Hotărârea nr. 137/2013

Hotãrârea nr. 137 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016al SERVICIULUI PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 137 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016

al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI


Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu, a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale prin care se propune bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5 / 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013;

luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013;

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001- privind administrația publica locala , republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2013 si estimarea pentru anii 2014 -2016, conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba lista de investiții pe anul 2013 si estimarea pentru anii 2014 - 2016 a SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotarare .

Art.3 Ordonatorul principal de credite si Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 a
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anaf. 2013 si estimări pe anii 2014 - 2016 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOÎES1

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.130 / 30 iunie 2003 si are ca obiect de activitate stabilirea, incasarea, urmărirea impozitelor si taxelor locale de la persoane fizice si persoane juridice si virarea lor către Primăria Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 / 2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pentru anul 2013, in suma de 9.200 mii lei.

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere obiectivele instituției cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.44 din 27 februarie 2013.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita ținând cont de prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013.

Referitor la cheltuielile cu bunuri si servicii, s-a avut in vedere achiziționarea stricta a materialelor necesare asigurării bunei funcționari a instituției si onorarea contractelor incheiate .

La Capitolul Investiții se au in vedere obiective ca: implementarea unui proiect european „Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului „ ,arhivarea electronica a documentelor, achiziționarea de licențe OFFICE si WINDOWS si reabilitarea unui spațiu din Centrul fiscal 2, din Șoseaua Vestului nr.19.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR, IULIAN BADESCU


Consilieri : Alexandru P

Ionut

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constanți


MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2013

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130 / 2003 .

In temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , precum si prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal si a Ordonanței nr. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, serviciul public are ca obiect de activitate :

stabilirea , constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor, taxelor si altor venituri precum si accesorii ale acestora reprezentând dobânzi, penalitati de întârziere si amenzi;

propune spre aprobarea Consiliului Local eșalonările de plăti, amanari de plăti, reduceri sau scutiri de dobânzi si penalitati aferente impozitelor neachitate ;

soluționarea in condițiile legii a obiectiunilor si contestațiilor formulate la actele de control sau impunere, executarea creanțelor reprezentând venit la bugetul local, inclusiv prin modalitățile de executare silita prevăzute de lege .

Ca sursa de finanțare, Serviciul Public Finanțe Locale se incadreaza la art. 67, alin. 1 lit. b din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale .

Veniturile se realizează din :

subvenții acordate din bugetul local;

venituri realizate din activitatea proprie si prestări servicii pentru care se incaseaza tarife stabilite si aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 4 / 2013 .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli înaintat spre aprobare este întocmit la nivelul de 9.200 mii lei, avand următoarea structura :

Veniturile totale prezintă următoarea structura :   9.200 mii lei

 • - venituri din activitatea proprie                       800 mii lei

 • - subvenții                                               8.400 mii lei.

  Cheltuielile totale sunt de 9.200 mii lei structurate astfel:


  A. Cheltuieli curente  o Cheltuieli de personal                      6.330 mii lei

  Prin Hotararea Consiliului Local nr. 473 din 20 decembrie 2012,


organigrama instituției prevede 149 de posturi.

La cheltuielile de personal sunt cuprinse : fondul aferent salariilor rezultat din statul de funcții din luna ianuarie 2013, cat si viramentele instituției către

bugetele de asigurări sociale.

o Cheltuieli cu bunuri si servicii               1.990 mii lei

Aceste cheltuieli sunt aferente intretinerii următoarelor spatii date in administrare : - Bdul Independentei nr. 16

 • - Șoseaua Vestului nr.19

 • - str. Basarabi nr.5

Totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii cuprinde cheltuieli cu incalzirea, iluminatul, apa, salubritatea, posta, telefon, materiale de curățenie si întreținere, alte materiale si prestări servicii, obiecte de inventar, cheltuieli cu calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala, alte materiale si echipamente cu caracter funcțional necesare desfășurării activitatii.

mii lei

BUNURI SI SERVICII

1.990 Iei

1. Bunuri si servicii

1.541 Iei

1.1 Furnituri de birou

131 lei

1.2 Materiale pentru curățenie

30 lei

1.3 încălzit, iluminat si forța motrica

205 lei

1.4 Apa, canal si salubritate

20 lei

1.5 Carburanți si lubrifîanti

10 lei

1.6 Piese de schimb

45 lei

1.7 Posta, telecomunicații, internet +

500 lei

( Contract tipărire si transmitere înștiințări de

plata 2013)

1.8 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si

funcționare

600 lei

2. Reparații curente

36 lei

3. Bunuri de natura obiectelor de inventar

60 lei

4. Deplasări, detasari, transferări

55 lei

5. Cârti, publicații si materiale documentare

3 lei

6. Pregătire profesionala

14 lei

7. Protecția muncii

4 lei

8. Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

25 lei

9. Reclama si publicitate

12 lei

10. Executarea silita a creanțelor bugetare

30 lei

11. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

210 lei

B. Cheltuieli de capitalLa Capitolul Investiții se au in vedere următoarele :

Serviciul Public Finanțe Locale a demarat instituirea unui dosar pentru} accesarea Fondurilor Europene : proiect « Creșterea eficientei in administrativ locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești» aprobat prin HCL nr. 393/2009, promovează modernizarea furictiei publice, respectiv identificarea nevoilor de instruire si dezvoltare a sistemului de perfecționare profesionala, obiectivul fiind contribuția la crearea unei administrații publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societății romanești - suma de 100 mii lei.


Achiziționarea a 30 de licențe OFFICE si 30 de licențe WINDOWS , acestea fiind necesare pentru buna desfășurare a activitatii Biroului de informatica din instituție si necesitatea suplimentarii licențelor Windows si Office, pentru utilizarea calculatoarelor in condiții legale - 30 mii lei.

Arhivarea electronica a documentelor, fiind necesara întrucât principala funcționalitate oferita de sistemul de arhivare electronica si administrare a documentelor fiind realizarea conversiei, prelucrării, stocării, organizării si regăsirii informației din cadrul instituției intr-un mod structurat si securizat. Odata ce documentele au fost convertite in format electronic si arhivate, cautarea, localizarea si redarea informației devine un proces rapid si facil - 700 mii lei.

Reabilitare spațiu vest (Centru fiscal 2) situat in Șoseaua Vestului nr.19, etaj II. In acest imobil, in spațiul utilizat de Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor s-au evidențiat următoarele probleme: nu exista o reabilitare termica a acestuia, ferestre distruse datorita intemperiilor, pereți si tavan scorojiți, instalație electrica imbatrinita, parchet distrus ce necesita inlocuire. Prin reabilitarea acestui obiectiv de investiții se va asigura desfasurarea optima a activitatilor specifice Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, in cazul in care acesta va fi preluat de către SPFL Ploiești si se va crea un mediu propice pentru toti contribuabilii prin eliminarea oricăror disfunctionalitati si costuri suplimentare necesare desfășurării activitatii - 50 mii lei.


Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.SEF SERVICIU


FINANCIAR - CONTABILITATE,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE


DIRECTOR EXECUTIV,

NICOLETA CRACIUNOIU


DIRECTOR EXECUTIV,

IULIA ALINA ALEXANDRU


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

ERJI LAURA STANCIU
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituia publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


ANEXA-i


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATI1 FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anii 2014-2016


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2013

2014

2015

2016

Venituri proprii

33.10.08

600,00

800,00

800,00

800,00

800,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6.852,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

TOTAL VENITURI - din care:

7.452,00

9.200,00    9.200,00

9.200,00

9.200,00

Veniturile secțiunii de funcționare

7.342,00

8.320,00    8.800,00

8.800,00

8.800,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

110,00

880,00

400,00

400,00

400,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.452,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.342,00

8.320,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5SJ

01

7.342,00

8.320,00

8.800,00

8.800,00

8.800,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.778,00

6.330,00

6.557,00

6.575,00

6.552,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.519,00

4.960,00

5.138,00

5.153,00

5.134,00

Salarii de baza

10.01.01

4.518,00

4.959,00

5.137,00

5.152,00

5.133,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

1,00

1,00

',00

1,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.259,00

1.370,00

1.419,00

1.423,00

1.418,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

936,00

1.024,00

1.061,00

1.064,00

1.060,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

23,00

27,00

28,00

28,00

28,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2013

2014

2015

2016

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

236,00

260,00

269,00

270,00

269,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

57,00

51,00

53,00

53,00

53,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.564,00

1.990,00

2.243,00

2.224,00

2.248,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.444,00

1.541,00

1.576,00

1.577,00

1.576,00

Furnituri de birou

20.01.01

142,00

131,00

147,00

147,00

147,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

31,00

30,00

31,00

31,00

31,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

204,00

205,00

205,00

205,00

205,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

7,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Piese de schimb

20.01.06

38,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

498,00

500,00

518,00

519,00

518,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

509,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Reparații curente

20.02

36,00

37,00

37,00

37,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

22,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

22,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

53,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

53,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

Protecția muncii

20.14

4,00

4,00

10,00

10,00

10,00

MunitleLfumituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2013

2014

2015

2016

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

8,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

17,00

252,00

463,00

443,00

468,00

Reclama si publicitate

20.30.01

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

5,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

210,00

421,00

401,00

426,00

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03}

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30}

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01}

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+50.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02}

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

110,00

880,00

400,00

400,00

400,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

ESTIMĂRI

PROPUNERI

2013

2014

2015

2016

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

110,00

880,00

400,00

400,00

400,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

110,00

880,00

400,00

400,00

400,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

110,00

880,00

400,00

400,00

400,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

110,00

880,00

400,00

400,00

400,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDON

DIRE]

SIMONA DOLI


OR] OR


III


iRTIAR DE CREDITE,"''-.

fservfcH''*'*?’*„

' vinanteJ,?îia"*

. PLO^rl )
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2013 si estimări pe anii 2014-2016


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

NRCRT

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

880,00

400,00

400,00

400,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

880,00

400,00

400,00

400,00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

880,00

400,00

400,00

400,00

1

Proiect European " Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești"

71.01.30

100,00

2

Arhivare electronica a documentelor

71.01.30

700,00

400,00

400,00

400,00

3

Licența OFFICE

71,01,30

15,00

4

Licența WINDOWS

71,01,30

15,00

5

Reabilitare spațiu vest ( Centru fiscal 2 )

71,01,30

50,00


ORDONATORI


CREDI'țR x

P Serviciul?»*^'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independentei nr.16


//


NOTA DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR PE ANUL 2013

I. INVESTIȚII NOI

1. Proiectul „Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a)  Valoarea totala a proiectului - 1.161 mii lei;

Proiectul va fi finanțat din următoarele surse:

 • -  Fonduri provenite de la bugetul local. Cuantumul sumei bugetate este de 243,657 mii Iei , reprezentând 2% din valoarea totala a proiectului si taxa pe valoare adaugata aferenta întregului proiect, suma inclusa in contribuția solicitantului.

 • -  Finanțări folosind fondurile structurale : Programul stabilit prin „ Strategia Naționala pentru Formare Profesionala Continua pe termen scurt si mediu 2006-2012, Axa prioritara 1 „ îmbunătățiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „ Imbunatatirea eficacității organizationale” Operațiunea „ Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor”. Aceasta suma este de aproximativ 1.137 mii lei.

 • b) Credite de angajament - 100 mii lei;

 • c) Credite bugetare - 100 mii lei;

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Studiului de fezabilitate.

 • e) Cheltuielile privind proiectul sunt aprobate prin HCL nr. 393/07.12.2009

 • f)  Analiza cost-beneficiu : cost - 244 mii lei; beneficiu - 917 mii lei; Analiza financiara inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate, durata de recuperare a investiției si raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiara a proiectului evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).

Aceasta analiza oferă decidentului informații despre structura fluxului net de numerar degajat de proiect, precum si despre principalii indicatori de rentabilitate a capitalului.


Profitabilitatea financiara a investiției se determina cu indicatorii FNPV/C (Valoar Actuala Neta a Investitei) si ERR/C (Rata Interna a Rentabilității Financiare a Investiției).

’ Valoarea totala a investiției include totalul costurilor eligibile si ne-eligible din devizul general.

■ Cantitatea optima de intervenție financiara din partea fondurilor structurale;

Pentru ca un proiect sa necesite intervenție financiara din partea fondurilor structurale, FNPV/C trebuie sa fie negativa, iar ERR/C trebuie sa fie inferioara ratei de actualizare.

■ Durabilitatea financiara a proiectului in condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Proiectul propus se incadreaza in Planul National de Reforma 2006-2012, întrucât promovează una dintre masurile care pot genera modernizarea funcției publice, respectiv identificarea nevoilor de instruire si dezvoltare a sistemului de perfecționare profesionala. Deasemenea, proiectul vine in concordanta cu prevederile documentelor naționale in domeniul formarii profesionale continue si contribuie la realizarea obiectivului național de atingere a nivelului mediu de participare la procesul de invatare pe parcursul vieții de 7%, pentru populația adulta , obiectiv stabilit prin „ Strategia Naționala pentru formare Profesionala Continua pe termen scurt si mediu 2006-2012. Prin intermediul acestui proiect, instituția va asigura activitati de instruire personalului propriu promovând in acest fel formarea profesionala continua a resursei umane.Existenta unui corp de funcționari publici bine pregătiți profesional conduce la o îmbunătățire a calitatii si eficientei furnizării serviciilor publice, care la rândul sau constituie una dintre premisele creării unei administrații publice mai eficiente in beneficiul social si economic al societății noastre. Rezultatul implementării acestui proiect va fi o forța de munca apta, calificata, capabila sa contribuie la dezvoltarea armonioasa a societății si la prosperitate economica.

Prin aprobarea cofinantarii proiectului „ Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului” al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești îndeplinim condițiile minimale, asa cum sunt ele stipulate in Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 1 „ îmbunătățiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” , Domeniul Major de Intervenție 1.3 „ Imbunatatirea eficacității organizationale” Operațiunea „ Module de pregătire in domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor”.

2. Arhivarea electronica a documentelor

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoare totala : 2.790 mii lei

 • b) Credite de angajament: 2.790 mii lei

 • c) Credite bugetare : 2.790 mii lei

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

In cadrul Serviciului Public Finanțe Locale este necesara achiziționarea unui sistem informatic pentru gestionarea documentelor in format electronic precum si a unor servicii de scanare documente si introducere date.

In momentul de fata Serviciul Public Finanțe Locale dispune de patru locații unde se depozitează arhiva de documente si un singur punct de lucru cu publicul. Din acest motiv este foarte anevoioasa consultarea arhivei si in mod special controlul persoanelor care nu isi respecta obligațiile fînanciare( in speța - plata taxelor).

Ca tipuri de documente cuprinse in arhiva menționam:

 • - pentru persoane fizice, o serie de formulare precum : impozite clădiri, taxa pe teren, impozitul pe mijloace de transport, taxa anuala pentru vehicule lente, impozitul pe spectacole, etc;

 • - pentru persoanele juridice, o serie de formulare precum : impozite pe clădiri, taxa pe teren, impozitul pe mijloace de transport, taxa anuala pentru vehicule lente, impozitul pe spectacole, taxa hoteliera, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, etc.

Se estimează un număr cuprins intre 6 si 8 milioane documente necesar a fi convertite din format fizic in format electronic pentru restabilirea unui flux normal de lucru. Se estimează ca majoritatea documentelor sunt constituite din pagini A4. Analizandu-se starea acestora s-a observat ca multe din documente sunt intr-o stare foarte degradata.Acesta este un alt motiv pentru realizarea acestei lucrări, deoarece, in multe cazuri ,doar simpla accesare a documentelor duce la ruperea sau distrugerea parțiala a acestora.

Arhiva electronica va asigura colectarea si stocarea întregii arhive de documente referitoare la informațiile din dosarele din arhiva. Principala funcționalitate oferita de sistemul de arhivare electronica si administrare a documentelor fiind realizarea conversiei, prelucrării, stocării, organizării si regăsirii informației din cadrul instituției intr-un mod structurat si securizat. Odata ce documentele au fost convertite in format electronic si arhivate, cautarea, localizarea si redarea informației devine un proces rapid si facil.

3. Licențe OFFICE

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoarea totala : 15 mii lei

 • b) Credite de angajament: 15 mii lei

 • c) Credite bugetare : 15 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , începând cu al II-lea trimestru al anului 2013.


INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Achiziționarea a 30 buc licențe Office este necesara bunei desfășurări a activitatii Biroului de informatica din instituție, pentru utilizarea calculatoarelor in condiții legale.

Achiziția acestor licențe, este necesara si pentru a intra in legalitate, deoarece legislația in vigoare prevede sancțiuni contravenționale in cazul nedetinerii acestora.

Având in vedere ca instituția prelucrează date personale cu caracter de confidențialitate , se impune achiziționarea licenței.

4. Licențe WINDOWS

INFORMAȚII FINANCIARE :

 • a) Valoarea totala : 15 mii lei

 • b) Credite de angajament: 15 mii lei

 • c) Credite bugetare : 15 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , incepand cu primul trimestru al anului 2013.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Achiziționarea a 30 buc licențe Office este necesara bunei desfășurări a activitatii Biroului de informatica din instituție, pentru utilizarea calculatoarelor in condiții legale.

Achiziția acestor licențe, este necesara si pentru a intra in legalitate, deoarece legislația in vigoare prevede sancțiuni contravenționale in cazul nedetinerii acestora.

Având in vedere ca instituția prelucrează date personale cu caracter de confidențialitate , se impune achiziționarea licenței.

5. Reabilitare spațiu vest (Centru fiscal 2)

INFORMAȚII FINANCIARE:

 • a) Valoarea totala : 50 mii lei

 • b) Credite de angajament: 50 mii lei

 • c) Credite bugetare : 50 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Planului de achiziții de la Compartimentul de Achiziții Publice , incepand cu primul trimestru al anului 2013.

INFORMAȚII NEFINANCIARE:

Reabilitare spațiu vest (Centru fiscal 2) situat in Șoseaua Vestului nr.19, etaj II, in acest imobil, in spațiul utilizat de Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor s-au evidențiat următoarele probleme: nu exista o reabilitare termica a acestuia, ferestre distruse datorita intemperiilor, pereți si tavan scorojiți, instalație electrica imbatrinita, parchet distrus ce necesita înlocuire. Prin reabilitarea acestui obiectiv de investiții se va asigura desfasurarea optima a activitatilor specifice


Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, in cazul in care acesta va fi preluat de către SPFL Ploiești si se va crea un mediu propice pentru toti contribuabili prin eliminarea oricăror disfunctionalitati si costuri suplimentare necesare desfășurării activitatii.

Fata de cele prezentate , propunem aprobarea proiectului de hotarare.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B - dul Independentei nr. 16 TE L/FAX: 0244/546711

Operator de date cu caracter personal nr. 21443

w w w.spfl.ploiesti.ro

Email: spfl@ ploiesti.ro


ISO 9001


FUNDAMENTARE BUGET 2013

CHELTUIELI DE PERSONAL: 6.330 mii lei

Salarii de baza 10.01.01 = 4.959 mii lei:Ind.pers.din afara unit. 10.01.12 = 1 mii lei


TOTAL CHELTUIELI SALARIALE: 4.960 mii lei


CONTRIBUȚII :

C.A.S.         10.03.01 =

Șomaj angajator 10.03.02 =

C.A.S.S.        10.03.03 =

Contr. acid.si boli prof. 10.03.04 =

Contrib. ptr. Concedii si Îndemn. 10.03.06 =


1.024 mii lei

27 mii lei

260 mii lei

8 mii lei

51 mii lei


TOTAL CONTRIBUȚII :


1.370 mii lei


I. BUNURI SI SERVICII :___________1.990 mii lei

20.01.01 furnituri de birou

131 mii lei


30 mii lei


20.01.02 materiale de întreținere si curățenie

20.01.03 încălzit, iluminat:                            205 mii lei:

Dalkia (28,600 mii lei x 5 luni) + (lmii lei x 7 luni) = 150 mii lei Electrica 11,500 mii lei x 12 luni                       = 138 mii lei

Primăria Municipiului Ploiești (en. Electrica) 0,5 mii lei x 12 luni = 6 mii lei Politia Comunitara 0,5 mii x 12 luni                   =    6 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate

= 20 mii lei:

= 15 mii lei

= 5 mii lei


Apa Nova 1,250 mii lei x 12 luni

Rosal 0,417 mii lei x 12 luni


20.01.05 carburanți 0,834 mii lei x 12 luni = 10 mii lei

20.01.06 piese schimb

20.01.08 posta, telecomunicații

Timbre si chelt. poștale plicuri simple = 77.000 plicuri x 1,43 lei = 109 mii lei Chelt. cu posta - confirmări scrisori = 59.032 plicuri x 3,1 lei/plic = 183 mii lei conform ORDONANȚA nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011 Actele administrativ fiscale se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Contract R.D.S (internet + telecom.)=4 mii /luna x 12 luni = 48 mii lei Contract ROMTELECOM (telefonie) = 0,6 mii/luna x 12 luni = 7 mii lei Contract - Transmitere instiintari plata taxe si impozite Contract Orange (telefonie) = 3 mii lei x 12 luni

= 117 mii lei =  36 mii lei


20.01.30 alte bunuri si servicii pentru întreținere = 600 mii lei: Contract - tipărire instiintari plata taxe si impozite            = 43 mii lei

Contract SPARTA SECURITY (transport valori monetare)

= 4 mii/luna x 12 luni = 48 mii lei Contract Pol. Comunitara (paza) =16 mii lei/luna x 12 luni =192 mii lei Convenție 2 femei servici = 1,500 mii/luna x 12 luni       = 18 mii lei

Convenție 5 arhivari = 4 mii/luna x 12 luni                = 48 mii lei

Revizie auto Dacia Logan + Servicii întreținere             =   3 mii lei

RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan           =  2 mii lei

Contract BIROTECH (reincarcari cartușe imprimante)

= 4 mii/luna x 12 luni = 48 mii lei Convenție Asoc. de propr. Basarabi = 0,275 mii/luna x 12 luni = 3 mii lei Contract “ AQUA” aparate apa        = 0,8 mii/luna x 12 luni =10 mii lei

Contract Birotech service fotocopiatoare si mașini de numarat bani

= 1 mii/luna x 12 luni =12 mii lei

Contract Birotech service calculatoare si imprimante

= 4,5 mii/luna x 12 luni = 54 mii lei Contract servicii de asistenta si consultanta informatica ASESOFT

=                                         2,3 mii /luna x 12 luni = 28 mii lei

Contract RIADBIPROD service case marcat 0,061ei/luna x 12 luni = 1 mii lei Contract DESLOGISTICS service sistem climatizare 1 mii x 6 luni = 6 mii lei Servicii EAST WEST întreținere CILLER 1,250 mii/luna x 12 luni = 15 mii lei Servicii tranzacții financiare POS, INFOCHIOSCURI si SNEP

= 4 mii/ luna x 12 luni = 48 mii lei

Service centrala telefonica

Service Sistem Electronic de Dirijare si Operare Verificare instalații electrice si prize de pamant Servicii instalații PSI


20.02 reparații curente20,05.30 obiecte de inventar                              = 60 mii lei

 • - calculatoare = 23 buc

 • - imprimante = 10 buc

 • - laptopuri = 5 buc

 • - purificatoare aer arhive = 6 buc

Menționam ca acestea sunt necesare pentru inlocuirea sistemelor achiziționate in anii 2003 si 2004, depășite din punct de vedere tehnic.Aceste echipamente sunt destinate pentru uzul inspectorilor in vederea documentarii si executării lucrărilor.


20.06.01 deplasări interne

abonamente RATP 20 buc. x 12 luni cazare, transport 3 mii x 12


= 55 mii lei

= 25 mii lei

= 30 mii lei


20.11 cârti si publicații

 • 20.13 pregătire profesionala 15 cursuri

 • 20.14 protecția muncii

20.25 cheltuieli judiciare

20.30.01 reclama si publicitate

20.30.09 executare silita


= 3 mii lei = 14 mii lei = 4 mii lei = 25 mii lei = 12 mii lei = 30 mii lei


II. INVESTIȚII:


880 mii lei


71.01.30 Proiect European “Creșterea eficientei in administrația locala prin perfecționarea personalului Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”


aprobat prin HCL 393 / 07.12.2009                     100 mii

71.01.30 Arhivare electronica a documentelor           700 mii

71.01.30 Licența OFFICE = 30 buc                 15 mii

71.01.30 Licența WINDOWS = 30 buc                15 mii

71.01.30 Reabilitare spațiu vest ( Centru fiscal 2 )        50 miiSEF SERVICIU,

FINANCIAR - CONTABILITATE


DOINĂ NITACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGT^^^^


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

și a emis:

oviLData:______O 4 -