Hotărârea nr. 115/2013

Hotãrârea nr. 115 privind modificarea poziţiei nr.530 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 115

privind modificarea poziției nr.530 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe si Bolocan Iulian precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 530 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Având în vedere că municipiul Ploiești figurează ca proprietar al unei părți din imobilul situat în Ploiești, strada Charles Darwin, nr. 11 conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.1.2006, poziția 530;

In baza prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă modificarea poziției 530 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1.(2) Imobilul teren cu destinația de curte, în suprafață de 152 m.p., proprietatea municipiului Ploiești, situat în strada Charles Darwin, nr. 11 se identifică potrivit planului de situație - Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Economica, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.^ Contrasemnează Secrethr Oana Cristina Iacla proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr.530 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 au fost incluse in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, in Anexa nr. 1 fiind incluse locuințele supuse inchirierii si terenurile aferente.


Astfel la poziția 530 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se află inregistrat imobilul - teren situat in Ploiești, str.Charles Darwin, nr.ll, în suprafață de 156.39 m.p.

Acest teren are destinația de curți/construcții aferente imobilelor cu destinația de locuință, situat in Ploiești, strada Darwin, nr.ll și este închiriat in exclusivitate doamnei Bratulescu (Vintila) Mihaela in baza contractului de închiriere nr. 15348/01.10.2010

Conform planului de situație întocmit de S.C.TOPING COMPANY S.R.L , suprafața de teren cu destinația de teren curte, proprietatea municipiului Ploiești, situat in strada Charles Darwin, nr.l 1 este de 152,00 m.p.• Ca atare, se impune modificarea poziției nr.530 din Anexa Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 în sens suprafeței de teren de la 156.39 m.p. la 152.00 M.P.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECTOR EXECUTȚVr

Florin PetrapheDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


Amedeo Florin Tabirca


AVIZATDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR,

Iulia Alfjx^ndru


DIRECȚIA ECONOMICA,


2 0 MAR 2013

DIRECTOR,

Nicoleta Craciundi


întocmit,

Nicoleta David
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind modificarea

poziției nr.530 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, din bunuri aflate in proprietatea sa si care nu fac parte din domeniul public al localității.

In Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești, inscrierea in anexele la hotărâri facându-se in baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat in evidențele diverșilor administratori de-a lungul timpului.

Pentru obținerea certificatului fiscal in vederea intabulării imobilului situat in Ploiești, strada Darwin, nr.l 1 este necesară modificarea poziției nr.530 a Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 , in sensul modificării suprafeței terenului curte situat in str. Darwin, nr. 11, de la 156.39 m.p. la 152.00.m.p.

Fața de cele expuse mai sus, propunem spre analiză si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren inscrisă la poziția nr.530 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 cu privire la includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.


Consilieri:Dumitru Cristia Ganea Cristian

Popa Constanjiî^/^3^

Popa Gheorglr

Bolocan Iulian

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


NR. POZ.

ADRESA IMOBIL

- -NUME- -CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA (mp)

530

Str.Charles Darwin, nr.ll

Brătulescu Mihaela

Teren curte

152,00


Plan de situație

Scara 1: 200

ADRESA IMOBILULUkMun.Ploiești,Str.Charies Darwin nr.11


382200|£

io

O)

N-

in3821751 £

m

CD r-in
sC.ArochWS.R-L-


3821751 §

CD CD r~-in
Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, GaneaCrîstian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

-----------------Comisias-a intrunit-in-vederea-analizarii următoarelor-solicitari:--------------


CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești
Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”

Prin adresele nr.27, si 28 din 2013 Direcția Management Financiar- Contabil, Contracte, a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

In vederea funcționarii in bune condiții, se impune transmiterea către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a acestor bunuri, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.


Secțiunea B- Solicitări diverse:

(fy Cu privire la solicitarea înaintata de către doamna Harcan Vergelia, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr.2957/2013, doamna Harcan Vergelia, comunica intenția de.a ceda

municipiului Ploiești un teren situat in Ploiești, str. Drumul Serii, nr.88, Tarlaua T12 parcela 166, in suprafața de 500 mp (cu latimea de 4m si lungimea de 125m - teren ce nu poate fi construit). După decesul soțului doamnei Harcan Vergelia, terenul a fost supus succesiunii si de la data de 26.09.2012 se afla in proprietatea doameni susmenționata si copii acesteia.                 i

Cu privire la adresele înregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13534/2012; nr.647/10.01.2013 prin care S.C. Apa Nova S.R.L. solicitat actualizarea, începând cu luna august 2012, a suprafeței domeniul public menționata in contractul nr.025711/13.01.2010, încheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul de apa pluviala ținând cont de noua suprafața.

Prin adresa nr.13534/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis Anexa 1B la Contractul nr. 025711/13.01.2010 de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa

Societatea are achiatata la zi taxa pentru afisaj in scop de reclama^srpdblicițate, către bugetul local al municipiului Ploiești. Societatea a achitat cheltui^^JunȘedOte de service-ului ceasului pentru anul 2012. conform adresei nr. 10/11.02S'0:13ztwsmisâ de Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte- Serviciul Financial A» 5,w

Solicitarea a fost analizata de Direcția Generala de Dezvolta^^rbâ^z^ț^p Comisia nr. 4 - Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica,Realizarea Lubțarilor-jRublice, Circulația Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura-sRa fost

avizata favorabil, in ședința din 11.03.2013 conform adresei nr. 300926 /18.03.2013 transmisa de Direcția Generala de Dezvoltare. Urbana.

întocmit: Trofin Cristina Denisa

18. Cu privire la solicitarea înaintata de către S.C. Dacmed S.R.L., va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Dacmed S-R-L. a fost Încheiat contractul de cbncesiune nr. 505265/21.11.2005. Obiectul contractului de concesiune il reprezintă concesionarea terenului in suprafața de 407,5.8 m.p. situat in Ploiești, str. Rudului nr. 30, in vederea construirii unui obiectiv cu funcțiuni socio-medicale.

Construcția cu funcțiuni socio-medicale care constituie obiectul contractului de concesiune nr. 505265/21.11.2005 a fost realizată de către S.C. Dacmed S.R.L. conform autorizației de construire nr. 894/25.09.2006.

Prin scrisoarea nr. 5019/18.03.2012 S.C. Dacmed S.R.L. solicită cumpărarea terenului situat în str. Rudului, nr. 30, precizând faptul că unitatea sanitară edificată pe acest teren îsi desfășoară activitatea de un an și jumătate.

Redevența este achitată la zi.

întocmit: Bolocanu Oana

o

CAPITOLUL m - Serviciul Evidenta si Administrare Fond

Locativ:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

( 7.] Municipiul Ploiești deține in proprietate in strada Darwin nr.ll teren in suprafața de 156.39 mp.

Doamna Vintila ( Bratulescu) Mihaela deține in baza contractului de inchiriere nr. 15348/01.10.2010 o suprafața de 156.39 m.p. teren curte , suprafața ce figurează in HCL 267/2006 la poziția 530.

Prin cererea nr.3631/21.02.2013 doamna Bratulescu (Vintila) Mihaela solicita eliberarea copiei HCL 267 si a certificatului fiscal necesar intabularii terenului curte din strada Darwin, nr.ll, pe cheltuiala proprie, in vederea renovării locuinței proprietate personala.

>5 I AX

* Conform planului de situație eliberat de Petcu Claudia M^eja* ■-—-pepSbapa autorizata, transmis instituției noastre la data de 06.03.2012, suprafat^fie'tefen/curtesi construcție este de 177 m.p.                                            L j           1Ș*!{

Conform planului de amplasament si delimitare eliberat de Popls^p Lili^^Jșn^, persoana autorizata suprafața construcție, proprietatea petentei este de             ^7

Conform acestor documente , suprafața de teren curte , proprietateă^Widipiului Ploiești este de 150.00 m.p.

Ca atare, in ședința Comisiei 2 din data de 12.03.2013 s-a aprobat inițierea proiectului de hotarare privind modificarea poziției 530 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267 in sensul modificării suprafeței de teren de la 156.39 m.p. la 150.00 m.p.

La data de 13.03.2013 a fost transmis instituției noastre un alt plan de situație eliberat de Petcu Claudia Mirela, persoana autorizata, din care reiese ca in urma ultimelor măsurători, in strada Darwin, nr. 11, suprafața de teren curte este de 152.00 m.p.

Fata de cele aratate mai sus, propunem inițierea proiectului de hotarare privind modificare poziției 530 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 in sensul modificării suprafeței de teren de la 156.39 m.p. la 152.00 m.p.

întocmit: Nicoleta David

2. Proiect de hotarare privind modificarea poziției 705 din Anexa nr.l a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


Imobilul situat in Ploiești, str. Ana Ipatescu nr. 18 este imobil mixt, format din construcții, teren situat sub construcții care aparține domnilor Popa Gica si Popa Constantin si teren curte aferent acestor construcții care este detinut de doamna Popa in baza contractului de inchiriere nr. 12111/24.06.2009.

Prin cererea nr. 4999/15.03.2013 d-na Popa Gica solicita modificarea suprafeței de teren inscrisa in contractul de inchiriere, conform planului de situație intocmit de Autorizat ANCPI Voicu R. Romica in vederea intabularii imobilului. Doamna Popa Gica are inscris in contractul de inchiriere 1315,00 mp, iar in urma măsurătorilor in teren a rezultat ca suprafața reala identificată a întregului teren de la adresa poștală, str. Ana Ipătescu nr.l8, în urma măsurătorilor este de 1329,00 m.p. Astfel, se impune modificarea suprafeței inscrisa in contractul de inchiriere de la 1315,00 mp la 1165,25 mp.

Fata de cele aratate mai sus, propunem inițierea proiectului de hotarare privind modificarea poziției 705 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești.

întocmit: Mitrea Luminița

J uX ppJo

domnului Dumitrescu Calin Ștefan privind prelungirea contractului de inchiriere au fost - supuse aprobării Comisiei nr. 2.

* Precizam ca imobilul a fost revendicat potrivit Legii nr. 1         s-a/emis

Dispoziția nr. 8592/05.12.2003 privind respingerea cererii notificate. Â^eâsta^dispc)ziție a fost contestata in instanța de judecata, pe rolul instanței aflandu-âj}W|^ru^nr. 6371/42/2005, dosar suspendat in prezent in baza art. 224 Cod de Pro^Wprâț.Qi^^J^// Prin adresa nr. 137/02.04.2012 am solicitat Serviciului         'GopWiâos


contracte punctul de vedere cu privire la solicitarea domnului Durii acestui punct de vedere, speța prezentata se incadreaza in prevederile art. 13Tit. b) din OUG nr. 40/1999, care stipulează:” Prelungirea contractelor de inchiriere nu se aplica in cazul contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe proprietatea particulara, prevazute la art 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie menționați in contract sunt proprietari ai unei locuințe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuința corepunzatoare, după data de 01.01.1990, in aceeași localitate.

Pe cale de consecința Serviciul Juridic Contencios Contracte considera ca aceasta situație trebuie adusa la cunostiinta Comisiei nr. 2, urmanda ca aceasta sa Q decidă cu privire la solicitarea domnului Dumitrescu. Totodată din cuprinsul art. 9 din HCL nr. 122/2002 rezida faptul ca acest contract de inchiriere are caracter provizoriu, fiindposibila prelungirea termenului,r.

In ședința din 16.10.2012, Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii Către Populație, Comerț, Țurism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale a stabilit prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de 6 luni. Contractul de inchiriere va expira la data de 05.03.2013. Prin cererea, nr. 4034/28.02.2013, domnul Dumitrescu Calin-Stefan solicita următoarele:

i - prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de 5 ani;

- revocarea articolului 9 din H.C.L nr. 122/2002, care precizează faptul ca se “ aproba prelungirea termenului contractului de inchiriere pana la restituirea imobilului in baza Legii nr. 10/2001 dar nu mai mult de un an de zile”;,

participarea la ședința Comisiei nr. 2 pentru susținerea drepturilor constituționale;

q       întocmit: Sorin Gheorghe Sima

ir                   (o

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Dumitru Cristian - Presedi

HOTĂRÂREA Nn 267 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calotă si Raportul d Direcției Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc do Municipiului Ploiești;în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 54/1998, privind circulația juridică a terenurilor;

având în vedere Legea nr, 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1


Art. 2

O


Constată că imobilele identificate în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 si Anexa nr. 5, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al Muncipiului Ploiești si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conform legii, în Cartea funciară provizorie.

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2006

Președinte de ședința,

Paul Palas


Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIV E

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii si prin alte acte normative în patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexele nr.l, nr.2, nr.3 si nr.4 sunt identificate imobile aflate in domeniul privat al municipiului aflate in folosința, închiriere sau concesionare.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Pentru a se putea face dovada proprietății este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


PRIMAR, Emil Calota


http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2006/17%20(29%20noiembrie%202006)/267_include... 07.03.2013


Anexa Nr. 1

laH.CL. Nr.267/2006


SITUAȚIA IMOBILELOR ( LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZA A FI INCLUSE IN “INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”


NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME SI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafața (mp)

OBS.

CENTRUL 1

1.

Al. Odobescu nr.22

Nicolae Vasilica

Teren curte

472.12

Calin Corina

Teren curte

169.14

2.

Al. Odobescu nr.32

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

3. .

Al. Odobescu ur.52

Cremeneanu Ion

Teren curte

45.26

4.

Al. Odobescu nr.67

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanu Ion

Teren curte

109.96

Nicolae Marina

Teren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Steliana

Teren curte

84.29

Mita Monica

Locuința

62.86

5.

Amurgului nr. 2

Bostoaca Georgeta

Locuința

31.08

6.

Arborilor nr.51

Comanita Nicolae

Teren curte

200.00

7.

Arcului nr.l

Ganea Teodor

Teren curte

61.63

8.

August Laurian nr.12

Detelbah Steliana

Locuința

19.65

9.

August Laurian nr.2

Negroiu Vasilica

Locuința

25.67

10.

Badesti nr. 5

Visan Sultana

Locuința

43.16

11.

Barbu Delavrancea nr.2

Micu Ioana

Locuința

31.00

Stirbescu Genovi

Locuința

31.20

. .. ■ ?*•

Lichiardopol Dan

Teren curte

125.00

Dobrota Ion

Teren curte

129.00

W520.

Cosminele Bloc 113 Ap 76

Ranghel Viorica

Locuința

39.17 mp

521.

Cosminele Bloc 113 Ap 80

Nicolaescu        Marcela

Georgeta

Locuința

39.17 mp

522.

Cosminele Bloc 131 Ap 13

Toma Nicolae

Locuința

38.97 mp

523.

Cosminele Bloc 131 Ap 79

Buzoianu Valeriu

Locuința

38.97 mp

524.

Cosminele Bloc 168 Ap 71

Boncan Viorica

Locuința

39.72 mp

525.

Cosminele Bloc 180B Ap 13

Garba Nita

Locuința

42.11 mp

526.

Cosminele Bloc 181A Ap 1

Voicu Pompilia

Locuința

42.11 mp

527.

Crisan Bloc 137 F Ap 35

Grigore Silvia

Locuința

50.41 mp

528.

Curcubeului 42

Pana Gheorghe

teren curte

365.00mp

529.

Curcubeului Bloc 4 Mansarda

Ardeleanu Corina

Locuința

24.16 mp

530.

Darwin 11

Minculescu Stelica

teren curte

156.39mp

531.

Dealul cu Piatra Bloc 28 Ap 19

Stoica Constantin

Locuința

38.63 mp

532.

Dealul cu Piatra      Bloc 29 Ap

104

Epure Elena

Locuința

38.63 mp

533.

Dealul cu piatra      Bloc 29 Ap

116

Simion Maria

Locuința

38.63 mp

534.

Dealul cu Piatra    Bloc 29 Ap 59

Popa Mariana

Locuința

38.63 mp

535.

Dealul cu Piatra   Bloc 28 Ap 5

Procopie Mihai Vicentiu

Locuința

38.63 mp

536.

Dealul cu Piatra Bloc 28 Ap 109

Dobrin George

Locuința

38.63 mp

537.

Deltei Bloc 15 Ap 61

Tuican Gheorghe

Locuința

40.05 mp

538.

Dobrogei 2

Tafui Gheorghe

Teren curte

83.00 mp

539.

Dr Carol Davilla B1.118CAp24

Gavril Lucia

Locuința

55.00 mp

540.

Dr. Carol Davila Bloc 123 D Ap 38

Mihalcea Petre

Locuința

58.47 mp

541.

Dunării 12

Anca Niculina

teren curte

422 mp

542.

Dunării 9

Anghel Nicolae

teren curte

159.00mp

‘ ■

--

543.

Făcliei Bloc 133 H Ap 25

Marcu Gheorghe

Locuința

59.68 mp

//'' •

544.

Făcliei Bloc 135G Ap 16

Ștefan Dan Ștefan

Locuința

59.68 mp

[jr* #! I <

------U     H--------

u~c~ V"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVI POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OP COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea poziției nr. 530 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru

SECRETAR,

Cristian/GaneaData: 2 7.^ '> ^77,