Hotărârea nr. 128/2013

Hotãrârea nr. 128 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Badescu si a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, formata din următorii membrii: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Popescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu si Silviu Sorin Constantin, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014- 2016;

In conformitate cu prevederile legii nr.5/2013- privind bugetul de stat pe anul 2013 a legii nr.5/2013- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013;

In temeiul art.36, alin.4 , litera a) si art. 45, alin.2 , lit. a) din Legea nr. 215 / 2001-republicata, privind Administrația Publica Locala;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l- Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Aproba lista de investiții pe anul 2013 a Politiei Locale a municipiului Ploiești, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3- Ordonatorul principal de credite si Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4-Directia Administrație Publica, Juridic-Contencios,Achizitii-Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Primăria municipiului Ploiești


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.5/2013 -privind legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infîntat in baza Legii nr. 15 5/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel :

 • -  Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • -  Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • -  Structura de activitate comerciala

 • -  Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Politia Locala a municipiului Ploiești aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Când sesizează existenta unor infracțiuni flagrante, polițiștii locali iau masuri in vederea conservării locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potențialilor martori, anunța organele de politie sau, după caz, insoteste făptuitorul la politie in vederea demarării primelor cercetări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Politiei Locale a municipiului Ploiești se estimează la suma de 7.960,00 mii lei , din care venituri dih'a'ctivitâțea autofmantata in suma de 510,00 mii lei si venituri din subvenții in suma ddțV7.450,00 mii lei .                                                             Â */

Estimarea cheltuielilor proiectului de buget este următoarea:    '    "

- Cheltuieli de personal              = 4.745,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii                      = 3.185,00 mii lei

 • - Cheltuieli de capital                 =   30,00 mii lei

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu Legea nr.5/2013 -privind legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.5/2013 privind bugetul asigurărilor sociale si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale s-a procedat la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014 - 2016 al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale pe anul 2013.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infmtat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin preluarea patrimoniului Politiei Comunitare Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel :

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • - Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

- Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Proiectul de buget privind veniturile si cheltuielile pe anul 201 Locale Ploiești este structurat astfel:


L-Venituri totale: 7.960,00 mii lei

Din care: - venituri proprii = 510,00 mii lei

- venituri din subvenții ~ 7.450,00 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 7.960,00 mii lei

Din care: -Cheltuieli de personal = 4.745,00 mii lei

 • - Bunuri si servicii =3.185,00 mii lei

 • - Cheltuieli de capital =   30,00 mii lei

L Venituri totale

La fundamentarea “Veniturilor proprii64, s-a avut in vedere valoarea contractelor actuale aflate in vigoare si debit preluat de la fostul Corp al Gardienilor Publici Prahova, in suma totala de aproximativ 510,00 mii lei, structurata astfel:

 • -  Asociația Serviciilor Sociale Comunitare - 217 mii lei

Serviciul Public Finanțe Locale - 190 mii lei

Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor - 16 mii lei

 • -  Club Sportiv Municipal Ploiești - 20 mii lei

 • -  Debit preluat de la fostul Corp al Gardienilor Publici - 67 mii lei

Prevederea bugetara reprezentând “Subvenție46 aferenta anului 2013 este de 7.450,00 mii lei, suma aprobata de ordonatorul principal de credite.

 • II. Cheltuieli totale:

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

“Cheltuielile de personal” au fost fundamentate inițial in suma de 5.740,50 mii lei, dar a fost aprobata suma de 4.745,00 mii lei, conform Deciziei Directorului Executiv al DGFP Prahova nr. 99/2013, Ordinului Comun al MAI nr.246/2013 si Ordinului MFP nr. 248/2013.

“Cheltuielile de personal” au fost calculate tinandu-se cont de funcțiile ocupate la momentul actual (sunt incluși și cei care se află în suspendare raport


serviciu/contract individual de muncă, concediu fără plată), fun care sunt supuse procedurilor in vederea ocupării, promovările I gradul profesional, precum și de trecerea la alte gradații datorii^^jsmmbarii^ sporului de vechime.


Titlul II BUNURI SI SERVICII

“Bunurile si serviciile “ au fost previzionate la suma de 3.185,00 mii lei, fiind fundamentate in funcție de necesitățile instituției.

Bunuri si servicii

La articolul “Bunuri si servicii “ prevederea bugetara este in suma de 1.346,97 mii lei, impartita astfel:

 • -  Pentru articolul bugetar “furnituri de birou“, prevederea bugetara este de 37,20 mii lei, suma necesara pentru asigurarea necesarului de rechizite in cursul anului 2013;

 • -  Pentru articolul bugetar “materiale de curatenie“, prevederea bugetara este de 12,00 mii lei, suma necesara pentru asigurarea acestui tip de cheltuiala;

 • -  Pentru articolul bugetar “incalzit, iluminat si forța motrica“, prevederea bugetara este de 130 mii lei.

In cursul anului 2012 consumul mediu lunar la nivelul instituției, cu energia electrica a fost de 2500 kw. La o valoare de 0.683 lei/kw, estimam pentru anul 2013, o cheltuiala de2500x0.683 xl2 luni =21 mii lei.

In cursul anului 2012 consumul mediu lunar la nivelul instituției, cu gazul metan a fost de 60000 kwh. La o valoare de 0.146444 lei/kwh, estimam pentru anul 2013,o cheltuiala de 60000 x 0.146444 x 12 luni = 106 mii lei.

In aceasta situație, la preturile actuale si la consumul mediu inregistrat pe parcursul anului 2012, estimam o cheltuiala totala la acest capitol de 21 mii lei +106 mii lei =\T1 mii lei, plus o eventuala ușoara depreciere a leului in raport cu euro, o cheltuiala de 130 mii lei la acest capitol pentru anul 2013.

 • -  Pentru articolul bugetar “apa, canal, salubritate“, prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 16,38 mii lei.

 • -  Pentru articolul bugetar “carburanți si lubrifianti “, prevederea bugetara a fost stabilita astfel : 16 autospeciale * 250 litri / autovehicul *6 lei/ litru* 12 luni, aproximativ 285 mii lei;

 • -  Pentru articolul bugetar “piese de schimb“ , prevederea bugetara a fost estimata la suma de 117,18 mii lei, suma necesara pentru intretinerea parcului auto al instituției;

 • -  Pentru articolul bugetar “transport“, prevederea bugetara a fost estimata la suma de 150,00 mii lei, suma fundamentata luând in considerare, ca exemplu, valoarea contractului din anul 2012, perioada 17 sep. -^ț^dep-.^-2012, incheiat pe 64 zile lucratoare, valoare fara TVA de 480gfâ //zi^ Având in vedere ca in anul 2013 vor fi școlarizați 75 de persoane

(25 persoane pe serie), se va lua in medie, 66 zile lucratoare pe s^ie^?>3^ serii = 198 zile lucratoare, aproximativ 200 zile lucratoare pe anul 2013^4^ Menționam ca in Legea nr. 15 5/2010- a politiei locale se prevede la art. 18 următoarele: “După numirea in funcție, polițiștii locali care au atribuții in domeniul ordinii si liniștii publice, precum si cei cu atribuții in domeniul circulației rutiere proveniti din structurile politiei comunitare sunt obligați ca, in termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare profesionala inițiala organizat intr-o instituție de invatamant din cadrul Ministerului Administrației si Internelor".

TOTAL CALCUL PRIVIND CV. TRANSPORT 75 CURSANTI / 2013

200 zile lucratoare * 555 lei / zi fara TVA ~ 111 mii lei fara TVA, aproximativ 111 mii lei fara TVA + 26,64 mii lei TVA = 137,64 mii lei Rezulta o prevedere bugetara de 150 mii lei

 • -  Pentru articolul bugetar “posta, telecomunicații, radio, tv., internet" prevederea bugetara a fost estimata la suma de 150,00 mii lei ;

 • -  Pentru articolul bugetar “ materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional" , prevederea bugetara a fost estimata la valoarea de 115,86 mii lei, suma necesara pentru reparația parcului de mașini al instituției, servicii de vulcanizare auto si servicii de intretinere si spalare a autoturismelor.

 • -  Pentru articolul bugetar ”alte bunuri si servicii pentru intretinere", prevederea bugetara a fost estimata la suma de 333,35 mii lei, suma necesara pentru :

 • •  Servicii informatice de asistenta tehnica - 41,59 mii lei

 • •  Revizii aparate de aer condiționat - 29,14 mii lei

 • •  Servicii de intretinere si reparații echipamante de birou - 19,18 mii lei

 • •  Servicii intretinere si reparare echipament tip server - 43,65 mii lei

 • •  Servicii intretinere si reparare a calculatoarelor - 15,47 mii lei

 • •  Consultanta, proiectare si implementare sistem managerial -10,00 mii lei

 • • Tonere, cartușe pentru imprimante si Xerox - 45 mii lei

 • •  Diverse servicii si materiale necesare pentru desfasurarea activitatii instituției - 129,32 mii lei

La articolul bugetar „Reparații curente” prevederea bugetara a fost estimata la suma de 25,00 mii lei.


si echipament “ prevederea bu^fgța^â^L necesara echipării personalului Po£


Pentru articolul bugetar “uniforme anului 2013 este de 376,00 mii lei suma Locale, conform Legii nr. 155/2010 si Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului- cadru de organizare si funcționare a politiei locale .

Angajați! Politiei Locale Ploiești cu statut de polițist local sunt impartiti in patru mari categorii:

 • I. Paza si Ordine Publica - 121 polițiști; la acest serviciu, o echipare completa conduce la o valoare de cca 4,20 mii lei. Din studiul fiselor personale, pentru anul 2013, completarea de echipament in condițiile legii, necesita o cheltuiala de aproximativ 2,35 mii lei, rezultând o valoare de 2,35 mii lei x 121 = 284,35 mii lei.

 • II. Circulație pe drumurile publice - 18 polițiști; la acest serviciu, o echipare completa conduce la o valoare de cca 2,90 mii lei. Din studiul fiselor personale, pentru anul 2013, completarea de echipament in condițiile legii, necesita o cheltuiala de aproximativ 1,45 mii lei, rezultând o valoare de 1,45 mii lei x 18 = 26,10 mii lei.

 • III. Intervenție rapida - 13 polițiști; la acest serviciu, o echipare completa conduce la o valoare de cca 4,30 mii lei. Din studiul fiselor personale, pentru anul 2013, completarea de echipament in condițiile legii, necesita o cheltuiala de aproximativ 2,45 mii lei, rezultând o valoare de 2,45 mii lei x 13 =31,85 mii lei.

 • IV. Alti polisti locali - 22 polițiști; pentru polițiștii din aceasta categorie, o echipare completa conduce la o valoare de cca 2,55 mii lei. Din studiul fiselor personale, pentru anul 2013, completarea de echipament in condițiile legii, necesita o cheltuiala de aproximativ 1,00 mii lei, rezultând o valoare de 1,00 mii lei x 22 = 22,00 mii lei.

însumând valorile, se ajunge la valoare de 364,30 mii lei, la preturile din 2012.

Daca utilizam coeficientul de devalorizare euro/leu, estimam pentru anul 2013 o cheltuiala minima necesara la acest capitol de 376,00 mii lei.

Defalcarea acestei sume se va face pe fiecare tip de dotări, după cum urmeaza :

 • -  uniforma de politie : 83,00 mii lei

 • -  incaltaminte cu fete din piele : 83,00 mii lei

 • -  articole pentru acoperit capul: 80,00 mii lei

 • -  articole si accesorii din piele : 70,00 mii lei

 • - etichete si ecusoane textile, insigne : 60,00 mii lei.


Pentru articolul" alte obiecte de inventar”, prevederea bugetara 2013 a fost dimensionata la suma de 26,36 mii lei, suma defalcata

 • -  Ștampile -1,46 mii lei

 • -  Fiset armamant - 1,50 mii lei

 • -  Hidrant incendiu (4 buc) - 2,80 mii lei

 • -  Telefoane mobile - 18,60 mii lei

 • -  Steguri - 0,76 mii lei

 • -  Calculatoare birou - 1,24 mii lei

La articolul bugetar “ deplasări interne, detasari, transferări “prevederea bugetara a anului 2013 a fost stabilita in suma de 30,00 mii lei

La articolul bugetar “cârti, publicații, si materiale documentare” prevederea bugetara a anului 2013 a fost stabilita la valoarea de 6,00 mii lei, suma necesara achiziționării a doua abonamente Monitorul Oficial, partea I, cârti de specialitate in următoarele domenii: contabilitate, juridic, resurse umane, achiziții publice.

La articolul bugetar “pregătire profesionala" prevederea bugetara a anului 2013 a fost stabilita la suma de 247,00 mii lei, datorita prevederilor art 18 din Legea nr. 155/2010 - a politiei locale prin care se obliga agenții comunitari proveniti din structurile politiei comunitare sa urmeze un curs de formare profesionala. Fundamentarea pentru acest articol bugetar este următoarea:

 • -  Contravaloare curs de formare profesionala / agent - 2,50 mii lei/ persoana x 75 persoane = 187,50 mii lei

 • -  Cursuri pentru personalul contractual 1,00 mii lei/ cursant x 27 paznici

= 27,00 mii lei

 • -  Cursuri pentru personalul Tesa =32,50 mii lei

La articolul bugetar “protecția muncii" prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 59,27 mii lei. Fundamentarea acestui tip de prevedere bugetara este următoarea:

 • -  Medicina muncii - 43,17 mii lei

 • -  Testare psihologica - 16,10 mii lei

In cadrul articolului “alte cheltuieli “ prevederea bugetara pentru articolul “prime non viata " prevederea bugetara a fost stabilita la suma de 72,90 mii lei, suma ce va fi necesara pentru plata polițelor CASCO si RCA ale autotuspecialelor instituției.

Titlul III CHELTUIELI DE CAPITAL                 /

“Cheltuielile de capital “ au fost previzionate in funcție de necesitățile K                                                                                                          li-;

stricte ale instituției noastre si au fost structurate pe 2 obiective principalele investiții noi, detaliate astfel:

 • I. INVESTIȚII NOI

1. ACHIZIȚIONAREA A 64 LICENȚE SOFTWARE

L INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 16,00 mii lei

 • 2. Creditele de angajament - 16,00 mii lei

 • 3. Creditele bugetare - 16,00 mii lei

 • 4. graficul de finanțare - trim II

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea in anul 2013 a 54 licențe software in suma de aproximativ 16.000 lei este necesara pentru funcționarea in bune condiții a computerelor instituției.

II. INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea de licențe software (10 bucăți office si 54 bucăți antivirus) este necesara pentru a avea rezultate mai bune, datorita accesului la documentație si la ultimele versiuni ale pachetelor de programe, protecție impotriva virușilor, de filtrare conținut email si internet, comunicații, management la distanta, management al riscului, lucru ce va modifica mentalitatea utilizatorilor si va creste productivitatea lor.

 • b) Descrierea proiectului - nu este cazul

 • c) Stadiul fizic al obiectivelor - nu este cazul.

2. AMENAJARE CAMERA DE ARMAMENT

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 14,00 mii lei

 • 2. Creditele de angajament - 14,00 mii lei

 • 3. Creditele bugetare - 14,00 mii lei

 • 4. graficul de finanțare - trim II

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Amenajarea in anul 2013 a camerei de armament a instituției in vederea asigurării armamentului si muniției Politiei Locale Ploiești trebuie efectuata conform legislației in vigoare. Suma este de aproximativ 14.000 lei.

II. INFORMAȚII NEFINANCIARE

 • a) Strategia in domeniul investițiilor


Amenajarea camerei de armament in anul 2013, conform legisl vigoare va cuprinde următoarele repere:

- usa metalica cu cartela de acces

 • - detector de mișcare

 • - sirena

 • - camera de inregistrare video

 • b) Descrierea proiectului - nu este cazul

 • c) Stadiul fizic al obiectivelor - nu este cazul.

Pentru estimările anilor 2014 -2016, nivelul subvenției din bugetul local si cel al veniturilor proprii este același cu cel din anul 2013.

SERVICIUL PUBLIC POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


i DirectoF General, Cristinel Tq^SJF^Wx politia locală a p municipiului fe. PLOIEȘTISef Serviciu Financiar- Contabilitate, | Mariana IonescuVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Direcția Economica, Director Execuți


Nicoleta Craciundiu

Sef Serviciu Buget, împrumuturi, Laura Stanciu

Direcția Administrație Publica, Juridic, Contencios , Achiziții Publice, Contracte,


JUDEȚUL PRAHOVA Instituția publica: POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


ANEXA /


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

7.768,33

7.960,00

7.960,00

7.960,00

7.960,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

7.050,72

7.930,00

7.960,00

7.960,00

7.960,00

Venituri proprii

33.10.08

501,53

510,00

510,00

510,00

510,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-717,61

-30,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

7.266,80

7.450,00

7.450,00

7.450,00

7.450,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

717,61

30,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37,10.04

717,61

30,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.768,33

7.960,00

7.960,00

7.960,00

7.960,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.050,72

7.930,00

7.960,00

7.960,00

7.960,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.050,72

7.930,00

7.960,00

7.960,00

7.960,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.099,80

4.745,00

5.740,50

5.740,50

5.740,50

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.203,30

3.665,00

4.475,00

4.475,00

4.475,00

Salarii de baza

10.01.01

2.896,19

3.150,00

3.850,00

3.850,00

3.850,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

174,14

230,00

280,00

280,00

280,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,16

35,00

35,00

35,00

35,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,13

20,00

20,00

20,00

20,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10,01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

132,68

230,00

290,00

290,00

290,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02,01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oq'

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

896,50

1.080,00

1.265,50

1.265,50

1.265,5(5,

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

669,88

805,00

935,00

935,00

935,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,02

20,00

22,00

22,00

22,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

166,58

204,50

250,00

250,00

250,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,27

15,00

15,00

15,00

15,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

2,62

3,50

3,50

3,50

3,50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

32,13

32,00

40,00

40,00

40,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.950,92

3.185,00

2.219,50

2.219,50

2.219,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.186,07

1.346,97

1.376,97

1.376,97

1.376,97

Furnituri de birou

20.01.01

35,92

37,20

37,20

37,20

37,20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11,43

12,00

12,00

12,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

109,15

130,00

130,00

130,00

130,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,09

16,38

16,38

16,38

16,38

Carburanți si lubrifiant

20.01.05

219,08

285,00

285,00

285,00

285,00

Piese de schimb

20.01.06

123,23

117,18

117,18

117,18

117,18

Transport

20.01.07

38,09

150,00

150,00

150,00

150,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

149,98

150,00

150,00

150,00

150,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

104,03

115,86

115,86

115,86

115,86

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

379,07

333,35

363,35

363,35

363,35

Reparații curente

20.02

936,51

25,00

25,00

25,00

25,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

453,47

402,36

402,36

402,36

402,36

Uniforme si echipament

20.05.01

310,08

376,00

376,00

376,00

376,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

143,39

26,36

26,36

26,36

26,36

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

98,35

30,00

30,00

30,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

98,35

30,00

30,00

30,00

30,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,56

6,00

6,00

6,00

6,00

Consultanta si expertiza

20.12

110,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

74,80

247,00

247,00

247,00

247,00

Protecția muncii

20.14

39,37

59,27

59,27

59,27

59,27

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

PROPUNERI

ESTIMĂRI

indicator

2012

2013

2014

2015

2016

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si aite costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

51,10

1.068,40

72,90

72,90

72,90

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50,11

72,90

72,90

72,90

72,90

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

995,50

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

717,61

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

717,61

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

717,61

30,00

0,00

0,00

0,00

Activefîxe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

717,61

30,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

178,56

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

539,05

30,00

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare ta capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

i

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, \ IONESCU MARIANA


POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.2LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2013__________________________

LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare

I

INVESTIȚII NOI

1.

Licențe software

buc.

71.01.30

64

16.000

2.

Amenajare camera armament

buc.

71.01.30

1

14.000

Total investiții pe anul 2013

30.000


r

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D^M PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

și a emis: