Hotărârea nr. 133/2013

Hotãrârea nr. 133 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIESTI pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 133              /

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE »

PLOIEȘTI pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badcscu, a comisiei dc buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr. 6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013,

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba lista de investiții pe anul 2013 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr .2 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite si Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari .

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința c<                  ^derile prezentei hotarari.


^Contrasemnează Secretar;

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 -Legea nr. 5 / 2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273 / 2006 cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2013.

Veniturile totale sunt de 6.000,00 mii lei astfel:

 • 1. venituri proprii:        600,00 mii lei;

 • 2. subvenții:            5.400,00 mii lei

Cheltuieli totale sunt de 6.000,00 mii lei sunt structurate astfel:

■ 1. Cheltuieli de personal: 1.753,00 mii lei;

 • 2. Cheltuieli materiale: 3.437,00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli de capital:    810,00 mii lei.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic si de agrement al grădinii zoologice, parcului si plajei, precum si din serviciile specifice adăpostului de câini fara stapan. In completarea veniturilor proprii este necesara alocarea de subvenții de la bugetul local in suma de 5.400,00 mii lei.

Pentru desfasurarea întregului complex de activitati aferent celor peste;.

//i^   ■s"''      """X.'

140 ha ale Parcului Memorial « Constantin Stere », acest serviciu de specialitate .v—-.

II o

presupune efectuarea de cheltuieli curente pentru anul 2013 in suma totala de..-'..//

.   .                                                  a    v W4v

5.190,00 mii lei. Pe partea de investiții s-au avut in vedere proiectele de'--^.'^ dezvoltare a parcului si grădinii zoologice in scopul exploatării ulterioare potențialului turistic si economic al acestui obiectiv precum si alinierii la normele europene din domeniu, in suma de 810,00 mii lei. Având in vedere faptul ca, pentru a realiza condiții de bunăstare conform ordinului 1798/2007, in care sunt specificate norme care sa protejeze siguranța, atat a publicului vizitator, cat si a animalelor din colecție, se impune construirea a trei căsuțe căptușite pentru struti (unde vor fi si inchisi, peste iarna) si a unei căsuțe simple, pentru adapostirea căprioarelor in cazuri extreme (căldură excesiva, uscăciune, frig, etc.). In anul 2011 au fost amenajate locuri dejoacă noi în parc. Investiția s-a ridicat la suma de 155.000 lei. Locurile de joacă au fost amenajate atât conform normelor și legislației din România, cât normativelor și legislației în domeniu a Comunității Europene, fiind omologate pe teritoriul României . Având în vedere că Parcul „Constantin Stere" este vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane, o mare pondere având-o copii de vârstă școlară și preșcolară, se impune ca în perimetrul acestor locuri de joacă să se aplice un covor de cauciuc cu scopul de oferi protecție și siguranță utilizator.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI

VIZAT,

VICEPRIMAR


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarire privind aprobarea bugetului de venituri al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Plo pe anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate- administrarea s' gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești. în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 — Legea nr. 5 / 2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273 / 2006, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2013, după cum urmeaza:

TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

6.000,00 mii lei

600,00 mii lei

5.400,00 mii lei


6.000,00 mii lei

1.753,00 mii lei

3.437,00 mii lei 810,00 mii lei.


-subvenții

TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

La partea de venituri Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești isi propune realizarea de venituri proprii in suma de 600,00 mii lei, provenite preponderent din activitati specifice adăpostului de câini fara stapin precum si din activitati de agrement(gradina zoologica, parcare, debarcader, pescuit, manej, etc.). In completarea veniturilor proprii, pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital sunt necesari 5.400,00 mii lei subvenții de la Consiliul Local Ploiești.

La partea de cheltuieli, detalierea acestora, in funcție de specificu activitatilor, consta in :Cheltuieli de personal -1.753,00 mii lei: pentru determinarea^fondului de salarii am luat in calcul nivelul de salarii de baza aferent lunii /Se^fempfie^,.^ 2012, prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției U^ralSW|/^ -Finanțelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației J si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/20 l^rîVindA^ aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general'' centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013.

> Pentru acest fond de salarii unitatea isi va constitui si va dalora contribuții pentru asigurări sociale de stat(CAS), contribuții pentru bugetul asigurărilor de șomaj, contribuții pentru fondul de asigurări de sanatate(CASS), fond risc si accidente, contribuții pentru concedii si indemnizații.

> Cheltuieli cu bunuri si servicii - 3.437,00 mii lei, pe articole de cheltuieli, acest titlu este compus din:

 • •  Furnituri de birou ~ 15 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

 • •  Materiale pentru curățenie - 20 mii lei necesari pentru igenizare adăposturi animale;

 • •  încălzit, iluminat si forța motrice - 350 mii lei ; menționam ca la fundamentarea acestei sume am luat in calcul atit consumurile diferențiate in funcție de sezonalitate;

 • •  Apa, canal, salubritate: 60 mii lei - necesari pentru consumul de apa, pentru vidanjare fose septice, pentru chirie containere si gunoi menajer;

 • •  Carburanți si lubrifianti - 200 mii lei necesari pentru parcul auto al ' instituției precum si pentru utilajele mici (drujbe, trimere, etc.);

 • •  Piese de schimb - 50 mii lei necesari pentru intretinerea mijloacelor de transport, utilajelor, agregatelor precum si a motouneltelor;

 • •  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - 15 mii lei pentru telefonie fixa si acces internet;

 • •  Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 45 mii lei necesari pentru: revizii si verificări periodice si ocazionale parc auto, service calculatoare, case de marcat, utilaje si agregate, prestări servicii medicina muncii, revizii instalații electrice si de gaze, procesări foto, reumpleri cartuș, anunțuri publicitare, etc;

 • •  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - 391 mii lei necesari pentru achiziția de semințe diverse, ingrasaminte, ierbicide, fungicide, materiale de construcție, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, etc precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si

“ funcționare;

 • • Hrana animale - 550 mii lei: suma este dimensionata pentru acoperirea necesarului minim de hrana a celor peste 350 animale si parțial pentru cei peste 600 câini fara stapan cazați in adăposturile stabilimentului.

 • •  Medicamente - 35 mii lei si materiale sanitare -15 mii lei: prevederea este necesara pentru asistenta veterinara de specialitate precum si pentru

operațiunile de capturare, tratare a câinilor fara stapan din Ploiești si din alte localitati.


Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamehf de-protecție 385 mii lei din care: 85 mii lei necesari pentru respectarea minimala a legislației in domeniul protecției muncii si 300 mii lei obiecte de inventar de scurta durata sau mica valoare.;

Deplasări, detasari, transferări: solicitam suma de 34 mii lei acoperirea cheltuielilor deplasărilor impuse de condiții obiective.;

Cârti, publicații si materiale documentare: 10 mii lei necesari pentru achiziționarea de cârti de specialitate in domeniile juridic, contabilitate, veterinar, al nutriției animalelor precum si monitoare oficiale, etc.;

Consultanta si expertiza: 50 mn lei necesari pentru achitarea expertizelor impuse de diferite controale;

Pregătire profesionala: este necesara suma de 20 mii lei pentru participarea personalului la diverse cursuri de perfecționare;

Alte cheltuieli: 25 mii lei vor fi utilizați pentru: asigurări personal (ingrijitori animale, hingheri, utilizatori motounelte), asigurări de răspundere civila fata de terti(inec, vătămări corporale in gradina zoo si in spatiile de joaca, calamitati naturale) si asigurări auto; iar suma de 1.167mii lei va fi utilizata pentru: autorizații diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizare, incinerare cadavre animale, verificări metrologice, fond handicapați, servicii de paza, etc.

Cheltuieli de capital - 810 mii lei sunt necesari pentru dotări si lucrări,

prezentate in anexa numărul 2 la proiectul de hotarare.

Fundamentarea dotărilor si lucrărilor de investiții este detaliata in anexa nr.3 la raportul de specialitate.

Fata de cele expuse propunem aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 si estimări pe anii 2014-2016.


DIREC LauraSEF SERV.FIN.-CONTAB Liliana Tataru

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

SI CONTRACTE,

Razvan Manea /, CONSILER J

ValentinaVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMIC Director executiv: NicoletaSef serv. Buget, împrumuturi/ Laura StanciuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS,

CONTRACTE,

Director executiv: Iulia Alina Alexandru


JUDEȚUL PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTU1N STERE" PLOIEȘTI


ANEXA nr.1 Ia H.C.L.nr.____/2013


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTMTATIl FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anii 2014-2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

5,849.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

4,077.00

5,270.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

Venituri proprii

33,10.08

500,00

600.00

600.00

600.00

600.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37,10,03

-1,772.00

-730.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

5,349.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,772.00

730.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10,04

1,772.00

730.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,849.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,077.00

5,190.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,077.00

5,190.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,655.00

1,753.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,303.00

1,385.00

1,560.00

1,560.00

1,560,00

Salarii de baza

10.01.01

1,145,00

1,220.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10,01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

12,00

12,00

12.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

■7\

Alte drepturi salariale in bani

10,01,30

158,00

160.00

228.00

228.00

228.00'.

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

//);0d

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

352,00

368.00

440.00

440.00

4fțo:o,o

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

273.00

280.00

334.00

334,00

3^4:00

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03,02

7.00

6.00

7,00

7.00

^âo

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

67.00

70.00

82.00

82.00

82':^ j

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03,04

2,00

2.00

3.00

3.00

3.00 *

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

| Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03,06

3.00

10.00

14.00

14.00

14.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,422,00

3,437.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

979.00

1,146.00

1,876.00

1,876.00

1,876.00

Furnituri de birou

20.01.01

11.00

15.00

-15,00

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

20.00

20.00

. 20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

350.00

350.00

350.00

350.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

60.00

60.00

60,00

60.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

181.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Piese de schimb

20.01.06

27.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.00

45.00

45.00

45.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

365.00

391.00

1,121.00

1,121.00

1,121.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

500.00

550.00

550.00

550.00

550.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

500.00

550.00

550.00

550.00

550.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

45.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Medicamente

20.04.01

30.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Materiale sanitare

20.04.02

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

466.00

385.00

385.00

385.00

385.00

Uniforme si echipament

20.05.01

80.00

85.00

85.00

85.00

85.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

386.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0S.02)

20.06

22.00

34.00

34.00

34.00

34.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

22.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

50.00

50.00

50.00

50.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

_____A

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

/r          .

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

_

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniu! apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo i

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

396.00

1,192.00

1,025.00

1,025.00

1,025.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime deasigurare non-viata

20.30.03

18.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

378.00

1,167.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,772.00

810.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,772.00

810.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,772.00

810.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,772.00

810.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

1,449.00

650.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

75.00

80.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

169.00

80.00

Alte active fixe

71.01.30

79.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOCONTABIL SEF,ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" P L O I E S I I

LISTA DE INVESTIȚII 2013


mii lei

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget

DOTĂRI

225

1

Rețea video

80

2

Casuta simpla

14

3

Casuta căptușită - 3 buc

51

4

Echipamente Skate Park

80

INVESTIȚII IN CONTINUARE

585

1

Locuri de joaca in parc - aplicat covor de cauciuc(studiiU proiect 'execuție)

100

2

Magazie sera - reamenajare

60

3

Împrejmuire parțiala gradina zoo

250

4

Fanar - reabilitare

80

5

Maternitate scroafe - reabilitare

75

6

Voliera maimuțe - reamenajare

20

TOTAL INVESTIȚII

810

ANEXA nr.3 la H.C.L nr,

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

1. REȚEA VIDEO - 80 mii lei

Este o extindere a dotării “Sistem de supraveghere”.

Pentru o monitorizare mai bună a zonelor care s-au dovedit a fi țintă frecventă a activităților nocturne a celor care sustrag și/sau distrug bunurile din patrimoniul instituției, este necesară extinderea actualului sistem de supraveghere video.

Această extinere constă în suplimentarea cu camere video color, compatibile cu actualul sistem de supraveghere, plus materialele aferente montării acestora.

Montarea acestor camere să fie făcută de către o firmă specializată, firmă care să ofere și o garanție cu privire la lucrarea executată.

Se solicită aceasta întrucât actualul sistem nu acoperă suprafața de monitorizare, având în vedere că în ultimul an calendaristic instituția a făcut investiții noi (de exemplu: căsuțele de lemn si panouri de gard de jur Împrejurul lacului, panouri modulare din lemn, obiective care sunt amplasate pe o arie mare). Precizez că în ultima perioadă la aceste obiective s-a constatat furtul a trei cabluri ce alimentează cu curent electric căsuțele de lemn, scândurile panourilor de gard și panourilor modulare din lemn au fost deteriorate și/sau furate. înlocuirea obiectelor sustrase, respectiv repararea celor deteriorate implică costuri suplimentare, neprevăzute în buget, motiv pentru care este necesară extinderea sistemului de supraveghere.


 • 2. CASUTA SIMPLA -14 mii lei

3. CASUTA CĂPTUȘITĂ - 51 mii lei

Având in vedere faptul ca, pentru a realiza condiții de conform ordinului 1798/2007, in care sunt specificate norme care sa protejeze siguranța, atat a publicului vizitator, cat si a animalelor din colecție, se impune construirea a trei căsuțe căptușite pentru struti(unde vor fi si inchisi, peste iama) si a unei căsuțe simple, pentru adapostirea căprioarelor in cazuri extreme(caldura excesiva, uscăciune, frig, etc.)

Casuta simpla - 1 bucata * 14 mii lei

Structura trebuie realizata din lemn, 10/10, imbracata in scândura, de jur imprejur, iar acoperișul din tabla, prevăzut cu doua aplecatori, in partea din fata si una din părțile laterale.

Casuta trebuie sa fie prevăzută cu usa dubla(2/20), care se va deschide in exterior si un geam fix de termopan, de aproximativ 1,20 m/l,20m.

Casuta căptușită -3 bucăți * 17 mii lei

Aceste căsuțe trebuie fixate pe fundație cu armatura de fier, sa aiba structura din patrat de 10/10, exteriorul din O.S.B.3(de exterior), interiorul din dulapi de 5, iar intre dulap si O.S.B., vata minerala de 10 cm. grosime, inclusiv pe tavan.

Acoperișul trebuie realizat din tabla cutata.

De asemenea, casuta trebuie sa aiba usa dubla(2,5/2), care se deschide in exterior si geam(l/l,20), cu deschidere oscilobatanta.

4. ECHIPAMENTE SKATE PARK - 80 mii lei

Având în vedere că Municipiul Ploiești dispune de o suprafață verde de 174.500 metri pătrați, iar Parcul Memorial „ Constantin Stere “ reprezintă o oază de liniște și verdeață, atât pentru locuitorii Ploieștiului, cât și ai localităților învecinate, se impune amenajarea unei zone de skating.

'Deoarece Municiupiul Ploiești nu dispune de prea multe zone de skating, propuneme achiziționarea echipamenteleor in vederea amenajării unei astfel de zone in incinta Parcului Meorial “Constantin Stere”.

Achiziționarea echipamentelor de Skate parc are in vedere creșterea atractivitatii parcului si atragerea unui număr cat mai mare de vizitatori.

INVESTIȚII IN CONTINUARE • 1. LOCURI DE JOACĂ IN PARC - APLICAT COVOR DE

CAUCIUC (STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT

TEHNIC ȘI EXECUȚIE) - 100 mii lei

în anul 2011 au fost amenajate locuri de joacă noi în parc. Investiția s-a ridicat la suma de 155.000 lei. Locurile de joacă au fost amenajate atât conform normelor și legislației din România, cât normativelor și legislației în domeniu a Comunității Europene, fiind omologate pe teritoriul României. Având în vedere că Parcul „Constantin Stere" este vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane, o mare pondere având-o copii de vârstă școlară și preșcolară, se impune ca în perimetrul acestor locuri de joacă să se aplice un covor de cauciuc cu scopul de oferi protecție și siguranță utilizator.

2. MAGAZIE SERA - REAMENAJARE - 60 mii Iei

Pentru asigurarea condițiilor prevăzute în Legea Arhivelor nr. 16/1996 de păstrare a documentelor arhivistice întocmite de compartimentele unității este necesară reamenajarea corpului clădire (continuare magazie seră), corp care va avea ca destinație “cameră arhivă”.

Acesta este necesară întrucât actualmente arhiva unității este depozitată în trei încăperi diferite, numărul de dosare depozitate în anii 2010 și 2011 depășește cifra de 250/an, și altă încăpere pentru a depozita dosarele corespunzătoare anului 2011 nu mai există.

Camera arhivă trebuie să aibă următoarele caracteristici

 • -  încăperea să fie de grad I de rezistență la foc și sa reziste la cutremure;

 • -  Planșeul de rezistență va trebui să aibă o rezistență la încărcare la minim 800 kg/m2;

 • -  Ferestrele și ușa de acces vor fi prevăzute cu grilaje metalice;

 • -  Geamurile trebuie să fie opace pentru a proteja documentele față de acțiunea agenților ce determină praf, lumina solară, solicitări la uzura mecanică;

Isr ap o c ■' Sistemul de colectare al apei pluviale să nu treacă prin arhi^a^iar < în cazul teraselor să se organizeze măsuri de evacuare a lor în dazul • blocării sifoanelor de colectare;


încăperea de arhivă să ofere protecție pentru solicitări la uzură mecanică, variații de temperatură și umiditate, temperatura excessive, surse de infecție sau întreținere a agenților biologici, pericol de foc, inundații sau infiltrații de apă;

Instalațiile de apă, canalizare, vor ocoli în măsura posibilităților camera de arhivă.

3. ÎMPREJMUIRE PARȚIALA GRADINA ZOO - 250 mii lei

Solicitam aceasta investiție ca urmare a evenimentului înregistrat in dimineața zilei de 28.08.2012, in cadrul unitatii, soldat cu moartea cangurului din colecția grădinii zoologice. Comisia de anchetă și persoanele abilitate (D.S.V Ploiești si Garda de mediu Ploiești) au impus, pentru securizarea grădinii zoologice, împrejmuirea cu gard.

Pentru împrejmuirea grădinii zoo, sunt necesari aproximativ 1000 m de gard, iar pentru confecționarea acestuia sunt necesare următoarele materiale:

 • -  rectangulară 50/50 - 35 bare

 • -  rectangulară 50/50 - 45 bare

 • -  plasă bordurată 2/2 - 70 buc

 • - țeavă 060 6m - 145 buc

 • -  plasă de Buzău - 174 buc

 • -  fier beton 018 290 buc /6m

 • -  electrozi 100 kg

 • -  beton 30 mc

 • -  vopsea 300kg

 • -  discuri 50 buc

 • -  pensule 100 buc

Estimam valoarea acestui obiectiv la suma de 250.000 lei, pentru execuția construcției in sine, in funcție de propunerile proiectantului.

4. FANAR - REABILITARE - 80 mii lei

Actualul fanar este amplasat intre clădirea administrativa si grajdul unde sunt cazate o parte din animalele erbivore pe timpul iernii.

Aici sunt depozitate cantitatile de fan lucerna (fan de munte, fan borceag) si paie folosite atat in hrana animalelor, cat si pentru așternutul acestora.

Pe timpul verii aici se mai depozitează, de pe o zi pe alta, masa verde in vederea palirii pentru a putea fi data in consum animalelor .

Deoarece acesta a fost ridicat cu mult timp in urma, acoperișul si plasa imprejmuitoare se afla intr-o stare avansata de degradare. Porțiunea betonata din interiorul fanarului prezintă găuri si nu mai este bine delimitată, iar stâlpii de susținere au ruginit.

Din acest motiv, furajele depozitate sunt expuse mucegairii, situație in care acestea nu mai pot fi administrate in hrana animalelor. Un furaj mucegăit duce la imbolnavirea animalelor si chiar la declanșarea de avorturi spontane.

De asemenea, mecanismele de inchidere ale porților, din cauza uzurii, s-au degradat, câinii si pisicile putând intra in incinta fanarului, situație care nu poate fi controlata.

Acest lucru trebuie eliminat pentru a reduce riscul transmiterii de boli animalelor in ieslea carora ajunge furajul.

Reamenajarea fanarului ar asigura condiții optime pentru pastrarea furajului depozitat, in asa fel incat acesta sa nu-si piarda proprietățile nutritive, necesare in asigurarea sanatatii si a bunăstării animalelor.


scroafe”.

Precizam ca in prezent, construcția nu poate asigura condiții de bunăstare a animalelor, pereții si pardoseala sunt degradate din cauza timpului, acoperișul permite pătrunderea apei, ușile si geamurile nu se inchid.

Menționam ca este necesara reamenajarea acestei clădiri pentru cazarea unora dintre animalele din colecția Grădinii Zoologice, iar acestea au nevoie de condiții optime, care sa le asigure o stare de sanatate perfecta.

6. VOLIERA MAIMUȚE - REAMENAJARE - 20 mii lei

Având in vedere prevederile Legii 191/2002 si ale Ord. 1798/2007, referitoare la asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor din colecțiile grădinilor zoologice, este necesara reamenajarea volierei maimuțelor.

De asemenea, in momentul de fața, vizitatorii nu pot observa bine animalele, asa incat se impune o inaltare si o lărgire a volierei pentru a le oferi o perspectiva de ansamblu asupra spațiului, permitandu-le sa se poata bucura de experiența de a fi martori ai vieții maimuțelor din colecția grădinii noastre.

In acest fel, rolul educativ al grădinii zoologice, rol stipulat in legislația de specialitate, poate fi atins, ridicând standardele instituției noastre la cele ale unei instituții europene.ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" P L O I E

LISTA DE INVESTIȚII 2013

mii lei

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget

DOTĂRI

185

1

Rețea video

40

2

Casuta simpla

14

3

Casuta căptușită - 3 buc

51

4

Echipamente Skate Park

80

INVESTIȚII IN CONTINUARE

585

1

Locuri de joaca in parc - aplicat covor de cauciuc(studiu+proiect+executie)

100

2

Magazie sera - reamenajare

60

3

împrejmuire parțiala gradina zoo

250

4

Fanar - reabilitare

80

5

Maternitate scroafe - reabilitare

75

6

Voliera maimuțe - reamenajare

20

TOTAL INVESTIȚII

770


JUDEȚUL PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTUIN STERE" PLOIEȘTI


ANEXA nr.1 la H.C.L.nr.____72013

CONFORM ȘEDINȚA DIN DATA DE 08^6^20^3 LLfcJJȘ


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATIl FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anii 2014-2016Cod indicator


REALIZĂRI

2012


PROPUNERI 2013


ESTIMĂRI
2014


2015


2016


TOTAL VENITURI - din care:5,849.00


5,960.00


6,000.00


6,000.00


6,000.00VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:4,077.00


5,190.00


6,000.00


6,000.00


6,000.00
Venituri proprii

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare


Subvenții de ia bugetele locale pentru instituții publice


VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:


Varsamînte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare


33.10.08


37.10.03


43.10.0937.10.04


500.00


600.00


600.00


600.00


600.00


-1,772.00


5,349.00


1,772.00


1,772.00


-770.00


5,360.005,400.00


5,400.00


5,400.00

770.00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,849.00

5,960.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,077.00

5,190.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,077.00

5,190.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,655.00

1,753.00

2,000.00

2,000.00

2,000,00

Cheltuieli salariale in bani (cod10.01.01 la 10.01.16+10,01.30)

10.01

1,303.00

1,385.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

Salarii de baza

10.01,01

1,145.00

1,220.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

12.00

12.00

12.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

158.00

160.00

228.00

228.00

228.00

Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

352.00

368.00

440.00

440.00

440.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

273.00

280.00

334.00

334.00

334.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7.00

6.00

7.00

7.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

67.00

70.00

82.00

82.00

82.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

10.00

14.00

14.00

14.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,07 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2,422,00

3,437.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Bunuri si servicii (cod 20,01,01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

979,00

1,146.00

1,876.00

1,876.00

1,876.00

Furnituri de birou

20.01.01

11.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

20.00

20.00

20.00

20.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

300.00

350.00

350.00

350.00

350.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

181.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Piese de schimb

20.01.06

27.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.00

45.00

45.00

45.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

365.00

391.00

1,121.00

1,121.00

1,121.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

500.00

550,00

550.00

550.00

550.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

500.00

550.00

550.00

550.00

550.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

45.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Medicamente

20.04.01

30.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Materiale sanitare

20.04.02

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

466.00

385.00

385.00

385.00

385.00

Uniforme si echipament

20.05.01

80.00

85.00

85.00

85.00

85.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

386.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

22.00

34.00

34.00

34.00

34.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

22.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

50.00

50.00

50.00

50.00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

20.00

20.00

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Q

îl

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

1

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

396.00

1,192.00

1,025.00

1,025.00

1,025.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

18.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

378.00

1,167.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,772.00

770.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,772.00

770.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,772.00

770.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,772.00

770.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

1,449.00

650.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

75.00

80.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

169.00

40.00

Alte active fixe

71.01.30

79.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

/; /.■

# £7 L

CONTABIL SEF,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

0 i

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

și a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data: