Hotărârea nr. 111/2013

Hotãrârea nr. 111 privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 493529/ 25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical situat in Ploiesti, B-dul Independentei nr. 14

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 111

privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/ 25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Viscan Robert Ionut, Popa Gheorghe, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14;

Având in vedere contractul de donație de praxis medical autentificat sub nr. 201/05.03.2013 incheiat intre Cabinet Medical Individual Dr. Ionescu A. Alexandra Viorica si Medic Specialist Medicina de Familie Dr. Anderlik M. Corina;

Văzând procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al muncipiului Ploiești încheiat în data de 26.03.2013;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) si b), alin.(6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 2 - împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr. 493529/25.05.2005 potrivit anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. /// /

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


NR. 4362/________________

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat astazi_________________

in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______/_____________

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat pentru folosința spațiului cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, Bdul Independentei nr. 14, după cum urmeaza:

 • 1) Cap. 1. Părțile contractante se modifica si va avea următorul conținut:

"1. Părțile contractante

 • 1.1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de concedent, pe de o parte

si

1.2. MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE DR. ANDERLIK

M. CORINA domiciliata in Ploiești, strada Neagoe Basarab nr. 13, posesoare a C.I. seria PH nr. 940521 eliberata de SPCLEP Ploiești, la data de 11.08.2010, cod numeric personal 2720915293170, in calitate de concesionar, pe de alta parte."

2) Art.2.1 se modifica si va avea următorul conținut:

“2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spațiului in care funcționează cabinetul medical Dr. Anderlik M. Corina situat in Ploiești, Bdul. Independentei nr. 14 in suprafața totala de 26,61 mp., conform schiței spațiului care constituie anexa nr. 1 la contractul de concesiune."

3) Art.3.1. se modifica si va avea următorul conținut:

"3.1. Durata concesiunii este pana la data de 15.06.2025."

4) Art. 4.1. se modifica si va avea următorul conținut:

“4.1. Redeventa este de 4,72 lei/mp/an (1 euro/mp/an X 3,4047 lei/euro X 106,57% indicele de inflație 2007 raportat la dec. 2006 X 106,30% indicele de inflație dec.2008 fata de dec.2007 X 104,74 % indicele de inflație dec 2009 fata de dec.2008 X 107,96 % indicele de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 X 103,14% indicele de inflație dec. 2011 fata de dec. 2010 X 104,95% indicele de inflație dec. 2012 fata de dec. 2011) reprezentând 125,63 lei/an.”

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful prevăzut in contractul de concesiune pentru spațiul cu destinația de cabinet medical se va actualiza anual, cu indicele de inflație.

Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional.

5) Art. 6.1 Obligațiile concesionarului - se completează care vor avea următorul conținut:


”6.1.16. Urmare încheierii Procesului verbal de control inre&fefraM Municipiului Ploiești nr. 23167/22.10.2009 încheiat cu prilejul c ' * de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al Județului apararea împotriva incendiilor, concesionarul are obligația                 ror

normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si ’ modul de organizare pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • -  sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • - sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico - chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție


specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

- sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectorii ^0        tii de

Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijfoâ^pibjjriisâ^icarui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze ^^^^^^ț^acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.”

”6.1.17. Concesionarul are obligația sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații după caz, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparații si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, inlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa, inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si inlocuirea garniturilor metalice si a ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

  La instalațiile de încălzire centrala:


- înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor^de-zlegafurăsi.a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor u^âezale:robinetel^r si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelorljap^e^^iiitarîî^i brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea'^atareloWa cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile/;lamoțeze si mecanisme;

- curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea rezidurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

_                         j.- electrice "de”‘actionare ă” pompelor de” circulație

aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe, de bucătărie si a burlanelor respective, inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligații in sarcina concesionarului:

 • -  repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri a acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.; • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunog^fer^ curatlr^și ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru eva$ procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire, conce^onarul/^iwșe^ întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea su^/i^y^ in proprietatea concedentului."

"6.1.18. Concesionarul are obligația sa declare prezentul contract de concesiune, cu toate modificările si completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, in vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite in condiții similare impozitului) pe teren si celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, in cazul in care legilatia o impune”.

Prevederile prezentului act adițional intra in vigoare incepand cu data 05.04.2013.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de concesiune nr. 493529/25.05.2005 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de concesiune nr. 493529/25.05.2005 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,                              Concesionar,

Municipiul Ploiești                Medic Specialist Medicina de Familie

Primar,

Iulian Badescu                         Dr. Anderlik M. Corina

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin Petrache

Serviciul Valorificare Patrimoniu Contracte Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat,

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit, Rozalia Toader

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

O

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate a municipiului, în condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si potrivit prevederilor acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale.

Intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica a fost incheiat contractul de concesiune nr. 493529/25.05.2005 al cărui obiect îl constituie exploatarea spațiului medical din imobilul situat in Ploiești, Bdul Independentei nr. 14.

Prin cererea nr. 4362/05.03.2013 înregistrata la Municipiul Ploiești, doamna Anderlik Corina - medic specialist medicina de familie, a solicitat preluarea contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 incheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, Bdul Independentei nr. 14, avand in vedere contractul de donație de praxis medical existent autentificat sub nr.201/05.03.2013 incheiat intre Cabinet Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica si Medic Specialist Medicina de Familie Dr. Anderlik Corina si prelungirea termenului contractului de concesiune.

Solicitarea a fost analizata si aprobata de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 26.03.2013, fiind avizata favorabil.

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica.


Consilieri: Popa Constantin Dumitru Cristian Viscan Robert Ionut Popa Gheorghe

Minea Constantin Ga


MUNICIPIUL PLOIEȘTIDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unitatii administrativ - teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unitatii administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 s-a stabilit cadrul juridic referitor la concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. (1) se face fara licitație publica si potrivit prevederilor acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 167/2004, intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica a fost încheiat contractul de concesiune nr. 493529/25.05.2005 al cărui obiect îl constituie exploatarea spațiului medical din imobilul situat in Ploiești, Bdul Independentei nr. 14. Durata contractului de concesiune este pana la data de 04.04.2013 (data care reprezintă limita de varsta in vederea pensionarii a doamnei Dr. Ionescu Alexandra Viorica).

Spațiul este folosit in regim de tura - contratura cu C.M.I. Dr. Grigorescu Raluca - medicina de familie.

Prin cererea nr. 4362/05.03.2013 înregistrata la Municipiul Ploiești, doamna Anderik M. Corina - medic specialist medicina de familie a solicitat preluarea contractului de concesiune nr.493529/25.05.2005 încheiat intre Municipiul Ploiești si Cabinet Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat in Ploiești, Bdul Independentei nr.14, avand in vedere contractul de donație de praxis medical existent autentificat sub nr. 201/05.03.2013 încheiat intre Cabinet Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica si Medic Specialist Medicina de Familie Dr. Anderlik M. Corina. Totodată, a solicitat si prelungirea termenului contractului de concesiune nr.493529/25.05.2005, cu modificările si completările ulterioare.

In raport de prevederile art. 1315 Cod Civil, cesiunea contractului poate interveni cu acordul contractantului cedat la cesiunea contractului.

Solicitarea a fost analizata si aprobata de către Comisia peritrU analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a CpnsiliuluiJLodM al Municipiului Ploiești in ședința din data de 26.03.2013. Corfiisia a erriisayiz favorabil pentru preluarea contractului si prelungirea duratei ace^tpia pana la data de 15.06.2025, sens in care se va iniția proiect de hotarare.          ' ■ :

In urma adoptării prezentei hotarari se va impune încheierea Unui act" adițional prin care sa se modifice prevederile contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 pentru exploatarea spațiului medical situat in imobilul din Ploiești, Bdul Independentei nr.14.AVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Iulia Alexandru


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

2 8MA«2O13întocmit:

Toader Rozalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERV

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adiționa] a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești B-dul Independentei nr. 14

și a emis:

h l//        L42Z2-<âA/'c


SECRETAR, Cristian Ganea

Data: 2Ă. o 3 Zo