Hotărârea nr. 132/2013

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 132

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:


Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, și Silviu Sorin Constantin, precum și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe 2013 și ale Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

Având în vedere prevederile Ordinului M.A.I. nr. 246/2013 și Ordinului M.F.P. nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.


215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aprobă lista de investiții pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Aprobă nota de fundamentare privind investițiile pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios, Achiziții publice, Contracte va duce la cunoștință celor interesați.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ


EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești este elaborat și fundamentat în conformitate cu prevederile: Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe 2013 și ale Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Ordinului M.A.I. nr. 246/2013 și Ordinului M.F.P. nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013, Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat, prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2001, în scopul promovării și susținerii sportului de performanță, precum și încurajării sportului de masă în municipiul Ploiești.

în structura sportivă a instituției au fost înființate prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/27 aprilie 2012 - Secția de judo și Hotărârea Consiliului Local nr.474/20 decembrie 2012- Secția de atletism.

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere asigurarea surselor financiare necesare pentru desfășurarea activității curente pentru toate secțiile de sport: handbal feminine senioare (evoluează în cadrul Ligii Naționale de Handbal) și junioare cu 4 grupe(junioare II, III, IV și minihandbal, Habdbal masculin seniori (evoluează în cadrul Ligii Naționale de Handbal) și juniori, fotbal copii și juniori, gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere), sah, karate, box, patinaj viteză, judo, baschet și atletism, precum și pentru desfășurarea activității, în condiții optime, în toate bazele sportive aflate în administrația Clubului Sportiv Municipal Ploiești cu cheltuieli de personal (organigrama și ștatul de funcții prevede 79 posturi din care sunt ocupate 48) și cheltuieli materiale cu întreținerea acestora (Bazin Vega, Sala “Leonard Doroftei”, Baza Sportivă “Ilie Oană” și Complexul Hipodrom).

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2013 a fost întocmit, fundamentat și elaborat astfel:

Venituri totale în cuantum de 9.140,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie         340,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local           8.800,00 mii lei.

Cheltuieli totale în cuantum de 9.140,00 mii lei reprezentând:

 • -  capitolul 10 „Cheltuieli de personal”     858,00 mii lei

 • -   capitolul 20 „Bunuri și servicii”        8.082,00 mii lei

ZA /xA"

capitolul 70”Cheltuieli de capital”        200,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al

Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.                                                                                    vROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013 și estimări pentru anii 201

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

în structura sportivă a instituției au fost înființate prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/27 aprilie 2012 - Secția de judo și prin Hotărârea Consiliului Local nr.474/20 decembrie 2012- Secția de atletism.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat în scopul promovării și susținerii sportului de performanță, precum și încurajării sportului de masă în municipiul Ploiești, propune bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, în sumă totală de 9.140,00 mii lei, în conformitate cu prevederile: Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe 2013 și ale Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Ordinului M.A.I. nr. 246/2013 și Ordinului M.F.P. nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013, Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată și actualizată, Legii 1447/2007- privind aprobarea normele financiare pentru activitatea sportivă, Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2013 a fost întocmit, fundamentat și elaborat astfel:

Venituri totale în cuantum de 9.140,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie         340,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local           8.800,00 mii lei.

Cheltuieli totale în cuantum de 9.140,00 mii lei reprezentând:

capitolul 10 „Cheltuieli de personal” 858,00 mii lei capitolul 20 „Bunuri și servicii”        8.082,00 mii lei

capitolul 70”Cheltuieli de capital”        200,00 mii lei


 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 858,00 mii Iei reprezentând:

-10.01.01- “salarii de bază” - 672,00 mii lei

-10.03. - contribuții - 186,00 mii Iei

-10.03.01 - “contribuții de asigurări sociale de stat” - 140,00 mii lei

 • - 10.03.02 - “contribuții de asigurări de șomaj” - 4,00 mii lei

-10.03.03 - „contribuții de asigurări de sănătate” - 35,00 mii lei

 • - 10.03.04-„contribuții de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale” -

1,00 mii lei

-10.03.06-“contribuții pentru concedii și indemnizații” - 6,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 8.082,00 mii lei

# 20.01 - Bunuri și servicii - 6.937,00 mii lei:

 • - 20,01.01 - “Furnituri de birou”- 30,00 mii lei - pentru acoperirea cheltuielilor, pentru anul 2013, cu furniture de birou la Sala Leonard Doroftei, Bazinul Vega, Baza Sportivă Ilie Oană și Complexul Hipodrom și reprezintă rechizite (creioane, pixuri), hârtie de scris, dosare, bibliorafturi, consumabile pentru copiatoare, calculatoare, imprimate tipizate pentru activitatea financiar-contabilă, personal și administrativă.

 • - 20.01.02 - “Materiale pentru curățenie”- 50,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor, pentru anul în curs 2013, cu materiale de curățenie la Sala Leonard Doroftei, Bazinul Vega, Hipodrom și Baza Sportivă Ilie Oană;

 • - 20.01.03 - “Încălzit, iluminiat și forță motrică” -600,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu consum gaze și energie electica la Sala Leonard Doroftei, Bazinul Vega, Hipodrom și Baza Sportivă Ilie Oană.

 • - 20.01.04 - “Apă, canal și salubritate” - 45,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu consum apă, taxe pentru canalizare, servicii salubritate, la Sala Leonard Doroftei, Bazinul Vega, Hipodrom și Baza Sportivă Ilie Oană

 • - 20.01.05 - “Carburanți și lubrifianți” - 85,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu combustibil pentru cele doua autoturisme și autocarul din dotare.

 • - 20.01.06. - “Piese de schimb”- 10,00 mii Iei necesară pentru piese de schimb la cele două autoturisme și un autocar din dotarea instituției

 • - 20.01.08. - “Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet”- 60,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu telefonia și internetul la Sala Leonard Doroftei, Bazinul Vega, Hipodrom și Baza Sportivă Ilie Oană;

 • - 20.01.09 — “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” 5.805,00 mii Iei după cum urmează:

  indemnizații, mecftai^fi'^ ari medicale^


  ieli cu indemnizatiîf&s • - Handbal feminin -2.000,00 mii lei - pentru cheltuieli cu pregătire, cantonamente, alimentație de efort, transferuri, medicale, taxe etc.

 • - Handbal feminin junioare - 150,00 mii lei - pentru ch

cantonamente, alimentație de efort, transferuri, vize medicale - secția este formată din 5 grupe de copii și junioare.

 • - Handbal masculin - 2.000,00 mii lei - pentru cheltuieli cu indemnizații, meciuri oficiale și de pregătire, cantonamente, alimentație de efort, transferuri, asigurări medicale, vize și analize medicale, taxe etc.

 • - Handbal masculin juniori - 100,00 mii lei pentru cheltuieli cu indemnizațiile, meciuri, cantonamente, alimentație de efort, transferuri, vize medicale - secția este formată din 2 grupe de copii și juniori

 • - Fotbal juniori - 200,00 mii lei pentru cheltuieli cu indemnizațiile, meciuri, cantonamente, alimentație de efort, transferuri, vize medicale - secția este formată din 200 de copii ce alcătuiesc 10 grupe care participă la toate competițiile organizate de AJF Prahova și unde în anul 2012 au obținut rezultate foarte bune

 • - Gimnastică ritmică - 80,00 mii lei necesari pentru indemnizații, pregătirea și organizarea de concursuri, vize medicale, etc.

 • - Sah - 75,00 mii lei - pentru deplasări la concursuri, taxe de participare și de înscriere, cazare și masă pe durata deplasărilor. Lotul de copii, juniori și seniori a obținut la concursurile naționale și internaționale rezultate foarte bune.

 • - Karate - 75,00 mii lei necesari pentru pregătirea, participarea la concursuri interne și internaționale, vize, taxe.

 • - Patinaj viteză, - 120,00 mii lei necesari pentru pregătirea, participarea la concursuri interne și internaționale, vize, taxe.

 • - Box - 100,00 mii lei - pentru pregătirea și participarea la diferite competiții, indemnizații de efort, taxe de participare, vize medicale, etc.

 • - Judo - 120,00 mii lei - pentru pregătirea și participarea la diferite competiții, indemnizații de efort, taxe de participare, vize medicale, etc.

 • - Atletism - 100,00 mii lei - pentru pregătirea și participarea la diferite competiții, indemnizații de efort, taxe de participare, vize medicale, etc.

 • - Baschet - 85,00 mii lei - pentru pregătirea și participarea la diferite competiții, indemnizații de efort, taxe de participare, vize medicale, etc.

 • - Sportul pentru toți - 100,00 mii lei pentru organizarea unor activități ale sportului de masă (Cupa Primăverii, Cupa Unirii, Cupa Mărțișorului, Zilele Orașului Ploiești, Cupa 1 Iunie, Cupa Toamnei, Cupa 1 Decembrie, Cupa Moș Crăciun)

 • - Legea 350/2005 - 300,00 mii lei pentru finanțări nerambursabile.

 • - Hipodrom- 200,00 mii lei pentru organizarea și premierea reuniunilor de trap ce se desfășoară la sfârșit de săptămână.

20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” 252,00 mii lei cuprinde necesarul pentru serviciile de verificări și revizii la instalațiile electrice, de gaze, a echipamentelor de aer condiționat, serviciile de întreținere a parcului auto, materiale privind bazele, diverse prestări servicii cu întreținerea bazelor din dotare.


20.02. “Reparații curente”- 150,00 mii lei pentru efectuarea uno întreținere la bazele aflate în dotare (amenajarea unui cabinet medical de Sport Leonard Doroftei și a unei încăperi cu destinație de casierie ] Vega conform legislației în vigoare)

20.04. “Medicamente și materiale sanitare” -  140,00 mii Iei necesari pentru

medicamentele și materialele sanitare pentru toate secțiile de sport din cadrul Clubului.

20.05. “Bunuri de natura obiectelor de inventar”- 300,00 mii lei necesari pentru echipamentele sportivilor - 200,00 mii lei și alte obiecte de inventar - 100,00 mii lei pentru toate secțiile de sport și pentru bazele sportive aflate în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

20.06 “Deplasări, detașări, transferări”- 70,00 mii lei necesari pentru deplasările interne - 35,00 mii lei și în străinătate - 35,00 mii le, ale sportivilor la competiții și concursuri.

 • -  20.11 “Cărți, publicații și materiale documentare” - 5,00 mii lei pentru cărți de specialitate economică, abonamente ziare și Monitorul Oficial

 • 20.13  “Pregătire profesinală” - 30,00 mii lei pentru pregătirea și perfecționarea personalului din cadrul bazelor sportive și a secțiilor de sport din Clubului Sportiv Municipal Ploiești, la diferite seminarii și cursuri cu tematici referitoare la legislația în domeniile de specialitate, financiar - contabil, protecția muncii și resurse umane.

 • 20.14 “ Protecția muncii 30,00 mii lei pentru toate bazele din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

 • -  20.30. “Alte cheltuieli”- 420,00 mii lei: cheltuieli cu chiriile sportivilor care nu locuiesc în Ploiești, închiriere de baze sportive -280,00 mii lei și alte cheltuieli cu serviciile 135,00 mii lei

 • 3. Titlul XII “Active nefinanciare” - 200,00 mii lei

 • - 71.01.03. -“ Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”- 100,00 mii lei: pentru dotarea obiectivului de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia cu porți handbal, coșuri de baschet suspendate, aparat curățat suprafața de joc conform Anexei nr.2.

 • - 71.01.30- “Alte active fixe (inclus ive reparații capitale)” 100,00 mii lei necesari pentru asistență tehnică și reproiectare schimbare destinație spații pentru obiectivul de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia.

Pentru anii 2014 - 2016 proiectul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești va fi intocmit, fundamentat și elaborat cu subvenția de la bugetul local la nivelul anului 2013 astfel:

Venituri totale în cuantum de 9.232,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie         432,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local            8.800,00 mii lei.

Cheltuieli totale în cuantum de 9.232,00 mii lei reprezentând:


capitolul 10 „Cheltuieli de personal” capitolul 20 „Bunuri și servicii” capitolul 70”Cheltuieli de capital”

950,00 mii lei

8.082,00 mii lei

200,00 mii leiDirecția Administrație publică, Juridic

Contencios,Achiziții Publice,Contracte


Direcția Economică,exandruSef Serviciu Buget - Contabilitate


Laura Stanciu

JUDEȚUL PRAHOVA

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

9.056,11

9.140,00

9.232,00

9.232,00

9.232,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

8.846,79

8.940,00

9.032,00

9.032,00

9.032,00

Venituri proprii

33.10.08

256,11

340,00

432,00

432,00

432,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

8.800,00

8.800,00

8.800,00

1.800,00

8.800,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-209,32

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

209,32

200,00

200,00

200,00

200,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

209,32

200,00

200,00

200,00

200,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.056,11

9.140,00

9.232,00

9.232,00

9.232,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8.846,79

8.940,00

9.032,00

9.032,00

9.032,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8.846,79

8.940,00

9.032,00

9.032,00

9.032,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

826,41

858,00

950,00

950,00

950,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

647,80

672,00

750,00

750,00

750,00

Salarii de baza

10.01.01

647,80

672,00

750,00

750,00

750,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent piatii cu ora

10.01.11

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

178,61

186,00

200,00

200,00

200,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

135,15

140,00

150,00

150,00

150,00 /

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,23

4,00

5,00

5,00

5,00 /

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

10.03.03

33,77

35,00

37,50

37,50

37,50 ț

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,97

1,00

1,50

1,50

1,50 X

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,49

6,00

6,00

6,00

6,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cad 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

8.020,38

8.082,00

8.082,00

8.082,00

8.082,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7.043,98

6.937,00

7.032,00

7.032,00

7.032,00

Furnituri de birou

20.01.01

27.36

30,00

30,00

30,00

30,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

44,80

50,00

50,00

50,00

50,00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

515,25

600,00

600,00

600,00

600,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

41,23

45,00

45,00

45,00

45,00

Carburanți si [ubrifianti

20.01.05

69,47

85,00

85,00

85,00

85,00

Piese de schimb

20.01.06

6,54

10,00

10,00

10,00

10,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

50,99

60,00

60,00

60,00

60,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.039,96

5.805,00

5.900,00

5.900,00

5.900,00

Aîte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

248,38

252,00

252,00

252,00

252,00

Reparații curente

20.02

142,79

150,00

150,00

150,00

150,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

92,59

140,00

140,00

140,00

140,00

Medicamente

20.04.01

71,49

100,00

100,00

100,00

100,00

Materiale sanitare

20.04.02

21,10

40,00

40,00

40,00

40,00

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

303,51

300,00

300,00

300,00

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

174,87

200,00

200,00

200,00

200,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

128,64

100,00

100,00

100,00

100,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

66,25

70,00

70,00

70,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

16,25

35,00

35,00

35,00

35,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

50,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Materiale de laborator

20.09

C e re eta re-d ez voi ta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,82

5,00

5,00

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

4,94

30,00

30,00

30,00

30,00

Protecția muncii

20.14

24,47

30,00

30,00

30,00

30,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public tocat, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

z/c

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

1 r

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

\\w

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

vP

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

|Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

338,03

420,00

325,00

325,00

325,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

2,50

5,00

5,00

5,00

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

257,10

280,00

280,00

280,00

280,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

78,43

135,00

40,00

40,00

40,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

209,32

200,00

200,00

200,00

200,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

209,32

200,00

200,00

200,00

200,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

209,32

200,00

200,00

200,00

200,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

209,32

200,00

200,00

200,00

200,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

149,71

100,00

100,00

100,00

100,00

Alte active fixe

71.01.30

59,61

100,00

100,00

100,00

100,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT y /

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul gafen/

85.01


ORDONATOR TERTIAR L


Prof. Augustin lafjțâ
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

LISTA INVESTIȚIILOR PE ANUL 2013


mii lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cantitatea

Propunere

2013

1

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

porți handbal

3

20,00

2

coșuri baschet

3

60,00

3

aparat curățat suprafața de joc

1

20,00

TOTAL 71.01.03

100,00

71.01.30

Alte active fixe

(inclusive reparații capitale)

4

Finanțare pentru continuarea proiectului de modernizare si reproiectare schimbare destinație spații pentru obiectivul de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia

100,00

TOTAL 71.01.30

100,00

TOTAL 71.01.

200,00


Sef Serv.Achizitii Publice,

Stere Medi


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Investițiile propuse pentru anul 2013, în valoare de 200,00 mii lei constau în:

 • - „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”- 100,00 mii Iei: porți de handbal, coșuri de baschet suspendate, aparat curățat suprafața de joc pentru obiectivul de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia.

 • I. Informații financiare:

 • 1. Valoarea proiectului - 100.000 lei

 • 2. Creditele de angajament 100.000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 100.000 lei

 • 4. Graficul de finanțare - trimestrul III

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea a trei porți de handbal, trei coșuri suspendate și a unui aparat de curățat suprafața de joc este necesară pentru desfășurarea în condiții optime a activițății în Sala Sporturilor Olimpia.

în aceste condiții propunem achiziționarea acestora .

 • 6. Cheltuieli cu întreținerea - costurile cu întreținerea vor fi mici deoarece acestea vor fi noi și vor beneficia de garanție

II. Informații nefinanciare: achiziționarea este necesară pentru asigurarea, în bune condiții, a activițăților ce se vor desfășura la Sala Sporturilor Olimpia.

 • - “Alte active fixe (inclusive reparații capitale)” 100,00 mii lei necesari pentru asistență tehnică și reproiectare schimbare destinație spații pentru obiectivul de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia.

I. Informații financiare:

 • 1. Valoarea proiectului - 100.000 lei

 • 2. Creditele de angajament 100.000 lei

 • 3. Creditele bugetare - 100.000 lei

 • 4. Graficul de finanțare - trimestrul II

 • 5. Analiza cost - beneficiu: asistența tehnică este necesară, conform contractului cu proiectantul, pentru modernizarea și extinderea obiectivului Sala Sporturilor Olimpia

 • 6. Cheltuieli cu întreținerea - nu este cazul

II. Informații nefinanciare: asistență tehnică și reproiectare schimbare destinație spații pentru obiectivul Sala Sporturilor Olimpia este necesară pentru desfășurarea, în condiții bune, modernizării și extinderii acesteia.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:

OaKL


Data:


PREȘEDINTE,

Paul PalașSECRETAR,

Sanda Dragulea