0,00

i 0,00

Finanțări ptr.Federatia ONG Muntenia

5,38

0,00

0,00

0,00

i 0,00

Legea 350/2005

21,60

50,40

0,00

0,00

I 0,00

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

12.617,36

13.250,00

13.268,00

13.268,00

13.268,00

Asistenta sociala- total din care:

57

9.193,22

13.185,00

8.995,00

9.007,00

9.018,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.780,04

8.782,00

8.790,00

8.800,00

8.810,00

Ajutoare pentru locuințe

273,18

178,00

180,00

182,00

183,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

140,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-9,23

-21,98

0,00

0,00

1 0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

32.100,02

34.839,50

34.839,50

34.839,50

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.462,73

26.439,50

26.439,50

26.439,50

26.439,50

iluminat public

06

5.609,19

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.853,54

19.839,50

19.839,50

19.839,50

19.83^^5

întreținere ceasuri publice

24,63

39,50

39,50

39,50

Ăw

Reparații curente(fond imobiliar)

1.065,69

500,00

500,00

500,00

//4^.

prestări servicii SGU PI.

18.763,22

19.300,00

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

6.651,59

8.400,00

8.400,00

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-14,30

0,00

0,00

0,00

w

DENUMIREA INDICATORILOR


PROTECȚIA MEDIULUI


Bunuri si servicii -total din care:_________________

Salubritate_______________________________________

apa meteo________________________________

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent


COMBUSTIBILI SI ENERGIE


Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.


TRANSPORTURI


Bunuri si servicii - din care:_____________________

reparații curente străzi____________________________

serv monitorizare trafic_________________________

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)___________

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curentRealizări la 31.12.2012


30.854,14

31.123,96

29.561,41

1.562,55

-269,82


48.078,38

48.078,38


59.545,25

24.811,77

23.217,47

1.594,30

35.442,84 -709,36 44.784,43


Propuneri 2013


22.232,00

22.232,00

20.700,00

1.532,00

0,00


29.500,00

29.500,00


41.718,00

11.884,21 9.000,00 2.884,21

30.000,00 -166,21 171.044,01


Estimări


2014


201522.232,00

22.232,00

20.700,00

1.532,00

0,00


22.232,00

22.232,00

20.700,00

1.532,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


i 0,00

i 0,00


41.718,00

11.718,00 9.000,00 2.718,00

30.000,00

0,00


41.718,00

11.718,00 9.000,00 2.718,00

30.000,00

0,00Active nefinanciare____________________________

Active financiare (participare la capitalul social al


INVATAMANT


Finanțări POSDRU unitati de invatamant Active nefinanciare


SANATATE


Active nefinanciare


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


Finanțare- proiecte PIP4.500,00


3.179,59

30,30

3.149,29


5.176,98

90,80

5.086,18


4.264,61

90,80

4.173,81


4.264,61

90,80

4.173,81


158,04

158,04


944,73

944,73


30.100,00

30.100,00


31.655,25

31.655,25


2.606,02

25,18


34.795,25

21.810,03


 • 39.938.28

 • 38.788.28


10.844,95

9.794,95


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Realizări la 31.12.2012

Propuneri 2013

Estimări

2014

2015

2016

Active nefinanciare

71

2.580,84

12.985,22

1.150,00

1.050,00

1.000,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

17,10

10.638,55

793,71

0,00

0,00

Finanțare- proiecte PID

56

17,10

8.458,55

793,71

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

0,00

2.180,00

0,00

0,00

0,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.250,41

37.337,73

9.400,00

7.950,00

13.564,19

Finanțare- proiecte PID

56

0,00

0,00

Active nefînanciare - din care:

71

5.250,41

37.337,73

9.400,00

7.950,00

13.564,19

active nefinanciare SGU

1.200,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.548,54

3.720,00

500,00

0,00

0,00

Active nefinanciare total din care:

71

23.548,54

3.720,00

500,00

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

23.548,54

3.720,00

500,00

TRANSPORTURI

8402

5.195,44

78.042,37

129.206,66

21.816,04

7.646,63

Finanțare- proiecte PID

56

13,04

60.321,84

110.813,81

6.6*5,52

0,00

Active nefinanciare

71

5.182,40

17.720,53

18.392,85

15.130,52

7.646,63

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

rTFilh Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova


Str. Aurel Vlaicu nr. 22Ploiești - Județul Prahova

Tel.: 0244 / 407710

Fax: 0244/513610

Către

: MUNICIPIUL / ORAȘUL / COMUNA

In atentia

: Doamnei / Domnului Primar

Referitor

: Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal, pe anul 2013, conform Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova nr. 99/01.03.2013

Data

: 01.03.2013

De la

: Director Executiv

Domnul Daniel Cristian Petre

Nr. înregistrare

: 9803

Alăturat va transmitem Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale Finanțe Publice Prahova nr. .99/0.1.03.2013 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal, pe anul 2013, aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246 / 22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, pe județe si municipiul București.


Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova/adresa transmitere Decizie 99/2013 Pagina 1 din 1

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚUL P


DECIZIA NR. 99


Directorul Executiv al Direcției Generale Finanțe Publice Prahova, numit prin Ordinul Președintelui A.N.A.F nr. 92/28.01.2013

avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34 / 22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5 / 21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013, Scrisorii M.F.P. nr. 350188/25.02.2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si

Internelor nr. 246 / 22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 21.02.2013

privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013 si Referatului Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 1918/01.03.2013

DECIDE:

-----------A-rtd;-Repartrzarea-nivelului-maxim-de-eheltuieiide-persona!aprobat-pentrti--- anul 2013, in valoare de 637.596 mii lei, pe unitățile administrativ teritoriale ale județului Prahova, conform Anexei atașate prezentei.

Art.2. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, prin Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local, va transmite Prefecturii Județului Prahova Consiliului Județean Prahova, municipiilor, orașelor si comunelor prezenta decizie.

Art.3. Prezenta decizie va fi dusa la îndeplinire de Serviciul Sinteza AsistentaData

Nr. înregistrare

Setul Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale, numit prin

Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr.177/23.04.2008, avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5/21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013, Scrisorii M.F.P. nr. 350188/25.02.2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246 / 22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, am procedat la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal. La cheltuiala Înregistrata in anul 2012, in valoare de 578.868 mii lei, s-a aplicat un procent de creștere de 10,15% la cheltuielile de personal inregistrate de Consiliul Județean Prahova, 104 Primarii si instituțiile subordonate acestora rezultând, la nivelul județului Prahova plafonul maxim al cheltuielilor de personal in valoare de 637.596 mii lei, conform Anexei atașate la prezentul referat.

Precizez ca, la data prezentei, nu a fost emisa Hotararea de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si finanțarea unităților de invatamant preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2013, ia data apariției si publicării in Monitorul Oficial, Direcția Generala Finanțe Publice Prahova si Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor efectua modificările corespunzătoare in nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe fiecare unitate administrativ teritoriale.

Fata de cele sus prezentate propunem Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova emiterea deciziei.

TREZORIER SEF, CorneliaVa<^uva


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE


NIVEL MAXIM

AL CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENT BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL PRAHOVA

PENTRU ANUL 2013


NR. CRT.

COD FISCAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL AN 2012

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL AN 2012

TOTAL CHELTUIELI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE AN 2012

TOTAL GENERAL AN 2012

NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL ÂN 2013

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

aprobate

ocupate

aprobate

ocupate

aprobate

ocupate

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I 11

TOTAL GENERAL

583.858

18.154

16.476

368.265

9.687

7.904

210.603

27.841

24.380

578.868

637.596

i

1

2842889

CONSILIUL JUDEȚEAN

140.836

845

789

20.773

5.457

4.479

119.349

6.302

5.268

140.122

154338

i

TOTAL MUNICIPII

182.664

5.258

5.016

122.467

2.744

2.217

59.144

8.002

7.233

181.611

200.036

i

2

2843272

CAMPINA

49.179

1.041

975

22.840

1.082

858

25.964

2.123

1.833

48.804

53755

3

2844855

PLOIEȘTI

133.485

4,217

4.041

99.627

1.662

1.359

33.180

5.879

5.400

132.807

146281

i

TOTAL ORAȘE

95.929

3.623

3.312

72.165

1.142

898

22.670

4.765

4.210

94.835

104.457

i

4

2843850

AZUGA

5.945

139

119

2.508

140

125

3.387

279

244

5.895

6493

5

2845710

BAICOI

9.700

360

319

6.586

181

108

3.055

541

427

9.641

10619

6

2842943

BOLDEȘTI SCAIENI

6.323

256

252

5.218

79

55

1.010

335

307

6.228

6860

7

2845486

BREAZA

8.950

349

315

6.976

119

82

1.908

468

397

8.884

9785

8

2845729

BUȘTENI

6.566

295

255

6.307

31

16

247

326

271

6.554

7219

9

2845761

COMARNIC

4.319

261 ■

220

4.305

0

0

0

261

220

4.305

4742

10

15562570

MIZIL

13.975

551

540

10.731

157

123

2.858

708

663

13.589

14968

11

2843779

PLOPENI

5.240

242

216

5.148

0

0

0

242

216

5.148

5670

12

2844103

SINAIA

11.275

296

269

6.087

211

188

5.175

507

457

11.262

12405

13

2843604

SLANIC

3.590

183

169

3.573

0

0

0

183

169

3.573

3936

14

2844189

URLAȚI

5.686

273

258

5.607

5

5

73

278

263

5.680

6256

15

2842870

VĂLENII DE MUNTE

14.360

418

380

9.119

219

196

4.957

637

576

14.076

15504r< <

TOTAL COMUNE

164.429

8.428

7.359

152.860

344

310

9.440

8.772

7.669

162.300

178.765/4

/i

16

2843248

ADUNAȚI

903

36

33

882

0

0

0

36

33

882

(JȘT'U W

17

2845664

ALBEȘTI PALEOLOGU

2.171

134

108

2.160

0

0

0

134

108

2.160

18

2843388

ALUNIS

1.584

79

72

1.576

0

0

0

79

72

1.576

19

2845451

APOSTOLACHE

1.044

60

60

1.033

0

0

0

60

60

1.033

11^8

20

2842927

ARICEȘTI RAHTIVANI

2.744

166

111

2.735

0

0

0

166

111

2.735

30lX\;

21

2845796

ARICEȘTI ZELETIN

670

47

34

662

0

0

0

47

34

662

1729

I iNR. CRT.

COD FISCAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL AN 2012

TOTAL CHELTUIELI BUGET t.OCAL AN 2012

TOTAL CHELTUIELI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE AN 2012

TOTAL GENERAL AN 2012

NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL AN 2013

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

aprobate

ocupate

aprobate

ocupate

aprobate

ocupate

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

2843345

BABA ANA

1.699

93

82

1.677

0

0

0

93

82

1.677

1847

23

2845672

BALTA DOAMNEI

894

53

45

883

0

0

0

53

45

883

973

24

2844294

BĂLTEȘTI

1.845

100

89

1.825

0

0

0

100

89

1.825

2010

25

2844731

BĂNEȘTI

1.476

73

64

1.439

1

1

11

74

65

1.450

1597

26

2845311

BAR CĂNEȘTI

4.650

221

208

4.587

0

0

0

221

208

4.587

5052

27

18315133

BATRANI

859

50

43

849

0

0

0

50

43

849

935

28

2843736

BERTEA

1.465

79

69

1.458

0

0

0

79

69

1.458

1606

29

2845338

BERCENI

2.050

120

92

2.034

0

0

0

120

92

2.034

2240

30

2843760

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

915

65

60

906

0

0

0

65

60

906

998

31

2845346

BLEJOI

2.888

164

142

2.871

0

0

0

164

142

2.871

3162

32

2845699

BREBU

2.301

122

99

2.119

6

5

101

128

104

2.220

2445

33

2845290

BRAZI

3.021

140

131

2.906

3

2

41

143

133

2.947

3246

34

2843531

BUCOV

3.528

177

169

3.506

0

0

0

177

169

3.506

3862

35

2845656

CALUGARENI

802

46

42

784

0

0

0

46

42

784

864

36

2845176

CAR BUN EȘTI

730

35

34

728

0

0

0

35

34

728

802

37

2845222

CEPTURA

2.182

109

95

2.176

0

0

0

109

95

2.176

2397

38

2843205

CERASU

2.020

117

107

2.007

0

0

0

117

107

2.007

2211

39

2843264

CHIOJDEANCA

874

39

39

867

0

0

0

39

39

867

955

40

2845648

CIORANI

2.751

137

122

2.733

0

0

0

137

122

2.733

3010

41

16346516

COCORAST1 COLT

1.046

56

50

1.043

0

0

0

56

50

1.043

1149

42

2845753

COCORASTI1 MISLII

1.225

71

61

1.179

0 .

0

0

71

61

1.179

1299

43

2843540

COLCEAG

2.099

102

99

2.095

0

0

0

102

99

2.095

2308

44

2845680

CORNU

1.545

83

57

1.443

0

0

0

83

57

1.443

1589

45

2843906

COSMINELE

620

28

25

599

0

0

0

28

25

599

660

46

2843973

DRAJNA

5.251

86

80

1.682

119

100

3.552

205

180

5.234

5765

47

2845257

DRAG AN EST!

1.535

85

78

1.532

0

0

0

85

78

1.532

1687

48

2843329

DUMBRAVA

1.558

104

80

1.557

0

0

3

104

80

1.560

1718

49

2845621

DUMBRAVESTI

1.375

87

68

1.368

0

0

0

87

68.

1.368

1507

50

2843213

FILIPESTII DE PĂDURE

5.224

261

255

5.188

0

0

0

261

255

5.188

5714

51

2845516

FILIPESTII DE TÂRG

2.880

163

154

2.870

0

0

0

163

154

2.870

3161

52

2843418

FANTANELE

886

51

42

882

0

0

0

51

42

882

971

53

2843620

FLORESTI

7.066

117

111

2.455

127

119

4.496

244

230

6.951

7656

54

2845435

FULG A

1.310

100

87

1.297

0

0

0

100

87

1.297

1429

55

2844014

GHERGHITA

821

45

42

784

0

0

0

45

42

784

864

56

2845354

GORGOTA

1.668

88

66

1.644

0

0

0

88

66

1.644

1811

57

2845320

GORNET

1.250

64

63

1.243

0

0

0

64

63

1.243

1369

58

2842900

GORNETCRICOV

970

47

44

904

2

2

29

49

46

933

1028

59

2843698

GURA VADULUI

1.081

65

53

1.081

0

0

0

65

53

1.081

1191

60

2843965

GURA VITIOAREI

1.909

113

97

1.902

0

0

0

113

97

1.902

2095

61

2845800

IORDACHEANU

2.032

123

104

1.995

3

2

31

126

106

2.026

223?^

62

2843256

IZVOARELE

2.716

140

132

2.589

8

6

116

148

138

2.705

63

2845460

JUGURENI

782

25

25

635

0

0

0

25

25

635

64

2842986

LAPOS

592

35

28

589

0

0

0

35

28

589

65

2845060

LIPANESTI

1.728

85

75

1.669

0

0

0

85

75

1.669

66

2845613

MĂGURELE

1.760

71

68

1.657

5

5

81

76

73

1.738

i<$4<$r

67

2844081

MAGURENI

1.809

95

83

1.773

0

0

0

95

83

1.773

195X " \
NR. CRT.

COD FISCAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL AN 2012

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL AN 2012

TOTAL CHELTUIELI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE AN 2012

TOTAL GENERAL AN 2012

NIVEL MAXIM CHELTUIELI PERSONAL AN 2013

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

NR POSTURI

CHELTUIELI PERSONAL

aprobate

ocupate

aprobate

ocupate

aprobate

ocupate

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I 11

68

2843221

MANECIU

5.774

278

246

5.426

20

20

268

298

266

5.694

6272

69

2843817

MANEST1

1.467

75

68

1.401

0

0

0

75

68

1.401

1543

70

16371471

OLARI

905

48

47

895

0

0

0

48

47

895

1986

71

2843981

PAULESTI

1.817

103

89

1.760

1

1

14

104

90

1.774

1954

72

2844073

PACURETI

967

60

48

952

0

0

0

60

48

952

1049

73

2844626

PLOPU

984

62

50

978

0

0

0

62

50

978

1077

74

2844090

PODENII NOI

2.119

144

104

2.108

0

0

0

144

104

2.108

2322

75

2843647

POIENARII BURCHI

1.674

100

75

1.652

0

0

0

100

75

1.652

1820

76

2845737

POIANA CAMPINA

1.396

74

65

1.388

0

0

0

74

65

1.388

1529

77

2843140

POSESTI

1.830

107

95

1.825

0

0

0

107

95

1.825

2010

78

2843108

PREDEAL SARARI

1.172

76

60

1.158

0

0

0

76

60

1.158

1275

79

2843159

PROVITA DE JOS

840

52

42

833

0

0

0

52

42

833

£18

80

2845362

PROVITA DE SUS

792

45

36

782

0

0

0

45

36

782

861

81

2844510

PUCHENII MARI

2.684

144

120

2.567

0

0

0

144

120

2.567

2827

82

2845559

RAFOV

2.108

122

108

2.026

0

0

0

122

108

2.026

2232

83

2843230

SALCIA

735

36

32

732

0

0

0

36

32

732

806

84

2843914

SĂLCIILE

783

38

30

777

0

0

0

38

30

777

856

85

2843302

SCORTENI

2.200

114

109

2.192

0

0

0

114

109

2.192   '

2414

86

2845583

SECARIA

899

37

36

851

2

2

33

39

38

884

974

87

2843124

SANGERU

2.239

127

110

2.230

0

0

0

127

110

2.230

2456

88

2843655

STARCHIOJD

1.608

88

74

1.600

0

0

0

88

74

1.600

1762

89

2845788

SURANI

869

49

41

856

0

0

0

49

41

856

943

90

2845443

SIRNA

2.155

117

97

2.139

0

0

0

117

97

2.139

2356

91

2845184

SOIMARI

1.550

90

78

1.531

0

0

0

90

78

1.531

1686

92

2843434

SOTRILE

1.122

59

46

1.092

0

0

0

59

46

1.092

1203

93

2843590

STEFESTI

963

57

49

959

0

0

0

57

49

959

1056

94

2845605

TALEA

889

52

46

870

0

0

2

52

46

872

960

95

2845230

TARGSORU VECHI

3.316

137

129

2.991

19

19

309

156

148

3.300

3635

96

2845494

TATARU

703

37

37

695

0

0

0

37

37

695

766

97

2845532

TEISANI

1.302

80

57

1.260

0

0

0

80

57

1.260

1388

98

2845834

TELEGA

1.985

89

88

1.866

10

9

116

99

97

1.982

2183

99

2843060

TINOSU

1.069

60

52

1.060

0

0

0

60

52

1.060

1168

100

2843035

TOM SÂNI

1.658

92

80

1.625

0

0

0

92

80

1.625

1790

101

16346508

VADU SAPAT

853

52

47

852

0

0

0

52

47

852

938

102

2845400

V CALUGAREASCA

5.195

300

249

5.084

7

7

91

307

256

5.175

5700

103

2843116

VALEA DOFTANEI

3.183

167

158

3.054

8

7

112

175

165

3.166

3487

104

2844197

VARBILAU

2.294

136

115

2.259

0

0

0

136

115

2.259

2488

105

2845770

VALCANEST1

1.526

72

69

1.476

3

3

34

75

72

1.510

ișes'bA


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN

NR. 4.528/18.03.2013CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL


PL O IEȘTI

/în conformitate cu prevederile Leg// nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, prevederile art. 33, alin. (3), pct. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, cota de 20% pe anul 2013 și estimările pe anii 2014 - 2016, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale stabilite de Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova, prin Decizia Directorului Executiv, nr. 92/26.02. 2013, au fost repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 36 din 16.03.2013, astfel:

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

SUMA

1.

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 - TOTAL, din care pentru:

- Achitarea arieratelor provenite din cheltuieli de funcționare

__

- Achitarea arieratelor provenite din cheltuieli de capital

- Susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

2.

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anul 2014 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

4.50/,00

3.

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anul 2015 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

5.50^00

4.

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anul 2016 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

1505,0o

5.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor, pe anul 2013 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

5.000,00

6.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor, pe anul 2014 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

7.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor, pe anul 2015 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

33/00

8.

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor, pe anul 2016 - pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

GO'/OO.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, aprobat de Consiliul Local va fi transmis la D.G.F.P Prahova, un exemplar la Consiliul Județean Prahova și un exemplar la Trezoreria Locală în vederea deschiderii de credite și efectuarea operațiunilor de încasări și plăți. _

P R E Ș E D l>’
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Direcția Generala Finanțelor Publice Prahova

MUNICIPIUL PLOIEȘTI ------ÎNREGISTRARE—-- _

004493

.................T.7.MAR-2&B--.....dStr. Aurel Vlaic Ploiești - Judetul-Tel. : 0244/407710 Fax: 0244/513610


Către


: MUNICIPIUL / ORAȘUL / COMUNA


In atentia

: Doamnei / Domnului Primary

Referitor

: Repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2013, conform Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova nr. 92/26.02.2013

Data

: 01.03.2013De la

Nr. înregistrare


: Director Executiv Domnul Daniel Cristian Petre

: 9805Prin prezenta va transmitem Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale Finanțe Publice Prahova nr. 92/26.02.2013 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate de 80% din 73% din 18.50% din impozitul pe venit pentru anul 2013, a sumelor defalcate de 80% din 73% din 18.50% din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013, repartizarea pentru Consiliul Județean Prahova a cotei defalcate de 27%. din 18.50% din impozitul pe venit si a sumei defalcate de 27% din 18.50% din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013, transmiterea către Consiliul Județean Prahova, in vederea repartizării pe unitati administrativ teritoriale, a cotei defalcate de 20% din 73% din 18.50% din impozitul pe venit si a sumei defalcate de 20% din 73% din 18.50% din taxa pe valoarea adaugata .


^DIRECTOfrEXECUTIV,ailPetre


Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza st Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Local e/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova/adresa transmitere Decizie 92/2013 Pagina 1 din 1

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚUL


DECIZIA NR. 9 2


Directorul Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova, numit prin Ordinul Președintelui A.N.A.F nr. 92/28.01.2013

avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,cu modificările si completările ulterioare .Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 46 din 23.05.2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 19.03.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 102/25.11.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,Legea nr. 5/21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013,Scrisorii M.F.P. nr.350188 / 25.02.2013, si Referatul Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr 1870/26 02 2013

DECIDE:

Art.1. Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate de 80% din 73% din 18.50% din impozitul pe venit pentru anul 2013 in suma de 65.710 mii lei , pentru anul 2014 in suma de 65.719 mii lei «pentru anul 2015 in suma de 65.719 mii lei si pentru anul 2016 in suma de 65.718 mii lei conform anexei nr.1.

Art.2. Repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate cota de 80% din 73% din 18.50% din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013 in suma de 23.567 mii lei, pentru anul 2014 in suma de 24.353 mii lei, pentru anul 2015 in suma de 25.039 mii lei si pentru anul 2016 in suma de 25.675 mii lei conform anexei nr.2.

Art.3. Repartizarea pentru Consiliul Județean Prahova a cotei defalcate de 27% din 18.50% din impozitul pe venit pentru anul 2013 in suma de 35.764mii lei, pentru anul 2014 in suma de 35.764 mii lei pentru anul 2015 in suma de 35.764mii lei si pentru anul 2016 in suma de 35.764mii lei conform anexei nr 3.

Art.4. Repartizarea pentru Consiliul Județean Prahova a sumelor defalcgjf^de


27% din 18.50% din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013 in suma de^ț§ lei , pentru anul 2014 in suma de 13.252 mii lei .pentru anul 2015 in sumate fi s lei si pentru anul 2016 in suma de 13.971 mii lei conform anexei nr.4. FȘ -Se’transmiterlaConsiliulJudeteanPrahova“cota“de20%" din"739&^^5Î3^“;

z'

din impozitul pe venit calculat pentru anul 2013 in suma de 30.986 mii lei , pehtra4mtfr 2014 in suma de 30.977 mii lei .pentru anul 2015 in suma de 30.9f^ mii lei si pentru anul 2016 in suma de30.978 mii Iei pentru a fi repartizate prin Hotarare de Consiliu .

Art.6. Se transmite la Consiliul Județean Prahova suma defalcata de 20% din 73%

din 18.50% din taxa pe valoarea adaugata calculata pentru anul 2013 in suma de 11.112 mii lei , pentru anul 2014 in suma de î 1.477 mii iei .pentru anul 2015 in suma de 11.814 mii lei si pentru anul 2016 in suma de 12.100 mii lei pentru a fi repartizate prin Hotarare de Consiliu .

Art. 7. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, prin Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local va transmite Consiliului Județean Prahova prezenta decizie in vederea repartizării cotelor si sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala .

Art.8.Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește Serviciul Sinteza Asistenta

Elaborare Execuție Buget Loca! .
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Finanțe Publice Prahova Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

----------------------------------Serviciul Sinteza Asistenta-Elaborare-Execuție Bugete Locale—
Către în atenția Referitor


De la

Data

Nr. înregistrare


: Director Executiv

: Domnului Daniel Cristian PETRE

:Emiterea deciziei de repartizare a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016

: Trezorier Sef

: Doamna Cornelia Văduvă

: 26.02.2013

: 1870

Șeful Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale, numit prin Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 177/23.04.2008,

avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare ,Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 46 din 23.05.2007 pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 28 .din 19.03.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale,Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 102/25.11.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, Legii nr. 5 /21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013,Scrisorii M.F.P.nr.350188/25.02.2013, adresa Serviciului Coordonare si Monitorizarea Colectării Veniturilor Bugetare nr.456/08.01.2013 prin care s-a transmis estimarea impozitului pe venit care va fi colectat in anul 2013 in suma de 470.000 mii lei, adresa O.C.P.l. Prahova nr.64/15.01.2013 prin care s-a transmis suprafața in intravilan ale unităților administrativ teritoriale, adresa Consiliului Județean Prahova nr.256/15.01.2013 prin care s-a transmis suprafața in intravilan ale unităților administrativ teritoriale, adresa de la Institutul National de Statistica nr.4/09,01.2013 prin care s-a transmis populația stabila a județului Prahova la 01.07.2012 pe unitati administrativ teritoriale, formularele privind gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2012 întocmite de cele 104 unitati administrativ teritoriale si dtebrișihpl Județean Prahova,

am procedat la întocmirea situațiilor prin care stabilim botele dăfalbațejd*1^ impozitul pe venit si sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016, după cum urmeaza:

 • - Anexele nr. 1.1,1.2,1.3,1.4 privind “Situația privind colectarea si repartizarea impozitului pe venit si limite pentru sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013

si estimări pentru anii 2014-2016” prin care s-a stabilit ca in anul 2013 se va colecta si -repartiza impozit pe venit in valoare de 470.000 mii lei, aceeași valoare fiind folosita si pentru estimarea anilor 2014-2016 iar sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor .locale au fost preluate din Anexa 7 la Legea nr.5 /21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013 cu următoarele valori : pentru anul 2013 suma de 47.505 mii lei , pentru anul 2014 suma de 49.082 mii lei, pentru anul 2015 suma de 50.484 mii lei, pentru anul 2016 suma de 51.746 mii lei

 • - Anexele nr.2.1,2.2,2.3,2.4 privind “Situația privind numărul de persoane stabile la nivelul u.a.t. existente la 01.07.2012, suprafața intravilan la nivelul u.a.t. la 01.07.2012 , grad de colectare a unor venituri proprii cumulat la 31.12.2012” au fost înscrise conform adreselor comunicate de O.C.P.I. Prahova prin care s-a transmis suprafața in intravilan ale unitarilor administrativ teritoriale, Institutul National de Statistica prin care s-a transmis populația stabila a județului Prahova la 01.07.2012 pe unitati administrativ teritoriale, formularele privind gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2012 intocmite de cele 104 unitari administrativ teritoriale si de Consiliul Județean Prahova.

 • - Anexele nr.3.1,3.2,3.3,3.4 privind “Formula de calcul pentru fundamentarea alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016”

- Anexele nr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 privind “Situație privind alocare cota defalcata de 41.75% din impozitul pe venit pe unitari administrativ teritorialepentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016” prin aplicarea procentului de creștere la incasarile anului 2012.

 • - Anexele nr.5.1,5.2,5.3,5.4 privind “Situație privind alocare cota defalcata de 11.25% din impozitul pe venit pentru Consiliul Județean Prahova pentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016” prin aplicarea procentului de creștere la incasarile anului 2012.

 • - Anexele nr.6.1,6.2,6.3,6.4 privind “Nota de calcul impozit pe venit pentru stabilirea sumei aferenta cotei de 20% din totalul de 73% din cota defalcata de 18.50% in vederea echilibrării bugetelor locale influențate cu gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2012 conform art.33 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale pentru întocmirea bugetelor locale pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016”

 • - Anexele nr.6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4 privind” Situația repartizării pe unitati administrativ teritoriale a cotelor defalcate de 80% si 20% din 73% din 18.50% din impozitul pe venit pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016”


stabilirea sumei aferenta cotei.de 20% din totalul de 73% din suma defalcata de 18.50% pentru stabilirea sumelor in vederea echilibrării bugetelor locale influențate cu gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2012 conform art.33 din legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale pentru întocmirea bugetelor locale pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016”

- Anexele nr.7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4 privind “Situația repartizării pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 80% si 20% din 73% din 18.50% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016”

-Anexele nr.7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.2.4 privind “Situația repartizării pentru Consiliul Județean Prahova a cotei de 27% din 18.50% din sume defalcate din taxa valoarea adaugata pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016”

Motivat de cele sus prezentate propun Directorului Executiv al. Direcției'-'


Generale a Finanțelor Publice Prahova emiterea deciziei de repartizare a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 pe unitati administrativ teritoriale in vederea întocmirii si aprobării bugetelor locale.Anex» 1

la Decizia D.EX. 92/2013


SITUAȚIA REPARTIZĂRII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A COTELOR DEFALCATE DE 807. DIN 73% DIN 18.50% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016


mii lei

UNITA TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2016

Nr. crt

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

65,710.00

65,719.00

65,719.00

65,718.00

1

401

CONSIUUL JUDEȚEAN

TOTAL MUNICIPII

501.00

508.00

514.00

521.00

2

501

MUN. CAMPINA

76.00

77.00

77.00

79

3

502

MUN. PLOIEȘTI

425.00

431.00

437.00

442

TOTAL ORAȘE

9,093.00

9,052.00

9,014.00

8,980.00

4

601

AZUGA

620.00

615.00

611.00

608

5

602

BAtCOi

1,093.00

1,086.00

1,080.00

1074

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

38.00

39.00

39.00

40

7

604

BREAZA

2,226.00

2,211.00

2,197.00

2184

8

605

BUȘTENI

557.00

553.00

550.00

547

9

606

COMARNIC

1,867.00

1,871.00

1,874.00

1876

10

607

MIZ1L

701.00

697.00

693.00

690

11

608

PLOPENI

976.00

969.00

963.00

957

12

609

SINAIA

29.00

30.00

30.00

31

13

610

SLANIC

732.00

727.00

723.00

719

14

611

URLAȚI

210.00

209.00

208.00

207

-15...

.612.

VĂLENII DE MUNTE

44.00

45.00

46.00

47

TOTAL COMUNE

56,116.00

56,159.00

56,191.00

56,217.00

16 1

701

ADUNAȚI

■   524.00'

525.00

526.00

527

17

702.

ALBEȘTI PALEOLOGU

906.00

908.00

909.00

910

18

703

ALUNIS

838.00

841.00

843.00

845

19

704

APOSTOLACHE

200.00

201.00

201.00

201

20

705

ARICEȘTI RAHTiVANI

14.00

15.00

15.00

15

21

706

ARICEȘTI ZELETIN

330.00

329.00

328.00

327

22

707

BABA ANA

842.00

844.00

846.00

848

23

708

BALTA DOAMNEI

575.00

576.00

574.00

572

24

709

BĂLTEȘTI

599.00

600.00

602.00

603

25

710

BĂNEȘTI

221.00

219.00

217.00

216

26

711

BARCANEST1

827.00

822.00

816.00

811

27

712

BATRANI

391.00

393.00

395.00

395

28

713   ]

BERTEA

616.00

618.00

620.00

622

29

714

BERGEN!

‘701:00

■696.00

691=00

- 688 .......

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

432.00

433.00

434.00

436

31

716

BLEJCH

19.00

20.00

20.00

20

32

717

BREBU

1,018.00

1,011.00

1,004.00

999

33

718

BRAZI

7.00

7.00

7.00

8

34

719

BUCOV

362.00

360.00

359.00

357

35

720

CALUGARENI

207.00

208.00

209.00

209

36

721

CARBUNESTI

266.00

265.00

263.00

262

37

722

CEPTURA

15.00

16.00

17.00

17

38

723

CERASU

1,033.00

1,036.00

1,038.00

1041

39

724

CHIOJDEANCA

426.00

427.00

427.00

428

40

725

CIORANI

1,105.00

1,106.00

1,109.00

1110

41

726

COCORAST1 COLT

604.00

605.00

606.00

606

42

727

COCORASTU MISLII

740.00

741.00

742.00

744

43

728

COLCEAG

837.00

839.00

841.00

843

44

729

CORNU

198.00

197.00

196.00

195

45

730

COSMINELE

233.00

233.00

234.00

234

46

731

DRAJNA

919.00

913.00

907.00

902

47

732

DRAGANEST1

846.00

841.00

836.00

831

48

733

DUMBRAVA

986.00

989.00

993.00

995

49

734

DUMBRAVESTI

556.00

556.00

557.00

557

50

735

RUPESTV DE PĂDURE

32.00

32.00

33.00

33

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AX 2013

ESnMAffl AX 2014

ESTIMAM AX 2015

ESTMAM AH 2O1t

Nn cri

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

51

736

FIUPEST1I DE TÂRG

1,024.00 .

1,025.00

1,026.00#

52

737

FANTANELE

436.00

437.00

439.00 j

53

738

FL0REST1

19.00

20.00

20,-00       \

54

739

FULGA

528.00

530.00

531-^0   &

55

740

GHERGHITA

247.00

245.00

.243.00 V'rf

—56—

—741—

GORGOTA    ------- - --------

- 526.00- -

-----527.00-------

.627.00

57

742

GORNET

498.00

500.00

501.00 .

58

743

GORNET CRICOV

545.00

546.00

547.00

549

59

744

GURA VADULUI

188.00

187.00

185.00

185

60

745

GURA VITIOAREI

856.00

857.00

859.00

860

61

746

IORDACHEANU

1,080.00

.. 1,084.00

1,087.00

1089

62

747

IZVOARELE

1,316.00

1,319.00

1,321.00

1323

63

748

JUGURENI

59.00

58.00

59.00

58

64

749

LAPOS

276.00

277.00;

278.00

278

65

750

LIPAN EȘTI

918.00

919.00 -

920.00

922

66

751

MĂGURELE

884.00

B85.00 ■

886.00

887

67

752

MAGURENI

1,067.00

1,069.00

1,069.00

1070

68

753

MANECIU

1,142.00

1,134.00

1,127.00

1120

69

754

MANEST1

563.00

564.00

564.00

565

70

755

OLARI

'   450.00

452.004

453.00

454

71

756

PAULESTl

17.00

17.00

17.00

17

72

757

PACURETI

548.00

550.00 1

552.00

554

73

758

PLOPU

504.00

506.00

508.00

508

74

759

PODENII NOI

977.00

979.00

981.00

983

75

760

POIENARIIBURCHI

827.00

830.00 ■

. 831.00

833

76

761

POIANA CAMPINA

787.00

787.00

■788.00

788

77

762

POSESTi

706.00

702.00

698.00

694

78

763

PREDEAL SARARI

601.00

600.00

598.00

596

79

764

PROVTTADEJOS

618.00

620.00

623.00

625

80

765

PROVITA DE SUS

463.00

.464.00

466.00

467

81

766

PUCHEN1I MARI

1,271.00

1273.00

1,276.00

1278

82

767

RAFOV

835.00

838.00

840.00

842

83

768

SALCIA

241.00 .

242.00

243.00

243

84

769

SĂLCIILE

285.00

286.00

287.00

288

85

770

SCORTENI

958.00

959.00

962.00

963

86

771

SECAR1A

297.00

295.00

293.00

293

87

772

SANGERU

1,005.00

1,008.00

1,012.00

1015

88

773

STARCHIOJD

860.00

862.00

865.00

866

89

774

SURANI

358.00

360.00

360.00

361

90

775

SIRNA

750.00

752.00

754.00

756

91

776

SOIMAR1

677.00

680.00

682.00

685

92

777

SOTRILE

684.00

687.00

689.00

691

93

778

STEFESTl

445.00

446.00

447.00

447

94

779

TALEA

223.00

222.00

221.00

220

95

780

TARGSORU VECHI

1,363.00

1,366.00

1,368.00

1370

96

781

TATARU

258.00

259.00

259.00

260

97

782 “

TEISANI

828.00

'830.00

830.00

-833

98

783

TELEGA

790.00

785.00

781.00

776

99

784

mosu

456.00

457.00

459.00

460

100

785

TOMSAN!

712.00

714.00

715.00

717

101

786

VADUSAPAT

308.00

£ 309.00

311.00

311

102

787

VALEA CALUGAREASCA

1,540.00

' 1,543.00

1,545.00

1547

103

788

VALEA DOFTANEI

1,645.00

1,635.00

1,627.00

1620

104

789

VARBILAU

1,490.00

1,495.00

1,500.00

1504

105

790

VALCANESTI

742.00

744.00

746.00

749

MINISTERUL FINANȚELOR PUBUCE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBUCE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE


Anexa 2

Nr. 92/2013SITUAȚIA REPARTIZĂRII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A COTEI DE 80% DIN 73% DIN 18.50% DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUG PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

mii lei

UNITA TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2016

Nr, cri

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

23,567.00

24,353.00

25,039.00

25,675.00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

TOTAL MUNICIPII

180.00

189.00

196.00

203.00

2

501

MUN. CAMPINA

27.00

29.00

30.00

31.00

3

502

MUN. PLOIEȘTI

153.00

160.00

166.00

172.00

TOTAL ORAȘE

3,263.00

3,353.00

3,434.00

3,507.00

4

601

AZUGA

222.00

228.00

233.00

238.00

5

602

BAICOI

392.00

402.00

411.00

419.00

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

13.00

14.00

15.00

15.00

7

604

BREAZA

799.00

819.00

837.00

853.00

8

605

BUȘTENI

200.00

205.00

210.00

214.00

9

806

COMARNIC

670.00

693.00

714.00

733.00

10

607

MIZ1L

252.00

258.00

264.00

269.00

11

608

PLOPENÎ

350.00

359.00

367.00

374.00

12

609

SINAIA

11.00

11.00

12.00

12.00

13

610

SLANIC

263.00

270.00

275.00

281.00

14

611

URLAT!

75.00

77.00

79.00

81.00

15

612

VĂLENII DE MUNTE

16.00

17.00

17.00

18.00

TOTAL COMUNE

20,124.00

20,811.00

21,409.00

21,965.00

16

701

ADUNAȚI

188.00

194.00

201.00

206.00

17

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

325.00

336.00

346.00

356.00

18

703

ALUNIS

300.00

311.00

321.00

330.00

19

704

APOSTOLACHE

72.00

74.00

77.00

79.00

20

705

ARICEȘTI RAHT7VANI

5.00

5.00

6.00

6.00

21

706

ARICEȘTI ZELET1N

119.00

122.00

125.00

128.00

22

707

BABA ANA

302.00

313.00

322.00

331.00

23

708

BALTA DOAMNEI

206.00

214.00

219.00

223.00

24

709

BĂLTEȘTI

215.00

223.00

229.00

236.00

25

^710 - "

BĂNEȘTI -......

79.90

-81.00

-83.00

■85.00

26

711

BARCANESTI

297.00

304.00

311.00

317.00

27

712

BATRANI

140.00

145.00

150.00

155.00

28

713

BERTEA

221.00

229.00

236.00

243.00

29

714

BERCENI

252.00

258.00

264.00

269.00

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

155.00

161.00

166.00

170.00

31

716

BLEJO!

7.00

7.00

7.00

8.00

32

717

BREBU

365.00

374.00

383.00

390.00 •

33

718

BRAZI

3.00

3.00

3.00

3.00

34

719

BUCOV

130.00

134.00

137.00

140.00

35

720

CALUGARENI

74.00

77.00

79.00

82.00

36

721

CARBUNESTI

96.00

98.00

100.00

102.00

37

722

CEPTURA

6.00

6.00

6.00

6.00

38

723

CERASU

371.00

384.00

396.00

406.00

39

724

CHIOJDEANCA

152.00

158.00

163.00

167.00

40

725

CIORANt

396.00

410.00

422.00

434.00

41

726

COCORASTI COLT

216.00

224.00

231.00

237.00

42

727

COCORAST1IMISLII

265.00

275.00

283.00

290.00

43

728

COLCEAG

300.00

311.00

321.00

330.00

44

729

CORNU

71.00

73.00

75.00

76.00

45

730

COSMINELE

83.00

87.00

89.00

91.00

46

731

DRAJNA

329.00

338.00

345.00

352.00

47

732

DRAGANEST1

304.00

311.00

318.00

325.00

48

733

DUMBRAVA

354.00

367.00

378.00

389.00

49

734

DUMBRAVESTl

199.00

206.00

212.00

218.00

50

735

FIUPESTII DE PĂDURE

11.00

12.00

12.00

13.00

UNITATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTWAM ĂMK14

ESTMAR3 Mi

Nr. crt

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3   Zf

57

736

FIUPESTII DE TÂRG

367.00

380.00

391.00.^ I

52

737

FANTANELE

156.00

162.00

167.0Q, X\ L

172.00/Q H

53

738

FLORESTl

7.00

7.00

7.00

/j

54

739

FULGA

190.00

196.00

202.00 \Vi/

---2C&00*//

55

740

GHERGHITA

88.00

91.00

93.00

' W L94;0(^

-56-

—741—

fznorsrYTA.

---------188.00-----

------195,00--------

201 00

""—--206.00-------

57

742

GORNET

179.00

185.00

191.00

196.00

58

743

GORNET CRICOV

195.00

203.00

209.00

214.00

59

744

GURA VADULUI

67.00

69.00

71.00

72.00

60

745

GURA VITIOAREl

307.00

318.00

327.00

336.00

61

746

IORDACHEANU

388.00

401.00

414.00

426.00

62

747

IZVOARELE

472.00

489.00

503.00

517.00

63

748

JUGURENI

21.00

22.00

22.00

23.00

64

749

LAPOS

99.00

103.00

106.00

109.00

65

750

L1PANESTI

329.00

341.00

351.00

360.00

66

751

MĂGURELE

317.00

328.00

337.00

347.00

67

752

MAGURENI

383.00

396.00

408.00

418.00

68

753

MANECIU

410.00

420.00

429.00

438.00

69

754

MĂREȘTI

202.00

209.00

215.00

221.00

70

755

OLARI

' 161.00

167.00

173.00

177.00

71

756

PAULESTI

6.00

6.00

7.00

7.00

72

757

PACURET1

197.00

204.00

211.00

217.00

73

758

PLOPU

181.00

187.00

193.00

199.00

74

759

PODENII NOI

350.00

363.00

374.00

384.00

75

760

POIENARIIBURCHI

296.00

307.00

317.00

326.00

76

761

POIANA CAMPINA

282.00

292.00

300.00

308.00

77

762

POSESTl

253.00

260.00

266.00

271.00

' 78

763

PREDEAL SARARI

216.00

223.00

228.00

233.00

79

764

PROVITA DE JOS

221.00

230.00

237.00

244.00

80

765

PROVITA DE SUS

166.00

172.00

177.00

182.00

81

766

PUCHENII MARI

456.00

472.00

486.00

499.00

82

767

RAFOV

299.00

310.00

320.00

329.00

83

768

SALCIA

87.00

90.00

92.00

95.00

84

769

SĂLCIILE

102.00

106.00

109.00

112.00

85

770

SCORTENI

343.00

356.00

366.00

376.00

86

771

SECARIA

106.00

109.00

112.00

114.00

87

772

SANGERU

360.00

374.00

386.00

396.00

88

773

STARCHIOJD

308.00

320.00

329.00

339.00

89

774

SURANI

129.00

133.00

137.00

141.00

90

775

SIRNA

269.00

279.00

288.00

296.00

91

776

SOIMARI

243.00

252.00

260.00

267.00

92

777

SOTRILE

245.00

254.00

262.00

270.00

93

778

STEFEST1

159.00

165.00

170.00

175.00

94

779

TALEA

80.00

82.00

84.00

86.00

95

780

TARGSORU VECHI

489.00

506.00

521.00

535.00

96

781

TATARU

92.00

96.00

99.00

102.00

97

782 '

TE1SANI — .......

“297.00

307.00     M

317.00

■325.00

98

783

TELEGA

284.00

291.00

• 297.00

303.00

99

784

TWOSU

164.00

170.00

175.00

180.00

100

785

TOMSANI

256.00

265.00

273.00

280.00

101

786

VADUSAPAT

111.00

115.00

118.00

121.00

102

787

VALEA CALUGAREASCA

552.00

572.00

589.00

605.00

103

788

VALEA DOFTANEI

590.00

606.00

620.00

632.00

104

789

VARBILAU

535.00

554.00

571.00

587.00

105

790

VALCANEST]

266.00

276.00

285.00

293.00

mii iei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTNURI AN 2014

ESTDMfV AN 2015

ESTMfAJtf ANKHti

Nr. cri.

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

35.7U.00

35,764.00

35,764.00

35,764.00

1

401

CONSIUUL JUDEȚEAN

35.764.00

35.764.00

35,764.00

35,764.00DIRECȚIA GENERALA A HNAM7H.0R PUBUCE PRAHOVA ACTMTATEA DE TREZORERIE SI CONTABIUTATE PUBUCA


h Decizi» DJEX. 92/2013


SERVICIUL SMHEZ4 ASISTENTA ELABORARE Si EXECUT* BUGETE LOCALE


SITUAȚIA REPARTIZĂRII PENTRU CONSIUUL JUDEȚEAN PRAHOVA A COTEI DEFALCATE DE 2754 DIN 18.50% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016
ZONA 1: Data generale


|                     JUDEȚUL                     |

J                 PRAHOVA                 |

1 ă™£1

1 - «»


Anexa nr.

l<R«fwtatnr,1170/2013


ZONA 2: introducerea sume fot defalcata at a cete for din fU.50% si repartizarea sumei totala


Repartizarea «urnelor conform ait33 alin. (3) (i (4)

daraprtiE^ (mlEM)

Cota MM»

(rnlfaț

Suma toCaH darapartfcgi (mfl W)

*i ara;

Bw*M

HațAil

lia QOmanafer, ortfafcrți fnunIctAK

din cart:

Suma «tapa 1 (după crtarila peputațfa țl M^raftțl) țumtatapa 2 țfrpl crtafM capatitat* financiari)

Cofifwtțaraa proitcMordt Wrartucturl Mparfeata pfri IntMrea conaNul judapM

Î7X

«0%

20%

Total

4TJW15

132XW

179JW

49J01

131.374

109.0»»

tem

Pmdar ta kt awna kJUM da nparttztl

M,*0%

730OU

100 £OX

Total

dfeiwtc

PbpuM^ 1 SijtftMi

Suma da rapariU h «tapa 1

10000%

7500% I 2500%

105,0»»

78024 |   28X75

Suma fvfBciitai* M atipa 1 «Nifonn triitLAiC da Mtafa

88.153

Suhw rimata da Nptfttait p*ntru attpa 2dupi oharU capacJtela financUri

16046


ZONA 3: Repartizarea sumelor pe localftifl


FUNDAMENTAREA

ALOCĂRII SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT Șl A COTELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

(potrivit prevederilor Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale)


Coloane noi, adaugate pentru • uttira calculul diminuărilor (Se va Introduce doar gradul de colectare, restul fiind calculat automat]Etapa 2

Rtpartlura dup* critari* eapKlMat flrwncUri a unfttftor «dntfftlclntfvaUriltfM* P*rtJdpl1o*tt iriLbțM admhktratiY-tartlortait


iwdlâ pa județ

«08416

100.01

71.213

100,tt

271X2»

0,33668

66,44*06

106,00

76X24

77,5461»

100,w

26.27$

1Q5.M»

CB. 183

359J91

0.4*607

1.00

307 51290

100

16045

106.M ■

27.742

77.396

91X7$

23.M7

6S,?N

18.823

4.178

11.846

Ikm

131a sa

MW.CWP1KA

3B08S

4.47M1

1.516

2,12852

77JSÎ

0X1902

i

2202$

001902

00437468

0,024353»

$006812$

11$

11$

X

9$

80.44

tra

2?

76

12

3

9

130534

MUKPLClEEtl

224 AK

27JM697,

6.191

728MQ

150X65

0X6873

t

150066

006873

00033272

0,1402721

00392355

665

965

176

48»

8904

57»

153

425

87

23

8*

130964

«VGA

4X39

020095

75$

OX5M8

Ml

0,17*00

00009*

106470

530

OXS50B

0,46176

«1

Ml

787

1039

O03$$6

t03442$3

00116250

0002251$

8*2

222

«20

1004

842

222

■20

13C061

&wca

.. izjer

2.<7S?

195»

îjiia

500?

$XSM1

2.40767

406S»

3X62

2X2823

3002»

769

4.151

1023

■X25

0X3«W

10045611

0,031*096

00067896

1*9

1032

441

1X31

uv

1.4BS

392

1093

18?

136

1310®

BOLDEȘTI SCMEHI

1127.

1.4OQ3Î

1U63

1,49130

3X30

034550

3X30

004853

$<9867418

00(3523»

0003762»

64

6*

17

47

90.45

51

13

38

13

4

9

131 IU

BREAZA

1721»

113793

2.157

3042M

2X76

0,13602

2,137»

3.7677D

Z956

30*295

3,92*0»

f*ni

*017

3416

5.794

D03659

2.4387M5

00521378

00145835

2*7

3065

968

2j997

6202

X$»

799

222»

«40

106

4?1

131210

0VSTOC

asm

1#BM

■26

037005

ze»

DJM7C

1X2606

X.1T713

1.716

0X7906

1,11358

298

301*

«2

3331

0036»

106205*7

Q0155OM

000*3380

7*

796

202

56*

H0

75?

20$

557

9

2

7

| 8fl               131336

COMARNIC

12.783

128504

1.730

142833

733

035735

10B3G4

200810

2X14

2,42633

3,13275

823

3X37

3X37

3.769

0X5628

50696*97

00930268

00280205

441

3X78

916

2060

720*

2037

97$

IM?

8*1

2*6

693

| W            131407

W3L

15X99

127*50

478

0X7133

4287

0.2S54

107*50

3.4M15

2.757

007123

008569

277

2965

106*

5X51

0036»

104829*0

00248475

O0O68MJ

117

1.161

312

M,B1

05J

252

701

226

90

188

■E'M

131443

PtDPEM

9278

1.15223

151

$2120*

ilâî

03028$

1.15223

20*137

1X06

CX1204

0X73*4

72

<011

1X41

3.123

O03C»

1^593640

<30191191

00$ $3478

91

1X32

352

98C

B.K

1326

350

979

«

2

*

131540

SINAIA

11X79

1.40695

701

0X843?

*,7$8

3,41 «I

*75»

O019M

OKI 4429

$0112759

003315*0

53

£3

1*

74M

4$

11

29

13

3

10

131577

SUWC

8085

O.79CH7

7M

1X6682

073

0.15287

0,?»Q47

1,400*5

1,104

108582

1074*3

361

1*65

1.16»

2.1*2

00360

20018055

0017*046

00046682

62

1251

330

921

7B02

995

M3

732

2S6

«7

169

EMI

131620

URLAU

11X62

129863

1001

1.40554

3,495

0X103*

10$963

2.477M

1063

1,40654

101263

476

2429

29$

1791

00360

1,06*5846

O01$1»93

000*2*»

72

358

97

27t

77X2

285

75

2t0

«3

22

81

IM

131617

VALE Rit te MUNTE

13445

1XW3

653

12118$

4,071

0X0973

4071

009973

0.9103*70

0,0152007

000*2518

72

72

19

53

8401

8$

16

*4

12

3

9

MW

131899

AOUHAT1

2.111

02621?

491

C.MMl

79

0,037*2

0X6217

Q.46448

366

008948

008912

23*

600

$00

$79

002152

809*922$

0,0235815

00069960

112

712

198

52*

108.»

712

188

524

131933

ALBEȘTI PALE OLOGU

5.7»

0,714*6

■X

0.88*47

31.

005493

0.71448

1X6$ ?8

008467

1.14063

300

1X97

12»?

ten

UZWM

6,1276170

00*37797

00122456

208

tSC5

397

1.10B

8t.?1

1X31

325

9M

274

72

202

131988

M.UMS

3501

0.4347»

$62

0X3131

92

0X23*2

0,43*79

OJ7O3O

$07

001131

107702

282

88»

889

971

0X7731

140719044

0062*475

00174784

2M

1.185

313

672

oe.ee

1.13»

300

83»

47

13

3*

132011

AAG&TOLACHe

2222

02750$

310

0,43631

01

004055

0X?$M

0X5559

385

0.43631

008136

147

533

533

624

008076

80195360

00226811

00063*43

1M

«*t

199

472

4202

272

72

200

36S

97

2?2

1 1$i             1320Î5

ARICEȘTI RAKTIVAM

8X44

10362*

1.430

2J0606I      5,036

0X03*3

0O3S

0,90342

0,5577146

0.00578C1

Q0O16t»6

27

27

7

20

70.76

5

14

8

2

6

132137

ARJCEST2ELEW

1552

0,lS$4fi

414

0S813S

29

002316

0,1594»

0X75*5

717

008135

0.7*968

197

414

392

421

00360

140332*70

00229971

00063206

107

49»

132

38?

$901

449

50

13

37

IFT1HB

132164

BABA ANA

4248

0X2719

4M

0X4314

1TB

004193

D0271»

003*00

7M

004314

0X2938

218

M4

M4

1.132

00687$

8.027*267

0042319$

00118372

201

1.155

305

esc

w.or

11*4

frfei.!

3

8

132326

BALTA DCAMND

202»

023650

■37

0.W45C

116

00*488

0X2850

00754$

<56

008*50

1,15351

30

759

877

O0336O

7,4997772

0024486*

00068481

116

B73

231

■44

MX*

v 575

25

EE’M

132271

BĂLTEȘTI

0.777

036907

350

0.49146

1*5

0038»

0/6907

0,63104

65$

0.48148

003373

1<7

822

822

M7

00501

8,787847*

004*126$

00115034

195

1017

266

741

800»

A't»

0<î

X- n

l$o

13231S

BMCST1

8082

0.70316

871

122309

1.603

0XU12

0,70316

1X4576

M2

1X2309

1XTT24

414

t008

303

1006

O0D6M

T.1BB868B

O0O135M

00023383

40

3*3

90

253

670«

-----

11

32

130852

BARGM4ES71

9.656

1.10518

77$

106926

1.6G3

0.16501

1.19915

2.12*6$

1X7$

105828

100340

356

20*3

1647

3X50

003659

20275285

00243137

00068008

11$

1.782

46$

1X97

o.n

113*

X . 29?

837

'Xtdoa

X\ î6a

470

136178

5ATTUM

2.097

028643

0,19096

O02OM

0X5043

0.46139

964

0,19088

0X4821

6$

*28

428

473

$02527

160433748

00417512

00116855

198

826

18$

*61

84.76

531

391

X.4E

’v?

?D

EM

133342

BERTEA

. aan

0,40697

379

OS1Z21

■4

002563

000697

0,13101

$58

003221

008631

IM

7*9

74»

M3

0X9409

13.1326570

00534460

00149*9*

253

1002

26*

731

-

> Aj

/

195

• OV?

122

Iră

130614

BERCE?»

0.711M-

■22

0X7344

«0

0.15268

0,78103

10537?

1091

007344

1,128»

296

1087

1,157

2.117

003669

200*9787

00172210

00048171

62

1030

32?

912

78.90

53

xt'* :?0T

2M

*   \75

211

132371

BOLDEȘTI GRAD, STEA,

10M

023534

248

04*825

45

002311

00353*

0.41664

32»

C0462S

0,4490»

115

447

447

*62

00594$

14,1722105

O0333S29

00093291

1S8

$05

160

445

9706

/ 987

■<< *37

■' 11«

-J

13

130678

8LEJC4

&SB5

106741

1.110

1X5870

5202

000524

$202

000624

0095126$

O0OS6362

00016604

26

M

7

21

M92

1 W

,.-72c.??

3

£2—11

2

Iem

132*0*

8REBU

7X05

020731

1225

1,7201»

1.106

0,15127

000721

100737

1X67

1,72019

201828

683

1X50

1X04

2456

003859

20250942

00201862

00056*0

M

1.450

383

1067

W3*

*/<. 1018

ț «7

»

130712

BRAZI

1269

10383$

1.118

1X6713

12X52

101177

12052

101177

O0226U3

$0023141

00006*73

11

<1

3

«

v Tio

OtJZil

1

Ieem

IKMS

MJCCK

11X39

109577,

1X91

2X3414

3355

009040

100577

2.47284

104»

2X5414

308104

75?

2.7D6

418

3.783

4X0669

1,1242151

00156015

00043891

74

*82

IX

362

1Cf)*2

<^362

132465

SALUGARENt

17.7

0,1.73»

202

0X8364

36

002641

0,1573$

0X7*77

22C

0X838$

00657»

M

31$

31$

352

007779

110475889

00185*20

00052144

U

40*

107

297

r- zii

7*

•*••^80?

/  /123

90

CARBUHCSTl

1JM

02î<M

287

0,40302

176

009695

0X2*29

009737

313

D.403C2

001 »72

137

*50

430

60$

003559

3,4150731

Q03ÎE5M

00021*25

38

498

123

343

--na

2M

X// ÎT

77

1SÎ51C

CEFTURA

4,889

020716

546

0,70671

1.701

000631

1,791

006633

0018816*

00055787

O0O156M

26

26

7

----«yț

Xl? 3]

^5

s

/ 4

4

I'eem

132574

CERASU

mw»

0X1312

815

1X4445

170

003335

D03312

1,13168

M4

1,1444$

1,47583

IU

1X72

1X72

1.442

OXfiM

1QMWS37

00636987

00178731

303

ÎX75

416

1.1»

BB.13

X}£

rulS"

126

132645

CHKUOeANCa

1,743

021646

320

0.4*flM

40

002811

0X16*6

00514»

444938

00794?

152

*55

405

5W

00880

110740308

0.0299194

00072*89

123

578

152

426

102,7$

1S2

CKXUNI

7,016

027133

838

1.17675

402

009730

007132

104369

1X17

1,1767$

101748

3S9

txis

101$

2,018

003756

507*171$

005118»

001*31»

2*3

1958

*91

1X61

80.76

1501

Oi,i«

-^<358

M

263

1392*1

□OCORASTl COLT

3X72

0293»

389

0X462$

197

O0S211

00930

0X5791

S$0

004529

0.70442

IBS

73S

912

009386

5.4192562

$0213*81

00059713

101

638

221

ais

ea,11

820

'2W

-ao*

18

5

11

UZ716

OOCORAST1IMISUI

3.417

0,43*38

$14

0X5220

192

O05O19

0.42436

0.75162

D08Z2O

1,1115$

292

685

885

1X77

001512

semtia

UiUStl®

00071102

120

1009

265

7*C

1120*

1005

295

74$


X MINISTERUL FINANȚELOR PUBUCE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBUCE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBUCA SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE


SITUA TIA

REPARTIZĂRII PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

A COTEI DE 27% DIN 18.50% DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA VALOAREA ADAUGATA PENTRU ANUL 2013SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

Anext 4

M Decizia D.EX. Mr. 92/2OT3mit iei

UNITA TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTIMĂRI fiNieil

ESTIMĂRI AH 2015

ESTIHAR!AN 2015

Nr. cri.

Cod intern

Denumirea

Ă

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

12,826.00

13,252.00

13,531.00

13,971.00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

12,826.00

13,252.00

13,531.00

13,971.00
Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016


MUNICIPIUL PLOIEȘTI cod 502


- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

ANUL

Denumire

Cod

BUGET AN 2013

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2016

1,00

Cote defalcate din impozitul pe venit TOTAL, din care:

04.02.01

156.636,00

156.636,00

156.636,00

156.636,00

- cota 41.75%-pentru comune,orașe, municipii

156.636,00

156.636,00

156.636,00

156.636,00

-cota 11.25%-pentru Consiliul Județean Prahova

2,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit de Consiliul Județean Prahova, pentru echilibrare B.L.

TOTAL, din care:

04.02.04

425,00

1.935,00

1.941,00

1.947,00

- 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

425,00

431,00

437,00

442,00

- 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

0,00

1.504,00

1.504,00

1.505,00

3,00

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

11.02.06

1.153,00

160,00

503,00

795,00

- 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

153,00

160,00

166,00

172,00

- 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

1.000,00

0,00

337,00

623,00

4,00

Sume defdin T.V.A. ptr. fin ch dese la niv c.o.m.din care :

11.02.02

119.591,00

128.493,00

131.725,00

138.009^0

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

87.805,00

90.179,00

92.704,00

95<29l8,ad

chelt cfart 104 al. 2, lit. b)-e) din Legea Ed Natnr. 1/2011

13.783,00

14.811,00

15.228,00

hotarari judecat pt plata salarii instit inv preuniv de stat

4.808,00

10.280,00

10.547,00

#1«Șf35^

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

12.088,00

12.088,00

12.088,00

alte chelt. cf. art.5 al (3), Legea 5/2013

1.107,00

1.135,00

1.158,00

5,00

Sume defdin T. V.A. pt drum jud si com prin HCJ Ph

11.02.05

V1 X

Trezorier Sef, Cornelia Văduvă

întocmit, Simona Voiculeasa

Sef S.S.A.E.E.B.L., Ion Chircut/* AfuN


SITUAȚIE                         .

PRIVIND ALOCARE COTA DEFALCATA DE 41.75 % DIN IMPOZITUL PE VENIT PE UNITATI ADMINISTRATELE PENTRU ANUL 2013UNITA TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

REALIZAT AN 2012

------------------------------(

PROGRAM ANWT

)

Nr. crt

Cod intern

Denumirea

ALT!

CONTRIBUABILI

MARI CONTRIBUABILI

TOTAL

ALT! CONTRIBUABILI

' MARI CONTRIBUABIL!

TOTAL

A

B

C

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

186.203,00

84.825,00

271.028,00

196.225,00

86.710,00

282.935,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

TOTAL MUNICIPII

118.386,00

54.007,00

172.393,00

124.761,00

55.208,00

179.969,00

2

501

MUN. CAMPINA

16.202,00

6.123,00

22.325,00

17.074,00

6.259,00

23.333,00

3

502

MUN. PLOIEȘTI

102.184,00

47.884,00

150.068,00

107.687,00

48.949,00

156.636,00

TOTAL ORAȘE

25.965,00

9.922,00

35.887,00

27.362,00

10.142,00

37.504,00

4

601

AZUGA

621,00

221,00

842,00

654,00

226,00

880,00

5

602

BAICOI

3.868,00

1.134,00

5.002,00

4.076,00

1.159,00

5.235,00

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

2.417,00

1.513,00

3.930,00

2.547,00

1.547,00

4.094,00

7

604

BREAZA

2.225,00

151,00

2.376,00

2.345,00

154,00

2.499,00

8

605

BUȘTENI

1.813,00

826,00

2.639,00

1.911,00

844,00

2.755,00

9

606

COMARNIC

652,00

80,00

732,00

687,00

82,00

769,00

10

607

MIZIL

2.938,00

1.349,00

4.287,00

3.096,00

1.379,00

4.475,00

11

608

PLOPENI

1.774,00

108,00

1.882,00

1.869,00

110,00

1.979,00

12

609

SINAIA

3.898,00

860,00

4.758,00

4.108,00

879,00

4.987,00

13

610

SLANIC

427,00

546,00

973,00

450,00

558,00

1.008,00

14

611

URLAȚI

1.844,00

1.651,00

3.495,00

1.943,00

1.688,00

3.631,00

15

612

VĂLENII DE MUNTE

3.488,00

1.483,00

4.971,00

3.676,00

1.516,00

5.192,00

TOTAL COMUNE

41.852,00

20.896,00

62.748,00

44.102,00

21.360,00

65.462,00

16

701

ADUNAT!

79,00

0,00

79,00

83,00

0,00

83,00

17

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

297,00

19,00

316,00

313,00

19,00

332,00

18

703

ALUNIS

82,00

0,00

82,00

86,00

0,00

86,00

19

704

APOSTOLACHE

91,00

0,00

91,00

96,00

0,00

96,00

20

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

2.819,00

2.216,00

5.035,00

2.971,00

2.265,00

5.236,00

21

706

ARICEȘTI ZELETIN

29,00

0,00

29,00

31,00

0,00

31,00

22

707

BABA ANA

178,00

0,00

178,00

188,00

0,00

188,00

23

708

BALTA DOAMNEI

92,00

26,00

118,00

97,00

27,00

124,00

24

709

BĂLTEȘTI

145,00

0,00

145,00

153,00

0,00

153,00

25

. 710

BĂNEȘTI

859,00

744,00

1.603,00

905,00

761,00

1.666,00

26

711

BARCANESTI

1.474,00

129,00

1.603,00

1.553,00

132,00

1.685,00

27

712

BATRANI

44,00

0,00

44,00

46,00

0,00

46,00

28

713

BERTEA

84,00

0,00

84,00

89,00

0,00

89,00

29

714

BERCENI

809,00

151,00

960,00

853,00

154,00

1.007,00

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

45,00

0,00

45,00

47,00

0,00

47,00

31

716

BLEJOI

3.218,00

1.984,00

5.202,00

3.391,00

2.028,00

5.419,00

32

717

BREBU

346,00

759,00

1.105,00

365,00

776,00

1.141,00

33

718

BRAZI

5.506,00

7.146,00

12.652,00

5.802,00

7.305,00

13.107,00

34

719

BUCOV

2.170,00

1.195,00

3.365,00

2.287,00

1.222,00

3.509,00

35

720

CALUGARENI

36,00

0,00

36,00

38,00

0,00

38,00

36

721

CARBUNESTI

65,00

113,00

178,00

68,00

116,00

184,00

37

722

CEPTURA

1.556,00

235,00

1.791,00

1.640,00

240,00

1.880,00

38

723

CERASU

170,00

0,00

170,00

179,00

0,00

179,00

39

724

CHIOJDEANCA

49,00

0,00

49,00

52,00

0,00

52,00

40

725

C/ORANI

387,00

15,00

402,00

408,00

15,00

423,00

41

726

COCORASTI COLT

186,00

11,00

197,00

196,00

11,00

207,00

42

727

COCORASTIIMISLII

167,00

25,00

192,00

176,00

26,00

202,00

43

728

COLCEAG

186,00

5,00

191,00

196,00

5,00

201,00

44

729

CORNU

843,00

399,00

1.242,00

888,00

408,00

1.296,00

45

730

COSMINELE

39,00

0,00

39,00

41,00

0,00

41,00


SITUAȚIA REPARTIZĂRI! PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIAL A COTELOR DEFALCATE DE 80% DIN 73% DIN 18.50% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2013SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-201


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2016

Nr. crt

Cod Intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

65.710,00

65.719,00

65.719,00

65.718,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

TOTAL MUNICIPII

501,00

508,00

514,00

521,00

2

501

MUN. CAMPINA

76,00

77,00

77,00

79

3

502

MUN. PLOIEȘTI

425,00

431,00

437,00

442

TOTAL ORAȘE

9.093,00

9.052,00

9.014,00

8.980,00

4

601

AZUGA

620,00

615,00

611,00

608

5

602

BAICOI

1.093,00

1.086,00

1.080,00

1074

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

38,00

39,00

39,00

40

7

604

BREAZA

2.226,00

2.211,00

2.197,00

2184

8

605

BUȘTENI

557,00

553,00

550,00

547

9

606

COMARNIC

1.867,00

1.871,00

1.874,00

1876

10

607

MÎZ1L

701,00

697,00

693,00

690

11

608

PLOPENI

976,00

969,00 .

963,00

957

12

609

SINAIA

29,00

30,00

30,00

31

13

610

SLANIC

732,00

727,00

723,00

719

14

611

URLAȚI

210,00

209,00

208,00

207

15

612

VĂLENII DE MUNTE

44,00

45,00

46,00

47

TOTAL COMUNE

56.116,00

56.159,00

56.191,00

56.217,00

16

701

ADUNAȚI

524,00

525,00

526,00

527

17

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

906,00

908,00

909,00

910

18

703

ALUNIS

838,00

841,00

843,00

845

19

704

APOSTOLACHE

200,00

201,00

201,00

201

20

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

14,00

15,00

15,00

15

21

706

ARICEȘTI ZELETIN

330,00

329,00

328,00

327

22

707

BABA ANA

842,00

844,00

846,00

848

23

708

BALTA DOAMNEI

575,00

576,00

574,00

572

24

709

BĂLTEȘTI

599,00

600,00

602,00

603

25

710

BĂNEȘTI

221,00

219,00

217,00

216

26

711

BARCANESTI

827,00

822,00

816,00

811

27

712

BATRANI

391,00

393,00

395,00

395

28

713

BERTEA

616,00

618,00

620,00

622

29

714

BERCENI

701,00

696,00

691,00

688

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

432,00

433,00

434,00

436

31

716

BLEJOI

19,00

20,00

20,00

20

32

717

BREBU

1.018,00

1.011,00

1.004,00

999

33

718

BRAZI

7,00

7,00

7,00

8

34

719

BUCOV

362,00

360,00

359,00

357

35

720

CALUGARENI

207,00

208,00

209,00

209

36

721

CARBUNESTI

266,00

265,00

263,00

262

37

722

CEPTURA

15,00

16,00

17,00

17

38

723

CERASU

1.033,00

1.036,00

1.038,00

1041

39

724

CHIOJDEANCA

426,00

427,00

427,00

428

40

725

CIORANI

1.105,00

1.106,00

1.109,00

1110

41

726

COCORASTI COLT

604,00

605,00

606,00

606

42

727

COCORASTIIMISLH

740,00

741,00

742,00

744

43

728

COLCEAG

837,00

839,00

841,00

843

44

729

CORNU

198,00

197,00

196,00

195

45

730

COSMINELE

233,00

233,00

234,00

234

46

731

DRAJNA

919,00

913,00

907,00

902

47

732

DRAGANESTI

846,00

841,00

836,00

831

48

733

DUMBRAVA

986,00

989,00

993,00

995

49

734

DUMBRAVESTI

556,00

556,00

557,00

557

50

735

FILIPESTII DE PĂDURE

32,00

32,00

33,00

33


SITUAȚIA

REPARTIZĂRII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A COTEI DE 80% DIN 73% DIN 18.50% DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUG PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

mii lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2016

Nr. crt

Cod Intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

23.567,00

24.353,00

25.039,00

25.675,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

TOTAL MUNICIPII

' 180,00

189,00

196,00

203,00

2

501

MUN. CAMPINA

27,00

29,00

30,00

31.00

3

502

MUN. PLOIEȘTI

153,00

160,00

166,00

172,00

TOTAL ORAȘE

3.263,00

3.353,00

3,434,00

3.507,00

4

601

AZUGA

222,00

228,00

233,00

238,00

5

602

BAICOI

392,00

402,00

411,00

419,00

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

13,00

14,00

15,00

15,00

7

604

BREAZA

799,00

819,00

837,00

853,00

8

605

BUȘTENI

200,00

205,00

210,00

214,00

9

606

COMARNIC

670,00

693,00

714,00

733,00

10

607

MIZIL

252,00

258,00

264,00

269,00

11

608

PLOPENI

350,00

359,00

367,00

374,00

12

609

SINAIA

11,00

11,00

12,00

12,00

13

610

SLANIC

263,00

270,00

275,00

281,00

14

611

URLAȚI

75,00

77,00

79,00

81,00

15

612

VĂLENII DE MUNTE

16,00

17,00

17,00

18,00

TOTAL COMUNE

20.124,00

20.811,00

21.409,00

21.965,00

16

701

ADUNAȚI

188,00

194,00

201,00

206,00

17

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

325,00

336,00

346,00

356,00

18

703

ALUNIS

300,00

311,00

321,00

330,00

19

704

APOSTOLACHE

72,00

74,00

77,00

79,00

20

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

5,00

5,00

6,00

6,00

21

706

ARICEȘTI ZELETIN

119,00

122,00

125,00

128,00

22

707

BABA ANA

302,00

313,00

322,00

331,00

23

708

BALTA DOAMNEI

206,00

214,00

219,00

223,00

24

709

BĂLTEȘTI

215,00

223,00

229,00

236,00

25

710

BĂNEȘTI

79,00

81,00

83,00

85,00

26

711

BARCANESTI

297,00

304,00

311,00

317,00

27

712

BATRANl

140,00

145,00

150,00

155,00

28

713

BERTEA

221,00

229,00

236,00

243,00

29

714

BERCENI

252,00

258,00

264,00

269,00

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

155,00

161,00

166,00

170,00

31

716

BLEJOI

7,00

7,00

7,00

8,00

32

717

BREBU

365,00

374,00

383,00

390,00

33

718

BRAZI

3,00

3,00

3,00

3,00

34

719

BUCOV

130,00

134,00

137,00

140,00

35

720

CALUGARENI

74,00

77,00

79,00

82,00

36

721

CARBUNESTI

96,00

98,00

100,00

102,00

37

722

CEPTURA

6,00

6,00

6,00

6,00

38

723

CERASU

371,00

384,00

396,00

406,00

39

724

CHIOJDEANCA

152,00

158,00

163,00

167,00

40

725

CIORANI

396,00

410,00

422,00

434,00

41

726

COCORASTI COLT

216,00

224,00

231,00

237,00

42

727

COCORASTIIMISUI

265,00

275,00

283,00

290,00

43

728

COLCEAG

300,00

311,00

321,00

330,00

44

729

CORNU

71,00

73,00

75,00

76,00

45

730

COSMINELE

83,00

87,00

89,00

91.00

46

731

DRAJNA

329,00

338,00

345,00

352,00

47

732

DRAGANESTI

304,00

311,00

318,00

325,00

48

733

DUMBRAVA

354,00

367,00

378,00

389,00

49

734

DUMBRAVESTI

199,00

206,00

212,00

218,00

50

735

FIUPESTII DE PĂDURE

11,00

12,00

12,00

13,00


SITUAȚIA REPARTIZĂRII PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A COTEI DEFALCATE DE 2T% DIN 18,50% DIN IMPOZTTUL PE VENIT PEN

mii le

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 20»

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2015

Nr. crL

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

35.764,00

35.764.00

35.764,00

35.764,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

35.764,00

35,764,00

35.764,00

35.764,00

Trezorier Sef, Cornelia Văduvă


Sef S.S.A.E.E.B.L,

Ion Chircu

întocmit, Simona Voiculeasa


Anexa 4SITUA TIA REPARTIZĂRII PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A COTEI DE 27% DIN 18.50% DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA VALOAREA ADAUGATA PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

mii lei

UNITA TEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

PROGRAM AN 2013

ESTIMĂRI AN 2014

ESTIMĂRI AN 2015

ESTIMĂRI AN 2016

Nr. crt

Cod Intern

Denumirea

A

B

C

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

12.826,00

13.252,00

13.631,00

13.971,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

12.826,00

13.252,00

13.631,00

13.971,00

Trezorier Sef, Cornelia Văduvă


Sef S.S.A.E.E.B.L.,

Ion Chircu

întocmit, Simona Voicuieasa


*• MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBUCE PRAHOVA ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBUCA SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE


Anexa 5,1 la Referat nr.187072013


SITUAȚIE

PRIVIND ALOCARE COTA DEFALCATA DE 11.25 X DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA PENTRU ANUL 2013mii lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

REALIZAT AN 2012

PROGRAM AN 2013

Nr. ort

Cod Infam

Denumirea

ALTI CONTRIBUABILI

MARI CONTRIBUABILI

TOTAL

ALTI CONTRIBUABILI

MARI CONTRIBUABILI

TOTAL

A

B

C

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

50.197,00

22.857,00

73.054,00

52.875,00

23.365,00

76.240,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

50.197,00

22.857,00

'fâO54,00

Hi 875,00

23.365,00

76.240,00


Trezorier Sef, Cornelia Văduvă


Sef S.S.A.E.E.B.L, Ion Chlrcu


întocmit Slrnona Voiculeasa


SITUA TI A REPARTIZĂRII PE UNITATI ADMINISTRA A COTELOR DEFALCATE DE 80% SI 20% DIN 73% DIN 18.50 PENTRU ANUL 2013

Anexa 6.1.1 la Referat nr.


TIV TERITORI ; DIN IMPOZITUL PE__________________

mii lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Cota defalcata 80% din impozitul pe venit

Cota defalcata 20% din Impozitul pe venit

Nr. crt

Cod Intern

Denumirea

A

B

C

1

2

TOTAL GENERAL

65.710,00

30.986,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0

TOTAL MUNICIPII

501,00

0

2

501

MUN. CAMPINA

76,00

Hotararea C.J.Prahova

3

502

MUN. PLOIEȘTI

425,00

Hotararea C.J.Prahova

TOTAL ORAȘE

9.093,00

0

4

601

AZUGA

620,00

Hotararea C.J.Prahova

5

602

BAICOl

1.093,00

Hotararea C.J.Prahova

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

38,00

Hotararea C.J.Prahova

7

604

BREAZA

2.226,00

Hotararea C.J.Prahova

8

605

BUȘTENI

557,00

Hotararea C.J.Prahova

9

606

COMARNIC

1.867,00

Hotararea C.J.Prahova

10

607

MIZIL

701,00

Hotararea C.J.Prahova

11

608

PLOPENl

976,00

Hotararea C.J.Prahova

12

609

SINAIA

29,00

Hotararea C.J.Prahova

13

610

SLANIC

732,00

Hotararea C.J.Prahova

14

611

URLAȚI

210,00

Hotararea C.J.Prahova

15

612

VĂLENII DE MUNTE

44,00

Hotararea C.J.Prahova

TOTAL COMUNE

56.116,00

0

16

701

ADUNAT!

524,00

Hotararea C.J.Prahova

17

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

906,00

Hotararea C.J.Prahova

18

703

ALUNIS

838,00

Hotararea C.J.Prahova

19

704

APOSTOLACHE

200,00

Hotararea C.J.Prahova

20

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

14,00

Hotararea C.J.Prahova

21

706

ARICEȘTI ZELETIN

330,00

Hotararea C.J.Prahova

22

707

BABA ANA

842,00

Hotararea C.J.Prahova

23

708

BALTA DOAMNEI

575,00

Hotararea C.J.Prahova

24

709

BĂLTEȘTI

599,00

Hotararea C.J.Prahova

25

710

BĂNEȘTI

221,00

Hotararea C.J.Prahova

26

711

BARCANESTI

827,00

Hotararea C.J.Prahova

27

712

BATRANI

391.00

Hotararea C.J.Prahova

28

713

BERTEA

616,00

Hotararea C.J.Prahova

29

714

BERCENI

701,00

Hotararea C.J.Prahova

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

432,00

Hotararea C.J.Prahova

31

716

BLEJOI

19,00

Hotararea C.J.Prahova

32

717

BREBU

1.018,00

Hotararea C.J.Prahova

33

718

BRAZI

7,00

Hotararea C.J.Prahova

34

719

BUCOV

362,00

Hotararea C.J.Prahova

35

720

CALUGARENI

207,00

Hotararea C.J.Prahova

36

721

CARBUNESTI

266,00

Hotararea C.J.Prahova

37

722

CEPTURA

15,00

Hotararea C.J.Prahova

38

723

CERASU

1.033,00

Hotararea C.J.Prahova

39

724

CHIOJDEANCA

426,00

Hotararea C.J.Prahova

40

725

CIORANI

1.105,00

Hotararea C.J.Prahova

41

726

C0C0RAST1 COLT

604,00

Hotararea C.J.Prahova

42

727

COCORASTIIMISLII

740,00

Hotararea C.J.Prahova

43

728

COLCEAG

837,00

Hotararea C.J.Prahova

44

729

CORNU

198,00

Hotararea C.J.Prahova

45

730

COSMINELE

233,00

Hotararea C.J.Prahova

46

731

DRAJNA

919,00

Hotararea C.J.Prahova

47

732

DRAGANESTI

846,00

Hotararea C.J.Prahova

48

733

DUMBRAVA

986.00

Hotararea C.J.Prahova

49

734

DUMBRAVESTI

556,00

Hotararea C.J.Prahova

50

735

FIUPESTII DE PĂDURE

32,00

Hotararea C.J.Prahova

SITUAȚIA REPARTIZĂRII PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A COTEI DEFALCATE DE 27% DIN 18.50% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2013


Trezorier Sef, Cornelia Văduvă


Sef S.S.A.E,EB.L.:

Ion Chircit


întocmit, Simona Voiculeasa


mii lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Cota defalcata 27% din impozitul pe venit

Nr. cri

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

TOTAL GENERAL

35.764,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

35.764,00


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA FINANȚE PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA       la Refe

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE EXECUȚIE BUGETE LOCA

NOTA

CALCUL IMPOZIT PE VENIT PENTRU STABILIREA SUMEI AFERENTA COTEI DE 20% DIN TOTALUL DE 73% DIN COTA DEFALCATA DE 18.50% IN VEDEREA ECHILIBRĂRII BUGETELOR LOCALE INFLUENȚATE CU GRADUL DE COLECTAREA UNOR VENITURI PROPRII PE ANUL 2012 CONFORMARE 33 DIN LEGEA NR. 273/29.06.2006 PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PENTRU ÎNTOCMIREA BUGETELOR LOCALE

PE ANUL 2013


 • 1. Cota de 18.50% din impozitul pe venit estimat

pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2013 .....................................................132.460 mii lei

II. REPARTIZARE:

LCota de 27% din total suma pentru Consiliul Județean:

 • 132.460 mii lei*27% =35.764 mii lei

 • 2. Cota de 73% din total suma pentru unitățile administrativ teritoriale:

132.460mii lei*73% =96.696 mii lei

 • a) cota de 80% :

- calculata si alocata de DGFPPrahovaprin Decizia

Directorului Executiv conform formula de calcul:        96.696 mii lei *80%=77.359mii lei

-corectata cu gradul de necolectare a unor venituri proprii

ale unităților administrativ teritoriale:           77.359 mii lei —11.649mii lei=65.710 mii lei

 • b) cota de 20% :

-calculata si alocata de DGFPPrahova prin Decizia

Directorului Executiv conform formula de calcul:       96.696 mii lei *20%=l9.33 7 mii lei

-corectata cu gradul de necolectare a unor venituri proprii

ale unităților administrativ teritoriale:           19.337 mii lei+11.649 mii lei =30.986mii lei

Trezorier Sef                              Sef S.S.A.E.E.B.L.,

Cornelia Văduvă                            Ion Chircu

întocmit,

Simona Voiculeasa

Anexa 7.1.1

la Referat nr.1870/2013


SITUA TIA REPARTIZĂRII PE UNITATI ADMINISTRATIV TERI

A COTEI DE 80% SI 20% DIN 73% DIN 18.50% DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA PENTRU ANUL 2013

mii lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Cota defalcata 30% din TVA

Cota defalcata 20% din TVA

Nr. crt

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

2

TOTAL GENERAL

23.567,00

11.112,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0

TOTAL MUNICIPII

180,00

0

2

501

MUN. CAMPINA

27,00

Hotararea C.J.Prahova

3

502

MUN. PLOIEȘTI

153,00

Hotararea C.J.Prahova

TOTAL ORAȘE

3.263,00

0

4

601

AZUGA

222,00

Hotararea C.J.Prahova

5

602

BAICOI

392,00

Hotararea C.J.Prahova

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

13,00

Hotararea C.J.Prahova

7

604

BREAZA

799,00

Hotararea C.J.Prahova

8

605

BUȘTENI

200,00

Hotararea C.J.Prahova

9

606

COMARNIC

670,00

Hotararea C.J.Prahova

10

607

MIZIL

252,00

Hotararea C.J.Prahova

11

608

PLOPENI

350,00

Hotararea C.J.Prahova

12

609

SINAIA

11,00

Hotararea C.J.Prahova

13

610

SLANIC

263,00

Hotararea C.J.Prahova

14

611

URLAȚI

75,00

Hotararea C.J.Prahova

15

612

VĂLENII DE MUNTE

16,00

Hotararea C.J.Prahova

TOTAL COMUNE

20.124,00

0

16

701

ADUNAȚI

188,00

Hotararea C.J.Prahova

17

702

ALBEȘTI PALEOLOGU

325,00

Hotararea C.J.Prahova

18

703

ALUNIS

300,00

Hotararea C.J.Prahova

19

704

APOSTOLACHE

72,00

Hotararea C.J.Prahova

20

705

ARICEȘTI RAHTIVANI

5,00

Hotararea C.J.Prahova

21

706

ARICEȘTI ZELETIN

119,00

Hotararea C.J.Prahova

22

707

BABA ANA

302,00

Hotararea C.J.Prahova

23

708

BALTA DOAMNEI

206,00

Hotararea C.J.Prahova

24

709

BĂLTEȘTI

215,00

Hotararea C.J.Prahova

25

710

BĂNEȘTI

79,00

Hotararea C.J.Prahova

26

711

BARCANESTI

297,00

Hotararea C.J.Prahova

27

712

BATRANI

140,00

Hotararea C.J.Prahova

28

713

BERTEA

221,00

Hotararea C.J.Prahova

29

714

BERCENI

252,00

Hotararea C.J.Prahova

30

715

BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA

155,00

Hotararea C.J.Prahova

31

716

BLEJOI

7,00

Hotararea C.J.Prahova

32

717

BREBU

365,00

Hotararea C.J.Prahova

33

718

BRAZI

3,00

Hotararea C.J.Prahova

34

719

BUCOV

130,00

Hotararea C.J.Prahova

35

720

CALUGARENI

74,00

Hotararea C.J.Prahova

36

721

CARBUNESTI

96,00

Hotararea C.J.Prahova

37

722

CEPTURA

6,00

Hotararea C.J.Prahova

38

723

CERASU

371,00

Hotararea C.J.Prahova

39

724

CHIOJDEANCA

152,00

Hotararea C.J.Prahova

40

725

CIORANI

396,00

Hotararea C.J.Prahova

41

726

COCORASTI COLT

216,00

Hotararea C.J.Prahova

42

727

COCORASTIIMISLH

265,00

Hotararea C.J.Prahova

43

728

COLCEAG

300,00

Hotararea C.J.Prahova

44

729

CORNU

71,00

Hotararea C.J.Prahova

45

730

COSMINELE

83,00

Hotararea C.J.Prahova

46

731

DRAJNA

329,00

Hotararea C.J.Prahova

47

732

DRAGANEST!

304,00

Hotararea C.J.Prahova

48

733

DUMBRAVA

354,00

Hotararea C.J.Prahova

49

734

DUMBRAVESTI

199,00

Hotararea C.J.Prahova

50

735

FILIPESTII DE PĂDURE

11,00

Hotararea C.J.Prahova

SITUA TI A REPARTIZĂRII PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA A COTEI DE 27% DIN 18.50% DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA VALOAREA ADAUGATA PENTRU ANUL 2013


Trezorier Sef, Cornelia Văduvă


Sef S.S.A.E.E.B.L., ion Chircu


întocmit, Simona Voiculeasa


mii lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Cota defalcata 27*/* din sume defalcate din T.V.A

Nr. cri

Cod intern

Denumirea

A

B

C

1

TOTAL GENERAL

12.826,00

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

12.826,00

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA FINANȚE PUBLICE PRAHOVA ACTIVITATEA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE EXECUȚIE BUGETE


NOTA

CALCUL SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU STABILIREA SUMEI AFERENTA COTEI DE 20% DIN TOTALUL DE 73% DIN COTA DEFALCATA DE 18.50% IN VEDEREA ECHILIBRĂRII BUGETELOR LOCALE INFLUENȚATE CU GRADUL DE COLECTARE A UNOR VENITURI PROPRII PE ANUL 2012 CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 273/29.06.2006 PRIVIND FINANȚELE

PUBLICE LOCALE PENTRU ÎNTOCMIREA BUGETELOR LOCALE

PE ANUL 2013

L Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2013, conform Anexa 7 la Legea nr.5/2013pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013........................................................................47.505 mii lei

II. REPARTIZARE :

 • 1, Cota de 27% din total suma pentru Consiliul Județean:

47.505 mii lei *27% =12.826 mii lei

 • 2. Cota de 73% din total suma pentru unitățile administrativ teritoriale:

47.505 mii lei*73% =34.679 mii lei

 • a) cota de 80% :

 • - calculata si alocata de DGFPPrahova prin Decizia

Directorului Executiv conform formula de calcul:        34.679 mii lei*80% =2 7.742 mii lei

- corectata cu gradul de necolectare a unor venituri proprii

ale unităților administrativ teritoriale:             27.742mii lei -4.175 mii lei=23.567mii lei

 • b) cota de 20% :

 • - calculata de DGFPPrahova prin Decizia

Directorului Executiv conform formula de calcul:         34.679mii lei*20% = 6.937mii lei

 • -  corectata cu gradul de necolectare a unor venituri proprii

ale unităților administrativ teritoriale:             6.937 miilei+4.175 mii lei =11.112 mii lei

Trezorier Șefi Cornelia Văduvă


Sef S.S.A.E.E.B.L., Ion Chircu

întocmit, Simona Voiculeasa

millel

INDICATORI

Realizări an 2012

Buget conformDecfzieD.Ex.92/2013

Procent cota defalcata

suma defalcate din impozit pe venit

sume def din T.VA.

Procent cota defalcata

sume defalcate din Impozit pe venit

sume def din T.VJt.

Atti contrib

Mari contrib

Total sume

Alti contrib

Mari contrib

Total sume

1. Urnite pentru sume defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

47.613,00

47.505,00

II, Total Impozit pe venit programat sa se colecteze in Județul Prahova

100%

450.000,00

X

450.000,00

X

100%

470.000,00

X

470.000,00

X

- cofa defalcata din Impozit pe venit pentru bugetele locale ale municipiilor, craseior.cemunelor

41,75%

186.203,00

84.825,00

271.028,00

41,75%

196.225,00

86.710,00

282.935,00

- cota defalcata din Impozit pe venit la bugetul local al C Județean

11,25%

50.197,00

22.857,00

73.054,00

11,25%

52.875,00

23.365,00

76.240,00

• sume alocate din cotele defalcate din Impozitul pe venit

18,50%

75.618,00

44.528,00

120.146,00

47.613,00

18,50%

86.950,00

45.510,00

132.460,00

47.505,00

■ 27% sa aloca bugetului local al Consiliului Județean

27,00%

19.525,00

12.023,00

31.548,00

12.856,00

27,00%

23.477,00

12.287,00

35.764,00

12.826,00

■73% se aloca bugetelor locale afe comunelor, orasefor,munlcipiilor

73,00%

56.093,00

32.505,00

88.598,00

34.757,00

73,00%

63.473,00

33.223,00

96.696,00

34.679,00

-80% conform Formula Calcul pe criterii populație, suprafața Intravilan si capacitate financiara diminuata cu gradul de necolectare a! unorven proprii;

80,00%

33.191,00

26.004,00

59.195,00

27.806,00

80,00%

50.788,00

26.571,00

77.359,00

27.742,00

-20% prin Hotararea C. Județean pentru cofinantare proiecte infrast majorata cu gradul de necolectare al unorven proprii:

20,00%

22.902,00

6.501,00

29.403,00

6.951,00

20,00%

12.685,00

6.652,00

19.337,00

6.937,00

•cota defalcata din imp pe venit cam se varsa la bugetul da stat

28,50%

X

X

X

X

28,50%

133,950,00

X

X

X

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBUCE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE St CONTABILITATE PUBLICA

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE


SITUA TIE


privind colectarea si repartizarea impozitului pe venit si limite pentru sume defalcate


pentru anul 2013TREZORIER SEF


SEF S.SA.E.E.B.L.


ÎNTOCMIT


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE PRAHOVA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATEPUBUCA

SERVICIUL SINTEZA ASISTENTA ELABORARE SI EXECUȚIE BUGETE LOCALE

SITUAȚIA

PRIVIND NUMĂRUL DE PERSOANE STABILE LA NIVELUL U.A.T. EXISTENTE LA 01.07.2012,

SUPRAFAȚA INTRAVILAN LA NIVELUL U.A.T. LA 01.07.2012,

GRAD DE COLECTARE A UNOR VENITURI PROPRII CUMULAT LA 31.12. 2012,

PENTRU ANUL 2013

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Număr persoane stabile ta nivelul U.A.T.cf. Scrisoare D.J.S.Prahova nr.4/09.01.2013 existente la 01.07.2012

Suprafața Intravilan la nivel UJt.T. cf. Scrisoare O.C.PJ. Prahova nr. 64/15.01,2013 exprimate In ha existenta la 01.07.2012

Venituri proprii

Grad de colectare co!2/co!1

Nr. crt.

Cod Intern

Denumirea

Drepturi constatate an 2012 -mii Iei

încasați realizate an 2012-mii lei

A

B

C

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

805.218,00

71.213,00

243.312,96

209.364,23

X

1

401

CONSILIUL JUDEȚEAN

0

0

3.124,65

3.213,66

102,85

TOTAL MUNICIPII

260.471,00

6.707,00

112.845,63

98.493,74

X

2

501

MUN. CAMPINA

36.065,00

1.516,00

15.412,38

13.785,41

89,44

3

502

MUN. PLOIEȘTI

224.406,00

5.191,00

97.433,25

84.708,33

86,94

TOTAL ORAȘE

142.953,00

11.451,00

55.359,49

46.413,05

X

4

601

AZUGA

4.839

255

2.628,48

2.729,38

103,84

S

602

BAICOi

19.387

1.658

4.993,95

4.435,75

88,82

6

603

BOLDEȘTI SCAIENI

11.276

1.062

2.992,15

2.407,16

80,45

7

604

BREAZA

17.215

2.167

4.075,78

3.363,42

82,52

8

605

BUȘTENI

9.895

626

7.141,97

7.062,00

98,88