Hotărârea nr. 139/2013

Hotãrârea nr. 139 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 139 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Iulia Badescu si a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si priva' studii, strategii, si prognoze formata din consilierii locali: Alexandru Paul Palas, Ioni Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care s propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru an 2014-2016;

in conformitate cu Legea nr 15/1990 actualizata privind reorganizarea unităților d stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

având in vedere prevederile Legii nr.5/21.02.2013 - Legea bugetului de stat pe ani 2013, ale Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 ale Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizata, si ale Ordinuli nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuie intocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare acestuia;

având in vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 incheiat intre Regi Autonoma de Servicii Publice si Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

in temeiul art.36 alin.2, lit.a si lit.d si alin.4, lit.a si lit.f si art.45, alin.2, lit.a din Lege nr 215/2001 republicata si actualizata - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru an 2014-2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei nr.l, precuj si anexele de fundamentare nr.2-9 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite si Regia Autonoma de Servicii Public Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Public Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A. pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești R.A. functionaza ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2013 este fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr.15/1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata si Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Acesta a fost elaborat in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești si protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.302/2006 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate.

Pentru anul 2013 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de RASP Ploiești pentru municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile si atribuțiile Regiei asumate prin contract pentru urmărirea si monitorizarea activitatilor ce fac obiectul contractelor incheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, alimentare cu energie termica produsa centralizat, activitatea de dispecerat a Primăriei Municipiului Ploiești, activitatea privind atribuțiile si sarcinile Municipiului Ploiești conform prevederilor din legislația de mediu, precum si activitatile desfășurate de către SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SA.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


CONSILIERI,


Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ione Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Boziaifiu

Silviu Sorin Constantin

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2013 si estimări 2014 - 2016

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfasoara răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatire a calitatii serviciilor prestate la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2013 este fundamentat in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii 15/1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata si Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori economici, precum si' a anexelor de fundamentare a acestuia.

Având in vedere modul de infiintare si organizare al regiei, precum si legislația care reglementează activitatea acesteia, la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2013 sunt respectate:

 • •  prevederile Legii nr.5/2013 bugetului de stat pe anul 2013, respectiv Cap.III art.53 alin.2 lit.b): „operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent pot majora cheltuielile cu salariile realizate in anul precedent, cu incadrarea in nivelul aprobat prin bugetele de venituri si cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creștere al preturilor prognozat pentru anul 2013”;

 • •  dispozițiile memorandumului aprobat de Guvernul României din 27.12.2012 cu privire la “masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu detinut direct sau indirect de stat” cu referința la:

 • - procentul utilizat pentru creșterile salariale din anul 2013 este maxim de 3% pentru operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent;

 • - repartizarea unei cote minime de 85% din profitul net sub forma de varsaminte la bugetul de stat, in cazul regiilor autonome, ori sub forma de dividende, in cazul celorlalți operatori economici cu capital majoritar/integral de stat, in condițiile OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  prevederile Ordinului 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

Venituri

La întocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 au fost luate in considerare doar acele venituri cu o probabilitate mare de realizare.

Sursele de venituri pentru bugetul anului 2013 sunt constituite in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv:

 • - contractul de prestări servicii nr.1/01.07.2002 încheiat cu Primăria Municipiului Ploiești: suma alocata de către Municipiul Ploiești;

protocolul Încheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr.302/2006 prin care-a fost aprobat tariful de epurare ape uzate: veniturile sunt in funcție de debitul apelor uzate epurate intrate in statia de epurare;

 • - surse proprii din: prestări servicii rețele, contorizare si repartizare costuri, eliberare avize amplasament fata de rețeaua de iluminat public, eliberare avize pentru eliminarea deșeurilor, venituri centru de colectare deșeuri de echipamente electrice si electrocasnice, venituri din chirii.

Veniturile totale estimate pentru anul 2013 sunt in suma de 6.300 mii lei, din care: Venituri din exploatare in suma de 6.270 mii lei. Acestea cuprind in principal:

 • - suma alocata de municipiul Ploiești de 2.000 mii lei;

 • - suma reprezentând tariful de epurare ape uzate conform protocolului încheiat cu SC Apa Nova prognozata la 4.032 mii lei;

 • - venituri din prestări servicii rețele, contorizare si repartizare costuri in suma de 124 mii lei;

 • - venituri din eliberare avize pentru eliminarea deșeurilor in suma de 50 mii lei;

 • - venituri din activitatea de vidanjare in suma de 23 mii lei;

 • - venituri din colectare deșeuri de echipamente electrice si electronice in suma de 12 mii lei;

 • - alte venituri in suma de 29 mii lei.

Veniturile financiare in suma de 30 mii lei cuprind veniturile din dobânzi pentru plasarea excedentului de disponibilități.

Conform datelor prezentate, nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2013 este de 6.269 mii lei comparativ cu veniturile din exploatare realizate in anul 2012 in valoare de 6.554 mii lei, diminuare determinata de scăderea debitului de ape uzate in statia de epurare si de alocarea de către municipiul Ploiești a unei sume mai mici fata de anul 2012.

Cheltuieli

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2013 sunt in suma de 5.737 mii lei formate aproape in întregime din cheltuieli de exploatare, cheltuielile financiare fiind in valoare de doar 0.01 mii lei.

Cheltuielile de exploatare au fost diminuate comparativ cu anul 2012.

Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt in suma de 1.628 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare de 37 mii lei. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 3.955 mii lei, din care:

 • - cheltuielile cu salariile in suma de 2.780 mii lei au fost fundamentate cu o reducere de aproximativ 18% comparativ cu anul 2012 si au la baza contractele de munca încheiate de Regie si structura de personal existente la aceasta data;

 • - bonusuri in suma de 259 mii lei;

 • - alte cheltuieli cu personalul in suma de 1 mii lei;

 • - cheltuielile aferente contractului de mandat pentru 5 membri ai consiliului de administrație (in suma de 30 mii lei) si director (in suma de 60 mii lei), rezultând un total de 90 mii lei;

 • - cheltuielile cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale au fost determinate utilizând cotele de contribuții stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 si sunt in suma de 825 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare sunt in valoare de 117 mii lei.

Rezultatul brut prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 este de 563 mii lei.

Impozitul pe profit in suma de 93 mii lei a fost determinat in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003.

RASP Ploiești a atins limita de deductibilitate prevăzută de art.22 alin.(l) lit.a) din Codul fiscal privind rezerva legala.

Profitul net propus pentru repartizare, in suma de 470 mii lei, are in vedere dispozițiile memorandumului emis de Guvernul României in data de 27.12.2012 astfel:

 • -  85% reprezentând varsaminte la bugetul de stat;

 • -   10% participarea salariatilor la profit;

 • -  5% surse de finanțare.

Referitor la programul de investiții s-a prevăzut suma de 330 mii lei. Aceasta suma va fi utilizata o parte pentru bunurile proprietate privata a Regiei (32 mii lei), diverse imobilizări, iar diferența pentru lucrări de investiții la clădirea administrativa - bun de natura domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale - in scopul imbunatatirii parametrilor termici ai clădirii (izolație, termopane, instalații, reabilitare pardoseli, pereți si acoperiș, terasa) in vederea asigurarea condițiilor necesare de funcționare.

Pentru anul 2013 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. pentru municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile si atribuțiile entitatii noastre asumate prin contract pentru urmărirea, monitorizarea si asigurarea calitatii serviciilor de apa canal, salubritate, mediu, alimentarea cu energie termica, iluminat public, dispecerat, domeniul public si privat.

Cheltuielile inscrise in prevederile bugetare pe anul 2013 sunt dimensionate in raport de prevederile contractelor in derulare, pentru satisfacerea necesităților cetățenilor din municipiul Ploiești si urmăresc imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Pentru estimările aferente anilor 2014 - 2016 sumele din buget sunt la nivelul anului 2013.

Având in vedere raportul de specialitate al directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si anexele nr. 1- 9 de fundamentare a bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


R<


Contabil Sef,

Tudora. Stan


VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV

Nicoleta Craciunoiu z


Direcția Administrația Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV

Iulia Alina Alexandru

Sef serviciu Buget, împrumuturi Laura Stanciu

ANEXA NR:1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești Cod unic de înregistrare: RO1343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

10=7/5

11=8/7

12=9/8

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

11

12

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

6,897.08

6,299.96

0.91

6,299.96

6,299.96

6,299.96

1.00

1.00

1.00

1

Venituri din exploatare

2

6,554.58

6,269.56

0.96

6,269.56

6,269.56

6,269.56

1.00

1.00

1.00

2

Venituri financiare

3

342.50

30.40

0.09

30.40

30.40

30.40

1.00

1.00

1.00

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.1

8)

5

6,366.20

5,736.83

0.90

5,736.83

5,736.83

5,736.83

1.00

1.00

1.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

6,366.19

5,736.82

0.90

5,736.82

5,736.82

5,736.82

1.00

1.00

1.00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

1,514.29

1,627.56

1.07

1,627.56

1,627.56

1,627.56

1.00

1.00

1.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăm inteasimilate

8

36.37

36.81

1.01

36.81

36.81

36.81

1.00

1.00

1.00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4,677.37

3,955.72

0.85

3,955.72

3,955.72

3,955.72

1.00

1.00

1.00

C1

ch. cu salariile

10

3,378.42

2,780.00

0.82

2,780.00

2,780.00

2,780.00

1.00

1.00

1.00

C2

bonusuri

11

256.96

259.27

1.01

259.27

259.27

259.27

1.00

1.00

1.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

1.06

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

67.38

90.00

1.34

90.00

90.00

90.00

1.00

1.00

1.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

15

974.62

825.39

0.85

825.39

825.39

825.39

1.00

1.00

1.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

138.16

116.73

0.84

116.73

116.73

116.73

1.00

1.00

1.00

2

Cheltuieli financiare

17

0.01

0.01

1.03

0.01

0.01

0.01

1.00

1.00

1.00

3

Cheltuieli extraordinare

18

III.

REZULTATUL BRUTfprofit/pierdere)

19

530.88

563.13

1.06

563.13

563.13

563.13

1.00

1.00

1.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

20

91.29

92.82

1.02

90.10

90.10

90.10

0.97

1.00

1.00

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

10=7/5

11=8/7

12=9/^

V.

PROFITUL CONTABIL RAM AS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

439.60

470.31

1.07

473.03

473.03

473.03

1.01

1.00

1.00

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 si 26.

27

439.60

470.31

1.07

473.03

473.03

473.03

1.01

1.00

1.00

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

28

27.17

55.13

2.03

70.95

70.95

70.95

1.29

1.00

1.00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/compa’niilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

219.80

399.77

1.82

402.08

402.08

402.08

1.01

1.00

1.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

10=7/5

11=8/7

12=9/8

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

31

192.63

15.41

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

171.77

585.00

3.41

100.00

100.00

98.00

0.17

1.00

0.98

1

Alocații de la buget, din care:

40

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

95.28

329.75

3.46

100.00

100.00

98.00

0.30

1.00

0.98

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat Ia finele anului

43

99

103

1.04

103.00

103.00

103.00

1.00

1.00

1.00

2

Nr. mediu de salariati total

44

95

103

1.08

103.00

103.00

103.00

1.00

1.00

1.00

3

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

3,635.38

3,039.27

0.84

3,039.27

3,039.27

3,039.27

1.00

1.00

1.00

a)

cheltuieli cu salariile

46

3,378.42

2,780.00

0.82

2,780.00

2,780.00

2,780.00

1.00

1.00

1.00

b)

bonusuri

47

256.96

259.27

1.01

259.27

259.27

259.27

1.00

1.00

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2,963.52

2,249.19

0.76

2,249.19

2,249.19

2,249.19

1.00

1.00

1.00

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3,188.93

2,458.95

0.77

2,458.95

2,458.95

2,458.95

1.00

1.00

1.00

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) Rd.1/Rd.44)

50

72.60

61.16

0.84

61.16

61.16

61.16

1.00

1.00

1.00

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

10=7/5

11=8/7

12=9/8

7

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) Rd.1/Rd.44*ICP)

51

74.78

63.00

0.84

63.00

63.00

63.00

1.00

1.00

1.00

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000

53

923.03

910.61

0.99

910.61

910.61

910.61

1.00

1.00

1.00

10

Plăti restante, in preturi curente

54

11

Creanțe restante, in preturi curente

55


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ANEXA NR:2

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii Iei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an 2013

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

6,918.17

6,897.08

6,299.96

91.34

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

6,582.84

6,554.58

6,269.56

95.65

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,582.84

6,551.84

6,269.56

95.69

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate,din care:

5

6,579.75

6,525.69

6,236.46

95.57

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,309.24

2,219.36

2,000.00

90.12

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

3.10

3.10

100.00

a4)

alte venituri

7

23.05

30.00

130.17

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

*

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

2.75

0.00

0.00

J1L

din amenzi si penalitati

16

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

1.75

0.00

0.00

- active corporale

18

- active necorporaie

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

1.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

335.33

342.50

30.40

8.88

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

0.03

0.00

0.00

d)

din dobânzi

27

335.33

342.46

30.40

8.88

e)

alte venituri financiare

28

0.01

0.00

0.00

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

6,594.77

6,366.20

5,736.83

90.11

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

6,594.66

6,366.19

5,736.82

90.11

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

1,588.36

1,514.29

1,627.56

107.48

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

252.26

225.40

221.28

98.17

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

122.26

106.36

97.89

92.04

b1) Icheltuieli cu piesele de schimb

36

18.50

17.84

19.01

106.54

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an 2013

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

b2) cheltuieli cu combustibilii

37

48.00

47.20

45.00

95.34

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

30.00

25.05

20.00

79.82

dL

cheltuieli privind energia si apa

39

100.00

93.99

103.39

110.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

37.79

37.57

52.08

138.63

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

3.30

3.26

11.88

364.31

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

26.49

26.41

28.00

106.04

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

12.00

12.00

12.00

100.00

b2)

- către operatori cu capital privat

45

14.49

14.41

16.00

111.07

c)

prime de asigurare

46

8.00

7.90

12.20

154.39

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.6 8+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1,298.31

1,251.32

1,354.20

108.22

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

b1) [cheltuieli privind consultanta juridica

50

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

14.31

11.78

11.10

94.20

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

12.11

9.64

9.00

93.35

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

C2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

2.20

2.14

2.10

98.02

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.198/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

6.10

6.05

5.14

85.02

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

1.00

0.93

0.50

53.67

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0.04

0.04

0.04

100.00

- interna

66

0.04

0.04

0.04

100.00

- externa

67

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

40.00

31.82

35.00

110.01

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

8.00

7.85

10.00

127.40

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

70

1,224.89

1,189.76

1,291.30

108.53

cheltuieli de asigurare si paza

71

50.00

45.95

133.10

289,63

Î2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

5.00

4.41

0.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an 2013

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

77

. .

0.75

- -

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

JL

alte cheltuieli

79

4.00

3.13

1.17

37.23

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd .81+Rd .82+ Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

40.00

36.37

36.81

101.23

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

82

c)

ch.cu taxa de licența *

83

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.14

0.14

0.28

201.42

f)

ch. cu alte taxe si impozite

86

39.86

36.23

36.53

100.84

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

4,866.89

4,677.37

3,955.72

84.57

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

3,513.51

3,378.42

2,780.00

82.29

a) salarii de baza

89

2,021.75

1,795.18

1,944.61

108.32

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1,491.77

1,583.24

835.39

52.76

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

278.29

256.96

259.27

100.90

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

42.42

34.05

30.00

88.11

-tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterio.are;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

199.46

186.50

200.00

107.24

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

36.41

36.41

27.17

74.61

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

2.10

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0.00

0.00

1.06

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

1.06

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

85.54

67.38

90.00

133.58

a) pentru directori/di rectorat

105

63.31

45.15

60.00

132.90

Nr.Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an 2013

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

b) pentru consiliul de administratie/consiiiul de supraveghere

106

22.23

22.23

30.00

134.95

c) pentru AGA si cenzori

107

d) pentru alte comisii sit comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd.11O+Rd.111 +Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.1 15), din care:

109

989.55

974.62

825.39

84.69

a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

110

730.81

720.75

603.27

83.70

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

17.57

17.24

14.35

83.27

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

112

182.70

181.08

150.82

83.29

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

58.47

55.56

56.95

102.51

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

99.42

138.16

116.73

84.49

a)

cheltuieli cu majorări sLpenalitati (Rd.118+Rd.119), din care:

117

0.00

36.80

6.20

16.85

- către bugetul general consolidat

118

5.00

- către alti creditori

119

0.21

1.20

576.92

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0.37

0.00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

30.00

26.42

25.53

96.64

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

80.70

78.27

85.00

108.60

0

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

-11.28

-3.70

0.00

0.00

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

27.17

34.75

34.75

100.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

38.45

38.45

34.75

90.39

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

38.45

38.45

34.75

90.39

- din participarea salariatilor ia profit

128

36.41

36.41

34.75

95.44

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2.04

2.04

0.00

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.11

0.01

0.01

103.41

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0.00

0.00

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.11

0.01

0.01

103.41

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

323.40

530.88

563.13

106.07

| cheltuieli nedeductibile fiscal

141

70.00

65.06

16.97

26.09

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2012

Propuneri an 2013

%

Aprobat

Realizat

Propuneri

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

51.74

91.29

92.82

101.68

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

103

99

103

104.04

2

Nr. mediu de salariati

145

103

95

103

108.42

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

1,635.72

1,574.72

1,573.31

99.91

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000

147

2,842.65

2,963.52

2,249.19

75.90

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si/sau in natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

3,067.80

3,188.93

2,458.95

77.11

4

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)

149

67.17

72.60

61.16

84.25

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149*ICP)

150

69.18

74.78

63.00

84.25

c)

Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana)

(Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

151

67.17

72.58

61.16

84.27

d)

Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

152

63.91

68.98

60.87

88.25

e)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/Rd.145

153

e1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

154

- număr unitati fizice NUF

155

- pret/tarif/UF

156

- valoare=UF*T/P

157

pondere in venituri totale = Rd.157/Rd.1

158


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Tudora Stan

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an 2012

%

crt.

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare:

10,161.07

9,955.53

9,575.03

0.94

6,582.84

6,554.58

6,128.44

0.93

2

din prestări servicii

10,153.61

9,913.06

9,537.57

0.94

6,579.75

6,525.69

6,102.72

0.93

3

chirii

7.46

6.01

6.01

0.81

3.10

3.10

2.84

0.92

4

alte venituri din exploatare

36.46

31.46

25.79

22.88


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Tudora Stan

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+ Rd.29)

1

6,299.96

1,689.77

3,353.52

4,827.55

6,299.96

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

6,269.56

1,672.62

3,328.88

4,800.03

6,269.56

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,269.56

1,672.62

3,328.88

4,800.03

6,269.56

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

6,236.46

1,662.28

3,311.26

4,772.16

6,236.46

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,000.00

577.31

1,051.54

1,525.77

2,000.00

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

0.77

1.55

2.32

3.10

a4)

alte venituri

7

30.00

9.57

16.07

25.55

30.00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

f)

alte \ (Rd/

/enituri din exploatare

6+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ft)

din amenzi si penalitati

16

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

30.40

17.15

24.64

27.52

30.40

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

d)

din dobânzi

27

30.40

17.15

24.64

27.52

30.40

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

5,736.83

1,671.44

3,603.73

4,996.45

5,736.83

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

5,736.82

1,671.44

3,603.72

4,996.44

5,736.82

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

1,627.56

440.27

938.11

1,375.07

1,627.56

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

8

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

221.28

83.61

148.88

186.36

221.28

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

97.89

28.47

60.60

77.89

97.89

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

19.01

6.50

9.13

13.52

19.01

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

45.00

11.88

22.38

32.88

45.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

20.00

8.02

15.00

18.00

20.00

jn

cheltuieli privind energia si apa

39

103.39

47.11

73.27

90.47

103.39

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

52.08

10.60

23.90

38.32

52.08

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

11.88

1.09

4.79

7.99

11.88

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

28.00

6.60

13.20

21.30

28.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

12.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

45

16.00

3.60

7.20

12.30

16.00

cL

prime de asigurare

46

12.20

2.91

5.91

9.03

12.20

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd. 68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1,354.20

346.06

765.33

1,150.39

1,354.20

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

b1) |cheltuieli privind consultanta juridica

50

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

11.10

2.52

4.62

7.85

11.10

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

9.00

0.85

2.75

5.75

9.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

2.10

1.67

1.87

2.10

2.10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d!)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

5.14

1.48

3.23

4.98

5.14

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

0.50

0.50

0.50

0.50

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0.04

0.04

0.04

0.04

- interna

66

0.04

0.04

0.04

0.04

- externa

67

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

8

gL

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

35.00

8.00

17.00

26.50

35.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

10.00

5.00

10.00

10.00

10.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

70

1,291.30

328.18

728.85

1,099.43

1,291.30

11)

cheltuieli de asigurare si paza

71

133.10

16.73

55.52

94.31

133.10

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

13)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

16)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

77

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

JL

alte cheltuieli

79

1.17

0.88

1.13

1.13

1.17

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

36.81

17.55

18.74

35.93

36.81

a)

ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

82

c)

ch.cu taxa de licența

83

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.28

0.14

0.28

0.28

f)

ch. cu alte taxe si impozite

86

36.53

17.55

18.60

35.65

36.53

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

3,955.72

1,189.14

2,590.72

3,494.36

3,955.72

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,780.00

837.49

1,796.13

2,412.47

2,780.00

a) salarii de baza

89

1,944.61

537.49

1,196.13

1,612.47

1,944.61

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

835.39

300.00

600.00

800.00

835.39

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

259.27

63.78

151.45

207.74

259.27

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

30.00

7.50

16.50

25.50

30.00

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

200.00

54.18

105.68

152.97

200.00

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

27.17

27.17

27.17

27.17

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

1.06

0.00

1.06

1.06

1.06

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

8

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

1.06

1.06

1.06

1.06

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

90.00

22.50

45.00

67.50

90.00

a) pentru directori/directorat

105

60.00

15.00

30.00

45.00

60.00

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

30.00

7.50

15.00

22.50

30.00

c) pentru AGA si cenzori

107

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.1 15), din care:

109

825.39

265.37

597.08

805.59

825.39

a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

110

603.27

194.06

436.64

589.12

603.27

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

14.35

4.62

10.40

14.03

14.35

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

112

150.82

48.52

109.16

147.28

150.82

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

56.95

18.17

40.88

55.16

56.95

e) ch.privind contribuția unitatii la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

116.73

24.48

56.16

91.09

116.73

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:

117

6.20

1.20

6.20

6.20

- către bugetul general consolidat

118

5.00

5.00

5.00

- către alti creditori

119

1.20

1.20

1.20

1.20

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

25.53

4.48

14.96

24.89

25.53

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

85.00

20.00

40.00

60.00

85.00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

34.75

0.00

34.75

34.75

34.75

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

34.75

34.75

34.75

34.75

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

34.75

34.75

34.75

34.75

- din participarea salariatilor la profit

128

34.75

34.75

34.75

34.75

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0.00

- venituri din alte provizioane

130

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2

3

4

5

6

7

8

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

a-l)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

563.13

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

16.97

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

92.82

CONDUCĂTORUL UNITATII
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILProgramul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an 2013

an

2014

an

2015

an

2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

SURSE bE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

525.70

171.77

585.00

185.00

185.00

183.00

1

Surse proprii, din care:

525.70

171.77

585.00

185.00

185.00

183.00

a) - amortizare

80.70

78.27

85.00

85.00

85.00

85.00

b) - profit

445.00

93.50

500.00

100.00

100.00

98.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursa)

II

cheltUIEli pentru INVESTIȚII, din care:

450.00

95.28

329.75

100.00

100.00

98.00

1

Investiții in curs, din care:

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

2.08

2.08

HDD

17.04.2012

2.08

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

aj penxru Dunume luâie in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

197.92

93.20

31.80

60.00

60.00

60.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

197.92

93.20

31.80

60.00

60.00

60.00

Autoturism

24.04.2012

49.76

HDD

17.04.2012

4.44

Servicii firewall (renew 12 luni)

19.04.2012

1.77

Antivirus

24.07.2012

2.61

Calculator

19.07.2012

2.49

Aer condiționat

10.08.2012

1.80

Aer condiționat

10.08.2012

1.80

Aer condiționat

10.08.2012

1.80

Sistem de calcul

30.10.2012

5.88

Program de grafica

02.11.2012

3.89

Server

28.11.2012

1.83

Server

28.11.2012

1.83

Tableta

29.11.2012

2.10

Sistem de calcul

31.12.2012

11.20

Tableta

februarie

2.10

Nr. Crt

INDICATORI

Data finalizării investiției

an 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an 2013

an

2014

an

2015

an

2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus

aprilie

22.00

Laptop

iunie

1.90

Extindere perioada de licența pentru Soluția antivirus

iunie

4.00

Extindere licențe rețea

1.80

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3

investiții etectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

250.00

0.00

297.95

40.00

40.00

38.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

16.22

20.00

20.00

20.00

Refacere infrastructura rețea

aprilie

15.00

Memorie capacitate 2048 MB, DDR2, frecventa 667MHz, standard PC2-5300

ianuarie

0.27

HDD 2TB

ianuarie

0.39

Placa video

ianuarie

0.56

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

250.00

281.73

20.00

20.00

18.00

Reabilitare acoperiș

18.27

îmbunătățire parametrii termici clădiri

250.00

263.46

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4

Cotari (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULU FINANCIAR CONTABIL Tudora Stan

Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr.crt.

Stocuri

Sold la

31.12.2012

Intrări la

01.01 -

31.12.2013

Ieșiri la 01.01 -31.12.2013

Sold la

31.12.2013

Sold la

31.12.2014

Sold la

31.12.2015

Sold la

31.12.2016

aferente prod. si cons. propriu pt. desfasurarea activitatii

vanzari, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4-5-6

8

9

10

1

Materii prime, din care:

1 a)

- stocuri fara mișcare

2

Materiale, din care:

0.31

45.00

45.00

0.31

0.31

0.31

0.31

2 a)

- stocuri fara mișcare

3

Obiecte de inventar, din care:

3 a)

- stocuri fara mișcare

4

Piese de schimb, din care:

6.71

1.76

0.49

2.49

5.50

5.22

4.93

4.66

4 a)

- stocuri fara mișcare

5

Produse finite, din care:

5 a)

- stocuri fara mișcare

6

Alte stocuri, din care:

0.02

0.02

6 a)

- stocuri fara mișcare

0.02

0.02

TOTAL GENERAL

Rd.1 +Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+

Rd.6), din care:

7.04

46.76

45.49

2.51

5.81

5.53

5.24

4.97

- stocuri fara mișcare

(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+ Rd.5a+Rd.6a)

0.02

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor


Nr. crt.

Arierate

Sold inițial an

2013

Reduceri

Sold final an 2013

Reduceri Total an 2014

Sold final an 2014

Reduceri Total an 2015

Sold final an 2015

Total an 2013

din care: Surse an 2013

incasari creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3+4

9

10=8-9

11

12=10-11

1

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din

care:

1 a.

buget general consolidat

1 b.

alti creditori

2

Total arierate înregistrate in anul precedent (N-1)(Rd.2a+Rd.2B), din care:

2 a.

buget general consolidat

2 b.

alti creditori

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL, Tudora Stan

ANEXA8

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL Operatorul economic: REGIAAUTONOMADE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Plata Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Situația datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. crt.

Valoarea creditului conform contractului

Perioada de rambursare in ani

Sold sf. an 2012

Valoarea anuala scadenta in anul 2013

Valoarea anuala scadenta in anul 2014

Valoarea anuala scadenta in anul 2015

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorabil e

comisio ane

TOTAL dirv care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorabil e

comisio ane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorabil e

comisio ane

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACredite pentru activitatea curenta

a)

a1)

a2)

b)

b1)

b2)

Total A

B.Credite pentru investiții

a)

a1)

a2)

b)

b1)

b2)

Total B

Total General A+B

CONDUCĂTORUL UNITATII,                                                           CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Radu Brânzei                                                                               FINANCIAR - CONTABIL,

TudoraStan

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

An 2012

An 2013

An 2014

An 2015

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Arierate

Rezultat brut(+/-)

Arierate

Rezultat brut(+/-)

Arierate

Rezultat brut(+/-)

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.l

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

1

Măsură 1 ......................

X

X

2

Măsură 2.......................

X

X

3

Alte masuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

Pctll

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct.l

1

Cauza 1........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.lll

TOTAL GENERAL Pct.l+Pct.ll


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL, Tudora Stan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Data:


și a emis:

—-
SECRETAR,

Sanda Dragulea


0L0C.