Hotărârea nr. 109/2013

Hotãrârea nr. 109 privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Basarabilor nr.18

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 109privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18;

Având în vedere prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

în baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18, în următoarea componență:

  • - Dl George Sorin Botez

  • - Dl George Pană

  • - Dna Cătălina Bozianu

  • - Dl Iulian Bolocan

  • - Dl Răzvan Ursu

  • - Dl Râul Petrescu

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin (1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a primarului municipiului Ploiești.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr. 18

Prin adresa nr.2872/11.02.2013 doamnele Cismaru Ileana și Oprescu Ioana, în calitate de proprietare ale imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr. 18 și-au exprimat intenția de participare la negociere pentru vânzarea acestuia către Municipiul Ploiești.

Potrivit documentelor și planurilor transmise, imobilul cu număr cadastral 101344 înscris în cartea funciară cu nr. 227, se compune din teren intravilan curți construcții, în suprafață măsurată de 2.106 mp, (suprafața din acte de 2.100 mp) și cu următoarele construcții: CI- locuință (S+P) în suprafață de 394 mp, C2- locuință (S+P) în suprafață de 268 mp.

Situația sus menționată a fost analizată în ședința din data de 05.03.2013, a Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru înființarea unei comisii de negociere .


Direcția de Gestiune Patrimoniu

DirectorExecutiv,                          Director Executiv Adjunct,

Florini Petf acheAVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte,

Director Executiv, Iulia Alina,Alexandru

întocmit,

Ana Petru-MariusCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18

Prin adresa nr.2872/11.02.2013 doamnele Cismaru Ileana și Oprescu Ioana, în calitate de proprietare ale imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr. 18 și-au exprimat intenția de participare la negociere pentru vânzarea acestuia către Municipiul Ploiești.

Potrivit documentelor și planurilor transmise, imobilul cu număr cadastral 101344 înscris în cartea funciară cu nr. 227, se compune din teren intravilan curți construcții, în suprafață măsurată de 2.106 mp, (suprafața din acte de 2.100 mp) și cu următoarele construcții: CI- locuință (S+P) în suprafață de 394 mp, C2-locuință (S+P) în suprafață de 268 mp.

Situația sus menționată a fost analizată în ședința din data de 05.03.2013, a Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local pentru înființarea unei comisii de negociere .

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri
~          Scrisoare de intenție

-2^/3 Către Consiliul Local Ploiești


Subsemnatele Cismaru Ileana si Oprescu Ioana, domiciliate in Ploiești, stV. Al. Vlahuta, nr. 18, județul Prahova, proprietare ale imobilului situat in Ploiești, str. Basarabilor, nr. 18, județul Prahova, ne exprimam intenția de vanzare a acestu. imobil si de a participa la negocieri in acest sens.Către Consiliul Local Ploiești

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 05.03.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa.Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu — -

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in Domeniul Public si Privat:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Secțiunea B- Solicitări diverse:

privire la solicitarea inaintata de către doamne Harcan Vergelia, va comunicam următoarele:

Prin adresa nr. 2957/2013, doamna Harcan Vergelia, comunica intenția de a ceda municipiului Ploiești un teren situat in Ploiești, str. Drumul Serii, nr.88, Tarlaua TI2 parcela 166, in suprafața de 500 mp (cu latimea de 4m si lungimea de 125m - teren ce nu poate fi construit). După decesul soțului doamnei Harcan Vergelia, terenul a fost supus succesiunii si de la data de 26.09.2012 se afla in proprietatea dcameni susmenționata si copii acesteia.                                 . n t n

^Cuprivire la adresa nr.3781/2013 transmisa de dl. Dinu Nicolae, va comunicam următoarele:

Prin adresa menționata mai sus dl. Dinu Nicolae a solicitat atribuirea in proprietate a unei suprafețe de teren de 500 mp, in calitate de beneficiar al Legii nr.34.1/2004, a recunoștinței fata de eroii martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata.-(sau au avut de suferit in urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

Precizam faptul ca incepand din anul 2008, dl. Dinu Nicolae a solicitat prin mai multe adrese, atribuirea unui teren in suprafața de 1000 mp teren extravilan si a 500 mp teren intravilan in conformitate cu prevederile Legii nr.341/200^.

Având in vedere ca prin adresa nr.47958/2008 Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietarilor a comunicat faptul ca . fiind un caz. de constituire a dreptului de proprietate, atribuirea si punerea in posesie se poate face numai din terenurile neatribuite, ramase la dispoziția comisiei, după incheierea integrala a reconstituirii ^Antnriinr de nroorietate, potrivit dispozițiilor alin.2 si 3 ale art.18 din Legea

nr. 18/1991”, cererile d-lui Dinu Nicolae nu au putut fi soluționate favorabil urmând a fi discutate ulterior, după finalizarea procedurilor de soluționare a cererilorformulate potrivit legilor proprietății.                                            X            X

<Y 9  —                              Ș: XX \ 4

ii 17                             ;r

\\ v •              /o

©X./t-. ■ •

Cu privire la solicitarea firmei Egna Imobiliare pentru negocierea achiziției de către Municipiul Ploiești a spațiului situat in Ploiești, str. Bobalna nr. 2:

Prin Adresa nr.2400/04.02.2013, firma Egna Imobiliare prin administrator M. Diaconescu si-a exprimat intenția de a se prezenta pentru negocierea vanzarii/inchirierii spațiului situat in Ploiești, str. Bobalna nr.2 ( fostul sediu SNC).

/A

( 4.)Cu privire la oferta de vanzare către Municipiul Ploiesd a imobilului situat in Ploiești, str. Basarabi nr.18:

CP


Prin Adresa nr.2872/11.02.2013, doamnele Cismaru Ileana si Oprescu Ioana, in calitate de proprietare ale imobilului situat in Ploiești, str. Basarabi nr. 18, si-au exprimat intenția de participare la negociere pentru vanzarea acestuia către Municipiul Ploiești.


7/t-                               VcA.

(ff/Cu privire la adresele inregistrata la Municipiul Ploiești la nr.13534/2012; nr.647/10.01.2013 prin care S.C. Apa Nova S.R.L. solicitat actualizarea, incepand cu luna august 2012, a suprafeței domeniul public menționata in contractul nr.025711/13.01.2010, incheiat cu municipiul Ploiești si sa factureze volumul de apa pluviala ținând cont de noua suprafața.

Prin adresa nr.13534/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis Anexa 1B la Contractul nr. 025711/13.01.2010 de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu municipiul Ploiești, in vederea semnării acesteia, ca urmare a actualizării suprafeței străzilor canalizate din Municipiul Ploiești.

Conform informațiilor telefonice oferite de S.C. Apa Ncva S.R.L. a reieșit ca aceasta a actualizat suprafața străzilor canalizate din municipiul Ploiești, potrivit adreselor transmise de Direcția Tehnic Investiții. Anexat adresei nr. 13534/2012, S.C. Apa Nova S.R.L. a transmis si lista actualizata a străzilor canalizate cu suprafețele aferente care au fost luate in calcul la stabilirea noii suprafețe precizând faptul ca va proceda la facturarea volumului de apa pluviala incepand cu luna septembrie 2012, pentru luna august 2012.

Prin adresa nr. 19891/2012 S.C. Apa Nova S.R.L. a revenit la adresa menționata mai sus cu precizarea ca suprafața totata a străzilor canalizate in Municipiul Ploiești actualizata la noiembrie 2012 este de 3.147.026,24 mp, transmițând Anexa 1B la Contractul nr.025711/13.01.2010 modificata corespunzător in vederea semnării si parafarii.

Situația a fost analizata in ședința din data de 19.12.2C12 a Comisiei nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale când s-a stabilit transmiterea acestor documente către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești in vederea verificării situației străzilor canalizate si a punerii in concordanta cu situația pe

  • -  Burtea Marfa - soție;

  • -  Burtea Florin -fiu;

  • -  Burtea Iona- Corina- fiica;

  • -  Niculescu Danut -fiu .

Prin cererea nr.2422/04.02.2013 domnul burtea Nicolae solicita; includerea in

ij


contract a norei Soare Adela Georgiana si a nepoților Soare Sara El¥i/ă;)și. Spar^lșihis Danuț.                            ................................... -

La cererea menționata mai sus, a fost atașata si copia certificatului de căsătorie cu Soare ( Niculescu ) Danuț si copiile certificatelor de naștere a nepoților.

Ca atare, se impune schimabrea numelui fiului Niculescu Danuț.

Menționam ca nu sunt îndeplinite exigentele minimale prevăzute in Anexa 1 din Legea nr.114/1996, conform căreia pentru o familie compusa din 8 membri este necesar un spațiu de locuit format din 5 camere si dependințe in suprafața utila totala de 110 m.p.

întocmit: Florentina Popescu

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii ca:re Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Consilieri: Dumitru Cristian - Presedin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18SECRETAR,

Cristian Ganea