Hotărârea nr. 14/2013

Hotãrârea nr. 14 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuintele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. 1C

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

i’v      PENTtyU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■     ALITATE/

•i «gCRa®aL

HOTĂRÂREA Nr. 14

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Ganea Cristian Mihai, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințe de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363 / 19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module;

ținând seama de Procesul - Verbal al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local Ploiești pentru protecție și asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I


Viceprimar,

Râul Alexandru Petrescu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite, după cum urmează:

 • -  Bărbuceanu Monica, persoană cu handicap, în vârstă de 38 de ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.l; aceasta locuiește împreună cu fiul său Mutu Adrian, în vârstă de 8 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Singurele venituri al familiei le constituie indemnizația de handicap în valoare de 234 lei și alocația minorului, în valoare de 42 lei.

 • -  Vasile Vasilica, în vârstă de 52 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 2; aceasta locuiește împreună cu cei 4 copii: Vasile Mariana, în vârstă de 16 ani, Vasile Alexandra Corina, în vârstă de 14 ani, Vasile Mihaela, în vârstă de 28 ani și Vasile Nicolae, în vârstă de 17 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-nei Vasile Mihaela, în valoare de 629 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

Comișelu Valeriu, în vârstă de 42 ani, chiriaș al locuinței de ne'ces^tafe de tip modul nr. 3; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Comișeli/^jiel^fu^ârștade 32 ani și copii lor, Comișelu Beatrice, în vârstă de 5 ani și Com^șeâi            vârstă

de 9 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui                      de

1451 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

- Luncă Cristina, în vârstă de 43 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.4; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 44 ani și copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 5 ani și Luncă Cătălina, în vârstă de 16 ani; singurele venituri ale familiei le constituie salariul d-nei Luncă, în valoare de 583 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

- Bivolaru Daniela, în vârstă de 41 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 5; aceasta locuiește împreună cu soțul sau, numitul Bivolaru Gheorghe, în vârstă de 41 ani și copii: Bivolaru David Daniel, în vârstă de 11 ani, Bivolaru Dalila, în vârstă de 16 ani, Bivolaru Ribana, în vârstă de 19 ani și Bivolaru Alondra, în vârstă de 14 ani; singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

- Niță Ionelia, în vârstă de 44 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.3; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 44 ani și copii: Niță Ioana, în vârstă de 10 ani, Niță Cristian, în vârstă de 20 ani și Niță Mihaela, în vârstă de 21 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 719 lei și al d-lui Niță Cristian, în valoare de 912 lei.

In baza art. 55 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, coroborat cu prevederile Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, pentru o perioadă de șase luni. Același cadru normativ conferă dreptul autorităților publice locale de a prelungi aceste contracte, în cazuri temeinic justificate, confirmate și avizate de comisia specială a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

In timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECTOR GENERAL,

Ion Dan Dinu

a


DIRECTOR GENERAL

IordachetElena

T)

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Iulia Alexandru


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închirierg<^^atru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, tir. iC~' 4' .

’4/ 'A

- ’ \ * n


// S/

A                         .                           .             .                                                                                                                                          II                                             |       1

In exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 200D republicată.:Și

W’A        /yL1

actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conforniitatecu] cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuintefeispciale' ’și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 la nivelul Municipiului Ploiești exista o problemă stringentă, având în vedere că mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite.

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic justificate.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale cazurilor sociale reprezentate de cele șase familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care a confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de


hotărâre alăturat.Consilieri,

George Pană

Ganea Cristian Mihai Robert Ionut Viscan

9

Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

/p

• OPROCES — VERBAL Ia ședința Comisiei nr. 5 protecție si asistență s^cială^o^ ordine publica» respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, pe6tîi^și^reclamatii

din 23.01.2012

Comisia, nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor, și libertăților cetățenești,: petiții și reclamații s-a întrunit- în următoarea componență:

Președinte: George Pană Membrii: Ganea Cristian Mihai •


Robert Ionuț Viscan Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Prelungirea contractelor de închiriere, pentru locuințele de necesitate de tip modul, . situate în str. Industriei, nr. IC, pentru o perioadă de șase luni.

 • 2) întocmirea listelor cu ordinea de ■ prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2013, . precum și lista cu ordinea de. prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2013.

 • 3) Discutarea cererilor de extindere spațiu locativ formulate de un număr de trei , chiriași din: imobilul situat în str. Râfpv, nr. 2K: Nicplescu Nicoleta, cam, 14,

Constantin Clara, cam. 9, NistorGabriel, cam. 1+3.

 • 4) Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Iordache Ana.

 • 5) Discutarea proiectului de hotărâre, privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetara constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Dan Florina Evelina.

 • 6) Analizarea posibilității de internare la Vassarely Life Care/UAMS Boldești Șcăieni a următoarelor persoane aflate în situație de dificultate: Mercan Constantin, Ștefan Ana, Ganea Nicolae, Ganea Gabriela și acordarea avizelor de internare.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


 • 1) Referitor la spațiul situat m str, Amauti nr. 2, bl, T7, ap.

  • 2) Urmare prezentării la audienta                       ___________________

  Patrimoniu a doamnei Niculescu Laur a din Ploiești, str. Munteniei nr. 24 prin care

  solicita repartizarea unei locuințe c< * L__________1________________

  cu titlu de chiriași nu mai prezintă figuranta în exploatare.

  • 3) Urmare cererii înregistrata sub iir.19456/07.11.2012 a domnului Petre Bogdan din Ploiești, str. Carpenului nr. 7 p necesitate intrucat imobilul in care siguranța in exploatare.


susținuta de conducerea Direcției de Gestiune e necesitate intrucat imobilul în care locuiește rin care solicita repartizarea unei locuințe de Jocuiesțe cu titlu de chiriași nu mai prezintă

I                                                                                                                            .

i

i

 • 4) Urmare prezentării la conducerea instituției a domnului Grama Ionut prin care solicita sprijin privind repartizarea unei locuințe pentru chiriași evacuați sau. care urmeaza sa fie evacuați din case naționalizate.

- • - • ] • ■

 • 5) Unnare prezentării la audienta Susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Ivan Eugenia domiciliata in Ploiești str. Mihai Bravu nr. 13 prin care solicita, sprijin privind repartizarea unui alt spațiu.

 • 6) Reanalizarea situației locative a domnului Nicolescu Ion din Ploiești str. Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7, bl. 42C, ap. 19 cu privire la conviețuirea cu colocatarul Mihai Aurica. ■

 • 7) Cu privire solicitările din partea chiriașilor privind extinderile pe spatii care au devenit libere prin decesul titularilor de contract sau ca urmare a evacuării in baza unor sentințe judecătorești.

 • 8) Cu privire la imobilul situat in str, luliu Maniu nr, 10

 • 9) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr,l15/28,02.2012, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

1) Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale familiilor cate locuiesc eu. chirie în unitățile locative cu destinație de locuință de necesitate, situate în str. Industriei, nr.lC, după cum urmează:

- Bărbuceanu Monica, persoană cu handicap, în vârstă de 38 de ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.l; aceasta locuiește împreună cu fiul sau Mutu Adrian, în vârstă de 8 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Singurele venituri al familiei le constituie indemnizația de handicap în valoare de 234 lei și alocația minorului, în valoare de 42 lei.

------------------------ ---------- ~   p.3

 • -  Vasile Vasilica, în vârstă de 52 ani, chiriașă a locuințeidejnecesitate de^tipmodul nr. 2; aceasta locuiește împreună cu cei 4 copii: Vasile Mariana,. to^arștaLde 16 ani, Vasile Alexandra Corina, în vârstă de 14 ani, Vasile Miîiaela£Wvâi^/de 28 ani și Vasile Nicolae, în. vârstă de 17 ani; veniturile familiei se:compun^dțnFsalariul

- d-nei Vasile Mihaela, în valoare de 629 lei și alocațiile copiilor,' îrrvaloare de 126 lei.

 • -  Comișelu Valeriu, în vârstă de 42 ani, chiriaș al locuinței de necesitate de tip modul nr. 3; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Comișelu Ionela, în vârstă de 32 ani și copii lor, Comișelu Beatrice, în vârstă de 5 ani și Comișelu Andreea, în vârstă de 9 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui

Comișelu, în valoare de 1451 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

 • -  Luncă Cristina, în vârstă de 43 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr,4; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 44 ani și1 copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 5 ani și Luncă Cătălina, în vârstă de 16 ani; singurele venituri ale familiei le constituie salariul d-nei Luncă, în valoare de 583 lei și alocațiile copiilor,.în valoare de 84 lei.

 • -  Bivolaru Daniela, în vârstă de 41 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 5; aceasta locuiește împreună cu soțul sau, numitul Bivolaru Gheorghe, în vârstă de 41 ani și copii: Bivolaru David Daniel, în vârstă de 11 ani, Bivolaru Dalîla, în vârstă de 16 ani, Bivolarii Ribana, în vârstă de 19 ani și Bivolaru Alondra, în vârstă de 14 ani; singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

 • -  Niță Ionelia, în vârstă de 44 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.3; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 44 ani și copii: NițăIoana, în vârstă de iO'ani, Niță Cristian, în vârstă de 20 ani și Niță Mihaela, în vârstă de 21 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 719 lei și ăl d-lui Niță Cristian, în valoare de 912 lei.

In baza art. 55 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

. Comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele constituindu-se în continuare în situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

In virtutea, art. 55 din Legea nr, 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței coroborat cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr, 363 / 19.12.2008 propunem prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase

 • 2) Intocnnfea listelor cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2012 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietarii si lista cu ordinea de prioritate valabila pe anul 2012 privind repartizarea de locuințe sociale. Comisia â luat act de faptul ca, in momentul de fața, există în patrimoniul administrației publice locale unități locative compuse, din una sau două camere propuse spre repartizare, motiv pentru care, a considerat ca se impune alcătuirea a 2 liste cu ordinea de priorități care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de ; consfințit de lege ( Anexa nr.l și Anexa r făcut obiectul legilor proprietății. Având in exitente in domeniul public al municipiului camere, se impune alcătuirea unei singure lis

  î parte, perso r.2 ) pentru chiri vedere ca Ploiești este de o te ( Anexa nr.3 ) • 3) Comisia a luat la           faptul că d-na Răducanu. Olga, chiriașă a imobilului de

locuințe sociale situat în str. Râfov, hr. 2K, cam. 11a renunțat la beneficiul de contract. Comisia a luat in discuție cererile de extindere spațiu locativ formulate de un număr de trei chiriași din imobilul situat în sțr. Râfov, nr. 2K: Nicolescu Nicoleta, cam. 14, Constantin Clara, cam. 9,Nistor Gabriel, cam. 1+3 si a apreciat.............

 • 4) Comisia a discutat proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din

fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Iordache Ana si 1-aav^?a 0^0^          dotornțMfe.

 • 5) Comisia a discutat! proiectului de. hotărâre privind alocarea unei sume de bani din

fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de .extremă dificultate - doamna Dan Florina Evelina si l-a avizat.......         *

 • 6) Comisia a analizat posibilitatea de internare la Vassarely Life Care/UAMS Boldești Scăieni a următoarelor persoane aflate în situație de dificultate: Mercan Constantin, Ștefan Ana. Ganea Nicolae, Ganea Gabriela și a decis...........t

/penrf.u. Mstman...

r &»« n Gjafteo

 • 7) Comisia, a luat act de aceasta situație.si propune . ■

kt rxpoc A'nftr' * b sfori? /or ot-fh) Mocanu 1 \I<J rt 0 U(\ • 8) Comisia, a . de aceasta șituatidl si propune . z>         .

lao+gicr-Ă..ry-nw’ Mioâwa

 • 9) Comisia, aluat act de aceasta situație si propune

<xr. d? mjmtjru V ks. ya KecCejc+j».werv. renfA a‘ a ,trr>d4)i'w lui'.                           .

 • 10) oomisia, a luat act de.aceasta_situatie si propune Q W

chxs InduĂMex &L     ®țp <3t>11)


Comisia, a luat act de aceasta situație si propune            !/■

ftvCg- n^Qvcprakt'/.

Comisia, a luat act de aceasta situație si propune         a fl 4 a zi

J^OQfșkyOM) ecRfrț d/.WKu' ^-UrtOf ȘZJCtftUj w yW' oJțH4'4o.c c$?î Mieo/eA&u l&n -‘fxxxitiff d>n.&^Aemvratt

îsia, a luat act de aceasta situație si Dronnne


12)

Bl Itf (

Comisia, a luat act de aceasta situație si propune

€>< Q.fnd»(P>


13)


14)


Comisia, a luat act de aceasta situație si propune

St Qtnaw'

15)


Comisia propune repartizarea spatiilor disponibile după cum, urmeaTa ;

: 'SmA'uf dtY)           00 XoCt/nfjQ, Q-Cp/vt

U             trcJon 6/.           £©&

POg; I^J/           GkW,

Oobiyielo/' nr/<?

oJTrl         \7aU<ro^

5-qi. ]u.oo^i'n oltAau^'d- QQ/e/jo, -w c2/%3^/mj4o/.4 d-lvc (V<iOQn(Vț{ r'bi'țp, P«(,țflQQ

;Qi QX| WW»

Jk> t &<L v/Q (hfoqrdi’ /■JK)cfQ5Președinte: George Pană Membrii: . Ganea Cristian Mihai

Robert Ionuț Vise Daniel Putu Neaga Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI           [f

COMISIA DE SPECIALITATENR. 5                      O

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C

și a constatat:PREȘEDINTE,

SECRETAR,