Hotărârea nr. 120/2013

Hotãrârea nr. 120 privind însuşirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploieşti referitoarea la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploieşti şi cel al comunei Blejoi

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 120 privind însușirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești referitoarea la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl. Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune însușirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești referitoarea la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi;

In baza propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești constituită prin Ordinul nr. 547/23.08.2010 și modificată ca și componență, prin Ordinul nr. 408/02.08.2012 al Prefectului Județului Prahova, privind actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi și concilierile inițiate de Prefectul Județului Prahova în baza art. 2 din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. "c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se însușește propunerea Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești, constituită prin Ordinul nr. 547/23.08.2010 și modificată ca și componență, prin Ordinul nr. 408/02.08.2012 al Prefectului Județului Prahova, cu privire la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Limita de hotar pe zona S.C. Selgros Cash & Carry S.R.L. rămâne în litigiu, urmând a fi soluționat pe cale judecătorească conform procedurii instituite de actele normative în vigoare.

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului si Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ SERVICIUL CADASTRU ȘI G.I.S.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind însușirea propunerii-Comisiei de delimitare-cadastrală - - -a municipiului Ploiești referitoare la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi

Având în vedere adresa A.N.C.P.L nr. 434251/28.07.2010 și Ordinul nr. 547/23.08.2010 emis de Instituția Prefectului Județul Prahova (constituirea comisiilor de delimitare cadastrală la nivelul tuturor localităților din județul Prahova) privind acțiunea de recunoaștere a limitei de hotar dintre unitățile administrativ - teritoriale a municipiului Ploiești și comuna Blejoi, la sediul Instituției Prefectului Județului Prahova s-au desfășurat mai multe ședințe de mediere, în urma cărora s-a propus traseul și configurația limitei de hotar dintre cele două teritorii unități administrativ -teritoriale, cu excepția zonei S.C. Selgros Cash & Carry S.R.L., care va rămâne în litigiu ce urmează a fi soluționat pe cale judecătorească.

Operațiunile tehnice necesare delimitării întregului teritoriu administrativ al municipilui Ploiești s-au efectuat prin materializarea în teren a bornelor de hotar și reprezenzarea grafică pe planurile cadastrale a punctelor și liniilor de hotar.

Planurile cadastrale utilizate pentru reprezentările grafice a liniilor de hotar sunt cele din lucrarea de cadastru din 1983. Ulterior anului 1990, prin apariția legilor proprietății, majoritatea tarlalelor cu destinația agricol au fost parcelate de către comisile locale ale comunelor limitrofe.

în prezent sunt zone unde linia de hotar administrativă împarte în mod eronat un imobil (teren, teren și construcție) pe două teritorii administrative.

Acest fapt îngreunează (uneori chiar imposibil) stabilirea zonelor de fiscalitate,

7 ■ >\ stabilirea organului competent în eliberarea documentelor de urbanism (ex. Cartier Albert, Bereasca, Mitică Apostol).

■z.


\\w A* \               ,                 /

Această situație a impus ca trasarea liniilor de hotar să- respecte limitele de proprietate ale noilor imobile rezultate din aplicarea legilor proprietății sau limitele fixe existente în teren (drumuri, canale, diguri, ape curgătoare, căi ferate, etc), fapt realizabil numai pe baza planurilor cadastrale actuale.

Având în vedere cele mai sus menționate, considerăm oportună însușirea propunerii Comisiei de delimitare a municipiului Ploiești, cu privire la actualizarea limitei de hotar dintre unitățile administrativ - teritoriale a municipiului Ploiești și comuna Blejoi, conform planului de situație anexa la hotărârea ce va fi adoptată în acest sens.

Fata de cele expuse avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.ing. IJadriiel pumitru


ȘEF SERVICIU CADASTRU

ȘI G.I.S.,

Ing. Constanța Iancu

la proiectul de hotarare privind însușirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești referitoarea la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi

Având în vedere adresa A.N.C.P.I. nr. 434251/28.07.2010 și Ordinul nr. 547/23.08.2010 emis de Instituția Prefectului Județul Prahova (constituirea comisiilor de delimitare cadastrală la nivelul tuturor localităților din județul Prahova) privind acțiunea de recunoaștere a limitei de hotar dintre unitățile administrativ -teritoriale a municipiului Ploiești și comuna Blejoi, la sediul Instituției Prefectului Județului Prahova s-au desfășurat mai multe ședințe de mediere, în urma cărora s-a propus traseul și configurația limitei de hotar dintre cele două teritorii unități administrativ - teritoriale, cu excepția zonei S.C. Selgros Cash & Carry S.R.L., care va rămâne în litigiu ce urmează a fi soluționat pe cale judecătorească.

Totodată, văzând propunerea Comisiei de delimitare a municipiului Ploiești, din care rezultă că pentru rezolvarea situațiilor de urbanism și fiscalitate create în zonele cartierelor Albert, Bereasca și Mitică Apostol, este necesară actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi conform anexei la proiectul de hotărâre.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, consider ca fiind oportună însușirea propunerii Comisiei de delimitare a municipiului Ploiești, cu privire la actualizarea limitei de hotar dintre unitățile administrativ -teritoriale a municipiului Ploiești și comuna Blejoi, conform planului de situație anexa la hotărârea ce va fi adoptată în acest sens.

Supun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBAJUSȚTG^ă REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CgNȘERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind însușirea propunerii Comisiei de delimitare cadastrală a municipiului Ploiești referitoarea la actualizarea limitei de hotar între teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și cel al comunei Blejoi


2113_3

2113_2 2113_1


598_1086_1087


2113 4


rest proprietate 2


"Delimitare si bomare teritoriala Blejoi si drumuri de exploatare pentru comuna Blejoi, județul Prahova Legenda

Scara 1 1 000


- Hotar cidm ilustrativ