Hotărârea nr. 112/2013

Hotãrârea nr. 112 privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 112

privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi,29 martie 2013.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


APROBAT,

VICEPRIMAR,

Iulian Li viu Teodores^u


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr.28/13.03.2013 Direcția Management Financiar- Contabil, Contracte a transmis « Situația intrărilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare in perioada iunie-decembrie 2012 » inregistrate in evidentele contabile, in vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Printre bunurile ce figurează in aceasta situație se regăsesc unele bunuri deja incluse in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, dar a căror valoare de inventar trebuie modificata, acestea urmând sa faca obiectul unei proiect de hotarare ulterior.

De asemenea, prin adresa nr.27/13.03.2013 Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a comunicat faptul ca a procedat la modificarea evidentelor contabile, in baza adresei Direcției Tehnic Investiții nr.251/07.03.2013, cu privire la mijlocul fix »Retea canalizare str.Argeș ».

In vederea funcționarii in bune condiții, se impune transmiterea către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a acestor bunuri, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 19.03.2013, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si- | —-JîjC;------ ------------------ - _ ------------/lo,o000 a consiliului /


modificarea corespunzătoare a a anexelor la Hotărârea nr.48/2000,’

Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de l^-iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv, Florin PetiJache


Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte Director,


Direcția EconomicaDirector Executiv, Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrațiv-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresele nr. 28/13.03.2013 si nr.27/13.03.2013 Direcția Management Financiar- Contabil, Contracte a comunicat faptul ca a procedat la inregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Potrivit instrucțiunilor de tehnica legislativa in vigoare, in vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

Cristian Dumi Cristian Ghfiea Constantin


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:

președinte',

Cristian Dumitru

/

SECRETAR, Cristian Ganea


Data: 2-1 o 3, 2g>Q


o Anexa la H.C.L. nr.


Completări la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” (Anexa B)


Nr. Crt.

Cod clasi fîcare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Nr. inv.

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar (Iei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

Observații

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PERILOR Nr. 8

ȚEAVA PEID 100 CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2684/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

5102

11-05-

2012

1931,55

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

2.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PERILOR Nr. 11

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2684/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca )

5103

11-05-

2012

1900,31

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

3.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PERILOR Nr. 12

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2684/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca )

5104

11-05-

2012

1596,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completărileu

u

ulterioare

4.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PRUNILOR Nr. 8

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2685/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca )

5105

11-05-

2012

1596,9

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str.Prunilor nr.10

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2685/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

5106

11-05-

2012

1596,9

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

6.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

’str.PRUNILOR Nr. 13A

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2685/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca )

5107

11-05-

2012

1900,31

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

7.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PRUNILOR Nr. 22 ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2685/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

5108

11-05-

2012

1596,9

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

/■Z

N / //^ -o/8.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. PRUN^jR Nr. 26

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2685/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

5109

11<J

2012

1596,9

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

9.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 2B

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2686/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca )

5110

11-05-

2012

1938,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

10.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 31

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012 PV 2686/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca )

5111

11-05-

2012

2103,15

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

11.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. LALELELOR Nr. 2

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2688/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

5112

11-05-

2012

1846,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

12.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. LALELELOR Nr. 15

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2688/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

5113

11-05-

2012

1426,2

Ldgea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,# cu1 modificările și I----!------—-----—ir

CV/

RASP 952^3,05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

13.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. IASOMIEI Nr. 1

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2687/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

14.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. LEANDRULUI Nr. 12

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-201 PV 2689/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

15.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. VIORELELOR Nr. 10

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2691/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca )

16.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. PLOPILOR Nr. 34

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2690/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)


completările ulterioare

5114


5115


11-05-


2012


11-05-

2012


1758,88


1430,28


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


5116


11-05-

2012


1934,49 Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5117


11-05-

2012


1752,81 Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


17.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PLOP<_JR Nr. 34

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2690/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

5118

2012

1752,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

18.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PLOPILOR Nr. 52

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-20 PV 2690/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012

Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

5119

11-05-

2012

1752,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

19.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PLOPILOR Nr. 55

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2690/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

5120

11-05-

2012

1551,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

.20.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. PLOPILOR Nr. 55

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2690/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

5121

11-05-

2012

1672,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

21.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. SĂLCIEI Nr. 3

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2693/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

5122

11-05-

2012

1769,61

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publi^J cu modificările^:^/ _______1                        ff***t*>f /RASP 952^3.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

O

completările ulterioare

22.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. BUJORILOR Nr. 6

ȚEAVA PEID ÎOO-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2692/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

5123

11-05-

2012

2084,87

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

23.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. LUMINIȘULUI Nr. 30

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2694/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa Car Rafov si Bereasca)

5124

11-05-

2012

1431,29

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

24.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DOCTOR GHEORGHE PETRESCU Nr. 33

ȚEAVA PEID 100-CONDUCTA De 32 mm NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2695/11-05-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 9523/23.05.2012 Exec branșam apa

Car Rafov si Bereasca)

5125

11-05-

2012

1806,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

25.

1.8.6

BRANȘAMENT APA.

Str. VORNICEI Nr. 4

DN 50 ȚEAVA PEHD VALOARE

CONTOR=48 lei

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 3403/22-08-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012 .racord canalizare,branșament)

5126

22-08-

2011

4698,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

A

-26.

1.8.7

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE

Str. VORTVjBI Nr. 4

DN 200 mm ȚEAVA PVC

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 3403/22-08-2011 (Ob înv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord

canalizare,branșament)

5127

22<J

2011

11672,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

27.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. VIISOAREI Nr. 25

VALOARE CONTOR=54.97 lei;TEAVA PEHD Dn= 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012 PV 4708/23-08-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5128

23-08-

2011

2600,78

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

28.

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. TRAIAN SAVULESCU Nr. 5

ȚEAVA PEHD Dn= 32 mm; VALOARE CONTOR=33.29 LEI

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2770/22-08-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012 .racord canalizare, branșament)

5129

22-08-

2011

1984

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

29.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA(legatura str.Alba Iulia Kaufland Romania)

Str. REPUBLICII Nr. 138

ȚEAVA PEHD =110 mm VALOARE

CONTOR=400 lei

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4492/04-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5130

04-10-

2011

13033,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

A;

;

30.

RACORD CANALIZARE(leg atura str.Alba Iulia Kaufland)

Str. REPU<>CII Nr. 138

DN250 ȚEAVA PVC

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4492/04-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5131

2011

4676,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

31.

1.8.7

RACORD CANALIZARE-PLUVIALA

Str. REPUBLICII Nr. 138

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4492/04-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5132

04-10-

2011

4285,79

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

32.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MIORIȚA Nr. 9

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2211/19-08-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5133

19-08-

2011

2189,07

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

33.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MILCOV Nr. 23A

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 1903/30-08-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5134

30-08-

2011

3006,2

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

34.

1.8.7

EXTINDERE REȚEA APA

Str. TOPORASINr. 25 ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 3659/29-09-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

5135

26-06-

2012

2244,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și //Ar v <Nova DFC\^J/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

completările ulterioare

35.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ROȘIORI Nr. 50

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4421/03-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5136

03-10-

2011

1878,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

36.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MARGARETELOR Nr. 15

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4246/03-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5137

03-10-

2011

1910,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

37.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.BOBALNANr.78

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 3338/12-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5138

12-10-

2011

2694,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

1

completările ulterioare

38.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MIRON COSTIN Nr. 23

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 3933/12-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5139

12-10-

2011

1910,6

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare           ,

1

1                                         fj39.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARMATOR Nr. 33

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 2836/12-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5140

12LJ

2011

2875,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

40.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. BRADULUI Nr. 7

ȚEAVA PEHD = 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 6329/31-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5141

31-10-

2011

1805,67

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

41.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA(legatura

Patriei)

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 141

ȚEAVA PEHD De 32 mm;VALOARE CONTOR=32.77 lei

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 5364/31-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5142

31-10-

2011

1930,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

42.

18,7

RACORD CANALIZARE

Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu Nr. 13A

ȚEAVA PVC DN 160 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4558/16-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5143

16-11-

2011

4099,43

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu1 modificările și completările ulterioare

43.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.CalimanNr.76 ȚEAVA PVC DN 160 mm NC 80.1 din 30-06-2012 PV 6348/08-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

5144

08-11-

2011

2384,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^

iNova DFd^^j/^^OlZ inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

u

cu modificările și completările ulterioare

44.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. 13 SEPTEMBRIE Nr. 20

DN 160 mm ȚEAVA PVC

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 7018/31-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5145

31-10-

2011

2550,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

45.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 141

DN 160 mm ȚEAVA PVC

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 5364/31-10-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5146

31-10-

2011

2938,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

46.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. EROILOR Nr. 59

DN 160 mm ȚEAVA PVC

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 3156/08-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5147

08-11-

2011

3025,75

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

47.

1.8.6

BRANȘAMENT APA (legătură Targoviste)

Str. DEPOZITELOR Nr. 4

ȚEAVA PEHD De 32 mm VALOARE

CONTOR=68.07 lei

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 876034/14-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5148

14-11-

2011

2682,12

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

//s

ii

48.

1.8.7

RACORD CANALIZARE (Legătură str.Targovistei)

Str. DEPOL_>ELOR Nr. 4

ȚEAVA PVC DN 160mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 876034/14-11-2011 (Ob inv rec cf adr

Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5149

14'0

2011

2405,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

49.

1.8.6

BRANȘAMENT

APA-(Dinu)

Str. General Eremia Grigorescu Nr. FN ȚEAVA PEHD De 32 mm VALOARE CONTOR=68.07 lei

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 7046/22-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5150

22-11-

2011

2872,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile prpprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

50.

1.8.6

BRANȘAMENT APA (LEG str.IASOMIEI)

Str. ȘTRANDULUI Nr. 17

ȚEAVA PEHD De 32 mm VALOARE

CONTOR=68.07 LEI

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 4631/04-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012 ,racord canalizare, branșament)

5151

04-11-

2011

2531,69

Legea nr.213/1998, privind bunurile prpprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

51.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRÂNCOVEANU VODĂ Nr. 11

ȚEAVA PVC DN 160mm

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 7260/14-11-2011 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012,racord canalizare, branșament)

5152

14-11-

2011

2088,86

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

52.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 15 ȚEAVA PEHD De 32 mm

NC 80.1 din 30-06-2012

5153

30-11-

2011

2116,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica^

—'-------

r/3i£^§n-Tg

PV 7634/3<_yi-2011 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/25/2012 inr.primarie nr 10484/08.06.2012 ,racord canalizare, branșament)

cu modificările și completările ulterioare

53.

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

str .BIHORULUI

Țeava PVC De=160 mm=52ml ;teava pvc De=200mm=14ml ;colector pvc De 250MM=78 ml Racord la cetateni 160mm=8 buc de la nr inv 5155 la nr inv 5162 ;camine canal izare= 4 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5154

15-12-

2011

19906,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

I

i

54.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

5155

15-12-

2011

655,88

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

55.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5156

15-12-

2011

755,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

56.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 10

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5157

15-12-

2011

457,13

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările șt<: —i--———

canaliz inc'i^>v racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

57.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5158

15-12-

2011

695,63

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

58.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 20

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5159

15-12-

2011

397,5

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu, modificările și completările ulterioare

59.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 22

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5160

15-12-

2011

735,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

60.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHORULUI Nr. 24

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5161

15-12-

2011

735,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

61.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BIHOk-jAJI Nr. 26

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23128/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5162

150

2011

795,07

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

62.

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR CRISULUI

Rețea can =150 ml format din:Teava PVC De=160mm=78ml ;COLECTOR pvc De=200mm=72ml; Racord la cetateni 160mm=16 buc de la nr inv 5164 la nr.5179 inv ;camine canalizare=6 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5163

15-12-

2011

45332,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

63.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 1

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5164

15-12-

2011

1130,22

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

64.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 3

FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

.5165

15-12-

2011

715,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

----------------------75^5
65.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. CRISl_NULNr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5166

150

2011

659,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

66.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 2

FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5167

15-12-

2011

640,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

67.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 7

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5168

15-12-

2011

753,48

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

68.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 7B

FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5169

15-12-

2011

470,93

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

69.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5170

15-12-

2011

678,13

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările șw» * >

—--canaliz inck_>v racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

o

completările ulterioare

70.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5171

15-12-

2011

470,93

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

71.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 11

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5172

15-12-

2011

678,13

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

72.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5173

15-12-

2011

659,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

73.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5174

15-12-

2011

941,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


74.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisulî<_>i*. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5175

15<J

2011

640,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

75.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 15

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5176

15-12-

2011

809,99

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

76.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 17

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5177

15-12-

2011

678,13

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

77.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5178

15-12-

2011

753,48

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

78.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Crisului Nr. 12

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23129/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5179

15-12-

2011

659,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public^ cu modificările®*^ _:____—---canaliz inc^yv racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)
completările ulterioare
str Dr.Gheorghe Petrescu PV 23130/15.12.2011; PV 23133/15.12.2011

Lungime 295.7ml format din:Teava pvc De=160mm=65ml ;teava pvc De=200mm=80ml ;colector pvc De 250mm=150.7ml; Racord la cetateni 160mm32=buc de la nr inv5181 la nr inv 5212 ;camine canalizare=8 buc;guri scurgere=16 buc;pv 23133/15.12.2011 format din: Lungime 175 mlTeava pvc De=160mm=30ml ;teava pvc De=250mm=35 ml ;colector pvc De 315mm=110ml; Racord la cetateni 160mm=20buc de la nr inv 5213 la nr inv5232 ;camine canalizare=6 buc;Guri scurgere=10 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)__________________

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 84 CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)__________________

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 82 CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr

15-12-

2011


15-12-

2011


15-12-

2011


168414,39Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare__________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public^ cu modificările *DTI1135/<_.i)6.2012)

o

completările ulterioare

82.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 78

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5183

15-12-

2011

491,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

83.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 76

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5184

15-12-2011

508,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

84.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 74

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5185

15-12-

2011

446,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

85.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 70

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5186

15-12-

2011

535,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

86.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.GhV_ghe Petrescu Nr. 68

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5187

2011

446,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

87.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 62

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5188

15-12-

2011

446,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

88.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 66

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5189

15-12-

2011

500,02

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

89.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 60

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5190

15-12-

2011

535,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

90.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 58

CĂMIN- SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5191

15-12-

2011

491,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările Ip § (

3BiO

canaliz ind^V racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

o

completările ulterioare

91.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 56B fosa-sa

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5192

15-12-

2011

562,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

92.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 56

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5193

15-12-

2011

562,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

93.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 54

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5194

15-12-

2011

562,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

94.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 52 CAMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5195

15-12-

2011

562,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

''o          X» x

i      95.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Ghâ^_Jhe Petrescu Nr. 50

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5196

15<J

2011

535,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

96.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 48

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5197

15-12-

2011

544,67

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

97.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 46

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5198

15-12-

2011

553,6

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

98.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 44

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5199

15-12-

2011

544,67

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

99.

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 44A

CAMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5200

15-12-

2011

535,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șicanaliz incf_> racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

O

completările ulterioare

100

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 42

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5201

15-12-

2011

535,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

101

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 40

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5202

15-12-

2011

535,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

102

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 38A CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5203

15-12-

2011

598,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

103

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 36

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5204

15-12-2011

598,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare           .

-

104

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.GhK_ghe Petrescu Nr. 34A

CAMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5205

15<J

2011

580,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

105

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 30 CAMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5206

15-12-

2011

580,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

106

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 28

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5207

15-12-

2011

491,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

107

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5208

15-12-

2011

508,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

108

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 34B CAMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5209

15-12-

2011

455,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările STtk

--—-

canaliz inck_>7 racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

109

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 32 FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5210

15-12-

2011

455,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

110

1.8.7

RACORD CANALIZARE-CIMITIR ETERNITATEA

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5211

15-12-

2011

598,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

111

1.8.7

RACORD CANALIZARE-GRAFEZ SRL

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23130/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5212

15-12-2011

981,31

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

112

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 1

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5213

15-12-2011

1448,6

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Canr

113

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Ghe^_Jie Petrescu Nr. 2

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5214

15-0

2011

1300,04

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

114

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 2A

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5215

15-12-

2011

1504,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

115

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5216

15-12-

2011

1244,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

116

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5217

15-12-

2011

1355,76

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

117

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 5 CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5218

15-12-

2011

1077,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările

27
canaliz inelul/ racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

O

completările ulterioare

118

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5219

15-12-

2011

1318,61

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

119

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 8 CAMIN-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5220

15-12-

2011

1132,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

120

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5221

15-12-

2011

1170,04

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

121

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 12

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5222

15-12-

2011

1355,76

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

28
122

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Ghk_ghe Petrescu Nr. 14 CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5223

15<J

2011

947,17

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

123

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 16

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5224

15-12-2011

1114,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

124

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5225

15-12-

2011

1188,61

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

125

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 20

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5226

15-12-

2011

1114,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

126

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 22

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5227

15-12-

2011

928,6

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și  completările    //*-£

- oO

u

ulterioare

1

127

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 22 BIS

CĂMIN TEU

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5228

15-12-

2011

1021,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile

i

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

128

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 24

CĂMIN TEU

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5229

15-12-

2011

984,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

129

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 24A

CĂMIN TEU

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5230

15-12-

2011

984,32

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

130

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Gheorghe Petrescu Nr. 26 CAMIN-TEU

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5231

15-12-

2011

1021,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

—-----

131

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dr.Ghe<_^(ie Petrescu Nr. 105

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23133/15-12-201 l (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012):

5232

15-0

2011

1227,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

132

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

Str. PETRU CERCEL

Țeava PVC De=160mm=67 ml ;teava pvc De=200mm=85 ml ;colector pvc De=9ml Racord la cetateni 160mm=13 buc de la nr inv 5234 la nr inv 5246 ;camine canalizare=5 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-201 l (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5233

15-12-

2011

43888,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

133

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 2

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012):

5234

15-12-

2011

551,63

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

134

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-201 li (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5235

15-12-

2011

677

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

135

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRIk_2RCEL Nr. 4B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5236

15-LJ

2011

752,22

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

136

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5237

15-12-2011

727,15

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

137

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5238

15-12-

2011

852,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

138

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5239

15-12-

2011

902,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

139

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 10 CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5240

15-12-

2011

852,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările șitf*.^ ---;---------------rra

li

! *


canaliz incl<_J racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

u

completările ulterioare

140

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 12A

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov.cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5241

15-12-

2011

927,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

141

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 12B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5242

15-12-

2011

927,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

142

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5243

15-12-

2011

927,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

143

1.8.7 .

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 16

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5244

15-12-

2011

952,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


144

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRK^ERCEL Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5245

15<J

2011

952,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

145

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. 20

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23131/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5246

15-12-2011

1253,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

146

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR COSMESTI

Rețea canaliz=298.3 m format din:Teava PVC De=160mm= 174.3 ml ;teavapvc De=200mm=73 ml jcolector pvc De 250 mm=51 ml Racord la cetateni 160mm=38 buc de la nr inv 5248 la nr inv 5285 ; cămine canalizare=7 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5247

15-12-

2011

49597,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

147

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 7

FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5248

15-12-

2011

726,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu: modificările și completările ulterioare /S’CO

1<W

\ Ax*

148

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSNOfl Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5249

150

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

149

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 11A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5250

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

150

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5251

15-12-

2011

484,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

151

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 15

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5252

15-12-

2011

484,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

152

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 17 FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5253

15-12-

2011

435,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile /c proprietate publi^ar» cu modificările

--—-

/ \canaliz inck_> racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

O

completările ulterioare

153

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 19

FOSA-SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5254

15-12-

2011

447,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

154

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 21

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5255

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

155

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 23

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5256

15-12-

2011

423,71

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

156

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 25

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5257

15-12-

2011

484,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare157

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSlkJTINr. 38

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob înv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5258

15k_>

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

158

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 36

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5259

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

159

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 34

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5260

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

. 160

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 32

FOSA SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5261

15-12-2011

460,03

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

161

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.COSMESTINr.il

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5262

15-12-2011

496,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificări le^r'țy

>     o\

canaliz iik^Jiv racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

162

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 22

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5263

15-12-

2011

484,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

163

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5264

15-12-

2011

496,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

164

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 28

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5265

15-12-

2011

496,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

165

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5266

15-12-2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-166

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSfO'TINr. 24

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5267

15’^J

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

167

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 20

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5268

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

168

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5269

15-12-

2011

605,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

169

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 16

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5270

15-12-

2011

484,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

170

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 16B CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5271

15-12-

2011

423,71

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate pubt^țz cu modificările^/ C

canaliz        racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

u

completările ulterioare

171

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5272

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

172

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5273

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

173

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 12

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5274

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

174

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov.cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5275

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

£175

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSK^STINr. 3A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5276

2011

508,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

176

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5277

15-12-2011

508,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

177

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5278

15-12-

2011

508,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

178

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5279

15-12-

2011

484,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

179

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTINr. 4 CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5280

15-12-

2011

847,42

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările^^

ii ■ w/

^niaa/y

canaliz inck^iv racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

o

completările ulterioare

180

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 2C

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5281

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

181

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 2B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5282

15-12-

2011

508,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

182

1.8.7,

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 2A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5283

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

183

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSMESTI Nr. 2

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5284

15-12-

2011

544,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

_

184

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COSl^jTI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23132/15-12-2011 (Ob înv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5285

UvJ-

2011

545,12

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

185

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

str STICLARULUI

Rețea can lung=228 ml format din:Teava PVC De=160mm= 200 ml ;teava pvc De 200mm= 28 ml ;colector Racord la cetateni 160mm=15 buc de la nr inv 5287 la nr inv 5306(fara nr inv 5290-5294) ;camine canalizare= 8 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

5286

15-12-

2011

35716,77

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

186

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5287

15-12-

2011

672,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

187

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 2

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5288

15-12-2011

615,07

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

---i

i

I

188

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5289

lk_J-

2011

634,29

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cp modificările și completările ulterioare

i

i

189

1.8.7 .

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5295

15-12-

2011

672,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

190

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 4B

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5296

15-12-

2011

538,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

191

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5297

15-12-

2011

557,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

192

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 6 CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret

5298

15-12-

2011

480,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările șiAl

i----------------Îl £7

'T-

canaliz inCk_Jv racorduri Cart Rafov,cf adr

DTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

193

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5299

15-12-

2011

711,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

194

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5300

15-12-

2011

691,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

195

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5301

15-12-

2011

691,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

196

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 1 IA

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri

Cart Rafov^cf adr DTI 1135/12.06.2012

5302

15-12-

2011

634,29

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare      .

:        X -^a

____

-

197

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICkJRULUINr. 11B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5303

2011

480,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

198

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 12

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5304

15-12-

2011

557,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și ^completările ulterioare

199

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 18A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov.cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5305

15-12-

2011

538,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

200

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STICLARULUI Nr. 18B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23134/15-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5306

15-12-

2011

576,8

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și ^completările ulterioare

201

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

Str. GHBM^jTI

Retea=158 ml format din:Teava PVC Del60mm=80ml ;teava pvc De=250mm=36 ml ;colector pvc De 315 mm=42ml; Racord la cetateni 160mm=7 buc de la nr inv 5308 la nr inv 5314 ;camine canalizare= 5 buc Guri scurgere=8 buc

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5307

21U  1

2011

42808,76

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

202

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHIMPAȚI Nr. 7

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5308

15-12-

2011

851,54

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

203

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHIMPAȚI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5309

15-12-

2011

851,54

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

204

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHIMPAȚI Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5310

15-12-

2011

851,54

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

;------------/A» *7-

205

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHIM^yflNr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5311

21<J

2011

827,9

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

206

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHIMPAȚI Nr. 2

FOSA SA

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5312

21-12-

2011

709,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

207

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHIMPAȚI Nr. 1

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5313

21-12-

2011

709,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

208

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PETRU CERCEL Nr. FN

CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 30-06-2012

PV 23592/21-12-2011 (Ob inv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Rafov,cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5314

21-12-

2011

1100,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

209

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

str-COMAl^J

Rețea canalizare=76ml din care:PVC De 250mm=68ML; PVCDe 200mm=8ML;guri scurgere=2buc țcamine canalizare=2buc si racord cetateni= 7 buc inreg de la nr.inv.3225- la nr inv.3231( 28M)

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 7942/04-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii,AT, str Comana)

3224

04<J

2010

47211,68

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

210

1.8.7

RACORD CANALIZARE

STR.PRAHOVEI

Rețea canalizare=223m;format din:PVC De 315mm=199ml ;PVC De200mm=:24ml;GuTi de scurgere=6buc; Cămine

canalizare=7buc;Racorduri aferente cetateni=26buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 8023/05-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI

1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart

Republicii,AT, str)

3232

05-05-

2010

136807,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

211

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR.ZMEULUI

Rețea canalizare=250m;format din:PVC De 315mm=222ml;PVC De 200mm=28ml;Guri de scurgere=7buc;C amine

canalizare=10buc;Racorduri aferente cetateni=38buc( nr.inv.3260-3296 NC 80.1 din 31-07-2012

PV 7944/04-05-2010 (Obinv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii)

3259

04-05-

2010

93820,29

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

212

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR.BOGk^N VODĂ

Rețea canalizare=104m;din care:PVC De 250mm=88ml, PVC De200mm=16ml; Guri scurgere=4buc;Camine canalizare=3buc; aferent racorduri=llbuc(de la nr.3298 la nr.3308)

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 6338/08-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii,AT, str Bogdan Vodă)

3297

08<J

2010

40487,13

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

213

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR. AGRICULTORI

Rețea canalizare=66ml;format din:PVC De250mm=58ml si PVC De 200mm=8ml;GURI

SCURGERE=2buc.;Camine canalizare=2buc.Racorduri aferente cetateni=9buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 7848/03-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii,AT, str Agricultori)

3309

03-05-

2010

33575,27

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

214

1.8.7

REȚEA CANALIZARE.

STR.POSTAVARUL

Rețea canalizare=66ml,format din:PVC De250mm=54ml;PV C

De200mm=12ml;Guri de scurgere=3buc. ;Camine canalizare=2buc;Racorduri=6buc aferente cetateni(nr.3320-3325)

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 6337/08-04-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii,AT, str Postăvarul)

3319

08-04-

2010

42360,75

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

—■--------

Zi

215

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR.DUM<jAVENI

Rețea canalizare -format PVC De 250mm=50ml;Guri de scurgere =3buc;Cămine canalizare=2buc ;Racorduri aferente cetateni=9buc;(de la nr inv.3327 la nr. 3335)

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 6339/08-04-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii,AT, str Dumbrăveni)

3326

08<J

2010

28011,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

216

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR. PLAIULUI

REȚEA canalizare PVC De 200=62ml;Guri scurgere =lbuc;Camine canalizare=2buc;Racorduri aferente cetateni=7buc (nr.inv.3345-3352

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 8020/05-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii,AT, str Plaiului)

3344

05-05-

2010

25008,76

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

217

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR.FLORILOR

Rețea canalizare^l 17ml; format din:PVC De 300mm=101ml;PVC De200mm=16ml;Guri scurgere=4buc;Camine

canalizare=3buc;Racorduri aferente cetateni=15buc(nr. inv3354-3368)

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 8022/05-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI

1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart

Republicii, AT, str Florilor)

3353

05-05-

2010

78997,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

218

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR.NAT^ÎII

Rețea canalizare =346ml;format din PVC De-315mm=296ml;PVC

De200mm=50ml;PVC De-200mm=50ml;

Guri de scurgere=llbuc;Camine canalizare=7buc;Racorduri aferente cetateni 50buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 7847/03-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Ghe Doja,AT,)

3369

03<J

2010

189621,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

219

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR.DRAGOS VODĂ

Rețea canalizare 654ml format din;PVC De 300mm=300ml;PVC De 250mm==38ml;PVC De200mm=40ml PVC Del60mm=276ml;guri scurgere =10buc;camine canalizare=17 buc;racorduri aferente cetateni 46buc de la nr inv 3696 la nr.3741

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 9405/26-05-2010 (Ob inv.rec.cf adr DTI 1135/12.06.2012 ,Extind ret canaliz Cart Republicii, AT, str Dragos Vodă)

3695

26-05-

2010

166444,71

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

220

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

str LEULUI

Țeava PVC De=160mm=42 ml; ;colector pvc De 315=221 ml Racord la cetateni 160mm= 39 buc de la nr inv 5316 la nr inv 5357 ;camine canalizare=7 buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5315

23-01-

2012

100056,11

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

U

/■

221

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULVA. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob înv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5316

230'

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

222

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5317

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

223

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 7A

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5318

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

224

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 7

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5319

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

225

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind

5320

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările^^

\niaa/7/>

rețea canalL_>iclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

226

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 11

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06,2012)

5321

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,

1

cu modificările și completările ulterioare

i

i

227

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5322

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

228

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 15

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5323

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

229

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 17

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5324

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

i

ulterioare

1

i                     zZ^

---i------------------77^1230

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEUL<_X 19

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5325

23<J

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

231

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 21

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5326

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

232

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 23

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5327

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

233

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 25

FOSA CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5328

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

234

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 27A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind

5329

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998^ privind bunurilq^fțj proprietate publici^ cu modificări^kJo

rețea canalL^nclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI1135/12.06.2012)

completările ulterioare

235

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 27

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5330

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

236

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 29A

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5331

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

237

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 29

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5332

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

238

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 31

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5333

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

k&a

viaanf
239

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEUL<_j4r. 33

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5334

23<J

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

240

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 35

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5335

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

241

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 37

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5336

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

242

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 39

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI1135/12.06.2012)

5337

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

243

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind

5338

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificării^^/(

-

rețea canak^nclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

244

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5339

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

245

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5340

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

246

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 10

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5341

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

247

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 12

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5342

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

,                                     II-              / .?


248

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULk^r- 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5343

23X^

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

249

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 16

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5344

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

250

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5345

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

1

ulterioare

251

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 20

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5346

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

252

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 22

FOSA CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind

5347

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/19^^ privind bunurifcj/^ proprietate wte&foăț cu modificănă^'șiQg -------------\

fi A

1 / Ar—


rețea canalli_Jiclusiv racorduri Cart Gageni cfadrDTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

253

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 24

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cfadrDTI 1135/12.06.2012)

5348

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

254

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 26

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5349

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

255

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 28

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cfadrDTI 1135/12.06.2012)

5350

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

256

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cfadrDTI 1135/12.06.2012)

5351

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

1

completările ulterioare           -

257

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEUL^Nr. 32

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5352

23^J

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

258

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 34

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5353

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

259

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 36

FOSA CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5354

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

260

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 38

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5355

23-01-

2012

1641

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

261

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 40

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind

5356

23-01-

2012

1641

Legea nr^lS/l^Ș^ privind bunurile^yAjJ' pfoprietate/pubjică, cu

1 \ K2 6

61
rețea canalL__Jclusiv racorduri Cart Gageni

cf adr DTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

1

262

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LEULUI Nr. 35B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 1585/23-01-2012 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5357

23-01-

2012

1640,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

263

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

str TABLA BUTII

Colector stradal PVC kg 400=205ml ;guri scurgere pvc-kg 200=7 buc;lungime=28 ml;cămine canalizare=6 buc; Racord la cetateni 160mm=17 buc de la nr inv 5359 la nr inv5375 ;lungime=102 ml

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5358

21-12-

2011

84226,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,

1

cu modificările și completările ulterioare

264

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTH Nr. 1

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5359

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998,

1

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

265

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 2

FOSA SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5360

21-12-

2011

1767,24

Lfegea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificăriMȘ^?. complctăril^<V/^;

--u

u

ulterioare

266

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5361

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

267

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 11

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5362

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

268

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5363

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

269

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 15

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5364

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


e *<*fEsri *


270

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABL.<_jUTII Nr. 17

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5365

21<J

2011

1767,24

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

271

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5366

21-12-

2011

1767,24

Leîgea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

i

!

272

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5367

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cuj modificările și completările ulterioare

i

i

273

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5368

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

274

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTE Nr. 7 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind

5369

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile^’-' proprietate pj^mica^ cu modific^riîyși^

\V\.

64

cCojești /

rețea canall<_Jclusiv racorduri Cart Gageni

cf adr DTI 1135/12.06.2012)

u

completările ulterioare

275

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 2

FOSA SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5370

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

276

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABLA BUTII Nr. 4

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cfadr DTI 1135/12.06.2012)

5371

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

277

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAGENI Nr.-56

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cfadr DTI 1135/12.06.2012)

5372

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

278

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DREPTĂȚII Nr. 20

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cfadr DTI 1135/12.06.2012)

5373

21-12-

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


279

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TABL<_>UTII Nr. 9 A

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5374

21<J

2011

1767,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

280

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DREPTĂȚII Nr. 35

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23593/21-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Gageni cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5375

21-12-

2011

1766,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

281

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

Str.Doamna Stanca

Colector canalizare pvc De 250=71 ml Racord la cetateni 160mm=6 buc de la nr inv 5377 la nr inv 5382 ;camine colector canalizare=4 buc guri de scurgere=3 buc NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

5376

15-12-2011

41374,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

282

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOAMNA STANCA Nr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

5377

15-12-

2011

1487,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

283

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOA1L_A STANCA Nr. 4A

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob înv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

5378

15<J

2011

1487,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

284

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOAMNA STANCA Nr. 3

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob înv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

5379

15-12-

2011

1487,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

285

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOAMNA STANCA Nr. 2

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

5380

15-12-

2011

1487,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

286

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOAMNA STANCA Nr. 4

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

5381

15-12-

2011

1487,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

287

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. IULIU MANIU Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23146/15-12-2011 (Ob inv rec Extind

5382

15-12-

2011

1487,6

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate pul^ă,^ cu modificările^


rețea canalk^Aclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1237/12.06.2012)

completările ulterioare

288

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR AUSTRULUI

Țeava PVC De=160mm=48ml ;teava pvc De=200mm=12ml ;PVC De 250 mm=69 ml;Guri scurgere =3 buc Racord la cetateni 160mm=12 buc de la nr înv 5384 la nr inv 5395 ;camine canalizare=5 buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5383

15-12-

2011

36537,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

289

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. RADU DE LA AFUMAȚI Nr. 53

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5384

15-12-

2011

1711,67

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

290

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. RADU DE LA AFUMAȚI Nr. 51

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5385

15-12-

2011

1666,63

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

291

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 1

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5386

15-12-2011

1486,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, > cu modificările șj/C, completările

'A'j". y1, -----O

O

ulterioare

292

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 2

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5387

15-12-

2011

1576,54

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

293

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 3

Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5388

15-12-

2011

1846,8

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

294

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 4

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5389

15-12-

2011

1936,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

295

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 5

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5390

15-12-

2011

1891,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

296

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUST<_yLUINr.7

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob înv rec Ext ret canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Doja cf adrDTI 1237/12.06.2012)

5391

15^J

2011

1936,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

297

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5392

15-12-2011

1801,76

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

298

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI1135/12.06.2012)

5393

15-12-

2011

1936,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

299

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 11

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5394

15-12-

2011

1891,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

300

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AUSTRULUI Nr. 8 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23158/15-12-2011 (Ob inv rec Extind

5395

15-12-

2011

1936,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,J cu modificările și

—& o
rețea canal^Ăclusiv racorduri Cart Ghe

Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

u

completările ulterioare

301

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR AMURGULUI

Țeava PVC De 160mm=28 ml ;teava pvc De 200mm=8 ml ;teava pvc De 250 mm=59 ml ;Racord la cetateni 160mm=6 buc de la nr inv 5397 la nr inv 5402 ;camine canalizare= 3 buc ;guri scurgere =1 buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5396

15-12-

2011

27656,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

302

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AMURGULUI Nr. 1

CĂMIN FOSA SEPTICA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5397

15-12-

2011

1613,8

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

303

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AMURGULUI Nr. 2

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5398

15-12-

2011

1581,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

304

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AMURGULUI Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5399

15-12-

2011

1452,42

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările


u

u

ulterioare

305

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AMURGULUI Nr. 4

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5400

15-12-

2011

1355,59

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

306

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 8

CĂMIN FOSA SEPTICA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5401

15-12-

2011

1452,42

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

307

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. RADU DE LA AFUMAȚI Nr. 59

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23154/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI1135/12.06.2012)

5402

15-12-

2011

1581,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

308

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STRFRUk_2LOR

Țeava PVC De 160mm=40 ml ;teava pvc De=200mm=12 ml ;teava pvc De-67 ml ;guri scurgere=3 buc; Racord la cetateni 160mm=10 buc de la nr inv 5404 la nr înv 5413 ;camine canalizare= 3 buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5403

15<_J

2011

33073,12

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

309

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FRUNZELOR Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adr DTI 1135/12.06.2012)

5404

04-09-

2012

1838,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

310

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FRUNZELOR Nr. 5

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5405

15-12-

2011

1796,17

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

311

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FRUNZELOR Nr. 2

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5406

15-12-

2011

1924,47

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

---------------------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

312

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNELOR Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI1135/12.06.2012)

5407

15-0

2011

1496,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

313

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FRUNZELOR Nr. 6

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5408

15-12-

2011

2138,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

314

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FRUNZELOR Nr. 1

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5409

15-12-

2011

1582,34

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

315

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NEGRU VODĂ Nr. 47

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5410

15-12-

2011

1625,11

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

316

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NEGRU VODĂ Nr. 49 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind

5411

15-12-

2011

1496,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate pu^^^< cu modifică^lCtȘf^

salvd 1

rețea canaL^ liclusiv racorduri Cart Ghe

Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

completările ulterioare

317

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NEGRU VODĂ Nr. 55

CĂMIN FOSA SEPTICA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5412

15-12-

2011

1710,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

318

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. RADU DE LA AFUMAȚI Nr. 35

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23155/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5413

15-12-

2011

1496,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

319

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR AZURULUI

Țeava PVC De 160mm=36 ml ;teava pvc De=200mm=8 ml ;TEAVA pvc De 250 MM=58 ml Racord la cetateni 160mm=9 buc de la nr inv 5415 la nr inv 5423 ;camine canalizare=3 buc;guri scurgere =2 buc NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5414

15-12-

2011

30289,66

Le'gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

320

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 11

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5415

15-12-

2011

1398,15

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

z        --—'A x .

i

i

i

o

ulterioare

i

i

i

321

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe DojacfadrDTI 1135/12.06.2012)

5416

15-12-

2011

1917,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

322

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 1

CĂMIN FOSA SEPTICA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe DojacfadrDTI 1135/12.06.2012)

5417

15-12-

2011

1438,09

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

l

323

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 2

CĂMIN FOSA SEPTICA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5418

15-12-

2011

1557,93

L^gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

324

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 3

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adr DTI 1135/12.06.2012)

5419

15-12-

2011

1398,15

Ldgea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și coinpletările ulterioare

-------------------------------;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

325

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURV_,Ul Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5420

15<J

2011

1797,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

326

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5421

15-12-

2011

1478,04

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

327

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 10

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5422

15-12-

2011

1917,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

328

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AZURULUI Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23157/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Doja cf adrDTI 1135/12.06.2012)

5423

15-12-

2011

1478,26

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

329

1.8.7

REȚEA CANALIZARE

STR MAL^ĂRI

Țeava PVC De 160mm=12 ml ;teava pvc De 200mm=37 ml; Racord la cetateni 160mm=3 buc de la nr inv5425 la nr înv 5427 ; cămine canalizare=2 buc; guri scurgere=l buc

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23152/15-12-2011 (Ob înv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe

Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5424

150

2011

17584,87

L6gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

330

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MATASARI Nr. 2

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23152/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5425

15-12-

2011

2026,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

331

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MATASARI Nr. 6

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23152/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5426

15-12-

2011

1711,67

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu,modificările și completările ulterioare

332

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MATASARI Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-07-2012

PV 23152/15-12-2011 (Ob inv rec Extind rețea canaliz inclusiv racorduri Cart Ghe Dojacf adrDTI 1135/12.06.2012)

5427

15-12-

2011

1666,63

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

—---

-->rOV
333

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SIRE1_J. 5

ȚEAVA PVC DN=160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

ADR 40/03-08-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012 ,racord canalizare,branșament)

5428

20'0

2012

2154,46

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

334

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SNAGOV Nr. 10

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 6805/19-06-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5429

19-06-

2012

2031,9

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

335

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MIRON COSTIN Nr. 78

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 3286/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5430

28-05-

2012

3095,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

336

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ION GHICA Nr. 7

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 746/31-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5431

31-05-

2012

3596,17

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu; modificările și completările ulterioare

1

337

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. POPA FARCAS Nr. 37

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 8329/29-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

5432

29-05-

2012

3496,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cil modificările^!/^

\ O VNova DFC^J/40/2012 inr.primarie ni 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

o

completările ulterioare

338

1.8.7

BRANȘAMENT APA

Str.MALUROSUNr. 47

ȚEAVA PEHD DN =32 mm VALOARE

CONTOR= 60.80 lei (Leg str.Claudiu)

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 8211/25-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5433

25-05-

2012

4493,75

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

339

1.8.7

BRANȘAMENT APA

Str. NICHITA STANESCU Nr. 6B

ȚEAVA PEHD DN =32 mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 7324/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5434

28-05-

2012

2685,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

340

1.8.7

EXTINDERE REȚEA

APA,PARTEA HIDRAULICA

Str. BUCUREȘTI Nr. 45

ȚEAVA PEHD =90 mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 6376/07-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5435

07-05-

2012

1879,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

341

1.8.7

CONSTRUIRE CĂMIN RACORD CANAL EXISTENT

Str. CONSTANTEI Nr. 20-22

ȚEAVA PVC =DN mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 7877/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5436

28-05-

2012

2241,69

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu; modificările și completările ulterioare      /Ct'

—s-------


342

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MIROi^OSTIN Nr. 43

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 5337/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primărie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5437

28<J

2012

2736,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

343

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MARASESTI Nr. 274

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 6177/27-04-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5438

27-04-

2012

2653,31

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

344

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. INDUSTRIEI Nr. 7

ȚEAVA PVC =DN 200mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 2456/03-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5439

03-05-

2012

3062,87

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

345

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AFINELOR Nr. 6

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 6403/27-04-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5440

27-04-

2012

1892,68

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

346

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRIMĂVERII Nr. 15 ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 1626/15-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

5441

15-05-

2012

2467,16

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public^ cu modificările,^ cty
-

Nova DFG^_>/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

completările ulterioare

347

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TACHEIONESCU Nr. 6

ȚEAVA PVC =DN 315 mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 4854/25-04-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5442

25-04-

2012

2977,29

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

348

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MEȘTERUL MANOLE Nr. 15

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 4913/25-04-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5443

25-04-

2012

1879,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

1

ulterioare

349

1.8.7

RACORD CANALIZARE, CD Gherea leg M Kogalniceanu nr 11

Str. C.D.GHEREA Nr. 11

ȚEAVA PVC =DN 250mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 2738/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5444

28-05-

2012

8922,27

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

350

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Caliman Nr. 38A

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 8267/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5445

28-05-

2012

3523,97

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

!

-


351

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BARd^ESTI Nr. 135

ȚEAVA PVC =DN 160mm(Barcanesti nr 13 5,Cobzarii)

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 2173/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5446

28<J

2012

3133,97

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu ^modificările și completările ulterioare

352

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. INDEPENDENTEI Nr. 25

ȚEAVA PVC =DN 200mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 4682/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5447

28-05-

2012

7214,59

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

353

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. INDUSTRIEI Nr. 7

ȚEAVA PEHD =50mm VALOARE CONTOR= 30.91 lei

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 2456/03-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5448

03-05-

2012

2297,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

354

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. INDEPENDENTEI Nr. 5

ȚEAVA PEHD=50 mm VALOARE

CONTOR=31,02 lei

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 3870/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5449

28-05-

2012

3849,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 'modificările și completările ulterioare

1

1

-

355

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. NICOl^J TITULESCU Nr. 68

ȚEAVA PEHD DN =32 mm VALOARE

CONTOR= 54,97 lei

PV 6949/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5450

28<J

2012

1865,21

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

!

i

356

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. INDEPENDENTEI Nr. 25

ȚEAVA PEHD DN =32 mm VALOARE

CONTOR= 130.62 lei

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 4682/28-05-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5451

28-05-

2012

6644,47

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

357

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MARIN BRUTARU Nr. 12

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 7586/23-04-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5452

23-04-

2012

2487,8

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

358

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BERESTINr. 2

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 6733/23-04-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5453

23-04-

2012

1918,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

I

359

1.8.6

REDIMENSIONA RE REȚEA APA

Str. SONDELOR Nr. 58 ȚEAVA PEHD DN =110 mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 1473/27-01-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

5454

27-01-

2012

13908,79

Legea nr.213/1998, privind bunurile^? proprietate pubîibăy'

:        /r£/Z


i

< X                                                         .                ...          ..

Nova DF(X_>/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

o

cu modificările și completările ulterioare

i

1

360

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SONDELOR Nr. 58

ȚEAVA PVC =DN 250mm

NC 80.1 din 31-08-2012

PV 1473/27-01-2012 (Ob înv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/40/2012 inr.primarie nr 13752/03.08.2012,racord canalizare, branșament)

5455

27-01-

2012

4369,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

361

1.8.7

RACORD CANALIZARE-

LIDL

Str. LIBERTĂȚII Nr. 2A

ȚEAVA PVC =DN 200mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 248/22-06-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/44/2012 inr.Prim.nr 15707/11.09.2012,racord canalizare,branșament)

5456

22-06-

2012

28304,34

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i                                y

completările ulterioare

i

i

362

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. RAHOVEI Nr. 33

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 5670/17-07-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/44/2012 inr.Prim.nr 15707/11.09.2012,racord canalizare,branșament)

5457

17-07-

2012

3691,31

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

I

363

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAGENI Nr. 48

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 7281/17-07-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/44/2012 inr.Prim.nr 15707/11.09.2012,racord canalizare,branșament)

5458

17-07-

2012

2796,16

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

! 1 completările ulterioare


364

1.8.6

BRANȘAMENT APA-LIDL

Str. LIBER^lTII Nr. 2A

ȚEAVA PEHD DN =50 mm VALOARE

CONTOR= 60.86 LEI

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 248/22-06-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/44/2012 inr.Prim.ni 15707/11.09.2012 ,racord canalizare,branșament)

5459

22<J

2012

8516,94

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

365

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DELTEI Nr. 40

ȚEAVA PEHD DN =75 mm (FISE ELECTRICA AISE PLOIEȘTI)

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 8184/11-07-2012 (Ob inv rec cf adr Apa Nova DFC/EO/44/2012 inr.Prim.nr 15707/11.09.2012,racord canalizare,branșament)

5460

11-07-

2012

9295,86

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

1

i

366

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. SLT. EROU MOLDOVEANU

MARIAN Nr. 12

ȚEAVA PEHD DN =50 mm ;VALOARE CONTOR=51.31 LEI

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 8238/17-07-2012 (Ob inv rec cf adr Apa

Nova DFC/EO/44/2012 inr.Prim.nr 15707/11.09.2012,racord canalizare,branșament)

5461

17-07-

2012

4054,93

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

i

i

367

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. MAGHIRANULUI Nr. 4

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4632/13-08-2012 (Obiectiv invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012 Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov)

5462

13-08-2012

1906,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

1                        xz'

__

1                    //X <4368

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. MAGICIANULUI Nr. 10

ȚEAVA PEHD 100-Conducta De 32 mm NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4632/13-08-2012 (Obiectiv invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012 Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov)

5463

13<J

2012

2307,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

369

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. MAGHIRANULUI Nr. 22

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4632/13-08-2012 (Obiectiv invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012 Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov)

5464

13-08-

2012

1897,07

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

370

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ARBORILOR Nr. 18

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4633/13-08-2012 (Obiectiv invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012 Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov)

5465

13-08-

2012

1709,36

Lt

Pr pr cu co ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările :erioare

371

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ARBORILOR Nr. 34A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4633/13-08-2012 (Obiectiv invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012 Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov)

5466

13-08-

2012

1652,16

Le

Pr pr cu co ul

‘gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările :erioare

372

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. ARBORILOR Nr. 52

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4633/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr

5467

13-08-

2012

1709,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile^? proprietate publica;^ cu modificărpe^i

.fllSCI/fy-
RASP 480^-^.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov )

completările

ulterioare

373

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 12

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5468

13-08-

2012

1415,99

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cil modificările și completările ulterioare

374

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 16 A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5469

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

375

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 16 A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5470

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i                             ¥

completările

i ulterioare

1

!

376

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 18

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5471

13-08-

2012

1365,02

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare A

1

iP.tag/fy,

377

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUN^J. SERII Nr. 30

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr

RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5472

13<J

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

378

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 34

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5473

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cri modificările și completările ulterioare

1

379

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 78A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5474

13-08-

2012

1415,26

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

380

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 5

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5475

13-08-

2012

1375,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cil modificările și completările ulterioare

381

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 5B

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr

5476

13-08-

2012

1375,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publijaa^ cu modificării^^/ li         ft

>=*1

RASP 480^,3.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

o

completările ulterioare

382

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 41

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5477

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

383

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 46

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5478

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

384

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 32

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5479

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

385

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. DRUMUL SERII Nr. 78

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4640/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5480

13-08-

2012

1415,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

_

nișa/?,.

'"x     x'-.

386

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. NARC<JJ3R Nr. 4

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4630/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr

RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

387

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. NARCISELOR Nr. 2A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4630/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

388

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. NARCISELOR Nr. 2

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4630/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

389

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. NARCISELOR Nr. 2

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4630/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr

RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

390

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. NARCISELOR Nr. 25B

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4630/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr


5481

13<J

2012

1907,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5482

13-08-

2012

1907,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5483

13-08-

2012

2033,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5484

13-08-

2012

2033,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5485

13-08-

2012

2381,57

Legea nr.213/1998ff privind bunyi^c^-proprietate,^W| cu modificările |1KSȘ

i

i
RASP 486^^3.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

completările ulterioare

391

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. PRUNILOR Nr. 26

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4639/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5486

13-08-

2012

1539,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

392

1.8.6

BRANȘAMENT APA (Legătură in str Rozmarin)

Str. CRÂNGULUI Nr. 22

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4638/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Bug. local)

5487

13-08-

2012

1746,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

393

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. TRAIAN SAVULESCU Nr. 18B

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4642/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5488

13-08-

2012

1987,27

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

394

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ZĂVOIULUI Nr. 7

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4637/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5489

13-08-

2012

1441,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

■ &

< \ a395

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ZAVd^UI Nr. 13

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4637/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5490

i3-Lrn

2012

1441,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

396

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ZAMBILELOR Nr. 13A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4635/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5491

13-08-

2012

2076,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

397

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. STĂRUINȚEI Nr. 8

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4641/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5492

13-08-

2012

1430,26

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

398

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. STĂRUINȚEI Nr. 15

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4641/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5493

13-08-

2012

2121,57

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

399

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. STĂRUINȚEI Nr. 16

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4641/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr

5494

13-08-

2012

1430,26

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publi6ă|^ cu modificării^//

A.' A-V;

RASP 486^.3.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

completările ulterioare

i

i

i

i

400

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. STĂRUINȚEI Nr. 24

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4641/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5495

13-08-

2012

1430,26

Le

Pr

Pr cu co ul

;gea nr.213/1998, [vind bunurile

Dprictate publică, modificările și mpletările terioare

401

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. LEANDRULUI Nr. 5

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4636/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5496

13-08-

2012

1430,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

402

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PIERSICULUI Nr. 1

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4631/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5497

13-08-

2012

2203,71

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

403

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. PIERSICULUI Nr. 1

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4631/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5498

13-08-

2012

1973,16

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările^șf5\7 completările^ V ulterioare

;   U iw

404

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ROZNi^IN Nr. 12

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4634/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5499

13’0

2012

2213,7

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

405

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ROZMARIN Nr. 13A

ȚEAVA PEHD 100- Conducta De 32 mm

NC 80.1 din 31-09-2012

PV 4634/13-08-2012 (Ob. invest rec cf adr RASP 4808/23.08.2012, Exec branșament apa Cart Gageni ,Bereasca Rafov Buget local)

5500

13-08-

2012

1851,26

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

406

1.8.7

RACORD CANALIZARE

STR DOGARILOR

Țeava PVC De=160mm=60 ml ;teava pvc De=200mm=16 ml ;TEAVA pvc De 250 mm=79 ml ;Guri scurgere=4 buc;Camine canalizare=3 buc Racord la cetateni 160mm=10 buc de la nr inv 5502; la nr inv 5511

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5501

24-02-

2012

34339,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

407

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 1

ȚEAVA PVC =DN 160mm;CAMIN-CAMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec T Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5502

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

XV

\ A-

408

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGĂ^jDR Ni. 3

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5503

24<J

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

409

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 5

ȚEAVA PVC =DN 160mm

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5504

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

410

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5505

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

i

1

411

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 6

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5506

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

412

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 7 CAMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret

5507

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurilex^ proprietate pubncȘ^' cu modifică^pe^și/A^

1^2 A

i \ o \\

I

I

i

canaliz ind<_Jc. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR)

completările ulterioare

1

1

1

413

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 10

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR

5508

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

I

414

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 2A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5509

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

415

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5510

24-02-

2012

1547,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

416

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOGARILOR Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 3649/24-02-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5511

24-02-

2012

1547,04

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

1 r ulterioare

< V’


I

I

I

417

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR ITALIA

Țeava PVC De=160mm=127ml ;teava pvc De=315mm=205 ml ;Camine colector canalizare=8 buc; Racord la cetateni 160mm=24 buc de la nr 5513 inv la nr înv 5536 ;Guri scurgere =4 buc;Retea canalizare De 160=122 ml

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5512

15<J

2011

90217,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

i

418

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob invrec.Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5513

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

419

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 3

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5514

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

420

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 7

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5515

15-12-

2011

1721,45

L

Pi

Pi

ci

C( u

îgea nr.213/1998, ‘ivind bunurile •oprietate publică, i modificările și nmpletărilc

Iterioare

(bifa421

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALl^jANr. 11

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5516

15L>

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

422

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 13

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5517

15-12-

2011

1721,45

Lbgea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

423

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 9B

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5518

15-12-

2011

2065,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

424

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5519

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998,

Plivind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

425

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret

5520

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bumirile^__ proprietate publi^-,^ cu modific^^^^

l                 //cT’ T7 / / .V1V

...A4

canaliz ini^Ac. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR)

o

completările ulterioare

426

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5521

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

427

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 12A

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5522

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

428

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 12

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5523

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

429

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5524

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

!

I

100


430

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. rrAL<jA Nr. 16

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob înv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5525

15<J

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

431

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5526

15-12-

2011

2065,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

432

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 17B

SA CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5527

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

433

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 16

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5528

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

434

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 22 SA-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret

5529

15-12-

2011

3098,61

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și fL

101
i

I

I

canaliz ind_Jc. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR )

u

completările

1 ulterioare

435

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 5

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5530

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

436

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 9A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5531

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

437

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 2

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5532

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

438

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 19

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5533

15-12-

2011

2065,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

------A

439

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALk_jA Nr. 4A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5534

iKJ

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

440

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 21

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5535

15-12-

2011

1721,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

441

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ITALIANA Nr. 17

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5536

15-12-

2011

1721,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

442

1.8.7

RACORD CANALIZARE-

STR VICTOR BABES

Rețea canalizare PVC De=160mm=132 ml; Colector stradal PVC De=315 mm=165 ml; Cămine colector stradal=7 buc; Racord la cetateni 160mm=22 buc; de la nr inv 5538 la nr inv 5559 ;

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5537

15-12-

2011

75727,47

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

// '

oOO


I

443

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOC1<J VICTOR BABES Nr. 1 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5538

15'0

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

444

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 3 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5539

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cJmpletările ulterioare

445

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 5

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5540

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

446

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 7A CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5541

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

1

447

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 7B CĂMIN - CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret

5542

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^

i                        H'

cu modificările șif/r- *
canaliz ind^Jc. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR )

u

completările ulterioare

448

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 11 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5543

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

449

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 2

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5544

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

450

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 6

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5545

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

451

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 8

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5546

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările

i

ulterioare

—i---------L /

I

I

I

I

I

105
452

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOC1_J VICTOR BABES Nr. 10

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf âdr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5547

1*0

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

453

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 12

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5548

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

454

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 14

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5549

15-12-2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

455

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 16 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5550

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

456

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 20 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret

5551

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/L9^ privind bunuriie(y^ proprietate jDublicaț cu modific^t^și^

0

ol

i
canaliz ind^'c. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR

O

completările ulterioare

1

457

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 4 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5552

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, pnvind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

458

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 18

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5553

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

I

1

459

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 9

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5554

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

460

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTOR VICTOR BABES Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5555

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare      7 <:

i                        .•/A

i                   i/ ' <77

—;---------------r"”’/' /

461

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DOCTO VICTOR BABES Nr. 23

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob înv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5556

15<J

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

462

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 175

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5557

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

463

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 173

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5558

15-12-

2011

1999,98

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

464

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. CALOMFIRESCU Nr. 25

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 23159/15-12-2011 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5559

15-12-

2011

1998,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cit modificările și completările ulterioare

1

108


465

1.8.7

RACORD CANALIZARE-

STR FUNIEI

Țeava PVC De=160mm=64 ml ;teava pvc De=315 mm=146 ml ;Camin colector canalizare =6 buc; Racord la cetateni 160mm de la nr inv 5561 la nr inv 5573 si de la nr 5721 la 5723

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5560

19M

2012

72602,79

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

i

466

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5561

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

467

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 11

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5562

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

468

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 15

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5563

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările     n,

ulterioare/ '   .''

1


469

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNEL^lNr. 17

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5564

19<>

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

470

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 2

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5565

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

471

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 4bis

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5566

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

472

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 6

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5567

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

473

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 8 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret

5568

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările

1______________________ff o,

•a fiXaa/?/'

Ccanaliz ind^ac. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR )

cb ull

i

1

mpletările terioare

474

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 4

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5569

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

475

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 7

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5570

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

476

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 9

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5571

19-04-

2012

2233,05

Le pr pr cu co uit

gea nr.213/1998, ivind bunurile Dprietate publică, modificările și mpletările erioare

477

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 3

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5572

19-04-

2012

1786,44

Le pri pr< cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile )prietate publică, modificările și mpletările erioare

1

faA--. iov.

i

I

478

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GHECLJHE DOJA Nr. 157

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5573

19k_>

2012

1339,83

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

479

1.8.7

RACORD CANALIZARE-

STR MUZELOR

Colector stradal PVC De 315=202 ml;guri scurgere 8 buc Racord la cetateni 160mm=32 buc de la nr inv 5575 la nr inv 5606;camine canalizare=9 buc

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5574

19-04-

2012

93633,57

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cOmpletările ulterioare

480

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 1

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5575

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

481

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5576

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1 "

I I

I

I

I

I I


482

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MU2k_Z)R Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5577

1<^>-

2012

2035,3

llegea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

483

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 7

CAMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5578

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

484

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 15

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5579

19-04-

2012

2035,3

Llegea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

485

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 17

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5580

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

486

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 19

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret

5581

19-04-

2012

2442,36

llegea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public^/ cu modificările

■ , 1                                 ff—/

I

i

i
canaliz md<Jc. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR )

completările ulterioare

487

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5582

19-04-

2012

1628,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

488

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 4

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5583

19-04-

2012

2645,89

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

489

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5584

19-04-

2012

2238,83

Lc Ppr cu co ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările :erioare

490

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 14

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5585

19-04-

2012

2035,3

Ix pr pr cu co ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările :erioare       „4^

v491

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZE_yR Nr. 14

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5586

19<J

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

492

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 18

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5587

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

493

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 20

CĂMIN-sa

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5588

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

494

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 26

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5589

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

495

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 32

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret

5590

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile ; -^ proprietate publică, -c^modific^e/ș^

.....

x.... \ A\

/      t 1 t


canaliz incite. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR)

completările ulterioare

496

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 22

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5591

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

497

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 28

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5592

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

498

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 10

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5593

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

499

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 14

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5594

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

1

completările ulterioare

i

i

—i-------Z

I i

I

I

116500

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZL_JR Nr. 30

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5595

19<J

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

501

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 11

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5596

19-04-2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

502

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 12

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5597

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

503

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 13

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5598

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

504

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 21A CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret

5599

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile^-^ proprietate pubîiea^--cu modificării^ și/țy|

X r »

canaliz incV^c. Cart Ghe Doja cf adr DTI

2091/06.11.2012,credit BCR)

o

completările ulterioare

505

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 9

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5600

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

506

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 34

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5601

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

507

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 21

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5602

19-04-

2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

508

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 24

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5603

19-04-2012

2035,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

'a''W O

i

i

i

i

i

118509

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZK_jRNr. 3

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

510

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUZELOR Nr. 21B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

511

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. CALOMFIRESCU Nr. 4

SA-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7175/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

512

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR FLORARILOR

Rețea canalizare PVC De 160mm=294 Colector stradal pvc De 400 mm=84 ml;Colector stradal De 300 mm=2000 ml;Guri scurgere=12 buc;Camine colector stradal=15 buc Racord la cetateni 160mm=49 buc de la nr inv 5608; la nr inv 5656

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5604


5605


5606


5607


19<J

2012


19-04-


2012


19-04-


2012


19-04-

2012


1628,24


1831,77


2034,06


141198,42


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

I

i____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
513

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLOKLULOR Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5608

19'^

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

514

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 3

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5609

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

515

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 9

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5610

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

516

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5611

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

517

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 17 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext ret

5612

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,;--; cu modificările^-/

/t.      *canaliz inck_Jc. Cart Ghe Doja , cf adr DTI

2091/06.11.2012)

completările ulterioare

518

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 21

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5613

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile

1 1 proprietate publică, cp modificările și completările ulterioare

i

i

519

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 27

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5614

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

520

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 31

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5615

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu! modificările și

i

completările ulterioare

1

i

521

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 39

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec, Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5616

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu! modificările și

i

completările ulterioare            ■

1                                                                J L -p-      ■

* X

522

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORIILOR Nr. 8

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5617

19<J

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

523

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 10

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5618

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

524

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 22

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5619

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

525

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 28

CĂMIN - CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5620

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

526

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 30 FARAINST INTERIOARA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret

5621

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998^ privind bunurile^c^ proprietate puW^/y cu modificării*^; țv

.xțiiaa/j/'

canaliz inL_ac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI

2091/06.11.2012)

completările ulterioare

527

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 32

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5622

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

528

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 40

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5623

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cil modificările și completările ulterioare

529

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 42

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5624

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

530

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 44

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5625

19-04-

2012

2001,72

L^gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

/fe

1

531 1.8.7


532 1.8.7


533 1.8.7


534 1.8.7


535 1.8.7


RACORD


CANALIZARE


RACORD


CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


__

Str. FLORIZILOR Nr. 52

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob înv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 56

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 34

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 14

CĂMIN-sa

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 6

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret


5626


5627


5628


5629


5630


19<J

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


2001,72


2001,72


2001,72


2001,72


2001,72


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cui modificările și completările ulterioare

l

i_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile


proprietate publică, cu! modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publidă^ cu! modificările Ăi aI

canaliz incXac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

completările ulterioare

536

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 18

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5631

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

537

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 48

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5632

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

538

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 7

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5633

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

539

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 33

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5634

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

!

//*, >

540 1.8.7


541 1.8.7


542 1.8.7


543 1.8.7


544 1.8.7


RACORD


CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


RACORD


CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


______s >____________________

Str. FLORIILOR Nr. 54

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 23

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 46

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 37

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. FLORARILOR Nr. 12

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret


5635


5636


5637


5638


5639


1L_>

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


2001,72


2001,72


2001,72


2001,72


2001,72


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

J__________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i


Legea nr.213/1998, plrivind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public^ cu modificările

i_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

i

i

icanaliz in<__Jic. Cart Ghe Doja, cf adr DTI

2091/06.11.2012)

O

completările ulterioare

545

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 26

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5640

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

1

546

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 24

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5641

19-04-2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

547

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 5

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5642

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

I

completările ulterioare

1

548

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 16 A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5643

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările Ulterioare

i                   /s'

i

I

I i i

I i

I

127


I

I

I

i

I549

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORk_iLOR Nr. 38

CĂMIN-sa

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5644

"Î5C

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

i

i

550

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5645

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

551

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 20

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5646

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

552

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 29

CĂMIN - sa

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5647

19-04-2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

553

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 27 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret

5648

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publ^z^ cu modificările^^'

,---m

I

I

i

i ! i


canaliz inL_Jac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI

2091/06.11.2012)

o

completările ulterioare

554

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 13

CĂMIN - sa

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5649

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

555

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANSILVANIEI Nr. 24

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5650

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

1 ¥ completările ulterioare

556

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANSILVANIEI Nr. 26

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5651

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

1

557

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 36

CĂMIN - sa

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5652

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cdmpletările ulterioare

i                                                                                '

!X12

129J-

i

558

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLOKUlLOR Nr. 50

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5653

Us_J-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

1

ulterioare

1

i

i

559

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 4

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5654

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

560

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 37B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5655

19-04-

2012

2001,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile

1

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

561

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FLORARILOR Nr. 15

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7176/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5656

19-04-

2012

2000,69

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare562

1.8.7

RACORD CANALIZARE-

STR DORL-ÂNTI

Țeava PVC De=250 mm=ml ;teava pvc De=300 mm=199ml ;Teava pvc De 200 mm=96 ml Racord la cetateni 160mm= 51buc de la nr înv 5658 la nr inv 5709 ;camine canalizare= 23 buc;Guri scurgere=24 buc(Dorobanti val

Retea=l 16210.43;Tunari=l5328.22 lei;Salva viseu=l5586.82 lei;Costilei=44886.90 lei

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5657

19k_>

2012

192012,37

L

Pi Pi ci c< u

îgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, i modificările și impletările terioare

563

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 9B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din. 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5658

19-04-

2012

2144,03

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

564

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5659

19-04-

2012

2473,88

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

i

i

565

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 15

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI

5660

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificării^ v' completările      a

a—

i

I

I

I

I

I

I
2091/06.1LJ12)

ulterioare

i

l

566

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 23

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5661

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

567

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 25

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5662

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

568

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 27

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5663

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

569

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 29

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5664

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

.---------^5?


570

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DorobL^jNr. 31

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5665

190 2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

571

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 6

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5666

19-04-

2012

2308,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

572

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 8

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5667

19-04-

2012

1649,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

573

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5668

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

574

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 16B

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret

5669

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica^x

// cu modificările/sr

1                          li vcanaliz ind<_Jc. Cart Ghe Doja, cf adr DTI

2091/06.11.2012)

completările ulterioare

575

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 20

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5670

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

576

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 24

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5671

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

577

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 28

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5672

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

578

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 26

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5673

19-04-

2012

2638,8

Legea nr.213/1998, plivind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

—xr

579

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DorobL_JNr. 21

CĂMIN SA '

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5674

19<J

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

580

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5675

19-04-

2012

1649,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i                                  y

completările ulterioare

581

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5676

19-04-

2012

1814,18

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

582

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 17

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5677

19-04-

2012

1814,18

L^gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

583

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 21

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext ret

5678

19-04-

2012

1814,18

Lkgea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicăjf cu modificările^fr '


i

I

I

Z X.

canaliz inL__Jic. Cart Ghe Doja, cf adr DTI

2091/06.11.2012)

1

completările ulterioare

i

i

584

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 13

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5679

19-04-

2012

2144,03

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

585

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 19

CĂMIN HAZNA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5680

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-586

1.8.7

INVESTIȚIE PMP

Str. Dorobanți Nr. 16

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5681

19-04-2012

2144,03

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

i

587

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5682

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

---:-------------------//\ T

\\

I

I

I

i

I


588

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobk^JNr. 15

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5683

19<J

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

589

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 4

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5684

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

590

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 43

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5685

19-04-

2012

989,55

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

591

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GRĂDINARI Nr. 9

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5686

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

592

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GRĂDINARI Nr. 11

CĂMIN HAZNA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret

5687

19-04-

2012

1979,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publjca>,

i                     /r' >

cu modificăril&'Șij7' /

1                                                (r

-

1

I

i

canaliz inci^^C. Cart Ghe Doja, cf adr DTI

2091/06.11.2012)

i

j

completările ulterioare

1

i

593

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALVA VISEU Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5688

19-04-

2012

2642,15

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

594

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALVA VISEU Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5689

19-04-

2012

2882,34

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

595

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALVA VISEU Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5690

19-04-

2012

2882,34

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

596

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALVA VISEU Nr. 7

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5691

19-04-

2012

2161,76

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1                            /y

'-i- xx

597

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALVkJlSEU Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5692

19<J

2012

2882,34

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

598

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. Dorobanți Nr. 20

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5693

19-04-

2012

2882,34

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

599

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 23

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5694

19-04-

2012

1617,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

600

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 25

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5695

19-04-

2012

1502,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

601

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 28

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret

5696

19-04-

2012

1386,78

Legea nr.213/1998, pricind bunurile proprietate publică,-? cu modificărilor?..canaliz ini^_,âc. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

O

completările ulterioare

602

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5697

19-04-

2012

1502,35

Legea nr.213/1998, plivind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

603

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 32

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5698

19-04-

2012

1502,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

604

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 34

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5699

19-04-

2012

1617,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

605

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNARI Nr. 36

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5700

19-04-

2012

1502,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare     Zo?

-----//W606

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TUNĂ^JSTr. 38

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5701

19-0

2012

1617,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

607

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COȘTILEI Nr. IA

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5702

19-04-2012

2041,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

608

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COȘTILEI Nr. 1

CĂMIN - CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5703

19-04-

2012

2041,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

609

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COȘTILEI Nr. 2

CĂMIN-HAZNA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja , cf adr DTI 2091/06.11.2012)

5704

19-04-

2012

2041,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

610

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. COȘTILEI Nr. 3

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret

5705

19-04-

2012

2041,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile^^^ proprietate pu^IÎGăf cu modificările £i /

1                       tp~'-?■ f

141

|

i
611 1.8.7


612 1.8.7


613 1.8.7


614 1.8.6


RACORD CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


RACORD CANALIZARE


BRANȘAMENT


APA


__ canaliz inck_Jc. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. COȘTILEI Nr. 4

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. COȘTILEI Nr. 5

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. COȘTILEI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7177/19-04-2012 (Ob inv rec ,Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja, cf adr DTI 2091/06.11.2012)


Str. STANJENEILOR Nr. 35

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm (Ștrandului leg in str Stanjenei

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5651/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)


5706


5707


5708


570919-04-

2012


19-04-

2012


19-04-

2012


09-10-

2012


2041,64


2041,64


2039,94


1635,23


completările ulterioare

l

i________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

I________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

|

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i615

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. TRENOjINr. 2C

ȚEAVA PEID 100

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5653/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5710

09<J

2012

1504,54

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

616

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. CRASMARITELOR Nr. 33

ȚEAVA PEID 100

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5649/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5711

09-10-

2012

2204,73

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

617

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ALUNILOR Nr. IA

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5648/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5712

09-10-

2012

1635,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

l

i

618

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ALUNILOR Nr. 11

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5648/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5713

09-10-

2012

1635,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

619

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ALUNILOR Nr. 24 ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5648/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5714

09-10-

2012

1758,17

Legea nr.213/1998, privind bunurilcz^ț proprietate pu^itcjî, cu modificărilp-și |

d \ /     1RASP 576L-.<5.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

completările ulterioare

620

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ALUNILOR Nr. 6

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5648/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5715

09-10-

2012

1758,17

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

621

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ALUNILOR Nr. 9

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5648/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5716

09-10-

2012

1715,81

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

622

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ALUNILOR Nr. 17

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm;Stejarului(legat.in Alunilor)

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5648/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5717

09-10-

2012

1635,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

i

623

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. CRÂNGULUI Nr. 100

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5650/09-10-2012 (Ob inv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5718

09-10-

2012

1635,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare    /yy

/r'Y

l                    /fa f

1                         Xi / <<

A

__________o

624

1.8.6

BRANȘAMENT

APA

Str. LUCEk^EINr.4

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 5647/09-10-2012 (Ob înv rec cf adr

RASP 5766/15.10.2012 Extin.brans. apa Bereasca,Rafov ,inreg Prim 18336/22.10.2012)

5719

09^

2012

1848,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

625

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 5

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5721

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

626

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. FUNDENI Nr. 2B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR )

5722

19-04-

2012

1786,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

627

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.Fundeni nr.2A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 30-11-2012

PV 7178/19-04-2012 (Ob inv rec Ext. ret canaliz inel. rac. Cart Ghe Doja cf adr DTI 2091/06.11.2012,credit BCR)

5723

19-04-

2012

1786,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


628

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STRMOLk-AjLUI

TUB PVC SN 4 DN 160mm=68.5 ml ;TUB PVC pvc SN 4 DN 200=45 ml ;Tub pvc SN 4 DN 250=75 ml;Camine vizitare canalizare=3 buc Racord la cetateni 160mm=24 buc de la nr inv 5724; la nr inv 5747;guri scurgere=9 buc;camine menaj ere=24 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reabilitare stri inel canaliz Cart Bereasca)

5720

15k_>

2012

49802,14

D

pr

Pi

CL

CC ul

igea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, i modificările și mpletările terioare

629

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 3 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5724

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

630

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 17 INVESTIȚIE PMP NC 80.1 din 31-12-2012 PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5725

15-10-

2012

918,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

631

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 17 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5726

28-12-

2012

2664,67

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

1                    y/o

ulterioare      /bS

1     M

1                                              II țri r
i


632

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLlU-ZJLUI Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5727

2012

1378,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

633

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 12

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5728

15-10-

2012

1470,16

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

634

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 16

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5729

15-10-

2012

2021,47

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

635

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 4 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5730

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

636

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 13 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5731

15-10-

2012

2572,78

Legea nr.213/1998, plivind bunurile proprietate publică,^ cu modificăril^șfy

ii

iDT/SI 22^=0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

637

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 6A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5732

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

638

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 10A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5733

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile prpprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

639

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 8A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5734

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

640

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 13 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5735

15-10-

2012

2205,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i                 //<**&/

-----i------------------fL.'VI l

{ o\

i I I

I

i

I

I

I

I

I

I

i

i

148I

I

I

I

641

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 10B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5736

15-W

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

642

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 12A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5737

15-10-

2012

1470,16

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

643

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5738

15-10-

2012

1378,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

644

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5739

15-10-

2012

1562,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

645

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 9A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5740

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate pubgc^ cu modificăpe^i

—i----------i'V"

--:11A \

DT/SI 225k_J). 11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

completările ulterioare

646

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 14 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5741

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

647

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 15 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5742

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

1

648

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 7

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5743

15-10-

2012

2205,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

649

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 8B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5744

15-10-

2012

1286,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

!650

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIL-JJLUI Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

651

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MOLIFTULUI Nr. 6B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

652

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 5B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17901/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5745

15<J

2012

1378,28

Le

Pr pr cu co ull

gea nr.213/1998, vind bunurile Dprietate publică, modificările și mpletările ierioare

5746

15-10-

2012

1286,39

Le

pr pr cu co ull

gea nr.213/1998, ivind bunurile jprietate publică, modificările și mpletările :erioare

5747

15-10-

2012

367,04

Le pr Pi cu co ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile

Dprietatc publică, modificările și mpletările :erioare

o.

653

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR PELlk_zLUI

Tub pvc SN 4 DN 400=139 ml ;Tub pvc SN 4 DN 315 =176.5 ml ;Tub pvc SN 4 DN 250=126.5ml;Tub pvc SN 4 DN 200=40 ml ;Tub pvc SN 4 DN 160=42.7 ml ;Racord la cetateni 160mm=buc de la nr inv 5749 la nr 5793inv jcamine vizitare canalizare=14 buc;Guri de scurgere=29 buc;Camine menajere =44 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

654

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LAMAITEI Nr. 16

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

655

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LAMAITEI Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

656

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LAMAITEI Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5748

15<J

2012

203001,32

Lt

Pi pr cu

CC ul

:gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările și mpletările terioare

5749

15-10-

2010

1287,09

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5750

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

5751

15-10-

2012

1491,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publk$^ cu modificările^^ completările

!Uo

u

ulterioare

657

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 1 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5752

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

658

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LAMAITEI Nr. 21

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5753

15-10-

2012

1511,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

659

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5754

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

1

completările ulterioare

660

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 1 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5755

15-10-

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

661

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GARCOfeLOR Nr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5756

15<J

2012

1450,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

662

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 3

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5757

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

663

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 4A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5758

15-10-

2012

1491,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

664

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 7A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5759

15-10-

2012

1511,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

665

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 6B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5760

15-10-

2012

1327,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șLt

i

i

I

i

i

i i

DT/SI 225L.J.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

coinpletările ulterioare

666

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5761

15-10-

2012

1491,39

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

667

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 9 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5762

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

668

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5763

15-10-

2012

1450,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

669

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5764

15-10-

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i

completările ulterioare

1

1                    st*

----------------------------!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unt    —

I

155


i

i

i

i


670

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELE<_JUI Nr. 12

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5765

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

671

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 13B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5766

15-10-

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

i                                y

completările ulterioare

672

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 13A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5767

15-10-

2012

1430,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

673

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PĂDURII Nr. 34

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5768

15-10-

2012

1532,25

L( pr

Pi

ci

CC

ul

igea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările și impletările terioare

674

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PĂDURII Nr. 31

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5769

15-10-

2012

1430,1

L

Pi Pi CI

sgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate pubp.cș>^ î modificărife^-;

------          1 s


DT/SI 225k_J. 11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

675

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 14 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5770

15-10-

2012

1532,25

Lt pr pr cu

CC

ul

igea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletărilc ierioare

676

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 15A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5771

15-10-

2012

1450,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

677

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 15 .

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5772

15-10-

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

678

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 16 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5773

15-10-

2012

1532,25

L<

Pt pr cu

CC ul

^gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările și mpletările terioare

--

157
679

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.PELlN^/UINr. 17

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob înv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5774

15<J

2012

1450,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

680

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5775

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

681

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 19 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5776

15-10-

2012

1491,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

682

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 20

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5777

15-10-

2012

1491,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

683

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 21 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5778

15-10-

2012

1552,68

Legea nr.213/1998, pnvind bunurile^5" proprietate prwfe-cu modificăt^fcȘY^-,-:

------ra

«gșiA 'A»DT/SI 225k_d.ll.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

I

i

684

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 22

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5779

15-10-2012

1511,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

685

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 23

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5780

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

686

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 24

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5781

15-10-

2012

1450,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

687

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 25 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5782

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1 //^

159688

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELEvJUI Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5783

15<J

2012

1491,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

689

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 27

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5784

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

690

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 28

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5785

15-10-

2012

1491,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

691

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 29

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5786

15-10-

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

692

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5787

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/199Ș^ privind bunuri^-* proprietate publică,, cu modificăpl^

jG/lf

\ țg/u ) UI

DT/SI 225<_^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

completările ulterioare

693

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 31 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5788

15-10-

2012

1511,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

694

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 33

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5789

15-10-

2012

1532,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

695

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 33

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5790

15-10-

2012

1634,4

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

696

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 34

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5791

15-10-

2012

1470,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

697

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELII\_2UI Nr. 35

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

698

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PELINULUI Nr. 6

CĂMIN SA

PV 17895/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

699

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR NARCISELOR

Tub pvc SN 4 DN 315=14.6 ml ;Tub pvc SN 4 DN 400=197.6 ml ;Tub pvc SN 4 DN 500=24 ml;cAMINE VIZITARE CANALIZARE=7 buc;Guri scurgetre=12 buc;Camine menajere=32 buc;Racord la cetateni 160mm=32 buc de la nr inv 5795 la nr inv 5826;

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

700

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 2 BIS

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5792

15<J-

2012

1838,7

Legea nr.213/1998, pnvind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5793

15-10-

2012

1469,89

L

Pi

Pi

ci CC ul

îgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, l modificările și impletărilc terioare

5794

15-10-

2012

180816,91

L

Pi

Pi ci

CC

ul

jgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, i modificările și tmpletările terioare

5795

15-10-

2012

743,49

L

Pi

P]

ci

C(

u

egea nr.213/1998, ■ivind bunurile ■oprietate publică, 1 modificările și impletările /Cp terioare

_701

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NAR(k_jLOR Nr. 2A

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5796

15<J

2012

743,49

Le pr pr cu co ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările :erioare

702

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 2B

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5797

15-10-

2012

743,49

Le pr pr cu co uli

;gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările :erioare

703

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 2 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5798

15-10-

2012

743,49

Le

Pr pr cu co ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările erioare

704

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 4 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5799

15-10-2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

705

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 6 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5800

15-10-

2012

702,19

Lc

Pr pr cu

:gea nr.213/1998y ivind bunurile //± Dprietate publică^ ljt~ xj modificările șa--------~----w y
DT/SI 225^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

completările ulterioare

706

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 8 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5801

15-10-

2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

707

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 10 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5802

15-10-

2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

708

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 12 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5803

15-10-

2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

709

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5804

15-10-

2012

867,41

L

P’ ci

C(

u

îgea nr.213/1998, ivind bunurile ■oprietate publică, i modificările și mipletărilc terioare

164710

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARG^ELOR Nr. 16

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5805

15<J

2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

711

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 18

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5806

15-10-

2012

702,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

712

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 20 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5807

15-10-

2012

702,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

I

i

713

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 22

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5808

15-10-

2012

702,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

714

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 24

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5809

15-10-

2012

660,88

Legea nr.213/1998^ plivind bunutjl^r, proprietat^publica, cu modif^ățiJL^șL^

ȘA
DT/SI 225x^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

715

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5810

15-10-

2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

716

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 28 CĂMIN-CĂMIN NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5811

15-10-

2012

867,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

717

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 30 CĂMIN-CĂMIN NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5812

15-10-

2012

702,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

718

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 32 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5813

15-10-

2012

743,49

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

//& \

-

F--------7^-----<-719

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NAR'tzcSELOR Nr. 34 CĂMIN-CĂMIN NC 80.1 din 31-12-2012 PV 17896/15-10-2012 (Ob înv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5814

2012

660,88

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

u

terioare

720

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 27

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5815

15-10-

2012

495,66

L

P

P]

ci

C( u

egea nr.213/1998, ivind bunurile •oprietate publică, î modificările și impletările terioare

721

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 25 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5816

15-10-

2012

495,66

L

P

P

CI

o

u

egea nr.213/1998, ivind bunurile roprietate publică, i modificările și jmpletările terioare

722

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 25A

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5817

15-10-

2012

495,66

L

P

P

C'

CI

u

egea nr.213/1998, rivind bunurile roprietate publică, i modificările și jmpletările terioare

723

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 23 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5818

15-10-

2012

536,97

L

P P

CI

1

egea nr.213/1998, rivind bunurile^^ roprietate j modificările?șț.-'

5%

167DT/SI 225<_^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

724

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 21 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca

5819

15-10-

2012

495,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

725

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 17 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5820

15-10-

2012

495,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

726

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 15

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5821

15-10-

2012

495,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

727

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 13 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5822

15-10-

2012

495,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

----;------------fa ‘J7-----77

I

728

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARL^ELOR Nr. 11

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5823

2012

495,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

729

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5824

15-10-

2012

536,97

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

730

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5825

15-10-

2012

495,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

731

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. NARCISELOR Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17896/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5826

15-10-

2012

453,79

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

732

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR SALINILOR

Tub pvc SN 4 DN 250=80 ml ;Tub pvc SN 4 DN 200=41.9 ml ;Tub pvc SN 4 DN 160=60.3 ml; Racord la cetateni 160mm=14 buc de la nr inv 5828 la nr înv 5842 ;camine vizitare canalizare=5 buc;Guri scurgere=10 buc;Camine menajere=13 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5827

2012

59253,73

Lf

Pr pi

CL

CC

ul

■gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, | modificările și mpletările terioare

733

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 20 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca

5828

15-10-

2012

1303,51

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

734

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 1 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5829

15-10-

2012

1504,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

735

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5830

15-10-

2012

1403,78

L

Pi

Pi

ci

C(

ui

sgea nr.213/1998, ivind bunurile ■oprietate publică, i modificările și )mpletările terioare

736

1.8.7

REȚEA APA STR NARCISELOR

TEAVAVzHD DN 50 mm

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 18693/29-10-2012 (Ob înv rec cf adr DT/SI 2401/10.12.2012 Extindere rețea apa Cart.Bereasca,str NARCISELOR)

5831

i^'0-

2012

5830,79

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

737

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 16

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5832

15-10-

2012

1303,51

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

738

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5833

15-10-

2012

1604,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

739

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5834

15-10-

2012

1403,78

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, tu modificările și completările ulterioare

740

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 14 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5835

15-10-

2012

1403,78

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate pu|jsg$2 cu modifică£0^și^„

Hr-i/ f

DT/SI22511.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

co ul

mpletările

:erioare

741

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 12 CĂMIN- FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5836

15-10-

2012

1905,13

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

742

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 10A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5837

15-10-

2012

1504,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

743

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5838

15-10-

2012

1504,05

Le pr pi ci

CC ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

744

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5839

15-10-

2012

1504,05

Lt pr Pi ci

CC ul

jgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

X C' J Xh.

I

745

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.SALd<_JlLOR Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5840

15<J

2012

1403,78

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

746

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SALCÂMILOR Nr. 2A

CĂMIN SA

NCi 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5841

15-10-

2012

1504,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

.   .747

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.; LUMINIȘULUI Nr. 3 CĂMIN SA

NC'80.1 din 31-12-2012

PV17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5842

15-10-

2012

1403,72

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

748

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR BRADULUI

Tub pvc SN 4 DN 160=75 ml ;Tub pvc SN 4 DN 200=40 ml ;Tub pvc SN 4 DN 250=82 ml;Racord la cetateni 160mm=25 buc de la nr inv 5844 la nr 5868 inv ;camine vizitare canalizare= 5 buc;Guri scurgere=10 buc;Camine menajere=24 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV: 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5843

15-10-

2012

60799,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

i

i

i

i

i

i

i

1

—i---------

173

i


749

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRAL_2UI Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5844

15'^J

2012

1484,21

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

750

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 7 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5845

15-10-

2012

1484,21

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

751

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 3

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5846

15-10-

2012

1484,21

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

752

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 11

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17898/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5847

15-10-

2012

1696,24

Legea nr.213/1998, Pnvind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

753

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 2

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5848

15-10-

2012

1484,21

Legea nr.213/1998, privind bunurile^,, proprietat^p^^ffăr cu modifimjl^și
DT/SI22\_zb.l 1.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

754

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 4

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5849

15-10-

2012

1484,21

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

755

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5850

15-10-

2012

1696,24

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

756

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 16

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5851

15-10-

2012

1590,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

757

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5852

15-10-

2012

1590,23

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

!

175

I

l

I

I

i

758

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRAL^JUINr. 20

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5853

15<J

2012

1484,21

Le pr: pr< cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile )prietate publică, modificările și mpletările erioare

759

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 22

CĂMIN-FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5854

15-10-

2012

1484,21

Le pr pn cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile )prietate publică, modificările și mpletările erioare

760

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 8 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5855

15-10-

2012

1590,23

Le pr pr cu co uli

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și mpletările erioare

761

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 15

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5856

15-10-

2012

1484,21

Le pr pr cu co uli

gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările erioare

762

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 19 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5857

15-10-

2012

1484,21

Legea nr.213/1998,

i

privind bunuril^^; proprietate pilbl-ieă;'" cu modificăpîj^ș^^

—%

DT/SI 2251^^.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

completările ulterioare

763

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 5 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5858

15-10-

2012

1484,21

Legea nr.213/1998, pricind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

764

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5859

15-10-

2012

1590,23

Legea nr.213/1998, pricind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

765

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 14B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5860

15-10-

2012

1696,24

Legea nr.213/1998, pricind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

766

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5861

15-10-

2012

1696,24

Legea nr.213/1998, pricind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

■X i.Ș


767

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRAIj^_>UI Nr. 4A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5862

15<J

2012

1696,24

Le pri pr( cu co uit

geanr.213/1998, vind bunurile >prietate publică, modificările și npletările erioare

768

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 5 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5863

15-10-

2012

1590,23

Le pri pn cu co: uit

geanr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și npletările erioare

769

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 14A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5864

15-10-

2012

1696,24

Le pri pn cu co uit

geanr.213/1998, vind bunurile >prietate publică, modificările și npletările erioare

770

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 12 CĂMIN-CĂMIN NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5865

15-10-

2012

1696,24

Le pri pr( cu co uit

geanr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și mpletările erioare

771

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 3A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5866

15-10-

2012

1484,21

Le pri pr< cu

gea nr.213/1998, vind bunurile Dprietate publică^ modificările

178

U“Ol
DT/SI 225^^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

completările

ull

erioare

772

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 17

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5867

15-10-

2012

1696,24

Le pr pr cu co ull

gea nr.213/1998, ivind bunurile ?prietate publică, modificările și mpletările :erioare

773

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LUMINIȘULUI Nr. 5

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17899/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5868

15-10-

2012

1482,95

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

774

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR GAROAFELOR

Tub pvc SN 4 DN 315=172 ml ;Racord la cetateni 160mm=20 buc de la nr inv 5870 la nr inv5889 jcamine vizitare canalizare=6 buc;Guri scurgere=9 buc;Camine menajere=19 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5869

15-10-

2012

65022,83

L( pr pr

CC

CC ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

775

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PĂDURII Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5870

15-10-

2012

1523,52

Le

Pi pr CL

CC

gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și^ mpletările

------—

'x O %

’x


u

ulterioare

776

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 17 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5871

15-10-

2012

1713,96

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

777

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 15 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5872

15-10-

2012

1428,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

778

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 13A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5873

15-10-

2012

1523,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

779

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 13B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5874

15-10-

2012

1523,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

780

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GARG^yELOR Nr. 11

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5875

15<J

2012

1713,96

Le pri prt cu co: uit

geanr.213/1998, vind bunurile iprietate publică, modificările și npletările erioare

781

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 9A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5876

15-10-

2012

1523,52

Le pri pr< cu co: uit

gea nr.213/1998, vind bunurile >prietate publică, modificările și npletările erioare

782

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 9 CĂMIN-FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5877

15-10-

2012

1523,52

Le pri pre cu co: uit

geanr.213/1998, vind bunurile )prietate publică, modificările și npletările erioare

783

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 7 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5878

15-10-

2012

1523,52

Le pri pn cu co: uit

gea nr.213/1998, vind bunurile iprietatc publică, modificările și npletările erioare

784

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 5A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5879

15-10-

2012

1428,3

Le pri prt cu

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate pubWfe/ modificărilotșH/ / --------—"Ot-Vr li 1          1/DT/SI22511.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

completările ulterioare

785

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 5 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5880

15-10-

2012

1523,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

786

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 3 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5881

15-10-

2012

1523,52

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

787

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 4 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5882

15-10-

2012

1237,86

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

788

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 6 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5883

15-10-

2012

1142,64

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

_________fcă/L

11^. > /

*      X

: i.                                '
789

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GARC!<_>ELOR Nr. 8A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5884

15<J

2012

1142,64

Le pri pr( cu co uit

geanr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și npletările erioare

790

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 8B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5885

15-10-

2012

1333,08

Le pri pn cu co uit

geanr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și npletările erioare

791

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 8

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5886

15-10-

2012

1428,3

Le pr pr< cu co uit

geanr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și npletările erioare

792

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5887

15-10-2012

1237,86

Le pr: pr< cu co ull

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și mpletările erioare

793

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 10B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5888

15-10-

2012

1237,86

pr:

pri

cu

gea nr.213/1998, vind bunurile^^ jprietate publica" modificările' și^

II
DT/SI 225^i).l 1.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

794

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. GAROAFELOR Nr. 12

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17900/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

795

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR MUSCATELOR

Tub pvc SN 4 DN 315=43 ml ;Tub pvc SN

4 DN 250=12 ml ;Tub pvc SN 4 DN200=81.3 ml;Racord la cetateni 160mm=46 buc de la nr inv 5891 la nr inv 5936 ;camine vizitare canalizare=6 buc;Guri scurgere=ll buc;Camine menajere=45 buc NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

796

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 7

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

797

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 9 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si

u

co ul

mpletările

ierioare

5889

15-10-

2012

1008,99

Le pr pr cu co ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările :erioare

5890

15-10-

2012

71621,22

Le pr Pr cu co ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile □prietate publică, modificările și mpletările ierioare

5891

15-10-

2012

1592,88

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5892

15-10-

2012

1692,44

Le

Pi pr ci

CC

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările mpletările

EȘ1

reab.str W^ânalizarc Cart Bereasca)

u

ulterioare

798

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 5

CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5893

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

799

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 3 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5894

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cJmpletările ulterioare

800

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 1

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5895

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

801

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.PADURHNr.27

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5896

15-10-

2012

1791,99

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

802

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 2

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5897

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

803

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5898

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

804

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 4A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5899

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

i

1

805

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 6

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5900

15-10-

2012

1095,11

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

806

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 8

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5901

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,^ cuimodificărilc-și ...

DT/SI        11.2012 Modernizare si

reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

co uit

npletările erioare

807

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 10

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5902

15-10-

2012

1095,11

Le pri prt cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile )prietate publică, modificările și npletările erioare

808

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 12 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5903

15-10-

2012

1095,11

Le pri pr< cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile )prietate publică, modificările și npletările erioare

809

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 14

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5904

15-10-

2012

1095,11

Le pri prt cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și npletările erioare

810

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 16

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5905

15-10-

2012

796,44

Le pri pr( cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și npletările erioare

//*O A.

"" «da\


811

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSL_TELOR Nr. 18

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5906

15s_7-

2012

1194,66

L(

Pi

Pi

CL

CC

ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările și mpletările terioare

812

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 20 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5907

15-10-

2012

1194,66

D pi pi CI

CC ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările și impletările terioare

813

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 22 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5908

15-10-

2012

1194,66

L<

Pi

Pi

CI

C(

:gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, i modificările și ►mpletările terioare

814

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 11 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5909

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, plivind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

815

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 24 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5910

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, pnvind bunurile^C proprietate public^/'

1                                         i

cu modificării^?

188

\\                             7

W'ViX   -----7 ■<>DT/SI 225V.J). 11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

816

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

817

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

818

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 15

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

819

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 17

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

co

ul

mpletările

:erioare

5911

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și cJmpletările ulterioare

5912

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și ccjmpletările ulterioare

5913

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

5914

15-10-

2012

1692,44

Lt

Pr pr ci CC ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările        ,...

terioare


820

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSO'ELOR Nr. 28

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5915

15<J

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

821

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 19 CĂMIN-FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5916

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

822

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 21

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5917

15-10-

2012

1791,99

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

823

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5918

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

824

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 32 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5919

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publicaSt? cu modificările si- o/

M—  IH-

Ir

DT/SI 225<^J0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

O

completările

ul

.erioare

825

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 23

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5920

15-10-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

826

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 25

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5921

15-10-

2012

1692,44

Le prj pr< cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și nplctările erioare

827

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 34 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5922

15-10-

2012

1294,22

Le pri pr( cu co uit

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și mpletările erioare

828

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 36 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5923

15-10-

2012

1294,22

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

''


829

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSO'ELOR Nr. 27

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5924

1^-

2012

1692,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

830

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 38

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5925

15-10-

2012

1095,11

L(

Pi

Pi ci

CC

ul

îgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și impletările terioare

831

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 40

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5926

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

832

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 31 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5927

15-10-

2012

1592,88

L(

pi

Pi

CL

CC ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

833

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 29 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5928

15-10-

2012

1592,88

Legea nr.213/1998, privind bunuril^g^ proprietate p^Hca;^ cu modificările,, și ’

1                                   II
DT/SI225O-11-2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

completările

ulterioare

834

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 42 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5929

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

835

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 33B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5930

15-10-

2012

1592,88

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

. 836

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 44 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5931

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

837

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 35

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5932

15-10-

2012

1791,99

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

fa

-838

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCVJELOR Nr. 46

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5933

15<J

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

839

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 37

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5934

15-10-

2012

1493,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

840

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 48

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5935

15-10-

2012

1194,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

841

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 39

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17897/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca

5936

15-10-

2012

1410,8

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

842

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR TRANDAFIRULUI

Tub pvc SN 4 DN400=16 ml ;Tub pvc SN 4 DN 500=25 ml ;Racord la cetateni 160mm=66 buc de la nr inv5938 la nr inv 6003 ;camine vizitare canalizare=22 buc;Guri scurgere=22 buc,total lungime rețea guri scurgere=151.5 ml;camine menajere=65 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

843

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 41 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob.inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

844

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 43

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

845

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 45 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5937

24<J

2013

315364,3

Le pri pri cu co ull

gea nr.213/1998, vind bunurile jprietate publică, modificările și mpletările erioare

5938

15-10-

2012

2106,39

Le pri pri cu co ull

gea nr.213/1998, vind bunurile >prietate publică, modificările și mpletările erioare

5939

15-10-

2012

1782,33

Le pr P* cu co ull

gea nr.213/1998, vind bunurile rprietate publică, modificările și mpletările erioare

5940

15-10-

2012

1782,33

Le pr pr cu co ul

gea nr.213/1998, vind bunurile 3prietatc publică, modificările și mpletările^'ir';'7’' ierioareXX -

-

A <• • •

■ \ xS.

...XV..- -

vA "~A/ > /

846

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANUzFIRILOR Nr. 47A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5941

15<J

2012

2592,48

Le'gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

847

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 47

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5942

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

848

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 49 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5943

15-10-

2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

849

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 51

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5944

15-10-

2012

1782,33

L^gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

850

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 53 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5945

15-10-

2012

1782,33

L^gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate public^ cu modificările.»?iy fr
DT/SI 225L_J>. 11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

O-

completările ulterioare

851

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 55 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5946

15-10-

2012

2187,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

852

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 57 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5947

15-10-

2012

2349,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

853

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 59 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5948

15-10-

2012

2916,54

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

854

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 61

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5949

15-10-

2012

1863,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

\


855

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRAOAFIRILOR Nr. 61A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5950

2012

2106,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

856

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 63 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5951

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

Ulterioare

857

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 65 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5952

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

Jilterioare

858

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 67A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5953

15-10-2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

859

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 67 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5954

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile .^-proprietate/piibiică<^

i                 //'o

cu modifi^îwile.ș.i

A o

DT/SI 225^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

860

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 69A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob înv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5955

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

861

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 69 CĂMIN FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5956

15-10-

2012

2025,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

862

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 71

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5957

15-10-

2012

1863,35

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

863

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 71 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5958

15-10-

2012

2349,44

Lbgea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

__i____________X.864

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 71A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5959

15kJ

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

865

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 73

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5960

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

866

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 75 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5961

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

867

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 75A CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5962

15-10-

2012

1701,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

868

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 77 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5963

15-10-

2012

2187,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile^ proprietate puhfi^a^ cu modific^'U^șA-^ 1 ?Ef I

-A. 4» A

JZXoA

\ 'F*' rt

/

DT/SI 22^/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

(

i

Completările ilterioare

869

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 77A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5964

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

870

1.8.7

RACORD CANAT,TZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 79 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5965

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

871

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 79A CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5966

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

872

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 81

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5967

15-10-

2012

1701,32

1

I

I

<

i

^egea nr.213/1998, jrivind bunurile jroprietate publică, ju modificările și completările îlterioare


873

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 83 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5968

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

874

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 85 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5969

15-10-

2012

2430,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

875

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 82

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5970

15-10-

2012

2754,51

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

876

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 80 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5971

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările u.terioare

877

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 78 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5972

15-10-

2012

1782,33

Degea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică© cu modificările^șit/^

o\'DT/SI 22/^/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

878

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 76 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5973

15-10-

2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

879

1.8.7

RACORD CANALIZARE

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5974

15-10-

2012

2106,39

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

880

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 68 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5975

15-10-

2012

2430,45

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

881

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 70 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5976

15-10-

2012

1620,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

882

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 66 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5977

15<J

2012

1701,32

L<

P

Pi

ci

CC

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, l modificările și mpletările terioare

883

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 64A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5978

15-10-

2012

2268,42

L

Pi

Pi

ci CC ul

îgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările; și mpletările terioare

884

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 64

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5979

15-10-

2012

1782,33

Le pr pr CV CC ul

igea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările, și mpletările terioare

885

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 62A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5980

15-10-

2012

2106,39

Le

Pr pr ci

CC ul

sgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările^ și mpletările terioare

886

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 62 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5981

15-10-

2012

1782,33

Le

Pr pr

CV

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică,v . modificările și

DT/SI 225^0.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

887

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 60 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5982

15-10-

2012

2592,48

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

888

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 58A CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5983

15-10-

2012

1620,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

889

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 58B

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5984

15-10-

2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

890

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 56 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5985

15-10-

2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

891

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 52A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob înv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5986

15<J

2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

892

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 52 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5987

15-10-

2012

1620,3

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

893

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 50A CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5988

15-10-

2012

2268,42

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

894

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 50 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5989

15-10-

2012

1701,32

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

895

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PĂDURII Nr. 23

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5990

15-10-

2012

2349,44

Legea nr.213/1998, privind bunurilf^^ proprietate pubnea^ cu modific

1 f             i XL-7

fyy-AXș-?. 7 1     l           1

DT/SI 225l^J.l 1.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

CC

ul

mpletările terioare

896

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PĂDURII Nr. 26

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5991

15-10-

2012

1701,32

Lt

Pi pi cu

CC

ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, ' modificările și mpletările terioare

897

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 48A CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5992

15-10-

2012

2268,42

L(

pr

Pi

ci

CC

ul

:gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, . modificările și mpletările terioare

898

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 48 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5993

15-10-

2012

2025,38

L(

Pi pi CI

CC ul

jgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, l modificările și mpletările terioare

899

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 46A CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5994

15-10-

2012

1701,32

L(

P‘

CI

CC ul

jgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, i modificările și )mpletările^-;--'' terioare z j     .

900

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 46

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5995

15kJ

2012

2187,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

901

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 44A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5996

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

902

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 44

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5997

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

903

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 42 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

5998

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

904

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 40 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

5999

15-10-

2012

2349,44

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările

___

l ’-mi

)

/.             v:.DT/SI 225U_J). 11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca

completările ulterioare

905

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 38A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6000

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile pioprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

906

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 38 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6001

15-10-

2012

1782,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

907

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 36 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6002

15-10-

2012

1944,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

908

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. TRANDAFIRILOR Nr. 34

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17903/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6003

15-10-

2012

2751,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

909

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

DRUMUL<_,RII SUD

Tub pvc SN 4 DN 400=132 ml ;Tub pvc SN 4 DN 315= 203 ml ;Tub pvc SN 4 DN 250=91 ml;Tub pvc SN 4 DN 200=185 ml;

Tub pvc SN 4 DN 160=54 ml; Racord la cetateni 160mm=48 buc de la nr inv 6005 la nr inv.6052; cămine canalizare=49 buc; GURI SCURGERE=49 BUC;CAMINE MENAJERE=46 BUC

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

910

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 80-82 CAMIN-FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

911

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 13

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

912

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 12

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6004


6005


6006


6007


150

2012


15-10-

2012


15-10-

2012


15-10-

2012


253059,22


1780,38


1186,92


1582,56


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publka,.-cu modificările^ completării
ulterioare

i

i

913

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 78 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6008

15-10-

2012

1780,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

914

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 42A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6009

15-10-

2012

1285,83

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

915

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 78A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6010

15-10-

2012

1582,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

i

916

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. CAPSUNELOR Nr. 51 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6011

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1


211


917

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUNUZ SERII Nr. 58

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6012

15-W 2012

1780,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

918

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 20 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6013

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

919

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 18 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6014

15-10-

2012

1681,47

Le

Pi Pi ct CC ul

tgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

920

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 5 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6015

15-10-

2012

1483,65

Le

Pr Pi CL CC ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

921

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 21A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

6016

15-10-

2012

1582,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică;^ cu modific^rife'^r^"'DT/SI225L_-j.l 1.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

completările ulterioare

922

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 47

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6017

25-01-

2013

1285,83

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

923

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 46 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6018

15-10-

2012

1186,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

924

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 41

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6019

15-10-

2012

1186,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

925

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 34 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6020

15-10-

2012

1780,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


926

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUI^Z SERII Nr. 24

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6021

15<J

2012

989,1

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

927

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 5B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6022

15-10-

2012

1186,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

928

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 32 NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6023

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare .

929

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6024

15-10-

2012

1780,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

930

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 3 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

6025

15-10-

2012

1088,01

L(

Pi

Pi

CL

igea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate pubb^Lc . modificăril^î/zr~\

DT/SI 225k_J.ll.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

completările ulterioare

931

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 30 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6026

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

932

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 19 CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6027

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

933

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 26 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6028

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

934

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 22

CĂMIN -CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6029

15-10-

2012

1582,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

935

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUM^Z SERU Nr. 16 A

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6030

15-\^ 2012

1483,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cJ modificările și completările ulterioare

936

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 16 CĂMIN-SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6031

15-10-

2012

1483,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

937

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 16BIS CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6032

15-10-

2012

1582,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

938

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BRADULUI Nr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6033

15-10-

2012

1582,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

939

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 1 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

6034

15-10-

2012

1186,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile^--proprietate publică? cu modificările și

"\\A\

DT/SI 225l^J. 11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

o

completările ulterioare

940

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 10 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6035

15-10-

2012

1978,2

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cJ modificările și co-mpletările ulterioare

941

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 8 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6036

15-10-

2012

1582,56

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

942

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 18

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6037

15-10-2012

1483,65

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

943

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERE Nr. 6 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6038

15-10-

2012

1681,47

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

944

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUN^ SERII Nr. 4

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob înv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6039

150

2012

1186,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

945

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 1B

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6040

15-10-

2012

1681,47

L?

Pi pr cr

CC ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, i modificările și mpletările terioare

946

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 2 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca

6041

15-10-

2012

1780,38

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

947

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. IA

CĂMIN FOSA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6042

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

948

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 26 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

6043

15-10-

2012

1879,29

L

Pi

Pi

ci

îgea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publica^ l modificărj^șiZ'

DT/SI 225k-_d.ll.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

W

completările ulterioare

949

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 28 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6044

15-10-

2012

1879,29

Legea nr.213/1998, prijvind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

950

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 12 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6045

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

951

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 12 CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6046

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

952

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 84 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6047

15-10-

2012

1186,92

L^gea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-

953

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUJSk-2 SERII Nr. 12A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6048

15<J

2012

1384,74

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

954

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 9

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6049

15-10-

2012

1186,92

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

955

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 10 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6050

15-10-

2012

1384,74

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

956

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 82 CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2258/20.11.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

6051

15-10-

2012

1384,74

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

957

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. DRUMUL SERII Nr. 18BIS CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 17902/15-10-2012 (Ob inv rec cf adr

6052

15-10-

2012

1379,95

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările șiDT/SI22511.2012 Modernizare si reab.str inel, canalizare Cart Bereasca)

u

completările ulterioare

958

1.8.6

REȚEA APA

STR ZĂVOIULUI

ȚEAVA PEHD DN =50 mm

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 18692/29-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2401/10.12.2012 Extindere rețea apa

Cart.Bereasca,str Zăvoiului)

6053

29-10-

2012

4467,53

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

959

1.8.6

REȚEA APA

STR DRUMUL SERII

ȚEAVA PEHD DN =100 mm;VANE

PEHD=8 BUC

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 18691/29-10-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI 2401/10.12.2012 Extindere rețea apa

Cart.Bereasca,str drumul Serii)

6054

29-10-

2012

71985,95

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

960

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-

STR ARGEȘ

ȚEAVA PVC DN 160mm=168 ML;Racord la cetateni 160mm=15 buc de la nr inv 6056 la nr inv 6070;camine canalizare= 7 buc NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6055

26-11-

2012

27116,36

Le^ea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1

961

1.8.13

Statie pompare

Str.Arges

PV 20705/26.11.2012 (Ob.inv. rec cf adr

DTI 251/07.03.2013 extindere ret.canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6219

11-2012

48277,01

Le^ea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare        <

!

I

I

221962

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEuJr. 28BIS

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SIFN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare

6056

■26<J

2012

663,36

Legea nr.213/1998, prijvind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

963

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 30

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6057

26-11-

2012

475,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

964

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 31

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6058

26-11-

2012

364,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

965

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 29

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6059

26-11-

2012

364,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

966

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 26

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

6060

26-11-

2012

364,85

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică^ cu modificările^^

1 /

'                       h 1

DT/SI FN/V~/12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

completările

uljerioare

967

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 24

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob înv rec cf adr

DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6061

26-11-

2012

364,85

Le pr pr cu

CC ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile Dprietate publică, modificările și mpletările :erioare

968

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 27

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6062

26-11-

2012 :

442,24

Le

Pr pr cu co uh

gea nr.213/1998, ivind bunurile Dprietate publică, modificările și mpletările :erioare

969

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 25

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6063

26-11-

2012 :

420,13

Le pr Pr cu co ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile Dprietate publică, modificările și mpletările :erioare

970

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.Arges nr.22

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6064

26-11-2012 :

364,85

L(

P* pr cu

CC

ul

gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

971

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str.Arges

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SIFN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6065

26<J

2012

386,96

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

972

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. JIULUI Nr. 21

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6066

26-11-

2012

563,86

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

973

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. JIULUI Nr. 23

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6067

26-11-

2012

807,09

Legea nr.213/1998,

i

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

974

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. JIULUI Nr. 25

CĂMIN CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6068

26-11-

2012

807,09

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

975

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARGEȘ Nr. 28A

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

6069

26-11-

2012

574,91

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,^ cu modificările șifaț
DT/SI FN/k_J2.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

completările ulterioare

976

1.8.7

RACORD CANALIZARE-NIKO TRANS

CĂMIN-CĂMIN

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20705/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6070

26-11-

2012

3095,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

977

1.8.7

RACORD

CANALIZARE-

STR JIULUI

Țeava PVC De=160mm=24 ml ;teava pvc De=250mm=56 ml; Racord la cetateni 160mm=3 buc de la nr inv 6072 la nr inv 6074 ;camine canalizare=3 buc;Guri scurgere=3 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20706/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6071

26-11-

2012

25807,66

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

978

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. JIULUI Nr. 1

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20706/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6072

26-11-

2012

559,68

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

979

1.8.7

RACORD CANALIZARE

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20706/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SI FN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6073

26-11-

2012

834,62

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările

...

1 n,*'

u

u

ul

terioare

980

1.8.7

RACORD CANALIZARE-

TIHA SERV

CĂMIN SA

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 20706/26-11-2012 (Ob inv rec cf adr

DT/SIFN/13.12.2012 Modernizare rețea canalizare inclusiv racorduri Cart Rafov)

6074

26-11-

2012

2847,35

Lc pr pi

Cil

CC ul

;geanr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

981

1.8.7

REȚEA CANALIZARE, etapa I

Cartier Libertății

Țeava PVC DN 160mm=85 ml ;teava pvc DN 250 mm=130 ml ;TEAVA pvc DN 300=104 ML;Camine canalizare= 14 buc;Guri scurgere=10 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 19886/13-11-2012 (Se inreg ob inv rec cf adr DT/SI 2451/12.12.2012, RTE locuințe Cart Libertății,Rețea canaliz.etapa I)

6075

13-11-

2012

164272,73

Lf pr pr

CI

CC

ul

sgeanr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările terioare

982

1.8.6.

REȚEA DE APA etapa I

CARTIER LIBERTĂȚII

Țeava HDPE 80 DN 50= 60ML;Teava HDPE 80 DN 63= 35 ML;Teava HDPE 80 DN 110= 60 ML;Teava HDPE 80 DN 90=8 ML;Camine=8 buc;Robinet=7 buc

NC 80.1 din 31-12-2012

PV 19887/13-11-2012 (Se inreg ob inv rec cf adr DT/SI 2451/12.12.2012, RTE locuințe

Cart Libertății,Rețea apa etapa I)

6076

13-11-

2012

38555,66

Le

Pr pr cu co ul

;gea nr.213/1998, ivind bunurile oprietate publică, modificările și mpletările :erioare