Hotărârea nr. 123/2013

Hotãrârea nr. 123 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul ANDREI CONSTANTIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 123 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANDREI CONSTANTIN

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului viceprimar Râul Petrescu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

9                                                                          7

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere cererea nr. 2942/20-03-2013, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 2942/2013 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.16, alin.6, lit. ”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local, pentru sprijinirea copilului ANDREI CONSTANTIN, în vederea efectuării tratamentului de specialitate.

Art.2 - Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate -copilul ANDREI CONSTANTIN

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea copilului Andrei Constantin, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale și a recuperării postoperatorii.

A fost diagnosticat cu palatoskizis si cheiloschizis.

Copilul este încadrat in gradul grav de handicap, cu asistent personal. Având in vedere varsta si afecțiunile, necesita îngrijire si supraveghere permanenta din partea altei persoane.

Conform documentației prezentate a rezultat ca in luna aprilie 2013 urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale de reconstrucție a buzei superioare si gingiei. Aceasta intervenție va fi urmata de alte doua pentru reconstrucția boitei palatine.

Din declarațiile doamnei Raduta Alexandrina, a rezultat ca, deși intervenția chirurgicala nu implica achitarea unor costuri oficiale, suportate de apartinatori, recuperarea post operatorie, dar si îngrijirea pre si post operatorie necesita resurse financiare, întrucât copilul are nevoie de o alimentație speciala. Din declarațiile asistentului maternal a rezultat ca suma lunara achitata pentru laptele formula speciala hipoalergenica administrat copilului se ridica la 495 lei, la aceasta adaugandu-se si costul apei plate, tetinelor speciale, transportul Ploiești - București etc.


Andrei Constantin in vederea acordării unui ajutor financiar pentru realizarea atât a intervenției chirurgicale, cât și a recuperării acestuia, prin adresa înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 2942/20-03-2013. Ca urmare a acestei adrese a fost efectuată ancheta socială la domiciliul asistentului maternal, ancheta nr. 2942/2013 fiind anexată la prezenta hotărâre.

în acest context, pentru a veni în sprijinul copilului Andrei Constantin, afectat de aceste boli grave, propunem alocarea unei sume de bani necesară pentru efectuarea tratamentului și a recuperării.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director, Dan Ion DinuDirector,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Conțencioș, Contracte


Sef serviciu, Ra lucii Jabirca

VIZAT

Director,

Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,

/}

0 2 APR 2013EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani dih]bugetul local, $ pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extrxerhă dilicultate ~ copilul ANDREI CONSTANTIN

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului Ploiești, doamna Iolanda Bazavan, consilier local, a adus la cunoștința cazul copilului Andrei Constantin, aflat in plasament la asistentul matemal doamna Raduta Alexandrina, cu domiciliul în Ploiești, str. Cameliei nr. 8A,bl. 46A, sc. C, ap. 52 si solicită un ajutor financiar de urgență, copilul fiind diagnosticat cu palatoskizis si cheiloschizis.

Copilul este incadrat in gradul grav de handicap, cu asistent personal. Având in vedere varsta si afecțiunile, necesita ingrijire si supraveghere permanenta din partea altei persoane.

Conform documentației prezentate a rezultat ca in luna aprilie 2013 urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale de reconstrucție a buzei superioare si gingiei. Aceasta intervenție va fi urmata de alte doua pentru reconstrucția boitei palatine.

Din declarațiile doamnei Raduta Alexandrina, a rezultat ca, deși intervenția chirurgicala nu implica achitarea unor costuri oficiale, suportate de apartinatori, recuperarea post operatorie, dar si Îngrijirea pre si post operatorie necesita resurse financiare, intrucat copilul are nevoie de o alimentație speciala. Din declarațiile asistentului matemal a rezultat ca suma lunara achitata pentru laptele formula speciala hipoalergenica administrat copilului se ridica la 495 lei, la aceasta adaugandu-se si costul apei plate, tetinelor speciale, transportul Ploiești - București etc.

'7'^         ' “Ni

Veniturile doamnei Raduta se compun din: pensie in cunatumdunar de 940 lei si salariu asistent maternal de 680 lei/luna, la care se adauga 200, l&i alocație de- stat, indemnizație de handicap de 701 lei/luna si alocație de plasament de^l4^1^1unâ;;v^/

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analUăkși-aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR, RÂUL PETRESCUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE; SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DlF-lCULTĂTE PLOIEȘTI, STR. POȘTEI NR. 6                                  /

TELEFON 0244/516699/413

NR.        /2013


ANCHETA SOCIALA


DATE PERSONALE


Numele si prenumele Data si locul nașterii Domiciliul

CNP


ANDREI CONSTANTIN

11.10.2012, Ploiești

Ploiești, str. Cameliei nr. 8A, bl. 46A, sc. C, ap. 52 5121011297252

DESCRIEREA FAMILIEI

Tatal nu este cunoscut, iar mama, Andrei Justina Mirela, a abandonat copilul la naștere.

începând cu data de 23 octombrie 2012 a fost luat in plasament de către doamna Raduta Alexandrina, asistent matemal, in varsta de 64 ani, pensionara, divorțata.

SITUAȚIA LOCATIVA

Apartament proprietate personala a doamnei Raduta Alexandrina, compus din 2 camere si dependințe, cu acces la utilitati, modest mobilat si utilat.

SITUAȚIA MATERIALA

Copilul beneficiază de alocație de stat in cuantum lunar de 200 lei, indemnizație de handicap in cuantum lunar total de 701 lei si alocație de plasament de 146 lei/luna.

Doamna Raduta beneficiază de pensie in cuantum lunar de 940 lei si salariu asistent matemal in cuantum de 680 lei/luna.STAREA SANATATII

Conform actelor medicale anexate, copilul este incadrat in gradufgray;de handicap cu asistent personal si prezintă diagnosticul de palatosfeis";:^^ cheiloschizis (buza de iepure - buza superioara, gingie si val palatin despicâtejh

Conform documentației prezentate a rezultat ca in luna aprilie 2013 urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale de reconstrucție a buzei superioare si gingiei. Aceasta intervenție va fi urmata de alte doua de reconstrucție a valului palatin.

ALTE DATE

Din discuțiile purtate cu doamna Raduta a rezultat ca deși, intervenția chirurgicala nu implica achitarea unor costuri oficiale, recuperarea postoperatorie, dar si ingrijirea pre si post intervenției chirurgicale a copilului Andrei Constantin necesita resurse financiare suplimentare, intrucat acesta necesita o alimentație speciala. Din declarațiile asistentului maternal a rezultat ca suma lunara achitata pentru laptele formula speciala hipoalergenica administrat copilului se ridica la 495 lei, la aceasta adaugandu-se si costul apei plate, tetinelor speciale, etc.

CONCLUZII

Ancheta sociala a fost efectuata la solicitarea doamnei consilier local Iolanda Bazavan, in vederea acordării unui ajutor din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul Consilului Local Ploiești pentru copilul Andrei Constantin.

DIRECTOR, Dan Ion DinuSEF SERVICIU, aCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORD RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANDREI CONSTANTIN

și a emis:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULI I PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI IDIOGNOZFN-'

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANDREI CONSTANTIN

și a emis:

V