Hotărârea nr. 124/2013

Hotãrârea nr. 124 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul BĂESCU DRAGOŞ

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

consIliul local al municipiului ploieștiHOTĂRÂREA NR. 124 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul BĂESCU DRAGOȘ

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Râul Alexandru Petrescu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr. 13804/13-12-2012, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 13804/2012 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local, pentru sprijinirea domnului Baescu Dragos, în vederea efectuării tratamentului de specialitate.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


RAPORT DE SPECIALIATE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate -domnul BĂESCU DRAGOȘ

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art 15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea domnului Baescu Dragos, în vederea efectuării tratamentului de specialitate și a ședințelor de recuperare.

Conform celor doua buletine de analiza anatomo-patologica anexate, a fost diagnosticat cu tumora sac lacrimal stâng, carcinom keratinizat scuamos.

A fost supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a formațiunii tumorale in luna noiembrie 2012, la IFACF ORL ”Prof. Dr. Dorin Hociota” București, insa in mai puțin de 3 saptamani tumora a recidivat.

Conform actelor prezentate, urmeaza sa fie tratat la o clinica din străinătate. Familia a contactat in acest sens doua clinici din Turcia si una din Germania, discuțiile fiind avansate cu cei de la Acibadem - Istanbul.

Din păcate, costul acesteia depășește posibilitățile financiare ale familiei, veniturile lunare fiind in cuantum de 3142 lei.

Domnul Baescu Dragos a solicitat un ajutor financiar pentru realizarea atât a tratamentului de specialitate, cât și a recuperării, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 13804/13.12.2012. Ca urmare a 5


fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr. 13804/2012 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul domnului Baescu Dragos, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea tratamentului și a recuperării.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.VIZAT

Director,

Direcția Administrație Publică,

9                                           9                               "

Juridic-Coqteppj ; ContracteDirector,

Direcția Management Financiar-Contabil,

Contracte,


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extr

- domnul BĂESCU DRAGOȘ

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, domnul Baescu Dragos, cu domiciliul în Ploiești, str. Piața Victoriei nr. 3, bl. Unirea, sc. A, et. 5, ap. 39, solicită un ajutor financiar de urgență pentru a acoperi costurile tratamentului si recuperării medicale.

A fost diagnosticat cu tumora sac lacrimal stâng, carcinom keratinizat scuamos.

A fost supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a formațiunii tumorale in luna noiembrie 2012, insa in mai puțin de 3 saptamani tumora a recidivat.

Conform actelor prezentate, urmeaza sa fie tratat la o clinica din străinătate. Familia a contactat in acest sens doua clinici din Turcia si una din Germania, discuțiile fiind avansate cu cei de la Acibadem - Istanbul.

Din păcate, costul investigațiilor, spitalizării și al recuperării este unul considerabil - aproximativ 15000 Euro, ce depășește posibilitățile financiare, veniturile familiei fiind reprezentate de salariul domnului Baescu, in cuantum lunar de 1700 lei, salariul soției in cuantum lunar de 1400 lei si alocația fiicei de 42 lei/luna.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR,

RÂUL ALEXANDRU PETRESCU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTAT PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6

TELEFON 0244/516699/413

NR. W'j /2012

ANCHETA SOCIALA

O

Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul

DATE PERSONALE


BAESCU DRAGOS

23-10-1955/Ploiesti /Prahova

Ploiești,

CNP

Act identitate           seria

DESCRIEREA FAMILIEI

Este căsătorit cu doamna Baescu Liliana, in varsta de 42 ani, funcționar -Primăria Municipiului Ploiești.

Din căsătorie a rezultat 1 copil, Baescu Ana Maria, in varsta de 14 ani, eleva.

SITUAȚIA LOCATIVA

Familia Baescu locuiește intr-un imobil proprietate personala, compus din 2 camere si dependințe. Locuința este modest mobilată si utilata si are acces la rețeaua de utilitati.

SITUAȚIA MATERIALA

Veniturile familiei se compun din:

  • - domnul Baescu Dragos beneficiază de salariu in cuantum lunar de cca. 1700 lei

  • - doamna Baescu realizează un salariu lunar in cuantum de aproximativ 1400 lei

- fiica beneficiază de alocație de stat in cuantum lunar de 42 lei

SITUAȚIA EDUCATIVA SI PROFESIONALA

Domnul Baescu a absolvit Academia de Educație Fizica si incadrat ca profesor la Grupul Sportiv Școlar.


STAREA SANATATII

Conform actelor medicale anexate, domnul Baescu prezintă diagnosticul de tumora sac lacrimal stâng, carcinom keratinizat scuamos.

Având in vedere localizarea tumorii si a rezultatelor tratamentului efectuat in Romania, familia a solicitat opinia unor medici specialiști de la clinici din Europa.

Conform documentelor anexate, au fost contactate 3 clinici (doua din Turcia si una din Germania) in vederea efectuării unei intervenții chirurgicale, ale cărei costuri (tratament, cazare si masa) se ridica la aproximativ 15000 Euro, insa familia nu poate suporta costurile spitalizării si recuperării.

CONCLUZII

Având in vedere situația expusa mai sus, propunem, in măsură in care este posibil, acordarea unui ajutor financiar, din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local al municipiului Ploiești, pentru domnul Baescu Dragos, care se afla intr-o situație foarte grava.

SI SPORTULUI ^ CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI ---------—-----—


MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII,TINERETUL

Str. Ștefan cel Mare nr.5 Ploiești - Prahova Unitate cu personalitate juridica - Cod fiscal 2843701

Tel.0244-526602 Fax 0244-511808

ATLETISM - BASCHET - HANDBAL - ÎNOT - JUDO - SCRIMA - TENIS DE CÂMP


O

ADEVERINȚA,

Se adeverește prin prezenta ca domnul baescu Dragos este profesor titular la secția de inot din cadrul clubului si are un salariu net de 1629 lei.

S-a eliberat prezenta spre a-i servi la A.S.S.C. Prahova.

Secretar,

Burlacu-Budeanu Geanina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul BĂESCU DRAGOȘ

și a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAJLQJLL

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - domnul BĂESCU DRAGOȘ

și a emis:


Data:____________________