Hotărârea nr. 13/2013

Hotãrârea nr. 13 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au fãcut obiectul legilor proprietãtii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 13


privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pană, Ganea Cristian Mihai, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 44 alin. (1) , (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 380 / 31.10.2012 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale ;

ținând seama de Procesul - Verbal al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local Ploiești pentru protecție și asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2013, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013
ViceprimarVjĂ\>O—>RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Majoritatea chiriașilor însă și-au valorificat deja acest drept și în acest moment sunt evacuați din fostele locuințe, fie foarte aproape de a fi evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr de 89 dosare întocmite de chiriașii din imobilele deja restituite și un număr de 175 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de priorități pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei nr.l și Anexei nr.2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a Hotărârii Guvernului nr.1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local.

Prin termenul de locuință socială în sensul legii, se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea uneia în condițiile pieței.

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situație de risc social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși surfLpersoane mai tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități aducătoare de venit.

Comisia Consiliului Local pentru protecție și asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat cererile solicitanților proveniți din imobilele revendicate și restituite foștilor proprietari, precum și pe cele ale solicitanților de locuință socială și, în baza criteriilor aprobate, a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2013, anexe la prezentul proiect de hotărâre.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Elena Iordache

ȘEF SERVICIU, Ovidiu Bădulescu

MĂlClA^M^ICIPIULuTPLOIEȘTI

PRI


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR, Iulia Alexandru

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentrughiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale                   ,/ £v

Jnw! Mu ^£,4/

In exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001,Republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în confbrrpitate c'u-^gea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele so^feEt^S^

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind’ regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași. în acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

O.U.G nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă deja cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești figurează un număr 264 de dosare, din care 89 sunt ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, iar restul de 175 aparțin familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art.43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local, în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 380 / 31.10.2012 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2013.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri,

George Pană,

Ganea Cristian Mihai

Robert Ionut Viscar

9

Daniel Puiu Neagu,

Râul Alexandru Petrescu.LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoanăNr. Poz.

Nume si Prenume:

Nr. membrii de familie

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

STOICAN MARIA

1

298

34,00

Declarație de venituri

8

Glaucom

2

Venit ocazional 600

6

Evacuate

10

Nu

0

30.06.2005

8

2

GHEORGHIU TARSICA

1

492

34,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 901

4

Contract expirat

10

Nu

0

12.06.2007

8

3

APOSTOLESCU MARIA

1

579

34,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 494

6

Contract expirat

10

Nu

0

30.04.2008

6

4

BRAUNSTEIN MIOARA

1

30829

32,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1060

2

Notificare

10

Nu

0

21.12.2000

8

5

ENEARTEMON

1

7731

32,00

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 498

6

Evacuate

10

Nu

0

30.11.2001

8

6

MĂGULEANU VALERIA

1

2244

32,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1109

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.09.2002

8

7

MOVILEANU SAFTA

1

232044

32,00

Pensionar

10

Boli cardiovascular e

2

Pensie 1238

2

Sentința de evacuare

10

Nu

0

07.01.2004

8

8

ȘTEFĂNESCU

VASILICA

1

272617

32,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1056

2

Sentința de evacuare

10

Nu

0

19.04.2004

8

9

BURDUJAN GHEORGHE

1

125

32,00

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 580

6

Contract expirat

10

Nu

0

wgs

10

OPREA ALEXANDRINA

1

2975

32,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 624

6

Contract expirat

10

Nu

s


Anexa Nr.1


La Hotărârea Nr./j

11

DUTAGEORGETA

1

7562

32,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 670

6

Contract expirat

10

Nu

0

23.09.2009

6

12

NICULAE ELENA

1

8297

32,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 656

6

Evacuate

10

Nu

0

13.10.2009

6

13

MĂGIRESCU MARIA

1

307

31,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 729

4

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

26.07.2005

8

14

COSTEANU TEODOR EUGEN

1

7562

30,00

Salariat

8

Sănătos

0

Declarație realizare venit 850

4

Contract expirat

10

Nu

0

14.10.2002

8

15

RADU ELENA

1

272252

30,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1146

2

Sentința de evacuare

10

Nu

0

14.04.2004

8

16

IONESCU MARIA

1

71

30,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1222

2

Contract expirat

10

Nu

0

12.07.2004

8

17

ANDREI MIHAI

1

501

30,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1074

2

Notificare

10

Nu

0

26.06.2007

8

18

APOSTOLESCU MARIANA LUIZA

1

580

30,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 958

4

Contract expirat

10

Nu

0

30.04.2008

6

19

BANU FLORICA

1

539

29,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 457

6

Contract in vîgoare>12 luni

5

Nu

0

21.11.2007

8

20

RADU MIHAELA

1

782

28,00

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 700

6

Contract expirat

10

Nu

0

25.01.20X1

4

21

DUMITRESCU ANA

1

6162

28,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 723

4

Notificare

10

Nu

1

W6.20&

• J

■ rAnexaNr.1

La Hotărârea Nr.Z3

22

NICOLESCU AURORA

1

5955

26,00

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

8

Evacuate

10

Nu

0

27.08.2010

4

23

DOBRE MANUELA

1

558

25,00

Salariat

8

TBC

4

Salariu 1288

2

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

06.02.2008

6

24

IUGAGRIGORE

(-20% chiriaș locuința sociala)

1

564

24,00

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1445

2

Contract expirat

10

Nu

0

22.02.2008

6

25

IONITA ANDREEA

1

13141

24,00

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 900

4

Contract expirat

10

Nu

0

28.11.2012

2

26

1R1MIA MĂRITĂ

1

426

23,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 433

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

11.01.2012

2

27

MIHAI ELENA

1

12856

21,00

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 751

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

28.12.2011

4

28

FERARU ELIZA

1

4888

21,00

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 774

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

04.05.2012

2


Nume si Prenume:Situația ocupațională


Situa|ia medicală


Certificat handicap accentuat


Sănătos


Sănătos


Sănătos


Certficat handicap accentuat


Certificat handicap accentuat


Sănătos


Situația materială venit mediu pe persoana


Pensie 262


Salariu 207


Salariu 321


Salariu 176


Pensie 1061


Salariu 655


Pensie 436Beneficiar 341/2004 118/1990


Pct.


Vechime cerere


8

GRAMA IONUȚ

5

34

34

Salariat

8

Certificat medical

2

Salariu 600

6

Evacuate

10

Nu

0

29.04.2004

8

9

APOSTOL ION

2

101

34

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 607

6

Contract expirat

10

Nu

0

10.09.2004

8

10

NEAGU ELISABETA

2

457

34

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 553

6

Sentința de evacuare

10

Nu

0

31.01.2007

8

11

PILICĂ NICOLAE

2

460

34

Salariat

8

Certificat medical

2

Salariu 600

6

Notificare

10

Nu

0

02.02.2007

8

12

FRĂȚILĂ

GHEORGHE

4

481

34

Pensionar

10

Diabet

2

Pensie 988

4

Contract expirat

10

Nu

0

14.05.2007

8

13

DUMITRU CARMEN

7

8953

34

PFA

8

Diabet

2

activitati comerciale 292

8

Sentința evacuare

10

Nu

0

30.10.2009

6

14

PROFIR ELENA

2

499

34

Pensionar

10

Invaliditate grad mediu

4

Pensie 613

6

Contract expirat

10

Nu

0

19.01.2010

4

15

POPESCU LIVIU IULIAN

3

392

33

Persoana fara venit + copil minor

5

Hepatita C

2

Venit activitati comerciale soție 39

8

Contract expirat

10

Nu

0

O CM


16

CODREANU MARIN

2

517

33

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 365

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

19.09.2007

8

17

NICOLESCU PUIU PETRUȘ

4

556

33

Salariat + copil minor

9

Boala neuro-psihica

2

Salariu 625

6

Contract expirat

10

Nu

0

30.01.2008

6

18

BIVOLARU DANIELA

4

597

33

Salariat + copil minori

9

Sănătos

0

Salariu 298

8

Contract expirat

10

Nu

0

16.07.2008

6

19

NEACSU GHEORGHE

3

6020

33

Fara venit

4

Invaliditate accentuat

5

Persoana fara venit

8

Contract expirat

10

nu

0

24.07.2009

6

20

NICULESCU STELIANA

2

3163

32

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1211

2

Contract expirat

10

Nu

0

04.03.2003

8

21

CHIRIȚĂ JENICA

2

367

32

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Fara venit

8

Contract expirat

10

Nu

0

12.01.2005

8

22

OPAIȚ MARIA JANA

2

382

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 918

4

Contract expirat

10

Nu

0

09.03.2006

Xb

8

(

23

VIHTAIULIANA

2

8928

32

Salariat

8

Astm Bronsic

2

Salariu 407

6

Contract expirat

10

Nu

0

30.«0|0(fe

ir x24

FLOREA MIHAI

6

8999

32

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

5

pensie 622

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

03.11.2009

6

25

IONITA VASILCA CRISTINA

4

12884

32

Salariat + copil minor

9

Certificat handicap grav

5

Salariu 722

4

Evacuate

10

Nu

0

09.12.2011

4

26

NICOLAE VIOREL (-20% chiriaș locuința sociala)

3

482

31,2

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 564

6

Contract expirat

10

Nu

0

17.05.2007

8

27

ANGELESCU ALISA

3

7508

31

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 976

4

Evacuate

10

Nu

0

29.11.2001

8

28

IVAN ȘTEFANIA IOLANDA

4

520

31

Persoana fara venit +1 copil minor

5

Sănătos

0

Salariu sot

371

8

Contract expirat

10

Nu

0

03.10.2007

8

29

APOSTOLESCU MARCEL

2

590

31

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 678

6

Contract expirat

10

Nu

0

26.06.2008

6

30

MACOVEI GEORGETA

5

2751

31

Persoana fara venit + copil minor

5

Cancer

4

Alocație 42

8

Notificare

10

Nu

0

23.03.2011

4

31

FRÎNCU CONSTANTIN

2

4000

30

Salariat

8

Ciroza

2

Salariu 1287

2

Contract expirat

10

Nu

0

15.1 $2(502'

31 gn32

STOICA MARIN

4

6347

30

Salariat

8

Certificat medical

2

Salariu 1085

2

Contract expirat

10

Nu

0

26.05.2004

8

33

ANASTASE FLORINA

2

461

30

Fara venit

4

Boala cardiovasculara

2

Salariu sot

492

6

Sentința civila

10

Nu

0

08.02.2007

8

34

BIVOLARU PETRE

2

521

30

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Pensie soție

290

8

Contract expirat

10

Nu

0

10.04.2007

8

35

NEAGU TUDOR

2

496

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1378

2

Notificare

10

Nu

0

19.08.2007

8

36

GHEORGHE VASILE

5

587

30

Persoana grad handicap

1

Certificat handicap accentuat

5

indemnizație handicap 234

8

Evacuate

10

Nu

0

05.06.2008

6

37

AVRAM LUMINIȚA

2

631

30

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 440

6

Notificare

10

Nu

0

19.11.2008

6

38

DINU VALERIA

3

7409

30

Persoana grad handicap

1

Certificat handicap grav

5

Indemnizație handicap 198

8

Notificare

10

Nu

0

16.09.2009

6

39

ION GEORGETA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

417

29,6

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 795

4

Evacuate

10

Nu

0

XK

//

28.0SL2006

! f\l

Ur-C\ 1 -

38-

- " .H
40

NICULESCU ADRIAN FLORIN

2

6238

29

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 1121

2

Evacuate

10

Nu

0

13.11.2001

8

41

STAMATIADE NICOLAE

2

540

29

Pensionar

10

Certificat - medical

2

Pensie 761

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

21.11.2007

8

42

STOICA ELENA

3

554

29

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Alocație 42

8

Notificare

10

Nu

0

29.01.2008

6

43

PRIBEGEANU ION

2

643

29

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 478

6

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

16.01.2009

6

44

STOICA ALFREDO SEBASTIAN

3

6518

29

Persoana far venit + copil minor

5

Sănătos

0

Alocație 42

8

Contract expirat

10

Nu

0

20.03.2009

6

45

DUMITRU CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

416

28,8

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 586

6

Contract expirat

10

Nu

0

18.09.2006

8

46

ȚILIMPEA CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

526

28,8

Declarație venit

8

Certificat medical

2

Venit ocazional 200

8

Contract expirat

10

Nu

0

18.10.2007

8

47

TANASE ZORICA

2

30556

28

Fara venit

4

Sănătos

0

Salariu fiica

599

6

Notificare

10

Nu

0

/a

27.09^000

fel48

lONITAANA

3

511720

28

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Pensie sot

619

6

Contract expirat

10

Nu

0

09.03.2005

8

49

MUNTEAN DORIN

2

11765

28

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 1140

2

Contract expirat

10

Nu

0

16.11.2005

8

50

CINCAN PETRE (-20% chiriaș locuința sociala)

2

559 bis

28

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 786

4

Contract expirat

10

Nu

0

19.02.2008

6

51

LUTA NINA

2

8298

28

PFA

8

Sănătos

0

Venit activitati comerciale 833

4

Notificare

10

Nu

0

13.10.2009

6

52

DICU ȘTEFAN

6

5044

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Alocație 126

8

Sentința de evacuare

10

Nu

0

23.06.2010

4

53

DOGARU DANIEL

2

640

26

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama

747

4

Notificare

10

Nu

0

18.12.2008

6

54

IORDACHE ION

4

5918

26

Salariat + copil minor

9

Certificat medical

2

Salariu 438

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

27.06.2011

4

55

UNGUREANU ELENA

4

898

25

Salariat +copil mnor

9

Sănătos

0

Salariu 828

4

Notificare

10

Nu

0

/R

20.0142012

R?

Jx "O* '

' 2<


Anexahlr. 2

56

VASILE ULIANU

4

3850

25

Salariat

8

Sănătos

0

PFA50

8

Contract in vigoare <12 luni

7

Nu

0

04.04.2012

2

57

COLEA VALERIU EUGEN

3

208123

24

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Salariu soție 1070

2

Contract expirat

10

Nu

0

15.10.2003

8

58

ȘELARU NICULINA

3

633

23

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1143

2

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

20.11.2008

6

59

VATASELU AURELIAN

3

7936

23

Pensionar

10

Boala cardiovasculara

2

Pensie 825

4

Contract in viogoare >12 luni

5

Nu

0

19.07.2012

2

60

ENUȚĂ SEVASTA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

569

22,4

Persoana handicap

1

Certificat handicap accentuat

5

Indemnizație handicap 445

6

Contract expirat

10

Nu

0

04.03.2008

6

61

ANGHEL MIOARA

3

14184

22

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 1533

2

Contract expirat

10

Nu

0

27.12.2012

2

NOTA: NFL TOTAL MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 186 PERSOANE

Anexa Nr. 3

Nr. Poz.

Nume si Prenume

Nr. membrii de familie

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori afiați în întreținere

Pct.

Modalitate în care se realizează veniturile

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

NICA CĂTĂLINĂ STELUTA

4

92

40

5,39

8

3 copii

3

salariu

8

396

8

certificat handicap grav

5

■ ' X

nu

0

23.08.2004

8

2

GHEORGHE DAM IAN

3

14733

37

6,84

8

1 copil

2

salariu

8

427

6

certificat grad accentuat

5

nu

0

27.11.2006

8

3

OPREA VASILICA

2

379

36

15,54

4

1 copil

2

pensie

10

197,5

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

06.03.2006

8

4

SCARLAT DANIELA

2

8560

36

lipsa dovezi

0

1 copil

2

pensie + indemnizație handicap

10

191,75

8

certificat medical mediu

4

casa de copii

6

20.10.2009

6

5

GAIDOȘ TIBERIU ADRIAN

1

370

35

7,1

8

0

0

pensie + indemnizație handicap

10

730

4

certificat handicap grav

5

nu

0

23.01.2006

8

6

TUDOR MIHAI IRINEL

3

647

35

4

8

1 copil

2

salariu

8

576

6

certificat handicap grav

5

nu

0

23.02.2009

6

7

NAE ORTENSIA

3

8755

35

4,68

8

2 copii

2

salariu

8

352

8

certificat handicap grav

5

nu

0

08.11.2010

4

8

DRAGAN MADALINA ISABELA

2

10490

35

4,42

8

1 copil

2

salariu

8

365

8

certificat handicap grav

5

nu

0

26.10.2011

4

9

CRISTESCU MARIA

1

31249

34

9.1

7

0

0

pensie

10

840

4

certificat handicap accentuat

5

nu

0

02.12.1997

8

10

VULPE GABRIELA

3

118

34

4,19

8

1 copil

2

salariu

8

508

6

adeverința boli cronice

2

nu

0

07.10.2004

8

11

MINCU ELENA

2

127

34

12,17

5

0

0

pensionara

10

561

6

certificat handicap accentuat

5

nu

0

14.10.2004

8

12

DUMITRACHE MADALINA

3

366

34

4,55

8

1 copil

2

salariu

8

286

8

sănătoși

0

nu

0

10.01.2006

8

13

CHITU ION

3

432

34

4.3

8

1 copil

2

salariu

8

356

8

sănătoși

0

nu

0

23.10.2006

8

14

LUNCA CRISTINA

4

437

34

5,2

8

2 copii

2

salariu

8

222

8

sănătoși

0

nu

0

31.10.2006

8

15

PAVEL LOREDANA

3

499

34

3

8

2 copii

2

salariata

8

261

8

sănătoși

0

nu

0

25.05.2007

8

16

MOISE EMILIA

3

515

34

5,2

8

2 copii

2

salariu

8

388

8

sănătoși

0

nu

0

05.09.2007

8

Anexa Nn 3

La Hotărârea nr:4^X^V

17

MOISE CRISTINA MIHAELA

4

4947

34

5,25

8

2 copii

2

salariu

8

219

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

21.06.2010

4

18

RĂDUCU ILIE CIPRIAN

2

30386

33

lipsa dovezi

0

1 copil

2

pensionara

10

452

8

certificat handicap grav

5

nu

0

25.05.2001

8

19

ANICAT. ION

4

208690

33

9,55

7

1 copil

2

salariu

8

312

8

sănătoși

0

nu

0

15.10.2003

8

20

PÎRVU ALEXANDRINA

1

292

33

7,2

8

0

0

pensie

10

1347

2

certificat handicap accentuat

5

nu

0

15.06.2005

8

21

RĂDUCANU DANIELA CARMINA

6

22824

33

7,14

8

>3 copii

3

P.F.

8

213

8

sănătoși

0

nu

0

13.11.2008

6

22

DINU NICOLETA

2

5925

33

8,57

7

2 copii

2

salariu

8

198

8

sănătoși

0

nu

0

07.11.2009

8

23

LEPĂDATU FLORICA

3

31080

32

5,133

8

1 copil

2

salariu

8

583

6

sănătoși

0

nu

0

27.08.1997

8

24

DOBRE IULIANA SORINA

1

30971

32

22,8

3

0

0

pensionara

10

665

6

certificat handicap accentuat

5

nu

0

30.08.1997

8

25

MOȚOI MAGDALENA

3

30061

32

3,53

8

2 copii

2

salariu

8

473

6

sănătoși

0

nu

0

16.10.1998

8

La Hotărârea nr:

26

DINU GEORGETA

3

201454

32

4,59

8

1 copil

2

salariu

8

546

6

sanatosi

0

nu

0

18.04.2001

8

27

TĂNASE EFTIMIE

2

79

32

8

7

0

0

pensie

10

1043

2

certificat handicap accentuat

5

nu

0

27.07.2004

8

28

DOBRE MARIA CONSTANTA

4

131

32

2,87

8

2 copil

2

fara venituri cf. declarație

4

200

8

certificat medical

2

nu

0

15.10.2004

8

29

DORISOR VASILE

3

8781

32

3,775

8

2 copii

2

șomer

8

97

8

sănătoși

0

nu

0

27.10.2009

6

30

GHEORGHE DORU

2

1254

32

8,28

7

1 copil

2

salariu

8

311

8

certificat handicap grav

5

nu

0

31.01.2012

2

31

DOBRE MIHAELA

3

11752

32

6,53

8

1 copil

2

salariu

8

271

8

invaliditate gr. III

4

nu

0

24.10.2012

2

32

GHIOMPIRICA FLORENTIN

5

31236

31

2,58

8

3 copii

3

fara venit

4

126

8

sanatosi

o

nu

0

20.11.1997

8

33

BIVOLARU DANIELA

7

320

31

3,26

8

>3 copii

3

fara venituri cf. declarație

4

126

8

sănătoși

0 :

nu

0

29.08.2005

8

34

VASILE VASILICA

5

436

31

4,57

8

3 copii

3

fara venituri

4

189

8

sănătoși

0 :

nu

0

31.10.2006

8

La Hotărârea

35

BOGHIU GRIGORE

3

645

31

7,2

8

0

0

pensie

10

1014

2

certificat handicap accentuat

5

nu

0

19.02.2009

6

36

IONITA DANIEL

5

8011

31

3,43

8

3 copii

3

salariu

8

75

8

sănătoși

0

nu

0

15.10.2010

4

37

OVREUȚĂ ELENA

2

307

30

7

8

0

0

pensie

10

725

4

sănătoși

0

nu

0

17.07.2001

8

38

STAN ELENA

3

6497

30

4

8

2 copii

2

salariu

8

383

4

sănătoși

0

nu

0

16.11.2001

8

39

CRĂCIUN PETRE

1

139

30

7

8

0

0

Indemnizație handicap

1

293

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

19.10.2004

8

40

MAXIM 0. ANA

1

165

30

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

pensie, indemnizație handicap

10

650

6

certificat handicap accentuat

5

nu

0

05.11.2004

8

41

GHIȚĂ ȘTEFAN

4

361098

30

4,84

8

2 copii

2

persoana fara venit

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

24.01.2005

8

42

SANDU ELENA

1

381

30

14,9

4

0

0

pensie

10

467

6

certificat medical

2

nu

0

08.03.2006

8

43

PANTAZI CONSTANTIN

3

424

30

5,99

8

1 copil

2

indemnizație handicap

1

138

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

16.10.2006

8

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


Anexp Nr. 3

La Hotărârea nrXy^^

44

STOIAN ȘTEFANA

1

546

30

26,85

3

0

0

pensie handicap

10

827

4

certificat handicap accentuat

5

nu

0

27.11.2007

8

45

DUMITRESCU CONSTANTIN

3

6402

30

4,88

8

1 copil

2

salariu

8

443

6

sanatosi

0

nu

0

10.08.2009

6

46

ȘERBĂNESCU LUIZA

2

256

30

16,26

4

1 copil

2

salariu

8

366

8

certificat de handicap mediu

4

nu

0

11.01.2010

4

47

VASILE MARIUS ADRIAN

3

908

30

1,75

8

1 copil

2

salariu

8

379

8

sănătoși

0

nu

0

29.01.2010

4

48

RĂDUCANU ROXANA

3

1604

30

4,81

8

2 copii

2

salariu

8

314

8

sănătoși

0

nu

0

22.02.2010

4

49

OANAGHEORGHE

4

1752

30

5,5

8

2 copii

2

salariu

8

286

8

sănătoși

0

nu

0

24.02.2010

4

50

GANEA MARI A

5

3400

30

6,14

8

2 copii

2

salariu

8

341

8

sănătoși

0

nu

0

11.04.2011

4

51

STOICA CORNELIU

4

9608

30

8,34

7

1 copil

2

pensie

10

706

4

certificat handicap accentuat

5

nu

0

06.09.2012

2

52

STATE MARIA

2

684

29

10,75

7

0

0

salariu

8

964

4

certificat medical

2

nu

0

26.07.2001

8

La Hotărârea nr:

53

POPA SILVIU NICOLAE

3

5586/2

29

9,75

7

1 copil

2

salariu

8

861

4

sănătoși

0

nu

0

27.11.2002

8

54

BEȚIVU LILIANA

2

14

29

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

467

6

certificat handicap

5

nu

0

18.03.2004

8

55

SANDU MARIAN

1

522

29

10,28

7

0

0

Indemnizație handicap

1

526

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

08.10.2007

8

56

GROSU ȘANDOR

1

524

29

36,11

3

0

0

salariu

8

799 ’

4

sănătoși

0

casa de copii

6

16.10.2007

8

57

AVRIGEANU ROBERT ARISTOTEL

1

91

29

14,42

4

0

0

pensie

10

643

6

certificat handicap

5

nu

0

04.01.2011

4

58

STRULIA IONELA

2

8531

29

9,73

7

1 copil

2

salariu

8

371

8

certificat medical

2

nu

0

07.08.2012

2

59

CREȚU CRISTINA

4

311

28

6,06

8

0

0

salariu

8

800

4

sănătoși

0

nu

0

05.08.2005

8

60

NIȚĂIONELIA

5

431

28

4,57

8

1 copil

2

fara venituri

4

558

6

sănătoși

0

nu

0

19.10.2006

8

61

IORDAGHE ANA-MARIA

2

607

28

5,43

8

1 copil

2

fara venit

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

20.08.2008

6

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


/Viexa Nr. 3 La Hotărârea

62

DORISOR NICOLAE

3

440

28

2,32

8

1 copil

2

salariu

8

507

6

sănătoși

0

nu

0

15.01.2010

4

63

RĂDUCANU AURORA

2

1606

28

4,81

8

1 copil

2

salariu

8

460

6

sănătoși

0

nu

0

22.09.2010

4

64

STOENESCU NICOLAE ALIN

2

8107

28

2,06

8

0

0

salariu

8

375

8

sănătoși

0

nu

0

20.10.2010

4

65

PETRE MARIA

4

3915

28

2,45

8

2 copii

2

indemnizație handicap

1

316

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

02.05.2011

4

66

NENCI U MARIANA

3

5742

28

6,22

8

1 copil

2

salariu

8

447

6

diabet, cardio

2

nu

0

24.05.2012

2

67

GHEORGHE MARIN

2

6750

28

6,51

8

1 copil

2

salariu

8

397

8

sanatosi

0

nu

0

21.06.2012

2

68

OPREA CĂTĂLINA

4

30961

27

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

745

4

certificat handicap

5

nu

0

27.07.1997

8

69

STĂNESCU FLORICA

1

30565

27

21

3

0

0

pensie

10

651

6

sănătoși

0

nu

0

02.10.2000

8

70

NICULAE VIORICA

4

4837/2

27

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

8

451

6

certificat handicap accentuat

5

nu

0

06.11.2002

8

La Hotărârea nr:

71

ȚARIDA FLORIAN

8

106

27

lipsa dovezi

0

>3 copii

3

salariu

8

220

8

sănătoși

0

nu

0

16.09.2004

8

72

LARION IRINA

2

408

27

19,02

3

1 copil

2

salariu

8

594

6

sănătoși

0

nu

0

01.08.2006

8

73

BOCAN FLORICA-lOANA

2

413

27

11

7

0

0

salariu

8

776

4

sănătoși

0

nu

0

24.08.2006

8

74

BĂLAN DIDINA

2

448

27

9

7

0

0

salariu

8

767

4

sănătoși

0

nu

0

21.12.2006

8

75

NICA LOREDANA

5

536

27

lipsa dovezi

0

3 copii

3

salariu

8

199

8

sănătoși

0

nu

0

16.11.2007

8

76

BĂRBUCEANU MONICA

2

617

27

11,45

5

1 copil

2

indemnizație handicap

1

138

8

certificat handicap grav

5

nu

0

30.10.2008

6

77

BIVOLARU DANUT

1

5580

27

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

628

6

certificat handicap accentuat

5

nu

0

08.07.2009

6

78

CONSTANTIN LUMINIȚA

1

11500

27

8,23

7

2 copii

2

salariu

8

475

6

sanatosi

0

nu

0

23.11.2011

4

79

ȘTEFAN DANA

2

3454

27

10,55

7

1 copil

2

salariu

8

371

8

sanatosi

0

nu

0

26.03.2012

2

80

NEGREANU SORIN

4

9963

27

10,6

7

2 copii

2

salariu

8

399

8

sanatosi

0

nu

0

17.09.2012

2

81

ILIESCU GEORGIANA

2

30801

26

lipsa dovezi

0

1 copil

2

activitati ocazionale

8

321

8

sanatosi

0

nu

0

11.12.2000

8

82

RĂDUCANU ADELIN

1

1605

26

4,81

8

0

0

indemnizație handicap

1

234

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

22.02.2010

4

83

RĂDUCANU NICOLAE

1

1608

26

4,81

8

0

0

indemnizație handicap

1

293

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

22.02.2010

4

84

ANTEMIR IULIANA

1

2604

26

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

350

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

24.03.2010

4

85

RĂDUCANU CĂTĂLIN VASILE

1

9051

26

5,637

8

0

0

indemnizație handicap

1

234

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

17.11.2010

4

86

ABABEI FLORENȚA

2

6061

26

7.5

8

0

0

Pensionar

10

737

4

certificat medical

0

nu

0

28.06.2011

4

87

NEAGU TRAIAN

1

12550

26

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

pensie

10

656

6

certificat handicap accentuat

5

nu

0

16.12.2011

4

88

VOINEA MARIA

1

2786

26

43

3

0

0

pensie

10

461

6

decizie pierdere capacitate munca

5

nu

0

07.03.2012

2

La Hotărârea nr:

89

COMAN CRISTIAN FLORIN

2

6486

26

>18 mp/memb ru familie

3

1 copil

2

salariu

8

legi speciale

8

sanatosi

0

da

3

14.06.2012

2

90

DOROBANTU MIHAIL

1

112

25

31,46

3

0

0

pensie

10

823

4

sănătoși

0

nu

0

24.09.2004

8

91

ȘTEFAN MARILENA

2

146

25

tolerat in spațiu de proprietar

1

1 copil

2

salariu

8

492

6

sanatosi

0

nu

0

25.10.2004

8

92

PIPOȘ NICOLAE MĂDĂLIN

1

343

25

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

salariu

8

343

8

sănătoși

0

nu

0

07.11.2005

8

93

OLARU ELENA

1

407

25

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

salariu

8

285

8

sanatosi

0

nu

0

31.07.2006

8

94

VASILE NADIA

2

548

25

tolerat in spațiu de proprietar

1

1 copil

2

salariu

8

520

6

sănătoși

0

nu

0

29.10.2007

8

95

STAN GABRIEL

1

4767

25

9,272

7

0

0

indemnizație handicap

1

234

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

15.06.2010

4

96

LAZĂR MARIA

1

4681

25

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

350

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

27.04.2012

2

97

NĂSTURICĂ LIVIU

4

5193

25

7,6

8

3 copii

3

fără venituri

4

126

8

sanatosi

0

nu

0

11.05.2012

2

98

SAVIUCAXINIA

1

11630

25

14,87

4

0

0

pensie

10

705

4

certificat handicap accentuat

5

nu

0

23.10.2012

2

99

IONESCU ELENA

1

12725

25

lipsa dovezi

0

0

0

pensionar

10

395

8

certificat handicap grav

5

nu

0

16.11.2012

2

100

MACINIC ADRIAN

2

31068

24

lipsa dovezi

0

1 copil

2

Indemnizație handicap

1

138

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

25.07.1997

8

101

GELELETU MARIA

2

114

24

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

638

6

astm bronsic

2

nu

0

01.10.2004

8

102

ENOAE MARIA

2

294

24

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

307

8

sanatosi

0

nu

0

03.06.2005

8

103

CHIRIAC AUREL

1

516

24

lipsa dovezi

0

0

0

pensionar

10

566

6

sanatosi

0

nu

0

05.09.2007

8

104

NEGULESCU EUGENIA

1

9348

24

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

397

8

sanatosi

0

nu

0

24.11.2008

6

105

PUSCASU ANA

1

2960

24

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

665

6

certificat medical

2

nu

0

06.04.2009

6

106

NICULESCU LAURA

1

7091

24

2,34

8

0

0

salariu

8

890

4

sănătoși

0

nu

0

21.09.2010

4

107

STOENESCU TRAIAN SORIN

1

8106

24

2,06

8

0

0

salariu

8

750

4

sănătoși

0

nu

0

20.10.2010

4

108

GHIOMPIRICA GHEORGHE

4

8296

24

3,01

8

2 copii

2

ajutor social

4

97,5

8

sanatosi

0

nu

0

31.07.2012

2

109

POPA ZAMFIR

1

8875

24

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

361

8

TBC

4

nu

0

17.08.2012

2

110

TOMA FLORENTINA ROXANA

3

12195

24

5,38

8

1 copil

2

fara venit

4

42

8

sanatosi

0

nu

0

28.12.2012

2

111

MĂZĂRACHE ROZA

1

30530

23

67,55

3

0

0

fara venituri cf. declarație

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

16.07.2001

8

112

GOGONEA MIRCEA

1

397

23

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

pensie

10

1221

2

certificat medical

2

nu

0

30.05.2006

8

113

DAN GAFTONA

3

614

23

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

pensie

10

921

4

cerificat medical diabet

2

nu

0

20.10.2008

6

114

CONSTANTIN CONSTANTIN IULIAN

1

3640

23

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

927

4

certificat handicap grav

5

nu

0

19.04.2011

4

115

ENESCU MARIAN

2

3390

23

lipsa dovezi

0

1 copil

2

șomer

8

legi speciale

8

sanatosi

0

da

3

23.03.2012

2

La Hotărârea nr:

116

GHEORGHE ALINA

3

14193

23

tolerat in spațiu de proprietar

1

2 copii

2

salariu

8

351

8

boli cardio

2

nu

0

28.12.2012

2

117

DUMITRU PAULA

4

30104

22

lipsa dovezi

0

2 copii

2

persoana fara venit

4

221

8

sanatosi

0

nu

0

13.03.2000

8

118

POPESCU CORNELIA

1

30025

22

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

856

4

sanatosi

0

nu

0

10.01.2001

8

119

MARIN CRISTIAN

2

3135/2

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

562

6

sănătoși

0

nu

0

30.09.2002

8

120

MANOLACHE ȘTEFANA

3

3756/2

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

587

6

sănătoși

0

nu

0

14.10.2002

8

121

PĂDURARU LIVIU CĂTĂLIN

4

123

22

lipsa dovezi

0

2 copii

2

fara venituri cf. declarație

4

194

8

sanatosi

0

nu

0

08.10.2004

8

122

MORARU DANIEL

1

317

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

650

6

sanatosi

0

nu

0

24.08.2005

8

123

SIMION VASILE

1

396

22

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

1

234

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

30.05.2006

8

124

BUSILA FLORIDA

1

445

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

700

6

sanatosi

0

nu

0

04.12.2006

8

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


Anex? Nry3

La Hotărârea nr:Z?A^'>

125

RĂDUCAN AURORA

2

459

22

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

1

234

8

certificat handicap

5

nu

0

31.01.2007

8

126

SIMION IOANA

3

485

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

672

6

sanatosi

0

nu

0

31.05.2007

8

127

OANCEA VASILICA

3

541

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

530

6

sănătoși

0

nu

0

21.11.2007

8

128

NICOLAE FILOFTEIA

2

599

22

lipsa dovezi

0

1 copil

2

salariu

8

510

6

sănătoși

0

nu

0

25.08.2008

6

129

CROITORU MARIA

1

3112

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

426

6

certificat medical

2

nu

0

10.04.2009

6

130

RĂDUCANU MARIAN

1

1607

22

4,81

8

0

0

salariu

8

1023

2

sănătoși

0

nu

0

22.02.2010

4

131

RĂDUCANU FLORICA

4

9195

22

lipsa dovezi

0

2 copii

2

salariu

8

470

8

sănătoși

0

nu

0

23.11.2010

4

132

RĂDUCANU VASILE ROBERT

3

3602

22

lipsa dovezi

0

2 copii

2

salariu

8

205

8

sănătoși

0

nu

0

18.04.2011

4

133

TEODORESCU MIHAELA ELENA

3

344

22

15,18

4

2 copii

2

salariu

8

481

6

sanatosi

0

nu

0

11.06.2012

2

La Hotărârea nr:ZM^k^

134

TĂBĂCARIU IOAN

1

7646

22

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

1285

2

certificat invaliditate grav

5

da

3

27.06.2012

2

135

GEORGESCU ELENA

1

30801

21

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

salariu

8

960

4

sănătoși

0

nu

0

13.06.1997

8

136

DINU CLAUDIU BOGDAN

3

641

21

tolerat in spațiu de proprietar

1

2 copii

2

fara venituri cf. declarație

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

29.12.2008

6

137

CONSTANTIN ELENA LUIZA

1

8897

21

12,21

5

0

0

fara venituri

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

11.11.2010

4

138

STAN D. MARIUS

5

8086

21

lipsa dovezi

0

3 copii

3

pensie, indemnizație handicap

1

102

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

24.08.2011

4

139

POȘA PETRIȘOR

4

9403

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

735

4

certificat handicap accentuat

5

nu

0

03.09.2012

2

140

ȘERBAN CORNELIU

1

9589

21

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

10

702

4

decizie pierdere capacitate munca

5

nu

0

06.09.2012

2

141

PRICĂ MARIA

4

13800

21

lipsa dovezi

0

3 copii

3

salariu

8

223

8

sănătoși

0

nu

0

13.12.2012

2

142

SÎRZEA GABRIELA GEORGIANA

1

13940

21

9,33

7

0

0

fara venit

4

0

8

sanatosi

0

nu

0

17.12.2012

2

143

GRIGORESCU ANDRONACHE

1

563

20

lipsa dovezi

0

0

0

indemnzatie handicap

1

293

8

certificat handicap grav

5

nu

0

21.02.2008

6

144

BACANU SILVIA

1

602

20

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

584

6

sănătoși

0

nu

0

06.08.2008

6

145

MARIN RAMONA

4

9201

20

lipsa dovezi

0

1 copil

2

indemnizație handicap

1

316

8

certificat handicap grav

5

nu

0

26.09.2011

4

146

SABĂU CRISTINA

3

5640

20

lipsa dovezi

0

2 copii

2

salariu

8

289

8

sănătoși

0

nu

0

22.05.2012

2

147

SURDU RAMONA MARIANA

2

8317

20

lipsa dovezi

0

1 copil

2

salariu

8

91

8

sanatosi

0

nu

0

31.07.2012

2

148

GOGOLAN SIMONA

3

13070

20

lipsa dovezi

0

2copii

2

salariu

8

332

8

sanatosi

0

nu

0

26.11.2012

2

149

MIHAI CORINA

3

603

20

lipsa dovezi

0

1 copil

2

salariu

8

343

8

sănătoși

0

nu

0

18.01.2013

2

150

ZILA FLORENTINA

5

639

19

lipsa dovezi

0

3 copii

3

fara venituri cf. declarație

4

55

8

sănătoși

0

nu

0

21.01.2010

4

151

IONITA CĂTĂLIN

1

1226

19

lipsa dovezi

0

0

0

șomer

8

420

6

sănătoși

0

DA

3

30.01.2012

2

La Hotărârea

152

LUPU DRAGOS

6

6004

19

lipsa dovezi

0

5 copii

3

Indemnizație handicap

1

74

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

31.05.2012

2

153

NEAGU ELENA

3

6813

19

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

fără venituri

8

762

4

TBC

4

nu

0

22.06.2012

2

154

ANDREESCU ALEXANDRA

3

825

19

Asociația PRO VITA

1

2 copii

2

Indemnizație handicap

1

159

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

21.01.2013

2

155

ALECU ECATERINA

2

31092

18

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

1075

2

sanatosi

0

nu

0

02.09.1997

8

156

ILIESCU ANASTASIA AURELIA

1

8485

18

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri cf. declarație

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

19.10.2009

6

157

ENES MIHAELA

3

9793

18

lipsa dovezi

0

1 copil

2

persoana fara venit

4

fara venit

8

sanatosi

0

nu

0

14.12.2010

4

158

BUHACIUC DORICA

1

4624

18

lipsa dovezi

0

0

0

certificat handicap

1

234

8

certificat handicap

5

nu

0

19.05.2011

4

159

MIHAI MARIUS

2

9193

18

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap,

1

293

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

26.09.2011

4

160

AVRAM ADRIAN

2

4235

18

lipsa dovezi

0

1 copil

2

salariu

8

476

6

sanatosi

0

nu

0

18.04.2012

2

La Hotărârea nr:

161

DRAGANESCU STELA

4

8295

18

lipsa dovezi

0

2 copii

2

indemnizație handicap

1

106

8

certificat gandicap accentuat

5

nu

0

31.07.2012

2

162

TUDORACHE FLORENTINA RAMONA

4

12922

18

lipsa dovezi

0

2 copii

2

Indemnizație handicap

1

282

8

certificat handicap accentuat

5

nu

0

21.11.2012

2

163

MATEI NICOLETA

5

12321

17

lipsa dovezi

0

4 copii

3

fara venituri cf. declarație

4

65

8

sanatosi

0

nu

0

06.11.2012

2

164

NICULESCU MARIAN

4

12279

16

lipsa dovezi

0

2 copii

2

fara venit

4

84

8

sănătoși

0

nu

0

12.12.2011

2

165

TĂNASE FLORICA GABRIELA

2

4387

16

lipsa dovezi

0

1 copil

2

salariu

8

774

4

sanatosi

0

nu

0

23.04.2012

2

166

HARAS OLGA

1

4935

16

lipsa dovezi

0

0

0

pensionar

10

883

4

sanatosi

0

nu

0

07.05.2012

2

167

CONDURACHE ROMEO

1

8762

16

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

1

234

8

handicap accentuat

5

nu

0

14.08.2012

2

168

FRINCU MIHAI

5

764

16

lipsa dovezi

0

2 copii

2

fara venit

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

18.01.2013

2

169

ION CIPRIAN

1

11977

15

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

fara venit

4

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

31.10.2012

2

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele sociale


AnewuNr 3 La Hotărârea nr:

170

MIHAI TUDOR

2

91

14

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

4

1102

2

sănătoși

0

nu

0

17.08.2004

8

171

TABAN IOAN CONSTANTIN

1

8299

14

lipsa dovezi

0

0

0

ajutor social

4

125

8

sanatosi

0

nu

0

31.07.2012

2

172

GHIOMPIRICA ALINA

1

9267

14

lipsa dovezi

0

0

0

fara venit

4

fara venit

8

sanatosi

0

nu

0

28.08.2012

2

173

TUDOR EMANUELA

2

9701

14

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

1

427

6

gr. 1 invaliditate

5

nu

0

10.09.2012

2

174

MIHALEA CĂTĂLINĂ

1

1101

14

lipsa dovezi

0

0

0

salariu

8

844

4

sanatosi

0

nu

0

09.10.2012

2

175

COJOCARU LUCIAN

2

11722

14

lipsa dovezi

0

1 copil

2

persoana cu handicap

1

956

4

handicap grav

5

nu

0

24.10.2012

2

NOTA: NR. TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA =

426 PERSOANE

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2013 pentru locuințele socialePROCES — VERBAL Ia ședința Comisiei nr, 5 protecție si asistenți ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții si

reclamată din 23.01,2012


Comisia, nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, ^petiții și reclamați! s-a întrunit- în următoarea componență:

Președinte: George Pană Membrii: Ganea Cristian Mihai ■

Robert Ionuț Viscan Daniel Puiu Neagu


Râul Alexandru Petreâcu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Prelungirea contractelor de închiriere, pentru locuințele de necesitate de tip modul, . situate în str. Industriei, nr. IC, pentru o perioadă de șase luni.

 • 2) întocmirea listelor cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2013, precum și lista cu ordinea de. prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2013.

 • 3) Discutarea cererilor de extindere spațiu locativ formulate de un număr de trei , chiriași din: imobilul situat în str. Râfpv, nr. 2K: Nicplescu Nicoleta, cam. 14,

Constantin Clara, cam. 9, Nistor Gabriel, cam. 1+3.

 • 4) Discutarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în sitiiație-de extrema dificultate - doamna Iordache Ana.

 • 5) Discutarea proiectului de hotărâre, privind alocarea unei sume de bani;din fondul de rezervă bugetara constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna Dan Florina Evelina.

 • 6) Analizarea posibilității de internare la Vassarely Life Care/UAMS Boldești Șcăieni a următoarelor persoane aflate în situație de dificultate: Mercan Constantin, Ștefan Ana, Ganea Nicolae, Ganea Gabriela și acordarea avizelor de internare.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

niNDWiaiUd UIlOBaia     98*8 ETOS uep "^3


1)


Referitor la spațiul situat in str. Amauti nr. 2, bl, T7, ap.

i

 • 2) Urmare prezentării la audienta

  susținuta de conducerea Direcției de Gestiune


Patrimoniu a doamnei NiculescuLauia din Ploiesti} str. Munteniei nr. 24 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intru cat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranță in exploatare.

 • 3) Urmare cererii înregistrata sub tir. 19456/07.11.2012 a domnului Petre Bogdan

din Ploiești, str. Carpenului nr. 7 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate iritrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.                I •

.                               '                                                                                                   i

i

 • 4) Urmare prezentării la conducereja instituției a domnului Grama Ionut prin care solicita sprijin privind repartizarea unei locuințe pentru chiriași evacuați sau. care urmeaza sa fie evacuați din case naționalizate.

 • 5) Urmare prezentării la audienta Susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Ivan Eugenia domiciliata ih Ploiești str. Mihai Bravu nr. 13 prin care solicita.sprijin privind repartizarea unui alt spațiu.

 • 6) Reanalizarea situației locative a domnului Nicolescu Ion din Ploiești str. Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7, bl. 42C, ap. 19 cu privire la conviețuirea cu colocatarul Mihai Aurica,

 • 7) Cu privire solicitările din partea chiriașilor privind extinderile pe spatii care au devenit libere prin decesul titularilor.de contract sau ca urmare a evacuării in baza unor sentințe judecătorești.

 • 8) Cu privire la imobilul situat in str. luliu Maniu nr. 10

 • 9) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/28.02,2012, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1) Comisia Specială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale familiilor cafe locuiesc cu chirie în unitățile locative cu destinație de locuință de necesitate, situate în str. Industriei, nr.lC, după cum urmează:

- Bărbuceanu Monica, persoană cu handicap, în vârstă de 38 de ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.l; aceasta locuiește împreună cu fiul său Mutu Adrian, în vârstă de 8 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Singurele venituri al familiei le constituie indemnizația de handicap în valoare de 234 lei și alocația minorului, în valoare de 42 lei.

niHOHiarwd Hixc3aia


:8 £103 uecVasile Vașilica, în vârstă de 52 ani, chiriașă a locuinței                   modul

nr. 2; aceasta locuiește împreună cu cei 4 copii: Vasile                    de 16

ani, Vasile Alexandra Corina, în vârstă de 14 ani, Vasil                   l de 28

ani și Vasile Nicolae, în vârstă de 17 ani; veniturile fami                    lalariul

* d-nei Vasile Mihaela, în valoare de 629 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 126


lei.

 • -  Comișelu Valeriu, în vârsta de 42 ani, chiriaș al locuinței de necesitate de tip modul nr. 3; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Comișelu Ionela, în vârstă de 32 ani și copii lor, Comișelu Beatrice, în vârstă de 5 ani și Comișelu Andreea, în vârstă de 9 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui Comișelu, în valoare de 1451 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

Luncă Cristina, în vârstă de 43 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.4; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 44 ani și copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 5 ani și Luncă Cătălina, în vârstă de 16 ani; singurele venituri ale familiei le constituie salariul d-nei Luncă, în valoare de 583 lei și alocațiile copiilor,. în valoare de 84 lei.

 • -  Bivolaru Daniela, în vârstă de 41 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr. 5; aceasta locuiește împreună cu soțul sau, numitul Bivolaru Gheorghe, în vârstă de 41 ani și copii: Bivolaru David Daniel, în vârstă de 11 ani, Bivolaru Dalila, în vârstă de 16 ani, Bivolarii Ribana, în vârstă de 19 ani și Bivolaru Alondra, în vârstă de 14 ani; singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

 • -  Niță îonelia, în vârstă de 44 ani, chiriașă a locuinței de necesitate de tip modul nr.3; această locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 44 ani și copii: Niță Ioana, în vârstă de10 ani, Niță Cristian, în vârstă de 20 ani și Niță Mihaela, în vârstă de 21 ani; veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 719 lei și ăl d-lui Niță Cristian, în valoare de 912 lei.

In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele constituindu-se în continuare în situație de risc social laț nivelul Municipiului Ploiești.

. In virtutea art 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței coroborat cu prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 propunem prelungirea-contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase

luni


 • 2) întocmirea listelor cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2012 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietarii si lista cu ordinea de prioritate valabila pe anul 2012 privind repartizarea de locuințe sociale. Comisia a luat act; de faptul ca, in momentul, de fața, există în patrimoniul administrației publice locale unități locative compuse, din una sau două camere propuse .spre repartizare, motiv pentru care, a considerat ca se impune alcătuirea a 2 liste cu ordinea de priorități care sa cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din


făcut obiectul legilor proprietății. Având in vedere ca stmi^^^lbcpințefor sociale exitente in domeniul public al municipiului Ploiești este de o                 doua

camere, se impune alcătuirea unei singure liste ( Anexa nr.3 )

 • 3) Comisia a luat la cui^ștȘ^ faptul că d-na Răducanu Olga, chiriașă a imobilului de

locuințe sociale situat în str. Râfov, hr. 2K, cam. 11a renunțat la beneficiul de contract. Comisia a luat in discuție cererile de extindere spațiu locativ formulate de un număr de trei chiriași din imobilul situat în sțr. Râfov, nr, 2K: Nicolescu Nicoleta, cam. 14, Constantin Clara, cam. 9, Nistor Gabriel, cam. 1+3 si a apreciat...........,...

 • 4) Comisia a discutat proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate — doamna Iordache Ana si 1-

hJ0V(?;abf          de

 • 5) Comisia a discuta? proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din

fondul de rezervă bugetară constituit hi bugetul local, pentru sprijinirea .unei persoane fizice aflate în situatie de extremă dificultate - doamna Dan Florina Evelina si l-a avizat.......         *

 • 6) Comisia a analizat posibilitatea de internare la Vassarely Life Care/UAMS Boldești Scăieni a următoarelor persoane aflate în situație de dificultate: Mercan Constantin, Ștefan Ana. Ganea Nicolae, Ganea Gabriela și a decis....g .

fifo'T ipeorfU. Mveaa-

Gabn4a-\W<Ut’ TatJrcSr a

 • 7) Comisia, a luat act de aceasta situatie. si propune                a dbfcoc&txr--

. &Q-urrn&r q       QikJWtU fari'CMl

kt r<pof         «'Aer' * 1 fl? /'or o/- /oeoflti i


Va ci j uo

 • 8) Comisia, a , de aceasta șituatid si propune t /*

' ota ©Tir-

 • 9) Comisia, aluat act de aceasta situatie si propune

f^oncP Ja (aenfeit’Qa^Q u-nui

<Xf-dț              V IM uot JkeCi'ei’ifo.

accrntW a          lui'.

 • 10)  ©omisia, a luat act de.aceastasituatie si propune

(ta induMri'QA.' ĂL ©£ 36

fe O cnafUr

15) Comisia propune repartizarea spatiilor disponibile după mim urmeaza;


6^ no feamno. cofe


V           61n fyotlfr         | &6fe


efe Corela/ nr/<? Ăl .116


HWQjd              Qiq CfifOTO ^li^o/^^4olZ

a oU nejc tf( QAjiD(Mej£L- lliQ&era î <U. v/q zhfoecm' rdl^wQg

Președinte: George Pană JlL>

Membrii; .Ganea Cristian MihaL^ ? Robert Ionuț Viscaiy"< i Daniel Puiu Neagu.

Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 5

'A


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBEICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

și a constatat:PREȘEDINTE,

SECRETAR,