Hotărârea nr. 110/2013

Hotãrârea nr. 110 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.7574/2011 incheiat intre Municipiul Ploiesti si Petre Gabriel si Petre Mariana

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 110

privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.7574/2011 încheiat intre Municipiul Ploiești si Petre Gabriel si Petre Mariana

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Gheorghe, Popa Constantin, Bolocan Iulian si Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.7574/02.12.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si Petre Gabriel si Petre Mariana;

Luând in considerare cererea nr. 2076/30.01.2013 inaintata de Petre Gabriel;

Având in vedere Procesul verbal al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura si promovare operațiuni comerciale din data de 12.02.2013;

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aproba modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.7574/02.12.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești, in calitate de concedent si Petre Gabriel si Petre Mariana, in calitate de concesionari, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prevederile Hotărârii nr. 462/31.10.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești se modifica in mod corespunzător.

Art.3. - împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr.l la contractul de concesiune nr. 7574/02.12.2011 potrivit Anexei nr.l ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adiționai a contractului de concesiune nr.7574/2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si Petre Gabriel si Petre Mariana

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Concesionarea pentru extinderea construcțiilor existente pe terenurile alaturate ce aparțin domeniului privat al localității este posibila in condițiile art.15, litera e), din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata cu modificările si completările ulterioare.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/31.10.2011, s-a aprobat concesionarea directa către Petre Gabriel si Petre Mariana a terenului in suprafața de 4,69 mp in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25C, sc.A, ap.2 parter prin edificarea unui balcon.

Urmare a adoptării acestei hotarari a fost incheiat contractul de concesiune nr.7574/02.12.2011 intre Municipiul Ploiești, pe de o parte si Petre Gabriel si Petre Mariana, pe de alta parte.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 2076/30.01.2013 domnul Petre Gabriel solicita modificarea suprafeței concesionate de la 4,69 mp la 2,48 mp conform modificării de pe planul topografic.

Solicitarea inaintata de către domnul Petre Gabriel a fost supusa analizei Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura si promovare operațiuni comerciale in ședința din 12.02.2013 si a fost avizata favorabil.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Popa Gheorghe

Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.7574/2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si Petre Gabriel si Petre Mariana

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/31.10.2011, s-a aprobat concesionarea directa către Petre Gabriel si Petre Mariana a terenului in suprafața de 4,69 mp, adiacent imobilului situat in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25C, sc.A, ap.2, parter in suprafața de 4,69 mp, in vederea extinderii apartamentului proprietate personala situat la aceasta adresa prin edificarea unui balcon.

Urmare adoptării acestei hotarari a fost incheiat contractul de concesiune nr.7574/02.12.2011 intre Municipiul Ploiești, in calitate de concedent si Petre Gabriel si Petre Mariana, in calitate de concesionari.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 2076/30.01.2013, Petre Gabriel solicita modificarea contractului de concesiune nr.7574/02.12.2011, respectiv a suprafeței concesionate de la 4,69 mp la 2,48 mp conform modificării de pe planul topografic.

Solicitarea înaintata de către domnul Petre Gabriel a fost supusa analizei Comisiei nr.2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultura si promovare operațiuni comerciale in ședința din 12.02.2013 si a fost avizata favorabil.

Conform art.14 din contractul de concesiune nr.7574/02.12.2011, modificarea sau adaptarea contractului se poate face numai prin acordul pârtilor, prin act adițional.

DirectorExec

Florin Petfac


Sef Serviciu, Viorica Patrascu

AVIZAT,


DIRECȚIA ECONOMICA,2 8 MAR 2013DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE Director Executiv, Iulia AWăndru


mândru


întocmit: Ruxandra Ionescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTIDIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 2076/____________

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de concesiune nr. 7574/02.12.2011

incheiat astazi______________________

In baza Hotărârii nr.______!_______a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Intre:

Municipiul Ploiești,cu sediul in B-dul Republicii, nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

Domnul Petre Gabriel, legitimat cu CI seria                 , CNP

, avand domiciliul in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25, sc.A, ap.2 si doamna Petre Mariana legitimata cu CI seria PH nr. _________, CNP

_______________________ avand domiciliul in Ploiești, Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25, sc.A, ap.2, in calitate de concesionari, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de concesiune nr. 7574/02.12.2013 incheiat pentru exploatarea terenului in suprafața de 4,69 mp. in vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit, situata la parterul blocului din Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25, sc.A, ap.2 pentru construirea unui balcon, după cum urmeaza:

  • 1) Cap, n. OBIECTUL CONTRACTULUI, art.1.1 din contractul de concesiune nr.7574/02.12.2011, se modifica si va avea următorul conținut:

"Art.1.1. Obiectul contractului il constituie exploatarea terenului, in suprafața de 2,48 m.p., apartinand domeniului privat al localității atribuit prin concesionare directa, pentru construirea unui balcon in vederea extinderii locuinței proprietate particulara cu destinația exclusiva de locuit situata la parterul blocului din Aleea Cirezarilor nr.3, bl.25, sc.A, ap.2. Terenul este identificat conform planului - suport topografic întocmit de către mg. Popescu Mariana care constituie anexa nr.l la prezentul act adițional."

  • 2) Cap. IV. REDEVENTA, art, 3 pct. 1 si 2 din contractul de concesiune nr.7574/02.12.2011, se modifica si vor avea următorul conținut:

"Art 3.1. Valoarea totala a terenului care a stat la baza stabilirii redeventei este de 1327,25 lei.


Concesionarul are obligația sa se prezinte la sediul concedentului pentru=a=®e dovada efectuării plătii redeventei.

Tarifele se vor actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai încheia act adițional."

Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 7574/02.12.2011 raman neschimbate.

Prevederile prezentului act adițional intra in vigoare la data încheierii acestuia.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de concesiune nr.7574/02.12.2011 si s-a încheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești PRIMAR, Iulian Badescu

Direcția Economica.

Petre Gabriel


Petre Mariana


DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexandru

Direcția de Gestiune Patrimoniu DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

SEF SERVICIU,

Viorica Patrascu

întocmit, Ruxandra Ionescu


\ lA -fooL           W -


SUPORT TOPOGRAFIC Scara
ANALITIC AL

PCT.

X(m)

¥(in)' 7/

’Dtmj os?

70

383385.63

578740:97-

21

3B3345.57

578731.60

4.77

22

383346.66

578726.96

82.60

1

383266.17

578708.37

10.07

2

383268.40

578698.55

82.69

73

383348.96

578717.16

4.81

72

363347.90

578721.85

6.12

74

3B3353.86

578723.24

. 35.00

71

383387.94

578731.20

10.04

70

383385.63

578740.97

SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA= 1246mp


IÎLUC 37

P*4


spațiu veiriA


167.057 spațiu verde


spol/ti verde


HEPEH NWU-MENÎ R.H 1

IHJLDN MM AL IC - PCT. ICO

167.157

”1 ,

?////

r
ANALITIC AL SUPRAFEȚEI BALCONULUI

PCT.

X(m)

Y(m)

0<m) .

23

578717.67

383306.42

1.03

9

578719.26

383306.06

2.1^^'

10

578718.61

383303.25.

11

578717,02.

383303.62

$0 cer-1

23

578717.67

383306.42

SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA=4i/A5z^jO


■U!

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN SCARA 1:10000

AMPLASAMENT


-POP8,®     ■ .Jud, Prahova

Localitatea: PLOIEȘTI, ALEEA OREZARILOR, fir.- 3;; ",

Sector Cadastral: Intravilan <            ' / /


Aci proprietate: act administrativ nr. 462/31.10.2011, emis de Consiliul Local al municipiului Ploiești ÎNCHEIERE NR. 36610/06.07.2012.

CU NR. 109/21.02.2011

Suprafața teren din act: 4 mp

Suprafața din măsurători.- 5 mp


0.'JeJljope3*xy,,

. b     ,                     p .     •,    .           . .t                    ■

ING. POPESCU MARIANA’"

BENEFICIAR: PETRE GABRIEL, PLOIEȘTI, ALEEA' ■ ■

Autorizație RO-B-F Nr. 0084/2010

OREZARILOR NR. 3. BL. 25. SC. A. AP. 2   \

PLOIEȘTI, Str. MARASESTI NR. 104

' '                                  ‘                            '        '■ L ”■■■' <      ■ ■

PIM

.1/

SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970 ' SISTEM DE ALTITUDINI MAREA NEAGRA 1975

SCARA ’ 1:500 1:10000

DATA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 7574/02.12.2011 încheiat intre Municipiul Ploiești și Petre Gabriel și Petre Mariana

și a emis:

(7 <2

PREȘEDINTE/,

Cristian Dumitru \

Data: