Hotărârea nr. 131/2013

Hotãrârea nr. 131 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 – 2016, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu,si a comisie de bugel finanțe, control administarea domeniului public si privat, studii , strategii si prognoze Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Boziam Silviu Sorin Constantin precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Pai Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuie al acestei instituții, pe anul 2013 si estimările pentru anii 2014 - 2016 al Filarmonicii „Pai Constantinescu” Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea Bugetului de stat pe 20K precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale,Legii 6/2013 - privin bugetul asigurării sociale de stat pe anul 2013, cu modificările si completările ulterioare i conformitate cu pevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcție Generale a Finanțele Prahova nr.99/2013, Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor n 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea niveluh maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatih administrative teritoriale pe anul 2013;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a, din Legea n 215/2001-republicată si actualizata, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimativ pentru ar 2014 - 2016, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, ca face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aproba Programul minimal al acțiunilor culturale pe anul 2013, al Filarmonic „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta d prezenta hotarare.

Art.3. Aproba lista de investiții pe anul 2013, a Filarmonicii „paul Constantinescu Ploiești, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Ordonatorul principal de credite si Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploies se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publica Juridic Contencios Contracte va aduce

cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013

\ j Contrasemnează Secre^a^ Oana Cristina Iaco

0


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2013

si estimativ pentru anii 2014 - 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, a fost fundamentat si elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - privind bugetul de stat pe anul 2013, precum si ale Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, Legea 6/2013-privind asigurările sociale de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinul Comun al Ministerului Administatiei si Internelor nr. 246/2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administative teritoriale pe anul 2013.

La fundamentarea bugetului s-a avut in vedere obiectivele acestei instituții inscrise in Regulamentul de Organizare si in Planul cu programele si proiectele culturare minimale, raportate la nevoile impuse de o societate in permanenta schimbare si evoluție in plan economic , politic, social si cultural, cu un diversificat evantai de activitati, pornind de la cale umanist științifice, artistice pana la cele cu profil tehnico-aplicativ.

La baza structurii proiectului de buget stau activitatii organizate anual „Eminescu si muzica”, „Pentru dumneavoastră Doamna”, „Festivalul International Nichita Stanescu”, Festivalul Irina Loghin”, Festivalul Ioan Cristu Danielescu”, Concursul National Paul Constantinescu” etc.

Cheltuielile de capital sunt in suma de 60 mii lei, reprezentând achiziția unui instrument cu coarde - țambal, necesar orchestrei populare din cadrul instituției.

Pentru anul 2013 veniturile totale sunt in suma de 3.433,5 mii lei. Cheltuielile totale sunt in suma de 3.433,5 mii lei astfel : la cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 2775 mii lei avandu-se in vedere legislație in vigoare, iar la bunuri si servicii s-a prevăzut suma de 658,5 mii lei.

PRIMAR, iliali Badescu

Consilieri

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian lom

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Boziaw

Silviu Sorin Constantin


Filarmonica

„Paul Constantinescu,,

PLOIEȘTI - ROMANIA

Str. Anton Pann, nr. 5

Tel.:+40 - 244 - 597508

TeL/Fax : +40 - 244 - 515841

VIZAT

VICEPRIMAR

IULIAN LIVIU TRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu44 Ploiești, pentru anul 2013 si estimările pentru anii 2014-2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013-privind bugetul de stat pe anul 2013, precum si ale Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, Legea 6/2013-privind asigurările sociale de stat pe anul 2013, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinul Comun al Ministerului Administatiei si Internelor nr. 246/2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr. 248/2013-privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administative teritoriale pe anul 2013 :

Mii lei

Venituri totale

3433.5

din care :

-venituri proprii

133,5

-subvenții alocate de la bugetul local

3300

Cheltuieli totale

3.433,5

din care :

1. Cheltuieli curente - din care :

3.433,5

-cheltuieli de personal

2775

-cheltuieli materiale

658,5

din care :

-bunuri si servicii

378,5

- obiecte de inventar

10

- reparații curente

- deplasări, detasari

70

- alte cheltuieli

200

Cheltuieli de capital

60

- instrument muzical

60

Cheltuielile totale la nivelul anului 2013, sunt propuse in suma de 3433,5 mii lei, cuprinzând:

  • I.    “Cheluieli de personal” , in suma de 2775 mii lei. Acestea sunt stabilite, in conformitate cu prevederile Legii 284/2010 , in corelație cu statul de plata, pe luna Decembrie 2012, dar si cu programul de activitate pe anul 2013, in ceea ce privește colaboratorii (dirijori, solisti, suplimenti). Menționam ca s-a aprobat susținerea examenului, pentru promovarea in grade profesionale, in conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 6563 “privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual”.

  • II.   “Cheltuieli cu bunuri si servicii”, sunt estimate, in suma de 658,5 mii lei. Acestea sunt formate din sume strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitățile instituției, cu procurarea materialelor de întreținere, precum si a materialelor de producție folosite la realizarea spectacolelor si a celorlalte activitati artistice specifice instituției noastre. In anul 2013, sumele sunt la nivelul anului 2012, urmând ca in funcție de creșterea preturilor, la furnizori sau prestatori, procedam la rectificarea acestora.

  • III.  Cheltuieli de capital sunt in suma de 60 mii lei.

La acest capitol se impune achiziția unui țambal pentru orchestra populara a instituției, instrument imperios necesar pentru desfasurarea activitatilor artistice, intrucat nu deținem un astfel de instrument emblematic pentru spectacole populare. Dorim aprobarea acestei sume pentru achiziția unui astfel de instrument, deoarece dorim sa oferim o sonorizare adecvata muzicii populare de calitate, atat in sala noastra de spectacole, cat si in aer liber din diferite locații din comunitatea locala.

  • IV.  Estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru anii 2014-2016 are in vedere alocarea din Bugetul Local a subvenției la nivelul anului 2013.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


Lupu^milia


Direcția Economica

Director Executiv : Nicoleta Craciudoiu0 8 APR 2013Sef serv. Buget, împrumuturi,

Laura Stanciu

Direcția Administrație Publica

Juridic- Contencios Contracte

Director Executiv

Iulia Alina Alexandru

JUDEȚUL PRAHOVA

FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTMTATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anii 2014 -2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

3.489,07

3.433,50

3.433,50

3.433,50

3.433,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

2.890,16

3.373,50

3.433,50

3.433,50

3.433,50

venituri din serbări si spectacole, manifestariculturale

33.10.19

189,34

133,50

133,50

133,50

133,50

donații si sponsorizări

37.10.01

10,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-598,91

-60,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

3.289,73

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

598,91

60,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

598,91

60,00

0,00

0,00

0,00

-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.797,00

3.433,50

3.433,50

3.433,50

3.433,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.797,00

3.433,50

3.433,50

3.433,50

3.433,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.197,00

3.433,50

3.433,50

3.433,50

3.433,50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.580,00

2.775,00

2.955,00

2.955,00

2.955,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

2.050,00

2.150,00

2.330,00

2.330,00

2.330,00

Salarii de baza

10.01.01

1.617,25

1.700,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

124,14

150,00

180,00

180,00

180,00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

248,40

300,00

350,00

350,00

350,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de lă locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

530,00

625,00

625,00

625,00

625,00

| Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

400,00

450,00

450,00

450,00

450,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8,67

15,00

15,00

j 5 00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca st boii profesionale

10.03.04

23,55

40,00

40,00

40,00

40,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20,00

20,00

20,00

20,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

617,00

658,50

478,50

478,50

478,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

448,50

378,50

378,50

378,50

378,50

Furnituri de birou

20.01.01

2,81

5,50

5,50

5,50

5,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4,25

9,00

9,00

9,00

9,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

44,72

80,00

80,00

80,00

80,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,68

30,00

30,00

30,00

30,00

Carburanți si iubrifianti

20.01.05

12,52

15,00

15,00

15,00

15,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16,36

25,00

25,00

25,00

25,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

191,07

114,00

114,00

114,00

114,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100,00

100,00

100,00

100,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

19,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

17,02

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90,00

70,00

70,00

70,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

66,30

70,00

70,00

70,00

70,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

14,40

15,00

15,00

15,00

15,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

20.18

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03}

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04*20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

120,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

589,91

60,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

589,91

60,00

0,00

0,00

0,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

598,91

60,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

598,91

60,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

598,91

60,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

_______

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01Anexa 2

LISTA PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII DE REALIZATÎN ANUL 2013

Nr. Crt.

Denumirea programului/proiectul ui cultural

Nivelul de interes/grupuri țintă

Descrierea sumară a programului/proiectului și a coorganizatoriior

Rezultate așteptate

Perioada de desfășurare

1.

Evocare sentimentală - Eminescu și muzica

Interes local/public tineri elevi și studenți

Scurtă prezentare a personalității poetului, urmat de spectacol muzical cu lucrări pe versurile poetului.

Dezvoltarea interesului tinerei generații față de creația eminesciană

(luna Ianuarie)

2.

„ Pentru dumneavoastră Doamna" - spectacol de varietăți dedicat zilei de 8 Martie

Interes local/public de toate vârstele iubitori de asemenea gen artistic

Spectacol de varietăți: muzică, dans popular, momente vesele, muzică ușoară.

Spectacol organizat în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor și Școala Populară de Artă Ploiești.

Atragerea publicului local către acest gen de spectacol, mai ales a tinerei generații, dar și a celor fideli (pensionarii)

(luna Martie)

3.

Hristos a înviat -Concertul de muzică vocal simfonic dedicat sfintelor sărbători a Paștelui

Interes local public de toate vârstele

Muzica religioasă are un impact deosebit la spectatori.

Educarea tinerei generații în spiritul respectului față de tradiția creștin ortodoxă.

(luna Aprilie)

4.

Festivalul Internațional de poezie Nichita Stănescu

Interes internațional. Public tânăr și adult.

Festivalul se va desfășura în mai multe locații: Colegiul "I.LCaragiale", Casa Memorială "Nichita Stănescu", unde Cvartetul "ARTYS' a susținut un recital "IN MEMORIAM-"Nichita Stănescu", la care participa ca invitați oameni de cultură, actori, poeți, muzicieni, etc.

Popularizarea creației marelui poet născut la Ploiești.

(luna Martie)

5.

Concert estival ocazionat de zilele orașului

Interes local, public de toate vârstele iubitor al acestui gen muzical

Un concert special cu lucrări de larga popularitate din literatura muzicala universala si romaneasca

Aducerea de bucurii sufletești cetățenilor municipiului Ploiești

Luna mai

6.

Turneu artistic Italia (Goritzia, Varallo, Cantun

Nivel internațional/public european Italia.

Susținerea unui turneu de concerte, cu lucrări din literatura muzicală universală și românească

Promovarea imaginii instituției ploieștene în plan europen.

(luna Septembrie)

7.

Concurs Județean „Obiceiuri și tradiții populare" pentru elevi.

Curs gimnazial și primar ediția a-VI-a și a VII -a

Păstrarea tezaurului artistic românesc transmis din generație în generație/promovare a folclorului și a obiceiurilor românești în rândul tinerilor

Concursul se organizează de instituția noastră împreună cu Inspectoratul Școlar Prahova.

Tânăra generație să păstreze cu sfințenie obiceuirile și tradițiile românești.

(luna

Octombrie)

8.

Festival Național

,,1 rina Loghin" Vălenii de Munte

Interes național/public de toate vârstele.

Gândit ca un concert extraordinar cu participarea tinerilor interpreți din diferite judele ale tării.

Promovarea valorii muzicii populare românești, prin tineri interpreți precum și dezvoltarea gustului tinerei generații de ascultători.

(luna

Octombrie)

9.

Festival coral interjudețean „loan Cristu Danielescu" ediția a XV- a.

Festivalul se adresează tuturor iubitorilor de muzică corală cu predilecție tinerei generații.

Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești, organizează acest festival alături de Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiești, a cărei formație corală este recunoscută atât la nivel național cât și europen.

Revenirea publicului la acest gen de muzică.

(luna

Decembrie)

10.

Concursul județean de colinde „După datini colindăm" ediția a -X l-a.

Poporul român este păstrătorul celor mai valoroase colinde laice și religioase, ce bucură sufletul tuturor românilor în perioada sărbătorilor de iarnă.

Concursul se organizează împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului Prahova.

Păstrarea tezaurului muzical vocal laic și religios numit si "Rugăciune cântată".

(luna

Decembrie)

11.

Concurs național de interpretare : pian, vioară, canto, compoziție „Paul Constantinescu"

Se adresează tinerilor elevi și studenți din România și Republica Moldova. Se doreșete promovarea creației compozitorului dar și descoperirea de noi talente interpretative.

Concursul se desfășoară în a doua decadă a lunii Decembrie, pe o perioadă de 3 zile și cu două etape eliminatorii, finalizat cu o Gală finală.

Organizatorii - Muzeul „Paul Constantinescu" Ploiești și Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești

Revenirea publicului ploieștean în sala de spectacole, nu numai pentru concerete simfonice cât și pentru concursuri.

(luna

Decembrie)

12.

Concert extraordinar de sărbători

Interes local/public de toate vârstele iubitor de acest gen muzical

Un concert special, cu colinde și urări de bine pentru ploieșteni cu gândul la apropiatele sărbători ale Crăciunului.

Aducerea de bucurii sufletești cetățenilor municipiului Ploiești

(luna

Decembrie)

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”

Anexa nr. 3


PLOIEȘTI

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2013


CONTABIL SEF,


ec.


Lupu


- mii lei-

Nr. crt.

COD CPV

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

Diferente

Procedura de cumpărare

I

Instrumente muzicale:

+

-

1.

37316100-7

ȚAMBAL

Buc./set

1

60

60

Contract + cerere de oferta

TOTAL

60

60

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” PloieștiData:______Oi/ < £