Hotărârea nr. 130/2013

Hotãrârea nr. 130 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013si estimari pentru anii 2014-2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 130

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013si estimări pentru anii 2014-2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești, a comisiei de buge finanțe,control administrarea domeniului public si privat, studii strategii si prognoze Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Boziani Silviu Sorin Constantin precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 5 estimări pentru anii 2014-2016

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, c modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederilor Legii nr.5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 201 si a Legii nr.6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 ;

In conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale Finanțelor Prahova nr.99/2013,Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internele nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea niveluh maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitățile administrative teritoriale pe anul 2013

In temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru ar 2014-2016 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face par integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba lista de investiții si nota de fundamentare privind investițiile pe an 2013 si estimările pentru anii 2014-2016 a Teatrului” Toma Caragiu “Ploiești ,confor anexei nr.2,care face parte inregranta din prezenta hotarare.

Art.3 Aproba Programul de activitate al Teatrului “Toma Caragiu “Poiesti pe an 2013, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Odonatorul principal de credite si Teatrul “Toma Caragiu” se insarcineaza aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari

Art.5 Direcția Administrație Publica Juridic Contegios, Achiziții Publice va aduce cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 si estimări 2014 - 2016 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului « Toma Caragiu »Ploiesti este întocmit, fundamentat si elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,a Legii nr.273//2006-Legea finanțelor publice locale cu toate modificările si completările ulterioare si a Legii nr.215/2001 -Legea administrației publice locale.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-au avut in vedere obiectivele instituției , in principal realizarea spectacolelor a câtor trei premiere pentru fiecare din secțiile teatrului (Drama, Revista si Păpuși) la un inalt nivel profesional. Totodată, se vor realiza si alte acțiuni culturale cuprinse in Programul minimal de activitate pentru anul 2013 cum ar fi: manifestările dedicate zilelor Culturii Naționale, închiderea oficiala a anului Cragiale, realizarea de spectacole lectura pentru publicul tanar ploieștean, realizarea periodica de spectacole cu scop socio-umanitar dedicate copiilor orfani sau pensionarilor, spectacole realizate in colaborare cu UNATC-Bucuresti oferite gratuit publicului ploieștean, participarea in cadrul Festivalului «Nichita Stanescu», precum si spectacole stradale oferite comunității in cadrul manifestărilor Zilele Ploiestiului,

S-a avut in vedere de asemenea in cadrul acestui buget si realizarea celor 2 Festivaluri anuale ( festivalul de jazz din perioada 16-20 mai si festivalul de teatru din luna noiembrie) , suplimentare Programului minimal de activitate din anul 2013.

Suma necesara pentru cheltuielile de personal a fost stabilita conform Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice si a OUG nr.19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministrului Administrației si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative pe anul 2013.

De asemenea,in cadrul cheltuielilor de personal sunt cuprinse si drepturile salariale pentru plata colaboratorilor ( regizori,scenografi,coregrafi,compozitori,actori participanti la realizarea spectacolelor acestui an.

Referitor la cheltuielile cu bunuri si servicii s-a avut in vedere acoperirea utilităților instituției pe intregul an financiar si procurarea de materiale si servicii necesare asigurării intretinerii si funcționarii instituției.

La capitolul cheltuieli de capital s-apropus achiziționarea unor active absolut necesare in vederea susținerii spectacolelor, conform listei derinvești^i^y^.\ anexate.                                                                        ipLi             1 î ‘

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobarea Consiliului Local ! * proiectul de hotarare alaturat.                                             V


PRIMAR,

Tulpan bapescu

ALEXANDRU PAUL PALASSILVIU SORIN CONSTANTIN

NICOLETA CĂTĂLINĂ BOZIANU 0^ /


TEATRUL « TOMA CARAGIU » PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al Teatrului „Toma Caragiu“ Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului « Toma Caragiu »Ploiesti este intocmit, fundamentat si elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Legii nr.273//2006-Legea finanțelor publice locale cu toate modificările si completările ulterioare, a Legii nr.215/2001-Legea administrației publice locale si a Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice si a OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministrului Administrației si Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative pe anul 2013.

Propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, se prezintă astfel :

I. Venituri totale in cuantum de 5690 mii lei se realizează din

 • - venituri proprii din activitatea de baza                       475 mii lei

 • - venituri din sponsorizări (contracte in curs de derulare.) 15 mii lei

 • - subvenții de la bugetul local                               5200 mii lei

Pentru anii 2014 -2016 subvenția de la bugetul local este estimata la același

nivel ca al anului 2013.

II. Cheltuieli totale in cuantum de 5690 mii lei sunt structurate astfel :

A. Cheltuieli de personal                                     3700 mii lei

Calculul nivelului maxim al cheltuielilor de personal s-a făcut conform Ordinului Comun al MFP din 2013 si OMFP 246/2013. Astfel, in cadrul cheltuielilor de personal sunt cuprinse si drepturile salariale si contribuțiile instituției fata de bugete, conform statului de salarii din luna octombrie 2012 precum si drepturile colaboratorilor din spectacolele programate a se susține in stagiunea 2012 -2013 ( regizori, scenariști, scenografi,actori colaboratori,)

B. Cheltuieli cu bunuri si servicii

1887 mii leL


Totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii cuprinde cheltuieli cu utilitățile-^* < (incalzire,iluminat,apa, salubritate ,telefon) materiale de curățenie si intretinere\a spatiilor, materiale si obiecte de inventar pentru producția de spectacole, reparații curente,prestări servicii pentru cele trei secții, revizii pentru instalații electrice,gaze, asigurări si întreținerea parcului auto,cheltuieli privind transportul de bunuri, chirii pentru spatiile ocupate, deplasări, pregătire profesionala, protecția muncii si alte materiale si servicii cu caracter funcțional necesare desfășurării activitatii, conform anexei nr.l si anexei nr.3, anexa in care prezentam activitatile programului minimal, format in principal din cate trei premiere pentru fiecare din secțiile teatrului (Drama, Revista si Păpuși) la un inalt nivel profesional, dar si din realizarea altor acțiuni culturale cum ar fi : manifestările dedicate zilelor Culturii Naționale, închiderea oficiala a anului Cragiale, realizarea de spectacole lectura pentru publicul tanar ploieștean, realizarea periodica de spectacole cu scop socio-umanitar dedicate copiilor orfani sau pensionarilor, spectacole realizate in colaborare cu UNATC-Bucuresti oferite gratuit publicului ploieștean, participarea in cadrul Festivalului «Nichita Stanescu», precum si spectacole stradale oferite comunității in cadrul manifestărilor Zilele Ploiestiului. De asemenea, acest buget are in vedere si realizarea celor 2 Festivaluri anuale ( festivalul de jazz din perioada 16-20 mai si festivalul de teatru din luna noiembrie), suplimentare Programului minimal de activitate din anul 2013.

C. Cheltuieli cu active fixe in suma totala de 103 mii lei sunt preconizate pentru: achiziția de aparatura si echipamente de sunet si lumini necesare pentru creșterea performantei sunetului si a efectelor de lumini in sala de spectacole, achiziția unui număr de 3 licențe precum si a unei pompe de căldură in vederea inlocuirii celei existente care este defecta. ( conform anexei nr.2)

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotatare alaturat.


Director

Adriafe


VIZAT PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI,


Sef serviciu buget-contabilitate, Laura StaneiuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC-CONTEGIOS ACHIZIȚII PUBLICE,

CONTRACTE

Director executiv, < • ',

Alexandru Iulia AlinaL'//

JUDEȚUL PRAHOVA

Instituția publica

ANEXA


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZARE

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

5.424,00

5.690,00

5.695,00

5.700,00

5.705,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

5.115,00

5.587,00

5.587,00

5.587,00

5.587,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

411,00

475,00

480,00

485,00

490,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

41,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-309,00

-103,00

-108,00

-113,00

-118,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

4.972,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

5.200,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.392,00

5.690,00

5.695,00

5.700,00

5.705,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.083,00

5.587,00

5.587,00

5.587,00

5.587,00

CHELTUIELI CURENTE {cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.083,00

5.587,00

5.587,00

5.587,00

5.587,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.503,00

3.700,00

3.869,00

3.869,00

3.869,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.820,00

2.941,00

3.110,00

3.110,00

3.110,00

Salarii de baza

10.01.01

2.228,00

2.281,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10,01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

432,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

683,00

759,00

759,00

759,00

759,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

515,00

573,00

573,00

573,00

573,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,00

13,00

13,00

13,00

13,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

124,00

136,00

136,00

136,00

136,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27,00

32,00

32,00

32,00

32,00

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.580,00

1.887,00

1.718,00

1.718,00

1.718,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.286,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

1.303,00

Furnituri de birou

20.01.01

18,00

16,00

16,00

16,00

16,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22,00

17,00

17,00

17,00

17,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01.03

193,00

240,00

240,00

240,00

240,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

35,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

2,00

2,00

2,00

2,00

Transport

20.01.07

29,00

67,00

67,00

67,00

67,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

454,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

484,00

480,00

480,00

480,00

480,00

Reparații curente

20.02

42,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

163,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

163,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

67,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

58,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00u

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

7,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

13,00

356,00

187,00

187,00

187,00

Reclama si publicitate

20.30.01

52,00

52,00

52,00

52,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

13,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

120,00

120,00

120,00

120,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

169,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT) ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (COd 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (COd 71+72+75)

70

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

309,00

103,00

108,00

113,00

118,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

FUNDAMENTAREA NECESARULUI DE CHELTUIELI PENTRU ANUL

lei


10. Titlul L- Cheltuieli de personal(10.01+10.033869

La calcularea si stabilirea cheltuielilor de personal pentru anul 2013 s-a luat ca baza statul de plata aferent lunii OCTOMBRIE 2012 la care s-a adaugat recuperarea salariala in procent de 7.4 % incepand cu luna decembrie 2012 conform prevederilor OUG nr 19 / 16/05/2012 10.01 -Cheltuieli cu salariile

40.01.01 -F ond aferent salariilor de baza

-octombrie 2012 ( 189mii lei + 7.4% x 12 luni )

- concedii medicale suportate de unitate

10.01.05 - Spor pentru condiții de munca

- octombrie 2012 (13mii lei +7.4% x 121uni)

10.01.30 - Alte drepturi salariale - colaboratori in spectacole

2941

2281


160


500


Aceste sume sunt plătite in baza legii dreptului de autor nr.8/1996 modificata si completata. Din aceste sume se plătesc onorariile pentru:

 • - regizorii, scenografii, textierii, instrumentiștii, soliștii, actorii colaboratori in spectacolele stagiunii, traducătorii si compozitorii, care vor contribui la realizarea celor 7 spectacole premiera propuse în anul 2013- in cuantum de 385 mii lei;

-plata colaboratorilor din spectacolele reluate din anii anteriori, in cuantum de 65mii lei;

 • - plata artiștilor invitați incadrul celei de-a Vil-a ediții a Festivalului International de Jazz, „Ploiești Hot-Night Summit”, proiect cultural cuprins in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a tetrului, precum si- plata artiștilor invitați in cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului National de Teatru ”Toma Caragiu” proiect cultural cuprins, de asemenea, in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a tetrului in suma de 50 mii lei, conform anexei nr.2

10.03   - Contribuții :

759


10.03.01 - Contribuții pentru asigurări sociale de stat                                  573

- octombrie 2012 (44 mii lei +7.4% xl21uni )

10.03.02 - Contribuții pentru asigurările de șomaj                                       13

- octombrie 2012 (lmii lei+7.4% xl21uni)

10.03.03 - Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate

- octombrie 2012 (11 mii lei+7.4% xl2 luni)

10.03.04 - Contribuții pentru asigurări accidente si boli profesionale

- octombrie 2012 (0.4 mii lei+7.4% xl21uni)

10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații

- octombrie 2012 (2.7 mii lei+ 7.4 x!21uni)


32


£0. Titlul II. - Bunuri și servicii__________________________________________________1887 mii

lei

20.01. Bunuri și servicii 20.01.01- Furnituri birou:

16


Rechizite ,hârtie de scris; dosare; bibliorafturi; plicuri;hârtie cu antet pentru corespondență; materiale consumabile pentru copiatoare(hârtie xerox,cerneluri pentru xerox); materiale consumabile pentru calculatoare(hârtie imprimantă, riboane, diskete); imprimate tipizate utilizate în activitatea financiar-contabilă, de personal și administrativă

20.01.02 - Materiale pentru curățenie                                           17

Reprezintă materialele necesare pentru curățenia celor două săli de spectacole, a foyerelor teatrului, a agenției de bilete, a garderobei, a v atelierelor ( croitorie femei,croitorie bărbați, butaforie - confecționat păpuși, tapițerie, tâmplărie, mecanic), a birourilor, cabinelor si grupurilor sanitare: detergenti, inalbitori, praf de curatat, bureți, mopuri cu găleți, detartrant, soluții pentru pardosele; soluții pentru dezinfectarea toaletelor

20.01.03 încălzit si iluminat                                                        240

Aceasta suma globala a rezultat prin raportarea la consumurile din anul 2012, pe fiecare categorie de energie:

- energie termică:

ianuarie -decembrie 2012 (290 Gcal x 244,.33 lei =71095 lei)

-consum de gaze:

ianuarie- decembrie 2012   ( 388800 m x 0.155 lei = 60264 lei )

- energie electrica:

ianuarie-decembrie 2012 ( 154907 KW x 0.7= 108935 lei)

20.01.04 Apă,canal,salubritate

In cadrul acestei sume sunt cuprinse plățile pentru consumul de zagaf taxele pentru canalizare si plata serviciilor de salubritate


Ianuarie - decembria 2012

-consum de apa 3600m x 3.13 lei = 11268 lei

 • - canal 3600 mxl.33 lei = 4788 lei

 • - apa meteo 72 m x 1.33 =  95.76 lei

 • - servicii salubritate

Ianuarie-decembrie 2012    (303 lei/luna xl2 luni = 3636 lei)

20.01.05 Carburanți si lubrefianti

Benzina, motorina, uleiuri si alti lubrefianti necesari pentru funcționarea parcului auto format din 4 mijloace de transport ( un autoturism, un microbuz, un autocar si un microbuz cu remorca.)

^20.01.06 Piese de schimb

Aceste cheltuieli sunt necesare pentru intretinerea parcului auto format din 4 mașini, dar si a utilajelor din dotarea atelierelor de producție teatrala.

20.01.07 Transport

Aceste cheltuieli se refera la transportul intern de persoane ( salariatii instituției sau participanti in Festivaluri) cat si la transportul de decoruri de la locul de depozitare al acestora la sediu si retur, la fiecare spectacol susținut.

20.01.08-Poștă,telefon,radio,televizor,fax,internet

In cadrul acestui articol sunt cuprinse cheltuielile ocazinate de serviciile poștale curente, xde plata celor 2 abonamente de internet si a abonamentelor telefonice. Nivelul cheltuielilor pentru anul 2013 este estimat la nivelul celor din 2012

20.01.09- Materiale și sevicii cu caracter funcțional si de producție a spectacolelor 400 Aceasta suma este propusa a fi cheltuita pentru:

• Realizarea producțiilor celor 7 premiere ale celor trei secții ale Teatrului

( 3 premiere la secția Drama, 2 premiere la secția Revista si 2 premiere la secția Păpuși), cuprinse in programul repertorial pe anul 2013, in cuantum de 123 mii lei. Aceste cheltuieli se refera in special la cheltuielile ce trebuiesc efectuate pentru confecționarea costumelor, a decorurilor, a recuzitei si actipariturilor;

• Organizarea celei de a VlI-a ediții a Festivalului International de Jazz, „Ploiești Hot-Night Summit”, proiect cultural cuprins in seria de activitati suplimentare programului minimal de activitati a tetrului, in cuantum dell5 mii lei; aceste cheltuieli cuprind cheltuieli cu plata impresarierii si onorariilor invitatilor din străinătate si a celorlalte cheltuieli legate de logistica evenimentului, conform anexei nr.2


• Organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului National

Caragiu”,-

Proiect cultural cuprins, de asemenea, in seria de activit^tP^ăuplijn^t/re  programului minimal de activitati a tetrului in suma de 70 mii leîj^bg^y^^entiu achitarea drepturilor de reprezentare către teatrele invitate in cadrul festivalului, conform anexei nr.2

• Organizarea altor evenimente, cuprinse in programul minimal de activitate, cum ar fi manifestările de aniversare ale lui I.L.Caragiale ,a simpozionului de comemorare „Toma Caragiu”, a Festivalului „Nichita Stanescu”, a Festivalului Castanilor,a evenimentelor-spectacol dedicate zilelor de 1 martie, 8 martie si 1 iunie - in cuantum de 2 mii lei

 • •  Plata drepturilor de autor, căre societățile de colectare a drepturilor de autor ( COPY-

RO si ADA) pentru piesele muzicale, textele si traducerea textelor ce se vor achiziționa în vederea transpunerii lor scenice, în cuantum de 20 mii lei

 • •  Plata lunara a contravalorii a impozitului pe spectacol si a difuzorilor procentuali din spectacol în cuantum de 20 mii lei;

20.01.30-Alte materiale și prestări sevicii pentru întreținere si

funcționare                                                                          480

Cuprinde necesarul cheltuielilor cu:

 • •  serviciile de verificări si revizii la: instalațiile electrice, de gaze, termice si a echipamentelor de aer condiționat;

 • •  serviciile de asigurare a pazei si securității institutieie;

 • •  serviciile de medicina muncii, convenții civile

 • •  serviciile de întreținere a clădirii, a utilajelor din atelierele de producție si din parcul auto

)      • alte lucrări de întreținere: servicii de reabilitare a confortului sălii

 • •  cheltuieli cu cazarea invitatilor in cadrul celor doua proiecte culturale suplimentare programului minimal de activitati al teatrului. Este vorba despre festivalul de jazz si cel de teatru, conform anexei nr. 2.

20.02. Reparații curente                                                         40

în acest an la acest articol avem în vedere sumele necesare efectuării următoarelor lucrări de reparații:

 • -  reapararea acoperișului de deasupra sălii de spectacole, unde din cauza degradării și a uzurii actualuluii sistem de acoperire, deseori se întâmplă ca atunci când plouă, să apară infiltrații în tavanul de deasupra scenei; 10 mii lei

 • -  repararea unor porțiuni deterioratei din fața clădirii teatrului situata pe str. Mihail Kogalniceanu : 20 mii lei

^u.vj.vuicvtc uv invviiiiii uc unea vaiuait sau scurta u urata si ecnipamentc 150 ==> 20.05.30 Alte obiecte de inventar                                   XZ "\\X

Pentru anul 2013 se are in vedere achiziționarea de echipament de prot^iaL'-^7 >' muncii pentru personalul muncitor ( mânuitori decor), dar si pentru personal^din^L^^ / atelierele teatrului, in conformitate cu legislația in vigoare. Cuantumul acestomobieâl?^' este estimat la 5mii lei.

La acest articol sunt cuprinse obiectele de inventar necesare in spectacolele produse in aceasta stagiune. întrucât lista necesarului acestor obiecte de inventar se intocmeste de scenograful fiecărui spectacol, in conformitate cu concepția scenigrafica a specatcolului, nu se poat enumera decât pe grupe stabilindu-se o valoare in care sa se incadreze fiecare scenograf in parte . Cuantumul total pentru achizițiile de obiecte de inventar din cele 7 spectacole premiera ale acestei stagiuni este de 90 mii lei (detaliate pe grupe in listele anexate)

Totodată, va fi nevoie de achiziții de obiecte de inventar pentru intretinerea <'"pabinelor actorilor,a atelierelor de producție a teatrului, a cabinelor de sunet si ■"lumini precum si de obiecte de inventar cu caracter funcțional si de uz administrativ-gospodaresc, in limita valorica individuala stabilita de lege,( conform listelor anexe). Cuantumul acestor obiecte va fi de 55 mii lei

20.06. Deplasări,dctasari,transferări                                              20

20.06.01Deplasari interne                                                      10

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli ocazionate de organizarea spectacolelor in afara localității, respectiv cheltuielile de diurna si cazare

20.06.02 Deplasări în străinătate

10

Al

v In acest articol sunt cuprinse sumele estimate a fi necesare pentru onorarea invitațiilor pe care instituția noastră le primește, cu regularitate în ultimul timp, pentru a participa la diverse festivaluri sau manifestări intemațioanle.

20.11.Carti si publicații                                                                   1

Cuprinde necesarul de cheltuieli cu publicații de specialitate cultural

artistica, cărți de specialitate economică sau publicații cu caracter legislativ.

20.13 Pregătire profesionala                                                         2

Pregătirea profesionala reprezintă un obiectiv obligatoriu pentru instituția noastra din perspectiva menținerii unui nivel ridicat al pregătirii individuale atat pentru personalul artistic, dar si pentru pentru personalul administrativ. De asemenea, pregătirea profesionala reprezintă un obiectiv al Managementului Controlului Intern ce este avut in vedere an de an.

Din cadrul prevederilor acestui articol bugetar suportam costurile lunare pentru consilierea si reprezentarea pe linie de protecția muncii si muncii.


20.30. Alte cheltuieli

20.30.01 -Reclamă si publicitate

Pentru popularizarea in rândul spectatorilor a cel celorlalte activitati cuprinse in programul minimal de activitate, este nevoie de o susținere mediatica prin reclame comerciale pe radio-tv, prin bannere si mash-uri stradale.

Fiecare spectacol are alocat un buget de publicitate, astfel ca pentru cele 7 spectacole-premiera suma necesara se ridica la 27 mii lei.

Pentru celelalte activitati suplimentare programului minimal de activitate estimam ca mediatizarea prin radio-tv si expunerea stradala ( autdoor) presupun un efort financiar de 10 mii lei pentru cea de-a Vil-a ediție a Festivalului International de Jazz si de 15 mii lei pentru cea de-a treia ediție a Festivalului de Teatru, conform anexelor nr.2 si 3

20.30.02-Protocolsi reprezentare                                                    15

Acest articol bugetar cuprinde necesarul de cheltuieli de protocol, ocazionate de susținerea spectacolelor - premieră si a spectacolelor aniversare,etc

20.30.04 - Chirii

120

Instituția noastra in ultimii patru ani se confrunta cu o acuta lipsa de spatii, fapt pentru care am fost nevoiti pentru a nu perturba desfasurarea activitatii sa incheiem contracte de inchiriere pentru spatii in care sa-si desfasoare activitatea artiștii secției Păpuși si o parte din personalul serviciului de producție- ateliere. De asemenea, avem incheiat un contract pentru inchirierea spațiului pentru depozitarea decorurilor.

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunurio si servicii

169

71.01 Active fixe :Dotari independente                                           103

La acest capitol sunt preconizate a se realiza pe parcursul anului 2013 aparatura de sunet si lumini pentru creșterea performantei sunetului si efectelor de lumini in spectacole, achiziția unei pompe de căldură in vederea inlocuirii celei defecte, achiziția unor licențe necesare in desfasurarea activitatii.
TEATRUL “TOMA CARAGIU” R^OIESTI

ANEXA NR.2


PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU AND 2014-2016 INFORMAȚII FINANCIARE

Nr Crt

Denumire

Cod CPV

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii LEI)

Valoare estimata (EURO)

Procedura/ Modalitatea de achiziție ce urmeaza a fi aplicata

Data estimativa pentru începerea modalității/ procedurii de achiziție

Sursa de finanțare

ACTIVE FIXE: DOI

rĂRI INDEPENDEN

TE

1.

Pachet Moving

Head Stairville

MH575S

31518600-6

1

11

11

2391

Cumpărare directa

15.05.2013

Buget local

2.

Licența calculator

48624000-8

3

2

6

1304

Cumpărare directa

01.05.2013

Buget local

3.

Pompa de căldură

42122000-0

1

7

7

1522

Cumpărare directa

15.09.2013

Buget local

4.

Mixer Behringer

PMP-6000

32342420-2

1

3

3

652

Cumpărare directa

05.05.2013

Buget local

5.

Head set

32341000-5

6

5

30

6522

Cumpărare directa

15.04.2013

Buget

SWK

6.

Subwoofer

32342412-3

2

19

38

8261

Cumpărare directa

15.04.20^^

BWiiW

7.

Orga

37311000-1

1

6

6

1304

Cumpărare directa

20.04.2<3A^

8.

Monitorizare toba Fischer Amps Drum InEar Amp

37321500-9

1

2

2

435

Cumpărare directa

20.04.2013%^

"Tocai

TOTAL PROGRAM INVESTIȚII 2013

103

22.391

TOTAL PROGRAM ÎNVESELII 2014

108

23.478

TOTAL PROGRAM INVESTIȚII 2015

113

24.565

TOTAL PROGRAM INVESTIȚII 2016

118

25.652


Director adjunct, Adriana Codescu ufoF-'

1/TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


T< O /X. te'

‘V '*    -.

\\ *■

PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2013 SI ESTIMĂRI^

PENTRU ANII 2014-2016

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza în anul 2013, conform art 42,45 si 46 din Legea 273/2006 se refera la achiziții de dotări independente în valoare de 103 mii lei, pentru anul 2014 suma propusa este de 108 mii lei, pentru anul 2015 de 113 mii lei, iar pentru anul 2016 de 118 mii lei.


1 .Pompa de căldură : achiziția acestei pompe are drept scop inlocuirea celei actuale, vechi de 8 ani, al cărui grad de uzura afecteaza randamentul noii centrale termice, care asigura căldură in sala de spectacole si spatiile aferente.

1. Mixer digital 48 canale - achiziție impusă ca urmare a stării de uzură ridicată a actualului mixer, ce deservește cabina de sunet a secției Păpuși.

 • 3. Head set (lavaliera si microfon)

Achiziționarea acestor head seturi este impusa de spectacolele secției Păpuși, in care actorii trebuie sa cânte si sa danseze concomitent, ceea ce le impune libertate de miscar; aceste head seturi le vin in ajutor actorilor pe scena.


 • 4. Orga Yamaha

Solicitata de secția Revista pentru inlocuirea actualei orgi, care e defecta. Prezenta acestei noi orgi va asigura desfasurarea spectacolelor secției Revista la standardele impuse de conducerea muzicala a fiecărui spectacol.

5.Subwoofer

Aceste boxe sunt achiziționate pentru completarea sistemului de monitorizare sunet, început a fi implementat in teatru in anul 2012, in vederea creșterii performantelor tehnice si acustice a spectacolelor.

 • 6. Moving Head

Achiziționarea acestor sisteme de lumini se justifica prin simplificarea operațiunilor de creare a efectelor de lumini multiple,pe scena, realizate prin 3 elemente separate: scanner (pentru efectele dinamice de lumini), stroboscop si gobos (un proiector care se rotește in toate direcțiile prin comanda digitala)

 • 7. Licența Microsoft Office Bussines

Aceste licențe sunt necesare pentru 3 PC-uri din instituție.

8. Sistem de monitorizare toba

In vederea creșterii gradului de acuratețe a sunetului ata' V

■A

in sala de specatcole, sistemele modeme de sunet prevăd un asfel de sisstemzgte,/ monitorizare pentru tobe si baterii.                                    7


Contabil sef, Gabriela Ale£e
PROGRAM MINIMAL DE ACTIVITATE AL TEATRULUI TOMA CARAGIUY1XHEȘTL

2013


Anexa Nr. 3

Ia B.V.C. 2013


!^:;|:'KhG.ostuKu,es.timate?<feHie.h:;-i

::;ia iH»S« %ttfnsw-f^«8: H>S'-W±i:=t*£t?i:-»:.-" a.rf.-jtj;^:-. -.!

iW

fi

h'Cddrta w» glii

sîrf»

iinOe!s:Zgiiup::

:;i;        j-; ■• ■?■:;« &■>■:.

iiiSEb&tffcsijUăWfâj:

WiMriW i3®®f?SsSΠțBÎMWsS HM»»

îSSBRs»

BgîSiBBBS ^^Bganurang^^!

Htagl

®SîS»fe

aws Șmatenaiefe-jî [cf&mtâ'zâft;!

lf£feWtG?i£K-s

&8in^ritâgi

TTC

Dramă

Manifestări dedicate Zilei Culturii Naționale -Spectacol dedicat aniversării a 161 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu Napasta de I.L.Caragiale regia Cristi Juncu -Recital din creația poetului susținut de actori in cadrul unei seri de muzica si poezie desfasurata la Muzeul Paul Constantinescu

Interes local Public larg

Sala Teatrului

Muzeul Paul Constantinescu

15 ianuarie

- Muzeul Paul Constantinescu!

■2::.

țrc.yy

Păpuși :

Refacere spectacol Inima rece y y :

Inters local Public copii

Teatrul ; pentru copii 22 ianuarie

■y2

3

TTC

Drama

închiderea oficiala a anului CARAGIALE -Colaj din scrisorile lui Caragiale, cu actorii teatrului, găzduit de Muzeul de Istorie -Spectacol 0 scrisoare pierduta, regia Lucian Sabados

Interes național Public larg

Muzeul de Istorie

Sala teatrului

30 ianuarie

 • - Primăria Ploiești

 • - CL. Ploiești

 • - Muzeul de Istorie

 • - Inspectoratul Școlar Prahova

z

L

i°v

-

/ / *

\ '^y-xyy

>


4

TTC Revista

Spectacol-concert de muzica romaneasca dedicat sărbătorii de Valentines Day

Interes local Public larg

Sala teatrului 14 februarie

Asociația Culturala ”Jazz Forum03” Ploiești V

5

TTC

Drama

Spectacol lectura pe baza unei piese romanești premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate lunara

Interes național Public larg

Muzeul de

Istorie

Lunar

-UNITER -Muzeul de Istorie

6

TTC Revista

Teatrul deschis-spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din familii defavorizate Caracter periodic lunar

Interes local Public de copii

Sala Teatrului lunar

-Primăria Ploiești -Direcția generala de Asistenta sociala si c ;

Protecție a copilului ;

7

TTC

Păpuși

Pinocchio - proiect-atelier de atragere a copiilor spre lumea teatrului

Public copii Interes local

Teatrul de Copii lunar

-Primăria Ploiești -Biblioteca Județeană -Editura de Carte pt Copii

10

8

TTC Revista Drama

Spectacol dedicat femeilor din viata noastra, invitata o vedeta a muzicii romanaesti (A.Temisan, Andra)

Interes local Public larg

Sala teatrului

1-8 martie

\ 0 ■'

9

TTC Dramă Revistă Păpuși

Toma Caragiu - Patron și inspirator Evocare prilejuită de comemorarea a 36 de ani de la dispariția marelui actor Toma Caragiu, expoziție foto-documentară, proiecții video cu marele artist, invitați oameni de cultura

Interes național Public larg

Foyerul principal și sala teatrului 4 martie

 • - UNITER

 • - Școala Toma Caragiu Ploiești

 • - Inspectoratul Școlar Prahova

-1

/i

r

fi ~'

.       / V/--■ s

10

TTC J

Drama

Premiera oficiala a spectacolului ”CandPloaia se sfarseste” in regia lui Radu Afrim

Interes național Public larg

Sala teatrului

14 iunie

in

■■ '-4

v ■■■■v

vy R11

TTC Drama Revista

Păpuși

27 Martie - Ziua Internațională a Teatrului

Un spectacol din repertoriu, dedicat ajutorării artiștilor pensionari

Interes național Public larg

Sala teatrului

27 martie

 • - UNITER

 • - Ministerul Culturii

 • - Primăria

Ploiești

12

TTC Păpuși

Pinocchio - proiect-atelier de atragere a     >

copiilor spre lumea teatrului

Public copii. Interes local

Teatrul de Copii lunar

Primara Ploiești Biblioteca Județeană 0 Editura de Carte pt Copii

13

TTC Dramă Revistă

Festivalul Internațional de poezie “Nichita Stănescu”

Gala de premiere

- cu ocazia aniversarii a 80 de ani de la nașterea poetului, realizareea unui spectacol de poezie cu actorii teatrului

Interes național Public larg

foyerul / Sala teatrului

31 martie

 • - Ministerul Culturii

 • - Academia Română

 • - Uniunea Scriitorilor

 • - C. J. Prahova

 • - Primăria Ploiești

 • - CL Ploiești

10

14

ȚȚC---^

Dramă

Spectacol lectura pe baza unei piese ■  ;

romanești premiate de UN1TER in anul anterior, proiect cu o periodicitate lunara -

Interes T național Public larg

Muzeul de ; Istorie ;           .

lunar

-Uî^PERTT:/;.

-Muzeul de Istorie T

1

15

TTC

Păpuși

Premiera oficiala a spectacolului inspirat din folclorul japonez '"Dragonul” in regia Lilianei Gavrilescu

Interes național Public larg

Sala teatrului pentru copii

14 aprilie

20

4

45

16

TTC i

Păpuși

Concurs pe tematica ocrotirii planetei Pământ, desene, eseuri, sculptura etc :      < j      ; ;

- realizarea unei instalații din materiale reciclate din decoruri casate, de către un artist ■= plastic prahovean

Interes local Public larg \

Foyerul, sala T teatrului, strada TomaCaragiu

22 aprilie

-Inspectoratul Școlar Prahova, -Palatul Copii lor, -Agenția de Protecție a Mediului, Ploiești

< 7. .    :      ■

■ ■ >

XLVi

-Uniunea Artiștilor Plastici

17

TTC Revista

Teatrul deschis - spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din familii defavorizate Caracter periodic lunar

Public c Interes

:opii ocal

Sala Teatrului lunar

-Primăria Ploiești -Direcția generala de Asistenta sociala si Protecție a copilului

-

18

TTC

Revista

Premiera oficiala a unui spectacol pentru copii, Lumea Disney, regia Cezar Ghioca

Interes local Public larg

Sala teatrului 31aprilie-2 mai

3 .

55

19

TTC Drama Revista

Păpuși

Spectacol din repertoriu oferit pensionarilor cu ocazia Sărbătorilor de Paști

Interes

Public 1

ocal arg

Sala teatrului

1-5 mai

-Primăria Ploiești -Asociația de Pensionari

20

TTC

Păpuși

Pinocchio -proiect-atelier de atragere a copiilor spre lumea teatrului

Public copii

Interes local

Teatrul de Copii lunar

-Primara Ploiești -Biblioteca Județeană 4 ■ -Editufa de Carte: pt Copii

21

TTC Drama

Noi actori, noi regizori,

Spectacole de licența ale absolvenților de masterat in actori si regie

Interews National Public larg

Sala teatrului 15 - 22 mai

-UNATC

3

15

22

TTC

Drama Revista Păpuși

Spectacole proprii și colaborări la sediu și în diferite alte amplasamente din Ploiești cu ocazia suitei de manifestări

ZILELE PLOIEȘTIULUI .

Interes local Public larg

- ■ .           ■ ■ t: ■      ■■

4

' ■" 1 4 '' i

Sala teatrului

Municipiul Ploiești

25-27 mai

-Primăria

Ploiești 4

 • - Consiliul Local

 • - Casă de Cultură a Municipiului Ploiești

4

a, W

V f M23

TTC Revista Păpuși

Spectacol interactiv făcut de copii cu ajutorul actorilor teatrului, concurs de desene, picturi, dans

Interes Local Public larg

Sala teatrului, Strada Toma Caragiu

1 Iunie

 • - Primăria Ploiești

 • - Palatul Copiilor

2

20

24

TTC

Dramă

Evocare I.L. Caragiale               : ?   ,

0 scrisoare pierduta, regia Lucian Sabados *

Interes: național Public larg

Sala Teatrului ■

9iunie

Liceul Caragiale

25

TTC

Dramă

Spectacol lectura pe baza unei piese romanești premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate lunara

Interes național Public larg

Muzeul de Istorie lunar

-UNITER -Muzeul de Istorie

26

TTC Dramă Revistă

Păpuși

Deschiderea stagiunii 2012/2013

Interes local Public larg:

Foyer si sala teatrului

20 septembrie

■■ '

27

TTC Dramă

Premiera oficială a spectacolului „suflete Moarte” dramatizare de Bulgakov după Gogol, in regia lui Alexandru Dabija

Interes național Public larg

Sala teatrului

25 septembrie

90

5

60

28

TTC

Păpuși

Teatrul deschis - spectacol din repertoriu oferit gratuit copiilor din: familii defavorizate Caracterperiodiclunar              ■

Public copii Interes local

Sala Teatrului lunar

-Primăria Ploiești -Direcția generala de Asistenta sociala si J / protecție a copilului

29

TTC Revistă

FESTIVALUL CASTANILOR. IN MEMORIAM GAJRIDOBRE, Ediția a XlII-a Concurs Național de interpretare a muzicii folk

Interes național Public larg

Sala Teatrului

4-5 octombrie

 • - Primăria

Ploiești

 • - Casa de Cultură a Municipiului Ploiești

£

ii tfAWț

&

30

TTC

Păpuși

Pinocchio - proiect-atelier de atragere a copiilor spre lumea teatrului /

Public copii Interes local

Teatrul de Copii lunar

-Primăria Ploiești -Biblioteca :.

Județeană \   <

- Editura de Carte pt Copii ■

31

TTC Revista

Premiera oficiala a comediei musicale “FIRFIRICA” in regia lui Eugen Nacht Stroe

Interes național Public larg

Sala teatrului

25-30 octombrie

56

5

70

32

TTC

Dramă

Participare la Festivalul Național de Teatru :: București, ediția X

Interes național Public larg

București noiembrie

33

TTC

Dramă

Spectacol lectura pe baza unei piese romanești premiate de UNITER in anul anterior, proiect cu o periodicitate lunara

Interes național Public larg

Muzeul de Istorie lunar

-UNITER -Muzeul de Istorie

35

Revistă

Ediția a IV-a a maratonului: muzical Mari jazzmeni români din diaspora, ? cu ocazia Zilei Naționale a României

Interes local Public larg

Sala teatrului

29 noiembrie -1 decembrie

Asociația Culturala “Jazz Forum 03“ Ploiești

’ 20

■ ■' ?<■■■': ■

.7 1 .

36

TTC Drama

Premiera oficiala a unui spectacol cu titlu neprecizat in regia lui Cristi Juncu

Interes național, public larg

Sala teatrului

20 decembrie

35

5

60

37

TTC v Păpuși

Specatcol de Crăciun dedicat copiilor

Interes local Public de copii

Sala Teatrului: pentru copii 15-22 decembrie

30

DIRECTOR GENERAL, RALUCA NICOLESCU


ACTIVITATI ORGANIZATE IN AFARA PROGRAMULUI MINIMAL DE ACTIVITATI 2013

Costuri estimate

N

r

Depart. coordo nator

Titlul, profilul și caracterul manifestării

Nivel de interes/grup țintă

Locul si data desfășurării

Posibili parteneri de organizare

Colabora tori (mii RON)

Publicitate si materiale de difuzare (mii RON)

Materiale si obiecte de inventar pentru producție (mii RON)

1.

TTC

Revista

Festivalul International de Jazz „Ploiești Hot Jazz Summit” ediția a VIII-a

Interes național Public larg iubitor de Jazz

Sala Teatrului

11 -13 mai

-CL Ploiești -Primăria Ploiești -Asociația Culturala „Jazz Forum” 03 -Festivalul de jazz Sibiu -Sponsori

115

4

30

26

TTC Drama Revista Păpuși

FESTIVALUL DE TEATRU TOMA CARAGIU, ediția a IlI-a

Interes naț. Public larg

Sala Teatrului Casa de Cultura a Sindicatelor Alte spatii culturale

7-11 noiembrie

-Primăria Ploiești, -MinisterulCulturii -UNITER

-Casa de Cultura a Sindicatelor

50

7

70CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D0 PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Teatrului “Toma Caragiu” PloieștiData:_____0$ • £        5