Hotărârea nr. 121/2013

Hotãrârea nr. 121 privind revocarea Hotărârii nr. 482/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 121

privind revocarea Hotărârii nr. 482/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune revocarea Hotărârii nr.482/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești;

Având în vedere faptul că imobilul “Hipodromul Ploiești” a fost transmis în proprietatea publică a municipiului Ploiești prin Hotărârea Guvernului României nr.237/2002 iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003 s-a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești și faptul că este înscris în Cartea Funciară nr.131848 a unității administrațiv-teritoriale Ploiești cu număr cadastral 11597;

Luând în considerare prevederile art.3, 4 și 8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă revocarea Hotărârii nr.482/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

5Iu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 482/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, fac parte din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilul “Hipodromul Ploiești”a fost transmis în proprietatea publică a municipiului Ploiești prin Hotărârea Guvernului României nr.237/2002. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003 s-a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești și concesionarea prin licitație publică a terenurilor și construcțiilor aferente Hipodromului Ploiești, situat în Ploiești, str.Ghighiului nr.2. Astfel, a fost încheiat Contractul de concesiune nr.8979/2005 între municipiul Ploiești și Ippodromi & Citta SPA- Roma Italia.

Din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale, Ippodromi & Citta SPA-Roma Italia a fost acționată în instanța de judecată în vederea constatării rezilierii contractului de concesiune nr.08979/2005 și obligării pârâtei să evacueze obiectivul “Hipodromul Ploiești”.

în temeiul Sentinței nr.417/2009 pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr.309/105/2008, Biroul Executorului Judecătoresc Divoiu Maria din Ploiești a încheiat Procesul verbal nr.54/2010 prin care s-a declarat evacuată din imobilul situat in Ploiești, str.Ghighiului nr.2, obiectiv “Hipodromul Ploiești” pârâta Ippodromi & Citta SPA- Roma Italia și s-a procedat la predarea bunurilor către municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 111/2010, imobilul „Hipodromul Ploiești” și bunurile aferente acestuia au fost transmise în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.202/2010, imobilul „Hipodromul Ploiești” și bunurile aferente acestuia au fost transmise din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Precizăm faptul că, imobilul „Hipodromul Ploiești”, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2 figurează înscris în cartea funciară nr. 131848 a localității Ploiești cu numărul cadastral 11597.

Prin adresa nr.74/04.12.2012, Direcția Relații Internaționale, prin Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională,ONG a solicitat Direcției de Gestiune 3                                 5                 7                                                                       5

-------Patrimoniu trecerea din _domeniul_privat____în__domeniul_ _public__ al _ municipiului. Ploiești a imobilului “Hipodromul Ploiești” care urmează să facă obiectul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești -Centrul hipic și de agrement”, prin accesarea de fonduri europene. Astfel, prin Hotărârea nr. 482/20.12.2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești.

Această hotărâre a fost notată în Cartea Funciară nr. 131848 ocazie cu care s-a emis încheierea nr. 7163 potrivit căreia s-a aprobat inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilului domeniu public al municipiului Ploiești pana la publicarea in Monitorul Oficial a proiectului de Hotarare de Guvern corespunzător, conform art. 40 alin(6) din Legea nr.7/1996 cadastrului si publicității imobiliare, cu modificările si completările ulterioare.

Cu ocazia clarificărilor solicitate in vederea depunerii proiectului sus amintit a reieșit faptul că este necesar ca imobilul ce va face obiectul proiectului de investiții trebuie sa fie înscris definitiv în Cartea Funciară a unității administrativ-teritoriale și nu provizoriu, situație rezultată în urma trecerii acestuia în domeniul public prin Hotărârea nr. 482/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești. întrucât procedura de elaborare si aprobare a proiectului de Hotarare de Guvern corespunzător este de durata, pentru soluționarea cerinței de inscriere definitiva in Cartea Funciara, cea mai rapida cale este revocarea Hotărârii nr. 482/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Ca atare, prin aprobarea prezentului proiect de Hotărâre a Consiliului Local și notarea acestuia, s-ar reveni la situația anterioară: înscrierea definitivă a imobilului “Hipodromul Ploiești” - domeniu privat al municipiului Ploiești.

De asemenea, în cadrul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement” urmează să fie realizate lucrări de desființare construcții .existente și împrejmuire conform Certificatului de Urbanism nr. 1612/17.01.2013 emis de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 26.03.2013 , a avizat favorabil inițierea proiectului de hotărâre corespunzător.

In sensul celor aratate mai sus , Direcția Tehnic Investiții a transmis adresa nr. 1534/27.03.2013 prin care a solicitat „anularea Hotărârii nr. 482/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești, astfel incat sa fie respectate condițiile referitoare la documentația de intabulare”

Direcția de Gestiune Patrimoniu

(\

Director EXec

Florin PDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Flori ăbircăVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios,, ContracteȘef Seryiciu, Gabriela Mîndrutiu

5Direcția Economică,


Director,

Nicoleta Craciunojți 2 8 MAR 2013Intocmit:Gabriela Mindrutiu
EXPUNERE DE MOTIVE

—la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 482/2012 a Consiliului__

Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești

Imobilul “Hipodromul Ploiești” a fost transmis în proprietatea publică a municipiului Ploiești prin Hotărârea Guvernului României nr.237/2002, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.250/2003 s-a aprobat trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești în vederea valorificării.

Imobilul “Hipodromul Ploiești” urmează să facă obiectul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement”, prin accesarea de fonduri europene.

Prin adresa nr.74/04.12.2012, Direcția Relații Internaționale, prin Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională,ONG a solicitat Direcției de Gestiune Patrimoniu trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului “Hipodromul Ploiești” care urmează să facă obiectul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești -Centrul hipic și de agrement”, prin accesarea de fonduri europene.

Așadar, în vederea realizării acestui obiectiv de investiții de utilitate publică, a fost necesară trecerea acestui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prin Hotărârea nr. 482/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea imobilului “Hipodromul Ploiești” din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești.

Cu ocazia clarificărilor solicitate în vederea depunerii proiectului sus amintit a reieșit faptul că este necesar ca imobilul ce va face obiectul proiectului de investiții trebuie sa fie înscris definitiv în Cartea Funciară a unității administrativ-teritoriale și nu provizoriu, așa cum acesta figurează în prezent în urma notării în Cartea Funciară nr. 131848 a municipiului Ploiești a Hotărârii nr.482-2012 privind trecerea acestuia în domeniul public.

De asemenea, în cadrul proiectului de investiții ”Reabilitarea/Modemizarea Hipodromului din Ploiești - Centrul hipic și de agrement” urmează să fie realizate lucrări de desființare construcții existente și împrejmuire conform Certificatului de Urbanism nr. 1612/17.01.2013 emis de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Față de cele arătate mai sus, se constată necesitatea aprobării prezentului proiect de hotărâre referitor la imobilul “Hipodromul Ploiești”.

Dumitru Cristian Ganea Cristian Popa Constantin^ Popa Gheorghe Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Nr.

Către,


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Referitor obiectiv: „Reabilitare/Modernizare hipodrom Ploiești ~ Centru hipic si de agrement”


Prin prezenta va informam ca realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat, cu depunerea pe fonduri, se poate realiza in variantele ca hipodromul sa fie in propietate privata sau/si publica, cu mențiunea ca intabularea sa fie definitiva si extrasul de către funciara^ fara restricții.

Drept care va solicitam sa luati masurile legale ce se impun pentru eventuala anulare a hotărârii consiliului local nr. 482/20.12.2012, privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești, astfel incat sa fie respectate condițiile referitoare la documentația de intabulare.

Cu considerație,

R.F/2ex/27.0320130 De la:      Cozia-Roxana GEORGESCU

Coordonator Polul de creștere Ploiești-Prahova ADR Sud Muntenia

O Ref.:        „Hipodrom Ploiești”

□ Urgent       V spre informare

□ Spre comentarii

□ Rugăm răspundeți

Ploiești, Nr. CP19/28.03.2013
> sud M UN TE NI A

Agenția penlru Dezvoltare Rrgionii.i         :

O Instituția:

Municipiul Ploiești

O în atenția:

Dna Oana IACOB Secretar

O Cc:

Dna Milena PERPELEA Director executiv


Stimate Doamne,

Referitor la adresa dvs. nr. 005772/28.03.2013 privind dreptul de proprietate asupra imobilului (teren și/sau infrastructură) „Hipodrom Ploiești”, vă comunicăm următoarele:

  • -  în conformitate cu Ghidul solicitantului, secțiunea „Documentele care atestă dreptul de proprietate/administrare asupra imobilului (teren și/sau infrastructură)”, rezultă că terenul/infrastructura, ce fac obiectul investiției prin proiect, pot fi încadrate fie în domeniul privat, fie în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

  • -  în conformitate cu Ordonanța nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifica, se scot din funcțiune, se valorifica și se casează în condițiile prezentei ordonanțe și vor fi trecute în


Polul de Creștere Ploiești-Prahova

Coordonator de pol

domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Față de cele prezentate mai sus, pentru îndeplinirea atât a cerințelor din Ghidul solicitantului cât și a prevederilor Ordonanței nr. 112/2000, obiectivul, de .investiții „Hipodrom Ploiești” trebuie să se încadreze în domeniul privat al UAT Municipiul Ploiești.

Cu deosebită considerație,


AGEfflU PENTRU DEZVOLTARE RBMOtMLA SUDMUNTEMA fol GRtrnwt ploiești-hwwa

.. sud MUNTENIA >w

4          mArt»*»*! VT nr»n) W*A U A. Ari C 111 BEwfflărS**”


Agenția pentru Dezvoltare Kegionaîa^

Sir, Generai Constantin Pentazi; nr. 7 A, municipiui Călărași, județul Câlfirw#! Coo- fiiotw

TcritfotffWî: 0M2.331 W 0726,026708. Fax: '0244,313"67, E-mtil Ol>ipa@gd.n:nuri.tftnia.ro


Terii

2zC ANEXA I1V0U1. B7. tetîțti 1, iwteuIrM 9NOTIFICARE SOLICITANT PRIMIRE PUNCT UEinstituției; în atențfa: Ce;

Fax:

Dota:

Telefon / Fax: Subiect:

Nmiftr de pagini:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domnului Primar Iulian BĂDESCu

Doamnei Director execuțiv Mlhaela IAMANDI

D244-.MW9

ADR Sud Muntenia / Direcția Orțaniam Intermediar

0242-331769 7 0242*313167

Notificare privind cererea de finanțare nr. SM/1/1.1/PC/19/Z5.O2.2013 (cod SMIS 47690)

2


Nu mir de înregistrare el cererii de finanțare; $M/î / 1.1 /PC/19/2â,02,2013, Cod SMIS 47690


^noararniif’Operafionai ftagtanaT2IXÎ7 - 2013

; Titlul cererii de î finanțare:

^eaMUiareă/mââefnizatea mpocirumuM din p/âfașC' Centru Wpk si & agrement Municipiul Halești, Județul Prahova1'

Xxa prioritară.'

1 - Sprijinirea ftuvoltM durâbîle a orașelor • poli urbani dc creștere

Domeniul de intervenție;

1.1 - AanuriIntegrate de dezvoltare urbano 5wb‘domenlul: Pol» de creștere

Stimate Domnule Primar,


Urmare a verificării conformității administrative $i elițibiliuțit a cereni de finanțare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată în caarui Programului Operațional Regional 2OD7-2013, vă comunicăm faptul c& având în vedere elementele din cererea de finanțare yl ducumenW anexate, Ol a solicitat punctul de vedere al Autorități de Management cu privire La eligibilitatea proiectului din punci de vedere al operațiunilor/activitățiior eligibile in cadrul, operațiunii, b) .si al dreptului dt? proprietate. ■    "                                                                           ■'

in data de. 26.03;2013 s-a primii punctul de vedere el AM POR si va comunicam următoarele:


I. Procesul de evaluare a conformității administrative si eligibilității este eyțipentlat pana la publicarea ghidului wiidtaneuluf «auatUai în conformitate cu prevederii© Documentului CădriT d? Implementare - versiunea 12 (DCI), iar termenele aferenta acestei etape vor decurge imediat din ziua lucrătoare urmă toate publicării Ghidului solicitantului.

AM POR estimează republițaroe Ghidul sohckanwbi! In ce* d*a doua parte a lunii martie 2013, iar In varianta actualizată a ghidului s« va opern încadrarea activităților proiectelor' în cele trei tipuri de operațiuni eligibile, conform DCI aprobat prin Ordinul comun al ministrului dei/oltarii regionale și turismului nr. 69d6.02.2D12 șt al maistrului aiBceriioi europena nr. 1Ș1/27.O2.2O12

m actrte condiții durata etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității va fi de minim 9 - maxim 32 iile lucrătoare din ziua lucrătoare imediat următoare publicării Ghidului actualizat. ■ . >------------— ---- *“       ™------~-


2. Din extrasul de carte funciara n-, 7163/2013 și din Hotărârile de Consiliu Loal anexate, rezultă că imobilul ..Hipodromul flatezi* a fost Inclus in proprfetatwHwWKĂ-iUA^^             prin HG

nr. 23ZZ2âaUdBr prin Hotărârea Consiliului Loci4 Ploiești nr. 25O/2OO1 s-e -aprotSt trecere» imobilului din domeniul public r domeniul privat al Municipiului Ploiești. "uiTerior, prin Hotărârea


Td Hd00:90 £T0E 8? *uew


•QN Xbd


: !4Odd


tonsilIțfijH uQC4l nr, ^62/20,1 2.2012, i-fi tltria trecerea hinodromuluf din domeniul priwt îh domemut PțMfc aț UArRurjîdWil Pfoleju. o șoarece ulterior acestei hotPân de consiliu local nu s-a <*rnt$ o hofSrHrean gwtrn de aWare a domcniulut publlg. al Municipiului Ploiești, în extrasul de c^j^O£MjTlfi^t apare !Wjllșț provizoriu dreptul de proprietate el Municîjriulul Ploiești f domeniul publich .                                    “             "”■

in conformitate cu Ghidul solicitantului, secțiunea ''Documentele care ateste dreptul de proptifftats/adniinistr are asupra (mobilului (teren șt/ssu infrastructurii". rtîultă di terenul/infrastructurft, ce fac obiectul ipyegliUei Orir? pdplect. pal fl încadrate fie în dpmtrâul privat. fl« în domeniul public al unității ndmtefctretfv-teritortete,. far în conformitate cu procedura de evaluare fra$cfîe,le accepți c« Hotărârea ele Guvern de modificare a inventarului domeniului public ff/ssu sxțretete Oq carte 'funciarii actualitate din caret rezultă intebuterafl (a se avea în vedere documentele solicitate prin fthfa, în funcția de dreptul ’3îT" proprietate pHv»U/public6 aferent

• terenului/infrastructirli)    fle prerentote cc’l târziu pani Ia vțzte h fața locului, ca o condiție

’ esențială înainte de semnarea contractului de finanțare.

  • 3. în ceea (# privejte spațiul dg.panuri, $v§nd în vedere faptul că actMtatea de panere nu reprezint o ectivitetr turistică de agrement' (s so avea în vedere activitățile economice din domeniul turismului, «revăzute la art. 13 din ordinul MOLPL gî. 261/2PD8, cu modificările ți completările ulterioare), AM POR consideră cK tente cheltuielile necesare construiri) caselor de pariuri, precum și dotării acestora, trebuie ii (•» suportate exclusiv de către beneficiar.

  • 4. Ryterltor ia faptul efi w are in vedere închirierea/concesionarea resteuranteUrî, a cafenelei, a spațiilor de pariuri șl a boxelor de cal, vă precizăm că, în conforwtate cu prevederile articolelor de mai jos din modelul contractului de finanțare:

Ăn. .9 „tyțdw Jn c^wi fr wre profetul ce foca obiecruf contimiuf uwe sub f/KKienft) schemei te ajutor te stat aprobată. prin drdlnut ministrului (tervoltârit, lucrărilor publice $1 locufnfefnr nf\2$7ri2QQ6 wu fl celei aprobate prin Ordinul ministrului tezvol tării, lucrărilor publice și locui ațelor ar. 261/200&, cu modflwrite ri compoitarile ulterioare) Beneficiarul se oblfyâ s& nu utflirexe în mod tacluriv fyrilifvțiiiri infrariructuru extinse/ nxternfzot?/ construire prin Proiect. ”

,J.7)teWfîcUjrul se ob/^e sa nu fosfr&n&tf, sd nu constituie gaj sau o altă gof-anție boncorff sub nici o ferrttâ asupra oricăruia dintre obtecteteibunurilet fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract, pe fatr&jga duraiu du wjlitbirltniv a preumitriul Contract astfel cum aceasta este identificată la art.2 ath.ft) mol sus, respectiv pe durata de viață o arestare. Ofc cum «te prevăzută de legislației națională fa vigoare, clari; aceasta wte moi redusă decât durata tfe valabilitate a Contractului."

am POR conectorii cîi beneficintrui nu poate ceda prin înstrăinare folosința bunurilor, respectiv nu poate concesiona bunwtte achiziționate prin proiect, deoarece există ntcul aducă atingere prevederilor ert. 57f paragraful I din Regulamentul Consiliului Nr.î 083/2006 «rs stabilește reglamentărlie generate privind Fondul European de Dsjyoltare Regională, fondul Social European ți Fondul de Coeziune.

De asemenea, menționăm că sg poare reaUza închirierea spațiilor construite în cadrul proiectului, în vederea utilizării acestora pentru activități couistdalej neexiMănd prevederi care s« limiteze Acest drept ai aplicantuluh nici în GlihM Solicitantului țf nici în alte documente anexă.

Avăncl in vedere toate aceste ^wîe?preiaii» ^faprul ca proiectă va fi verificat din punct de vedere al conformității adndnittraiIve si elif.bilitării te o date ulterioara, tn conformitate cu cete menționate la punctul 1 din prezenta adte34( vom-reveni cu saiiciUri d^ clarificări pentru ftecare din aspectele menționate te punctele -2-4 precum si orice alte aspecte rîecw b fi cȘIfiiăte dupTpiibllcareâ GbidiXut wlîcttinwUtf actualizat.                       '.........               ‘ '

Ptmoana (te contact din partea ADR Sud. Muntenia / Direxțto Organism InteHnedtar este dna A>ina*Marla MOGA, tetefort/faxi 0730,605810/0242-313167, e-meill: evat.oitfiadrffmGtenia.ro

v& mulțumim anticipat pentru creoborenea dumneavoastră.

Cu stimă,

AtertefU VIMH

Director adjunct prșatitan Intfi’ntedfar

An«d-«arfo AiGtw       /

$rtf Serviciu Evoluare, Selecție ți Conlnudore

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SE^ț^I POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVA

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.

482/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului PloieștiData: 2-7. c? 3.    7 3>