Hotărârea nr. 135/2013

Hotãrârea nr. 135 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 135

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului

Municipal Ploiești pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a comisiei de buget finanțe,control,administrarea domeniului public si privat , studii , strategii si prognoze, precum si raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr.1043 / 2010 - privind aprobara normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 -privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013,Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013.

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privinc administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pc anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 , conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba listele de investiții , conform Anexei nr. 2 A (sursa sponsorizări) Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii), Anexei nr. 2C (sursa buget local).

Art.3 -Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios,Achiziții Publice

Contracte va aduce la cunoștința celord


Lnrezenta hotarare.'^/Contrasemnează Secretat, Oana Cristina Iacob/

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al SPITALULUI MUNICIPAL

PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu :

  • -  Legea nr. 5/2013 — Legea bugetului de stat pe anul 2013,

  • -  Legea nr. 6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,

  • -  OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Având in vedere aplicarea Ordinului comun al MAI nr. 246/2013 si MFP nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitarilor administrativ teritoriale pe anul 2013 si ultimele acte adiționale semnate de Spitalul Municipal Ploiești cu CASPH bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești si cu DSP PRAHOVA bugetul de venituri si cheltuieli va avea următoarea structura :

  • > Venituri totale 38300.72 mii lei;

  • > Cheltuieli totale 38300.72 mii lei.

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9286 mii lei;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea este de 27787 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 1227.72 mii lei.

In fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere consolidarea secției de oncologie , dotarea cu aparatura necesara a secției , construirea buncărului pentru radioterapie destinata afecțiunilor neoplazice , obiective.— necesare in vederea obținerii acreditării spitalului cu finanțare de la Bugetul \ de stat si cofinantare de 5% de la Bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de


, construirea»^ e^ive I

. j

de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări^-pentru anii 2014-2016.

JTULU UC UC1U piCZ,UllUUC 111 dl &Ub, dVdllU 111 VCUC1C IdpUllUl UU                  /

specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului "

J_l__x___________• J 1_____x_.l J______-X.. • -• _1._1x.-_ 1.* ________1 ™i-> _• __X1 /               .administrarea domeniului public si privat,studii strategii si prognoze :

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ione

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozia

Sorin Silviu Constanții^


SPITALUL

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272

Cod IBAN: RO37TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești


Nr. /


RAPORT DE SPECIALITAT

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al Spitalului Municipal Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 a fost elaborat luând in considerare conjunctura macroeconomica , prevederile legislative cu implicații asupra activitatii spitalului, dar si pricipalele obiective ale activitatii in domeniul sanitar , toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico - financiari bugetari si preliminați a se realiza in cursul exercițiului financiar pe anul 2013.

In conformitate cu prevederile Legii 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Astfel principalii indicatori programați pentru pentru anul 2013 sunt:

> Venituri totale prevederea este de - 38300.72 mii lei; din care :

-Sursa -venituri proprii - 36105 mii lei;

-Sursa -buget de stat   -   200 mii lei;

-Sursa - sponsorizări   -   241 mii lei;

-Sursa - buget local -   1754.72 mii lei.

> Cheltuielile totale prevederea este de - 38300.72 mii lei.

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata L titlurilor astfel:                                                        //

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9286J urmare a aplicării Ordinului comun al MAI nr. 246/2013 ' 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor


aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ pe anul 2013 ;

Titlul n Bunuri si servicii - prevederea este de 27787.00 mii lei , aceasta valoare a fost fundamentata avand in vedere execuția bugetara a anului 2012 si indicele preturilor de consum prognozat pentru anul 2013 care este in creștere.

Prevederea bugetara a Titlului II „Bunuri si servicii „ este structurata la nivelul articolelor bugetare după cum urmeaza:

-Furnituri de birou

20.01.01

70 mii lei;

-Materiale pentru curățenie

20.01.02

80 mii lei;

-încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.03

900 mii lei;

-Apa ,canal si salubritate

20.01.04

300 mii lei;

-Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

40 mii lei;

-Piese de schimb

20.01.06

lOmii lei;

-Transport

20.01.07

15mii lei;

-Posta, telecomunicații,radio

20.01.08

70mii lei;

-Materiale cu caracter funcțional

20.01.09

220mii lei;

-Alte bunuri si servicii

20.01.30

120mii lei;

-Reparații curente

20.02

500mii lei;

-Hrana pentru oameni

20.03.01

650mii lei;

-Medicamente

20.04.01

22000mii lei;

-Materiale sanitare

20.04.02

450mii lei;

-Reactivi

20.04.03

1362mii lei;

-Dezinfectând

20.04.04

120mii lei;

-Uniforme si echipament

20.05.01

-Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

-Alte obiecte de inventar

20.05.30

-Deplasări interne ,detasari,transferări 20.06.01

-Materiale de laborator

20.09

-Cârti, publicații

20.11

-Pregătire profesionala

20.13

-Protecția muncii

20.14

-AlLe cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30


50mii lei; lOOmii lei;


lOmii lei;

3Omii lei;

lOmii lei;

5Omii lei;

30mii lei; 55Omii lei.


Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 1227.72 mii lei , in fundamentarea acestor cheltuieli s- a avut in vedere consolidarea secției de oncologie , măsură obligatorie in vederea obținerii acreditării spitalului si totodată dotarea cu aparatura medicala a spitalului conform listelor de investiții anexate.

Fata de cele de mai sus , s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru 2014-2016 pe care o supunem spre aprobare.


Direcția Economica


DIRECTOR EXECUTIV,Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,

Sef serv, bug-ctb, Laura Stanciu


JUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica                                                                                                                             ANEXA /

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014 -2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

25,776.18

38,300.72

40,090.00

42,180.00

44,270.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

25,729.88

37,073.00

39,290.00

41,380.00

43,470.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

33.10.05

19.47

30.00

35.00

40.00

45.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

786.10

820.00

860.00

900.00

950.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

23,410.80

35,255.00

37,375.00

39,410.00

41,435.00

venituri din contracte tncnejate cu airectnie de sanatate puonca am sume alocate oe ia Dugetui de

33.10.30

183.51

200.00

220.00

230.00

240.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

246.60

241.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-16.30

-573.00

-300.00

-300.00

-300.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.09

1,099.70

1,100.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

46.30

1,227.72

800.00

800.00

800.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

16.30

573.00

300.00

300.00

300.00

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

30.00

654.72

500.00

500.00

500.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

23,984.25

38,300.72

40,090.00

42,180.00

44,270.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

23,937.95

37,073.00

39,290.00

41,380.00

43,470.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

23,937.95

37,073.00

39,290.00

41,380.00

43,470.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

8,711.08

9,286.00

9,585.00

9,875.00

10,175.00

Cheltuieli safariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,319,94

6,750.00

6,985.00

7,215.00

7,445.00

Salarii de baza

10.01.01

5,100.63

5,400.00

5,600.00

5,800.00

6,000.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

402.44

445.00

460.00

470.00

480.0g,

Alte sporuri

10.01.06

389.14

430.00

440.00

450.00

460$'

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

//£. 4-

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

392.44

435.00

440.00

445.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

td

Indemnizații de delegare

10.01.13

o'

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

*DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

35.29

40.00

45.00

50.00

55.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

619.63

630.00

650.00

670,00

700.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,771.51

1,906.00

1,950.00

1,990.00

2,030.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,342,03

1,430.00

1,450,00

1,460.00

1,470.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

31.59

35.00

40,00

45.00

50.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

328.69

365.00

370.00

380.00

390.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

17.73

20.00

25.00

30,00

35,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

51.47

56,00

65.00

75.00

85.00

TITLUL ii BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

15,226.87

27,787.00

29,705.00

31,505.00

33,295.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,378.71

1,825.00

2,245.00

2,535,00

2,815.00

Furnituri de birou

20.01.01

51.91

70.00

80.00

90.00

100.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

64.48

80.00

100.00

120.00

140.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

734.53

900.00

1,100.00

1,200.00

1,300.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

169.49

300.00

400.00

450.00

500.00

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

30.10

40.00

45.00

50.00

55.00

Piese de schimb

20.01.06

1.90

10.00

20.00

30.00

40,00

Transport

20.01.07

10.57

15.00

20.00

25.00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

58.30

70,00

80.00

90.00

100,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

185.03

220.00

250.00

300.00

350.00

Alte bunuri sî servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

72.40

120,00

150.00

180.00

200.00

Reparații curente

20.02

850.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03,02)

20,03

534.24

650.00

700.00

750.00

800.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

534.24

650.00

700.00

750.00

800.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

11,599.53

23,932.00

25,130.00

26,340.00

27,550.00

Medicamente

20.04.01

10,273,32

22,000.00

23,000.00

24,000.00

25,000.00

Materiale sanitare

20.04.02

324,66

450.00

500.00

600.00

700.00

Reactivi

20.04.03

956.29

1,362.00

1,500,00

1,600.00

1,700.00

Dezinfectând

20.04,04

45.26

120.00

130,00

140.00

150.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

288.70

200.00

270.00

340.00

410.00

Uniforme si echipament

20.05.01

65.09

50.00

60.00

70.00

80.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

20,05

50.00

60.00

70.00

80.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

203,56

100.00

150.00

200.00

250,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20,06.01+20.06.02)

20.06

0,04

10.00

20.00

30.00

40,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.04

10.00

20.00

30.00

40.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

15.80

30.00

35.00

40.00

45,00

Ce rceta re-dezvo I ta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.69

10.00

15.00

20.00

25.00

Consultanta si expertiza

20.12X-—


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Pregătire profesionala

20.13

34.15

50.00

55.00

60.00

65.00

Protecția muncii

20.14

14.08

30.00

35.00

40.00

45.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șt servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20,24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

510.93

550.00

600.00

650.00

700.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol sî reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Rondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

510.93

550.00

600.00

650.00

700.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii nrecedenti si recuDerate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

46.30

1,227.72

800.00

800.00

800.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabite (FEN) postaderare (cod 56.01 ta 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

46.30

1,227.72

800.00

800.00

800,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

46.30

1,227.72

800.00

800.00

800.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

46.30

1,062.72

300.00

300.00

300.00

Construcții

71.01.01

241.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

46.30

821.72

300.00

300.00

300.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

165.00

500.00

500.00

500.00

r

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,


SPITALUL


V PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiSca| 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești

PLOIEȘTI

Nr.

/ Data


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59, Județul Prahova

LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL Anul 2013


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

Aparat de radiologie fix cu doua posturi in varianta digitala

Buc

1

15

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.959/27.022013, Confirmarea cofinantării aut. adm. publice locale..........,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Ecograf4 D

Buc

1

8.75

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.967/27.022013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice locale...........

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Ecograf cu sonda musculo-scheletala

Buc

1

4.5

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.960/27.02.2013, Confirmarea cofinantării aut adm. publice locale...........

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Masa operatorie

Buc

1

3.825

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.956/27.02.2013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice.locale..........,

Nota de fundamentare priVind^riecesyatea și oportuniatea realizării?.<^nr:c.:7.72013/'\ elaborată de DSPJ (s[ne‘xateV. CO FIN ANTARE -5 %'dj n valoare^?\ obiectivului        !“>H                 I'

Aparat anestezie

Buc

1

1.6

Nota de fundamentarea ^i^iulin,pdbli^ local nr.956/27.02.2013^G66firmă>ya^ cofinanțării aut. adm. pubîicbMbeall^.......,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Lampa scialitica

Buc.

1

2.8

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.956/27.02.2013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice locale..........,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Aparat climatizare si sterilizare aer

Buc

1

11.25

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.956/27.02.,2013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice locale..........,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Trusa pentru intervenții chirurgicale laparoscopice

Buc

1

20

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.956/27.02.2013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice locale...........

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Linie endoscopie

Buc

1

8

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.956/27.02.2013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice locale...........

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Echipament pentru tratarea cancerului de piele ( Sistem de radioterapie de profunzime)

Buc

1

65

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.958/27.02.2013, Confirmarea cofinanțării aut. adm. publice locale..........,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate)

COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

Instalație de telecobaltoterapie cu masa de tratament cu accesorii (simulator radioterapie, sistem computer plan tratament .aparatura dozimetrica,instalație after loading )

Buc

1

349

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.955/27.02.2013, Confirmarea cofinantării aut. adm. publice locale..........,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE -5% din valoarea obiectivului

ART.71.03. Reparații capitale aferente activelor fiscale.

Consolidare si refunctionalizare a secției de Oncologie medicala cu compartimentul de Chirurgie generala si ATI ( etapa a 1 l-a)

Buc.

1

90

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței a organizat licitația pentru proiectare ( anul 2007) si execuția lucrării (anul 2008) , in urma careia a fost finalizata in anul 2010, in proporție de aproximativ 50% ( etapa I).

In aceste condiții este necesara continuarea lucrărilor ( etapa a II-a ) in vederea finalizării lucrărilor de        consolidare        si

refunctionalizare    a    acestui

obiectiv.

COFINANTARE- 3% din valoarea obiectivului

Construcție buncăr pentru radioterapie cu energii inalte destinate afecțiunilor neoplazice

Buc

1

75

Nota de fundamentare a spitalului public local nr.953/27.02.2013, Confirmarea cofinantării aut. adm. publice locale..........,

Nota de fundamentare privind necesitatea și oportuniatea realizării.....nr....../2013,

elaborată de DSPJ (anexate) COFINANTARE- 3% din valoarea obiectivului

TOTAL

654.725

MANAGERDIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL

Ec. Bmaru^Gabriela

SEF SERVICIU ADM.

Ing. Georgespu Silviu


SPITALUL


MBIMIfțMI PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

HUIWuWUr       Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești

PLOIEȘTI_______________________________________

Nr / Data

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII Anul 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

II. Dotări independente

din care: art. 71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Electrocardiograf portabil

buc

6

66

Sunt necesare in secțiile de Medicina Interna, Fiziorecuperare, Reumatologie, Oncologie, deoarece cele existente au un grad de uzura care necesita frecvente reparații si exista riscul unor rezultate eronate.

2.Pompa tip Infusomat

buc

8

80

Aceaste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare secției de Oncologie, pentru tratamentele cu citostatice ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

3. Cazane de apa calda 70 kw.

buc

3

25

Aceste cazane, destinate producerii de agent termic de incalzire precum si de apa calda menajera in centralele proprii ale spitalului, sunt necesare inlocuirii celor trei cazane existente , deoarece sunt defecte si ' sunt nefunctionabile.

4.Centrifuga de laborator pentru minim 24 vacutainere

buc

1

8

Centrifuga este necesara laboratorului de analize de sânge pentru separarea serului de elementele figurate (masa reitrocitara). Aparatul care se afla acum in dotarea laboratorului este amrtizat 100% si prezintă uzura fizica si morala avansate.

5.Statie de includere la parafina

buc

1

60

Este necesara in Laboratorul de Anatomie Patologica pentru includerea parafinei in probele biologice (țesuturi)

6.Centrifuga de laborator pentru 4 vacutainere

Buc.

1

3

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru separarea serului de masa eritrocitara.

7.Frigider pentru banca de sânge cu doua sertare.

Buc.

1

10

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru stocarea sângelui in condiții de , siguranța.

8.Echipament pentru incalzirea sângelui.

Buc.

1

5

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru incalzirea sângelui, in momentul administrării pacientului.

9.Rețea oxigen medicinal la secțiile: Reumatologie si Fizioterapie

metri

300

75

Aceste lucrări de realizare a rețelei de oxigen la cale doua secții sunt imperios necesare, ca si criteriu de acreditare a spitalului

TOTAL

332

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu Silviu


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din SPONSORIZĂRI

Anul 2013

MANAGER

ihaela CarmenDIRECTOR FIN Ec. ButarCIAR-CONTABIL abriela


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu SilviuNominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

U/m

Cantitate

Valoare mii lei (cu TVA)

Nota de fundamentare

1

2

3

I. Achiziții de imobile

-

-

-

-

din care :

art. 71.01.01.

CONSTRUCȚII

1.Construcție Buncăr pentru radioterapie cu energii inalte, pentru afecțiunile antineoplazice.

buc

1

241

Din valoarea inițiala a sponsorizării (474 mii lei) au fost finalizate si plătite următoarele etape:

studiu de prefezabilitate studiu de fezabilitate caiet de sarcini documentația de execuție (incluzând avizele necesare)

Trebuie inceputa faza de construcție a buncărului, cu finanțare din suma restanta de 241 mii lei.

TOTAL

241

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat m discuții proiectul de hotărâre privind

nn// Jb/ V-

7

,/\CL

MANAGER    /q     A

Dr. Dumitru Mihaela Carmen:^0

? ‘ nV0\^

? Â zDIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Butî ru Gabrielași a emis: