Hotărârea nr. 125/2013

Hotãrârea nr. 125 privind majorarea alocatiei zilnice de hrana privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru prescolari” Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 125


privind majorarea alocației zilnice de hrana privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești Iulian Badescu si a consilierului local George Pana precum și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune majorarea alocației zilnice de hrana privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea de Guvern nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala;

în temeiul art. 36 alin.2, lit. d si alin.6 lit. a; art. 45 alin. 2, lit a; art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba majorarea alocației zilnice de hrana la valoarea de 9 lei/zi/persoana pentru copiii din „Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești, incepand cu luna aprilie 2013.

Art.2 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVE        „ _

la proiectul de hotarare privind majorarea alocației zilnice de hran&^^X^ftl^ consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preșcolari” PloiesTî

In cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, funcționează „Centrul de zi pentru copii preșcolari” Ploiești, infiintat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin hotararea nr. 190 / 28.08.2002. Acest centru de zi are o capacitate de 24 de locuri ( fete si băieți).

Scopul principal al centrului este de a asigura protecția copiilor proveniti din familii aflate in situații de risc, in vederea prevenirii abandonului si pentru protecția copiilor in cadrul familiei naturale.

De serviciile acestui centru de zi, beneficiază un număr de 24 copii, cu vârste cuprinse intre 3-7 ani, proveniti din familii aflate in dificultate, ce intampina probleme diverse:

 • a)     existenta in familie a unor boli cronice grave, cazuri de consum de alcool;

 • b)     părinți șomeri;

 • c)      familii monoparentale sau in divorț;

 • d)      nivel de trai foarte scăzut;

 • e)     imposibilitatea de a-si ajuta copiii (din motive independente sau nu de voința lor ) deoarece aceștia au cerințe educative speciale.

Centrului de zi oferă servicii de educare si îngrijire cu titlu gratuit pentru copiii preșcolari, în sensul:

 • - asigurării integrității fizice și psihice a acestora;

 • - crearea unui mediu de viață securizat și a cadrului de dezvoltare a copiilor, conform nevoilor specifice vârstei;

 • -  observarea permanentă a stării de sanatate a copilului si prevenirea îmbolnăviri lor;

 • - monitorizarea cazurilor si comunicarea interinstitutionala;

 • - consilierea părinților pentru atingerea scopurilor propuse;

 • - evaluarea si monitorizarea gradului de dezvoltare educaționala a celor 24 de copii.

 • - recuperarea fizica si psihica a preșcolarului;

 • - ' educare corespunzătoare vârstei si asigurarea hranei zilnice.

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 421 / 2008 - privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala, nivelul alocației zilnice de hrana este de 6 lei / zi / persoana .

Același act normativ, la art. 3 stipulează faptul ca, in limita bugetelor aprobate, consiliul local poate aproba, prin hotarare, la propunerea serviciului public de asistenta sociala, un cuantum al alocației de hrana mai mare decât cel stabilit de legiuitor.


lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor si scolarilor( anexa 1);

- principiile care stau la baza unei alimentații sanatoase pentru copii si adolescenți ( anexa 2);

necesarul zilnic de calorii, substanțe nutritive si elemente minerale pentru copii si adolescenți ( anexa 3);

piramida alimentara pentru nutriția copiilor si adolescenților, in funcție de necesarul caloric, grupele de alimente si grupa de varsta, conform anexei 5.

In cadrul Centrului de zi, varsta preșcolarilor fiind intre 3-7 ani, necesarul zilnic de calorii, substanțe si elemente minerale trebuie sa fie de aprox. 1800 Kcal.

Din cauza majorării preturilor la produse alimentare, cat si a alocației zilnice de hrana extrem de mica, de 6 lei/pers/zi, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este în imposibilitatea faptica de a achiziționa produse alimentare care sa asigure alimentația corespunzătoare vârstei copiilor din centrul de zi.

Pe cale de consecința, apreciem ca este oportun majorarea alocație zilnice de hrana pentru copii ce isi desfasora activitatea in ” Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești, de la 6 lei/zi/persoana la 9 lei/zi/persoana.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

LOCALCONSILIER LOC/

GEORGEPANA

Data

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOI

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA


RAPORT DE SPECIALITATE privind majorarea alocației zilnice de hrana privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești

In data de 28.08.2002, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin hota rare a nr. 190 / 28.08.2002 a aprobat înființarea „Centrului de zi pentru copii preșcolari’\ cu o capacitate de 24 de locuri ( fete si băieți ). Acest centru de zi funcționează in cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Scopul principal al centrului este de a asigura protecția copiilor proveniti din familii aflate in situații de risc, in vederea prevenirii abandonului si pentru proiecția copiilor in cadrul familiei naturale.

De serviciile acestui centru de zi, beneficiază un număr de 24 copii, cu vârste cuprinse intre 3-7 ani, proveniti din familii aflate in dificultate, ce intampina problem diverse:

 • a) existenta in familie a unor boli cronice grave, cazuri de consum de alcool;

 • b) părinți șomeri;

 • c) familii monoparenlalc sau in divorț;

 • d) nivel de trai foarte scăzut;

c) imposibilitatea de a-si ajuta copiii (din motive independente sau nu de voința lor) deoarece aceștia au cerințe educative speciale.

Centrului de zi oferă servicii de educare si îngrijire cu titlu gratuit pentru copiii preșcolari, în sensul:

 • - asigurării integrității fizice și psihice a acestora;

 • - crearea unui mediu de viață securizat și a cadrului de dezvoltare a copiilor, conform nevoilor specifice vârstei;

 • - observarea permanentă a stării de sanatate a copilului si prevenirea îmbolnăvirilor;

 • - monitorizarea cazurilor si comunicarea interinstitutionala;

 • - consilierea părinților pentru atingerea scopurilor propuse;

 • - evaluarea și monitorizarea gradului de dezvoltare educațională a celor 24 de copii.

 • - recuperarea fizica și psihică a preșcolarului;

 • - educare corespunzătoare vârstei și asigurarea hranei zilnice.

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 421 / 2008-privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala, nivelul alocației zilnice de hrana este de 61ei / zi / persoana .


Același act normativ, la art. 3 stipulează faptul ca in 1 imită7 z^u aprobate, consiliul local poate aproba, prin hotarare, la propunerea/serviciului' public de asistenta sociala, un cuantum al alocației de hrana mai mare â.ecat cel stabilit de legiuitor.


Rolul statului, alimentații sanatoase nr. 123/2008- pentru preuniversitar.


al societății civile si al cetățenilor in promovarea UneU in rândul tinerei generații este afirmat prin Legea o alimentație sanatoasa in unitățile de invatamant

De asemenea, prin Ordinul nr. 1563/2008 al Ministerului Sanatatii Publice-pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor si școlarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentații sanatoase pentru copii si adolescenți, se aproba atat lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor si scolarilor( anexa 1), cat si necesarul zilnic de calorii, substanțe nutritive si elemente minerale pentru copii si adolescenți ( anexa 3).

Acest act normativ mai aproba si piramida alimentara pentru nutriția copiilor si adolescenților, in funcție de necesarul caloric, grupele de alimente si grupa de varsta, conform anexei 5. In cadrul Centrului de zi, varsta preșcolarilor fiind intre 3-7 ani, necesarul zilnic de calorii substanțe si elemente minerale trebuie sa fie de aprox. 1800 Kcal.

Din cauza majorării preturilor la produse alimentare, cat si a alocației zilnice de hrana extrem de mica, de 6 lei/pers/zi , suntem in imposibilitatea faptica de a achiziționa produse alimentare care sa asigure alimentația corespunzătoare vârstei copiilor din centrul de zi.

Pe cale de consecința, apreciem ca este necesara majorarea alocație zilnice de hrana pentru copii ce isi desfasora activitatea in ” Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești, de la 6 lei/zi/persoana la 9 lei/zi/persoana.

Urmare celor prezentate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Director General Adjunct

Elena Iordache


Sef Serviciul Juridic

DanieoChiva
Primăria Municipiului Ploiești


Director Executiv


Management Financiar- Contabil

Contracte


DirectorExecutiv

Direcția Juridic-Contencios

Achiziții Publice, Contracte

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind majorarea alocației zilnice de hrana privind consumul colectiv din Centrul de zi pentru preșcolari Ploiești

și a constatat:PREȘEDINTE,

Geo rge
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind majorarea alocației zilnice de hrană privind consumul colectiv din „Centrul de zi pentru preșcolari” Ploiești

și a emis: