Hotărârea nr. 113/2013

Hotãrârea nr. 113 privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 113 privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Râul Alexandru, Raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și procesul verbal din 11.02.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unei locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 și Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/2013 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei de prioritate pentru locuințe sociale.

în baza Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea unității locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art 2 (1) Aprobă repartizarea acestui spațiu cu destinația de locuință din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

A

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției emise.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

*


LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Amăuți nr. 2, bl. TI 5, ap. 1

1 cameră în suprafață de 18,06 m.p dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,67 m.p.

Locuință edificată potrivit Legii nr. 152/1998.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

STOICAN MARIA

Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familii compuse dintr-o persoană aprobată prin H.C.L nr. 13/2013

Str. Amăuți nr. 2, bl. TI 5, ap. 1

1 cameră în suprafață de 18,06 m.p. dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,67 m.p.

Locuință edificată potrivit Legii nr. 152/1998

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU


AVIZAT

VICEPRIMAR

Iulian Liviu Teodor^scu

RAPORT DE SPECIALITATE privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești si din fondul de locuințe de necesitate în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unitati locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 449/2011;

în baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.

Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din

Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odata cu încheierea contractelor de închiriere.

A

In evidența Serviciului Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativă pentru care este necesară includerea în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

A

In vederea repartizării acesteia, Comisia pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în data de 11.02.2013 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

1. Repartizarea către doamna Stoican Maria care se află la poziția 1 în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str. Amauti nr. 2 bl. TI 5, AP.l format din una cameră în suprafață de 18,06 mp și dependințe în suprafață de 25,67 m.p.

Spațiul a devenit liber prin predarea acestuia de către fostul chiriaș, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal de predare primire din data de 11.02.2013.

Doamna Stoican Maria are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 298/30.06.2005. Din actele aflate la dosar rezultă că doamna Stoican Maria s-a născut la data de 23.08.1963, în Ploiești, județul Prahova. Petenta a locuit în imobilul situat în str.Ion Luca Caragiale nr. 38, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari.

Veniturile acestei familii se compun din venitul salarial realizat de către d-na Stoican Maria în suma de 620 lei.

DIRECȚIA DE GESTIUNE


PATRU DIRECTE


Florin


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Florin Tahîrcă


AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR, Iulia Alexandru

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR, Nicoleta Craciunoiu A


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

A

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

A                                                                                           _

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, avand in vedere faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu o unitate locativă din fondul de locuințe destinat închirierii devenite vacante identificată în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alaturat.

Repartizarea acestei unități locative disponibile, identificată în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform procesului verbal din 11.02.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații întocmit conform listelor de priorități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIERI:

Pană George Cosma Marcian

Vîscan Robert Ionut ____

Neagu Puiu Daniel ZU^ Petrescu Râul Alexandru .'Zh


PROCES — VERBAL la ședința Comisiei nr. 5 protecție și asist ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățetfe^ii<petihO reclamații                  If* z


din 11.02.2013               II §1

~—               ii pj*

V ...

Comisia nr. 5 protecție și asistență socială, ordine pubnca^res^ectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoarea componență:______________________________________________

Președinte: George Pană

Membrii: Marcian Cosma

Robert Ionuț Viscan ; Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru Petrescu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Discutarea cererii d-lui Dobre Nicolae, chiriaș al imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 73, prin care solicita sprijinul autoritatii publice locale in vederea mutării intr-un alt imobil proprietate a Consiliului Local Ploiești, deoarece spațiul locativ detinut pe baza de contract de închiriere in imobilul mai sus amintit este de 21 mp., iar familia sa este compusa din 12 persoane.

 • 2) Informare privind prelungirea contractelor de inchiriere ale chiriașilor din imobilele cu destinația de locuințe sociale aflate in administrarea A.S.S.C. Ploiești.

 • 3) Discutarea cererii doamnei Apostoescu Rodica privind situația locativa pentru spațiul situat in str. Aleea Catinei nr.5, bl. 27 ap. 20. Facem precizarea ca acest spațiu format din una camera si dependințe in folosința comuna, a fost detinut in baza contractului de inchiriere nr. 4125/26.05.2009 de către Stan Pavel. In contractul de inchiriere numitul Stan Pavel figura singur. Spațiul a devenit liber prin decesul titularului de contract.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

 • 1) Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Niculescu Laura din Ploiești, str. Munteniei nr. 24 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.

 • 2) Reanalizarea situației locative a domnului Nicolescu Ion din Ploiesti’str. ■•Serg. Gheorghe Mateescu nr. 7, bl. 42C, ap. 19 cu privire la conviețuirea Mihai Aurica.


 • 3) Urmare cererii înregistrata sub nr. 19456/07.11.2012 a domnului Petre Bogdan din Ploiești, str. Carpenului nr. 7 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă

  siguranța in exploatare?


 • 4) Cu: privire solicitările din partea chiriașilor privind extinderile pe spatii care au devenit libere prin decesul titularilor de contract sau ca urmare a evacuării in baza unor sentințe judecătorești.

 • 5) Cu privire la imobilul situat in str. Iuliu Maniu nr. 10

 • 6) Urmare cererii inregistrata sub nr. 1945/28.01.2013 a doamnei Bengescu Daniela Paula din Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 42 prin care solicita repartizarea unei locuințe de necesitate intrucat imobilul in care locuiește cu titlu de chiriași nu mai prezintă siguranța in exploatare.

 • 7) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate reșpectand ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/28.02.2012, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1)   Comisia Specială a analizat solicitarea domnului Dobre Nioolae și a propus

Lq                      nu Sjci’jVFo             JoQGwV^.

prî\j.'r\d                 Ofili' JoQMVpk cFiPi't             QvQfiCx

 • 2) Comisia a analizat situațiile sociale, economice si medicale ale familiilor care

locuiesc cu chirie in unitățile locative cu destinația de locuințe sociale si a propus prelungirea termenului contractual pentru următoarele locuințe:             ,

CowiXq.                     o'<2o.                            ■

loe,- fir» luoo^-kfwo/z'edoi3.. A.'o-S.q. ernJc.

^occiqIaT o/m. qW'Q'V'            OokwDtu


10) Comisia propune repartizarea spatiilor disponibile după

cum


-©t/ fii. A-fbt?Ccil' Afl fi) L Tj/ Q^J. -

M 0{\'q        .4 -        "*-

0(\'q


-“sfri 77oi4o^-                t?/Q

-------------

ImJm SCflflP.         V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmaeza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari si repartizarea acesteia conform prevederilor legale.

și a constatat:

_________________________AVIZ FAVORABIL_____________________

Data:


Jj

PREȘEDINTE, Pana George


SECRETAR,


Cosma Marcian