Hotărârea nr. 141/2013

Hotãrârea nr. 141 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Împrejmuire partiala grădină zoo”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 141 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “împrejmuire parțiala grădină zoo”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție “împrejmuire gard grădină zoo”;

Având in vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea studiul de fezabilitate și a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “împrejmuire parțiala grădină zoo” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

Președinte

George/Pană
în conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și a Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești a demarat un program de reabilitare a grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru asiguararea microclimatului adecvat fiecărei specii de animale și păsări cazate în grădina zoologică.

în Nota de constatare nr. 782/31.08.2012 emisă de Garda Națională de Mediu este menționat un incident în urma căruia s-a înregistrat decesul unui exemplar de cangur pitic, deces ce a survenit în urma unui atac al câinilor comunitari ce au intrat pe teritoriul grădinii prin porțiunile lipsă din gard. Ca măsură a prevenirii viitoarelor incidente -și pentru mărirea gradului de siguranță atât a exponatelor cât și a vizitatorilor, Garda de Mediu Prahova a trasat ca măsură refacerea împrejmuirii grădinii zoo.

în temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, propun spre aprobare studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “împrejmuire gard grădină zoo”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate al Administrației Parcului memorial “Constantin Stere” Ploiești, propun spre aprobare indicatorii tehnico economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul “împrejmuire parțiala grădină zoo”.

PRIMAR, Luliain Bădeseu


Bădescu


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “împrejmuire parțiala grădină zoo”

Investiția “împrejmuire parțiala grădină zoo” soluționează ridicarea gradului de siguranță a exponatelor din grădina zoo, prin protejarea acestora de animalele din afara perimetrului grădinii.

împrejmuirea parțială a terenului va fi realizată cu gard din plasă de sârmă zincată și gard din panouri de plasă zincată bordurată.

Gardul va avea structură din stâlpi de metal de O = lOcm, la distanța de 2m cu fundații izolate din beton simplu, legate cu grinzi de fundație din beton armat monolit. închiderea se va realiza cu gard in plasă de sârmă zincată în partea din spate și panouri de plasă zincată bordurată în partea din față. împrejmuirea se va realiza de limita de proprietate pe distanță de lkm.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Valoarea investiției este de 249 449 lei (cu TVA).

Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. SUNART CONCEPT S.R.L. are avizul CTE nr. 10/26.03.2013.

Vizat,

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Economică,

Director Executiv: Nicoleta CrăciunoiuDirecția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte, Director Executiv: Iulia Alin,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

Denumire proiect:


AVIZ

Nr.10/26.03.2013


“ÎMPREJMUIRE parțiala gradinaProiectant - S.C, SUNART CONCEPTS.R.L.

Beneficiar - ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

„ CONSTANTIN STERE,, PLOIEȘTI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  respecta avizele si acordurile solicitate ;


 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economie de energie, protecție impotriva zgomotelor)

Condiții si mod de rezolvare :

Se avizeaza favorabil fara condiții:

1. Gardul propus va avea structura de rezistenta formate din beton simplu legate cu grinzi de fundație din beton armat monolit.

Stâlpii vor fi din metal cu diametru 0=10 cm, la distanta de 2 m, iar inchiderea se va realizea cu gard de sarma ghimpata in partea din spate a grădinii Zoologice.

Distant ape limita de proprietate L=1 Km.

Valoate totala = 226.598 mii lei fara TVA

C+M = 205,352 mii lei

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 26.03.2013 se acorda:

AVIZ FAVORABIL acestei documentații, fara condiții


SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA

STUDIU DE FEZABILITATE1.DATE GENERALE

Administrația Parcului Memorial Constantin Stere are ca activitate principala administrarea bunurilor aparținând domeniului public si privat al municipiului Ploiești.

Pe terenul intravilan, in suprafața de 134,0526 ha se afla o gradina zoologica. Imobilul este in proprietatea Administrației Parcului memorial „Constantin Stere”.

Pentru buna funcționare a acestei grădinii zoologice, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere a hotarat sa se execute lucrări de înlocuire si construire a unei împrejmuiri noi a acesteia.

Terenul are următoarele vecinătăți:

 • - la Est - propr. Badea Ion, Barbu Gheorghe, Nia V. Ion, S.C. Adelante S.R. L., Rigu Marian, S.C. Baumaister, Zaharia Ion , Dinca Ion, De 2147/90-drum pamant;

 • - la Sud             - râul Teleajen si DN 1B Ploiesti-Bucov;

 • - la Vest    - De 2081-drum pamant, fundația „Constantin Stere” nr. cad. 507, Dj 236,

DC 2044, Statie Preparare Mixuri Asfaltice SC Drumuri si Poduri Prahova SA, Primăria Comunei Bucov;

 • - la Nord - De 2147/90-drum pamant;

 • - in centru - SC Prodcomplex SA Bucov (fabrica de cărămidă)

2.SITUATIA EXISTENTA

Gradina Zoologica este situata in incinta Parcului Memorial Constantin Stere, avand o împrejmuire degradata pe aproximativ 1km din lungimea acestuia.


3. SITUAȚIA PROPUSA


«.7^ / \        ■’x.

țj 6/ V' Ax

Se propune împrejmuirea parțiala a terenului cu gard din plasa^de sarma zpndata si gard din panouri de plasa zincata bordurată.                               C 1 > /     7

Gardul propus va avea structura de rezistenta formata din funaa^zolate^nT/beton simplu, legate cu grinzi de fundație din beton armat monolit. Stapii vorfi^din metal cu diametru <t>=10cm la distanta de 2m, iar închiderea se va realiza cu gard din sarma zincata in partea din spate a grădinii zoologice si panouri de plasa zincate bordurată in partea din fata a grădinii zoologice.

Împrejmuirea se va realiza pe limita de proprietate pe o distanta de 1km.

Organizarea de șantier, parcarea si scurgerea apelor pluviale se vor asigura in incinta proprie.

Depozitarea deșeurilor se va face pe o platforma betonata special amenajata. Acestea vor fi preluate de o firma specializata.

4. CONDIȚII TEHNICE DE EXECUȚIE SI CALITATEA LUCRĂRILOR

La execuția lucrărilor prevăzute se vor respecta legislația, normativele si standardele in vigoare.

Toate materialele folosite la punerea in opera vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor de fabricație si vor fi insotite la livrare de certificatul de calitate al producătorului, precum si de agrementul tehnic pentru materialele noi sau de import.

5. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu normele in vigoare .

La executarea lucrărilor se vor respecta:

 • -  “Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții” publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 5, 6, 7, 8 din 1993, aprobat de.MLPAT cu Ordinul 9/N/15.03.1993;

 • -  “Norme de protecția muncii in activitatea de construcții montaj” aprobate cu Ordinul MC Ind. Nr. 1233/D/29.12.1980;

 • -  “Normele de protecția muncii” editate de CPM București in anul 1975. revizuite si adaugate in anul 1977.

 • -  Legea nr. 319/2006 Legea securității si sanatatii in munca.

 • -  HG nr. 300/2006 - privind cerințele minime de necesitate1^ sanatate pentru

\V-p'-               Jj

șantierele temporare sau mobile.

Se atrage atentia asupra insusirii amanuntite a tehnologiilor prevăzute pentru fiecare lucrare in parte, cu întreaga formație de lucru, organizarea si dotarea locului de munca cu scule si utilaje corespunzătoare, efectuarea instructajului de protecție a muncii la toti muncitorii, periodic si la schimbarea locului de munca.

Verificarea permanenta a funcționarii si stării uneltelor, dispozitivelor si utilajelor, dotarea cu materialele si echipamentul de protecție necesar.

Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta si aplica:

- “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul

381/04.03.1993 de către Ml si 7/N/03.03.1993 de către MLPAT publicat in Buletinul

Construcțiilor nr. 4/1994;

- “Normele generale de proiectare si realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului” indicativ P 118-83 publicate in Buletinul Construcțiilor nr. 5-6/1983 cu modificări in nr. 3/86 si 10/87;

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție


"ÎMPREJMUIRE GARD GRADINA ZOO"


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STEREIn mii lei/mii euro Ia cursul 4.4762

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap. 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2.

Amenajarea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 1

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru rețele si racorduri

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 2

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii teren

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.3.

Proiectare si enginerie

8.0645

1.8016

1.9355

10.0000

2.2340

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.5.

Consultanta

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3.6.

Asistenta tehnica

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 3

8.0645

1.8016

1.9355

10.0000

2.2340

Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

4.1 ;1.Construcții

201.1681

44.9417

48.2803

249.4484

55.7277

4.1.2.Amenajări incinta

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.2,

Montaj utilaj tehnologic

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.3.

Utilaje fara montaj si echipamente transport (procurare)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4.4.

Dotări

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 4

201.1681

44.9417

48.2803

249.4484

55.7277

Cap. 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

4.1847

0.9349

1.0043

5.1890

1.1592

5.1.1. Lucrări de construcții (2%)

4.1847

0.9349

1.0043

5.1890

1.1592

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului (1,3%)

2.7200

0.6077

0.0000

2.7200

0.6077

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5%)

10.4616

2.3372

2.5108

12.9724

2.8981

TOTAL CAPITOL 5

17.3663

3.8797

3.5151

20.8814

4.6650

Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.2.

Probe tehnologice

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL CAPITOL 6

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

TOTAL GENERAL

226.5989

50.6230

53.7309

280.3298

62.6267

Din care C + M

205.3527

45.8766

49.2847

254.6374

56.8870

PROIECTANT

//

AUTORITATE CONTRACTANTA ADMINISTRAȚIA PARCULUljM CONSTANTIN STERE


S.C. SUNART
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/C/"7> IN" / / h ftd

\\*


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA RE^FD^XlENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “împrejmuire parțiala grădină zoo”

și a emis:

Data:            2oCV