Hotărârea nr. 134/2013

Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 -2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA                   L

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 134

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 -2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

-vazand expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești,dl.Iulian Badescu si a comisiei de buget-finante,control,administrarea domeniului public si privat,studii,strategii si prognoze - Alexandru Paul Palas,Ionut Cristian Ionescu,Sanda Dragulea,Nicoleta Cătălină Bozianu, precum si Raportul de Specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

-In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

-In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-In conformitate cu :

 • - O.M.S. 1043/2010 - privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;

-Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;

 • - Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • - O.U.G.nr.l9/mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

 • - Ordinul comun al M.A.I. nr.246/2013 si al M.F.P. nr.248/2013 privinc aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului generai centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013;

 • - In temeiul art.36 alin.4 lit.a si a art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016,conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba Listele de investiții ale Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013,conform anexelor 2,2a si 2b,care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Ordonatorul principal de credite si Spitalul de Boli Infectioase Ploiești se insarcineaza cu aducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios,Achiziții Publice Contracte va adduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

Președinte

GeorgeJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013,Legea nr.6/2013-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,cu Normele metodologice de aplicare din 13 ian.2011,OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,actualizate la zi,precum si O.U.G.nr.l9/mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale.

De asemenea, s-a tinut cont de prevederile Ordinului Comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P.nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013.

Nivelul la care se ridica prevederile spitalului este:

 • -  Venituri: 11 647,21 mii lei;

 • -  Cheltuieli: 11 647,21 mii lei(din care suma alocata din bugetul local este de 1200 mii lei);

Menționam ca: cheltuielile de personal sunt dimensionate doar la numărul de posturi ocupate si la nivelul lunii decembrie 2012,rezultat din aplicarea O.U.G.nr.l9/mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale; nivelul cheltuielilor materiale este foarte aproape de cel din anul 2012 iar diferența care se observa totuși intre propunerea pentru anul 2013 si realizarea din anul 2012 rezulta din neincasarea sumelor aferente Programului HIV/SIDA (de la Casa de Asigurări) pentru un buget deja aprobat si


capital reflectate de listele de investiții,acestea arata preocuparea ulii li zării s^mei< de 572 mii lei pentru achiziționarea unui aparat de radiologie (din sponsori^n^-—^^ efectuarea unor lucrări de reparații capitale la Secția Copii a spitalului( 270 miî^eilC^ din sponsorizări si 140 mii lei din bugetul local).

Fata de cele menționate mai sus,avand in vedere Raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

CONSILIERI:

Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ione^Su Sanda Dragulea

PRIMAR,

—Iulian BadescuNicoleta Cătălină Boziai Silviu Sorin Constantin

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 s-a făcut in baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, a Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, precum si a Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

De asemeni, s-a tinut cont de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice,O.U.G.nr.l9/mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariate si a Ordinului comun al MAI nr.246/2013 si al MFP nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013.

In baza celor menționate mai sus,constituind autorizarea legala de întocmire,s-a procedat la estimarea veniturilor si a cheltuielilor exercițiului bugetar 2013,astfel:

I. VENITURI - total: 11 647,21 mii lei,din care:

 • 1) Venituri din prestări servicii - 105,33 mii lei; - se refera la veniturile realizate din analize medicale efectuate la cerere,practica școlara scoli postliceale asistenți medicali,taxa insotitori bolnavi,taxe de concurs,chirii încasate pentru aparat cafea si


  prevederilor contractelor anul 2013.

  modificările


altele. S-a estimat o suma mai mare decât cea realizata anul anterior avand posibilitatea introducerii coplatii in sistemul sanitar.

 • 2) Venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurări de Sanatate Pr 9364,76 mii lei; - in acest caz,se evidențiază estimarea pentru contractul inch vederea derulării Programului HIV / SIDA (6337,84 mii lei) si, pentru activitatea pur . spitaliceasca,contractele pentru cazuri rezolvate(DRG), spitalizare de zi si investigații paraclinice.Conținutul acestor contracte este reglementat de HG 1388/2010 si O .M.S.nr. 1591/2010 (Programe de sanatate),HG 1389/2010 (Contractul Cadru pentru anii 2011-2012 referitor la serviciile spitalicești), modificata prin H.G.557/2011,Ordinul Ministrului Sanatatii/Casei Naționale de Asigurări de Sanatate nr. 1723/950/27.12.2011 - Normele metodologice de aplicare a contractului cadru.Pana la data prezenta s-a prelungit valabilitatea incheiate anul anterior,după care, trebuiesc incheiate contractele pe Urmeaza ca, după incheierea contractului anual,, sa fie făcute corespunzătoare in totalul sumei precum si in trimestrializarea acesteia,element deosebit de important pentru incheierea angajamentelor legale al căror termen de plata depinde de data la care se va incasa suma de la Casa de Asigurări de Sanatate; aceasta suma se decontează după ce sunt realizate cazurile(bolnavii) contractate,in perioada in care au fost contractate. Faptul ca avem o creștere de 3026,97 mii lei fata de realizările anului 2012 nu arata o estimare foarte mare a nivelului ce se va contracta cu Casa de Asigurări de Sanatate in 2013 ci arata ca incasarile anului 2012 nu au fost la nivelul bugetului(angajamentelor legale),acestea urmând sa se faca in anul curent.Șuma neincasata pentru Programul HIV / SIDA este de 2860,38 mii lei iar diferența pana la 3026,97, de 166,59 mii lei reprezintă o, estimare mărită a contractului cu Casa pentru servicii medicale datorata creșterii cheltuielilor de personal prin recuperarea reducerilor salariale din anul 2010.

 • 3) venituri din contracte incheiate cu Direcția de Sanatate Publica Prahova - 55,87 mii lei; sunt contracte incheiate in baza OUG 48/2010 precum si a OMS 1029/2010, referindu-se la Programul de sanatate nr. 1.2.2 - centrul de consiliere si testare HIV / SIDA precum si plata unui medic rezident incepand cu 01.01.2013 (care,prin lege are dreptul si la tichete de masa - finanțare de la Ministerul Sanatatii prin Direcția de Sanatate Publica Prahova).

 • 4) venituri din donații si sponsorizări - 921,25 mii lei - s-a evidențiat suma incasata de spital de la Fundația Timken in trim.IV 2012,constituita in depozit pe termen la Cec Bank S.A.Cea mai mare parte a acestei sume va fî folosita la investitii(842,6 mii lei) iar restul la achiziționarea de obiecte de inventar.

 • 5) - venituri din subvenții de la bugetul local - 927,5 mii lei;am estimat aceasta suma luând ca baza execuția anului 2012.

 • 6) - Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

sanatatii - 272,5 mii lei; se solicita aceasta suma in conformitate ce mențiunile din Lista de Investiții, in baza art.190 alin.(6) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările la zi, care prevede ca “bugetele locale participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare si funcționare,respectiv bunuri si     servicii,investiții,reparații     capitale,consolidare,extindere      si


modernizare,dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare transferate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație i locale”.

II. CHELTUIELI - total: 11 647,21 mii lei, din care:

Titlul I - “Cheltuieli de personal” -2886 mii lei; aceasta suma se incadreaza in plafonul stabilit in conformitate cu prevederile Ordinului comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P. nr.248/2013,enuntat mai sus.

La nivel de articol,aceasta suma se distribuie astfel:

 • -   10.01. - “cheltuieli salariale in bani”-2 175,33 mii lei;

 • -   10.02 - “ cheltuieli salariale in natura” - 100,32 mii lei;

 • -  10.03 - “contribuții” - 610,35 mii lei;

Tiltlul II - “ Bunuri si servicii” - 7 646,65 mii lei,din care,la nivel de articol:

 • -  20.01.-“bunuri si servicii” - 444,55 mii lei;

 • -  20.02.- “reparații curente” - 17,85 mii lei;

 • -  20.03 - “hrana” - 47,5 mii lei;

 • -  20.04 - “medicamente si materiale sanitare” - 6 875,43 mii lei;

 • -  20.05 - “bunuri de natura obiectelor de inventar” - 96,53 mii lei;

 • -  20.09 - “materiale de laborator” - 7 mii lei;

 • -  20.11. - “cârti,publicații si materiale documentare” - 4 mii lei;

 • -  20.13 - “pregătire profesionala” - 10 mii lei;

 • -  20.14 - “protecția muncii” - 2 mii lei

 • -  20.30 - “alte cheltuieli” - 141,79 mii lei

TITLUL XII Active nefînanciare”

 • -  71.01.01. - “construcții” - 112,5 mii lei — se refera la asfaltarea curții interioare a spitalului cu beton asfaltic sau pavaj pe fundație supla(66 mii lei) si la lucrări de amenajare a aleilor unitatii si montarea de dale inierbate(46,5 mii lei) -buget local;

 • -  71.01.02 - “mașini,echipamente si mijloace de fransport” - 572 mii lei - se refera la achiziționarea unui aparat de radiologie (sponsorizări);

 • -  71.01.03 - “mobilier,aparatura birotica si alte active corporale” - 20 mii lei - se refera la achiziționarea unui server de capacitate mare care sa asigure funcționarea permanenta a calculatoarelor asa incat sa se poata elibera retete electronice in orice moment.

 • -  71.03 - “reparații capitale aferente activelor fixe”- 410,06 mii lei - se refera la efectuarea de imbunatatiri/modernizari la clădirea - secție copii - din doua surse: sponsorizări: 270,06 mii lei si buget local: 140 mii lei.

Consideram ca este necesar a se explica următoarele:

 • a)Partile componente,subcapitolele,bugetului centralizat care a furnizat datele pentru intocmirea Anexei nr.l,in cazul cheltuielilor de personal,sunt următoarele:

 • -  centrul de consiliere si testare HIV / SIDA( 1 persoana);

 • -  medic rezident (1 persoana)

 • -  cabinetul HIV / SIDA si cabinetul Antirabic(3 persoane);

 • -  spitalul propriu-zis;

- veniturile proprii (pentru tichete de masa,coroborat cu spitalul);                 £

 • b) prin natura contractului,la Centrul de Consiliere si testare HIV / ȘIE)A, la /§ cabinetul HIV / SIDA si la cabinetul Antirabic precum si la Rezidenti

decât cheltuieli de personal.

 • c) La “venituri proprii” - venituri din prestări servicii - structura bugetului a cumva impusa de evoluția estimata a contractului de servicii medicale cu Casa de Asigurări,in sensul ca in cazul nerealizarii indicatorilor contractați,sa putem angaja fondurile din aceasta sursa.

 • d) La sponsorizări,conform legii, respectam destinația din contractele incheiate deja iar la estimarea incasarilor am luat in considerare nevoia de reparații capitale care s-ar putea mari si s-ar putea acoperi din incasari cu aceeași destinație.

 • e) Programul HIV / SIDA face parte din suma contractata cu Casa de asigurări, si are valoarea estimata cea mai mare,6 337840 lei,aferenta medicamentelor ce se distribuie in ambulatoriu de specialitate( prin cabinetul HIV / SIDA menționat mai sus,ale cărui cheltuieli de personal sunt suportate din contract separat cu Casa de Asigurări de Sanatate).

 • f) “Spitalul” - se refera la cheltuielile aferente exclusiv asistentei medicale spitalicești,stabilite in principal prin estimarea contractului la DRG,spitalizare de zi si investigații paraclinice.

 • g) Cu privire la estimarea bugetului pe anii 2014-2016: la cheltuieli de personal s-a menținut același nivel ca in anul 2013 iar la bunuri si servicii s-a folosit ca baza de calcul media anuala a indicelui preturilor de consum pentru acești ani,ca indicator macroeconomic estimat de I.N.S; in luna martie 2013.In cadrul bugetului centralizat al spitalului,componenta “buget local” cuprinde la estimările pentru anii 2014-2016 sume egale sau mai mici decât propunerea


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Profira GabrielâjGeorgeta

7            VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica.


Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiii


DIRECTOR EXECUTIV, Iulia Alina Alexandru


Sef Serviciu Buget-Contabilitate, Laura Stanciu

JUDEȚUL PRAHOVA

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești


ANEXA


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

8,576.76

11,647.21

10,891.19

11,286.14

11,700.84

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

8,545.09

10,532.65

10,891.19

11,286.14

11,700.84

Venituri din prestări servicii

33.10.08

60.33

105.33

110.00

115.00

120.00

Venituri din contractele încheiate cu Casele de Asigurări de Sanatate

33.10.21

6,337.79

9,364.76

9,764.69

10,104.14

10,460.84

Venituri din contr. încheiate cu Dir. de San.Publ. din sume alocate din veniturile proprii ale M.S.,

33.10.31

25.52

55.87

58.50

61.00

64.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

919.03

921.25

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-15.78

-842.06

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1,218.20

927.50

958.00

1,006.00

1,056.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

31.67

1,114.56

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

15.78

842.06

Subvenții din bugetele locale pt.finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

15.89

272.50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,653.96

11,647.21

10,891.19

11,286.14

11,700.84

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7,622.29

10,532.65

10,891.19

11,286.14

11,700.84

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+S1SF+S5SF+57+59)

01

7,622.29

10,532.65

10,891.19

11,286.14

11,700.84

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,561.67

2,886.00

2,992.20

2,992.20

2,992.20

Cheltuieli sal ari ale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,962.47

2,175.33

2,212.53

2,212.53

2,212.53

Salarii de baza

10.01.01

1,397.35

1,452.33

1,489.53

1,489.53

1,489.53

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

259.17

298.80

298.80

298.80

298.80

Alte sporuri

10.01.06

156.54

218.00

218.00

218.00

218.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

124.96

171.00

171.00

171.00

171.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

14.21

13.00

13.00

13.00

13.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10.24

22.20

22.20

22.20

22.20

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

55,00

100.32

134.32

134.32

134.32DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

|Tichete de masa *)

10.02.01

55.00

100.32

134.32

134.32

134.32

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

544.20

610.35

645.35

645.35

645.35

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

419.67

454.25

489.25

489.25

489.25

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9.83

11.64

11.64

11.64

11.64

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

102.32

116.44

116.44

116.44

116.44

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.49

6.47

6.47

6.47

6.47

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6.89

21.55

21.55

21.55

21.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

5,060.62

7,646.65

7,898.99

8,293.94

8,708.64

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

434.20

444.55

459.22

482.18

506.29

Furnituri de birou

20.01.01

11.45

13.00

13.43

14.10

14.81

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.47

14.00

14.46

15,19

15.94

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

106.12

100.00

103.30

108.47

113.89

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.56

30.00

30.99

32.54

34.17

Carburanți si lubrifranti

20.01.05

2.54

7.50

7.75

8.13

8.54

Piese de schimb

20.01.06

16.74

45.55

47.05

49.41

51.88

Transport

20,01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28.27

17.73

18.32

19.23

20.19

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,90

5.00

5.17

5.42

5.69

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

212.15

211.77

218,76

229.70

241.18

Reparații curente

20.02

25.14

17.85

18.44

19.36

20.33

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

68.14

47.50

49.07

51.52

54.10

Hrana pentru oameni

20.03.01

68.14

47.50

49.07

51.52

54.10

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4,488.37

6,875.43

7,102.32

7,457.44

7,830.31

Medicamente

20.04.01

4,214.28

6,719.43

6,941.17

7,288.23

7,652.64

Materiale sanitare

20.04.02

54.91

23.00

23.76

24.95

26.19

Reactivi

20.04.03

204.44

125.00

'   129.13

135.58

142.36

□ezinfectanti

20.04.04

14.74

8.00

8.26

8.63

9.11

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

13.06

96.53

99.72

104.70

109.94

Uniforme si echipament

20.05.01

30.00

30.99

32.54

34.17

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13.06

66.53

68.73

72.16

75.77

Dep

asari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Mati

îriale de laborator

20.09

13.66

7.00

7.23

7.59

7.97

Cerceta re-dezvol ta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

2.29

4.00

4.13

4.34

4.56

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1.95

10.00

10.33

10.85

11.39

Protecția muncii

20.14

0.14

2.00

2.07

2.17

2.28

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Studii sl cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice [ocale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03}

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13.67

141.79

146.47

153.79

161.48

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13.67

141.79

146.47

153.79

161.48

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

31.67

1,114.56

0.00

0j00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51.

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul Viii Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

31.67

1,114.56

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

31.67

1,114.56

0.00

0.00

0.00

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.89

704.50

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

112.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

572.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

15.89

20.00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

15.78

410.06

TITLUL XII l ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

1 ’

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MANAGER,,Director Fin.Qontabil,

Ec.Profira GabriiLISTA

poziției "Alte cheltuieli de Investiții" pe categorii de cheltuieli de finanțare pe anul 2013

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

BVC B.LOCAL cf.HCL

2013

BVC SPONS. cf.HCL

2013

Influente (+.-) B.LOCAL.

Influente ( + ,-) SPONS.

BVC

TOTAL

2013

NOTA DE

FUNDAMENTARE

I. ACHIZIȚII DE IMOBILE din care:

71.01.01. - Construcții

112.5

112.5

a)asfaltare curte inter, spital cu beton asfaltic sau pavaj pe fundație supla-66 mii lei; bjamenajare alei si si montare dale inier-bate - 46,5 mii lei;

II. DOTĂRI INDEPENDENTE din care:

71.01.02 - Mașini,echipa mente si mijl.de transp.

0

572

572

Aparat de radiologie fix

71.01.03 - Mobilier,apara tura birotica si alte active corporale;

20

20

Calculator-server pt.întreg spitalul

III. Consolidări clădiri

IV.Cheltuieli de proiectare - studii de fezabilitate

V. ALTE CHELTUIELI

ASIMILATE INVESTIȚIILOR din care:

71.01.30 - Alte active fixe

71.03 - Reparații capitale aferente activelor fixe;

140

270.06

410.06

Compartimentare mansar da clădire corp C - secția Copii, in baza unei sponsorizări obținute de la Fun datia Timken;finantarea este completata cu suma de la bugetul local;

TOTAL

272.5

842.06

1114.56


DIRECTOR FIN.-CONTABIL,
LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții" pe categorii de cheltuieli de finanțare: SPONSORIZĂRI

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

BVC SPONS.

cf.HCL

2013

Influente ( + .-) SPONS.

Prevedere total'

NOTA DE

FUNDAMENTARE

1. ACHIZIȚII DE IMOBILE din care:

71.01.01. - Construcții

II. DOTĂRI INDEPENDENTE din care:

71.01.02 - Mașini,echipa mente si mijl.de transp.

572

572

Aparat de radiologie fix

71.01.03 - Mobilier,apara tura birotica si alte active corporale;

0

0

0 .

III. Consolidări clădiri

IV.Cheltuieli de proiectare - studii de fezabilitate

V. ALTE CHELTUIELI

ASIMILATE INVESTIȚIILOR din care:

71.01.30 - Alte active fixe

71.03 - Reparații capitale aferente activelor fixe;

270.06

270.06

Compartimentare mansar da clădire corp C - secția Copii, in baza unei sponsorizări obținute de la Fun datia Timken;cererea de fin.a făcut obiectul unui proiect nou întocmit.

TOTAL

842.06

0

842.06

MANAGER,


DIRECTOR FIN.-CONTABIL,


DR.VISEAN CĂTĂLIN //^ ,

//CQ 'SPITALUL oî BOU S fectioase

* * //

* //Anexa nr.2a

APROBAT,

ORDONATORLISTA

poziției “Alte cheltuieli de investitii”defalcate pe categorii de cheltuieli de finanțare: BUGETUL LOCAL

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

BVC cf. HCL

2013

Influente (+/-) B. Local

Prevedere total

Nota de fundamentare

0

1

2

3

4

1. Achiziții de imobile din care:

71.01.01, - Construcții

112,5

112,5

 • a) asfaltare curte interioara spital cu beton asfaltic sau pavaj pe fundație supla - 66 mii lei;

 • b) lucrări amenajare alei si montarea de dale inierbate -46,5 mii lei

II. Dotări independente din care:

71.01.02 - Mașini,echipoamente si mijloace de transport

71.01.03 - Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

20

20

Calculator - server pt.intreg spitalul

III. Consolidări clădiri

IV. Cheltuieli de proiectare

-studii de fezabilitate

V. Alte cheltuieli asimilate

Investițiilor

din care:

71.01.30 - Alte active fixe 71.03 - Reparații capitale aferente activelor fixe

140

140

Compartimentare mansarda clădire corp C-sectia Copii, ca finanțare alaturata sponsorizării Timken pt.care s-a întocmit un nou proiect-cerere de finanțare.

TOTAL

272,5

272,5


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC.PROFIRA GABRIELA^EORGETA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind                  *31/0

te <>&// <£o/f S<>2o/£          / y

și a emis:Data:   QjU)(^SECRETAR,