Hotărârea nr. 117/2013

Hotãrârea nr. 117 privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorităţi, în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 117

privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Pană George, Sîrbu Simion Gheorghe, Neagu Daniel Puiu, Popa Constantin și Cosma Marcian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea criteriilor suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art.l alin.(3), art.3 alin.(2) și art.5 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1 și art.4 din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit.c și lit.d, alin.(6) lit.a, pct.5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă criteriile suplimentare necesare întocmirii listei de priorități în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Se aprobă lista cuprinzând documentele justificative necesare completării dosarelor depuse în baza Legii nr. 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Se stabilește ca termen limită de completare a dosarelor cu documentele prevăzute la art.l alin(2) data de 30 aprilie 2013, inclusiv.

(2).Comisia constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/13.08.2012 privind modificarea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/09.01.2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/27.02.2013, va analiza fiecare dosar cuprinzând cererea de atribuire (depusă cel târziu până la data de 29 martie 2013 inclusiv) și actele depuse în susținerea acesteia și va întocmi lista de priorități în vederea repartizării loturilor de teren disponibile potrivit Legii nr. 15/2003 care va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești în ședința din luna mai 2013.

Art.3 Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.

Președinte de ședință, . Gheorghe Sîrbu/


Contrasemnează Secreta, Oana Cristina Iacoh


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


VICEPRIMAR,

Iulian Liviu Teodoreâcu

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

în acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr.254/2003 trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului și stabilirea destinației acestuia pentru construcția de locuințe pentru tineri. Deasemenea, în anexa nr.2 la această hotărâre, s-au stabilit criteriile de punctaj potrivit cărora s-a întocmit lista de priorități în vederea repartizării loturilor.

Potrivit Hotărârii nr.48/2004, privind modificarea Hotărârii nr.254/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a aprobat modificarea Anexei nr.2 a hotărârii mai sus menționată, referitoare la criteriile și punctajele aferente acestora necesare întocmirii listei de priorități în vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003. Hotararea Consiliului Local nr.48/2004 a fost modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 84/2004, in sensul introducerii unui nou criteriu suplimentar pentru “tinerii care solicita repartizarea loturilor in zona in care domiciliază părinții sau rudele apropiate”, pentru care se acorda 10 puncte.

In momentul de fata, in evidentele instituției sunt inregistrate un număr de aproximativ 1500 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, iar in Cartierul Tineretului din str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate, intrucat persoanele carora acestea le-au fost

repartizate inițial nu au inceput construcția locuințelor in termen^Toprovăzut^e


lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr3W20T2 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013, au fost desemnați membrii Comisiei care in conformitate cu art.l si 4 din Hotararea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice-ie-aplicare-ă"’Legii~nf.T5/2003" are ca “sarcini" “i’dentificăfea :si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

Art.l alin.(3) din Legea nr. 15/2003 prevede faptul ca atribuirea terenurilor se face in ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotarare a consiliului local iar art. 3 alin.(2) din același act normativ, prevede ca se pot stabili criterii suplimentare de către consiliile locale.

In vederea intocmirii listei de priorități in baza careia sa fie făcută atribuirea terenurilor conform Legii nr. 15/2003, comisia constituita in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 privind modificarea componentei Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/27.02.2013, s-a intrunit si a procedat la intocmirea anexelor 1 si 2 la prezentul proiect de hotarare, anexe care cuprind criteriile suplimentare necesare întocmirii listei de priorități si lista cu documentele justificative necesare completării dosarelor depuse în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având in vedere faptul ca Legea nr. 15/2003 si Hotararea Guvernului României nr. 896/2003 nu impun anumite criterii cadru, autoritatile publice locale avand plenitudine de competenta in stabilirea acestora, pentru intocmirea acestor liste comisia a analizat si comparat atat criteriile actuale de intocmire a listei de priorități aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești amintite, criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.406/2010, cat si criteriile utilizate in alte municipii in tara.Totodata, comisia a stabilit criterii astfel incat sa se asigure o corecta si echitabila departajare a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul municipiului Ploiești (in acest sens, de exemplu, a procedat la introducerea unui criteriu referitor la vechimea cererii, criteriu care nu a existat pana in prezent).

In urma tuturor ședințelor comisiei, s-a incheiat Procesul Verbal din 13.03.2013 prin care s-au stabilit criteriile si punctaje aferente acestora necesare intocmirii listei de priorități in vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003 si lista actelor justificative necesare completării dosarelor depuse in baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TabirccU——

Sef Serviciu, Gabriela Mindrutiu


Direcția Economica Director executiv, Nicoleta CraciVIZAT

Direcția Administrație Publica,

Juridic- Contencios, Contracte

Director executiv,

întocmit:

Serban Loredana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor criterii suplimentare necesarerintocmirîrlistei^e^iOTÎtațiLîrrved^ărătribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicat, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unitatii administrativ teritoariale in care solicitantul isi are domiciliul.

In momentul de fata, in evidentele instituției sunt inregistrate un număr de aproximativ 1500 solicitări de atribuire a unui teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, iar in Cartierul Tineretului din str.Ghighiului, nr.2, exista loturi disponibile care au fost eliberate, intrucat persoanele carora acestea le-au fost repartizate inițial nu au inceput construcția locuințelor in termenul prevăzut de lege si loturi nerepartizate intrucat erau afectate de litigii.

Ca atare, în vederea întocmirii listei de priorități in baza careia sa fie făcută atribuirea terenurilor conform Legii nr. 15/2003, era necesara modificarea si completarea criteriilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 48/2004, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 84/2004, fiind constatat faptul ca unele din acestea nu pot fi clar definite, sunt greu de determinat si dau naștere la discriminare si inechitate sociala.

In acest sens, comisia constituita in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.52/27.02.2013, a procedat la întocmirea listelor cuprinzând criteriile si punctajele aferente acestora necesare întocmirii listei de priorități in vederea repartizării loturilor potrivit Legii nr. 15/2003 si documentele justificative necesare completării dosarelor depuse în baza Legii nr. 15/2003, anexe la prezentul proiect de hotarare.


In acest sens, confonn art. 36 alin.(2) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiza si aprobare prezentul proiect de hotarare.


Sîrbu Simion Gheorghe

Neagu Daniel Puiu^ Popa Constantin Cosma Marcia


Criterii si punctaje aferente acestora necesare intocmirii listei de priorități in vederea repartizării loturilor de teren potrivit Legii nr. 15/2003

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

1.

Venit mediu net lunar/ membru de familie (inclusiv persoane in intretinere):

 • a) sub 1.000 lei

 • b) intre 1.001 lei si 1.500 lei

 • c) intre 1.501 lei si 2.000 lei

 • d) intre 2.001 lei si 2.500 lei

 • e) peste 2.501 lei

10

15

20

25

30

2.

Bonitate financiara: depozit deschis pe numele titularului de minim 25.000 lei (condiție ce trebuie indeplinita si la data atribuirii efective a terenului)

40

3.

Situația locativa actuală

 • a) chiriaș in spațiu din fond locativ privat

 • b) chiriaș din fondul locativ de stat sau al administrației publice locale (inclusiv locuințe pentru persoane evacuate, locuințe de necesitate, locuințe sociale sau locuințe de serviciu)

 • c) tolerat în spațiu de familie sau alte persoane

10

3

7

4

Starea civilă actuală 1. Starea civila

1 .a) căsătorit

1 .b) necăsătorit

10

6

2.Nr. de persoane în întreținere:

2.a) copii

 • - 1 copil

 • - 2 sau mai multi copii

3

6

2,b) alte persoane cu același domiciliu cu cel al titularului, indiferent de numărul acestora*

2

5

Vechimea cererii solicitantului

 • 5.1. până la 3 ani (inclusiv) împliniți pana la data de 29 martie 2013 (inclusiv)

 • 5.2. peste 3 ani

5

10

r o

6

Nivelul de studii și/sau pregătire profesională          X

 • 6.1. fără studii sau cu mai puțin de 8 clase absolvite // ș?

 • 6.2. cu școală generală (8 clase)                       V’l      :

 • 6.3. cu studii medii

 • 6.4. cu studii superioare

NOTĂ: se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat ” conform legii.

A

hk*Vi

V î2 y io

■     15

7

Tineri institutionalizati sau care provin din case de ocrotire, persoane care locuiesc in imobile cu structuri de rezistenta afectate, tineri proveniti din familii evacuate din casele naționalizate si redobândite de foștii proprietari

10

8

Situații deosebite stabilite de comisie (sportivi de performanta, persoane cu rezultate deosebite recunoscute)

 • 8.1. pe plan intern

 • 8.2. pe plan internațional

10

20

9

Certificat de atestare fiscala (fara debite restante la bugetul local) emis de Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești actualizat anual

15

* in cazuri deosebite pentru corecta aplicare a punctajului pentru acest criteriu, comisia poate solicita serviciilor de specialitate efectuarea unor anchete sociale

Nota:

In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajați in funcție de vechimea cererilor solicitantilor, luandu-se in considerare data efectiva a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate solicitantul a cărui cerere are vechimea mai mare. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face in funcție de venitul mediu net lunar/membru de familie, avand prioritate in acest caz, solicitantul al cărui venit este mai mare. In cazul când departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul mai mare acordat pe baza criteriilor referitoare la starea civila.

Acte justificative necesare completării dosarelor depuse in baza

Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu------------

modificările si completările ulterioare

 • 1. Cerere potrivit modelului prevăzut in Anexa 2 din Hotararea Guvernului nr. 896/2003 (mai puțin prevederile de la lit.d) - se efectuează numai individual si in nume propriu

 • 2. Declarații pe propria răspundere ale titularului cererii si după caz ale soției/soțului, ale celorlalți membrii majori din familia acestuia din care sa rezulte ca aceștia si persoanele minore din cadrul familiei nu au avut sau nu dețin in proprietate o locuința ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personala, atat in municipiul Ploiești, cat si in alte localitati.

 • 3. Copia actului de identitate a titularului (care sa ateste domiciliul in municipiul Ploiești)

 • 4. Copiile actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia si ale persoanelor aflate in intretinerea acestuia, din care sa reiasa același domiciliu cu cel al titularului

 • 5. Copiile certificatelor de naștere ale titularului cererii, membrilor familiei acestuia si ale persoanelor aflate in intretinerea acestuia

 • 6. Copia certificatului de căsătorie (unde este cazul)

 • 7. Hotărârile judecătorești prin care se dispune obligația de intretinere (unde este cazul)

 • 8. Declarație pe proprie răspundere referitoare la veniturile nete realizate in anul 2013 (lunile ianuarie, februarie, martie) de către titular, membrii familiei acestuia si persoanele aflate in intretinerea acestuia, declarație ce trebuie insotita de documente doveditoare (comisia poate solicita pentru edificare, in cazuri deosebite, adeverințe de venit eliberate de Administrația Finanțelor Publice Prahova). In cazul in care unele din persoane nu au realizat venituri sau au realizat venituri doar intr-o perioada din intervalul


declarație

 • 9. Extras de cont in vederea justificării depozitului bancar

 • 10. Copie contract de inchiriere (unde este cazul)

 • 11. Declarație pe proprie răspundere din partea deținătorului locuinței in care

rerii, membriifamiliei ăcestuiă~si persoanele aflate in întreținerea acestuia si copie de pe actul de deținere a spațiului- in cazul persoanelor tolerate in spațiu

 • 12. Copia legalizata de un notar public de pe actul de studii care atesta ultimul nivel de studii încheiat si atestat conform legii

 • 13. Adeverința din care sa rezulte proveniența dintr-o casa de ocrotire sociala (daca este cazul)

 • 14. Copiile actelor doveditoare referitoare la imobilele cu structurile de rezistenta afectate (daca este cazul)

 • 15. Copiile actelor doveditoare ale evacuării dintr-o casa naționalizata si ale actelor încheiate in baza acesteia (unde este cazul)

 • 16. Acte doveditoare privind calitatea de sportiv de performanta sau rezultatele deosebite recunoscute pe plan intern sau internațional ale titularului cererii

 • 17. Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești pentru titularul cererii, membrii familiei acestuia (majori si minori) si persoanele aflate in întreținerea acestuia

Note:

 • 1. Pentru anul 2013, aprobarea listei de priorități se va realiza in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din luna mai 2013, luandu-se in considerare cererile depuse pana la 29 martie 2013, inclusiv si a documentelor depuse in susținerea acestora depuse pana cel târziu la data de 30 aprilie 2013, inclusiv.

 • 2. In lipsa documentelor justificative prevăzute la punctele 1, 2, si 3 care trebuie depuse la dosar in termenele stabilite dosarele respective nu vor fi incluse in lista de priorități care trebuie aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Lipsa sau neconformitatea oricăruia dintre documentele prevăzute la punctele 4-17, va atrage după sine neacordarea punctelor prevăzute in Anexa 1 la prezenta hotarare pentru criteriul/criteriile respective.


  4. V


 • 3. Atribuirea efectiva a unor loturi de teren se va realiza ii a loturile^ disponibile, prin Hotararea Consiliului Local al municipiuiur js-ipie^ti^ăre

va fi întocmită prin preluarea persoanelor indreptatite din lista de priorități, după redepunerea la dosar de către acestea a următoarelor documente:

 • -  Declarații pe propria răspundere ale titularului cererii si după caz ale

-celorlălti”membfii'măjori’din familia acestuia’din care sa rezulte ca aceștia si persoanele minore din cadrul familiei nu au avut sau nu dețin in proprietate o locuința ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personala, atat in municipiul Ploiești, cat si in alte localitati

 • -  Copia actului de identitate a titularului (care sa ateste domiciliul in municipiul Ploiești)

 • -  Extras de cont in vederea justificării depozitului bancar

prevăzute la punctele 2, 3 si 9 din prezenta anexa. Nedepunerea oricăruia dintre cele 3 documente in termenul solicitat conduce la neincluderea respectivelor persoane pe listele de repartizare efectiva.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI,

RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

și a emis:

A-M

/I

PREȘEDINTE,

Geor


^ană


Data:_____________________