Hotărârea nr. 126/2013

Hotãrârea nr. 126 privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiesti catre societatile de constructii care au executat lucrari de reabilitare termica in anul 2012

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 126 privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica in anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești - domnul Iulian Badescu și raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții si Direcției Economice prin care se propune aprobarea preluării sumelor datorate de Municipiul Ploiești pe baza contractelor de lucrări incheiate cu operatori economici pentru lucrări de reabilitare termica,

avand in vedere prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe;

avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul cu art. 36 alin. 4 lit.a si art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă alocarea din venituri proprii ale bugetului local a sumei de 34.821.627,72 lei datorată către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica;

Art. 2 Direcția Tehnic Investiții si Direcția Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 8 aprilie 2013
DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚn DIRECȚIA ECONOMICAla proiectul de hotarare privind alocarea din veniturile proprii              local a

sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica in anul 2012

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are in desfășurare Programul privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic in apartamente, concomitent cu reducerea consumurilor de energie termica pentru incalzirea si prepararea apei calde menajere.

In anul 2011 au fost avizate favorabil de către Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului lucrările de creștere a performantei energetice pentru 46 de blocuri de locuințe din municipiul Ploiești, situate in cartierele Nord, Malu Roșu, Vest I si Vest II.

Pe baza documentațiilor avizate s-a organizat procedura de achiziție a contractelor, finalizata cu incheierea a zece contracte de lucrări in valoare totala de 69.963.839,40 lei, prezentate in anexa 1.

Conform prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, modificata si completata de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2012, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor urma sa se faca din fonduri alocate de la bugetul local si din fonduri atrase de la bugetul de stat.

In acest sens, in bugetul Municipiului Ploiești, aprobat pe anul 2012, au fost prevăzute sumele corespunzătoare cotei parti de 50%, reprezentând suma ce revenea consiliului local si asociațiilor de proprietari.

Conform Contractului de finanțare nr. 1048/03.05.2012 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, suma alocata de la bugetul de stat Municipiului Ploiești pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a fost de 5.000.000 lei, fata de necesarul de 34.981.919,70 lei.

Deși pe parcursul anului 2012 s-a solicitat in repetate rânduri ministerului de resort majorarea fondurilor alocate in completarea celor prevăzute in bugetul local, in cota parte de 50% din valoarea lucrărilor de intervenție, in luna septembrie 2012 am fost instiintati de retragerea sumelor alocate, conform adresei nr. 2336/DGLP/20.09.2012, prin care ni se cerea semnarea Acordului privind incetarea contractului de finanțare. Acest fapt a condus la blocarea plăților către firmele contractante, primăria nedispunând la acel moment de fonduri pentru a acoperi contribuția ministerului pentru aceste contracte.

Pana la sfârșitul anului 2012 s-au finalizat si recepționat lucrările executate la un număr de 21 blocuri, valoarea acestora fiind de 33.260.258,92 lei.

Plățile efectuate către executând au fost de 16.630.129,46 lei, reprezentând cota de 50% ce revenea Municipiului Ploiești conform prevederilor bugetare aferente anului 2012.

Având in vedere ca in prezent toate lucrările sunt finalizate si recepționate iar plata lucrărilor urmeaza sa se realizeze in termen de 60 zile de la data admiterii recepției fara obiectiuni, trebuie prevăzută in bugetul local pe anul 2013 intreaga suma necesara pentru efectuarea plăților către executanti, respectiv suma totala de 53.013.125,98 lei, astfel:

n Ol 11-Z—L

  • -  cota de 50% din valoarea lucrărilor ce ar fi trebuit achitata din fonduri atrase de la bugetul de stat pentru lucrările finalizate si recepționate in anul 2012 si 2013 in cuantum de 34.821.627,72 lei;

  • -  cota de 50% din valoarea lucrărilor ce revine municipalității pentru lucrările finalizate si recepționate in anul 2013 in cuantum de 18.191.498,26 lei.

Menționam ca, in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, la art. I, punctul 2, se stipulează faptul ca “ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale in limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăților restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuția anului curent, cu excepția celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanțare a proiectelor derulate prin programe naționale”.

Având in vedere prevederile art. 14 alin.6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale in care se menționează ca “la elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite si autoritatile deliberative au obligația sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul”, precum si prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, modificata si completata de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2012, in care se precizează ca “autoritatile administrației publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale”, propunem spre aprobarea Consiliului Lacal proiectul de hotarare privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica, sume reprezentând obligația de plată ce revenea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA ECONOMICA


Director executiv Mihaefcklafnandi


Sef servicitpinvestitii Mariana Stochita


Director executiv, Nicoleta Craciunoi

Sef serviciu buget-contabilitat» Laura StanciuVIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Director executiv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica in anul 2012

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are in desfășurare Programul privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic in apartamente, concomitent cu reducerea consumurilor de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

In anul 2011 s-au incheiat 10 contracte de lucrări ce au avut ca obiect reabilitarea termica a 46 blocuri de locuințe din municipiul Ploiești, situate in cartierele Nord, Malu Roșu, Vest I si Vest II, in valoare totala de 69.963.839,40 lei, prezentate in anexa 1.

Conform prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 pricind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, modificata si completata, finanțarea lucrărilor urma sa se faca din fonduri alocate de la bugetul local si din fonduri atrase de la bugetul de stat.

In acest sens, in bugetul Municipiului Ploiești, aprobat pe anul 2012, au fost prevăzute sumele corespunzătoare cotei parti de 50%, reprezentând suma ce revenea consiliului local si asociațiilor de proprietari.

Conform Contractului de finanțare nr. 1048/03.05.2012 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, suma alocata de la bugetul de stat Municipiului Ploiești pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a fost de 5.000.000 lei, fata de necesarul de 34.981.919,70 lei.                                                   $

Deși pe parcursul anului 2012 s-a solicitat in repetate rânduri ministerului de resort majorarea fondurilor alocate in completarea celor prevăzute in bugetul local, in luna septembrie 2012 am fost instiintati de retragerea sumelor alocate.

Pana la sfârșitul anului 2012 s-au finalizat si recepționat lucrările executate la un număr de 21 blocuri, valoarea acestora fiind de 33.260.258,92 lei, plățile efectuate către executând fiind de 16.630.129,46 lei.

In prezent toate lucrările sunt finalizate si recepționate iar plata lucrărilor urmeaza sa se realizeze in termen de 60 zile de la data admiterii recepției fara obiectiuni, trebuie prevăzută in bugetul local pe anul 2013 Întreaga suma necesara pentru efectuarea plăților către executant!, respectiv suma totala de 53.013.125,98 lei, astfel:

- cota de 50% din valoarea lucrărilor ce ar fi trebuit achitata din fonduri atrase de la bugetul de stat pentru lucrările finalizate si recepționate in anul 2012 si 2013 in cuantum de 34.821.627,72 lei;

- cota de 50% din valoarea lucrărilor ce revine municipalității pentru lucrările finalizate si recepționate in anul 2013 in cuantum de 1^.91.498,26 lei.

Având in vedere prevederile art.14 alin.6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale in care se menționează ca “la elaborarea bugetelor,, ordonatorii'de credite si autoritatile deliberative au obligația sa prevada distinct credite bugetare ■Bestinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru/Care se/intocmeste bugetul”, precum si prevederile art. 18 din Ordonanța de Urgenta a'Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, modificata si completata de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2012, in care se precizează ca “autoritatile administrației publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in limita fondurilor aprobate anuaj cu aceasta destinație in bugetele locale”, propunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termica, sume reprezentând obligația de plată ce revenea Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.


SITUAȚIE CONTRACTE REABILITARE TERMICA

r7j

nPtci

; ------------------

/ *1 ti/r

Obiectiv investiții

Nr. blocuri contract

Nr. ap. reabilitate

Executant

Valoare contract iei cu TVA

Valoare facturi contracte finalizate 2012

Valoare decontata (cota 50%)

Rest plata

Sume preluate MDRAP

1

Reabilitare termica blocuri zona Nord: Bloc 118 str. Gageni, bloc 111 str. Gageni, bloc 110 str. Gageni

3

520

SC Construcții Erbasu SA

9,140,936.27

9,140,936.26

4,570,468.13

4,570,468.13

4,570,468.13

2

Reabilitare termica blocuri zona Nord: Bloc 101 Sos.Nordului, bloc 102 Sos Nordului, bloc 18 Sos. Nordului ni

3

250

Asociația SC IPM Parteners Romania SRL -SC Construcții Erbasu SA

5,230,367.44

5,229,842.63

2,614,921.32

2,614,921.32

2,614,921.32

3

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu: Bloc 1 Sos.Vestului, bloc 2 str. Serg. Mateescu Gh, bloc 3, str. Serg. Mateescu Gh. Bloc 4 str. Serg. Mateescu Gh. bloc 5, str. Serg. Mateescu Gh.

5

244

SC Geluval Stor SRL

5,698,020.41

5,438,862.78

2,719,431.39

2,719,431.39

2,719,431.39

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu: Bloc 6 str. Serg. Mateescu Gh, bloc 7 str. Serg. Mateescu Gh, bloc 8, str. Serg. Mateescu Gh. Bloc 9 str. Serg. Mateescu Gh. bloc 10, str. Serg. Mateescu Gh.

5

404

SC Geluval Stor SRL

8,711,166.88

8,658,864.44

4,329,432.22

4,329,432.22

4,329,432.22

5

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu: Bloc 10E Sos. Vestului, Bloc 10F Str. Malu Roșu, bloc 10G Str. Malu Roșu, Bloc 125 E str. Cosmonautilor Bloc 124B str. Cosmonautilor

5

153

SC Delta ACM 93 SRL

3,786,860.89

0.00

0.00

3,786,860.89

1,893,430.45


6

Reabilitare termica blocuri zona Vest I: Bloc 10 Sos. Vestuluj, Bloc 9B Sos.

Vesțujtff, Bloc 9A Sos.

Vestici, Bloc 101ABCD Sbșzyestului, Bloc 110AB Sps/ Vestului

5

400

SC Delta ACM

93 SRL

9,546,345.67

0.00

9,546,345.67

4,773,172.84

7

Reabilitare termica blocuri zona Vest I: Bloc 49 Sos. Vestului, Bloc 102 ABCD Sos. Vestului, Bloc 103 AB Sos. Vestului, Bloc 108 AB Sos. Vestului, Bloc 109 AB Sos. Vestului

5

424

SC Delta ACM

93 SRL

11,009,747.60

0.00

11,009,747.60

5,504,873.80

8

Reabilitare termica blocuri zona Vest I: Bloc 38A str. Anotimpului, Bloc 38B str. Anotimpului, Bloc 39 str. Anotimpului, Bloc M4 str. Sold. Erou Arhip N, Bloc M8 str. Sold. Erou Arhip N

5

276

SC Licofrig SRL

4,800,348.78

4,791,752.81

2,395,876.41

2,395,876.41

2,395,876.41

9

Reabilitare termica blocuri zona Vest II: Bloc 138 str. Bahluiului, Bloc 130 str. Bahluiului, Bloc 144AB str. Bahluiului, Bloc 145ABC str. Bahluiului, Bloc 146 str. Bahluiului,

5

288

SC Delta ACM

93 SRL

6,479,762.49

0.00

6,479,762.49

3,239,881.25

10

Reabilitare termica blocuri zona Vest II: Bloc 147 str. Bahluiului, Bloc 148 str. Bahluiului, Bloc 7A1 Aleea Mureș, Bloc 7A2 Aleea Mureș Bloc 17 str.Marasesti

5

262

SC Delta ACM

93 SRL

5,560,279.87

0.00

5,560,279.87

2,780,139.94

TOTAL

46

3221

69,963,836.30

33,260,258.92

16,630,129.46

53,013,125.98

34,821,627.72CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind privind alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumelor datorate de Municipiul Ploiești către societățile de construcții care au executat lucrări de reabilitare termică în anul 2012

și a em

iX-
SECRETAR, Sanda Dragulea