Hotărârea nr. 122/2013

Hotãrârea nr. 122 privind numirea Preşedintelui de Sedinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 122 privind numirea Președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte prin care se propune numirea Președintelui de Ședință pe o perioadă de trei luni;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor art. 35 (1) si art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Aprobă numirea dlui. Consilier PANĂ GEORGE în calitate de Președinte de Ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 aprilie 2013.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

5

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

In conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 35 din Legea nr. 215/2001, consilierul local numit în calitatea de Președinte de Ședință poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

5

Urmare celor menționate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV Iulia i         ;xandru


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință

și a emis:

^17/                   .                                               Z


SECRETAR,

Cristian GaneaRAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință


PREȘEDINTE

Gheorghe Sîrmf
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT

RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de ședință

și a emis:SECRETAR, Cristian Dumitru