Hotărârea nr. 140/2013

Hotãrârea nr. 140 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti şi estimările pe 2014-2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 140

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și estimările pe 2014-2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu și a Comisiei de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze formată din domnii consilieri: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Drăgulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin precum și Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, prin care se propune bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimat pentru anii 2014, 2015 și 2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5 / 05.04.2013 ;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.107 /31.08.2004 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale direct unor categorii de persoane la transportul urban de călători, a gratuităților și reducerilor de tarif;

având în vedere prevederile art. 105 din Lege nr. 1/2011 a Educației Naționale ;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.147 / 31.05.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr.5 / 21.02.2013 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2013 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

ținând cont de prevederile prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001 , republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și pentru următorii 3 ani: 2014, 2015 și 2016, conform anexelor nr. 1 - 9, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013


l\

Președinte de ședință, George Pană

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești și estimările pe 2014-2016

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Legii nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor unități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, Legii Bugetului de Stat nr.5 /21.02.2013 și Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale.

Totodată s-a urmărit armonizarea proiectului de buget al R.A.T.P Ploiești în conformitate cu prevederile cuprinse în Bugetul Local, respectiv la capitolul Transporturi - protecție socială acordată anumitor categorii defavorizate de călători în sumă totală de 34.229,0, din care: 30.000,0 mii lei subvenție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești anumitor categorii defavorizate de călători conform legislației în vigoare și 4.229,0 mii lei reprezentând sume asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap, gratuitate acordată acestor persoane prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare.

Fundamentarea veniturilor din exploatare precum și subvenția acordată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

In ceea ce privește programul de investiții, acesta cuprinde obiectivele de investiții propuse a se realiza din surse proprii, pentru anul 2013 și următorii 3 ani: 2014, 2015 și 2016.

Astfel pentru anul 2013 se propune a se realiza investiții din veniturile proprii ale Regiei în sumă de 1.558,0 mii lei.

Pentru următorii 3 ani, sumele propuse pentru achiziționarea de mrjloace fixe / :„.™------------------------

itru

*r

obiecte de inventar s-au previzionat conform programului de investiții, difr surse proprii și anume: 1.893,0 mii lei pentru anul 2014; 1.282,0 mii lei pentru 2015 și anul 2016 .

Fată

alăturat.de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiet

Consilieri,
Alexandru Paul Palaș

Ionut Cristian lontisc

9

Sanda Drăgulea

Nicoleta Cătălina Bozianu

Silviu Sorin Constantin

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEȘTI

Vizat, Viceprimar Râul Petre


RAPORT DE SPECIALITAT la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Regiei A Transport Public Ploiești și estimările pe 2014-2016

__

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5 / 21.02.2013, a Legii nr.15 / 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, Regia Autonomă de Transport Public Ploiești a procedat la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2013.

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești cuprinde :

 • - Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

-Anexa nr. 1.2-Impozite și taxe locale;

 • - Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-fmanciari în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • - Anexa nr.2.1 - Necesar de Subvenții pentru 2013;

 • - Anexa nr.2.2 - Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013;

-Anexa nr.2.3 - Notă de fundamentare privind elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor proprii 2011-2012;

 • - Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-fmanciari;

 • - Anexa nr.5 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013 și următorii 3 ani;

-Anexa nr.5.1- Propunere Program de Investiții din surse proprii anii 2013 - 2016;

-Anexa nr.5.2 - Notă de fundamentare pentru investiții din surse proprii pentru anii 2013 -2016;

-Anexa nr.6 - Programul de reducere a stocurilor;

-Anexa nr. 9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut. Anexele nr. 7-8 nu e cazul.

9

Sintetizând datele prezentate în Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, proiectul de buget cuprinde următorii indicatori:


venituri totale (rd. 01)

cheltuieli totale (rd. 06)

rezultat brut (rd. 19)

Sumele prevăzute a fi transferate din sursele bugetare

Municipiului Ploiești, în bugetul Regiei, conform datelor din anexa nr 2, sunt în sumă 34.229,0 de mii lei, inclusiv TVA, din care: 30.000,0 mii lei protecție socială, acordată anumitor categorii defavorizate de călători conform legislației în vigoare (suvenții alocate din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești) și 4.229,0 mii lei reprezentând sume asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap, gratuitate acordată acestor persoane prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare. Defalcarea sumelor necesare asigurării acordării de protecție socială pe categorii de subvenție sunt precizate în Anexa nr.2.1.

De asemenea, este necesar să precizăm faptul că necesarul estimat de către Regie pentru anul 2013, conform legislației în vigoare este de 49.518,3 mii lei (43.177,9 mii lei din bugetul local al Primăriei Municipiului Ploiești + 6.340,4 mii lei din bugetul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare).

Sursele de finanțare propuse pentru anul 2013 cu cheltuielile aferente în vederea realizării programului din surse proprii sunt în sumă de 1.558,0 mii lei și se vor realiza în funcție de posibilitățile financiare ale Regiei.

în ceea ce privește proiectarea veniturilor pentru anii 2014 și 2015, menționăm faptul că , subvențiile reprezentând protecție socială pentru anumite categorii defavorizate ce vor urma să fie transferate din sursele bugetare ale bugetului local sunt la nivelul anului 2013, respectiv: suma de 30.000,0 mii lei subvenție alocată din bugetul local și suma de 4.229,0 mii lei, reprezentând asistență socială pentru transportul persoanelor cu handicap.

La elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, s-au avut in vedere regulile de bază de întocmire a acestuia cu respectarea legislației în vigoare și a principiilor generale. Astfel s-a respectat principiul universalității, respectiv totalitatea veniturilor și cheltuielilor care sunt cuprinse în proiectul de buget sunt pe două poziții distincte: total venituri și total cheltuieli, lăsând posibilitatea autorității locale să aprecieze, să respingă, sau să aprobe o poziție sau alta.

De asemenea sunt respectate și celelalte principii de bază, ale unității bugetare (toate veniturile și cheltuielile se regăsesc într-o schemă unitară de clasificare a acestora), al realității bugetare ( elaborarea proiectului de buget are la bază situația reală economico-financiară a regiei) și al anualității bugetare ( respectiv proiectul de buget este elaborat pe o perioadă de un an).

Bugetul de venituri și cheltuieli este un instrument de previziune financiară și un tablou comparativ al situației veniturilor și cheltuielilor.

Precizăm faptul că situațiile financiare ale Regiei Autonome de Transport Public Ploiești se încheie conform prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, spre deosebire de instituțiile publice care se supun regulilor contabilității publice. în acest

context exercițiul financiar a fost estimat pe baza datelor înregistrate provizoriu în evidențele contabile la 12 luni, urmând ca după închiderea exercițiului financiar al anului 2012, în funcție de rezultat, să se poată interveni, dacă este cazul, la o umj de buget.


Potrivit datelor din Anexa nr.2, pentru anul 2013 s-a

I.


Venituri totale (rd. 1), cuprind veniturile din exploatare prognozate , după caz în funcție de categoria venitului, de următorii factori:

 • - valorile medii lunare din anul 2012;

 • - numărul mediu de bucăți de bilete si abonamente vândute pe parcursul anului 2012 prin casieria unității si prin punctele de vânzare respectiv tonete ;

 • - ținta inflației prognozată de către BNR de 3,5% pentru anul 2013.

Venituri totale (rd. 01)......................................... 77.775,0 mii lei

1.       Veniturile din exploatare (rd. 2), estimate a se realiza

în anul 2013, în valoare de ................................. 77.748,Omii lei

cuprind următoarele categorii:

 • a. Venituri din producția vândută (rd. 3):.................. 49.736,0 mii lei

-din servicii prestate (rd.5).............................. 35.036,0 mii lei

-alte venituri (rd.7)                                         14.700,0 mii lei

 • b. Venituri din subvenții, aferente cifrei de afaceri nete (rd.9): 28.012,0 mii lei

-protecție socială acordată conform legislației în        24.194,0 mii lei

vigoare (rd.10/ Cl.l);

-sume asistentă socială pentru transport handicapați 3.410,0 mii lei (rd.10/CI.2);

Sumele pentru protecția sociala acordată anumitor categorii defavorizate de călători de către. CLM Ploiești și

ASSC Ploiești sunt fundamentate în anexd nr, 2.1 și sunt în

sumă de..................................................................................... 34.229,Omii lei

inclusiv TVA.

-sume de la buget CNPAS pentru deținuții politici și sume 408,0 mii lei protecție socială pentru studenți cf. Legii învățământului și convenție UPG Ploiești (rd.lO/C1.3)

2. Venituri financiare (rd. 23)................................. 27,0 mii lei

sunt veniturile din dobânzi (rd. 27)

II         Cheltuielile totale (rd. 30), cuprind cheltuieli pentru exploatare și

financiare și au fost dimensionate pornind de la realitate, cu respectarea cerințelor principiului realitatii bugetare, respectiv de la inregistrarile efectuate in contabilitate pe elemente de cheltuieli, pe centre de cost, și in corelare cu rezultatul economico - financiar înregistrat, urmărindu-se asigurarea echilibrului financiar al activității.

Cheltuieli totale (rd. 30).........................................

1. Cheltuielile pentru exploatare (rd.31), au în conținutul lor:

 • A.Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32) din care: -piese de schimb (rd. 36)...................

 • - combustibil (rd. 37)......................

 • - energie electrică,apă, gaze (rd. 39)......

Acestă grupă de cheltuieli este fundamentată conform datelor cuprinse în Programul de achiziții pentru anul 2013,(vezi anexa nr.2.2), la care sunt adăugate cheltuielile cu colaboratorii estimate pentru anul 2013 (27.840,0 mii lei cheltuieli cf programului de achiziții + 30,0 mii lei cheltuieli cu colaboratorii( rd. 48) = 27.870,0 mii lei).

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80)...........................


  423,0mii lei


 • C. Cheltuieli cu personalul (rd.87), din care............ 46.058,9 mii lei

-cheltuieli cu salariile (rd. 88)                              35.080,0 mii lei

 • D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 116)                          2.561,0 mii lei

Rd. 87 : cheltuieli cu personalul, cuprind: salariile brute, cotele de cheltuieli salariale și cheltuielile cu tichetele de masă.

Rd. 88: cuprinde fondul de salarii brute aferent unui număr mediu de personal de 1067 salariați. Din fondul de salarii înregistrat la nivelul anului 2012 a fost scăzută suma aferentă primelor de Paște acordate în luna aprilie, astfel:

36.125,9 mii lei - 848,0 mii lei = 35.277,9 mii lei, fond de salarii brute pentru 2013. Conform Ordinului nr. 214 /15.02.2013 din fondul total de 35.277,9 mii lei se evidențiază separat cheltuielile de natură salarială aferente contractelor de mandat și se scad cheltuielile cu colaboratorii, acestea din urmă adăugându-se la capitolul de cheltuieli cu bunuri și servicii. Astfel: 35.277,9 mii lei - 167,9 mii lei (rd. 104) - 30,0 mii lei (rd.48) = 35.080,0 mii lei (rd. 88).

Având în vedere faptul că exercițiul financiar al anului 2012 este estimat a se închide cu o pierdere de cca 1.976,8 mii lei, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, cheltuielile cu salariile nu pot depăși nivelul celor realizate în anul precedent cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, condiție ce trebuie respectată conform prevederilor art. 53 alin. 2 lit. a și alin. 3 din Legea Bugetului de Venituri și Cheltuieli nr.5 / 21.02.2013, pentru anul 2013.

în aceste sens la fundamentarea cheltuielilor cu salariile nu au fost cuprinse sume reprezentând drepturi conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă și anume: prime cu ocazia sărbătorilor de Paști și Crăciun, zilele femeii și transportatorului.


Rd. 92 : cheltuielile cu tichetele de masă sunt prevăzute conform legii având în vedere că entitatea nu are datorii la bugetul de stat și local:

(52 tichete /an x 1064 salariați) x 9 lei/tichet =497.952 lei medie / an

497.952 lei medie / an x 3,5% inflație = 515.380 lei / an.

Rd. 104 : cheltuielile cu salariile aferente contractelor de mandat:

-director general............4,99 mii lei / lună x 12 luni = 59,90 mii lei

-director financiar........... 4,50 mii lei / lună x 12 luni = 54, 0 mii lei

-director de exploatare .... 4,50 mii lei / lună x 12 luni = 54, 0 mii lei

=167,90 mii lei


Total


Rd. 109 : cuprinde totalul sumelor înscrise de la rd. 110— 115 inclusiv, sunt cotele de cheltuieli salariate calculate conform legislației în vigoare, astfel:

Rd. 110, se referă la „contribuții la asigurările sociale de stat” 20,8% și 0,325 % „fond de risc accident de muncă și boli profesionale”, procent ce se aplică asupra fondului de salarii, respectiv 35.277,9 mii lei fond salarii X 21,125 (20,8% + 0,325%) «7.453,00 mii lei;

Rd. 111, „ajutor de șomaj ” se aplică procentul de 0,5% asupra fondului de salarii: 35.277,9 mii lei fond salarii X 0,5% « 176,5 mii lei, la care se adaugă și un fond de garanție al creanțelor salariale.

Rd. 112, „contribuții la asigurările sociale de sănătate”,se aplică conform legislației în vigoare.

Rd. 115, „cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale”, sunt stabilite conform legii, respectiv 2% fond acțiuni sociale și vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neâncadrate, etc. = 832,50mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 116)


Această grupă de cheltuieli se referă la : cheltuieli de exploatare privind amortizarea (rd. 123), sunt în s precedent și se datorează scăderii din cheltuieli a sumelor înregistrate îri aferente perioadei de grație a celor 50 de autobuze BMC din leasingnr. 11605/2004 astfel:

-lei-

-amortizare an 2012

5.637.637,0 -

-amortizare 10 luni din contul 471

1.532.412,4

conform perioadelor de amortizare : -amortizare 12 luni ptr.ll BMC, din 12. 2012

419.295,9

-amortizare 10 luni ptr.20 BMC, din 02. 2013

606.666,2

-amortizare 9 luni ptr.19 BMC, din 03. 2013

518.699,6

Total:

2.560.562,9

A

In structura cheltuielilor totale ale Regiei pentru anul 2013 sunt cuprinse și cheltuielile cu instruirea personalului, evaluate la suma de 90 mii lei (rd.73).

2. Cheltuielile financiare (rd. 131)...............................................-
 • III. Rezultatul brut (rd. 140).............................. 862,10 mii lei

 • IV. Impozit pe profit (rd. 142), conform Legii nr. 571 / 2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, cota care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%

 • V. Date de fundamentare:

-(rd. 147) CMB / lună / salariat:

(35.080, 0 mii lei salarii brute /1064 salariați /12 luni) x 1000 = 2.747 lei / salariat

-(rd. 148) CMB / lună / salariat, inclusiv bonificațiile:

( 35.595, 0 mii lei salarii brute /1064 salariați /12 luni) x 1000 = 2.788 lei / salariat

-(rd. 149) Productivitatea muncii lei / salariat:

77.775,0 mii lei / 1067 salariați = 72,9 mii lei / salariat

Notă:

 • a. Indicele de creștere al productivității muncii prognozat 2013/2012:

72,9 mii lei/salariat/68,82 mii lei/salariat(rd. 149) = 105,9%

 • b. Indicele de creștere al CMB / lună /salariat 2013/2012:

2.747 lei / lună /salariat / 2.788 lei / lună /salariat (rd. 147) = 98,5%

A.

In Anexa nr.3 este calculat gradul de realizare al veniturilor proprii pe ultimii :2 ani, astfel în anul 2011, gradul de realizare al veniturilor este de 95,3%, iar în anul 2012 de 97,8%, condiție esențială, pentru proiectarea bugetului pentru anul 2013. ^'Din analiza datelor prezentate, rezultă faptul că acestă condiție este îndeplinită .               A. • A

VA        iJ

Anexa nr. 4 cuprinde date cu privire la repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-fmanciari pentru anul 2013.

Anexa nr.5 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare reprezintă estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare cu respectarea


prevederilor legale.

Astfel:

Surse de finanțare a investițiilor (rd.I, col.6), din care:............1.558,0 mii lei

1. Surse proprii( rd. 1, col.6)............................. 1.558,0 mii lei

In anexa nr.5.1 este prezentat în detaliu programul de investiții din surse proprii pentru anii 2013 - 2016, iar în anexa nr.5.2 este prezentată nota de fundamentare pentru investiții din surse proprii pentru următorii 3 ani: 2014, 2015 și 2016.

Anexele nr. 6 și 9 se referă la programul de reducere a stocurilor și la măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut.

•>

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ECONOMICĂ,


ȘEF SERVICIU BUGET,ÎMPRUMUTURI, ec. Laura Stanciu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

NA ALEXANDRUANEXA Nr. 1

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Propuneri an curent 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3"+ rd. 4)

1

73,372.0

77,775.0

106.0

79,952.7

81,951.5

102.8

102.5

1

Venituri din exploatare

2

73,347.0

77,748.0

106.0

79,924.7

81,922.8

102.8

102.5

2

Venituri financiare

3

25.0

27.0

108.0

28.0

28.7

103.7

102.5

3

Venituri extraordinare

4

-

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)

5

75,348.8

76,912.9

102.1

77,984.9

79,983.7

101.4

102.6

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

75,348.8

76,912.9

102.1

77,984.9

79,983.7

101.4

102.6

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

21,170.5

27,870.0

131.6

28,216.1

28,828.7

101.2

102.2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

1,102.2

423.0

38.4

428.9

434.9

101.4

101.4

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

47,014.9

46,058.9

98.0

44,998.9

44,755.9

97.7

99.5

CI

eh. cu salariile

10

36,052.14

35,080.0

97.3

34,574.0

34,374.0

98.6

99.4

C2

bonusuri

11

1,200.7

515.0

0.0

529.0

542.0

102.7

102.5

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

-

-

-

-

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

-

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

74.56

167.9

-

167.9

167.9

-

-

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

9,687.5

10,296.0

106.3

9,728.0

9,672.0

94.5

99.4

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

6,061.2

2,561.0

4,341.0

5,964.2

2

Cheltuieli financiare

17

-

-

-

-

_

3

Cheltuieli extraordinare

18

-

-

-

-

_

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-1,976.6

862.1

1,967.8

1,967.8

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

'O

1

Rezerve legale

22

-

43.0

-

98.0

98.0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23,24,25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

1

Alocații de la buget

Surse proprii

40

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2

Nr. mediu de salariați total din care:

AA

-

819.1

-

1,869.8

1,869.8

-

-

-

1,558.0

-

1,893.0

1,282.0

-

1,558.0

-

1,893.0

1,282.0

bl i

V

-

1,558.0

-

1,893.0

1,282.0

W

■ J.

1,067

1,057

99.1

1,042

1,036

98.6

1,066

1,067

100.1

1,042

1,036

97.7

99.4nr. mediu de salariați total fără conducere

-r-r

1,063

1,064

1,039

1,033

3

Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:

45

37,252.84

35,595.00

95.5

35,103.0

34,916.0

98.6

99.5

a)

cheltuieli cu salariile

46

36,052.14

35,080.00

97.3

34,574.0

34,374.0

98.6

99.4

b)

bonusuri

47

1,200.7

515.0

-

529.0

542.0

102.7

102.5

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/l 2 x 1000

48

2,826.0

2,747.0

97.2

2,773.0

2,773.0

100.9

100.0

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12x 1000

49

2,920.0

2,788

95.5

2,815.4

2,816.7

101.0

100.0

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)

50

68.8

72.9

105.9

76.7

79.1

105.3

103.1

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)

51

71.2

71.2

100.0

73.2

75.0

102.8

102.5

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

-

-

-

-

-

-

-

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

1,027.0

988.9

96.3

975.4

976.0

98.6

100.1

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

-

-

-

-

-

-

-

11

Creanțe restante, în preturi curente                      x

----------------::-----

55

1,407.0

-

-

-

-

-

-
Director Financiar,

Tănase
Conv. Domeniu public

RO3 9TREZ521213 00205XXXXX

= 57.706 lei

Taxa teren

RO09TREZ521207020202XXXXX

= 82.000 lei

Imp auto:

Vehicule lente

= 31.442 lei

RO17TREZ21221160250XXXXX

= 1.393 lei

T auto până la 12 to

RO81TREZ5212116020202XXXXX

= 16.360 lei

T auto peste 12 to

RO44TREZ521503 3XX243

= 13.689 lei

Impozit clădiri:

=251.434 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

= 138.962 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

= 112.405 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

67 lei

Taxa firma

RO44TREZ5212105025XXXXX

=   494 lei

TOTAL:

423.076 lei

A|Regia Autonomă de Transport Public PL^

V Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0760242595 / 0760242819, fax. 02445Î3228,^-ț^iifDetalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent

Propuneri an curent 2013

%

2012

Aprobat cf. HCLM 461/20.12.2012

Preliminat/ Realizat)

Propuneri

7 = 6/5

O

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

74,148.00

73,372.00

77,775.00

106.00

1

Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:

2

74,122.00

73,347.00

77,748.00

106.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

35,356.90

34,581.90

49,736.00

143.82

al)

din vânzarea produselor

4

-

-

-

a2)

din servicii prestate

5

22,805.70

22,327.00

35,036.00

156.92

a3)

din redevențe și chirii

6

-

-

-

a4)

alte venituri

7

12,551.20

12,254.90

14,700.00

119.95

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12),cu TVA din care:

9

40,784.29

40,784.29

34,229.00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:

38,765.10

38,765.10

28,012.00

72.26

cl.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiești , din care :

35,443.29

35,443.29

30,000.00

-TVA

2,096.95

2,096.95

5,806.00

-subvenții (protecție sociala)

33,346.34

33,346.34

24,194.00

72.55

cl.2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la AS SC Ploiești , din care :

10

5,341.00

5,341.00

4,229.00

-TVA

349.08

349.08

819.00

-subvenții (protecție sociala)

4,991.92

4,991.92

3,410.00

68.31

cl.3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiești , din care :

426.84

426.84

408.00

95.59

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

fl)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21


d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

/A

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

SW

\\ 102.38

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

IM®»

,OW°

68.97

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

\m,

- interna

66

VA

Î/C”.....

- externa

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

207.30

'-^W.30

100.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14.20

14.70

103.52

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,372.30

1,243.00

90.58

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

714.00

717.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

9.00

90.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

2,109.30

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

1,102.20

423.00

38.38

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

47,410.10

47,014.90

46,058.90

97.97

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 4- rd. 90 + rd. 91), din care:

88

35,770.4*

36,052.14

35,080.00

97.30

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1,200.70

1,200.70

515.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

1,200.70

1,200.70

515.00

0.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

f5)

alte venituri

22

-

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:

23

26.00

25.0®

27.00

&

^^8.00

a)

din imobilizări financiare

24

a /l “

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

d)

din dobânzi

27

26.00

25.00

^/,‘w.oo

^>^108.00

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 +rd. 131 + rd. 139)

30

75,083.70

75,348.80

76,912.90

102.08

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

75,083.70

75,348.80

76,912.90

102.08

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:

32

22,036.60

21,594.70

27,870.00

129.06

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:

33

16,532.30

24,898.60

150.61

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

-

-

-

-

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

-

10,918.20

19,087.60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

-

1,296.60

8,246.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

-

9,621.60

10,841.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

-

103.40

107.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

5,048.20

5,225.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

462.50

479.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

588.30

696.00

118.31

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

65.70

68.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

522.60

628.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

4,474.10

2,275.40

50.86

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

12.00

30.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

737.30

763.10

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

3.00

3.00

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

3.00

3.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch.de promovarea produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

l

%

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

r' C'

—-------

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:

104

74.56

167.90

a) pentru directori/directorat

105

74.56

167.90

b) pentru consiliul de administrație/consilîul de supraveghere

106

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

10,439.30

9,687.50

10,296.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

7,557.00

7,441.00

7,453.00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

179.00

180.30

176.50

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1,859.30

1,877.00

1,834.00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

844.00

188.70

832.50

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:

116

5,637.00

5,637.00

2,561.00

45.43

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

5,637.00

5,637.00

2,561.00

45.43

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:

124

A)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1

)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salariaților Ia profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

7

3

Cheltuieli extraordinare

139

/

Xr

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

-935.70

-1,976. Sb

■>3?, 86X1.0.

Vn

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

<

f ).*)

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

1,067

1,067

2

Nr. mediu de salariați

145

1,066

1,066

1,067

nr. mediu de salariați total fără conducere

1,063

1,063

1,064

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000

146

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000

147

2,796.00

2,826.00

2,747.00

c)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 1451/12 x 1000

148

2,890.00

2,920.00

2,788.00

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)

149

69.55

68.82

72.9

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)

150

72.85

71.20

71.20

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145

151

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 -rd. 20)/rd. 145

152

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P        ,

157

- pondere în venituri totale^ yd. 157/rd. 1

158

fneral,

* inclusiv cheltuiala cu colaboratori Directol

Virgiliu Iancov>

Director Financiar, ec. Monică)Tăn

acordată anumitor categorii de persoane pentru anul 2013

Nr. crt.

Beneficiarul de protecție socială si tipul de protecție sociala

U/M

Cantitate

Valoare estimată pentru anul 2013 cu TVA

-mii lei-

Valoare estimată pentru anul 2013 cu TVA inflație de 3,5% cf. BNR -mii lei-

1.

PENSIONARI

aut.

Sold final 2012         51.656

38.432,0

39.777,0

Nr.buc. estim.

intrate în 2013               600

37,0

38,0

TOTAL 2013          52.256

38.469,0

39.815,0

2.

VETERANI

buc.

285

29,6

30,6

3.

STUDENȚI

-50%lTR

buc.

16.515

429,0

444,0

-50%2TR

buc.

4.000

156,0

161,4

Studenti orfani+caminiști

buc.

190.000

304,0

314,6

TOTAL STUDENȚI

889,0

920,0

4.

ELEVI

-50%lTR

buc.

57.000

1.482,0

1.533,8

-50%2TR

buc.

5.500

214,5

222,0

-50%TTO

buc.

1.100

57,2

59,2

-100%lTR

buc.

25

1,3

1,3

-100%2TR

buc.

600

46,8

48,4

-100%TTO

buc.

5.100

529,1

547,6

TOTAL ELEVI

2.330,9

2.412,3

I.

TOTAL PROTECȚIE SOCIALA

41.718,5

43.177,9

II.

A.S.S.C.

buc.

8.234

6.126,0

6.340,4

TOTAL I+II

47.844,5

49.518,3

Sumele necesare decontării serviciilor prestate categoriilor beneficiare de protecție socială din veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Ploiestfgai, la bază prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 1/2011; Legea nr/44^/-20fe Ordinul nr. 62/2007; Legea nr. 44/1994,republicată; Legea nr.341/2004/^pubâ^tă: HCLM nr. 107/2004; HCLM nr. 124/2005; HCLM nr. 29/2007, modificfejd§^« nr. 275/2008; HCLM nr. 147/2011 și prevederile convenției nr.3151/2®^\îri'cSe'^ată cu ASSC Ploiești și conțin TVA.                       ’

Numărul de bucăți de titluri de călătorie pentru aceste categorii de pfersoăn^ fost estimat pe baza vânzărilor de reduceri și respectiv de eliberări de gratuități înregistrate în anul 2012. Menționăm că față de necesarul previzionat în bugetul Regiei pentru anul 2013, respectiv 49.518,3 mii lei cu TVA, sumele propuse a fi transferate din veniturile proprii ale bugetului local sunt în sumă de 34.229, 0 mii lei cu TVA.

Regia Autonoma de Transport Public Ploiești

Anexa nr. 2.2


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

2013

Nr

Crt

Obiectul

contractului / acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea estimata fara TVA

Procedura aplicata

Modalitate de atribuire

Data estimata pentru începerea si finalizarea procedurii

Persoana responsabila de procedura

LEI

EURO

I. MIJLOACE FIXE/OBIECTE INVENTAR (conform estimărilor din anexa 1)

1

Automate de bilete si abonamente de călătorie

1,523,000.00

338,444.44

Cerere de oferte

contract

sep 2013 - nov 2013

2

Sistem automat de autotaxare

35,000.00

7,777.78

Achiziție directa

procedura interna

2013

TOTAL 1

1,558,000.00

346,222.22

II. SERVICII (conform estimărilor din anexa 2)

5

Furnizare gaze naturale

09123000-7

1,500,000.00

333,333.33

Excepție (art.15)

prelungire contract

ian 2013

6

Paza obiectiv + supraveghere video

79713000-5

696,000.00

154,666.67

Excepție (art.16)

prelungire contr/procedura

sepj 2013

7

Asigurare CASCO+RCA

66514110-0

610,200.00

135,600.00

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr 2013-iun 2013

8

Servicii de reparare piese Neoplan

50116100-2

592,500.00

131,666.67

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

dec 2012:-ian 2013

9

Vânzarea biletelor si abonamentelor de călătorie

55900000-9

465,000.00

103,333.33

Licitație deschisă

contract subsecvent

iun 2013

10

Servicii echipamente îmbarcat si panouri informare

50323000-5

104,400.00

23,200.00

Cerere de oferte

contract

mar 2013-mai 2013

11

Clasificare autobuze

79560000-7

78,000.00

17,333.33

Excepție (art.15)

achiziție directa

ian 2013

12

Diverse servicii (achiziții directe)

695,071.64

154,460.36

Achiziție directa

procedura interna

2013

TOTAL II

4,741,171.64

1,053,593.70

III. PIESE DE SCHIMB, MATERIALE, COMBUSTIBILI (conform estimărilor din anexa 3)

13

Motorină, benzina

09134220-5

10,841,600.00

2,409,244.44

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

iun 2013- aug 2013

14

Furnizare energie electrică

09310000-5

3,200,000.00

711,111.11

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr 2013;J.ury-2țH-3=5;

15

Piese de schimb Neoplan

34300000-0

1,496,340.40

332,520.09

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

ian 2013\ maQ2QLtg?/

16

Piese de schimb Man

34300000-0

1,032,955.24

229,545.61

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

mai ^M^aya^p13v

\

17

Gaz petro! lichefiat

09133000-0

852,390.00

189,420.00

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

iunâfeiȘ^^lW^

-XV -

18

Piese de schimb BMC

34300000-0

637,053.40

141,567.42

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

aprl20li3 ^Ți‘2pjTâ^

-----■ £> 1 J'---------------

19

Piese de schimb Ikarus

34300000-0

396,849.60

88,188.80

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

ma'(\2p,1'Ș            /

a?;

20

Piese de schimb Isuzu

34300000-0

238,245.03

52,943.34

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

iul 2^Ș^ep 201^

_

21

Uleiuri

09210000-4

251,935.00

55,985.56

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

ian 20jt'%/fe‘^2UT3^

----------------------------a:      1

< S/

> 'XX

20

Piese de schimb Isuzu

34300000-0

238.245,03

52.943,34

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

iul 2013-sep 2013

»

21

Uleiuri

09210000-4

251.935,00

55.985,56

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

ian 2013 -feb 2013

22

Anvelope, cam. bând, și jenti

34350000-5

105.092,00

23.353,78

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

feb 2013-apr 2013

23

Bandaj tramvai

34631000-9

128.000,00

28.444,44

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

mai 2013-iul 2013

24

Tabla

44174000-0

85.852,75

19.078,39

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

ian2013~feb 2013

25

Rulmenți

44440000-6

80.434,16

17.874,26

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

mai 2013-iul 2013

26

Acumulatori auto

31431000-6

66.858,00

14.857,33

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

iul 2013-sep2013

27

Antigel

24951311-8

68.100,00

15.133,33

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

dec 2011 - feb 2012

28

Piese de schimb instalații GPL

34300000-0

67.473,68

14.994,15

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

iul 2012-oct 2012

29

Diverse produse (achiziții directe)

2.738.553,02

608.567,34

Achiziție directa

procedura interna

2013

*

TOTAL III

22.287.732,28

4.952.829,39

IV. FOND ACTUALIZARE PRETURI (3%)

856.253,48

190.278,55

VALOARE TOTALĂ, FARA TVA (l+II+lll+lV)

29.398.036,15

6.532.896,92


AVI DIRECTOR GENERAL c. CrT^tianfVirgiliu lancovici
Notă de fundamentare

privind elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2013

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare, a fost elaborat Programul annual al achizițiiolr publice pe anul 2013.

Programul anual al achizițiilor publice a fost elaborat având în vedere necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate a necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează sa fie alocate prin bugetul anual.

Programul a fost întocmit prin cumularea referatelor de necesitate transmise de către toate compartimentele din cadrul Regiei și cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru care se intenționează sa fie atribuite/încheiate în decursul anului 2013, precum și, anexat, valoarea estimată a achizițiilor directe.

Referatele de necesitate au fost întocmite luând în considerare toate necesitățile obiective astfel încât să asigure desfășurarea activității în deplină siguranță și fără să fie afectată continuitatea serviciul de transport persoane.

Programul cuprinde informații referitoare la:

obiectul contractului/acordului-cadru;

*

codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV);

valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei și în euro;

procedura care urmează sa fie aplicată;

data estimată pentru începerea procedurii;

data estimată pentru finalizarea procedurii;

persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respective;

Programul annual al achizițiilor publice pe anul 2013, a fost structurat pe trei categorii de achiziții și un fond de actualizare a prețurilor, astfel:

I.

Mijloace fixe / obiecte inventar

1.558.000,00

lei

n.

Servicii

4.741.171,64

lei

DL

Piese de schimb, materiale, combustibili

22.287.732,28

lei

IV.

Fond de actualizare a prețurilor, 3%

856.253,48

lei

Total

29.398.036,15

lei


Categoria I. - Mijloace fixe / obiecte inventar, cuprinde toate achizițiile de pț^u^p care sunt^ considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea au rezultat din cumularea nec(^a£elor|.țfa$ de toate compartimentele Regiei și sunt prezentate detaliat în anexa 1 a Programului de

în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:

Denumire

Solicitant

Valoare

1.

Automate de bilete și abonamente de călătorie

Director Tehnic

1.523.000,00

2.

Sistem automat de autotaxare

Director Tehnic

35.000,00

Total

1.558.000,00

Categoria IL - Servicii, cuprinde toate achizițiile de servicii, sunt prezentate detaliat în anexa 2 a


Programului de achiziții.

în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:

Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

Furnizare gaze naturale

Serviciu Tehnic Investiții

1.500.000,00

2.

Paza obiectiv + supraveghere video

Serviciu Administrativ

696.000,00

3.

Asigurare CASCO+RCA

Secția Autobuze, Serviciu Transport Electric, Coloana de autospeciale

610.200,00

4.

Servicii de reparare piese Neoplan

Secția Transport Electric

592.500,00

5.

Vânzarea biletelor si abonamentelor de călătorie

Serviciu Financiar

465.000,00

6.

Servicii echipamente îmbarcat si panouri informare

Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT

104.400,00

7.

Clasificare autobuze

Serviciu Tehnic Investiții

78.000,00

8.

Diverse servicii (achiziții directe)

695.071,64

Total

4.741.171,64

Poziția 8. - Diverse servicii, reprezintă achizițiile directe de servicii și cuprinde următoarele categorii de servicii:

Solicitant


1.


2.


Denumire

Servicii întreținere aparate aer condiționat, Serviciu Administrativ xerox, imprimante; utilizarea muzicii in scop ambiental; utilizarea grupurilor sanitare; ridicarea colectarea și depozitarea gunoiului menajer; Intervenții rapide la casierie; D.D.D.; telefonie fixă și mobilă; abonamente Digi TV; taxe poștale;

publicații MO.

Taxă de drum; revizie și întreținere compresoare aer; analize ape uzate, ape potabile; analize emisii gaze de ardere și pulberi de la centr. termică; revizie și


Serviciu Tehnic Investiții


Valoare estimată, lei


190.114,00


114.023,00


întreținere elevatoare tramvai, motostivuitor, macarale, poduri rulante; verificare ISCIR recipinte sub presiune, macarale; revizie și întreținere instalații de ardere cazane; revizie și verificare supape cazane; verificare metrologică tahografe, mijloace de măsurare; reparații tahografe; verificare metrologică; verificare metrologică S.I.T.P.


3.

Rovinietă; copii conforme; ITP autovehicule mai vechi de 12 ani

Secția Autobuze

75.575,60

4.

Servicii atestate profesionale; program de instruire profesională.

Serviciu Resurse Umane

73.990,00

5.

Reparat calculatoare de usi Neoplan; reparat console bord si afisaje traseu BUSTEC; reparat console bord si compostoare Neoplan.

Secția Transport Electric

66.000,00

6.

Soft LEX, SOCRATE; servicii Internet;

Serviciu de Mentenanță a

62.100,00

serviciu de furnizare web hosting si administrare router; taxe licența radiocomunicatii.

Echipamentelor IT

7.

Medicina muncii; siguranța circulației; colectarea deșeurilor medicale; metrologie aparatura medicala.

Dispensai' Medical

57.158,00

8.

Audierea situațiilor financiare; evaluarea grupei construcții.

Serviciu Contabilitate

22.500,00

9.

Servicii transport valori (GPL - caseria colectoare); service supraveghere video; service softwear (program gestiune GPL); servicii case marcat.

Serviciu Aprovizionare

13.779,00

10.

Contract intretinere/service copiatoare

Atelier Tipografie

12.000,00

11.

Servici de certificare /supraveghere

Birou Managementul

3.720,00

/recertificare ISO 9001

Calității

12.

încărcat tuburi CO2 alimentar; reparat și

Serviciu de Securitatea și

2.662,04

încărcat stingătoare P3 presurizate; încărcat tuburi azot

Sănătatea Muncii

13.

Semnătură electronica extinsa; Revista de achiziții publice

Birou Achiziții

1.100,00

14.

Evaluare imobil

Birou Juridic

350,00

Total

695.071,64

Categoria IU. - Piese de schimb, materiale, combustibili, cuprinde toate achizițiile de produse cu excepția celor care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea sunt prezentate detaliat în anexele 3,4,5, 6, 7, și 8 a Programului de achiziții.

în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:


Denumire

Solicitant

Vaipqre e^țimată'lei

1.

Motorină, benzină

Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale

.......... --*2oâoWo __

2.

Furnizare energie electrică _______________________

Serviciu Tehnic Investiții

3.

Piese de schimb Neoplan

Secția Transport Electric

1.496.340,40

4.

Piese de schimb Man

Secția Reparații

1.032.955,24

5.

Gaz petrol lichefiat

Secția Autobuze

852.390,00

6.

Piese de schimb BMC

Secția Reparații

637.053,40

7.

Piese de schimb Ikarus

Secția Reparații

396.849,60

8.

Piese de schimb Isuzu

Secția Reparații

238.245,03

9.

Uleiuri

Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții Coloana de autospeciale, Secția Reparații

251.935,00

10.

Bandaj tramvai

Secția Transport Electric

128.000,00

11.

Anvelope, cam. bând, și jenti

Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale

105.092,00

12.

Tabla

Secția Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții, Secția Reparații

85.852,75

13.

Rulmenți

Secția Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții,

Secția Reparații

80.434,16

14.

Antigel

Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale

68.100,00

15.

Acumulatori auto

Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospeciale

66.858,00

16.

Piese de schimb instalații GPL

Secția Reparații

67.473,68

17.

Diverse produse (achiziții directe)

2.738.553,02

Total

22.287.732,28

Poziția 17 - Diverse produse, reprezintă achizițiile directe de produse cu excepția celor care

sunt mijloace fixe și obiecte de inventar și cuprinde următoarele categorii de produse:

Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

1.675.436,59


2.


Materiale cale rulare; materiale fir contact Secția Transport Electric si statii redresare; materiale bobinaj cabluri

si izolatoare; perii si siguranțe;

materiale de asamblare; material de

tinichigerie și de strungărie; piese de

tramvai

Vopseluri și materiale pentru vopsitorie; Secția Reparații electrozi de sudură; materiale pentru


556.761,05


tinichigerie: țevi rectangulare, șurubăraie, nituri; consumabile pentru scule; covor cauciuc și PVC; furtune și coliere auto; becuri auto; curele de transmisie; cauciuc vulcanizare; materiale și oțeluri pentru strungărie; materiale întreținere acumulatori;

 • 3.    Lapte; apă mineral; material de protecția muncii; material de semnalizare, furtune hydrant.

 • 4.    Consumabile pentru mașini unelte; materiale de construcții și de întreținere a clădirilor, a rampei de spălat, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de încălzire, de alimentare apă, instalații sanitare, etc.

 • 5.    Consumabile pentru echipamente IT și imprimante.

 • 6.    Hârtie pentru bilete și abonamente; materiale de tipografie: hârtie, tușuri, cerneluri, etc.

 • 7.    Materiale de vulcanizare; filtre, materiale de spălat autobuze;

 • 8.    Rechizite și papetărie .

 • 9.    Material pentru curățenie și igienizare; material arhivă; consumabile xerox.

 • 10.   Material pentru cabinetul medical; medicamente.

 • 11.   Filtre și soluție parbriz pentru autospeciale Total


Serviciu de Securitatea și

Sănătatea Muncii

Serviciu Tehnic Investiții


Serviciu de Mentenanță a

Echipamentelor IT

Atelier Tipografie

Secția Autobuze

Serviciu Aprovizionare

Serviciu Administrativ

Dispensar Medical

Coloana de autospeciale122.102,79

105.928,30


80.677,00

62.200,00

55.134,00

38.214,28

31.656,00

7.953,00

2.490,00

2.738.553,02


Categoria IV. - Fond de actualizare a prețurilor, conține un fond de actualizare a prețurilor, de 3% din valoarea totală, procent care a fost stabilit având în vedere previziunile BNR privind inflația pentru anul 2013.

Fondul de actualizare a prețurilor va fi utilizat atunci când se constată că valoarea estimată în momentul inițierii procedurilor de achiziții publice, este mai mare decât valoarea estimată inițial în programul de achiziții sau, atunci când, după aplicarea proceduri de achiziție publică, valoarea ofertei clasată pe primul loc depășește valoarea estimată inițial cu cel mult de 10%, conform art. 36 din H.G. 925/2006.

Utilizarea fondul de actualizare a prețurilor se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație.Gradul de realizare a veniturilor proprii

(nu influențează fluxul de numerar). Detalierea se face în funcție de spgcj
•(il obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

ANEXA Nr. 3

mii lei

Nr.

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

crt.

INDICATORI

Aprobat

Realizat

încasat

5 = 4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:

35,409.00

33,769.00

33,769.00

95.30

35,356.90

34,581.90

34,581.90

97.80

2

- din servicii prestate

35,409.00

33,769.00

33,769.00

95.30

35,356.90

34,581.90

34,581.90

97.80

3

- din vânzarea mărfurilor

4

- producția de imobilizări

5

- alte venituri din exploatare

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești

ANEXA Nr. 4

mii lei

Nr. Cri.

INDICATORI

Nr.

Rd

Propuneri an curent 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

77,775.00

19,443.75

19,443.75

19,443.75

19,443.75

1

Venituri din exploatare

2

77,748.00

19,437.00

19,437.00

19,437.00

19,437.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

49,736.00

9,520.00

9,536.00

12,716.00

17,964.00

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

35,036.00

5,920.00

5,886.00

8,991.00

14,239.00

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

14,700.00

3,600.00

3,650.00

3,725.00

3,725.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11+ rd. 12), cu TVA din care:

9

34,229.00

12,170.00

12,150.00

8,209.00

1,700.00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:

28,012.00

9,917.00

9,901.00

6,721.00

1,473.00

cl.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiești , din care :

30,000.00

10,650.00

10,650.00

7,000.00

1^00:00^

5,806.00

2,061.00

2,061.00

1,355.00

Li'';/329;()Ș

-subvenții (protecție sociala)

24,194.00

8,589.00

8,589.00

5,645.00

^V’371-00

el .2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la ASSC Ploiești , din care :

10

4,229.00

1,520.00

1,500.00

1,209.00

-TVA

819.00

294.00

290.00

235.00

-subvenții (protecție sociala)

3,410.00

1,226.00

1,210.00

974.00

cl.3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiești , din care :

408.00

102.00

102.00

102.00

102.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte vei

21 +rd

rituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. . 22), din care:

15

fi)

din amenzi și penalități

16

e>

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

fi)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 4- Rd. 28), din care:

23

27.00

6.75

6.75

6.75

6.75

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

O M AII

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 +rd. 139)

30

76,912.90

19,443.75

18,943.75

19,081.65

19,443.75

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

76,912.90

19,443.75

18,943.75

19,081.65

19,443.75

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:

32

27,870.00

7,402.35

6,772.35

6,265.25

7,430.05

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

24,898.60

6,690.35

6,059.85

5,490.75

6,657.65

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

19,087.60

4,850.00

4,700.00

4,643.00

4,894.60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

8,246.00

2,070.00

2,070.00

2,053.00

2,053.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

10,841.60

2,780.00

2,630.00

2,590.00

2,841.60

C)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

107.00

26.00

26.00

26.00

29.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

5,225.00

2,035.00

850.00

810.00

1,530.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

479.00

119.00

125.00

122.00

113.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

696.00

135.00

135.00

213.00

213.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

68.00

17.00

17.00

17.00

17.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

c)

prime de asigurare

46

628.00

118.00

118.00

196.00

196.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd.

49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2,275.40

577.00

577.50

561.50

559.40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

30.00

7.50

7.50

7.50

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

763.10

186.00

186.00

195.00

tr~£/         .

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

4.30

1.00

2.00

1.30

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10.00

3.00

2.50

2.50

2.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

- internă

66

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

207.30

50.00

50.00

52.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14.70

3.75

3.75

3.75

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,243.00

325.00

325.00

300.00

\o^93.0^

•1)

cheltuieli de asigurare și pază

71

717.00

180.00

180.00

180.00
i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

B)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

90.00

20.00

25.00

25.00

20.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

,i)

alte cheltuieli

79

B. C + rd.

leltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

423.00

105.75

105.75

105.75

105.75

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

C)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

c. c + rd.

leltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 109)

87

46,058.90

11,295.65

11,425.65

12,070.65

zs^’-

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

35,080.00

8,600.00

8,700.00

9,200.00

a) salarii de bază

89

Vzz - -


b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

515.00

128.75

128.75

128.75

128.75

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

515.00

128.75

128.75

128.75

128.75

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

167.90

41.90

41.90

41.90

a) pentru directori/directorat

105

167.90

41.90

41.90

41.90

ahb) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

i

1

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

10,296.00

2,525.00

2,555.00

2,700.00

2,516.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

7,453.00

1,849.00

1,848.00

1,955.00

1,801.00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

176.50

43.00

43.50

46.00

‘ 44.00

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1,834.00

450.00

455.00

480.00

I 449.00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

!

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

832.50

183.00

208.50

219.00

! 222.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:

116

2,561.00

640.00

640.00

640.00

; 641.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

i

- către bugetul general consolidat

118

- către alti creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

1

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

i

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

2,561.00

640.00

640.00

640.00

! 641.00

1)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:

124

llt-

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

t SI l

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

tot ' '         ,

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din

care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

862.10

500.00

362.10

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142
I^Regia Autonomă de Transport Public PLOIE

\ PloieștrstrrGăgenilnr.88lcod100137l tel. 0244543751/0760242595/0760242819, fax. 0244513228, e-mail: Office

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareINDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2013

an

an

an

2014

2015

2016

0

i

2

3

4

5

6

7

8

9

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

1,558.00

1,893.00

1,282.00

757.00

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursă)

-

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:


- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

/

va

-

//

; z-". •

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

1

CQ. // o’"'/

- (denumire obiectiv)

W?''

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:             A

a) - interne                 /  1

b) - externe             j /  /Director Financiar ec. MANEXA 5.1
PROPUNERE PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU PERIOADA 2013-2016

Nr. Crt

MIJLOACE FIXE / OBIECTE DE INVENTAR

2013 Mii lei

2014 Mii lei

2015 Mii lei

2016 Mii Iei

1.

Automate de bilete și bilete de călătorie

1523,00

2.

Sistem automat de autotaxare

35,00

3.

Choppere tracțiune Tramvai

692,00

4.

Afișoare număr traseu Tramvai

340,00

5.

Macaze și intersecție Tramvai și Troleibuz

388,00

6.

Autoturn

218,00

7.

Compostoare electronice

175,00

8.

Sursă statică Tramvai și motoare asincrone pentru ventilare

164,00

9.

Autoutilitară pentru investiții, troleibuz și tramvai

240,00

10.

Contoare combustibil lichd pentru flota troleibuz și auxiliare tramvai și troleibuz

167,00

11.

Aer condiționat stații redresare + vatmani

94,00

12.

Diverse bunuri (achiziții directe)

473,00

485,00

496,00

TOTAL

1.558,00

1.893,00

1.282,00

757,00

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2013 și următorii 3 ani


Mijloacele fixe / obiectele de inventar, propuse în programul de investiții din sursele proprii pentru anii 2013 - 2016, reprezintă toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar, necesare desfășurării activității în condiții bune.

Previziunea acestor investiții s-a fundamentat având la bază necesarele transmise de toate compartimentele Regiei conform procedurilor de lucru aplicabile.

La estimarea sumelor pentru anii 2014, 2015 și 2016 s-a avut în vedere inflația anunțată de BNR:

-2014 inflație 2,8%;

-2015 inflație 2,5%;

-2016 inflație 2,3%

Precizăm că aceste investiții vor fi realizate în funcție de sursele proprii disponibile.


Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

JL                                                                                                                   ->                         ISO »0Q 1:2001 j


Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0760242595/0760242819, fax. 0244513228, e-mail: office@ratph.ro


ANEXA Nr. 6

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr.c

rt.

Stocuri

Sold la31.12.an precedent 2012

Intrări

01.01-

31.12.an curent 2013

Ieșiri 01.01 -31.12. an curent 2013

Sold la 31.12.an curent 2013

Sold la

31.12.an

2014

Sold la

31.12.an

2014

aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7 = 34-4-5-6

8

9

1

Materii prime, din care:

la)

- stocuri tară mișcare

2

Materiale, din care:

1,151

2a)

- stocuri fără mișcare

722

3

Obiecte de inventar, din care:

26

3a)

- stocuri fără mișcare

23

4

Piese de schimb, din care:

1,043

4a)

- stocuri fără mișcare

480

5

Produse finite, din care:

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

6

Alte stocuri, din care:

411

6a)

- stocuri fără mișcare

24

TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:

2,631

- stocuri fără mișcare (rd. 1 a + rd. 2a + rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. 6a)

1,249

//s

l'Si

feh

....

cale rulare tramv.N.Balcescu: 646 mii lei

nota: mat.achiz din alocații bugetare pt.lycr/ire investit/ristnjinjyirgțliu lancovici
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

ANEXA Nr. 9

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

-1976.8

862.1

1967.8

1967.8

TOTAL GENERAL


^Regia Autonomă de Transport Public

V Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, tel. 0244543751 /0760242595/0760242819, fax. 0244513228,

HOTĂRÂREA NR. 05 DIN05,04.

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RA.T.P. PLOIEȘTI

Consiliul de Administrație al R.A.T.P. PLOIEȘTI, numit prin HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI nr. 290/13.08.2012,

respectiv:

Doamna Paul Florina        - Președinte

Doamna Gomeanu Violeta - Membru Domnul Angliei Paul       - Membru

Domnul Ionică Ion         - Membru

Domnul Marius Măselușă    - Membru

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Avizează materialul BTA 5064 din 21.03.2013 privind elaborarea, analizarea si avizarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești pe anul 2013 si dispune inaintarea acestuia către Consiliul Local Ploiești spre aprobare.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

D-naPAUL FLORINA• z\ //>

■            Ml

A \        / M/

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA ^^^ENIULUȚ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZRAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiești


și a emis:

---