Hotărârea nr. 119/2013

Hotãrârea nr. 119 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE DESTINATIEDIN ZONA RETELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINTE SI DOTARI COMPLEMENTARE, INSTITUTII SI SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI” avand ca obiectiv secundar construirea de locuinte Str. Laboratorului nr. 7C, E Ploieşti

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII SI SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”

avand ca obiectiv secundar construirea de locuințe

Str, Laboratorului nr. 7C, E Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, Georgc Stanciu, Augustin Mitu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drfgusin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prir care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTR¥ S.R.L., d-lui NEMEȘ: BOGDAN, Planul Urbanistic Zonal -„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII ȘI SERVICII STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, avănd ca obiectiv secundar, construirea de locuințe, str. Laboratorului nr. 7C, E, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privinc administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal -„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE Șl DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII ȘI SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, având ca obiectiv secundar, construirea de locuințe., str. Laboratorului nr. 7C,E, Ploiești la solicitarea d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTR\ S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN, cu condiția respectării avizului nr.002 dir 20.03.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal sc află în intravilan și este proprietate a d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN, având suprafața de 8750,40 mp.

ART. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3. începând cu data prezentei, prevederile Hotararea Consiliului Local nr. 491/20.12.2012 își încetează aplicabilitatea.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.

Președinte de șei Gheorghe Sîr


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII SI SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”

avand ca obiectiv secundar construire locuințe

Str. Laboratorului nr. 7C, E Ploiești

Beneficiar : d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN.

Proiectant: S.C. ARHPLAN ATLAS S.R.L.- arh. Dumitrescu Sorina

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/200( și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală d< Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal -„SCHIMBĂRI DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXT/ LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII SI SERVICII STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, avand ca obiectiv secundar, construiri locuințe, str. Laboratorului nr. 7C, E, Ploiești.

Această documentație de urbanism a fost aprobată prin H.C.L. nr. 491/20.12.2012 având ca beneficiari pe DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-na DUMITRESCI SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-1 NEMEȘ BOGDAN și S.C. NEMEBC ARCHITECTS, iar zona IS era reglementată ca regim de înălțime cu D+P+1E+M.

Prin prezentul plan urbanistic zonal, se solicită ca beneficiarii-inițiatori ai acestu plan urbanistic zonal să fie DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-n DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L. si d-1 NEME! BOGDAN, iar regimul de înălțime pentru zona IS sa fie D+P+3E.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-lu DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN, în concordanță ci prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul ș amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legi nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiult Ploiești și este proprietate d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nt DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-lui NEME! BOGDAN, având suprafața de 8750,40 mp., în conformitate cu contractele de vânzare

cumpărare nr.4949/09.03.1995, nr.7487/06.11.2000, nr. 1638/27.07.2009, având suprafața de 8750,40 mp.


Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 caracteristici:

a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și

 • • UTR-N-lb TEr - zona rețele tehnico-edilitare

 • Utilizări permise:

 • • Orice construcții si amenajari tehnico-edilitare, mărire a capacitatii sau racordare la infrastructura edilitara existenta cu capacitate corespunzătoare si pentru a caro] extindere/realizare exista surse de finanțare asigurate de administrația publica, de investitorii-interesați sau care beneficiază de surse de finanțare , asigurate, atrase potrivit legii

 • • Utilizări interzise:

 • • Orice alta utilizare finctionala.

 • • Terenul este în suprafață de 8750,4 mp, este proprietate privată în conformitate cu contractele de vanzare cumpărare anexate la dosar.

b) indicatori de urbanism:

 • > P.O.T.:-

 • > C.U.T.:-

 • > Retrageri:

 • i. față de aliniamentul străzii :-

 • ii. față de axul străzii Laboratorului 10,50 m

 • iii. față de limitele laterale : se va respecta Codul civil;

 • iv. față de limita posterioară : -

 • > regim de înălțime : -

 • > accese : din str. Laboratorului, număr de parcaje necesare conform Anexei nr.i din HGR 525/1996

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr 54/03.02.2011, și a fost elaborat având la bază un Studiu de Oportunitate având Avizu Prealabil de Oportunitate nr.29/04.11.2010, Aviz Studiu de Oportunitate nr. 116 dii 08.11.2010 si aviz nr. 102/25.11.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriulu și Urbanism a municipiului Ploiești, si aviz nr. 67/21.08.2012 al Comisiei Tehnice d< Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești.

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie întocmirea une documentații tehnice pentru schimbarea destinației terenului din zon; Tea(retele tehnico edilitare) in zona mixta locuințe si dotări complementare instituții si servicii, stabilire indicatori urbanistic in vederea construirii di locuințe.

în urma analizei documentației elaborate de către S.C. ARHPLAF ATLAS S.R.L.- arh. Dumitrescu Sorina, constatăm:

regulamentul local de urbanism este stabilit punctual pentru parcei beneficiarilor;

zona studiată : St = 8750,4 mp

- delimitarea zonei studiate :

o N-E - proprietari Branescu Nistor, S.C. SPECIAL CON PROD S.R.L, Nemeș Constantin, Iordache Laurentiu, Oprea Mihai Florin, Ionica Mircea;

o S-E - ASOCIAȚIA PLOIESTIORI;

o S-V - Proprietate Nicolescu Gheorghe;

o N-V - Proprietate Branescu Victor, str. Laboratorului.

Prin documentația de urbanism se propun :


> zona L- zona de locuințe si funcțiuni complementar vt & 5 J

 • • subzone - Lm+IS - zona mixta locuințe si serbii

 • - zona cai de comunicații rutiere cu amenajarrâf^|g^piKtforma de intoarcere, trotuare)

 • • indicatori urbanistici pe proprietate:

 • - subzona Lm +IS - regim mic de inaltime D+P+1E+M

 • - P.O.T. propus = 40%, C.U.T. propus= 1, regim de inaltime D+P+1E+N

 • - Regim de aliniere:

 • - la 3 m fata de aliniament- limita de servitute

 • - limite posterioare de 2 m

 • - Retrageri laterale conform Cod Civil si asigurarea insoririi (cf Legislație)

 • - Regim de inaltime: D+P+1E+M

> zona IS - zona instituții si servicii

 • • subzone IS - Instituții si servicii

- zona cai de comunicații rutiere cu amenajari aferente

(platforme de intoarcere, parcari, trotuare)

 • • Indicatori urbanistici pe proprietate:

 • - subzona IS - regim inaltime D+P+3E

 • - P.O.T.propus = 45%, C.U.T. propus = 0,8, regim de inaltime D+P+3E

 • - Regim de aliniere;

 • - amplasare la 3m fata de limitele servitute (carosabil)

 • - retrageri laterale conform Cod Civil si asigurarea insoririi (cf.

Legislației)

 • - limite posterioare de 1,5 m

 • - Regim de inaltime: D+P+3E

Beneficiarii au obținut următoarele avize și acorduri privind :

- utilități urbane :

o Apa Nova nr. 415/2012

o alimentare cu energie electrica : nr.4133/02.05.2011

o distrigaz: nr. 24296/26.09.2012

o telefonie:     nr. 100/05/02/02/01/03/0363/13.04.2011,     actualizat ii

21.09.2012.

o protecția mediului: nr.3926/06.07.2011

altele:

o Comisia Municipala pentru transport si siguranța circulației CATP1 1038/16.08.2011

o Politia rutiera nr. 716113/10.11.2011

In ședința din data de 20.03.2013 a Comisiei Tehnice defWnenjarea^țitoriului și

Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbaniști^

DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILIT^U^^^O^A MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INST^jK^f^ERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, care a fosf^zqg^Wfabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.017/2013).

în perioada 08.12-22.12.2011 documentația de urbanism a fost supusă procedurii de informare și consultare a publicului.

Avizul C.T.A.T.U. nr.017/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.002/2013.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonai -„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUTE S1 SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, cu respectarea Avizulu Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.002/2013.

p. ARHITECT ȘEF ing.Rita Marcela/NEAGU


. DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.


’aniel DUMITRA

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iulia ALEXANDRU

ÎNTOCMIT,

Arh. Tania BADILA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobareaPLANULUI URBANISTIC ZONAL „SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII SI SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICA

Str. Laboratorului nr. 7C, E Ploiești

Beneficiari : d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN.

Proiectant: S.C. ARHPLAN ATLAS S.R.L.- arh. Dumitrescu Sorina

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală d( Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zona SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IL ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII S SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICA, avand ca obiectiv secundar construire locuințe, str. Laboratorului nr. 7C, E, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-lui DUMITRESCI ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOI INDUSTRY S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și îi conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ș Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiul^ Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUȚII SI SERVICII, STABILIRE INDICATORI URBANISTICA, avand ca obiectiv secundar, construire locuințe, str. Laboratorului nr. 7C, E, Ploiești, la solicitarea d-lui DUMITRESCU ADRIAN FLORENTIN, d-nei DUMITRESCU SORINA, S.C. CASTOR INDUSTRY S.R.L., d-lui NEMEȘ BOGDAN, întocmit de S.C. ARHPLAN ATLAS S.R.L.- arh. Dumitrescu Sorina.

COMISIA DE URBANISN George STANCIU Adrian LUPU Razvan Ursu __

George BOTEZ


Costel HORCHIDAN Paulica DRAGUSIN Radu SOCOLEANU

//*

/N

b

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


/o?

■* \

• V


CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL

„PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REȚELE TEHNICO-EDILITARE IN ZONA MIXTA LOCUINȚE SI DOTĂRI COMPLEMENTARE, INSTITUT!! SI


PREȘEDINTE,

George STANCIU


^Xecretar,

Adrian LUPUData: 0-1". OȘ .9 O (