Hotărârea nr. 11/2013

Hotãrârea nr. 11 privind mandatarea reprezentantilor municipiului Ploiesti din Adunarea Generalã a Actionarilor de la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, sã aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 11 privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de Ia S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a domnului Viceprimar Iulian Teodorescu si a domnilor consilieri Lupu Adrian, Popa Constantin, Socoleanu Radu, a doamnei consilier Bozianu Cătălină, precum si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având in vedere prevederile Legii nr. 293/21.12.2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012, ale Legii nr. 294/21.12.2012 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 si ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internațional;

Luând in considerare prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se mandateaza reprezentanții municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se mandateaza reprezentanții municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe lista de investiții pe anul 2013 a S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești se insarcineaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013

Președinte d

Gheorghe


nță,            \ Contrasemnează Secretar,

bh


V AL\ Oana Cristina Iacob Ars! w iaJ            V

sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, interesul general al comunității locale este prioritar. In acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continua a serviciilor la cerințele comunității locale.

S.C Hale si Piețe S.A intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

(mii lei)

Aprobare BVC 2012

Propunere BVC 2013

Influente (+,-)

I. VENITURI TOTALE

10.337,00

12.800,00

2.463,00

1.venituri din exploatare

10.280,00

12.750,00

2.470,00

2.venituri financiare

57,00

50,00

-7,00

II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2.):

10.332,00

12.705,00

2.373,00

1.cheltuieli pt.exploatare total din care :

10.332,00

12.705,00

2.373,00

a) chelt.materiale

430,00

500,00

70,00

b) ch.cu pers inclusiv tich.de masa din care:

: 5.392,00

6.180,00

788,00

-salarii brute inclusiv tichete de masa

4.272,00

4.860,00

588,00

-contrib fd spec.(CAS, CASS, somaj)etc.

1.120,00

1.320,00

200,00

c)ch. cu amortizarea

468,00

650,00

182,00

f)ch.de protocol

30,00

40,00

10,00

g)ch.reclama si publicitate

22,00

40,00

18,00

h)ch.cu sponsorizarea

0,00

10,00

10,00

i)ch.cu deplasările

27,00

30,00

3,00

j)alte ch.total din care:

3.963,00

5.255,00

1.292,00

-alte ch.de exploatare

3.963,00

5.255,00

1.292,00

2.cheltuieli financiare

0,00

0,00

0,00

in.RezuItat brut

5,00

95,00

90,00

VIILSurse de finanțare a investițiilor,

din care:

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

1. surse proprii

891,00

2.201,00

1.310,00

4. alte surse

3.632,00

0,00

-3.632,00

IX.Cheltuieli pentru investiții,

din care:

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

1. investiții, inclusiv investițiile

in curs la finele anului

4.523,00

2.201,00

-2.322,00


Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexa, cdhșta-'in1: a. Estimarea valorii veniturilor influențate de variațiile serviciilor din chirifsFăltS’

servicii corelate cu cerințele de piața de asigurare a unor condiții de calitate pentru clienti si implicit pentru populație

b.Stabilirea unor limite ale cheltuielilor care sa asigure necesarul fondului de salarii, al consumuri de materiale utilitati si alte si prestări de servicii aferent 2013 si care sa ofere desfasurarea unei activitati eficiente la SC Hale si Piețe SA .

Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe capitole se structurează astfel:

I. Veniturile totale ale unitatii :

S-au estimat in suma de 12.800,00 mii lei respectiv cu 23,83% mai mult fata de suma de 10.337,00 mii lei suma aprobata la nivelul anului 2012 .La stabilirea valorii veniturilor s-a tinut cont de:

1. Veniturile din exploatare

S-au majorat cu 2.470,00 mii lei fata de anul 2012 respectiv cu 24,03 % mai mult si anume de la 10.280,00 mii lei in 2012 Ia 12.750,00 mii lei in 2013 datorita influentei tarifelor pentru serviciile de închiriere pentru anul 2013 suplimentarii numărului de contracte pentru închirierea de căsuțe in parcul Toma Socolescu pe toata perioada anului pentru diverse sărbători, precum si a închirierii spatiilor din zona Văleni nr. 44, Halele Centrale- interior -etaj ,zona Piața Muzicanți,Piața Vest si,Piața Vest-Galerii.

2. Veniturile financiare

S-au diminuat cu 7,00 mii lei respectiv de la 57,00 mii lei suma aprobata in 2012 la50,00 mii lei datorita procentului de dobanda estimat a se acorda de banei la disponibilitățile bănești constituite in depozite se societate.

II Cheltuieli totale ale societății                                                 IP-h/

S-au estimat in suma de 12.705,00 mii lei respectiv cu 22,97% respectiv lei mai mult fata de suma de 10.332,00 mii lei suma aprobata la nivelul anuluf stabilirea valorii cheltuielilor s-a tinut cont de : -Suplimentarea cheltuielilor cu materialele cu 16,28% respectiv de la 430,00 mii Iei suma aprobata in anul 2012 la 500 ,00 mii lei in anul 2013 in funcție de indicii de creștere ai inflației preturilor ;si serviciilor generate de administrarea clădirii achiziționate in anul 2012 din strada Văleni ,nr. 44;

- creșterea cheltuielilor de personal cu 14,62% respectiv de la 5.392,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 6.180,00 mii lei in anul 2013 ca urmare modificării salariului minim brut pe economie de la 700,00 lei la 800 ,00 Iei prognozat in cursul anului 2013, creșterii salariilor individuale ca urmare a negocierilor salariale, acordarea de sume compensatorii conform contractului colectiv de munca pentru personalul disponibilizat, acordarea unor sume compensatorii conform contractului colectiv de munca in anul 2013(pentru pensionari si pentru ajutoare sociale),acordarea in continuare a bonurilor valorice de masa;

-creșterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe cu 38,89 % respectiv de la 468,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 650 mii lei in anul 2013 ca urmare a majorării valorilor mijloacelor fixe(rezultate din modernizări si reparații capitale conform planului de investiții pentru anul 2013,achiziției imobilului din strada Văleni nr. 44) cat si achiziționării de bunuri necesare desfășurării activitatii din societate ;

- creșterii cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate si a celor de sponsorizare pentru acoperirea necesităților societarii;

-creșterea cheltuielilor privind deplasările cu 11,11 % respectiv de la 27 ,00 mii lei in anul 2012 la 30 ,00 mii lei in anul 2013, actualizate in funcție de majorările preturilor cu abonamentele si in funcție de cuantumul deplasărilor in interesul societarii;

-Suplimentarea altor cheltuieli de exploatare cu 32,60% respectiv de la 3.963,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 5.255 ,00 mii lei in anul 2013 in funcție de indicii de creștere ai inflației preturilor serviciilor cauzate de prognoza la nivelul economiei naționale in anul 2013 pentru tarifele serviciilor de utilitati (pentru consumurile de energie electrica si termica ,gaze apa,si salubritate) precum si de asigurarea unor servicii de calitate pentru funcționarea unitarii;

VIII Surse de finanțare a investițiilor

Asigurarea fondurilor de investiții se va face din surse proprii conform propunerilor din planul de investiții aferent anului 2013 astfel:


1. Lucrări de investiții si reparații capitale

lei

eur

Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

117,085.00

25,732.97

\V' A

nL/ //I

Surse proprii

Reparație capitala acoperiș Halele Centrale-Interventii de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie)

870,000.00

191,208.79

Surse proprii

Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a

242,881.00

53,380.43

rețelei de preluare a apelor pluviale" execuție parțiala

Surse proprii

Lucrări de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

123,000.00

27,032.97

Surse proprii

Reparație hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

17,500.00

3,846.15

Surse proprii

Modernizare imobil str.Valeni nr.44,compartimentări interioare usoare-proiectare si execuție

315,000.00

69,230.77

Surse proprii

Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

84,000.00

18,461.54

Surse proprii

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

29,000.00

6,373.63

Surse proprii

Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

92,000.00

20,219.78

Surse proprii

Achiziționarea încărcător frontal + acesorii

241,150.00

53,000.00

Surse proprii

Achiziție program informatic integrat

24,000.00

5,274.73

Surse proprii

Achiziții licențe

22,000.00

4,835.16

Surse proprii

Achiziție toalete ecologice vidanjabile

23,000.00

5,055.00

Surse proprii

TOTAL GENERAL

2,200,616.00

483,651.92


Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 a fost întocmită astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării întregii activitati cu respectarea legislației in vigoare.. Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.S.C HALE SI PIEȚE S.A

Ploiesti.str.Grivitei nr.15


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

In conformitate cu prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2013,ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,ale Legii nr.273/29.06.2006-Legea privind finanțele publice locale si ale Legii nr.215/2001-Legea privind administrația publica locala, republicata si actualizata, s-a întocmit bugetul de venituri si cheltuieli-pe anul 2013 - al SC Hale si Piețe SA Ploiești, astfel :

(mii lei)

Aprobare BVC 2012

Propunere BVC 2013

Influente (+,-)

I. VENITURI TOTALE

10.337,00

12.800,00

2.463,00

l.venituri din exploatare

10.280,00

12.750,00

2.470,00

2.venituri financiare

57,00

50,00

-7,00

H.CHELTUIELI TOTALE ( 1. + 2.):

10.332,00

12.705,00

2.373,00

1 .cheltuieli pt.exploatare total din care :

10.332,00

12.705,00

2.373,00

a) chelt.materiale

430,00

500,00

70,00

b) ch.cu pers inclusiv tich.de masa din care:

: 5.392,00

6.180,00

788,00

-salarii brute inclusiv tichete de masa

4.272,00

4.860,00

588,00

-contrib fd spec.(CAS, CASS, somaj)etc.

1.120,00

1.320,00

200,00

c)ch. cu amortizarea

468,00

650,00

182,00

f)ch.de protocol

30,00

40,00

10,00

g)ch.reclama si publicitate

22,00

40,00

18,00

h)ch.cu sponsorizarea

0,00

10,00

10,00

i)ch.cu deplasările

27,00

30,00

3,00

j)alte ch.total din care:

3.963,00

5.255,00

1.292,00

-alte ch.de exploatare

3.963,00

5.255,00

1.292,00

2.cheltuieli financiare

0,00

0,00

0,00

III.RezuItat brut

5,00

95,00

90,00

Vni.Surse de finanțare a investițiilor,

din care :

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

1. surse proprii

891,00

2.201,00

1.310,00

4. alte surse

3.632,00

0,00

-3.632,00

IX.CheItuieli pentru investiții,

din care:

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

1. investiții, inclusiv investițiile

in curs la finele anului

4.523,00

2.201,00

-2.322,00


cX'-A,

/•           ' r \

-   '• /   V'\.

/


:!~c,    :

itr L *

• i

'■V :bj.

Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexa.

a. Estimarea valorii veniturilor influențate de variațiile serviciilor din chirii si alte servicii corelate cu cerințele de piața de asigurare a unor condiții de calitate pentru clienti si implicit pentru populație

b.Stabilirea unor limite ale cheltuielilor care sa asigure necesarul fondului de salarii , al consumuri de materiale utilitati si alte si prestări de servicii aferent 2013 si care sa ofere desfasurarea unei activitati eficiente la SC Hale si Piețe SA .

Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe capitole se structurează astfel:

I. Veniturile totale ale unitatii :

S-au estimat in suma de 12.800,00 mii lei respectiv cu 23,83% mai mult fata de suma de 10.337,00 mii lei suma aprobata la nivelul anului 2012 .La stabilirea valorii veniturilor s-a tinut cont de:

1. Veniturile din exploatare

S-au majorat cu 2.470,00 mii lei fata de anul 2012 respectiv cu 24,03 % mai mult si anume de la 10.280,00 mii lei in 2012 la 12.750,00 mii lei in 2013 datorita influentei tarifelor pentru serviciile de închiriere pentru anul 2013 suplimentarii numărului de contracte pentru închirierea de căsuțe in parcul Toma Socolescu pe toata perioada anului pentru diverse sărbători, precum si a închirierii spatiilor din zona Văleni nr. 44, Halele Centrale- interior -etaj ,zona Piața Muzicanți,Piața Vest si,Piața Vest-Galerii.

2. Veniturile financiare

S-au diminuat cu 7,00 mii lei respectiv de la 57,00 mii lei suma aprobata in 2012 la50,00 mii lei datorita procentului de dobanda estimat a se acorda de banei la disponibilitățile bănești constituite in depozite se societate.

II Cheltuieli totale ale societății                                                       ( i'

S-au estimat in suma de 12.705,00 mii lei respectiv cu 22,97% respectiv cu?2.373,00 mii lei? mai mult fata de suma de 10.332,00 mii lei suma aprobata la nivelul anului 2012 .La stabilirea' valorii cheltuielilor s-a tinut cont de :

-Suplimentarea cheltuielilor cu materialele cu 16,28% respectiv de la 430,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 500 ,00 mii lei in anul 2013 in funcție de indicii de creștere ai inflației preturilor ;si serviciilor generate de administrarea clădirii achiziționate in anul 2012 din strada Văleni ,nr. 44 ;

  • - creșterea cheltuielilor de personal cu 14,62% respectiv de la 5.392,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 6.180,00 mii lei in anul 2013 ca urmare modificării salariului minim brut pe economie de la 700,00 lei la 800 ,00 lei prognozat in cursul anului 2013, creșterii salariilor individuale ca urmare a negocierilor salariate, acordarea de sume compensatorii conform contractului colectiv de munca pentru personalul disponibilizat, acordarea unor sume compensatorii conform contractului colectiv de munca in anul 2013(pentru pensionari si pentru ajutoare sociale ),acordarea in continuare a bonurilor valorice de masa ;

-creșterea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe cu 38,89 % respectiv de la 468,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 650 mii lei in anul 2013 ca urmare a majorării valorilor mijloacelor fîxe(rezultate din modernizări si reparații capitale conform planului de investiții pentru anul 2013,achiziției imobilului din strada Văleni nr. 44) cat si achiziționării de bunuri necesare desfășurării activitatii din societate ;

  • - creșterii cheltuielilor de protocol , reclama si publicitate si a celor de sponsorizare pentru acoperirea necesităților societății;

-creșterea cheltuielilor privind deplasările cu 11,11 % respectiv de la 27 ,00 mii Iei in anul 2012 la 30 ,00 mii lei in anul 2013, actualizate in funcție de majorările preturilor cu abonamentele si in funcție de cuantumul deplasărilor in interesul societății;

-Suplimentarea altor cheltuieli de exploatare cu 32,60% respectiv de la 3.963,00 mii lei suma aprobata in anul 2012 la 5.255 ,00 mii lei in anul 2013 in funcție de indicii de creștere ai inflației preturilor serviciilor cauzate de prognoza la nivelul economiei naționale in anul 2013 pentru tarifele serviciilor de utilitati (pentru consumurile de energie electrica si termica ,gaze apa,si salubritate) precum si de asigurarea unor servicii de calitate pentru funcționarea unitatii;

VIII Surse de finanțare a investițiilor

Asigurarea fondurilor de investiții se va face din surse proprii conform propunerilor din planul de investiții aferent anului 2013 astfel:

LEI

euro

ii. •

Lucrări de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

117,085.00

25,732.97

X?

Surse proprii

Reparație capitala acoperiș Halele Centrale-Interventii de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie)

870,000.00

191,208.79

Surse proprii

Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale" execuție parțiala

242,881.00

53,380.43

Surse proprii

Lucrări de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

123,000.00

27,032.97

Surse proprii

Reparație hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

17,500.00

3,846.15

Surse proprii

Modernizare imobil str.Valeni nr.44,compartimentări interioare usoare-proiectare si execuție

315,000.00

69,230.77

Surse proprii

Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

84,000.00

18,461.54

Surse proprii

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

29,000.00

6,373.63

Surse proprii

Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

92,000.00

20,219.78

Surse proprii

Achiziționarea incarcator frontal + acesorii

241,150.00

53,000.00

Surse proprii

Achiziție program informatic integrat

24,000.00

5,274.73

Surse proprii

Achiziții licențe

22,000.00

4,835.16

Surse proprii

Achiziție toalete ecologice vidanjabile

23,000.00

5,055.00

Surse proprii

TOTAL GENERAL

2,200,616.00

483,651.92Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 a fost întocmită astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării intregii activitati cu respectarea legislației in vigoare..

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Director General

Jr.Ilie Emanuel AdrianDirector economic

Ec. Angelescu Cornelia


Sef serviciu juridic

Jr. Honci

SC HAU Sl PIEȚE SApioiești , Str. Grivîței

Nr.15

Cod fiscal: RO 1356295;Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

Banca: BCR


ANEXA NR. 1INDICATORI

NR. RD.

Aprobare bvc 2012

Propunere BVC 2013

0

1

2

3

5       :

I.VENITURI TOTALE ( rd 1+rd 12)

1

10.337,00

12.800,00

2.463,00

l.Venituri din exploatare din care:

2

10.280,00

12.750,00

2.470,00

a)Venituri din activitatea de baza

3

10.280,00

12.750,00

2.470,00

b)Venituri din alte activitati- comerț cu amănuntul

4

0,00

0,00

0,00

c)Venituri din surse bugetare din care :

5

0,00

0,00

0,00

-subvenții de produse si activitati

6

0,00

0,00

0,00

-subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

7

0,00

0,00

0,00

- transferuri

8

0,00

0,00

0,00

-prime acordatea de la bugetul statului

9

0,00

0,00

0,00

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

0,00

0,00

0,00

d)Venituri din fonduri speciale

11

0,00

0,00

0,00

2.Venituri financiare

12

57,00

50,00

-7,00

3.Venituri extraordinare

13

0,00

0,00

0,00

II.CHELTUIELI TOTALE din care : (rdl5+rd 32+rd 33)

14

10.332,00

12.705,00

2.373,00

l.Cheltuieli pentru exploatare total din care:(rd.l 6+17+20+21+22+23+24+25+26+27+281

15

10.332,00

12.705,00

2.373,00

a)Cheltuieli materiale

16

430,00

500,00

70,00

b)Cheltuie!i cu personalul inclusiv tichete de masa din care: (rd!8+rd 19)

17

5.392,00

6.180,00

788,00

-salarii brute inclusive tichete de masa

18

4.272,00

4.860,00

588,00

-contribuție fd. Speciale (CAS, CASS, ȘOMAJ )etc

19

1.120,00

1.320,00

200,00

c) Cheltuieli cu tichete de cresa

20

0,00

0,00

0,00

d)Cheltuie!i de exploatare privind amortizarea si provizioanele

21

468,00

650,00

182,00

e)Cheltuie!i prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001

22

0,00

0,00

0,00

-transferuri sau subvenții

23

0,00

0,00

0,00

f)Cheltuieli de protocol

24

30,00

40,00

10,00

g)Cheltuieli reclama si publicitate

25

22,00

40,00

18,00

h)Cheltuieli cu sponsorizarea

10

0,00

10,00

10,00

i)Cheltuieli cu deplasările

27

27,00

30,00

3,00

j)Alte cheltuieli total din care: (rd 29+30+31)

28

3.963,00

5.255,00

1.292,00

-cheltuieli cu mărfurile

29

0,00

0,00

0,00

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

30

0,00

0,00

0,00

-alte cheltuieli de exploatare

31

3.963,00

5.255,00

1.292,00

2.Cheltuieli financiare

32

0,00

0,00

0,00

3.Cheltuieli extraordinare

33

0,00

0,00

0,00

III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)

34

5,00

95,00

90,00

V.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

35

0,00

0,00

0,00

-fond de rezerva

36

0,00

0,00

0,00

V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

37

0,00

0,00

0,00

VI.IMPOZIT PE PROFIT

38

1,00

15,00

14,00

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.U.G nr.64/2001)din care:

39

4,00

80,00

76,00

a)Rezerve legale

40

0,00

5,00

5,00

b)Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

41

0,00

0,00

0,00

c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare , aferente profitului rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

42

0,00

0,00

0,00

d)Cota manager

43

0,00

0,00

0,00

e)Pana Ia 10% pentru participarea salariatilor la profit

44

0,00

0,00

0,00

i)Minim 50% varsamante la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societăților naționale, campaniilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat - MINIM 90% conform OUG 55/2010-Privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice

45

3,60

72,00

68,40g)Profitul nerepartizat

46

0,40

3,00

2,60

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

47

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

1.Surse proprii

48

891,00

2.201,00

1.3|(f,Q0^

2.Alocatii de la buget

49

0,00

0,00

"Wo

3.Credite bancare

50

0,00

0,00

IrOQ -

-interne

51

0,00

0,00

\\0,00

-externe

52

0,00

0,00

4.AIte surse

53

3.632,00

0,00

-3.632,00 /

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :

54

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

1.Investiții, inclusiv investițiile in curs la finele anului

55

4.523,00

2.201,00

-2.322,00

2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

56

0,00

0,00

0,00

-interne

57

0,00

0,00

0,00

-externe

58

0,00

0,00

0,00

X.REZERVE , din care :

59

0,00

0,00

0,00

I.Rezerve legale

60

0,00

0,00

0,00

II.Rezerve statutare

61

0,00

0,00

0,00

III.AIte rezerve

62

0,00

0,00

0,00

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

63

0,00

0,00

0,00

l.Venituri totale ( rd 01 )

64

10.337,00

12.800,00

2.463,00

2.Cheltuieli aferente volumului de activitate ( rd 14 )

65

10.332,00

12.705,00

2.373,00

3.Nr.prognozat de personal la finele anului

66

208,00

205,00

-3,00

4.Nr.mediu personal din care :

67

203,00

205,00

2,00

5Cheltuieli cu personalul(rd 17)

68

5.392,00

6.180,00

788,00

l)fondul de salarii brute inclusiv tichete de masa din care (rd 18):

69

4.272,00

4.860,00

588,00

ajcheltuieli salarii brute ale personalului angajat pe baza de CIM+tichete masa

70

4.136,00

4.747,00

611,00

b)-drepturi salariate /remunetatie ale conducătorului agentului economic cfm. Legii 441/2006

71

112,00

60,00

-52,00

-potrivir art .7(l)potrivit O.U.G nr.79/2001

72

0,00

0,00

0,00

-) potrivi Lg.441/06 si OUG79/2008

73

112,00

60,00

-52,00

b.l.Sporuri adaosuri premii cfm.art 7(2) OUG 79/2008

74

0,00

0,00

0,00

b.2. Premiu anual potrivit art.7(3) OUG 79/2008

75

0,00

0,00

0,00

b.3 Premiu anual Lg. 441/2006

76

0,00

0,00

d. Alte cheltuieli asimilate salariilor (CA, AGA, cenzori)

77

24,00

53,00

29,00

2) cheltuieli cu contribuții la fd. speciale( rd 19) din care:

78

1.120,00

1.320,00

200,00

a) pentru angajați pe baza de CIM

79

1.113,00

1.305,00

192,00

b)alte cheltuieli asimilate salariilor (CA ,AGA, cenzori)

80

7,00

15,00

8,00

6.Castig mediu lunar pe salariat ( rd.68/66)/12 luni

81

2,16

2,51

0,35

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (miilei/persoana) in preturi curente

82

0,00

0,00

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) in preturi comparabile

83

0,00

0,00

0,00

9.Productivitatea muncii valorica pe salariat (rd.64/66)

84

49,70

62,44

lO.Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale(rd 65/64)

85

999,52

992,58

11.Plăti restante - total

86

0,00

0,00

0,00

-preturi curente

87

0,00

0,00

0,00

-preturi comparabile

88

0,00

0,00

0,00

12.Creanțe restante - total

89

0,00

0,00

0,00

-preturi curente

90

0,00

0,00

0,00

Preturi comparabile

91

0,00

0,00

0,00
S.C.HALE SI PDETE-SA BIROUL INVESTIȚII


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROPUNEREA PLANULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2013

S.C.HALE SI PIETE-SA isi propune pentru anul 2013 următoarele obiective de investiții

CAPITOLUL A - Lucrări in continuare

1. Modernizare Piața Vest “înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale “

In anul 2012 au inceput lucrările pentru modernizarea Pieței Vest.Au fost executate lucrări parțiale .Datorita timpului friguros lucrările la modernizare se vor finaliza in anul 2013.

Valoarea estimata este de 242 881,00 lei fara T.V.A

2. Lucrari de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu.

Datorita cantitatilor masive de precipitații sub forma de zapada din anul anterior acumulate pe acoperiș vreme îndelungară, s-a observat ca stâlpii si grinzile , confecționate din material rasinos, prezintă fisuri. Ca atare a fost întocmit proiectul tehnic ,a fost obtinuta Autorizației de construire si au inceput demersurile pentru încheierea contractractului de lucrări.

Valoarea estimata este de 123 000,00 lei fara T.V.A

3. Reparatie hidroizolatie-interventie de urgenta care un afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

Datorita faptului ca in perioada ploioasa apar infiltrații la nivelul acoperișului, s-a constat necesitatea de reparații capitale urgente.Ca atare au inceput demersurile pentru întocmirea proiectului tehnic A fost încheiat contractul de servicii nr. 15997/19.12.2012 cu S.C.Restitutio-S.R.L. A fost achitat un avans de 7500 lei din totalul de 25000 lei .A ramas de achitat valoarea de 17500 lei care urmeaza a fî achitata la predarea proiectului tehnic.

  • 4.Modernizare imobil str.Văleni nr.44, proiectare si execuție


compartimentări interioare us&âț^In vederea utilizării imobilului pentru obiectivele propuse, este necesara modernizarea si compartimentarea cu structuri ușoare care un afecteaza structura de rezistenta a imobilului. A fost obținu Cerifîcatul de urbanism.nr. 1550/11.12.2012 si au fost începute demersurile pentru obținerea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.

Valoarea estimata este de 315 000,00 lei fara T.V.A

5.Racordarea clădirii Halele Centrale la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

Asigurarea utilitatilor( încălzire si apa calda de consum) pentru imobilul Halele Centrale, se face prin intermediul unei centrale termice amplasate la subsolul clădirii.

Având in vedere ca Halele Centrale este clădire de patrimoniu, se impune luarea de masuri pentru protejarea imobilului.Pentru creșterea gradului de siguranța in exploatare se impune racordarea clădirii la sistemul centralizat cu energie termica a municipiului Ploiești.

A fost incheit contractul de lucrări nr. 15987/19/12.2012 cu cu S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L .In anul 2012 a fost achitat un avans de 36000 lei din totalul de 120000 lei.A ramas de achitat o valoare de 84000 lei care urmeaza a fi achitata după recepția lucrării.

Valoarea estimata este de 84 000,00 Iei fara T.V.A

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

1. Amplasare module PVC - Piața Malu Roșu (zona adiacenta)

Datorita faptului ca in anul 2012 a fost amenajata platforma din zona si avand in vedere utilizarea spațiului pentru obiectivele propuse, este necesar amplasarea de module din PVC.

Valoarea estimata este de 117 085,00 lei fara T.V.A

2.Reparatie capitala acoperiș Halele Centrale - Intervenție de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta -execuție

Datorita faptului ca in perioada ploioasa apar infiltrații la nivelul acoperișului, s-a constat necesitatea de reparații capitale urgente.Ca atare se impune execuția lucrărilor la nivelul acoperișului , astfel ca infiltrațiile sa nu afecteze structura de rezistenta a cladirii.Dupa întocmirea proiectului tehnic se va obține Autorizația de construire si vor incepe procedurile pentru execuție.

3. Instalație Malu Roșu


video de supraveghere - Piața Nord, Piața Vest, Piața 9 Mai siInstalația video de supraveghere va monitoriza întreaga suprafața a Pieței Nord si Vest, are ca scop descurajarea si diminuarea infracțiunilor ,respectând astfel normele de siguranța impuse prin planul de paza aprobat de Politia Romana.

Valoarea estimata este de 29000 Iei fara TVA

CAPITOLUL C - ACHIZIȚIONARE PRODUSE

1. Achizitionare autoutilitara cu cabina dubla si platforma 3,5 to

Pentru deplasarea personalului tehnic Ia punctele de lucru cu materiale si scule este necesar achiziționarea unui mijloc de transport, atat pentru materiale cat si pentru persoane.

La acest moment societatea dispune de.un singur mijloc de transport, autoutilara tip furgon cu doua locura, folosit pentru aprovizionare.Pentru transport persoane se folosesc autoturismele din dotare. Necesarul minim de muncitori pentru executarea lucrărilor de la punctele de lucru este de 3-5 muncitori.

Prin achiziționarea autoutilitarei se rezolva aceasta situație.

Valoarea estimata este de 92000 lei fara T.V.A

2. Achiziționare incarcator frontal si anexe

Pentru lucrările din teren pe perioada vara-iama, societatea a fost obligata sa închirieze utilaj tip Locust Utilajul închiriat a fost folosit pentru incarcat/descarcat căsuțe, mese din beton, amenajat locații targuri( primavera, iama), iluminat ornamental al imobilui Halele Centrale, diverse lucrări.

Achiziționarea acestui utilaj permite asigurarea unor venituri, utilajul poate fi închiriat.

Prin achiziționarea încărcătorului se rezolva aceasta situație.

Valoarea.estimata este 241150 lei fara TVA

3. Achiziționare program informatic integrat

Ținând cont ca programul actual nu asigura o legătură intre toate datele si este necesar un efort suplimentar in prelucrarea datelor, pentru efîcientizarea activitatii si in vederea redării unei imagini clare din punct de vedere contabil a tuturor situațiilor economice, patrimoniale a societății, este necesara achiziția unui program informatic integrat.

  • 4. Achiziționare licențe


In vederea respectării legislației in vigoare in ceea ce privește accesul si utilizarea aplicațiilor informatice ( Microsoft Word, Excel, etc. ) este necesara actualizarea tuturor licențelor pentru calculatoarele din dotarea unitatii.

Valoarea estimata este 22000 lei fara TVA

5. Achiziționare toalete ecologice vidanjabile

In vederea desfășurării in condiții de igiena a activitatii din parcul Toma Socolescu ( pe perioada desfășurării diverselor evenimente ) cu respectarea legislației de mediu este necesara achiziționarea de toalete ecologice vidanjabile.

Valoarea estimata este 23000 lei fara TVA


Director economic,

Ec.Comelia Angelescu
învestitir, reanuPropunere plan de investiții pentru anul 2013


Curs euro=4,55 lei Valorile sunt fara TVA


ANEXA NR. 2Nr.

c' OJ -Grt.

Denumirea Investiție / Lucrare / Produse / Servicii

Valoare estimata

Sursa de finanțare

Lucrări in continuare din anul 2012

LEI

EURO

1. Lucrări de investiții si reparații capitale

1

Lucrări

de construcții si amplasare module PVC - P-ta M.Rosu (zona adiacenta) (proiectare si execuție)

117.085,00

25.732,97

Surse proprii

2

Reparație capitala acoperiș Halele Centrale- Intervenții de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta(executie)

870.000,00

191.208,79

Surse proprii

3

Modernizare Piața Vest "înlocuirea pavimentului si a rețelei de preluare a apelor pluviale" execuție parțiala

242.881,00

53.380,43

Surse proprii

Lucrări in continuare din anul 2012

4

Lucrări de interventie(consolidare) la acoperiș si structura de rezistenta Piața Malu Roșu - execuție

123.000,00

27.032,97

Surse proprii

Lucrări in continuare din anul 2012

5

Reparație hidrizolatie-interventie de urgenta care nu afecteaza structura de rezistenta a clădirii Halele Centrale-proiectare

17.500,00

3.846,15

Surse proprii

Lucrări in continuare din anul 2012

6

Modernizare imobil str.Valeni nr.44,compartimentări interioare usoare-proiectare si execuție

315.000,00

69.230,77

Surse proprii

Lucrări in continuare din anul 2012

7

Racordarea clădirii Halelor Centrale la sistemul centralizat cu energie termica al municipiului Ploiesti-executie

84.000,00

18.461,54

Surse proprii

Lucrări in continuare din anul 2012

II. Dotări cu mijloace fixe si active necorporale

8

Instalație video de supraveghere - Piața Nord si Piața Vest, Piața 9 Mai si Malu Roșu

29.000,00

6.373,63

Surse proprii

9

Achiziționare autoutilitara cu cabina dubla si platforma

92.000,00

20.219,78

Surse proprii

10

Achiziționarea incarcator frontal + acesorii

241.150,00

53.000,00

Surse proprii

11

Achiziție

program informatic integrat

24.000,00

5.274,73

Surse proprii

12

Achiziții licențe

22.000,00

4.835,16

Surse proprii

13

Achiziție

toalete ecologice vidanjabile

23.000,00

5.055,00

Surse proprii

1

TOTAL GENERAL

2.200.616,00

483.651,92

Surse proprii

Director Economic
Ec.Cornelia Angelescu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Ploiești din Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești

și a emis:


2o/S


SECRETAR,

Constantin Popa

Data: