Hotărârea nr. 118/2013

Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCŢIONALĂ PENTRU INVESTIŢII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEŞTI, STR. GĂGENI NR. 98, 98A, 102, 102B’’

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                   JvTta'â WnT^U/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI lHG A Lf TATe/

C; g: Q p >"

HOTĂRÂREA NR. 118

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GĂGENI NR. 98, 98A, 102,102B”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri, George Stanciu, Razvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Dragușin, Radu Socoleanu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea Municipiului Ploiești și S.C. Triumf Construct S.R.L., Planul Urbanistic Zonal “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PENTRU INVESTIȚI DE INTERES MUNICIPAL, str. Găgeni nr. 98, 98A, 102, 102B, Ploiești”, având ca obiectiv secundar, construirea de locuințe;

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A

In conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal “REZONIFICARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL”, str. Găgeni nr. 98, 98A, 102, 102B, Ploiești, având ca obiectiv secundar, construirea de locuințe, la solicitarea Municipiului Ploiești si S.C. Triumf Construct S.R.L., cu condiția respectării avizului nr.003 din 20.03.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal de aprox. 28,3 ha se află în intravilan și este proprietatea municipiului Ploiești, suprafața de 4,79 ha a trecut în proprietatea S.C.TRIUMF CONSTRUCT S.R.L..

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art.l sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ETAR


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

5


RAPORT DE SPECIALITATE       u-------

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZTlNAL “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GĂGENI NR. 98, 98A, 102,102B” Beneficiar : Municipiului Ploiești si S.C. Triumf Construct S.R.L..

Proiectant: S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. - urb. Vladimir Cazan.

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GĂGENI NR. 98, 98A, 102,102B”.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Municipiului Ploiești si S.C. Triumf Construct S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări de aprox. 28,3 ha este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea municipiului Ploiești si suprafața de 4,79 ha a trecut în proprietatea S.C.TRIUMF CONSTRUCT S.R.L.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:

a) U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

 • • UTRN- 13 ;

•destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: 1 S-zonă pentru instituții și servicii de interes general; ISs-unităti sanitare; CCRp- parcări orășenești; GCp-pepiniere; TA- zonă terenuri aflate permanent sub ape.

 • - terenul are acces la str. Găgeni prin intermediul unei artere cu câte două benzi de circulație pe sens și un spațiu verde cu parcări amplasat median.

 • - regim de aliniere : retragere 23,50 m din axul str. Găgeni si de 9,5 m din axul pârâului Dâmbu

 • Utilizări permise:

 • - instituții publice; locuințe; servicii profesionale, sociale si profesionale; comerț, turism, activități nepoluante; construcții și amenajări pentru căi de comunicații rutiere; construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală; parcuri, amenajări pentru activități sportive, plantații de protecție; construcții si amenajări în zone cu terenuri aflate permanent sub ape;

 • • Utilizări interzise:

-once unități economice poluante și care generează trafic intenș^conșțrucții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă L^ mp șf/font la stradă 8 m pentru construcții Înșiruite și suprafața minimăpOO'jmpr^i front la stradă 12 m pentru construcții izolate/cuplate; orice altă fun(^țuri|;Ș^!’in^oîiele verzi existente, cât și în cele prevăzute prin reglementări.        W O

• Terenul este în suprafață de aprox. 28,3 ha, este proprietatea r^fi^igiulții^loiești și suprafața de 4,79 ha a trecut în proprietatea S.C. TRIUMF CC^feMUCTS.R.L. Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.

996/23.07.2012, și are avizul nr. 016/20.03.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești.

OBIECTUL acestui Plan Urbanistic Zonal îl constituie în primul rând reluarea procedurilor legale la_lucrările la-ansamblul rezidențial Eden,-început si nefînalizat, și-rezonifîcarea și reconversia funcțională a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Ploiești. S teren zonă studiu = aprox. 28,3 ha.

în urma analizei documentației elaborate de către S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIE URBANĂPLOIEȘTI S.R.L., urb. Vladimir Cazan, constatăm:

- delimitarea zonei studiate :

o N-V - limita administrativa a municipiului Ploiești;

o N-E si N - albia parau Dambu ;

o S-E - Societatea Construcții Cai Ferate București;

o S - Cramele Halewood

o V - Spitalul Județean.

Prin documentația de urbanism se propun noi zone si subzone funcționale:

L — zona de locuințe individuale

• Li - subzona locuințelor individuale constituite pe baza unei parcelări

Regim    de

construire

P.O.T.max.

C.U.T. max.

H max.

Pentru zonele construite

înșiruite (In)

55%

1,5

P+l+M

Cuplate (C)

50%

1,1

P+l+M

Izolate

50%

1,1

P+l+M

Pentru zonele neconstruite

Izolate sau/si cuplate- z 1

50%

1,1

P+2

Izolate sau/si cuplate — z 2

50%

1,5

P+l+M

Izolate sau/si cuplate- z 3

50%

1,1

P+l+M

Izolate sau/si cuplate- z 4

50%

1,3

P+2

Izolate sau/si cuplate-z 5

50%

1,1

P+2

Izolate sau/si cuplate - z 6

40%

1

P+2

• Utilizări admise:

- locuințe individuale pe lot propriu, amenajari aferente locuințelor: alei si platforme carosabile si pietonale, parcaje, garaje, chioșcuri pentru odihna, spatii plantate, împrejmuiri.

• Utilizări admise cu condiționări:

•Locuințe cu partiu special care sa includă spatii pentru practicarea unofvpțpfesii liberale (birou notarial, de avocatura, cabinet medical, fiitenaci,e^^lier;îde arhitectura sau pentru arte plastice) sau pentru sedii de firma!mriimitaja<35% din suprafața utila a locuinței                                               /&/

♦Sedii ale unor firme de proiectare, consultanta, cu condiția ca s^^țâța^a^^^ra sa nu depasasca 150mp ADC si sa nu genereze transporturi grele

•Construcții aferente echipării tehnico edilitare (posturi se trasformare, microstatie epurare, microstatie pompare, etc.) care sa nu afecteze sanatatea locuitorilor si sa nu genereze elemente de discomfort pentru locuire

•Oricare dintre funcțiunile prevăzute la Art. 1 si 2 cu condiția respectării avizului Administrației Naționale “Apele Romane” ce impune realizarea unui studiu hidrologic in care sa fie analizata inundabilitatea amplasamentului studiat, astfel incat viitoarele investirii sa tina cont si sa se realizaze in funcție de rezultatele

acestuia.


•întrucât peste zona libera lotizata prin prezentul PUZ aflata in prezent in proprietatea SC TRIUMF CONSTRUCT SRL se suprapun o serie de amenajari hidrotehnice propuse prin Studiul de fezabilitate - Regularizarea si Reprofilarea Paraului Dambu (1998), se impune stabilirea unui acord intre societatea mai sus amintita si Municipiul Ploiești care sa reglementeze situația juridica si tehnica a acestei zone grevata de sarcini tehnice de interes public prin acest studiu de fezabilitate.

• Utilizări interzise:

- orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1 si 2 inclusiv orice activitate care ar constitui surse de risc sau de incomodare a bunei desfășurări a funcțiunii de baza- locuirea.

 • • Aliniament:

•Pentru locuințele deja construite se va menține regimul de aliniere existent.

•Pentru zonele neconstruite din cadrul acestei subzone funcționale se impun un regim de aliniere obligatoriu de 5m fata de aliniament si retrageri de minimum 5m si respectiv 3m fata de aliniament (a se vedea planșa anexa- 4 ZONIFICARE FUNCȚIONALA- REGLEMENTARI URBANISTICE)

 • • Amplasarea clădirilor fata de limitele parcelei:

 • • Pentru locuințele deja construite se va menține modul de amplasare pe parcela existent

 • • Pentru zonele neconstruite:

 • • In regim izolat, clădirile se vor retrage fata de una din limitele laterale ale parcelei si limita posterioara cu cel puțin jumătate din inaltimea la comisa dar nu mai puțin de 3,00 m; se recomanda evitarea construcțiilor cu calcane vizibile din spațiul public.

•In regim cuplat, construcțiile se vor retrage fata de limita laterala libera si limita posterioara a parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la comisa dar nu mai puțin de 3,00 m; nu se admit construcții care sa genereze calcane vizibile din spațiul public.

 • • Spatii libere si spatii plantate:

 • • minim 20% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde, spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada, spatiile

neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda sau echipamente tehnico-edilitare vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 mp, locurile de parcare aflate la nivelul solului vor fi înconjurate de un gard 1,20 m


IS - zona pentru instituții si servicii de interes general: Subzone:

 • ISc ~~ subzona servicii comerciale

 • > P.O.T. max. = 35%

 • > C.U.T. max. = 0,7

 • > Regim de înălțime maxim P+l

 • • Utilizări admise:

 • - unitati comerciale de interes local si municipal cu produse de larg consum, parcaje

si rampe de acces la subsoluri, alei si platforme carosabile si pietonale, spatii verzi si plantații de protecție, împrejmuiri.

 • • Utilizări admise cu condiționări:

 • - elemente de infrastructura tehnico-edilitare necesare funcționarii noilor investiții cu condiția neafectarii mediului natural si a imaginii urbane

 • • Utilizări interzise:

 • - orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1 si 2 din RLU.

 • • Caracterisitici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

 • - suprafața minima de teren este de 1000 mp, cu front la strada de minimum 30,00 m

 • • Aliniament:

 • • Clădirile noi ce vor adăposti funcțiuni comerciale de interes general se vor amplasa retrase de la aliniamentul străzii principale de acces in cartier la o distanta de min. 3,00 m

 • • Noile construcții vor fi retrase cu cel puțin 25,00 m fata de axul str. Gageni, pentru a fi rezervat teren pentru sistematizarea si modernizarea ulterioara a acestei axe rutiere majore.

 • • Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • • Clădirile noi se vor amplasa in regim izolat si vor fi retrase fata de limitele laterale cu cel puțin 5,00 m

 • • Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • • Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai inalte dintre ele, distanta se poate reduce la jumătate din inaltime, dar nu mai puțin de 6,0 m, numai in cazul in care fațadele prezintă ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi cu activitati permanente, ce ar necesita lumina naturala.

 • • Circulații si accese

 • • Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica; va fi amenajat un acces carosabil de min. 6,00 m pe parcela; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare; in interiorul parcelei accesul vehiculelor de marfa pentru aprovizionare nu va incomoda traficul auto al cumpărătorilor.

• Staționarea autovehiculelor

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai în afara circulațiilor publice;

 • - se vor amenaja parcari avand capacitati după cum urmeaza:

ISp — subzona instituții si servicii publice de interes local,

 • > P.O.T. max. = 35%

 • > C.U.T. max. = 1,1

 • > Regim de înălțime maxim P+2

 • • Utilizări admise:

 • - instituții si servicii publice; parcaje si rampe de acces la subsoluri; alei si platforme

carosabile si pietonale; spatii verzi si plantații de protecție; împrejmuiri.

 • • Utilizări admise cu condiționări:

 • - unitati medicale noi sau anexe/pavilioane ale Spitalului Județean care sa nu prezinte riscuri biologice pentru zona de locuire si pentru care se va amenaja o zona verde de protecție către vecinătatea cu zona de locuințe

 • • Utilizări interzise:

 • - orice activitate care sa genereze elemente de disconfort pentru zona de locuințe din

imediata vecinătate, (activitati care generează trafic greu, trafic intens, noxe, activitati care presupun depozitarea unor cantitati însemnate de materiale toxice sau inflamabile, activitati care presupun depozitari de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, spălătorii auto, antene de trasmisiune, etc.)

 • • Caracterisitici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

 • - este considerata construibila in cazul acestei funcțiuni o parcela cu suprafața de min. 1000 mp

 • • Aliniament:

 • • Retragere fata de aliniament va fi de min. 5,00 m

 • • Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • • Construcțiile se vor realiza in regim izolat si vor menține in mod obligatoriu o retragere de min. 3 m fata de oricare din cele trei laturi laterale

 • • Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • • Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai inalte dintre ele.

 • • Circulații si accese

 • • Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulație publica; accesele auto pe parcela vor avea min. 3,00 m lățime; este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

 • • Spatii libere si spatii plantate:

• Mm. 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde; parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi

înconjurate cu un gard viu de 1,20 m înălțime.


înconjurate cu un gard viu de 1,20 m înălțime.


ISpm - r- subzona instituții si servicii publice de intefes^ miinionati/lu restricție de construire pana la întocmirea unui PUD H

 • > P.O.T. max. = 40%

 • > C.U.T. max. = 1,2

  > Regim de înălțime maxim P+3

  • Utilizări admise:


  - instituții si servicii publice de interes municipal si regional; parcaje si rampe de


acces la subsoluri; alei si platforme carosabile si pietonale; spatii verzi si plantații de protecție; spatii si amenajați pentru odihna; împrejmuiri.

• Utilizări admise cu condiționări:

- oricare din activitatile menționate la utilizări admise cu condiția întocmirii unui P.U.D.

 • • Utilizări interzise:

 • - activitati care presupun depozitarea unor cantitati însemnate de materiale toxice sau inflamabile; activitati care presupun depozitari de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, etc; antene si relee de transmisiuni care ar putea afecta sanatatea locuitorilor din zona de locuințe învecinată; orice alte activitati care sunt surse de risc tehnologic sau generează in mod curent poluare sau trafic greu

 • • Caracterisitici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

 • - parcela de 3,7 ha va putea fi folosita in întregime pentru o investiție de interes major sau va putea fi impartita si reorganizata pentru mai multe investiții mai mici, doar in baza unui PUD aprobat.

 • • Aliniament:

 • • Se va menține o retragere min. obligatorie de 10,00 m fata de artera de circulație majora din partea de nord-vest a parcelei.

 • • Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • • Construcțiile se vor realiza in regim izolat si vor menține in mod obligatoriu o retragere de min. 5 m fata de oricare din cele trei laturi laterale ale parcelei.

 • • Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • • Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai înalte dintre ele.

 • • Circulații si accese

 • • Se recomanda ca amenajarea accesului major pe parcela de 3,7 ha sa se faca din artera secundara propusa, aflata in partea de sud-vest a parcelei; accesele si modul de organizare a circulațiilor vor fi detaliate prin PUD; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

 • • Spatii libere si spatii plantate:

 • • Min. 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde; parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 m înălțime.

V — zona spatiilor verzi:

Subzone:


a, is*l

pietonaî^dimjcar^^unele


 • Vpgp — subzona parcuri si grădini publice

 • > P.O.T. max. = 15%

 • > C.U.T. max. = 0,3

 • > Regim de înălime maxim P+l

 • • Utilizări admise:

- spatii verzi si plantații ornamentale si de protecție; alei

ocazional circulabile pentru întreținere; amenajari pentru practicarea sportului in aer liber (teenuri de sport, pista role, pista biciclete); mobilier urban; locuri de joaca pentru copii; amenajari pentru recreere, odihna, promenada si dotări aferente acestora (chioșc cu produse alimentare, chioșc fanfara, adăpost “ploaie, loc de odihna, etc); construcții pentru administrație, intretinere, paza si control; punct de informare, WC public; parcaje; amenajare cu caracter provizoriu doar pe perioada desfășurării unor manifestau publice si sociale, aprobate de Consiliul Local Ploiești.

 • • Utilizări admise:

 • -  unitati de alimentație publica (restaurant, cofetărie, cafenea, terasa, etc.)

 • -  contructii pentru expoziții, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici)

 • -  construcțiile si amenajările noi cu caracter definitiv si care se incadreaza la utilizări admise cu condiționări vor primi autorizație de construire in baza unui PUD aprobat de Comia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Toate construcțiile noi vor trebui sa respecte indicatorii urbanistici maximali ce au fost stabiliți prin prezentul PUZ. Calcului acestora se va face prin raportare la toata suprafața subzonei funcționale desemnate in prezentul PUZ

 • • Utilizări interzise:

 • - orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1 si 2 din RLU

 • • Amplasarea construcțiilor:

 • - construcțiile si amenajările noi aprobate a se realiza conform art. 1 si 2 din RLU,

se vor amplasa in regim izolat.

 • • Spatii plantate:

Se vor intocmi proiecte de amenajare peisagistica; suprafața ocupata de plantarii va fi de min. 70% din care 40% va fi suprafața amenajata cu plantații de arbori.

 • Vr — subzona spatii verzi aferente infrastructurii rutiere

 • Vca — subzona spatii verzi de protecție - cursuri de apa

 • > P.O.T. max. -

 • > C.U.T. max. -

 • > Regim de înălțime maxim -

 • • Utilizări admise:

 • - spatii verzi si plantații ornamentale si de protecție; amenajari pentru regularizarea

cursului de apa; amenajari hidrotehnice; circulații auto si pietonale; amenajari pentru odihna si promenada.

 • • Utilizări interzise:

 • - orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1 din RLU

 • V™ — subzona spatii verzi de protecție - instituții medicale

 • > P.O.T. max. ~

 • > C.U.T. max. -

> Regim de înălțime maxim -

• Utilizări admise:

- spatii verzi si plantații ornamentale si de promenada.


• Utilizări interzise:

- orice alta activitate in afara celor prevăzute T — zona obiective transporturi:

 • Ttp- Subzona terminal auto si parcare

>P.O.T. max.-25%

 • > C.U.T. max. - 0,5

 • > Regim de înălime maxim P+l

 • • Utilizări admise:

 • - autogara auto; unitati de alimentație publica; spatii comerciale; WC public ; alei si

platforme carosabile si pietonale; parcaje;spatii de odihna acoperite, spatii verzi si plantații de protecție; împrejmuiri

 • • Utilizări admise cu condiționări:

 • - elemente de infrastructura tehnico edilitara necesare funcționarii noilor investiții cu condiția neafectarii mediului natural si a imaginii urbane a zone

 • • Utilizări interzise:

 • - orice alta activitate in afara celor prevăzute la art. 1 si 2 din RLU

 • • Caracterisitici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

 • - parcela aferenta acestei subzone funcționale, este construibila direct, in baza RLU

doar pentru un proiect unitar pentru intraga subzona funcționala.

 • • Aliniament:

 • • Noile construcții vor fi retrase cu cel puțin 15,00 m fata de alinamentul nou propus prin sistematizarea str. Gageni prin studiul de circulație aprobat si preluat in prezentul PUZ. (50,00 m fata de axul str. Gageni); clădirile noi ce vor adăposti funcțiunile admise conform prezentului regulament se vor amplasa retrase fata de celelate limite ale subzonei funcționale cu min. 5,00 m de la aliniament.

 • • Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

 • • Clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comisa a celei mai înalte dintre ele, distanta se poate reduce la jumătate din inaltime, dar nu mai puțin de 6,0 m numai in cazul in care fațadele prezintă ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru activitati permanente ce necesita lumina naturala. Penrtu funcțiuni similare (ex. Activitati comerciale) clădirile pot fi amplasate in regim înșiruit dar avand o tratare arhitecturala unitara.

 • • Circulații si accese

 • - Parcela va avea accese carosabile si pietonale din arterele nou propuse; organizarea circulației in interiorul parcelei dar si accesele majore pe parcela vor fi rezolvate intr-o faza de proiectare ulterioara; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare; in interiorul parcelei accesul vehiculelor de marfa pentru aprovizionare nu va incomoda traficul auto al autovehiculelor de transport persoane.

Beneficiarii au obținut următoarele avize și acorduri privind : - utilități urbane:

o

o

o

o

o

o

o

alte

o210/12.03.2013

o Politia rutiera nr. 275085/06.03.2013

o R.A.Apele Romane nr. 1449/15.03.2013

In ședința din data de 20.03.2013 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102, 102B”, care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.016/2013).

Avizul C.T.A.T.U. nr.016/2013 a stat la baza fundamentări Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.003/2012.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102, 102B”., care a fost avizată favorabil (Aviz C.T.A.T.U. nr.016/2013), cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.003/2012.

VIZAT,                 <=

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iulia ALEXANDRU

ÎNTOCMIT,

Arh. Tania BADILA


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL


“REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚII

DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102,102B”

Beneficiar : Municipiului Ploiești si S.C. Triumf Construct S.R.L..

Proiectant: S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. - urb. Vladimir Cazan

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală dc Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zona “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRU INVESTIȚI] DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A, 102,102B” Str. Gageni nr. 98, 98A, 102,102B, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda Municipiului Ploiești s S.C. Triumf Construct S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legei nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentn modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planu Urbanistic Zonal “REZONIFICARE SI RECONVERSIE FUNCȚIONALA PENTRI INVESTIȚII DE INTERES MUNICIPAL PLOIEȘTI, STR. GAGENI NR. 98, 98A 102, 102B” Str. Gageni nr. 98, 98A, 102, 102B, Ploiești la solicitarea Municipiulu Ploiești si S.C. Triumf Construct S.R.L., întocmit de S.C. SERVICII DI GOSPODĂRIE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. - urb. Vladimir Cazan.

COMISIA DE URB

George STANCIU


Razvan Ursu

George BOTEZ

Costel HORCHIDÂN ’,'

Paulica DRAGUS1N

Radu SOCOLEANU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC ZONAL


PREȘEDINTE//

George ST^NCÎU


Data: 2 ? . (D % 2G