Hotărârea nr. 116/2013

Hotãrârea nr. 116 privind mutarea unor chiriaşi

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 116 privind mutarea unor chiriași


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu, Râul Alexandru Petrescu si Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din data de 23.01.2013 al Comisiei nr.5- Protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

Având in vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

A

In baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”b” și art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă mutarea domnului Mihai Aurică din spațiul locativ situat în Ploiești str.Sg. Mateescu Gheorghe, nr. 7, bl. 42C, ap. 19, în spațiul locativ situat în str. Găgeni, nr. 117, bl. 118, ap. 212 compus din 1 cameră în suprafață de 17,80 m.p. și dependințe în suprafață de 12,40 m.p.

Art.2. Aprobă mutarea domnului Nicolescu Ion din spațiul locativ situat în Ploiești str. Sg. Mateescu Gheorghe, nr. 7, bl. 42C, ap. 19, în spațiul situat în str. Barbu Delavrancea nr. 2 compus din 1 camera în suprafața de 16,50 m.p., dependințe în folosință exclusivă îr suprafață de 14,70 m.p. și teren curte în cotă indiviză în suprafața de de 40,00 m.p.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezente: hotărâri.

Art 4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce le cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE

privind mutarea unor chiriași

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată Consiliul Local asigură potrivit competenței sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unități locative aflate in administrarea sa.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței - și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Apartamentul 19 din blocul 42C str. Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7 este proprietatea municipiului Ploiești și este compus din doua camere în suprafață de 26,64 mp. și dependințe în suprafața de 13,91 mp.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 100/31.03.2010 s-a aprobat includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați si trecerea în domeniul public al municipiului Ploiești a unei unități locative compuse din o cameră în suprafața de 16,18 m.p. și dependințe în suprafața de 6,96 m.p în folosință comuna cu chiriașul Mihai Aurica, și repartizarea acesteia către domnul Nicolescu Ion. în baza actului normativ invocat mai sus a fost încheiat contractul de închiriere nr. 9003/19.05.2010 cu termenul de valabilitate de la data de 19.05.2010 păna la data de 18.05.2015. în contract figurează doar titularul. Facem precizarea ca domnul Nicolescu Ion este la


zi cu plata chiriei. Referitor la cheltuielile comune de întreține că domnul Nicolescu figurează cu debit întrucât au existat ș privind stabilirea cotelor ce revin fiecărui chiriaș. In acest sens fost notificat să procedeze în regim de urgența la achitarea cotelor comune de întreținere.

Cealalta unitate locativă din apartamentul cu doua camere situat în blocul 42C, str. Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7 este compusa din una cameră în suprafața de ------10,46 m.p. și dependințe în suprafața de 6,9 5 mp. în -folosință comună-cu-chiriașul----- Nicolescu Ion este deținută cu contract de închiriere nr. 7523/09.07.2009 de către domnul Mihai Aurica. Termenul de valabilitate al contractului de închiriere este de la data de 19.05.2009 pana la data de 18.05.2014. în contract figurează singur. Precizăm că domnul Mihai Aurica este la zi cu plata chiriei și a cotelor de întreținere.

Menționăm faptul că accesul la camera domnului Mihai Aurica se face prin traversarea camerei ce i-a fost repartizata domnului Nicolescu.

Prin cererea nr. 13612/04.08.2010 domnul Nicolescu Ion a semnalat unele aspecte privind conviețuirea cu colocatarul Mihai Aurica. Conform notei de constatare întocmită la data de 12.08.2010 de către reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu s-a constatat ca spațiul se afla în stare satisfacatoare. Starea conflictuală între cei doi colocatari s-a creat încă de la mutarea în spațiu a domnului Nicolescu.

Totodată prin cererea nr. 4941/15.03.2012 domnul Mihai Aurică ne semnalează aceleași aspecte și solicită evacuarea din spațiu a domnului Nicolescu și extinderea spațiului de locuit după evacuarea domnului Nicolescu.

Potrivit notei de constatare din data de 30.08.2012 întocmită de către reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu a reieșit ca domnul Nicolescu nu întreține în mod corespunzător spațiul, figurează cu debit la cotele comune de întreținere, energie electrica si gaze naturale, are un comportament necivilizat fața de colocatarii blocului și permite accesul în locuința a altor persoane.

Facem mențiunea că acest caz a fost supus atenției Comisiei nr. 5 in ședința din data de 03.10.2012 care a propus amânarea dezbaterii după ce se va solicita punctul de vedere cu privire la posibilitatea de mutare a celor doi chiriași și menținerea acelorași contracte însă cu modificarea cap. II art. 1 din contractele de închiriere.

Prin adresa nr. 1276/05.12.2012 Serviciul Juridic Contencios a comunicat punctul sau de vedere, în sensul ca "în situația in care prin repartizarea unor locuințe nu s-ar încălca dreptul de a accede la o locuința al altor persoane care au solicitări în acest sens, avand în vedere că la nivel local exista hotarari ale consiliului local care se adopta anual cu privire la aprobarea criteriilor de repartizare si a listelor cu ordinea de prioritate pentru diverse categorii de persoane (chiriași ai imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, tineri cu vârsta până în 35 ani care solicita repartizarea unei locuințe prin programele derulate de A.N.L., persoane care solicită repartizarea unei locuințe sociale etc.),


Solicitările domnilor Mihai Aurică și Nicolescu Ion au fost analizate in ședința din data de 23.01.2013 a Comisiei nr.5 - Protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții si reclamații. Conform procesului verbal încheiat și având în vedere adresa nr. 1276/05.12.2012 a Serviciului Juridic Contencios, Comisia a propus mutarea domnului Mihai Aurica în spațiul situat in str. Gageni, nr. 117, bl. 118, ap. 212 compus din 1 camera în suprafața de 17,80 m.p., dependințe în suprafața de 12,40 m.p. și a domnului Nicolescu Ion în spațiul situat in str. Barbu Delavrancea, nr. 2, compus din 1 camera în suprafața de 16,50 m.p. , dependințe în suprafață de 14,70 m.p și teren curte în cota indiviză in suprafața de 40,00 m.p.

Facem precizarea ca solicitările domnilor Mihai Aurică și Nicolescu Ion au fost reanalizate în ședința din data de 25.02.2013 a Comisiei nr.5 - Protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. Conform procesului verbal încheiat, Comisia își menține propunerea din ședința din data de 23.01.2013.


AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ JURIDIC ACHIZIȚII

5


DIRECȚIA MANAGEMENT


PUBLICE, CONTRACTE


FINANCIAR CONTABIL, CONTRACTE


DIRECTOR, Iulia Alexandru


DIRECTOR,


Nicoleta Crăciun»CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind mutarea unor chiriași

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată Consiliul Local asigură potrivit competenței sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale si celelalte unități locative aflate in administrarea sa.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996- legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Având in vedere neînțelegerile semnalate de către chiriașii Mihai Aurică si Nicolescu Ion care dețin in comun in baza unor contracte de închiriere apartamentul cu 2 camere situat in bl. 42C, str. Sg. Mateescu Gheorghe s-a procedat la întocmirea notei de constatare din data de 30.08.2012 întocmită de către reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu, potrivit careia a reieșit că domnul Nicolescu nu întreține în mod corespunzător spațiul, figurează cu debit la cotele comune de întreținere, energie electrică și gaze naturale, are un comportament necivilizat față de colocatarii blocului și permite accesul în locuința a altor persoane.

Luând în considerare situația locativă actuală, aspectele sus menționate, precum și solicitările celor doi chiriași de mutare în alte locuințe în vederea stingerii neînțelegerilor, în ședința din data de 23.01.2013, Comisia nr.5 - Protecție și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații. Conform procesului verbal încheiat, Comisia a hotărât mutarea domnului Mihai Aurica în spațiul situat în str. Gageni, nr. 117, bl. 118, ap. 212 compus din 1 cameră în suprafață de 17,80 m.p. și dependințe în suprafață de 12,40 m.p. și a domnului Nicolescu Ion în spațiul situat în str. Barbu Delavrancea, nr. 2 compus din 1 cameră in suprafață de 16,50 m.p., dependințe în suprafața de 14, 70 m.p și teren curte în cota indiviză în suprafață de 40,00 m.p, hotarare menționata și în Procesul Verbal din data de 25.02.2013.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.
CONSILIERI:

George Pana

Marcian Cosma

Robert Ionut Vise

Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind mutarea unor chiriași


PREȘEDINTE,

George Pană

Data:___________