Hotărârea nr. 127/2013

Hotãrârea nr. 127 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIESTI pe anul 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 127 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI pe anul 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badesci consilierilor Alexandru Paul Palas ,Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea ,Nicolet Cătălină Bozianu ,Silviu Sorin Constantin, si Raportul de Specialitate al Serviciult Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor prin care se propune aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 e Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ;

in conformitate cu prevederile Legii nr . 5/2013 Legea Bugetului de stat pe ani 2013, Legii nr.6/2013-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, in temeiul Legii nr 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare , i conformitate cu prevederile Deciziei Directorului Executiv al Direcției Generale Finanțelor Prahova nr.99/2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației : Internelor nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobare nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat < unităților administrativ teritoriale pe anul 2013

in temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001 republicata și actualizată, privind Administrația Publica Locala.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al “SERVICIULUI PUBLI LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI" pe anul 201 si estimări pentru anii 2014-2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta d prezenta hotarare.

ART. 2 Aproba lista de investiții pe anul 2013, conform Anexei 2 care face par integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite, SERVICIUL PUBLIC LOCA COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI se însărcinează < aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 4 Direcția Administrație Publica Juridic -Contencios Achiziții Publi Contracte va aduce la cunoștința celor interesați presenta hotarare.


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si estimări pentru anii 2014-2016 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești s-a infiintat pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 30 / 2005 avand ca obiect de activitate : evidenta persoanelor , eliberarea cărților de identitate', precum si înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila .

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu Legea nr. 5/ 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 ,Legea 6/2013 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare .

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 se estimează la nivelul sumei de 1428 mii lei ,1a fundamentarea acestuia avandu-se in vedere execuția de casa la data de 31.12.2012 , precum si prevederile Legii nr.284 / 2010 si Legii 283/2011 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice in anul 2012 ,Odinul Comun al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrațiv-teritoriale pentru anul 2013.

Veniturile totale sunt de 1428 mii lei astfel:

 • - venituri proprii              - 953.50 mii lei;

 • - subvenția de la bugetul local- 474.50 mii lei;

Cheltuieli totale in suma de 1428 din care :

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de capital

  • - 925 mii lei;

  • - 463 mii lei;

  • - 40 mii lei;Fata de cele menționate mai sus , propun aprobarea proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .


CONSILIERI:

ALEXANDRU PAUL PALAS IONUT CRISTIAN IONE SANDA DRAGULEA NICOLETA CĂTĂLINĂ BOZIANU SILVIU SORIN CONSTANTINRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016 AL SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pe anul 2013 se situează la nivelul sumei de 1.428 mii RON , fiind structurat astfel:

 • > VENITURI TOTALE :

  1.428 mii RON

  • 953.50 mii RON

  • 474.50 mii RON

  1.428 mii RON


 • - venituri proprii

 • - subvenții bugetul local

 • > CHELTUIELI TOTALE

Fundamentarea bugetului pe anul 2013 pe partea de venituri a avut ca punct de referința realizările anului 2012 , majorarea taxelor cat si introducerea taxei pentru oficierea căsătoriei in afara sediului instituției.

In ceea ce privește veniturile provenind din subvenție local se inregistreaza o majorare a acestora comparativ cu anucuantum de 40 mii lei, majorare care are ca destinație in special amenajarea arhivei instituției.

I) La stabilirea cheltuielilor de personal in suma de 925 mii lei s-a luat in calcul prevederile Ordinului Comun al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr.246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2012 cat si Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a

Finanțelor Prahova nr.99/2013.

II) La capitolul cheltuieli materiale , fundamentarea a avut la baza execuția de casa la data de 31.12.2012, contractele de prestări servicii încheiate cu tertii cat si activitatile privind legarea, arhivarea si amenajarea arhivei instituției pentru conservarea si securitatea registrelor de stare civila cu respectarea legislației arhivistice in vigoare si a normelor interne de evidenta si păstrare a arhivelor , cheltuielile fiind structurate astfel:

1 ) Cheltuieli materiale si servicii: 463 mii lei pe articole de cheltuieli , acest titlu este compus din:                                        1

l.l)Capitolul “Bunuri si servicii” in suma de 278 mii lei, repartizata după cum urmeaza :

a ) Furnituri de birou - 40 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

b) Materiale pentru curățenie - 3 mii lei; c ) încălzit, iluminat si forța motrice - 45 mii lei;

d) Apa, canal, salubritate- 7 mii lei;

e ) Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 35 mii lei necesari pentru telefonie fixa, servicii poștale si pentru rețeaua de comunicări date cu caracter personal;

 • f) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare- 148 mii lei necesari pentru achiziția de cartușe pentru imprimante si copiatoare, materiale de intretinere, acoperirea cheltuielilor ce decurg in urma contractelor de prestări servicii încheiate cu furnizorii in vederea asigurării activitatii in bune condiții precum si a amenajării arhivei ;

 • g) Obiecte de inventar - 30 mii lei necesari pentru achiziționarea obiectelor de inventar necesare funcționarii instituției cat si a rafturilor necesare arhivei;

  h) Deplasări, detasari, transferări- 20 mii lei;  • i) Cârti,publicații si materiale documentare : 2 mii lei; "

  j) Pregătire profesionala - 10 mii lei;

  k )cheltuieli privind executarea silita in suma de : 10 mii lei;

  1 )suma de 113 mii lei reprezintă alte cheltuieli cu bunurile si serviciile;

  In ceea ce privește Secțiunea de Dezvoltatre , la Cheltuieli de Capital este necesara suma de 40 mii lei destinata achiziționării unui copiator , a unui distrugător de documente si licențelor pentru calculatoare conform Anexei 2 ce cuprinde Lista cheltuielilor de capital.

  Pentru anii 2014-2016 subvenția alocata din bugetul local se estimează la nivelul anului 2013.

  Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


  1                  IV,                    COMP.  FINANCIAR-CONT ABILITATE LUCICAFERARU


  / **/

  VIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI


  DIRECȚIA ECONOMICA


  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

  PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS


  CONTRACTE


  DIRECTOR EXECUTIV NICOLETA CRAdlUNOI


  TUNOIU


  DIRECTOR EXECUTIV IULIA ALINA ALEXANDRU


SEF SERVICIU

BUGET ÎMPRUMUTURI

LAURA STANCIU


ANEXAI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 si estimări pe anul 2014-2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI - din care:

983,63

1.428,00

1.428,00

1.428,00

1.428,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

983,63

1.428,00

1.428,00

1.428,00

1.428,00

Venituri din prestări de servicii

33,10,08

604,08

953,50

953,50

953,50

953,50

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

379,55

474,50

474,50

474,50

474,50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

983,63

1.428,00

1.428,00

1.428,00

1.428,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

983,63

1.388,00

1.428,00

1.428,00

1.428,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+S7+59)

01

983,63

1.388,00

1.428,00

1.428,00

1.428,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

831,52

925,00

925,00

925,00

925,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01-01 ta 10.01.16 +10.01.30)

10.01

656,47

724,00

724,00

724,00

724,00

Salarii de baza

10.01.01

637,57

702,00

702,00

702,00

702,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

18,90

22,00

22,00

22,00

22,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01,13

enu ivi i re a indicatorilor

Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Indemnizații de 'delăsare

10.01.14

AlQcatii penfru tra'rfspo.^ui la si de la locul de munca

10.01.15

1

Alocații pentru, locuințe 11

10.01.16

Altedrepturi salariald'lA bani

10.01.30

Cheltuieli salariate irfnatura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'lEgntnbuj;ih;(cpd'î6^(i3t6l la 10.03.06)

10.03

175,05

201,00

201,00

201,00

201,00

ConfîihOtii^e'asigurari sociale de stat

10.03.01

135,80

151,00

151,00

151,00

151,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,16

3,60

3,60

3,60

3,60

Contribuții de asigurări sociale de sanatâte

10.03.03

33,69

40,00

40,00

40,00

40,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,96

1,00

1,00

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,44

5,40

5,40

5,40

5,40

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

152,11

463,00

503,00

503,00

503,00

Bunu ri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

127,27

278,00

278,00

278,00

278,00

Furnituri de birou

20.01.01

28,82

40,00

40,00

40,00

40,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

3,00

3,00

3,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

31,59

45,00

45,00

45,00

45,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,65

7,00

7,00

7,00

7,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26,58

35,00

35,00

35,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

20.01.30

34,63

148,00

148,00

148,00

148,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16,39

30,00

30,00

30,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,39

30,00

30,00

30,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,08

20,00

20,00

20,00

20,00

Deplasau interne, detașări, transferări

20.06.01

0,08

20,00

20,00

20,00

20,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

2,00

2,00

\ -------------------------------------------------------

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI 2012

PROPUNERI 2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

Cohșultăntasî.eî<pertri^ '

20.12

PregatlrP^fojeSip'^ai^//

20.13

10,00

10,00

10,00

10,00

ferjQțectia rrîunqip <>/

20.14   -

MufatViiifuttflt'yri ș^rmament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

âtudi^l-cerpetafi

20.16

Piati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imorumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

8,37

123,00

163,00

163,00

163,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

8,37

10,00

10,00

10,00

10,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

113,00

153,00

153,00

153,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod SI+55+56+70+84)

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

8,00

Alte active fixe

71.01.30

32,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


Cod indicator

REALIZĂRI

2012

PROPUNERI

2013

ESTIMĂRI

2014

2015

2016

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.01.01

75

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.01


LISTA

privind Cheltuielile de capital pe anul 2013

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri

U/M

Cantitate

Valoare

Copiator

buc

1

3

Distrugător documente

buc

1

5

Licențe calculatoare

buc

32

TOTAL

40


STtNA


COMP.

FIN ANCIAR-CONT ABILITATE

FERARU LUCICA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL PE ANUL 2013

Având in vedere numărul mare de solicitări privind eliberarea actelor de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării numelui ca urmare a căsătoriei sau divorțului, schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativa, expirarea termenului de valabilitate , deteriorării, schimbării fizionomiei sau preschimbării Bl in CI, motiv pentru care vechiul act de identitate trebuie retras , anulat si distrus in condiții de maxima securitate in conformitate cu prevederile OG nr. 97/2005, este nesara achiziția unui distrugător de documente care sa suporte o sarcina mare de lucru iar nivelul de securitate al documentelor distruse sa fie maxim.

Totodată, pentru buna desfășurare a activitatilor zilnice in cadrul instituției este necesara si achiziția unui copiator .

In conformitate cu Legea 8/1996 priviind drepturile de autor si drepturile conexe, titlul I, partea I, cap.9, cu modificările si completările aduse de Legea 285/2004 , O.U G .123/2005 ,Legea 329/2006, Legea 202/2010 avem obligativitatea deținerii de licențe pentru utilizarea calculatoarelor personale din dotarea serviciului.

Fata de cele prezentate se impune achiziționarea acestor mijloace fixe .

DIRECTORCOMPARTIMENTUL, FINANCIAR CONTABILITATE FERARU LUCICA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești
SECRETAR,

Sanda Dragulea