Hotărârea nr. 12/2013

Hotãrârea nr. 12 privind modificarea Regulamentului de Functionare si Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiesti aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 433/28.11.2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 12


privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, dl Iulian Badescu și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești

S.R.L., prin care se propune modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012 ;

în baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 233/29.07.2009 privind aprobarea organizării de licitație publică, in vedere închirierii unor suprafețe de teren din cimitirele Municipiului Ploiești, aflate in administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, pentru desfășurarea activității de construcții funerare ;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 190/31.07.2003 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor suprafețe de teren din perimetrul Cimitirelor Bolovani, Mihai Bravu și Viisoara și organizarea de licitații pentru închirierea acestor suprafețe ;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea punctelor 11 si 12 ale Anexei nr. 3 la Regulamentul de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012, conform anexei la prezenta.

Art.2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre modifică in mod corespunzător prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Or<


S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. intră in categoria serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficientă economică si managerială, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performantă ai serviciului.

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principală a Serviciului Administrare Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare .

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor necesita modificări avand in vedere inserarea unei erori materiale, in sensul ca in Anexa nr. 3 la punctele 11 si 12 a fost trecut in mod eronat preț fara TVA, acestea fiind preturi cu TVA asa cum rezulta din calculatia de preț. Astfel, preturile practicate pentru activitatile de tămâiat (fără materiale) si cărat apa (fără materiale) pentru o perioadă de 40 de zile sunt de 40,32 lei fără TVA, respectiv de 50,00 lei cu TVA pentru fiecare activitate in parte.

/X                                                                                                                                                                                                                                         a

In stabilirea modului de calcul al preturilor s-a urmărit obținerea unei rate de rentabilitate financiară care să asigure corelația venituri - cheltuieli.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

Autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea acestora, asigurând serviciile necesare colectivității în condiții optime, reprezentând grija față de ploieștean, prin servicii de utilitate publică la nivelul cerințelor cetățenilor:

  • •  Cimitirul Bolovani

  • •  Cimitirul Viișoara

  • •  Cimitirul Mihai Bravu

  • •  Cimitirul Eternitatea

Gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor se realizează de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L., în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, cu diligența unui bun proprietar.

Activitatea principală a Serviciului Administrare Cimitire o constituie activitățile de pompe funebre și similare.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirelor necesita modificări avand in vedere inserarea unei erori materiale, in sensul ca in Anexa nr. 3 la punctele 11 si 12 a fost trecut in mod eronat preț fara TVA, acestea fiind preturi cu TVA asa cum rezulta din calculatia de preț. Astfel, preturile practicate pentru activitatile de tămâiat (fără materiale) si cărat apa (fără materiale) pentru o perioadă de 40 de zile sunt de 40,32 lei fără TVA, respectiv de 50,00 lei cu TVA pentru fiecare activitate in parte.

A

In stabilirea modului de calcul al preturilor s-a urmărit obținerea unei rate de rentabilitate financiară care să asigure corelația venituri - cheltuieli.


Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind7


modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al ’&iipițirelor .din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012.


IRECTOR GENElfe^cm


,ld Nicolae ConstantiftANA ploiești

1 A         \\ x> S.R.L. ^7


DIRECTOR GENERAL A

Ovidiu Negul esdu


DIREGTORECONOMIC

Elena Trițan

DIRECTOR DIRECȚIA RESURSE UMANE, JURIDIC-CONTENCIOS

Cons. Jr. Gheorghe Constantin

COORDONATOR COMP. CIMITIRE Iul ia Cătălină Voicu

Anexa la HCLrir.

Anexa 3

r! Ui     i

?/.•            ;:    ■

:? ‘         j ?’<■'

\\c        ;J' -//

■ ■■■■..J '<1 '■

v ii

PRETURI PRACTICATE PENTRU LUCRĂRI DE AMEN’AJARE MORMINTE             ’

Nr. crt.

Lucrări de amenajare morminte - plantare vegetație

U.M.

Material

Manopera

Utilaj

PRETURI TOTAL FARA T.V.A.

1.

Plantat flori anuale cu toate operațiile necesare

Buc.

1,92

0,37

0,01

2,30

2.

Semanat ierburi perene

mp

1,564

4,278

0,736

6,578

3.

Pamant vegetal

m.c.

62,74

16,84

29,9

109,21

4.

Udat vegetație

mp

0,51

0,26

0,08

0,85

5.

încărcat transportat gunoi

Kg

-

0,07

0,03

0,1

6.

Ierbicidare buruieni-manual (inclusiv substanța)

mp

0,05

0,25

0,20

0,50

7.

Ierbicidare buruieni-mecanic (inel, substanța)

mp

0,14

0,25

0,27

0,66

8.

Tuns mecanic gazon cu evacuare resturi

mp

0,15

0,25

0,21

0,61

9.

Tuns garduri vii, borduri-chenare, mozaicuri, evacuare resturi

mp

0,16

0,38

0,23

0,77

10.

Lucrări de intretinere spatii verzi: tuns gazon, plivit, sapalugit, defrișat, etc.

mp

1,13

1,53

0,48

3,14

11.

Tamaiat (fara materiale)

40 de zile

-

-

40,32

12.

Carat apa (fara materiale)

40 de zile

-

-

40,32

* Preturile nu conțin T.V.A.

/<1/   - ■ T ’A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


u.

www

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

și a emis:                           , y

PREȘEDINTE,

Paul Palaș


SECRETAR,

Constantin Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433/28.11.2012

și a emis:SECRETAR,

Răzvan Ion Ursu


Data: