Hotărârea nr. 129/2013

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale"

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 129 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Bădescu, a comisiei de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, a domnilor consilier: Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești „I.L.Caragiale”, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Comun al Ministerului Administrației și Internelor nr. 246/2013 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale", conform Anexei nr 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură a Municipiulu Ploiești "I.L.Caragiale" se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederiloi prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pentru anii 2014-2016 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Comun al Ministerului Administrației și Internelor nr. 246/2013 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, cu un diversificat evantai de activități, pornind de la cele umanist-științifîce, artistice, până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

La baza structurării proiectului de buget au stat activitățile dedicate lui „Nichita Stănescu - 80 de ani de la naștere” (editare cărți dedicate operei și personalității lui Nichita Stănescu, editarea albumului „Nichita Stănescu și unii din ai săi prieteni” - antologie de caricaturi și de poezii văzut de mari caricaturiști ai lumii, editarea catalogului „Omagiu lui Nichita”, spectacole în aer liber, serate literare, concursuri și târg de carte); cât și activitățile organizate anual Festivalul Castanilor de muzică folk, Concursului Național de Literatură "Iulia Hașdeu", Concursul de teatru liceal "I.L.Caragiale", Work Shop - creație plastică, inclusiv includerea Universității "Dimitrie Guști" în cercul universităților europene. De asemenea s-au avut in vedere activitățile coralei și ansamblului folcloric pentru susținerea unor spectacole prilejuite de sărbători naționale, cât și în străinătate.

Pentru anul 2013 veniturile totale sunt in suma de 834.70 mii lei. Cheltuielile totale sunt in suma de 834.70 mii lei, astfel: la cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 258.00 mii lei avandu-se în vedere legislația în vigoare , iar la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 576,70 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul

Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" pr proiectului de hotărâre alăturat.


Primar,Consilieri,


Alexandru Paul Pala

Ionuț Cristian Ionescu Sanda Dragulea Nicoleta Cătălina Bozianu

Silviu Sorin Constantin

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Comun al Ministerului Administrației și Internelor nr. 246/2013 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" pe anul 2013.

Casa de Cultură “I.L.Caragiale” desfășoară o activitate cultural-educativă și artistică, asigurând accesul publicului la informație și educație permanentă.

în cadrul Casei de Cultură își desfășoară activitatea, în prezent, un număr de 11 angajați și 21 colaboratori permanenți. Cercurile și ansamblurile artistice cele mai importante sunt: Ansamblul Folcloric “Prahova”, Grupul Coral Cameral “Anche Musica”, Formația de Teatru pentru copii “Mon cher”, Cercul de pictură pentru copii etc.

Conform planului minimal al acțiunilor cultural-artistice Casa de Cultură “I.L.Caragiale” organizează manifestări ce fac parte din proiecte majore ca:

Zilele Ploiestiului

Festivalul Nichita Stănescu

Festivalul de Teatru Liceal

Festivalul Castanilor — In memoriam Gabi Dobre-festival de muzica folk

Festivalul de colinde — “E vremea colindelor”

Concursul de proză scurtă “I.L. Caragiale ”

Concursul de poezie “Iulia Hașdeu”

Concursul de creație plastică pentru elevi “Ploiești, orașul meu, oraș european ”

Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Platon ”

Spectacole pentru copii: Zâmbet de copil, Ghetuta cu cadouri

Proiecte educaționale — desfășurate in instituțiile de invatamant din Ploiești.


Activitatea se înscrie în rândul conexiunilor și manife^^iloi^^ organizate în colaborare cu alte state europene. în tabăra de pictură swQpr^^ plastici din Bulgaria, Germania, Anglia, care alături de artiștii plasfi^d^^S (Baia Mare, Brașov, Blaj, Constanța, Galați, Bacău, Brăila, Ploiești) lucrările lor la constituirea unei colecții de artă contemporană, ce patrimoniul viitoarei pinacoteci a municipiului Ploiești.

Revista Atitudini - apariție lunara distribuită gratuit la manifestările cultural artistice organizate de instituția noastră precum și în rândul liceenilor și studenților.

Universitatea Populară Dimitrie Guști- desfășoară o activitate de educație permanentă, după modelul inițiat de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte. în cadrul Universității Populare se organizează simpozioane, colocvii, conferințe, cenacluri, cluburi pe diferite tematici: ecologice, juridice, medicină, cultură și civilizație, manifestări la care au fost invitate personalități din cultură. O atenție deosebită se acordă activităților educaționale a elevilor și tineretului. O activitate importantă a Universității o reprezentau cursurile tehnico-aplicative, a căror activitate a fost mult diminuată din martie 2007 când sediul Casei de Cultură a fost mutat din zona centrală a orașului, unde instituția și-a desfășurat activitatea timp de 50 de ani. în prezent ne desfășurăm activitatea într-un spațiu închiriat ce aparține unității Federal Coop Ploiești a cărei poziționare nu este favorabilă unei publicități eficiente. Casa de Cultură “I.L.Caragiale” colaborează în plan cultural cu alte instituții din țară și străinătate, cum ar fi Centrul Cultural “Iacob Mureșianu” Blaj, Asociațiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa de Cultură “George Coșbuc” Bistrița Năsăud, Asociația Culturală Dacia din Nurenberg, precum și cu centrele culturale din județul Prahova. De asemenea prin activitățile educative desfășurate colaborăm cu școli și licee din oraș și județ.

Organizația este orientată în permanență spre a face o campanie pentru cultură, o componentă a strategiei Primăriei Municipiului Ploiești, strategie orientată spre cetățean. în acest sens în planul strategic pe termen lung și-a propus să-și diversifice tematica culturală pentru a deveni mai atractivă și instructivă pentru public.

Pentru anul 2013 la venituri proprii s-a estimat suma de 32,00 mii lei, având în vedere încasările preconizate, 2.70 mii lei încasări din sponsorizări^ având în vedere contractele deja încheiate și pe cele aflate în derulare pentru atragerea de noi parteneri care să susțină financiar acțiunile organizate de instituția noastră, precum și subvenția propusă in suma de 800.00 mii lei. Veniturile totale sunt in suma de 834.70 mii lei.

Cheltuielile totale sunt in suma de 834.70 mii lei, astfel:

-La capitolul 67, subcapitolul 67.10.03.06 - la art.10 cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 258.00 mii lei avandu-se în vedere legislația în vigoare și reintegrarea în activitate a persoanelor care se afla în concediu îngrijire copil, precum și demersurile aflate în derulare pentru ocuparea a două posturi unice din cadrul compartimentului contabilitate. Menționăm că statul de funcții, cuprinde, in prezent, 16 de posturi din care 2 de conducere, posturile de execuție vacante fiind în număr de 4, iar 3 posturi fiind suspendate.

-La capitolul 67,subcapitolul 67.10.03.06, art. 20 "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 576,70 mii lei, din care:

- art, 20,01 "Bunuri și servicii”: 424,30 mii lei, repartizată astfel:

 • a. furnituri de birou. 4,50 mii lei, sumă necesară pentru rechizite de birou, hârtie xerox pentru activitatea curenta materialelor publicitare.

 • b. materiale pentru curățenie*. 3,50 mii lei, sumă întreținerea corespunzătoare a spațiilor din dotare.


 • c. încălzit, iluminat și forță motrică: 19,00 mii lei, suma necesara pentru încălzirea si iluminarea spațiului in care instituția isi desfasoara activitatea.

 • d. apă, canal, salubritate: 1.00 mii lei

Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate s-a avut în vedere media lunară a acestor cheltuieli pe anul 2012.

^.carburanți și lubrifianți: 7,00 mii lei având în vedere un consum de 100 1/lună, conform prevederilor legale.

 • f. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet: 12,00 mii lei, sumă ce acopera cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții, cablu tv și internet.

 • g.  materiale și prestări servicii cu caracter funcțional: 328.30 mii lei, sumă ce reprezintă cheltuieli necesare pentru organizarea programelor și proiectelor culturale cuprinse în Planul minimal (festivaluri, simpozioane, cenacluri, revista „Atitudini”, onorarii artiști, cheltuieli sonorizare, închirieri de spații, masă, cazare, publicitate, transport, premii, editare carte/catalog, colaboratori). Detalierea acestei sume este prezentata in anexa nr. 1.

 • h. alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare: 49.00 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți(service auto, cartuse-copiator si imprimante, întreținere calculatoare si site, contracte colaborare paza, taxa semnătură electronica, abonament legis, diverse materiale etc).

Începând cu anul bugetar 2013, instituția noastra va folosi o noua repartizare pe articole si alineate a sumelor in cadrul clasificatiei bugetare, in urma recomandărilor serviciului audit, astfel: sumele prevăzute la 20.01.09 vor fi mutate la 20.01.30, iar cheltuielile cu acțiunile culturale de la art. 20.30.30 au fost mutate la 20.01.09.

- art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” suma 5,40 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: costume populare pentru cercul de dans popular, costume pentru trupa de teatru - copii a Casei de Cultură, costume pentru cercul de dans modern etc.

- pentru stabilirea de contacte de profil din țară, atât în vederea organizării și desfășurării în condiții bune a Festivalului de Folk, cât și prin schimburi culturale pentru ansamblul coral sau folcloric s-a prevăzut la art. 20.06 "Deplasări, detașări, transferuri" suma de 1,50 mii lei.

 • - art.20.11 „Cărți, publicații si materiale documentare”: 2,00 mii lei, sumă ce reprezintă costul abonamentelor la diferite publicații necesare în activitatea instituției.

 • -  art. 20.13 „Pregătire profesionala”: 3.00 mii lei, suma necesara pentru formarea profesionala obligatorie a personalului angajat.

- art. 20.14 „Protecția n prestărilor servicii de organizare precum si activitati de prevenire si-art.20.30 „Alte cheltuieli” - 136,90 mii lei

 • - 20.30.03.”Prime de asigurare non-viata” - 2,00 mii lei sumă ce reprezintă cheltuieli cu RCA si CASCO necesare pentru mașina instituției.

 • - 20.30.04. „Chirii”- 62,40 mii lei - cheltuielile legate de plata chiriei lunare pentru spațiul de funcționare din strada Democrației nr. 60-62.

 • - 20.30.30. „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” - 72,50 mii lei, reprezintă diferența de la cheltuieli de personal.

La estimarea pentru anii 2014-2016 s-a prevăzut același nivel de subvenție de la bugetul local ca în anul 2013.CONTABIL ȘEF, Adriana Mihai/


VIZAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC, CONTENCIOS, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, CONTRACTE


DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Qrăciunoiu


Iulia Alin:


:xandru


JUDEȚUL PRAHOVA

CASA DE CULTURA IL CARAGIALE A MUNICIP PLOIEȘTI

ANEXA j


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIV1TATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014 -2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

807,86

834,70

832,00

832,00

832,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

803,02

834,70

832,00

832,00

832,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala

33.10.17

33,13

32,00

32,00

32,00

32,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

15,62

2,70

VArsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezv

37.10.03

-4,84

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

759,11

800,00

800,00

800,00

800,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4,84

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

807,86

834,70

832,00

832,00

832,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

803,02

834,70

832,00

832,00

832,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

803,02

834,70

832,00

832,00

832,00

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

249,46

258,00

258,00

258,00

258,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

205,99

212,40

212,40

212,40

212,40

Salarii de baza

10.01.01

157,59

157,40

157,40

157,40

157,40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

indemnizații plătite unor persoane din afara unîtatii

10.01.12

48,40

55,00

55,00

55,00

55,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

43,47

45,60

45,60

45,60

45,60

(Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

32,78

33,00

33,00

33,00

33,00

n E kl f 1 M 1 D E A   1 M n 1 r A T A D »l   D

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,79

1,00

1,00

1,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

8,19

9,30

9,30

9,30

9,30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,37

0,60

0,60

0,60

0,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03,05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.34

1,70

1,70

1,70

1,70

TITLUL // BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

553,56

576,70

574,00

574,00

574,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09-1-20.01.30)

20.01

89,42

424,30

422,00

422,00

422,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,27

4,50

4,50

4,50

4,50

Materiale pentru curățenie

20,01,02

2,87

3,50

3,50

3,50

3,50

I

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

15,18

19,00

19,00

19,00

19,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,62

1,00

1,00

1,00

1,00

Carburanți sl lubrifîanti

20.01.05

6,51

7,00

7,00

7,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11,01

12,00

12,00

12,00

12,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

48,96

328,30

326,00

326,00

326,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

49,00

49,00

49,00

49,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20,03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03,01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20,04,01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20,05

8,59

5,40

5,00

5,00

5,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,59

5,40

5,00

5,00

5,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,78

1,50

1,50

1,50

1,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,03

0,50

0,50

0,50

0,50

Deplasări în străinătate

20.06,02

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,83

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3,00

3,00

3,00

3,00

Protecția muncii

20.14

3,60

3,60

3,60

3,60

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

L

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

sî                derivate rfln acțiuni în reprezentarea Intereselor statului,

potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20,30

452,94

136,90

136,90

136,90

136,90

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol sl reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20,30.03

2,00

2,00

2,00

2,00

Chirii

20.30.04

62,40

62,40

62,40

62,40

62,40

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintefui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

390,54

72,50

72,50

72,50

72,50

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plat) efectuate in anii precedent) sl recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si miîloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

4,84

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

n

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72,01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

lDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR .

ANEXA 2

PLANUL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE MINIMALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PENTRU ANUL 2013

Proiecte culturale

Perioad

a

Instituții colaboratoare

Loc de desfășura re a manifestă rilor

Beneficiari

Responsabi I proiect

Buget estimat (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

1. 80 de ani de la nașterea poetului Nichita Stanescu , Manifestări culturale,Editare carte, album

2013

Centrul Județean de Cultura Prahova Teatrul Toma Caragiu Ploiești, instituții școlare, etc.

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Toate categoriile sociale

Gelu Nicolae Ionescu,

34.00

2, Pregătirea unor manifestări cu ocazia unor evenimente culturale FESTIVALUL" NICHITA STĂNESCU" (Concursul județean de recitare "Sub aripa Iui Nichita")- Târg de carte, tipărire catalog, alte acțiuni culturale,

2013 Martie

Muzeul Memorial "Nichita Stănescu" Ploiești, Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Biblioteca "Nicolae Iorga" Ploiești, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" Prahova

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Toate categoriile sociale

Luminița Avram, Gelu Nicolae Ionescu, Zoica Akyurek

18.00

3. Caravana Poeziei; ZIUA

INTERNAȚIONALA A POEZIEI

2013 Martie

Muzeul Memorial "Nichita Stănescu" Ploiești, Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Biblioteca "Nicolae Iorga" Ploiești, Muzeul Județean dc Artă "Ion Ionescu Quintus" Prahova

Diferite locații din Municipiul

Ploiești

Toate categoriile sociale

Gelu Nicolae Ionescu

1.00

4. ZILELE PLOIEȘTIULUI -Târg de carte Spectacole

Concursuri     Editare

Carte, Alte evenimente

2013 Mai Iunie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Școlile si grădinițele orașului Ploiești Palatul Copiilor, Școala Populară de Artă, etc.

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Toate categoriile sociale

Luminița Avram, Gelu Nicolae Ionescu, Grama Gheorghe, Roxana Bardut

20.00

Proiecte culturale

Perioad

a

Instituții colaboratoare

Loc de desfășura re a manifestă rilor

Beneficiari

Responsabi

1 proiect

estimată (mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

5. Concurs pictură -grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european "

2013 Iunie

Școlile și liceele din Ploiești, UAP Ploiești

Primăria Ploiești, alte locații

Elevi, publicul ploieștean

Luminița Avram, George Grama

3.00

6. Festivalul "I.L.

CARAGIALE" ediția a-X-a

Concurs național de proza scurta

Concurs național de teatru liceal

2013 Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Școlile și liceele din Ploiești și țară, Uniunea Scriitorilor din România

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic

Ploiești

Elevi, publicul ploieștean

Luminița Avram, Gelu Nicolae Ionescu

16.00

7. Expoziția SALONUL ARTELOR Catalog "Caragiale în plastica contemporană"

Ianuarie / Mai

UAP Ploiești, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" Prahova

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu

Publicul Municipiului Ploiești

Luminița Avram, Zoica Akyurek

4.00

8. "Zâmbet de copil" Spectacole, Parada costumelor, Animație

2013 Iunie

Palatul Copiilor Ploiești, Liceul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, alte instituții

Ploiești

Publicul Municipiului Ploiești

Luminița Avram, George Grama

4.00

9. WORKSHOP-uI de CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

- ediția a VIILa

2013 Iulie

UAP România, UAP Ploiești

Prahova

Artiști Plastici Profesioniști (pictori, sculptori iubitori de artă, colecționari)

Luminița Avram, Gheorghe Grama

24.00

10. FESTIVALUL CASTANILOR, concurs național de muzică folk, ediția a XlV-a

2013 Octombri e

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Case de Cultură din țară

Teatrul "Toma Caragiu"

Ploiești

Publicul Municipiului Ploiești, invitați

Luminița Avram, Gheorghe Grama

48.00

11.CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU" ediția a Xl-a

2013 Octombri e -Noiembri e

Uniunea Scriitorilor din România, Instituții Școlare din România

Casa de Cultură "I.L.Caragi ale" ,

Muzeul "Iulia Hasdeu"

Elevi, Profesori

Gelu Nicolae Ionescu

5.00Ci


Proiecte culturale

Perioad

a

Instituții colaboratoare

Loc de desfășură re a manifestă rilor

Beneficiari

Responsabi

1 proiect

Buget\ estimat (mii lei)

I

2

3

4

5

6

7

12.SPECTACOLUL PENTRU COPII “GHETUȚA CU CADOURI” Cercuri ale Casei de Cultură "LL.Caragiale" Ploiești, invitați

2013 Decern bri e

Alte instituții de cultură

Cercul Militar Ploiești

Publicul

Municipiului Ploiești, invitați

Luminița Avram, Gheorghe Grama

7.00

13.Spectacolul "E VREMEA COLINDELOR" Ansamblul Folcloric Prahova

Diferiți invitați din alte zone folclorice

2013 Decembri e

Diferiți invitați din alte zone ale țării

Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație

Publicul Municipiului

Ploiești, invitați

Gram a Gheorghe,

22.00

14. DIFERITE ALTE MANIFESTĂRI IN TARA SI STRĂINĂTATE: Ansamblul Prahova, Miniansamblu Prahova, Spectacole in Municipiul Ploiești, județul Prahova

2013

Diferite instituții din tara si străinătate

Diferite locații

Publicul amator de folclor si corala

Grama Gheorghe, Luminița Avram

35.00

15. DIFERITE ALTE MANIFESTĂRI IN TARA SI STRĂINĂTATE: Corala "Anche Musica"

2013

Diferite instituții din tara si străinătate

Diferite locații

Public

Luminița Avram, Zoica Akyurek Colaboratori

2.00

16. CLUB “DIANA” Manifestri cultural-artistice, simpozioane, colocvii,serate, workshop uri, etc.

lunar

Instituții de cultură din țară, ONG-uri, Fundații Culturale

Municipiul Ploiești

Toate categoriile de public

Luminița Avram, Zoica Akyurek

8.00

17. CENACLUL ATITUDINI, REVISTA ATITUDINI, SERATA ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Editare carte, Realizarea Indicelui Revisteti atitudini, Calendarul evenimentelor

saptaman al

Licee și școli Instituții de cultură din Ploiești

Casa de Cultură "I.L.Caragi ale"

Toate categoriile de public

Gelu Nicolae Ionescu

30.00Proiecte culturale

Perioad a

Instituții colaboratoare

Loc de desfășura re a manifestă rilor

Beneficiari

Responsabi I proiect

estimat

(mii lei)

1

2

3

4

5

6

7

18. SIMPOZIOANE, COLOCVII, CONFERINȚE

octombrie iunie

Liceele din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Centrul de perfecționare a medicilor,

Liceele din Ploiești, Universitate a Petrol-

Toate categoriile de public

Roxana Bărduț, Akyurek Zoe, Colaboratori

17.00

Gaze

Ploiești,

Agenția de Protecție a Mediului, Direcția

19. PROIECTE

EDUCAȚIONALE

Tot timpul anului săptămân al (cercuri)

Grădinițe, școli, licee

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L.

Caragiale”

Copii și elevi

Luminița

Avram, Roxana Bardut, colaboratori

14.30

20. Diferite alte manifestări culturale (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură ”I.L.Caragiale” sau în colaborare cu alte instituții.

16.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

328.30

Referenți


Gelu Nicolae lonescu


Gheorghe Grama


Roxana Bărduț


Zoica AkyurekCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA $01

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I. L. Caragiale”Data: