Hotărârea nr. 138/2013

Hotãrârea nr. 138 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local si a bugetelor activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de invatamant prenuniversitar de stat pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant prenuniversitar de stat pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, dl. prima Iulian Badescu, consilierilor comisiei de buget finanțe, control, administrate: domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionu Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constanții si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobare proiectelor bugetelor instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 s estimări pe anii 2014-2016;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe ant 2013, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările 5 completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, H.G. nr.72/201: privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversita de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetel locale, pe baza costului standars per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plat unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salarial personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, Ordinuh Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privin aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar d stat;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTAR ASTE:

Art. 1 Aproba bugetele pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 a următoarele instituții de invatamant preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul National „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul National „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul National „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 8

  „Elena Doamna”, conform Anexei nr.20 „Candiano Popescu”, conform Anexei nr.21 „Grigore Moisil”, conform Anexei nr.22 „Rares Vodă”, conform Anexei nr.23 „George Cosbuc”, conform Anexei nr.24


Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 9 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr.10 Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 11 Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor Slav conform Anexei nr. 12 Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” conform Anexei nr. 13 Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 14 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. L6^ Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 17 Școala gimnaziala „Radu Stanian”, conform Anexei nr.18 Școala Profesionala „Toma Caragiu”, conform Anexei nr.19 Școala gimnaziala Școala gimnaziala Școala gimnaziala Școala gimnaziala Școala gimnaziala Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.25 Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile”, conform Anexei nr.26 Școala gimnaziala „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr.27 Școala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr.28 Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr.29 Școala gimnaziala „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr.30 Școala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr.31 Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.32 Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr.33 Școala gimnaziala „George Emil Palade”, conform Anexei nr.34 Școala gimnaziala „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr.3 5 Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.3 6 Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr.37 Grădiniță cu program prelungit ”Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr.38


Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.39

Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.40

Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.41

Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.42

Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.43

Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.44

Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.45

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare’ conform Anexei nr.46

Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr.47

Grădiniță cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr.48

Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr.49

Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr.50

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr.51

Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.52

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.53

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Licurici”, conform Anexei nr.54

care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite si ordonatorii terțiari de credite vor duce 1; indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contract va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013


Președinte de ședință, George Pană

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea

bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si estimări pe anii 2014 -2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standars per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor ge nerale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat, Decizia nr.99/01.03.2013 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, decizie emisa avand in vedere Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Din bugetul local a fost alocata suma de 107.951,20 mii lei, respectiv:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 92.613,00 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 13.826,90 mii lei;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 389,00 mii lei;

 • -  la finanțări „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” - 90,80 mii lei;

 • -  la asistenta sociala (reprezentând ajutoare pentru susținerea echipelor de elevi sportivi de la clasele vocationale cu program sportive - suma de 40,00 mii lei;

alte cheltuieli - suma de 991,50 mii lei, reprezentând burse ce vor fi acordate unui număr de 1.484 elevi.

Pentru anii 2014-2016 se estimează o creștere a sumelor alocate de la bugetul local pentru invatamantul preuniversitar de stat, in funcție de gradul de colectare veniturilor bugetului local.                                             A'v

Sumele estimate a fi alocate in anii 2014-2016 sunt: pentru anul 2014 - sutria de 116.392,30 mii lei ( o creștere de 5,45% fata de anul 2013); pentru anul 2015 y suma de 119.601,30 mii lei ( o creștere de 2,76% fata de anul 2014); pentru anul,2016 - suma de 125.868,30 mii lei ( o creștere de 5,24% fata de ani 2015)


Fata de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, proiectele bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si pri


t, studii, strategii, prognoze


Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Iones Sanda Dragulea Nicoleta Cătălină Bozia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

VIZAT

PRIMAR Iulian Badescula proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standars per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat, Decizia nr.99/01.03.2013 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013, decizie emisa avand in vedere Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016.

Din bugetul local a fost alocata suma de 107.951,20 mii lei, respectiv:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 92.613,00 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 13.826,90 mii lei;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 389,00 mii lei;

 • -  la finanțări „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” - 90,80 mii lei;


la asistenta sociala (reprezentând ajutoare pentru susținerea ecl elevi sportivi de la clasele vocationale cu program sportiv conf 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sp cadrul Colegiului Mihai Viteazul Ploiești) - suma de 40,00 mii lei;

- alte cheltuieli - suma de 991,50 mii lei, reprezentând burse c&^ybr acordate unui număr de 1.484 elevi, conform Ordinului 5576/2011 pn aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din invatamantul preuniversitar de stat, din care: 1.147 elevi vor primi burse de ajutor social ( boala, orfani si cu venituri mici) si 337 elevi vor primi burse de performanta si burse de merit ( olimpici naționali si internaționali).

Bugetul de venituri si cheltuieli al activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii va fi de 12.001,45 mii lei.

In structura veniturile se prezintă astfel:

- venituri din concesiuni si inchirieri - suma de 1.374,00 mii lei;

 • -  taxe si alte venituri din invatamant - suma de 1.475,75 mii lei;

 • -  venituri din prestări servicii - suma de 150,00 mii lei;

 • -  contribuția elevilor pentru internate, cămine si cantine - suma de 2.228,00 mii lei;

 • -  venituri din alorificarea produselor obținute din activitati proprii sau anexe

 • - suma de 250,00 mii lei;

 • -  venituri din organizarea de cursuri de calificare, specializare si perfecționare - suma de 90,00 mii lei;

 • -  alte venituri din prestări servicii si alte activitati - suma de 360,00 mii lei;

 • -  alte venituri ( contribuții hrana copii) - suma de 5.658,70 mii lei;

 • -  donații si sponsorizări (acestea se inscriu in buget numai când se incaseaza

 • - suma de 26,00 mii lei;

 • -  subvntii de la bugetul local pentru instituții publice (subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi - suma de 389,00 mii lei.

Cheltuielie in suma de 12.001,45 mii lei au următoarea structura:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 550,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii - suma de 11.284,45 mii lei;

- active nefinanciare - suma de 167,00 mi lei.

Pentru anii 2014-2016 se estimează o creștere a sumelor alocate de la bugetul local pentru invatamantul preuniversitar de stat, in funcție de gradul de colectare a veniturilor bugetului local.

Sumele estimate a fi alocate in anii 2014-2016 sunt:

 • -  pentru anul 2014 - suma de 116.392,30 mii lei ( o creștere de 5,45% fata de anul 2013);

 • -  pentru anul 2015 - suma de 119.601,30 mii lei ( o creștere de 2,76% fata de anul 2014);


- pentru anul 2016 - suma de 125.868,30 mii lei ( o creștere de de anul 2015).                                                  ,±*2^ ?

I’’

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local siubuget^e.^w l activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale institutiilorj^e^!_7 invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si estimări 2014-2016 se prezm^uîT^^ astfel:                                                                                            ' L 0

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr.l)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 5.008,28 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.144,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 782,98 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 81,30 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 440,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 9,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 431,00 mii lei

In anexa nr.l deasemenea sunt Înscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 4.955,56 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.196.00 mii lei bunuri si servicii - suma de 682,36 mii lei asistenta sociala - suma de 40,00 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 37,20 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 128,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

bunuri si servicii -suma de 123,00 mii lei

In anexa nr.2 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.866,32 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.526,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 305,22 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 35,10 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 90,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 22,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 68,00 mii lei

In anexa nr.3 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul National „AI. I .Cuza” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 3.096,74 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.786,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 278,64 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 32,10 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri anul 2013 in suma de 150,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: bunuri si servicii - suma de 100,00 mii lei; active nefinanciare - suma de 50,00 mii lei.


In anexa nr.4 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 4.045,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.670,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 348,32 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 27,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 550,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 30,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 520,00 mii lei

In anexa nr.5 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 4.265,09 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.650,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 588,69 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 26,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, este de 467,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.6 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 4.040,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.576,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 454,72 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 10,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 520,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 42,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 478,00 mii lei In anexa nr.7 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 3.614,30 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.200,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 380,70 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 33,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri anul 2013, in suma de 709,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei; bunuri si servicii      - suma de 668,00 mii lei;

active nefinanciare    - suma de 20,00 mii lei


In anexa nr.8 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 3.878,73 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.476,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 375,13 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 27,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 240,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 41,00 mii lei; bunuri si servicii      - suma de 164,00 mii lei;

active nefinanciare    - suma de 35,00 mii lei

In anexa nr.9 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr.10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 3.829,57 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.236,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 577,07 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 16,50 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 700,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 16,00 mii lei;

bunuri si servicii      - suma de 634,00 mii lei

active nefinanciare - suma de 50,00 mii lei

In anexa nr.10 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 4.419,65 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.096,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 276,25 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 47,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 33,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr. 11 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.


Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Șlâv&fcu^v >2>

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul locaf.pe cânuloF 2013, in suma de 2.439,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.136,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 255,95 mii lei


alte cheltuieli (burse) - suma de 48,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 100,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 42,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 58,00 mii lei

In anexa nr.12 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.173,08 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.775,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 359,98 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 38,10 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 500,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 136,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 359,00 mii lei; active nefinanciare - suma de 5,00 mii lei.

In anexa nr.13 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 3.931,33 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.008,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 907,73 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 15,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 403,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 13,00 mii lei; bunuri si servicii -suma de 390,00 mii lei

In anexa nr.14 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.313,33 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.080,00 mii lei bunuri si servicii      - suma de 219,83 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 13,50 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 13,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.15 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loeal§ȚȘe/anuf .    \

2013, in suma de 1758,00 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 1.360,00 mii lei bunuri si servicii - suma de  371,00 mii lei            V            J

alte cheltuieli (burse) - suma de    27,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 310,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 289,00 mii lei

In anexa nr.16 deasemenea sunt Înscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul

2013, in suma de 3.021,89 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 2.686,00 mii lei bunuri si servicii -suma de 315,79 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 20,10 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 15,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.17 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr.18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul

2013, in suma de 1.617,71 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 1.395,00 mii lei bunuri si servicii - suma de   165,11 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de    57,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, este de 12,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.18 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.838,97 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.575,00 mii lei bunuri si servicii - suma de   247,77 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de     16,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 14,35 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.19 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.014,49 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 875,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 131,09 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 8,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri pr anul 2013 este de 8,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de servicii.

In anexa nr.20 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.149,54 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 880,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 228,74 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 40,80 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 10,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.21 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.420,94 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.115,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 277,14 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 28,80 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 110,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 43,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 67,00 mii lei

In anexa nr.22 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.036,90 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 930,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 88,90 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 18,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 9,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.23 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.171,52 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.005,00 mii lei bunuri si servicii      - suma de 140,12 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 26,40 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii gentr anul 2013 este de 5,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de/buhurk' servicii.

In anexa nr.24 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 201^-^Oljp

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.747,08 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.492,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 246,68 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 8,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, este de 7,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pemntru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.25 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.471,71 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.186,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 264,71 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 20,80 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.26 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.002,41 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.765,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 219,71 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 17,70 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 40,00 mii leisuma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.27 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 927,93 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 806,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 81,73 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 40,20 mii lei

In anexa nr.28 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.29)


Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul locaf-pe anul£4


2013, in suma de 888,23 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 798,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 80,03 mii lei


alte cheltuieli ( burse) - suma de 10,20 mii lei.

In anexa nr.29 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.407,78 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.227,00 mii lei bunuri si servicii -suma de 168,78 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 12,00 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 12,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.30 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.014,49 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 855,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 150,19 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 9,30 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 60,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 17,00 mii lei;

bunuri si servicii -suma de 43,00 mii lei

In anexa nr.31 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.602,11 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.397,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 175,71 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 29,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 86,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 29,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 57,00 mii lei.

In anexa nr.32 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.366,25 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.212,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 145,85 mii lei


alte cheltuieli (burse) - suma de 8,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri ftwrii^bpi anul 2013 este de 56,00 mii lei suma ce va fi utilizata pentru platâ^J& servicii.

In anexa nr.33 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 201

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 2.610,24 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.281,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 286,07 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 40,80 mii lei active nefinanciare - suma de 2,37 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 68,60 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 15,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 53,60 mii lei In anexa nr.34 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.692,86 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.460,00 mii lei bunuri si servicii      - suma de 207,66 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 25,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 179,00 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 23,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 156,00 mii lei

In anexa nr.35 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.885,28 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.643,00 mii lei bunuri si servicii      - suma de 224,28 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 18,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 80,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.36 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.720,45 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.586,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 117,05 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 17,40 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri prOfflii pepițru^ anul 2013 este de 30,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru platalld^ibiunufi^/ servicii.                                                                              X?

In anexa nr.37 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii

Grădiniță cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr.38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 724,89 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 585,00 mii lei

bunuri si servicii -suma de 139,89 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 312,00 mii lei, suma ce va fi utilizata la plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.38 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 731,05 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 625,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 106,05 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 340,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.39 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.21 (anexa nr.40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 742,85 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 645,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 97,85 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, este de 317,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.40 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.23 (anexa nr.41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.251,28 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 990,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 261,28 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 316,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

Bugetul cheltuielilor pentru crese avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.940,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.480,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 460,00 mii lei

Bugetul activității creselor finanțate integral sau parțial din venituri, propriii pentru anul 2013 este de 680,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru platude' bunuri si servicii.                                                                     Ji' "

In anexa nr.41 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 20^'^046;°^^

Grădiniță cu program prelungit nr.28 (anexa nr.42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.328,08 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.025,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 303,08 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 350,00 mii leisuma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.42 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.30 (anexa nr.43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 612,15 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 520,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 92,15 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 200,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.43 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.32 (anexa nr.44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 671,26 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 550,00 mii lei

bunuri si servicii -suma de 121,26 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 300,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.44 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.33 (anexa nr.45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 599,20 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 480,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 119,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 144,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.45 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță step by step cu program prelungit si

de Soare” (anexa nr.46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finani

2013, in suma de 1.024,98 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 840,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 184,98 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 348,50 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.46 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.35 (anexa nr.47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 795,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 610,00 mii lei bunuri si servicii -suma de 185,01 mii lei Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 190,00 mii lei,suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.47 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.48)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.014,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 870,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 144,40 mii lei Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, in suma de 731,20 mii lei, la cheltuieli structurat astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 14,00 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 717,20 mii lei

In anexa nr.48 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.38 (anexa nr.49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 832,61 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 700,00 mii lei bunuri si servicii -suma de 132,61 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 180,00 mii lei, suma ce se va utiliza pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.49 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.40 (anexa nr.50)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 859,65 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 695,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 164,65 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri prqpfinpehtfy^ anul 2013 este de 450,00 mii lei,suma ce va fi utilizata pentru plațame^fiuiiurrsiy^^ servicii.

In anexa nr.50 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014--20 i6z. *8

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai -N'du’’ -(anexa^X nr.51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.117,91 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 930,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de 187,91 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 360,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.51 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit nr.47 (anexa nr.52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 940,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 785,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 155,98 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 420,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plăti de bunuri si servicii.

In anexa nr.52 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 1.006,24 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 875,00 mii lei bunuri si servicii -suma de 131,24 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 457,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.53 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr.54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013, in suma de 975,68 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 804,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 171,68 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013 este de 410,00 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru plata de bunuri si servicii.

In anexa nr.54 deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2014 -2016.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem hotarare alaturat.


VIZATDirecția Economica


DIRECTOR EXECUTIV

Nicoleta Craciunoiu


Direcția Ad-tie Publica, Juridic -

Contencios, Achiziții Publice, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru

ib


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura Stanciu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

și a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:____Q-fnC.

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.699,02

5.008,28

5.371,67

5.515,76

5.772,96

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.699,02

5.008,28

5.371,67

5.515,76

5.772,96

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.699,02

5.008,28

5.371,67

5.515,76

5.772,96

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.851,38

4.144,00

4.451,65

4.572,09

4.807,47

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.018,43

3.225,62

3.491,48

3.582,43

3.770,56

Salarii de baza

10.01.01

2.734,43

2.834,88

2.908,04

2.986,28

3.067,98

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5,96

7,24

7,78

8,01

8,41

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

181,06

220,55

236,87

243,98

256,18

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

96,98

162,95

338,79

344,16

437,99

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

832,95

918,38

960,17

989,66

1.036,91

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

629,30

694,79

726,23

748,54

784,28

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,76

16,06

17,46

17,99

18,85

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

156,96

173,31

181,56

187,14

196,07

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,54

4,78

5,24

5,40

5,66

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27,39

29,44

29,68

30,59

32,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

798,04

782,98

838,72

862,37

884,19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

739,59

720,00

763,00

787,00

819,00

Furnituri de birou

20.01.01

27,61

20,00

20,00

21,00

22,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

47,91

35,00

40,00

41,00

43,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

372,96

395,00

410,00

425,00

445,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

52,61

58,00

64,00

66,00

67,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

8,93

12,00

15,00

15,00

16,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

18,89

21,00

24,00

25,00

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

64,18

60,00

65,00

67,00

70,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

146,50

119,00

125,00

127,00

130,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

20.05

19,36

20,00

25,00

25,00

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19,36

20,00

25,00

25,00

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

5,00

6,00

6,00

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

5,00

6,00

6,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

35,00

40,00

40,00

31,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6,09

2,98

4,72

4,37

4,19

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6,09

2,98

4,72

4,37

4,19

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

49,60

81,30

81,30

81,30

81,30

Burse

59.01

49,60

81,30

81,30

81,30

81,30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

~I------------

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

--- - -

I


Z/T v.<       bOVZ'X

o - •• 3 7 O1 V V

ORDONATOR TERTIAR DE tkEDITE,

DIRECTOR

Prof.Na

1
CONTABIL SEF,

Grigore Maria


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVlTATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

-

365,29

440,00

442,00

445,00

445,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

365,29

440,00

442,00

445,00

445,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

16,38

21,00

21,00

22,00

22,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

2,65

6,00

6,00

7,00

7,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33,10,14

346,26

413,00

415,00

416,00

416,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

350,44

440,00

442,00

445,00

445,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

350,44

440,00

442,00

445,00

445,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

350,44

440,00

442,00

445,00

445,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22,74

9,00

9,00

10,00

10,00

Cheltuieli salarîale în bani {cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

17,85

7,22

7,22

7,83

7,83

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

17,85

7,22

7,22

7,83

7,83

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatri

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura {cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții {cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4,89

1,78

1,78

2,17

2,17

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3,71

1,37

1,37

1,66

1,66

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,07

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,93

0,34

0,34

0,42

0,42

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,03

0,01

0,01

0,02

0,02

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05    |DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,15

0,06

0,06

0,07

0,07

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

327,70

431,00

433,00

435,00

435,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

58,00

115,00

115,00

117,00

87,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,72

10,00

10,00

10,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

21,95

25,00

25,00

25,00

25,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

4,44

7,00

7,00

8,00

8,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,90

7,00

7,00

8,00

8,00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

13,04

30,00

30,00

30,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7,95

36,00

36,00

36,00

36,00

Reparații curente

20.02

30,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

254,54

280,00

282,00

282,00

282,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

254,54

280,00

282,00

282,00

282,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20,04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

12,60

30,00

30,00

30,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

3,64

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,96

20,00

20,00

20,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

&

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

i

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,56

3,00

3,00

3,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,56

3,00

3,00

3,00

3,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

1

Plăti efectuate manii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

■J


ORDON^QR TERTIAR DE CRI

Prof.NacHila Petr^

w
CONTABIL SEF, Grigore MariaCOLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTINOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 5008,28 mii lei, din care: - suma de 4144,00 mii lei, respectiv :

cheltuieli de personal

 • - salarii

 • - sentințe

3951,00

193,00

mii lei mii lei

bunuri si servicii

- suma de

782,98

mii lei

transferuri

- suma de

0,00

mii lei

POSDRU

- suma de

0,00

mii lei

asistenta sociala

- suma de

0,00

mii lei

alte cheltuieli( burse)

- suma de

81,30

mii lei


Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de          440,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 9,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 431,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 5290,37 mii lei, din care: - cheltuieli de personal - suma de 4451,65 mii lei ( creștere de 7,40 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 4035,00 mii lei si sentințe - suma de 416,65 mii lei;

- bunuri si servicii

- suma de 838,7

2 mii lei ( creștere de 7,10 % fata de

2013);

- transferuri

- suma de

0,00

mii lei

-POSDRU

- suma de

0,00

mii lei

- asistenta sociala

- suma de

0,00

mii lei

- alte cheltuieli ( burse)

- suma de

81,30

mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 442,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 9,00   mii lei;

bunuri si servicii     - suma de 431,00   mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 5434,4 - cheltuieli de personal - suma de 4572.09 mii lei ( creștere de 10, respectiv: salarii - suma de 4147,97 mii lei si sentințe - suma de 424,12 mii jpîț J 862,37 mii lei ( creștere de 10,20 mii lei mii lei mii lei mii lei

 • - bunuri si servicii - suma de

 • - transferuri            - suma de

 • - POSDRU         - suma de

 • - asistenta sociala      - suma de

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de


0,00

0,00

0,00

81,30


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 445,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 10,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 435,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 5710,47 mii lei, din care: - cheltuieli de personal - suma de 4807,47 mii lei ( creștere de 15,10 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 4264,00 mii lei si sentințe - suma de 543,47 mii lei;

- bunuri si servicii    - suma de

884,19

mii lei ( creștere de 13,00 % fata de 2013);

- transferuri            - suma de

0,00

mii lei

- POSDRU         - suma de

0,00

mii lei

- asistenta sociala      - suma de

0,00

mii lei

- alte cheltuieli ( burse) - suma de

81,30

mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 445,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 10,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 435,00 mii lei


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Grigore Maria


COLEGIUL NATIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI


Str. Gh. Doja Nr.98 Tel/Fax:0244.522.340 e-mail : contact@cn-caragiale.ro secretariatcnilc@yahoo.com

RAPORT

Consiliul de administrație al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești intrunit in ședința din data de 05.04.2013,acorda aviz favorabil aprobării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013.

PREȘEDINTE

DIRECTOR >o0

PROF.NACHILA PETREMEMBRII

PROF.STOICA CEZAR

PROF.POPESCU IRINA PROF.BAJENARU CARMEN PROF.POPESCU TRAIAN PROF.GHEORGHE MINELIA GANEA CRISTIAN MIHAI PANA GEORGE

VALCOCI NISTOR EUGEN DUMITRU CRISTIAN CIULAC BIANCA

GRIGORE ADRIANA

VASILE CĂTĂLIN

JUDEȚUL PRAHOVA

COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA 2


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.618,86

5.365,56

5.237,99

5.379,89

5.598,86

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.618,86

4.955,56

5.237,99

5.379,89

5.598,86

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.618,86

4.955,56

5.237,99

5.379,89

5.598,86

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.809,00

4.196,00

4.429,85

4.551,14

4.751,66

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30]

10.01

2.985,00

3.264,00

3.445,85

3.541,14

3.697,66

Salarii de baza

10.01.01

. 2.751,00

3.044,00

3.213,85

3.302,14

3.448,66

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

179,00

190,00

200,00

206,00

215,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ta si de fa locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

55,00

30,00

32,00

33,00

34,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

824,00

932,00

984,00

1.010,00

1.054,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

621,00

675,00

713,00

732,00

764,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,00

15,00

16,00

16,00

17,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

155,00

174,00

184,00

189,00

197,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

10,00

11,00

11,00

11,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25,00

58,00

60,00

62,00

65,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 fa 20.27+20.30)

20

733,94

682,36

730,94

751,55

770,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

646,20

639,36

686,94

703,55

721,00

Furnituri de birou

20.01.01

11.23

15,00

16,00

16,00

17,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

44,78

48,00

51,00

53,00

54,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

264,46

311,36

335,94

342,55

351,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

48,12

55,00

60,00

61,00

62,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07    |

|

z dDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,26

30,00

32,00

33,00

34,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

20,16

21,00

22,00

23,00

24,00

AFte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

229,19

159,00

170,00

175,00

179,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20,04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20,04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

71,72

20,00

22,00

22,00

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20,05.30

71,72

20,00

22,00

22,00

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,46

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,46

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Ce rceta re-dezvol ta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.77

2,00

3,00

3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,90

5,00

1,00

5,00

3,00

Protecția muncii

20.14

3,19

5,00

5,00

5,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii st cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor Interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

fi

Tlchete cadou

20.27

-

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9,70

10,00

12,00

12,00

Reclama si publicitate

20.30.01

------- w1

Protocol si reprezentare

20.30.02

Drime de asigurare non-viata

20.30.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9,70

10,00

12,00

12,00

12,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

38,27

40,00

40,00

40,00

40,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

38,27

40,00

40,00

40,00

40,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

38,27

40,00

40,00

40,00

40,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

37,65

37,20

37,20

37,20

37,20

Burse

59.01

37,65

37,20

37,20

37,20

37,20

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

410,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

o,i

q

Plăti

efectuate in anii precedenti.si recuperate in anul curent

85.01

T


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,
JUDEȚUL PRAHOVA

COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI

ANEXA nr.2


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIV1TATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

210,78

128,00

131,00

133,00

138,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

210,78

128,00

131,00

133,00

138,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

93,40

98,00

99,00

100,00

102,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10.05

8,00

28,00

29,00

30,00

32,00

Alte venituri

36.10,50

2,00

2,00

3,00

3,00

4,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

107,38

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

204,15

128,00

131,00

133,00

138,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

204,15

128,00

131,00

133,00

138,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59}

01

204,15

128,00

131,00

133,00

138,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,79

5,00

5,10

5,90

6,50

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,40

3,93

4,00

4,50

5,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1,40

3,93

4,00

4,50

5,00

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,39

1,07

1,10

1,40

1,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,29

0,81

0,83

1,00

1,05

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,01

0,02

0,02

0,03

o.ogj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,07

0,20

0,21

0,30

o,$

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,01

0,01

0,02

o, R

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,01

0,03

0,03

0,05

0,0%

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TITLUL il BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ta 20.27+20.30)

20

202,36

123,00

125,90

127,10

131,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-1-20.01.30)

20.01

168,35

101,70

101,90

103,10

105,00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

5,28

6,00

6,00

6,50

7,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

163,07

95,70

95,90

96,60

98,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

27,50

13,00

15,00

15,00

15,00

Uniforme sl echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

27,50

13,00

15,00

15,00

15,00

Deptasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,10

0,50

0,50

0,50

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,10

0,50

0,50

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20,09

C e rc etare-dezvol tare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

0,59

1,00

1,00

1,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20,19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

fa/

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

IDENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5,82

6,80

7,50

7 50

9,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,54

1,80

2,00

2 00

2,50

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,28

5,00

5,50

5 50

6,50

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

OJOO

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00,

X

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

:

CONTABIL SEF,


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 4.955,56 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 4.196,00 mii lei, respectiv :

 • - salarii 4.070,00 mii lei

 • - sentințe 126,00 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 682,36 mii lei

asistenta sociala      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli( burse) - suma de 37,20 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 128,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5,00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de 123,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 5.237,99 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.429,85 mii lei ( creștere de 5,57 % fata de 2013),

respectiv: salarii - suma de 4.158,00 mii lei si sentințe - suma de 271,85 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 730,94 mii lei ( creștere de 7 % fata de 2013);

 • - asistenta sociala - suma de 40,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37,20 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 131,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 5,10 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de 125,90 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 5.379,89 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.551,14 mii lei ( creștere de 8,46 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 4.274,42 mii lei si sentințe - suma de 276,72 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 751,55 mii lei ( creștere de 10 % fata de 2013);

 • - asistenta sociala - suma de 40,00 mii lei

- alte cheltuieli (burse) - suma de 37,20 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 133,00 mii lei.


Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 5,90 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 127,10 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 5.598,86 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.751,66 mii lei ( creștere de 13,24 % fata def2Ql respectiv: salarii - suma de 4.394,00 mii lei si sentințe - suma de 357,66 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 770,00 mii lei ( creștere de 13 % fata de 2013);

 • - asistenta sociala - suma de 40,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 138,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - suma de 6,50 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 131,50 mii lei


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Ec. Malacescu MihaelaMINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETAE

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEĂ

PLOIEȘTI

E3 B-duI Independentei nr.8,100028

8fax:+/0344103212

Cod Fiscal :2844324 (=& cnmv@ploiesti.roedu.net

Nr./C^ /        ZZ!/?

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 5365.56 mii lei precum si a activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 128 mii lei pentru care a emis aviz favorabil.


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 3


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.791,94

2.866,32

3.128,80

3.212,05

3.393,18

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.623,77

2.866,32

3.128,80

3.212,05

3.393,18

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.623,77

2.866,32

3.128,80

3.212,05

3.393,18

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,243,05

2.526,00

2.766,75

2.840,78

3.013,40

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.754,53

1.959,20

2.131,20

2.202,98

2.345,60

Salarii de baza

10.01.01

1.533,77

1.680,20

1.695,90

1.744,98

1.833,60

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

5,96

7,10

7,10

8,00

8,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

136,88

138,50

138,50

140,00

145,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la focul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

77,92

133,40

289,70

310,00

359,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

488,52

566,80

635,55

637,80

667,80

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

365,31

412,27

457,75

458,00

481,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,55

9,85

12,00

13,00

14,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

91,24

100,95

119,00

120,00

125,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,21

7,87

10,00

10,00

11,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10,03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

18,21

35,86

36,80

36,80

36,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

352,06

305,22

326,95

336,17

344,68

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

266,96

259,32

280,10

284,17

291,68j

Furnituri de birou

20.01.01

7,76

4,00

4,00

5,00

5.QP

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,33

2,50

2,50

3,00

3,(O

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

151,60

167,92

188,70

183,17

190,ț(ff

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,32

21,25

21,25

25,00

25,0^

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,75

31,65

31,65

34,00

34,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,21

3,50

3,50

4,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

52,99

28,50

28,50

30,00

30,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

58,41

5,00

5,85

10,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

58,41

5,00

5,85

10,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,69

0,90

1,00

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,69

0,90

1,00

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,90

3,00

3,00

3,00

3,00

Protecția muncii

20.14

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii sl cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

_

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si aite costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

_______

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

/&/

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

_Ux?

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

zw

Tichete cadou

20.27

V x

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

23,10

33,00

33,00

34,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

23,10

33,00

33,00

34,00

35,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

28,66

35,10

35,10

35,10

35,10

Burse

59.01

28,66

35,10

35,10

35,10

35,10

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

168,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(|

--------------1

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent        ,    _

85.01

--

i


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABILJSEF,


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

DIRECTOR,

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 3


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

62,08

90,00

90,00

90,00

90,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

62,08

90,00

90,00

90,00

90,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

18,65

30,00

30,00

30,00

30,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

38,41

60,00

60,00

60,00

60,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

5,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

42,82

90,00

90,00

90,00

90,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

42,82

90,00

90,00

90,00

90,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+50)

01

42,82

90,00

90,00

90,00

90,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,87

22,00

22,00

22,00

22,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5,38

14,00

14,00

14,00

14,00

Salarii de baza

10.01.01

3,47

11,00

11,00

11,00

11,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1,91

3,00

3,00

3,00

3,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,49

8,00

8,00

8,00

8,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,12

4,00

4,00

4,00

4,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,03

1,00

1,00

1,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,28

1,00

1,00

1,00

1,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

1,00

1,00

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

1,00

1,00

1,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

35,95

68,00

68,00

68,00

68,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01,30)

20.01

34,01

30,00

30,00

30,00

30,00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34,01

30,00

30,00

30,00

30,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,94

35,00

32,00

32,00

32,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,93

35,00

30,00

30,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări inteme, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2,00

4,00

4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20,24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20,30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

......

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAT1EZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anui curent

85.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016
COLEGIUL NATIONAL „NICHITA STANESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.58/28.03.2013


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 2.866,32 mii lei, din care:

 • -   cheltuieli de personal - suma de - 2.526,00 mii lei, respectiv :

- salarii - 2.368,00 mii lei

-sentințe -   158,00 mii lei

bunuri si servicii - suma de -   305,22 mii lei

alte cheltuieli( burse) - suma de -    35,10 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 90,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de - 22,00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de - 68,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 3.128,80 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.766,75 mii lei ( creștere de 9.50 % fata de 2013), respectiv:

 • - salarii - suma de 2.426,00 mii lei si sentințe - suma de 340,75 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 326,95 mii lei (creștere de 7,00 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 35,10 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 90,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de - 22,00 mii lei;

 • -   bunuri si servicii - suma de - 68,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 3.212,05 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.840,78 mii lei ( creștere de 12,45% fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 2.493,93 mii lei si sentințe - suma de 346,85 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 336,17 mii lei (creștere de 10,10 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 35,10 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 90,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de - 22,00 mii lei;

- bunuri si servicii - suma de - 68,00 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 3.393,1 & -mii

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.013,40 mii lei ( creștere de 19,30'^ respectiv:

 • - salarii - suma de 2.563,50 mii lei si sentințe - suma de 449,90 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 344,68 mii lei ( creștere de 12,93 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de mii lei

  N Sj.


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 90,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de - 22,00 mii lei;

- bunuri si servicii - suma de - 68,00 mii leiADMINISTRATOR FINANCIAR,

Marin Vasilica
MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONA

COLEGIUL NATIONAL “NICHITA STANEI

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.NALBEI, NR.3

«școala europeai/va telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599540f-e-mail '.secretariat.lns@upcmail.ro

COD FISCAL 2843949

RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “ Nichita Stanescu” Ploiești a luat in discuție propunerea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 in suma de 2.866,32 mii lei si a bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 90,00 mii lei, precum si estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma de 3.128,80 mii lei;

Bugetul activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 90,00 mii lei;

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 3.212,05 mii lei;

Bugetul activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 90,00 mii lei;

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 3.393,18 mii lei;

Bugetul activitatii fmantate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 91

A emis aviz favora

Președinte consiliu de administrație ,

Director Prof. Argesanu Carmen

Membrii:

Director adj. Totolici Ioana

Prof.

Olteanu Silvia

Balanica Romeo

Rusu Cristina cr-

Constantin Mihaela

Crăciun liliana

Boca Iuliana

Grancea Ruxandra

Sandu Monica

Ec.Marin VasilicaJUDEȚUL PRAHOVA

C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA4


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.843,76

3.096,74

3.356,43

3.446,23

3.629,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.843,76

3.096,74

3.356,43

3.446,23

3.629,55

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.843,76

3.096,74

3.356,43

3.446,23

3.629,55

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.492,18

2.786,00

3.024,95

3.106,33

3.281,89

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.943,06

2.138,00

2.366,95

2.446,33

2.617,89

Salarii de baza

10.01.01

1.832,36

1.805,00

1.854,00

1.926,46

2.000,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,43

5,00

5,00

6,00

6,00

Alte sporuri

10.01.06

2,22

12,00

13,00

13,00

13,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

101,49

163,00

165,00

165,00

165,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6,56

153,00

329,95

335,87

433,89

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

549,12

648,00

658,00

660,00

664,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

406,31

467,00

470,00

471,00

472,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,54

11,00

12,00

12,00

13,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

101,03

117,00

118,00

119,00

120,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

5,80

8,00

8,00

8,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

26,44

45,00

50,00

50,00

51,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 /a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

329,58

278,64

298,48

306,90

314,66

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

260,36

259,64

271,48

279,90

287,66

Furnituri de birou

20.01.01

10,83

10,00

11,00

12,00

13,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7,00

5,00

6,00

7,00

9,00

încălzit, Iluminat si forța motrice

20.01.03

126,84

144,64

155,00

160,00

165,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,50

22,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27,23

28,00

29,48

30,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65,96

50,00

70,00

70,90

70,66

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animate

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

59,68

10,00

15,00

15,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

59,68

10,00

15,00

15,00

15,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,10

1,00

1,00

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,00

1,00

1,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,00

2,00

2,00

2,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor inteme

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

8,44

4,00

7,00

7,00

7,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8,44

4,00

7,00

7,00

7,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

22,00

32,10

33,00

33,00

33,00

Burse

59.01

22,00

32,10

33,00

33,00

33,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I V
JUDEȚUL PRAHOVA

C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 4


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014 -2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

58,88

150,00

150,00

150,00

150,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

58,88

100,00

100,00

100,00

100,00

Vnituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

58,88

110,00

110,00

110,00

110,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

40,00

40,00

40,00

40,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-50,00

-50,00

-50,00

-50,00

Subvenții de la bugetele locale pentru Instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

50,00

50,00

50,00

50,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

58,44

150,00

150,00

150,00

150,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

58,44

100,00

100,00

100,00

100,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

58,44

100,00

100,00

100,00

100,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurau sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

58,44

100,00

100,00

100,00

100,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

24,54

24,00

24,00

24,00

24,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,21

2,00

2,00

2,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

2,00

2,00

2,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

20.01.30

24,33

20,00

20,00

20,00

20,00

Reparații curente

20.02

14,88

39,00

39,00

39,00

39,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,41

23,00

23,00

23,00

23,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,41

23,00

23,00

23,00

23,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,61

9,00

9,00

9,00

9,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autorltatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl Înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.0*1 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Reclama si publicitate

20.3D.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelul/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

2,00

2,00

2,00

2,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedentl sl recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

50,00

50,00

50,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

50,00

50,00

50,00

Construcții

71.01.01

* 1

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

ra

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

50,00

50,00

50,00

Alte active fixe

71.01,30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

ojî®,!:

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget - împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre conform Anexei nr. 4, pentru anul 2013 este de 3.096,74 mii lei, din care:

cheltuieli de personal - suma de

2.786,00 mii lei, respectiv

2.633,00 mii lei

153,00 mii lei

278,64 mii lei

32,10 mii lei


 • - salarii

 • - sentințe bunuri si servicii - suma de alte cheltuieli( burse) - suma de

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 150,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  bunuri si servicii - suma de 100,00 mii lei

 • -  active fixe       - suma de 50,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 3.356,43 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.024,95 mii lei ( creștere de 108,62 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 2.695,00 mii lei si sentințe - suma de 329,95 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 298,48 mii lei ( creștere de 107,12 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 33,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 150,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  bunuri si servicii - suma de 100,00 mii lei

 • -  active fixe       - suma de 50,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 3.446,23 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.106,33 mii lei ( creștere de 111,54 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 2.770,46 mii lei si sentințe - suma de 335,87 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 306,90 mii lei ( creștere de 110,15 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 33,00 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 150,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

- bunuri si servicii - suma de 100,00 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.629,55 mii lei ( creștere respectiv: salarii - suma de 3.281,89 mii lei si sentințe - suma de 433,

 • - bunuri si servicii - suma de 314,66 mii lei (creștere de 112.

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 33,00 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru venituri cat si la cheltuieli este de 150,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • -  bunuri si servicii - suma de 100,00 mii lei

 • -  active fixe       - suma de 50,00 mii lei

  DIRECTOR,

  Prof. Popescu Rodica


  ADMINISTRATORI FINANCIARI,


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “Alexandru loan Cuza” Municipiul Ploiești, intrunit in data de 05.04.2013, acorda aviz favorabil sumelor alocate din bugetul local pentru finanțarea activitatii unitatii noastre, avand ca sursa de finanțare bugetul local, precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013.


JUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA


Colegiul National "Jean Monnet'

Municipiul Ploiești

BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.667.96

4.045.92

4.693.57

4.816.49

5.149.93

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.667.96

4.045.92

4.693.57

4.816.49

5.149.93

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.667.96

4.045.92

4.693.57

4.816.49

5.149.93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.256.50

3.670.00

4.292.85

4.405.25

4.728.98

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

2.570.87

2.867.00

3.222.85

3.330.25

3.563.98

Salarii de baza

10.01.01

1.757.25

1.800.00

1.900.00

1.986.00

1.986.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

20.70

23.00

25.00

28.00

30.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

170.70

180.00

180.00

185.00

185.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

622.22

864.00

1.117.85

1.131.25

1.362.98

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06*10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

.0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

685.63

803.00

1.070.00

1.075.00

„^^=^4=4^5.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

531.50

620.00

780.00

78Ș<Gt5

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.55

15.00

30.00

,Z\

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

132.60

150.00

220.00

/M.do

_________l! /y ț Z

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.60

9.00

20.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

w*, \

y-A

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.38

9.00

20.00

Oc

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

382.99

348.32

373.12

383.64

393.35

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

323.79

293.32

322.12

332.64

342.35

Furnituri de birou

20.01.01

5.38

6.32

7.12

• 7.64

7.35

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.27

10.00

15.00

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

179.07

150.00

160.00

170.00

180.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

68.19

70.00

80.00

80.00

80.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17.92

18.00

20.00

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.37

9.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34.59

30.00

30.00

30.00

30.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

:o.oo

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

:0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.40

3.00

3.00

■3.00

3.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.40

3.00

3.00

3.00

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.69

2.00

2.00

:2.oo

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.69

2.00

2.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

XjA 1 A ?

Materiale de laborator

20.09

_

Cercetare-dezvolta re

20.10

k

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

: &

1

Consultanta si expertiza

20.12

V

A

Pregătire profesionala

20.13

0.00

2.00

2.00

2.^

Protecția muncii

20.14

1.42

3.00

3.00

3.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si aite costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

55.69

45.00

41.00

41.00

41.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

55.69

45.00

41.00

41.00

41.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

28.47

27.60

27.60

2X60

A 1 A :-’27:60

,--

Burse

59.01

28.47

27.60

27.60

#£7'.Ș0'

/\   27.! 60

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

II® Zoo (l&H M

0.00 i:

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Wv \

\\

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

%0J)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul sociai al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,

Grecu Victoria


JUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA 2 5"


Colegiul National "Jean Monnet1

Municipiul Ploiești

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014 -2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

510.59

550.00

574.00

596.00

615.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

510.59

550.00

574.00

596.00

615.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

62.15

55.00

64.00

66.00

68.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine sî cantine

33.10.14

330.58

360.00

359.00

373.00

386.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

31.06

57.00

59.00

61.00

63.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

8.80

14.00

18.00

20.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE ________________________DEZVOLTARE)____________________ ___________SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)_______ CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


507.57


550.00


574.00


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza_______________________________________________


01

10

10.01

10.01,01


507.57

507.57

27.94

21.85


550.00

550.00


30.00

23.00


574.00

574.00


38.00

27.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

1    2015

2016

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

21.85

23.00

27.00

28.00

29.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

6.09

7.00

11.00

11.00

11.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4.62

5.00

6.00

6.00

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.06

0.10

1.00

1.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.16

1.50

2.00

2.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.06

0.10

1.00

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.19

0.30

1.00

1.00

1.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06-t-20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

479.63

520.00

536.00

557.00

575.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

148.93

167.00

181.00

188.00

194.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.36

4.00

2.00

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

1.00

1.00

1.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

130.00

140.00

139.00

144.00

149.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

16.57

20.00

39.00

41.00

42.00

Reparații curente

20.02

14.12

25.00

27.00

28.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

282.61

300.00

315.00

327.00y

338:00.

Hrana pentru oameni

20.03.01

282.61

300.00

315.00

327.$'

Hrana pentru animale

20.03.02

II <

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.$

Medicamente

20.04.01

f, \

Materiale sanitare

20.04.02

x

Reactivi

20.04.03

n s :

Dezinfectanti

20.04.04DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


REALIZĂRI 2012


PROPUNERI

2013


ESTIMĂRI

2014 I 2015


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


20.05


33.22


25.00


10.00


11.00


11.00


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


20.05.01

20.05.03

20.05.30


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări Im străinătate

Materiale de laborator


20.06

20.06.01

20.06.02

20.09


33.22

0.11

0.11


25.00

1.00

1.00


10.00

1.00

1.00


11.00

1.00

1.00


11.00

1.00

1.00


Cercetare-dezvoltare


20.10


Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza


20.11

20.12


Pregătire profesionala


Protecția muncii


 • 20.13

 • 20.14


1.00

1.00


1.00

1.00


1.00

1.00


1.00

1.00


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări


20.15

2ÎX16


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


20.19


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale_________________

Meteorologie         _______________________________________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor________________________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor________________________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)______________

____Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe___________________________________ ____Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne___________________________________ ____Stabilirea riscului de tara__ Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale_________________________________________________________________________

Tichete cadou


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) ____Reclama si publicitate_______________________________________________________ ____Protocol si reprezentare_____________________________________________________ ____Prime de asigurare non-viata______________________________________________ _____Chirii                __________________________________________________________________________ ____Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_________________________________ ____Fondul Președinteiui/Fondul conducătorului instituției publice__________________ ____Executarea silita a creanțelor bugetare_______________________________________ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii_________________________________________________


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03

 • 20.25

20.27


0.00


0.00


0.00


0.00


0.000.64


0.64


0.00:


0.00


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT     84


0.00


0.00


0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I                                                     zGrecu VictoriaColegiul National „Jean Monnet” Municipiul Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 4049,22 mii lei, din care:

cheltuieli de personal - suma de 3670,00 -salarii 3311,64 - sentințe 358,36 bunuri si servicii - suma de 348,32 alte cheltuieli( burse) - suma de 27,60

mii lei, respectiv :

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei


Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 550,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 30,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 520,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 4693,57 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4292,85 mii lei (creștere de 16,97 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3520,00 mii lei si sentințe - suma de 772,85 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 373,12 mii lei (creștere de 7,12 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 27,60 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 574,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 38,00 mii lei;

- bunuri si servicii - suma de 536,00 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4405,25 mii lei (creștere 2013), respectiv: salarii - suma de 3618,56mii lei si sentințe - suma de'5

 • - bunuri si servicii - suma de 383,64 mii lei ( creștere de 10,14

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 27,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 596,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 39,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 557,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 5149,93 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4728,98 mii lei ( creștere de 28,86 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3719,88 mii lei si sentințe - suma de 1009,10 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 393,35 mii lei (creștere de 12,93 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 27,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 615,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 40,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 575,00 mii lei

ADMINISTRATORI


Contabil

n


- Grecu Victoria


Popescu IulianaColegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești

Str. N. Iorga nr. 7

Tel/fax : 0244/519688

Email: liceul pedagogic2003@yahoo.com

cnim2009@vahoo.comAVIZ

Al Consiliului de Administrație din data de

24.


Consiliul de Administrație al Colegiului National „Jean Monnet”, in ședința din data de                     a discutat si avizat favorabil propunerea de buget pentru

activitatea finanțata de la bugetul local si pentru activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii, pentru anul 2013, si estimările de buget pentru perioada 2014 -2016.JUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA 6


Instituția publica COLEGIUL SPIRU HARET MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,724.28

4,265.09

4,549.00

4,672.58

4.883L03

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,724.28

4,265.09

4,549.00

4,672.58

4,883^03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,724.28

4,265.09

4,549.00

4,672.58

4,883.03

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,122.77

3,650.00

3,892.00

3,997.80

4,191

.84

Cheltuieli salarîale in bani (cod 10.01.01 Ea 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,436.38

2,856.80

3,040,65

3,125.55

3,27z

,94

Salarii de baza

10.01.01

2,104.76

2,482.10

2,520.10

2,594.00

2,675.50

Sporuri pentru condiții de munca

10,01.05

3.81

5.00

5.00

6.00

6.00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

215,86

250.00

260.00

270.00

270.00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ta locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

111.95

119,70

255.55

255.55

323.44

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

686.39

793.20

851.35

872.25

916.90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

508.15

594.70

630.10

645.15

680.20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11.86

13.75

15.10

15.30

16,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

126,58

142.75

157.15

161.80

170.20

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.25

8.00

9.00

10.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

32.55

34.00

40.00

40.00

40.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

578.98

588.69

630.60

648.38

664,79

1

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

551,15

563,19

601.60

614.38

; l A *

Furnituri de birou

20.01.01

10,67

10.00

12.00

12.00

//I2fbo

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.93

10.00

12.00

12.00

f/^2.00

/X vA

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

340.42

370.19

387.60

391.38

Apa, canal si salubritate

20.01.04

76.40

78.00

80.00

82.00

r---------------

4?e^

Carburanți si lubrifîanli

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

14.13

18.00

20.00

20.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

40.13

42.00

45.00

47.00

48.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

13.73

15.00

20.00

20.00

23.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

44.73

20.00

25.00

30.00

35.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15.85

15.00

15.00

15.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.85

12.00

15.00

12.00

12.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.41

0.50

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.41

0.50

1.00

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1.91

3.00

5.00

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

2.00

3.00

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Che disr

Ituîeli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit jozitîîlor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

.p Lz^

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9.66

5.00

5.00

10.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

V X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

J z

-DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9.66

5.00

5.00

10.00

10.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

22.53

26.40

26.40

26.40

26.40

Burse

59.01 I

22.53

26.40

26.40

26.40

26.40

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

LCONTABIL SEF,

Ec. ILIE ADELA
JUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica COLEGIUL SPIRU HARET MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 6

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTMTATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE

ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016

mit lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

447.41

467.00

487.00

505.00

524.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

447.41

467.00

487.00

505.00

524.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

1.16

2.00

2.00

2.00

2.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

306,18

340.00

360.00

378.00

397.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

25.00

30.00

30.00

30.00

30.00

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33,10,50

115.07

95.00

95.00

95.00

95.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

; o.oo

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

: o.oo

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

347.47

467.00

487.00

505.00

524.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

347.47

467.00

487.00

505.00

524.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

347.47

467.00

487.00

505.00

524.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

i 0.00

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

iaTps.

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

/V®

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

hqV ă

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Qțf

Iz O

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

yfo

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

(> n

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

ESTIMĂRI

2013

2014

2015

2016

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

347.47

467.00

487.00

505.00

524.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

20.01

61.76

125.00

132.00

142.00

154.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.15

10.00

10.00

11.00

12.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.39

10.00

11.00

12.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

21.09

40.00

42.00

44.00

46.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.20

10.00

11.00

12.00

14.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

1.18

2.00

2.00

2.00

2.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.43

3.00

3.00

3.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7.82

20.00

21.00

23.00

25.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15,50

30.00

32.00

35.00

39.00

Reparații curente

20.02

56.48

48.00

50.00

55.00

60.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

219.86

260.00

273.00

290.00

292.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

219.86

260.00

273.00

290.00

292.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.16

4.00

4.00

2.00

2.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

2.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

0.16

2.00

2.00

2.00

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4.76

17.00

15.00

5.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.76

8.00

15.00

5.00

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Mat

sriale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.27

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

2,00

2.00

Protecția muncii

20.14

1.09

2.00

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

-

-—

Studii si cercetări

20.16

Ar /,

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

fe / /

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șî servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

A fa

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

w

&                                        yl

Meteorologie

20.21

y>..

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

c o

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

—""

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2.09

5.00

5.00

5.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.09

5.00

5.00

5.00

5.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

-----------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ORDONATOR TERTIAI

//</

DltțECTOFf U i j"

Prof^NDli;
MUN-

L O


COLEGIUL „SPIRU HARET” PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 4.265,09 mii lei, din care:

 • - suma de

 • - salarii

 • - sentințe

 • - suma de

 • - suma de


cheltuieli de personal


bunuri si servicii alte cheltuieli( burse)


3.650,00

3.503,50

146,50

588,69

26.40


mii lei, respectiv :

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei


Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 467,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

bunuri si servicii - suma de 467,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 4.549,00 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.892,00 mii lei ( creștere de 6,6 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3.576,00 mii lei si sentințe - suma de 316.00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 630.60 mii lei ( creștere de 7,1 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 26,40 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 487,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: bunuri si servicii - suma de 487,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 4.672,58 mii lei. din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.997,80 mii lei ( creștere de 9.52% fata de 2013).

respectiv: salarii - suma de 3.676,13 mii lei si sentințe - suma de 321,67 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 648,38 mii lei ( creștere de 10,14 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 26,40 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 505,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: bunuri si servicii - suma de 505,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 4.883,03 imijeh din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.191,84 mii lei ( creștere de 14                   3).

respectiv: salarii - suma de 3.779,00 mii lei si sentințe - suma de 412,84 n

 • - bunuri si servicii - suma de 664,79 mii lei ( creștere de 12,92 %/atiyde 2101'3 X

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii peiitrll^nu^^PJ^^ venituri cat si la cheltuieli este de 524,00 mii lei.                                           Q M

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

bunuri si servicii - suma de 524,00 mii lei


ADMINISTRATORI FINANCIARI,

Ec.ILIE ADELA

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

COMISIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT


Comisia a luat in discuție raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local care se constituie la nivelul sumei de 4265,09 mii lei, precum si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii care se constituie la nivelul sumei de 467,00 mii lei ,pe anul 2013.

si a emis:    AVIZ FAVORABIL

DATA
JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL TEHNICLAZAR EDELEANU",MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA T2-


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

3,654.65

4,040.92

4,477.75

4,679.80

5,203.54

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,654.65

4,040.92

4,477.75

4,679.80

5,203.54

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,654.65

4,040.92

4,477.75

4,679.80

5,203.54

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,157.80

3,576.00

3,980.45

4,169.07

4,680.15

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,460.86

2,790.00

3,170.00

3,325.00

3,805.00

Salarii de baza

10.01.01

1,950.14

1,980.00

2,050.00

2,100.00

2,200.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

90.00

100.00

105.00

105.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

510.72

720.00

1,020.00

1,120.00

1,500.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30}

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

696.94

786.00

810.45

844.07

875.15

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

514.03

588.00

600.00

620.00

650.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.17

14.00

15.00

16.00

17.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

127.96

145.00

150.00

155.00

160.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.34

8.30

9.00

10.00

10.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

35.44

30.70

36.45

43.07

38.15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

485.03

454.72

487.10

500.53

513.19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

424.05

426.72

450.00

471.00

490. OCf

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

1.00

2.00

3.00

5.0q

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

2.00

5.00

6.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

244.44

285.72

300.00

310.00

320.00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

90.08

93.00

95.00

100.00

105.00

Carburanți si lubrifiant]

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

indicator

2014

2015

2016

Transport

20.01.07 '

16.74

15.00

16.00

17.00

18.00

Posta, telecomunicații, radio, ty, internet                      .;

20.01.08 ■

27.53

28.00

29.00

30.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.37

2.00

3.00

3.00

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15.89

2.00

3.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.30

0.00

0.00

2.00

3.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.60

Alte obiecte de inventar

20,05.30

17.70

2.00

3.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.20

2.00

2.50

3.00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

37.48

25.00

33,60

24.53

17.19

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

37.48

25.00

33.60

24.53

17.19

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

11.82

10.20

10.20

10.20

10.20

Burse

59.01

11.82

10.20

10.20

10.20

10.20

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVIIBEATfEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ax-xIț -> i      ■>:xx

84

0.00

0.00

0.00

0.00

i* /

Plăti ef^tuateȚWaniipret^eftt^si recuperate in anul curent

85.01

U

ti

JUDEȚUL PRAHOVA

ANEXA £


COLEGIUL TEHNIC'LAZAR EDELEANU",MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE

ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMARE

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

420.72

520.00

540.00

555.00

565.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

420.72

520.00

540.00

555.00

565.00

i

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

148.23

160.00

170.00

175.00

180.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

177.49

265.00

270.00

275.00

280.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

95.00

95.00

100.00

105.00

105.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

353.96

520.00

540.00

555.00

565.00

1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

353.96

520.00

540.00

555.00

565.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

353.96

520.00

540.00

555.00

565.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

40.40

42.00

44.00

45.00

46.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

32.15

33.14

34.30

35.00

_

Salarii de baza

10.01.01

32.15

33.14

34.30

35.00

,^00.

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

//* [

Alte sporuri

10.01.06

u

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Oi

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

------W-

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

DENUMIREA INUIUAIUKILUK

2014

2015

2016

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.25

8.86

9.70

10.00

10.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.13

6.50

7.00

7.00

7.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.15

0.16

0.20

0.30

0.30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.53

1.80

2.00

2.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

0.10

0.15

0.20

0.2D

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.34

0.30

0.35

0.50

0.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

313.56

478.00

496.00

510.00

519.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

194.63

294.00

294.00

301.00

305.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.19

13.00

12.00

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.38

15.00

15.00

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

98.11

125.00

125.00

126.00

127.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

37.42

70.00

70.00

72.00

73.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.50

2.00

2.00

3.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

18.10

35.00

35.00

35.00

36.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

31.93

34.00

35.00

35.00

36.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

116.14

160.00

170.00

175.00

180.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

116.14

160.00

170.00

175.00

180.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.57

20.00

20.00

21.00

22.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.57

20.00

20.00

21.00

22.00

Dep

lasarl, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.12

1.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.12

1.00

1.00

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Mati

eriale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11,                !      ........ -li

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI i   2012

PROPUNERE 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20,24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.10

1.00

9.00

10.00

9.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.10

1.00

9.00

10.00

9.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

_

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

o.op

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

o3B

Construcții

71.01.01

\r

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

\\

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

~r

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

“1----------------
Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”

Ploiești ,B-dul Petrolului nr.14

Extras din ședința Consiliului de Administrație din data de 5.04.2013


In urma prezentării in ședința Consiliului de Administrație a Bugetului de cheltuieli finanțat de la bugetul local cat si Bugetul de venituri si cheltuieli finanțat din venituri proprii,se acorda aviz favorabil pentru acestea,după cum urmeaza:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2013 este de 4.040,92 mii lei,din care:

 • -  Cheltuieli de Personal : 3.576,00 mii lei,din care sentințe 272,18 mii lei;

 • -  Bunuri si servicii: 454,72 mii lei

 • -  Alte cheltuieli(burse) in suma de 10,20 mii lei;

Bugetul de venituri si cheltuieli finanțat din venituri proprii pentru anul 2013 se ridica la nivelul sumei de 520,00 mii lei,din care salarii 42,00 mii lei.

Estimările pentru bugetul local pentru perioada 2014-2016 prevăd o creștere a cheltuielilor de personal,cat si pentru bunuri si servicii,astfel:

An 2014 suma de 4.477,75 mii lei,din care cheltuieli de personal 3.980,45 mii lei( sentințe 573,45 mii lei),bunuri si servicii 487,10 mii lei;

An 2015 suma de 4.679,80 mii lei,din care cheltuieli de personal 4.169,07 mii lei(sentinte 66,67 mii lei),bunuri si servicii 500,53 mii lei;

An 2016 suma de 5.203,54 mii lei,din care cheltuieli de personal 4.680,15 mii lei( 1.079,69 mii lei),bunuri si servicii 513.19 mii lei.

Estimările pentru bugetul de venituri si cheltuieli finanțat din venituri proprii pentru perioada 2014-2016 se prezintă astfel:

An 2014 suma de 540,00 mii leiColegiul Tehnic”Lazar Edeleanu”,Municipiul Ploiești

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 4.040,92 mii lei, din care:

cheltuieli de personal - suma de 3.576,00 mii lei, respectiv

 • - salarii 3.303,52 mii lei

 • - sentințe 272,18 mii lei

 • - suma de 454,72 mii lei

 • - suma de 95,00 mii lei

 • - suma de 25,00 mii lei

 • - suma de 0,00 mii lei

 • - suma de 10,20 mii lei


bunuri si servicii transferuri

POSDRU asistenta sociala alte cheltuieli( burse)

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 520,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 42,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 478,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 4.477,75 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.980,45 mii lei ( creștere de 11,31 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3.407,00 mii lei si sentințe - suma de 573,45 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 487,10 mii lei ( creștere de 10,19 % fata de 2013);

  • - transferuri

  -POSDRU

  • - asistenta sociala

  • - suma de 95,00 mii lei

  • - suma de 0,00 mii lei

  • - suma de 0,00 mii lei

- alte cheltuieli ( burse) - suma de 10,20 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 540,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 44,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 496,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este


care:


 • - cheltuieli de personal - suma de 4.169,07 mii lei ( creștere respectiv: salarii - suma de 3.502,40 mii lei si sentințe - suma de 66

 • - bunuri si servicii - suma de 500,53 mii lei ( creștere de 11 *

  • - suma de 95,00 mii lei

  • - suma de 0,00 mii lei

  • - suma de 0,00 mii lei


 • - transferuri

-POSDRU

 • - asistenta sociala

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 10,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 555,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 45,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 510,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 5.203,54 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.680,15 mii lei ( creștere de 13,08 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3.600,46 mii lei si sentințe - suma de 1.079,69 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 513,19 mii lei ( creștere de 11,28 % fata de 2013);

  • - transferuri

  -POSDRU

  • - asistenta sociala

  • - suma de 95,00 mii lei

  • - suma de 0,00 mii lei

  • - suma de 0,00 mii lei

- alte cheltuieli (burse) - suma de 10,20 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 565,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 46,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 519,00 mii lei


•L

JUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA <f


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.262,00

3.614,30

3.971,63

4.077,03

4.310,72

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.262,00

3.614,30

3.971,63

4.077,03

4.310,72

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.262,00

3.614,30

3.971,63

4.077,03

4.310,72

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.824,00

3.200,00

3.530,23

3.624,43

3.847,22

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.208,00

2.517,00

2.827,23

2.886,43

3.088,22

Salarii de baza

10.01.01

1.551,00

1.813,00

1.900,00

1.950,04

2.015,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

161,00

170,00

179,00

183,00

185,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiî

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ia si de la iocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

493,00

530,00

743,23

747,39

880,72

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

616,00

683,00

703,00

738,00

759,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

461,00

500,00

512,00

530,00

542,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,00

14.00

15,00

18,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

115,00

135,00

140,00

150,00

155,00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

8,00

9,00

12,00

13,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

23,00

26,00

27,00

28,00

29,00,

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

414,00

380,70

407,80

419,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

357,00

358,70

376,00

385,00

393J £

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

3,00

5,00

5,00

s.to

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

5,00

5,00

5,00

5,0^

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

237,00

254,00

255,00

260,00

265,00V

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53,00

57.00

60,00

62,00

63,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

[

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transport

20,01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32,00

32,70

37,00

38.00

39,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01,09

14,00

5,00

6,00

7.00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5,00

2,00

8.00

8,00

8,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20,04,01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04 04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4,00

2,00

5,00

5.00

6,00

Uniforme si echipament

20.05,01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

2,00

5,00

5,00

6,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20,06

13,00

16,00

21,00

21,00

21,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

16,00

21,00

21,00

21,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

0,80

1.00

1,90

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20,16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24,02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

i

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tîchete cadou

20,27

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

34,00

4,00

5,00

7,00

8,od

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20 30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30 06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20 30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.0S

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

34,00

4.00

5.00

7,00

8.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

24.00

33.60

33.60

33.60

33.60

Burse

59.01

24,00

33.60

33.60

33.60

33.60

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat si de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

'TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLATIEȘSGÎUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti

efectuat^iritami 'precedenti si recuperate in anul curent

85.01

n

CONTABIL SEFORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR ,

Ing ijeana Vlad
Ec. Damian CristinaJUDEȚUL PRAHOVA

Institu'tia publicaiCOLEGIUL TEHNIC " ELIE RADU", MUNICPIUL PLOIEȘTI


ANEXA &


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTMTATI1 FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

..

668,00

709,00

722,00

725,00

728,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

668,00

689,00

722,00

725,00

728,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

248,00

276,00

215,00

192,00

190,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10.05

22,00

40,00

41,00

42,00

43,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

268,00

333,00

366,00

391,00

395,00

Alte venituri

36,10,50

100,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-20,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

30,00

30,00

70,00

70,00

70,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

20,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

581,90

709,00

722,00

725,00

728,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

581,90

689,00

722,00

725,00

728,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

581,90

689,00

722,00

725,00

728,00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

10,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +1 o.01.30)

10.01

8,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Salarii de baza

10.01.01

5,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13DENUMIREA INDICATORILOR

-Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

201S

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30}

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,50

7.00

6,00

6,00

6,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,03

0.30

0,80

0,80

0,80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,40

2.10

0,70

0,70

0,70

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,02

0,20

0,50

0,50

0,50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,05

0,40

2,00

2,00

2,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

571,90

668,00

701,00

704,00

707,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

182,00

205.00

212,00

213,00

213,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

15.00

15,00

15,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11,00

20,00

' 20,00

20,00

20,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68,00

50,00

54,00

55,00

55,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,00

10,00

11,00

11,00

11,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8,00

10,00

11,00

11,00

11,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5,00

10,00

11,00

11,00

11,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

43,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Reparații curente

20.02

94,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

227,00

260,00

270,00

272,00

275,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

227,00

260,00

270,00

272,00

275,00

Hrana pentru animate

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Medicamente

20.04.01

1,00

1,00

1,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

30,00

30,00

30,00

30BO

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

20,00

20,00

20,00

2om

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

20,00

20,00

20,00

20,^

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI.

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2018

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,90

2,00

2,00

2,00

2,00

Protecția muncii

20;14

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic at animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice [ocale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

44,00

45,00

60,00

60,00

60,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

44,00

45,00

60,00

60,00

60,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75)

70

0,00

20,00

0,00

0,00

0,(

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

20,00

0,00

0,00

0,

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

20,00

0,00

0,00

0,

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10,00

0,00

0.00

“'S

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

,----------------------------------------------------------------------------------,

TITL

UL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

#1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC”ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR.SOSEAUA VESTULUI NR.22,TEL/FAX 0244528269 e-mail: energetic_pl @ hotmail.com


NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 3.659,30 mii lei, din care: cheltuieli de personal - suma de 3.200,00 mii lei, respectiv :

- salarii 2.980,00 mii lei


 • - sentințe 220,00 mii lei

  bunuri si servicii transferuri

  POSDRU


 • - suma de 380,70 mii lei

 • - suma de 30,00 mii lei

 • - suma de 15,00 mii lei

alte cheltuieli( burse) - suma de 33,60 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 689,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei; bunuri si servicii      - suma de 668,00 mii lei

- cheltuieli de capital    - suma de 20,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 4.056,63 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.530,23 mii lei ( creștere de 10,3 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3000,23 mii lei si sentințe - suma de 530,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 407,80 mii lei ( creștere de 7 % fata de 2013);

  • - transferuri

  • - POSDRU


 • - suma de 70,00 mii lei

 • - suma de 15,00 mii lei

- alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,60 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 722,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 701,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 4.147.

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.624,43 mii lei ( creștere de 13 respectiv: salarii - suma de 3.094,43 mii lei si sentințe - suma de 530,00 mii l

 • - bunuri si servicii - suma de 419,00 mii lei (creștere de 10,1 % fata d<

 • - transferuri           - suma de 70,00 mii lei

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,60 mii lei


Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 725,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 704,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 4.380,72 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.847,22 mii lei ( creștere de 20,2 % fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3.102,22 mii lei si sentințe - suma de 745,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 429,90 mii lei ( creștere de 12,8 % fata de 2013);

 • - transferuri           - suma de 70,00 mii lei

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 728,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 21,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 707,00 mii lei


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

EC.DAMIAN CRISTINA

COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU

PLOIEȘTI

C.F.2842919


anexa nr.1 A


Aprobat

Ordonator de credite


LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 CU FINANȚARE INTEGRALA din BUGETUL INSTITUȚIEI

FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII


mii lei

NR.

CRT

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoaree totala conf.S.F

Valoarea totala actualiz.

Cheltuieli         finanțate din:

Capacitati

Termen

P.I.F.

totale

Surse proprii

Credite bancare

Credite bancare

Alte surse constituite

Total

din care:

alocații

de la bug.

de la bug

interne

externe

cf.Legii

bugetare

local

repub.

0

1

2

3

4=5 la 9

5

6

7

8

9=10+11

10

11

12

13

TOTAL

20

20

20

0

0

din care:

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

0

0

C

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții

20

20

20

0

CAPITOLUL 65.10

INVATAMANT

TOTAL

20

20

20

0

0

din care:

A

Lucrări in continuare

B

Lucrări noi

0

0

C

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investiții din

20

20

20

0

0

I.

Achiziția de bunuri .dotări independente si alte cheltuieli de investiții

20

20

20

1

ecran proiecție

10

0

10

10

0

0

2

bancuri de lucru

110

Director/^^nZ?^^^            Contabil sef,MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC “ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS. VESTULUI NR.22; TEL/FAX: 0244528269

e-maili e NR/W


nejgetic-pl @ hotmai I .corn y#fr,2013


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești, intrunit in data de 05.04.2013 avizeaza favorabil bugetul pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetul instituției publice finanțata integral sau parțial din venituri proprii .


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU


ANEXA 9


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.574,68

3.878,73

4.277,41

4.391,13

4.660,10

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.574,68

3.878,73

4.277,41

4.391,13

4.660,10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.574,68

3.878,73

4.277,41

4.391,13

4.660,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.098,84

3.476,00

3.847,97

3.950,36

4.208,87

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2.426,99

2.721,00

3.027,97

3.128,36

3.368,87

Salarii de baza

10.01.01

2.103,21

2.303,00

2.358,97

2.454,36

2.622,87

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

3,12

7,00

8,00

8,00

9,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

6,45

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

181,73

210,00

220,00

220,00

225,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

1,00

1,00

1,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

132,48

200,00

440,00

445,00

510,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

671,85

755,00

820,00

822,00

840,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

505,83

570,00

620,00

620,00

630,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,74

12,00

13,00

13,00

14,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

126,21

142,00

154,00

155,00

158,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,22

8,00

9,00

10,00

10,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20,85

23,00

24,00

24,00

28,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30}

20

445,84

375,13

401,84

413,17

423,63

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

340,03

311,00

324,00

328,00

336,00

Furnituri de birou

20.01.01

6,99

5,00

5,00

6,00

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,91

6,00

7,00

8,00

9,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

147,11

180,00

185,00

186,00

190,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,16

40,00

42,00

42,00

43,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,19

35,00

36,00

36,00

37,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

48,86

20,00

22,00

23,00

23,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

59,81

25,00

27,00

27,00

28,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

28,93

20,00

25,00

25,00

26,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28,93

20,00

25,00

25,00

26,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,02

1,00

1,00

2,00

2,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,02

1,00

1,00

2,00

2,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,95

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3,86

4,00

4,00

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

5,09

5,50

6,00

6,00

6,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si aite costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

64,96

33,63

40,84

46,17

48,63

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

64,96

33,63

40,84

46,17

48,63

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

30,00

27,60

27,60

27,60

27,60

Burse

59.01 I

30,00

27,60

27,60

27,60

27,60

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

“l

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU


ANEXA 3


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014 -2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

142,97

240,00

250,00

255,00

275,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

142,97

205,00

250,00

255,00

275,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

67,40

160,00

169,00

172,00

190,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

22,57

27,00

28,00

30,00

32,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-35,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

35,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

204,05

240,00

250,00

255,00

275,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

204,05

205,00

250,00

255,00

275,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

204,05

205,00

250,00

255,00

275,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

21,54

41,00

47,00

51,00

i

54,00 i

Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.10 +10.01.30)

10.01

17,40

32,50

37,00

40,00

42,00 |

Salarii de baza

10.01.01

12,46

24,00

27,00

29,00

30,00 I

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2,45

4,00

5,00

5,00

5,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

# i.

Alocații pentru transportul la sl de la locui de munca

10.01.15

//n Ș

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2,49

4,50

5,00

6,00

Ml

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4,14

8,50

10,00

11,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3,11

6,00

7,20

7,60

8,0(î^

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,08

0,10

0,20

0,20

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,78

2,00

2,00

2,50

2,60DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,05

0,10

0,20

0,20

0,30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,12

0,30

0,40

0,50

0,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

182,51

164,00

203,00

204,00

221,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

76,31

86,00

91,00

95,00

113,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,32

5,00

6,00

7,00

7,00.

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,39

8,00

8,00

9,00

9,oo:

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25,00

32,00

35,00

38,00

38,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14,00

10,00

10,00

12,00

13,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2,31

6,00

7,00

8,00

9,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,04

10,00

10,00

10,00

20,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9,25

15,00

15,00

11,00

17,00

Reparații curente

20.02

81,26

30,00

30,00

35,00

40,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,60

20,00

25,00

26,00

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,60

20,00

25,00

26,00

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,25

4,00

4,00

4,00

4,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,25

4,00

4,00

4,00

4,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,11

2,00

8,00

4,00

4,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,90

2,00

4,00

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Piati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public tocai, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

22,08

20,00

41,00

35,00

30,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22,08

20,00

41,00

35,00

30,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

35,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTLSI-RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE
LISTA

POZIȚIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, DEFALCATA PE CATAGORII DE BUNURI „VENITURI ALE INSTITUȚIEI DE INVATAMANT” REPARTIZATE UNITĂȚILOR ȘCOLARE

2013

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantitate

Valoare

Plăti efectuate

Nr. si data documentu lui

Suma

1.

COPIATOR

DIGITAL A3

BUC

2

11000

2.

LAPTOP

BUC

1

4500

3.

CALCULATOARE

BUC

8

19500

TOTAL

35000

Denumirea instituției COLEGIUL TEHNIC


TOMA N SOCOLESCU MUNICIP.PLOIESTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 3.878,73 mii lei, din care:

cheltuieli de personal - suma de        3.476,00 mii lei, respectiv :

 • - salarii 3236,00 mii lei

 • - sentințe 240,00 mii lei

bunuri si servicii - suma dc        375,13 mii lei

alte cheltuieli( burse) - suma de         27,60 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 240,00 mii lei.

 • -   taxe si alte venituri din invat. - suma de 160,00 mii lei

contributa elevilor internat   - suma de 27,00 mii lei

subvenții buget local        - suma de 53,00 mii lei

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 41,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 164,00 mii lei

cheltuieli de investiții - suma de 35,00 mii lei

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 4.277,41 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.847,97 mii lei ( creștere de 10,70% fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3320,00 mii lei si sentințe - suma de 527.97 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 401,84 mii lei ( creștere de 7,12 % fata de 2013);

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 27,60 mii lei

 • -   Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 250,00 mii lei.

 • -  taxe si alte venituri din invatamant - suma de 169,00 mii lei

contributa elevilor internat        - suma de 28,00 mii lei

subvenții buget local             - suma de 53,00 mii lei

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 47,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 203,00 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2015, suma este de 4.391,l/3<.miî^eiț :d

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.950,36 mii lei ( creștere de 13,$5g% fatâ de 20 J§) respectiv: salarii - suma de 3412,96 mii lei si sentințe - suma de 537,40 mii

 • - bunuri si servicii     - suma de 413,17 mii lei ( creștere de 10,14 %\

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 27,60 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2015, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 255,00 mii lei.

taxe si alte venituri din invatamant - suma de 172,00 mii lei contribuția elevilor internat        - suma de 30,00 mii lei

subvenii buget local              - suma de 53,00 mii lei

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 51,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 204,00 mii lei

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2016, suma este de 4.660,10 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.208,87 mii lei ( creștere de 21,08% fata de 2013), respectiv: salarii - suma de 3508,52 mii lei si sentințe - suma de 700,35 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 423,63 mii lei ( creștere de 12,93% fata de 2013);

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 27,60 mii lei

 • -   Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 275,00 mii lei.

 • -   taxe si alte venituri din invatamant - suma de 190,00 mii lei

contribuția elevilor internat        - suma de 32,00 mii lei

subvenii buget local              - suma de 53,00 mii lei

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 54,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 221,00 mii lei

DIRECTOR,

PROF.AVRAMESCU RODICA

ADMINISTRATORI FINANCIARI,

CUTIERU SENICÂCOLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328

Tel. 0344100807/0244552251EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 05.04.2013 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2013 - Legea nr. 293/2011 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare. Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3878.73 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

 • - Cheltuieli de personal - 10 - in suma de........................3.476,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii - 20 - in suma de...................... 375,13 mii lei

 • - Alte cheltuielii(burse sociale -59 in suma de..........................27,60 mii lei


ANEXA


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul si estimările pe anii 2014-2016Cod Indicator”

REALIZĂRI ’ 2012 — '

PROPUNERI 20lS'T -< x-

D E N U M I R E A I N D I C A T-O R I LOR

w

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚÎUNEA DE DEZVOLTARE)

3,510.79

3,829.57

X

4,1X3765'

%275.73

4,500.94

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,510.79

3,829.57

4,163.65

4,275.73

4,500.94

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,510.79

3,829.57

4,163.65

4,275.73

4,500.94

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,812.88

3,236.00

3,529.00

3,623.71

3,832.84

Cheltuieli saiariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,155.42

2,498.00

2,729.00

2,801.71

2,962.84

Salarii de baza

10.01.01

1,705.67

1,880.00

1,890.00

1,945.22

1,966.88

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

7.04

20.00

25.00

25.00

25.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

349.84

390.00

400.00

410.00

430.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

92.87

208.00

414.00

421.49

540.96

Cheltuieli saiariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

657.46

738.00

800.00

822.00

870.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

459.13

520.00

560.00

575.00

610.00

Contribuții de asigurări de soma]

10.03.02

10.37

15.00

20.00

20.00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

114.59

133.00

140.00

145.00

153.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.51

10.00

15.00

15.00

17.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

66.86

60.00

65.00

67.00

70.00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

674.12

577.07

618.15

635.52

651.60

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

552.15

521.07

553.15

568.52

578.60

Furnituri de birou

20.01.01

20.79

20.00

20.00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.49

30.00

35.00

35.00

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

249.12

246.00

250.00

255.00

260.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46.15

45.00

50.00

55.00

55.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15.10

20.00

20.00

20,00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

11.51

15.00

18.00

18.00

18.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32.66

35.00

40.00

40.00

40.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.02

30.00

35.00

35.00

40.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110.31

80.07

85.15

90.52

90.60

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

78.93

30.00

35.00

35.00

40.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

78.93

30.00

35.00

35.00

40.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,52

3.00

5.00

5.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.52

3.00

5.00

5.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

|cercetare-dezvoltare

20.10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

.-201.5

2016

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.22

5.00

^51&

4X500

Consultanta si expertiza

20.12

-F—--

Pregătire profesionala

20.13

3.37

3.00,

1

V 5^)0

Protecția muncii

20.14

t ^8

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

IO

ITT

Studii si cercetări

20.16

J?./

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20 24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

32.93

15.00

15.00

17.00

18.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30 03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20 30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

32.93

15.00

15.00

17.00

18.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02 02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

23.79

16.50

16.50

16.50

16.50

Burse

59.01

23.79

16.50

16.50

16.50

16.50

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01 01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR ,

Prof.ing. Drago...


A-.1

'Ti; ° ■CiCil

.2- •£'■/.-~;7

lomir Betrica-C-’BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU

VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014/g®6 wW M


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod -indicator -

REALIZĂRI - -2012

PROPUNERI ---2D13-- --

2014^

"2016’

TOTAL VENITURI - din care:

590.25

700.00

720.00

740.00

760.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

590.25

650.00

670.00

690.00

710.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

Venituri din prestări servicii

33.10.08

139.98

150.00

155.00

160.00

165.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33,10,14

198,85

250.00

255.00

260.00

265.00

Venituri din valorificarea prod.obtinute din activitati proprii sau anexa

33.10.16

214.44

250.00

255.00

260.00

265.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare, specializare si perfecționare

33.10.17

36.98

50.00

55.00

60.00

65.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-50.00

-50.00

-50.00

-50.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

50.00

50.00

50.00

50.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

386.50

700.00

720.00

740.00

760.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

386.50

650.00

670.00

690.00

710.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

386.50

650.00

670.00

690.00

710.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.80

16.00

19.00

22.00

25.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 ta 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.57

12.00

14.00

16.00

18.00

Salarii de baza

10.01.01

. 4.57

5.00

6.00

7.00

8.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.23

4.00

5.00

6.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.95

2.00

2.00

2.50

3.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.02

0.50

0.50

0.50

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.24

0.50

1.50

2.00

2.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

0.01

0.50

0.50

0.50

0.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.01

0.50

0.50

0.50

0.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

373.70

634.00

651.00

668.00

685.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

84.34

195.00

200.00

210.00

221.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

5.00

6.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.43

10,00

10.00

12.00

13.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa. canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.18

10.00

10.00

12.00

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

68.18

120.00

125.00

130.00

135,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.55

50.00

50.00

50.00

53.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

193.48

250.00

255.00

260.00

265.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

193.48

250.00

255.00

260.00

265.00

Hrana pentru animale

20.03.02


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

000

. 6

K 0.00

Medicamente

20.04.01

-

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

llc

Dezinfectanti

20.04.04

i nj

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

12.24

80.6‘țl

85 00

Uniforme si echipament

20.05.01

-iz

z

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

x”

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.24

80.00

L Qgfetff

85.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

83.64

109.00

111.00

113.00

114.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

50.00

50.00

50.00

50.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, tey;DIRECTOR , of- n

Prof. mq. Draqorrilr Petrica
Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -Împrumuturi suma alocata din bugetul local activitatii instituției noastre pentru anul 2013 este de 3.829,57 mii lei, dii care:

cheltuieli de personal - suma de 3.236.00 mii lei, respectiv :

- salarii 3.044.00 mii Iei

-sentințe  192,00 mii lei

bunuri si servicii      - suma de  577,07 mii lei

alte cheltuielii burse)  - suma de   16,50 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2013, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 700.00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 16,00 mii lei; bunuri si servicii - suma de 634.00 mii lei;

Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2014-2016 estimam o creștere a cheltuielilor de personal si a celor cu bunuri si servicii astfel:

Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2014, suma este de 4.163.65 mii lei, din care:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.529.00 mii lei ( creștere de 9.05% fata de 2013),

respectiv: salarii - suma de 3.115.00 mii lei si sentințe - suma de 414.00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 618.15 mii lei ( creștere de 7.12% fata de 2013);

 • - alte cheltuieli ( burse) - suma de 16.50 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 720.00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel: cheltuieli de personal - suma de 19