Hotărârea nr. 136/2013

Hotãrârea nr. 136 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 – 2016 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 136 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a Primarului Iulian Badescu, si a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze : Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice nr.99/2013 Ordinului comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților adiministrativ teritoriale pe anul 2013;

In conformitate cu prevederile Legii nr. - Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 6 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016, pentru activitatea proprie, conform Anexa nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Aproba Lista de investiții pe anul 2013, pentru activitatea proprie, conform Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Aproba Bugetul de cheltuieli pentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 pentru Cabinetele medicale școlare, conform Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 : Aproba Bugetul de cheltuieli pentru anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 pentru Asistenta Sociala, conform Anexa nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Ordonatorul principal de credite si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

Președinte de ședință George /PanăContrasemnează Secre Oana Cristina Iacob

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5, Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.6, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata, Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuințele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, in conformitate prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice nr.99/2013 Ordinului comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților adiministrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la întocmirea bugetulului de venituri si cheltuieli al acestei instituții.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale (asigurarea hranei parțial subvenționată sau gratuita pentru un număr aproximativ de 1.000 beneficiari, salarii si indemnizații pentru asistenții si reprezentanții persoanelor cu handicap grav de gradul I, ajutoare de încălzire, ajutoare de urgenta).

Pe langa acestea, instituția coordonează activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare din invatamantul de stat (grădinițe, scoli, licee, universitate), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege, precum si pentru buna desfășurare a activitatii instituției, bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este in suma de 31.633 mii lei, fiind structurat astfel:

 • 1. Pentru activitatea proprie, Anexa nr.l, bugetul se fundamentează pe venituri proprii - 18 mii Iei si subvenții (transferuri de la bugetul local) -13.250 mii lei, total 13.268 mii lei;

 • 2. Pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare, Anexa nr.3, suma necesara 3.638 mii lei, bugetul se fundamentează astfel:

 • - de la Ministerul Sanatatii prin DSP Ploiești, se încheie Contract conform OMS 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitățile sanitare de invatamant, contract încheiat intre Consiliul Local Ploiești si DSP Ploiești, in care vor fi prevăzute suma pentru salarii, si pentru medicamente si materiale sanitare;

 • - de la bugetul local se asigura cheltuieli materiale, pentru buna desfășurare a activitatii acestora, asa cum este prevăzut de OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, actualizata.

 • 3. Pentru asistenta sociala, Anexa nr. 4 -14.727 mii Iei, bugetul se fundamentează pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat către bugetul local, cat si din bugetul local, astfel:

  • a)

  • b)

  • c)


salarii si indemnizații plătite asistenților personali/reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav, sau direct bolnavului, suma totala necesara 14.524 mii lei;

ajutoare de urgenta si deces - buget local - 25 mii lei;


ajutoare de încălzire a locuinței - buget de stat - 160 mii lei si buget local -total 178 mii lei;

S-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 31.633 mii Iei, astfel:

 • - transferuri (subvenții) - pentru activitatea ASSC - 13.250 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale - 3.638 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala - 14.727 mii lei;

 • - donații si sponsorizări - 16 mii lei;

 • - alte venituri - 2 mii lei.

Urmare celor de mai sus se asigura: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli privind asistenta sociala, cheltuieli de capital.

Pentru anii 2014-2016, avand in vedere caracterul activitatii instituției noastre, s-a asigurat secțiunea de funcționare, in condițiile in care este necesar sa se păstreze același nivel de subvenție si de credite.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


PRIMAR, BADESCU


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, ALEXANDRU PAUL PALAS


IONUT CRISTIAN IONES

SANDA DRAGULEA

NICOLETA CĂTĂLINĂ BOZIAfJU SILVIU SORIN CONSTANT!

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

VIZAT,

VICEPRIMAR,


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, avand in vedere prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice nr.99/2013 si Ordinului comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților adiministrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 pentru activitatea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

BUGET ANEXA NR.l - ACTIVITATEA PROPRIE 68.10.50 ASSC

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

 • I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2013, sunt in suma de 13.268 mii lei, si

sunt constituite din:

transferuri — 13.250 mii lei ;

alte venituri — 2 mii lei;

donații si sponsorizări - 16 mii lei.

II. CHELTUIELI

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL - avand in vedere execuția de casa in anul 2012, precum si plata lunii Decembrie 2012, efectuata pe 10 ianuarie 2013, respectiv 212 mii lei, necesarul estimat pentru anul 2013, este de 2.551 mii lei, alocat 2.434 mii lei, astfel:

 • A.Cheltuieli salariale in bani - 10.01 - 1.909 mii lei:

 • a) Salarii de baza - 1.684 mii lei;

 • b) Alte sporuri — ore de noapte — 10 mii lei;

 • c) Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii - 7 mii lei;

 • d) Alte drepturi salariale in bani -  208 mii lei ;

 • B.Contributii — 10.03 - este necesara suma de 525 mii lei:


 • a) Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) — 397 mii lei;

 • b) Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - 10 mii lei;

 • c) Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - 99 mii lei;

 • d) Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15

 • e) Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - 16 mii lei.

2.BUNURI SI SERVICII

Având in vedere ca A.S.S.C. Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii precum si primirea in administrare a unor clădiri, după cum urmeaza:

 • 1. Str. Poștei nr. 6 - sediul instituției;

 • 2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul instiLutiei;

 • 3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 5. Centru Social de Urgenta — Bd Petrolului nr.8;

 • 6. Centrele pentru pensionari;

 • 7. Blocurile de locuințe sociale: s-a considerat a fi. necesare următoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

La art. 20.01.01 —Furnituri de birou — prevederea bugetară estimată este de 135 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatelor, plicurilor pentru corespondență, necesare redactării, listării și păstrării documentelor întocmite de personalul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești; menționam ca la estimarea valorii s-a tinut cont atat de creșterea preturilor pe piața la produsele de papetarie si birotica cat si de creșterea numărului de angajați;

La art. 20.01.02 — Materiale pentru curățenieprevederea bugetară estimată este de 40 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergenților, substanțelor dezinfectate necesare igienizării și dezinfectării tuturor spatiilor unde își desfășoară activitatea serviciile din structura organizatorică a instituției (sediul str. Poștei nr.6, sediul str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, Cantina Muncipală, CIC-uri);

La art. 20.01.03 — încălzit, iluminat și forță motrică — prevederea bugetară estimată este de 150 mii lei, astfel:

Electrica — 6.5 mii lei x 12 luni = 78 mii lei;

GDF SUEZ — 6 mii lei x 12 luni = 72 mii lei

La art. 20.01,04 — Apa, canal si salubritate — prevederea bugetara estimata este de 24 mii lei, astfel:

 • - Rosal — 0.5 mii lei x 12 luni =■ 6 mii lei;

 • - Apa Nova — 1,5 mii lei x 12 luni = 18 mii lei.

La art. 20.01.05 — Carburanți si lubrifianti — prevederea bugetara estimata este de 30 mii lei. Consumul de carburant este estimat pentru funcționarea celor cinci autovehicule aflate in dotarea instituției noastre.

La art, 20.01.08 — Poșta, telecomunicații., radio, tv, internet - prevederea bugetară estimată este de 150 mii lei, astfel:


RCS&RDS - 4 mii x 12 luni = 48 mii lei;

Romtelecom, Orange — 2 mii x 12 luni = 25 mii lei;

- Cheltuieli poștale (achiziție timbre poștale pentru instituție, servicii poștale cu confirmare de primire pentru transmiterea a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, servicii poștale pentru transmiterea a 20000 invitații către beneficiarii ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare, servicii poștale pentru transmiterea invitațiilor către persoanele beneficiare de ajutoare alimentare conform HCL 229,285/2010) = 77 mii lei.

> La art, 20.01.09 — Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționalprevederea bugetară estimată este de 480 mii Iei, tinandu-se cont de creșterea tarifelor la serviciile de paza si service IT:

 • -  Poliția locală (servicii pază) — 20 mii lei x 12 luni = 240 mii lei;

 • -  Servicii transport valori monetare — 3 mii lei xl2 luni = 36 mii lei;

 • -  Servicii paza str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 — 7 mii lei x 12 luni = 84 mii lei;

 • -  Servicii informatice de asistență tehnică — 3 mii lei x 12 luni = 36 mii lei;

 • -  service IT — 2 mii lei x 12 luni = 24 mii lei;

 • -  servicii mentenanță centrale termice — 2 mii lei;

 • -  servicii dezinsecțîe, dezinfecție, deratizare — 10 mii lei;

 • - servicii mentenanță platformă hidraulică Cantina Socială- 4 mii lei;

 • - service sistem supraveghere - 24 mii lei

 • - alte cheltuieli și servicii cu caracter funcțional neprevăzute — 20 mii lei.

La art. 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere - prevederea bugetară estimată este de

130 mii lei, avand in vedere asimilarea la aceasta clasificatie a cheltuielilor din clasificatia 20.01.06 (piese schimb):

 • - cheltuieE pentru întreținerea autovehiculelor (reparații auto, spălătorie auto, vulcanizare) — 40 mii lei;

 • - materiale unică folosință (pungi, caserole, pahare, etc.) - 20 mii lei;

 • - reparații centrale termice, aer condiționat, calculatoare, xeroxuri și imprimante — 30 mii lei;

 • - servicii verificare metrologică, prize, gaze și stingătoare — 15 mii lei;

 • - servicii reparații aparatură medicală — 15 mii lei;

 • - refîluri cartușe — 10 mii lei;

La capitolul 20.02 — Reparații curente — prevederea estimată este de 900 mii lei, fundamentată astfel, conform notelor estimative:

 • -  Lucrări igienizare Cantina de Ajutor Social (subsol) - 35 mii lei;

 • -  Lucrări de reparații acoperiș, igienizare imobil si reamenajare subsol, str. Poștei, nr. 6 (sediul A.S.S.C. Ploiești) (proiectare si execuție) — 250 mii lei;

 • -  Lucrări de igienizare Centru de zi pentru copii preșcolari, str. Rasnovenilor, nr. 46 -10 mii lei

Lucrări de refacere instalație apa cu individualizarea consumului, refacere instalație termofic locuințe sociale, str. Aleea Catinei, nr. 5 (proiectare și execuție)- 200 mii lei;


Lucrări de refacere căi acces Cantina de Ajutor Social, str. Mihaî Bravu nr. 231 -37 mifl^i/< <

Lucrări de refacere căi acces sediul ASSC Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46 —p-^fiiii''

Lucrări de refacere sistem de canalizare bloc locuințe sociale, str. Rafov, nr. 21< — 1

Lucrări de refacere instalație de canalizare subsol bloc locuințe sociale, str. Rafinori^g^pri mii lei;

Lucrări de reparații și intervenții neprevăzute care pot apărea la toate imobilele administra mii lei.

 • > La art. 20.03.01 — Hrana pentru oameniprevederea bugetară estimată este de 2.700 mii Iei, astfel:

 • a)  Pentru Cantina de Ajutor Social, conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, necesarul este în sumă de mii lei, astfel:

1200 persoane x 6 leî/zi/pers x 365 zile x 1.1% = 2.657 mii lei

 • b) Pentru Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari, necesarul de hrana acordat fiind de:

24 copii x 6 lei/zi/pers x 200 zile x 1,13 % (indexare) =33 mii lei

 • > La art. 20.04 — Medicamente si materiale sanitare necesare pentru asistatii de la Centrul Social de Urgenta, si copii de la Centrul de Zi, prevederea bugetara este de 2 mii Iei, astfel:

20.04.01 — Medicamente — 1 mii lei;

20.04.02 — Materiale sanitare — 1 mii lei.

La art. 20.05 — Bunuri de natura obiectelor de inventar, necesare pentru angajatii ASSC cat si pentru angajatii cabinetelor medicale — prevederea bugetara estimata este de 100 mii lei, astfel:

20.05.01 — Uniforme si echipament (echipament de protecție) — 10 mii lei;

20.05.02 — Lenjerie si accesorii de pat — 5 mii leî;

20.05.30 — Alte obiecte de inventar (imprimante, fisete, scaune, stikuri memorie, monitoare, ups)— 85 mii lei.

La art. 20,06 — Deplasări, detasari, transferăris-a prevăzut suma de 30 mii lei, astfel:

Bilete RATP necesare personalului pentru deplasări efectuare anchete sociale -1400 buc bilete călătorie xl,6 lei/buc x 12 luni x 1,13 % (indexare) = 30 mii lei (cheltuiri pentru procurarea biletelor în vederea deplasării personalului în interes de serviciu pentru efectuarea de anchete sociale, conform HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului).

La art. 20.11 — Cărți, publicații și material documentare, prevederea bugetară estimat este de 4 mii lei;

La art 20,12 — Consultanta si expertiza, prevederea bugetara estimate este de 5 mii lei;

La art. 20.13 — Pregătire profesionalăprevederea pentru anul 2013 este în sumă de 30 mii lei necesară pentru cursurile de perfecționare ale personalului Centrului Social de Urgență, Centru de zi pentru copii și Serviciului Preparare Distribuire Hrană și pentru alte servicii din cadrul instituției;

y La art. 20.14 — Protecția munciiservicii cu privire la medicina muncii, prevederea necesară 85 mii lei, astfel:

Contract medicina muncii - 20 mii lei

Externalizare serviciu pentru PSI / SSM — 65 mii lei

La art. 20.30.01 — Reclamă și publicitateprevederea pentrul anul 2013 este în sumă de 1 mii lei, pentru diferite anunțuri în ziare locale, naționale;


La art. 20.30.02 ~ Alte cheltuieliprevederea pentrul anul 2013 este în sumă del La art. 20.30,03 — Prime de asigurări non-viațăprevederea pentru anul 201$ de 40 mii lei, necesară încheierii asigurărilor autovehiculelor din dotarea țfi locuințelor sociale, pe care ASSC le are în administrare.

La art.20.30.30 — Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (fond pentru ncincadrare\wy$p^ne.cp; handicap 23 mii lei si rezerva pentru plata cheltuieli de personal 117 mii lei) — suma ne mii lei.

TOTAL = 5.177 MII LEI

3ASISTENTA SOCIALA

 • •  Titlul IX - 57/57.02.01 - 750 mii lei - Cu privire la Protocolul de parteneriat încheiat cu Unitatea Medico-Sociala Boldești Scaieni, pentru 12 locuri, pentru anul 2012 costul lunar a fost de 2.260 lei/pacient.

Având in vedere faptul ca, in funcție de evoluția costurilor, unitatea isi stabilește anual prețul pe pacient, precum si ca prețul maxim lunar in anii trecutî nu a depășit 2500 lei/beneficiar, suma necesara pentru 2013 ar fi de 360.000 lei (12 pacientă x 2.500 lei/pacient/luna x 12 luni)

 • •  Referitor la Protocolul de cooperare încheiat cu Asociația <(Vasarely Life Care”, pentru 10 locuri, oferta de preț, pe care Asociația “Vasarely Life Care” ne-a facut-o, este de 2.100 lei/luna/beneficîar, insa aceasta si-a manifestat intenția de a negocia creșterea tarifului, fara a depăși 2.400 lei/luna.

astfel, pe anul 2013, estimam ca suma necesara ar fi de 288.000 lei (10 locuri x 2.400 lei/loc x 12 luni)

Având in vedere faptul ca in municipiul Ploiești nu exista un centru rezidențial pentru persoane vârstnice, precum si faptul ca in ultimul an numărul de solicitări adresate instituției noastre depășește numărul de 22 locuri pentru care s-au încheiat Protocoale cu furnizori de servicii sociale acreditată, ne propunem ca, in anul 2013 numărul acestor locuri sa fie majorat la 40.

Facem mențiunea ca, legislația in vigoare stipulează faptul ca autori ta tile publice pot încheia protocoale in acest sens doar cu furnizori de servicii sociale publici/privati acreditată. Din informațiile oferite de Agenția Județeană de Prestații Sociale Prahova a rezultat ca pe teritoriul județului Prahova nu îsi desfasoara activitatea altă furnizori acreditată in afara celor cu care instituția noastra a încheiat deja protocoale de colaborare. In aceste condiții, s-au purtat discuții cu aceștia pentru suplimentarea numărului de locuri.

Conducerea Uni ta tăi de Asistenta Medico-Sociala Boldești Scaeni a declarat ca, in urma reorganizării activi tatii si a spațiului in care funcționează nu poate suplimenta numărul actual de beneficiari.

In ceea ce privește Asociația Vasarely, conducerea acesteia si-a manifestat disponibilitatea de a suplimenta numărul de locuri cu 18, reprezentând diferența intre numărul actual de 22, pana la 40.

Astfel, daca avem in vedere tarifele practicate in prezent, precum si timpul necesar pentru elaborarea documentelor necesare in vederea modificării Protocolului de colaborare prezent (obținerea avizului de la comisia de specialitate a Consiliului Local, aprobarea Hotărârii de Consiliu), apreciem ca numărul de locuri va fi suplimentat in cursul anului, si pentru care am rezervat suma de 30 mii lei.

> Titlul IX - 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - Acordarea legitimațiilor pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun, pe toate liniile, pentru persoanele încadrate in gradul grav si accentuat si asistenții personali ai acestora, din municipiul Ploiești, eliberate de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si protecția Copilului Prahova, conform art.23 din Legea 448/2006

Luna

Ian

Feb

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Nr. beneficiari

8473

8447

8435

8426

8437

8411

8412

8366

8341

8315

8273

8234

Evoluție nr. dosare

-

-26

-12

-9

+11

-26

+1

-46

-25

-26

-42

-39M

 • - analizand evoluția numărului de legitimații eliberate lunar in anul 2012^^'a^observâîit diminuarea numărului acestora cu 1106 pe parcursul intregului an

 • - avand in vedere ca nu putem aprecia care va fi evoluția numărului de legitinf anului 2013, propunem sa luam ca reper luna decembrie 2012, in care numărulWr analizand si tendința anilor anteriori, când evoluția a fost crescătoare, propunem ca pcnirfț sa avem in vedere un număr mediu lunar de 8.200 beneficiari si un tarif majorat cu

 • - suma necesara pentru 2013, in acest caz, ar fi de 6.372 lei (prevăzut 4.427 urmând ca diferența sa fie alocata in cursul anului) - 8.200 benefîciari/luna x 65 lei/legitimatie x 12 luni.


4.CHELTUIELI DE CAPITAL-ANEXA NR.2 LA BUGETUL PROPRIU -LISTA DE INVESTIȚII

Se propune pentru anul 2013, efectuarea următoarelor cheltuieli de investiții, conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și actualizată:

I .Dotări independente

 • 1. Centrala telefonica - 2 buc - 5 mii lei;

 • 2. Stații de lucru (inclusiv softuri) — (25 buc) - 70 mii lei

Serviciile ASSC utilizează sistemul informatic integrat, sistem ce necesită utilizarea unor stații de lucru performante, iar cele existente au un grad de uzură fizică și morală ridicat, așa încât este necesar a se achiziționa 25 stații de lucru (inclusiv softuri).

3.Sistem supraveghere video pentru sediul din str. Poștei, nr. 6 si str. Gh. Gr, Cantacuzino. extindere sistem supraveghere Cantina de Ajutor Social- 30 mii lei:

 • - sistem supraveghere sediul ASSC Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino valoare estimativa - 10 mii lei

 • - extindere sistem supraveghere Cantina Municipala, str. Mihai Bravu, nr. 231 — 10 mii lei

 • - sistem supraveghere sediul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6 — 10 mii lei

 • 4. Autoutilitara — 1 buc - 75 mii lei

Această sumă este necesară achiziționării unei autoutilitare. Aceasta va fi autorizată în vederea transportului de alimente, pentru aprovizionare și transport hrană la domiciliile asistaților care nu se pot deplasa la sediul Cantinei de Ajutor Social, conform Legii nr. 208/1997. Precizăm că aceasta autoutilitară este necesară în vederea înnoirii parcului auto, întrucât în dotare există autovehicule cu an de fabricație 1999, ale căror cheltuieli de întreținere nu se mai justifică și care trebuie casate.

Achiziția unei autoutilitare noi care beneficiază de minim 3 ani garanție, conduce la costuri de întreținere minime și oferă posibilitatea de a putea fi obșinute autorizațiile obligatorii pentru desfășurarea activității.

 • 5. Containere pentru amenajare arhiva ASSC Ploiești - 15 mii lei

In conformitate cu procesul verbal de control nr. 791413/16.01.2013 întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al județului Prahova este necesara amenajarea arhivei instituției in afara spatiilor ce pot conduce la marîrea nivelului riscului de incendiu, in conformitate cu prevederile art. 19, lit b) din Legea 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor.

 • III, Consolidări la imobile ^Arhitectura si rezistenta

 • a) Realizare termosistem locuințe sociale, str. Industriei - 65 mii lei                     ®

Având în vedere ca aceste locuințe sociale sunt proprietatea publica a MunicipmWd^Id|esti~^âr^^?^ legislația in vigoare presupune reabilitarea termica a clădirilor, pentru creșterea /p^formanitâEî/ energetice ale imobilelor este necesara reabilitarea termica. De asemenea, in aceste imobile /{locuiesc L

-             -                                                                         rr\ (A-Î--       /£ prin memorii justificative, iar legislația in vigoare presupune reabilitarea termica a clădirilor, pentru creșterea performantelor energetice ale imobilelor.

familii cu venituri modeste.                                                                           /& >

 • b) Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost. B-duI'Y W Petrolului, nr. 8 A — 80 mii lei

Necesitatea realizării unei termoizolatii la ancadramentul ferestrelor pentru evitarea punții termice si la pereții exteriori ai clădirii au fost constatate si recomandate de către specialiști in domeniul


 • c) Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr, 6 — 30 mii lei

Având in vedere activitatea desfasurata la sediul din str. Poștei, nr. 6 ce presupune program cu publicul, este necesara amenajarea unor spatii care sa permită beneficiarilor de servicii sociale completarea diferitelor tipizate (cereri, solicitări) in condiții optime.

 • 2. Branșament utilități

a) Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231 - 160 mii lei.

Blocul de locuințe și Cantina de Ajutor Social situate pe str. Mihai Bravu nr. 231, beneficiază de centrale termice proprii, care funcționează cu gaze naturale. Cheltuielile aferente încălzirii acestor imobile sunt mai mari decât costurile determinate de folosirea agentului termic din rețeaua publică a orașului. La aceste cheltuieli se adaugă și cele de întreținere și funcționare a centralelor termice. Soluția tehnică pentru realizarea acestei lucrări și devizul general au fost întocmite de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Aceasta investiție este formata din:

Lucrări constând in extinderea rețelei de termoficare existenta cu o lungime de circa 260 m cu conducte îngropate in trotuoarul si carosabilul aferent străzii Mihai Bravu precum si in zona de paralelism cu pârâul Dambu si aeriana in zona traversării paraului Dambu si montarea unui modul propriu in clădirea aferenta centralei termice pentru alimentarea cu energie a blocului social si al Cantinei ASSC.

Lucrări instalație de incalzire interioara prin modificarea tipului de distribuție — din distribuție verticala in distribuție orizontala — si montarea de contoare de energie termica la fiecare unitate locativa. S-a avut in vedere posibilitatea contorizarii individuale astfel incat sa existe posibilitatea debransarîi de la încălzire a celor rau platnici.

Cheltuieli proiectare, alte taxe, avize, autorizări, organizare de șantier conform HG 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

 • IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem

Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A — 20 mii lei

TOTAL CHELTUIELI CAPITAL = 550 mii lei


Pentru anii 2014-2016, avand in vedere caracterul activitatii instituției noastre, s-a asj^rSț secțiunea de funcționare, in condițiile in care este necesar sa se păstreze același nivel de credite.

BUGET ANEXA NR.3 - CABINETELE MEDICALE ȘCOLARE - 66\€

SURSA DE FINANȚARE MINISTERUL SANATATII (Cheltuieli de pers medicamente si materiale sanitare) SI BUGET LOCAL (Alte cheltuieli materiale)

 • 1. TITLUL I — CHELTUIELI DE PERSONAL — avand in vedere execuția de casa pentru anul 2012, precum si plata efectuata in ianuarie pentru luna decembrie in suma de 274 mii lei, s-a considerat a fi necesara suma de 3.300 mii lei, alocat 3.260 mii lei, astfel:

 • A. Cheltuieli salariale in bani —10.01 — suma necesara - 2.737 mii lei:

 • a.  Salarii de baza — 10.01.01 - 2.162 mii lei;

 • b.  Alte drepturi salariale in bani — 10.01.30 - 395 mii lei;

 • B. Contribuții — 10,03 - suma necesara - 523 mii lei:

 • a. Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) - 532 mii lei.

 • b. Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - 13 mii lei.

 • c. Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) -141 mii lei.

 • d. Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - 4 mii lei.

 • e. Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - 13 mii lei.

 • 2. TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

La art, 20.01.01 - Furnituri de birou - prevederea bugetară estimată este de 10 mii lei, astfel: achiziționarea rechizitelor, cartușelor, tipizatelor, necesare redactării, listării și păstrării documentelor întocmite;

X La art. 20.01.02 - Materiale pentru curățenieprevederea bugetara estimată este de 10 mii lei, astfel: achiziționarea materialelor pentru curățenie, detergent, substanțelor dezinfectate necesare igienizării și dezinfectării spațiului de desfășurare a activității;

La art. 20.01.09 — Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional prevederea bugetară estimată este de 20 mii lei:

contract privind colectarea deșeurilor periculoase — 5 mii lei

contract service aparatura medicala — 15 mii lei

La art. 20.01.30 — Alte bunuri și servicii pentru întreținereprevederea bugetară estimata este de 10 mii lei, pentru cheltuieli administrative, diverse necesități neprevăzute;

La art. 20,04 — Medicamente și materiale sanitare necesare pentru activitatea cabinetelor medicale și pentru diverse necesități apărute — prevederea bugetară estimate este de 40 mii lei, astfel:

 • - 20.04.01 — Medicamente — 20 mii lei;

 • - 20.04.02 — Materiale sanitare —20 mii lei;

Total: 198 mii Iei

5. TITLUL XII-CHELTUIELI DE CAPITAL

Se propune pentru anul 2013, efectuarea următoarelor cheltuieli de investiții, conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și actualizată:

LDotari independente

1. Aparate medicale specifice cabinetelor stomatologice —180 mii lei

Având in vedere ca in anul 2010 ASSC Ploiești a primit in administrare cabinetele stomatologice din cadrul școlilor, pentru anul 2013 este necesara dotarea acestora cu aparatura specifica.

Astfel, din cele 9 cabinete existente, doua necesita dotarea minima obligatorie, iar celelalte necesita inlocuirea aparaturii existente foarte vechi din anii 1960, deoarece prezintă un grad mare de uzura, iar firma de mentenanta nu mai poate asigura piese de schimb.

Pentru anii 2014 - 2016, avand in vedere caracterul activitatii instituției noastre, s-a asigurat secțiunea de funcționare, in condițiile in care este necesar sa se păstreze același nivel de subvenție si de credite.

BUGET ANEXA NR.4 - ASISTENTA SOCIALA - 68,02

SURSA DE FINANȚARE BUGET DE STAT SI BUGET LOCAL

A. Titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL — necesar 5.674 mii lei, (alocat 4.551 mii lei), astfel:

SALARII ASISTENT! PERSONALI

- 10.01 - Salarii de baza - 3.575 mii lei; ~ 10.03 - Contribuții - 976 mii lei.

Suma de mai sus este fundamentata pentru un număr de 500 asistenți personali (sporul de vechime va fi inclus in salariul de baza si variaza intre 5-25%).

B. Titlul II - BUNURI SI SERVICII


Art. 20.30 - Alin 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru !nSncădrare     1

persoane cu handicap 68 mii lei si rezerva pentru plata cheltuieli de personal 1.123 rttfl

- suma necesara 1.191 mii lei.


 • C. Titlul IX - ASISTENTA SOCIALA - 57/57.02.01 - Indemnizații lunare aco persoanei cu handicap grav cf.art.42, alin.4 din Legea 448/2006 - fluctuație an 2012

  Luna

  Ian

  Feb

  Martie

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Iulie

  Aug

  Sept

  Oct

  Nov

  Dec

  Nr. beneficiari

  1266

  1270

  1275

  1286

  1293

  1309

  1314

  1314

  1309

  1324

  1342

  1338

  Evoluție nr. dosare

  -

  +4

  15

  +11

  +7

  +16

  +5

  0

  -5

  +13

  +18

  -4

analizand numărul lunar de beneficiari pentru anul 2012, a rezultat un număr de 442 dosare noi inregistrate si un număr de 370 dosare incetate, in cele 12 luni;

in cazul in care si in anul 2013 evoluția numărului de dosare va fi aceeași si luind in considerare creșterea lunara inregistrata in trimestrul III, apreciem ca numărul lunar de dosare in plata nu va depăși, in medie, 1.360;

suma necesara, pe anul 2013, ar fi de aproximativ 10.000 mii lei, in condițiile in care cuantumul indemnizației este de 610 lei/luna (16.300 beneficiari/2013 x 610 lei/luna), (alocat 8.782 mii lei)

 • >   68.02.10 - Titlul IX - ASISTENTA SOCIALA - 57/57.02.01 - AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINȚEavand in vedere plățile efectuate in cursul anului 2012, pentru anul 2013 se considera a fi necesara suma de 178 mii lei, parte din aceasta suma (aproximativ 160 mii lei) primindu-se la bugetul local de la bugetul de stat, ajutoare plătite conform OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, si HG nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece.

 • >   68.02.50 - Titlul IX - ASISTENTA SOCIALA - 57/57.02.01 - AJUTOARE DE URGENTA acordate prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, suma necesara 25 mii lei, ce va fi plătită de la bugetul local.

Pentru anii 2014-2016, avand in vedere caracterul activitatii instituției noastre, s-a asigurat secțiunea de funcționare, in condițiile in care este necesar sa se păstreze același nivel de subvenție si de credite.


Direcția Economica, Director executiv.


/

Nicoleta Craciuiloiu

&

Sef Serviciu Buget - Contabilitate,

Laura Stanciu


SEF SERVICI

FINANCIAR CONTABILITATE,

FLO


Direcția administrație Publica, juridic, contencios, contracte,

JUDEȚUL PRAHOVA ASSC PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013-sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


ANEXAI


mii lei


68.10.50 - ACTIVITATE PROPRIE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

EȘTI

MARI

indicator

2012

2013

2014

2015

I

2016

TOTAL VENITURI - din care:

12.617,78

13.268,00

13.268,00

I

13.268,00

I

13.268,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.486,25

12.718,00

12.784,00

12.923,00

13.037,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0,42

2,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Varsamînte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-131,53

-550,00

-484,00

-345,00

-231,00

Subvenții de (a bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.617,36

13.250,00

13.268,00

13.268,00

13.268,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

131,53

550,00

484,00

345,00

231,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

131,53

550,00

484,00

345,00

231,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

12.617,78

13.268,00

13.268,00

13.268,00

13.268,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.486,25

12.718,00

12.784,00

12.923,00

13.037,00

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.486,25

12.718,00

12.784,00

12.923,00

13.037,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.133,66

2.434,00

2.505,00

2.632,00

2.691,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *10.01.30)

10.01

1.685,69

1.909,00

1.965,00

2.064,00

2.110,00

Salarii de baza

10.01.01

1.490,86

1.684,00

1.736,00

fi .819,00

1.858,00

Alte sporuri

10.01.06

6,76

10,00

10,00

12,00

12,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3,50

7,00

7,00

8,00

10,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

447,97

525,00

540,00

568,00

581,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

349,24

397,00

405,00

425,00

430,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,33

10,00

11,00

13,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

86,78

99,00

103,00

110,00

115,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,52

3,00

5,00

6,00

7,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

| Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10,03.01 la 10.03.06)

10.03

447.97

525.00

540.00

568.00

581.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

349.24

397.00

405.00

425.00

430.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8.33

10.00

11.00

13.00

15.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

86.78

99.00

103.00

110.00

115.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.52

3.00

5.00

6.00

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.10

16.00

16,00

14.00

14.00

Contribuții la Fondul de garantare a ■creanțelor salariate

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.617.46

5.177.00

4.979.00

4.741.00

4.696.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

911.98

1.139.00

1.190.00

1.200.00

1.215.00

Furnituri de birou

20.01.01

115.00

135.00

140.00

130.00

125.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24.89

40.00

45.00

45.00

45.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

126.06

150.00

155.00

150.00

150.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.74

24.00

30,00

30.00

35.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

25.01

30.00

35.00

40.00

35.00

Piese de schimb

20.01.06

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

109.89

150.00

155,00

160.00

165.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

379.46

480.00

490.00

500.00

525.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

99.84

130.00

140.00

145.00

135.00

Reparații curente

20.02

834.97

900.00

600.00

350.00

232.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2.731.94

2.700.00

2.750.00

2.800.00

2.850.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.731.94

2.700.00

2.750.00

2.800.00

2.850.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sf materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.81

2,00

2.00

6.00

6.00

Medicamente

20.04.01

0.26

1.00

1.00

3.00

3.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.55

1.00

1.00

3.00

3.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

65.89

100.00

106.00

86.00

92.00

Uniforme sr echipament

20.05.01

2.93

10.00

15.00

16,00

17.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.10

5.00

6.00

10.00

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

62.86

85.00

85.00

60.00

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

29.82

30.00

50.00

35.00

35.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

29.82

30.00

50.00

35.00

35.00

Deplasați în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Cârti, publicații si materiale documentare

2Q.11

1.25

4.00

5.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

5.00

32.00

14.00

15.00

Pregătire profesionala

20.13

9.87

30.00

32.00

25.00

25.00

Protecția muncii

20.14

16.63

85.00

20.00

22.00

20.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

vhv

nritr

Icuiuirjuuiviare                           uin auniinrui iBpjimujirdruii'nitBius&iur ^icIluiuj, 1

hdîjii£nnziiina£JeaaIâ

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

14.30

182.00

192.00

198.00

201.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.18

1.00

1.00

1.50

2.00

Protocol sl reprezentare

20.30.02

0.74

1.00

1.00

1.50

2.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

11.98

40.00

40.00

45.00

47.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.40

140.00

150.00

150.00

150.00

TITLUL iii DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe (ocale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi ia depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ia combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

Transferuri curente (cod

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

i ransrerurrtjjn Dogeteiecunsitiiidi juaeiene'pentru finanțarea centreiorae zi peniru'protecna rnnilrrlfri

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.18)

55.01

| Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02 •

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.735.13

5.107.00

5.300.00

5.550.00

5.650.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 fa 57.02.04)

57.02

5.735.13

5.107.00

5.300.00

5.550.00

5.650.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

394.43

678.00

700.00

750.00

800.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5.340.70

4.429.00

4.600.00

4.800.00

4.850.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (COd 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundat!)

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cuttural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru institutli si servicii publice sau activitatf finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte Împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursați de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

131.53

550.00

484.00

345.00

231.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

131.53

550.00

484.00

345.00

231.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

131.53

550.00

484.00

345.00

231.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

131.53

550.00

484.00

345.00

231.00

Construcții

71.01.01

0.00

355.00

355.00

255.00

100.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

74.35

75.00

59.00

40.00

30.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

32.39

90.00

40.00

20.00

20.00

Alte active fixe

71.01.30

24.79

30.00

30.00

30.00

81.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U / M Cantitatea Valoarea


I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

195.000

1. Centrala telefonica

2

5.000

2. Statii de lucru

25

70.000

3. Sistem securitate Cantina Municipala, sediu ASSC Str Poștei nr.6, str. Gh Gr Cantacuzino nr.46

3

30.000

4. Autoutilitara

1

75.000

5.Containere pentru depozitare acte (arhiva)

2

15.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

335.000

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

175.000

1. Realizare termosistem locuințe sociale, str. Industriei

65.000

2. Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

80.000

3. Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul

ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6

30.000

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

160.000

1. Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231

160.000

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

20.000

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

20.000

a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

TOTAL GENERAL 1+2+3+4 jj. ./ .

550.000


SEF SERVICIU FINANCIAR

FLORENTINA

DNTABILITATE,

IANEA


JUDEȚUL PRAHOVA ASSC PLOIEȘTI


ANEXA 3


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local

si estimările pe anii 2014-2016


66.02.08 • CABINETE MEDICALE ȘCOLARE       mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.042.71

3.638.00

3.638.00

3.638.00

3.638.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.042.71

3.458.00

3.538.00

3.578.00

3.638.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.042.71

3.458.00

3.538.00

3.578.00

3.638.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.000.50

3.260.00

3.357.00

3.407.00

3.465.00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.366.00

2.557.00

2.645.00

2.685.00

2.730.00

Salarii de baza

10.01.01

2.000.00

2.162.00

2.220.00

2.255.00

2.290.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

366.00

395.00

425.00

430.00

440.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 (a 10.03.06)

10.03

634.50

703.00

712.00

722.00

735.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

489.00

532.00

540.00

550.00

560.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.00

13.00

13.00

14.00

14.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

122.00

141.00

145.00

143.00

146.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3.50

4.00

5.00

5.00

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8.00

13.00

9.00

10.00

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

42.21

198.00

161.00

171.00

173.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

13.45

50.00

37.00

37.00

37.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.75

10.00

10.00

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

încălzit, (luminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.80

20.00

6.00

6.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.90

10.00

11.00

11.00

11.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

27.71

40.00

40.00

40.00

40.00

Medicamente

20.04.01

11.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Materiale sanitare

20.04.02

16.71

20.00

20.00

20.00

20.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

45.00

39.00

27.00

27.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

10.00

8.00

8.00

8.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

10.00

6.00

6.00

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

25.00

25.00

13.00

13.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autorltati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor Interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.05

53.00

55.00

57.00

59.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.05

53.00

55.00

57.00

59.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30,02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi fa depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizlonate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor [ocale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49   .

l ransterun către bugetele tocaie pentru facilitarea obligațiilor restante ale centratelor de iennoftcaifi

51.01.50

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55,02)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții Ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59,17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru Institut!! sl servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XV! RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81,02.05

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

180.00

100.00

60.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

180.00

100.00

60.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

180.00

100.00

60.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

180.00

100.00

60.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

180.00

100.00

60.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
JUDEȚUL PRAHOVA ASSC PLOIEȘTI


ANEXA4


BUGET PE ANUL 2013 - sursa de finanțare bugetul local si estimările pe anii 2014-2016


68.02 - ASISTENTA SOCIALA         mjt lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.944.00

14.727.00

14.727.00

14.727.00

14.727.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.944.00

14.727.00

14.727.00

14.727.00

14.727.00

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.944.00

14.727.00

14.727.00

14.727.00

14.727.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.740.00

4.551.00

4.579.00

4.565.00

4.577.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.735.00

3.575.00

3.598.00

3.627.00

3.631.00

Salarii de baza

10.01.01

3.387.00

3.250.00

3.270.00

3.297.00

3.300.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

348.00

325.00

328.00

330.00

331.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 fa 10.03.06)

10,03

1.005.00

976.00

981.00

938.00

946.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03.01

778.00

740.00

745.00

727.00

730.00

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

18.00

20.00

20.00

18.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

193.00

200.00

200.00

175.00

180.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6.00

5.00

6.00

6.00

6.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.00

11.00

10.00

12.00

10.00

TITLUL l! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

11.00

1.191.00

1.153.00

1.155.00

1.132.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06nEMiiMiDEA  i m n r r* a t & r a

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01-t-20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente st materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20,04,01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvol tare

20.10

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20,13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Platt pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor dtn domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20,23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tlchete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11.00

1.191.00

1.153.00

1.155.00

1.132.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20,30,04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.00

1,191.00

1.153.00

1.155.00

1.132.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30,01 la 30,03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30,02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30,02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30,03,02

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzlonate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru proiecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51,01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile admînîstrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

l ransterun către bugetele locale pentru tachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termnficara

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

]Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02,01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9.193,00

8.985.00

8.995.00

9,007,00

9.018.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

9.193,00

8.985.00

8.995.00

9.007.00

9.018.00

Ajutoare sociale In numerar din care:

9.193.00

8.985,00

8.995.00

9.007.00

9,018.00

Indemnizații persoane handicap 68.02.05.02

8.780.00

8.782.00

8,790,00

8.800.00

8.810.00

Ajutoare incaizire locuințe 68.02.10

273,00

178.00

180.00

182.00

183.00

Alte ajutoare 68.02.50

140.00

25,00

25,00

25.00

25.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59,25+59,30)

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor satariaie

59.25

Proc

rame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

I ......................

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

1

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81,01,06

Rambursări de credite interne (cod 81,02,01+81,02.02+81.02,05)

81.02

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


VTORTERTIARDE CREDITE,
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR.3.1

Ordonator de credite,


LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013


U / M Cantitatea Valoarea1.

Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II.

Dotări independente

TOTAL 2

180.000

1.

Echipament de lucru pentru dotarea cabinetelor medicale

180.000

III

Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

0

IV

Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

180.000


/ 53 o \

DINd ION DAN

I (1


DIRECTOR.


”   £ <7

tyT s v/CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA^^!) PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE'

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:


_


SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:    0$     , Lo f \