Hotărârea nr. 108/2013

Hotãrârea nr. 108 privind transmiterea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova a imobilului din Ploiesti, Şos. Vestului nr. 19 în care funcţionează Centrul de Formare Profesională Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 108 privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova a imobilului din Ploiești, Șos. Vestului nr. 19 în care funcționează Centrul de Formare Profesională Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova a imobilului din Ploiești, Șos. Vestului nr. 19 în care funcționează Centrul de Formare Profesională Prahova;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.601/1993, privind transmiterea unui imobil și a terenului aferent din patrimoniul S.C.” Școala de Șoferi Amatori Ploiești” în administrarea Ministerului Justiției, a Ministerului de Interne și a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art.2146 din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicată;

/X

In temeiul art. 36 alin (2) litera c), alin.6, pct.2 și art. 124 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova a imobilului din Ploiești, Șos.Vestului nr.19 în care funcționează Centrul de Formare Profesională Prahova, respectiv spațiul situat la etajul III, în suprafață de 463,89 mp, pentru o perioadă de 10 ani.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință) cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT,

VICEPRIMAR^'1

Iulian Li viu Teo


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova a imobilului situat în Ploiești, Sos. Vestului nr.19, în care funcționează

Centrul de Formare Profesională Prahova

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.601/1993, s-a aprobat transmiterea unui imobil si a terenului aferent din patrimoniul S.C. «Școala de Șoferi Amatori Ploiești» in administrarea Ministerului Justiției, a Ministerului de Interne si a Consiliului Local al municipiului Ploiești, iar prin Hotararea nr. 3/2000 a Consiliului Local a municipiului Ploiești s-a partajat acest imobil, după cum urmeaza :

-Ministerul Justiției, reprezentat de Tribunalul Prahova parterul imobilului in suprafața de 600 mp.

-Ministerul de Interne, reprezentat de Inspectoratul Județean de Politie demisolul si etajul I al imobilului, in suprafața de 1200 mp.

-Consiliul Local al municipiului Ploiești etajul II si etajul III al imobilului, in suprafața de 1200 mp.

-Terenul aferent imobilului, in suprafața de 2500 mp, precum si anexele preluate, se vor folosi in indiviziune de către cele trei instituții publice.

Prin Hotararea nr.20/31.01.2003 Consiliul Local Ploiești a aprobat darea in administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova -Centrul de Formare Profesionala Prahova, a spațiului situat in Ploiești Sos. Vestului nr.19, in suprafața de 463,89 mp, situat la etajul III in mod gratuit, pe o perioada de 10 ani.

Prin adresele nr.5987/2012 si nr. 16457 /2012, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova a solicitat transmiterea fara plata a spațiului respectiv in administrarea acesteia pentru o perioada de inca 10 ani. In acestea se precizează faptul ca in acest spațiu s-au făcut investiții in vederea reabilitării termice a acestuia, degrevând in acest fel bugetul local de cheltuielile aferente, fiind dotat cu echipamente si instalații modeme pentru efectuarea stagiilor de practica la diferite cursuri de calificare si ca in cadrul spațiului isi desfasoara activitatea 2 proiecte strategice finanțate din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Situația a fost prezentata in ședința din data de 16.10.2012 ^Copnsiei nr.2-Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turțsrp/Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz fav6rabjM,fpentru transmiterea fara plata Agenției Județene pentru Ocuparea Forței <de Munca Prahova pentru o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Ploiești, Sbs^Ypstului nr.19, in care funcționează Centrul de Formare Profesionala Prahova, respectiv spațiul situat la etajul III, în suprafață de 463,89 mp.

DIRECTOR executiv,

Petfache
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo FlorinSEF SRVICIU, Gabriela Mindrutiu

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Director


Direcția Economică,


Director Executiv,Nicoleta Craciunoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind transmiterea in folosință gratuită Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova a imobilului situat in Ploiești, Sos. Vestului nr.19, in care funcționează Centrul de Formare Profesionala Prahova

Prin adresa nr. 16457/2012 Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova a solicitat prelungirea cu inca 10 ani a perioadei de administrare fara plata a spațiului din Ploiești, Sos. Vestului nr.19, spațiu ce este ocupat de Centrul de Formare Profesionala.

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvenului României nr.601/1993, s-a aprobat transmiterea imobilului situat in Ploiești, Sos. Vestului nr.19 si a terenului aferent din patrimoniul S.C. Școala de Șoferi Amatori Ploiești in administrarea Ministerului Justiției, a Ministerului de Interne si a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Acest imobil a fost partajat prin Hotararea nr.3/2000 a Consiliului Local a Municipiului Ploiești, iar Consiliului Local al municipiului Ploiești i s-a atribuit etajul II si etajul III al imobilului in suprafața de 1200 mp.

Terenul aferent imobilului, in suprafața de 2500 mp, precum si anexele preluate, se folosesc in indiviziune de către cele trei instituții publice.

Potrivit Hotărârii nr.20/30.01.2003 Consiliul Local Ploiești a aprobat darea in administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova -Centrul de Formare Profesionala Prahova, a spațiului situat in Ploiești, Sos. Vestului nr.19, in suprafața de 463,89 mp, situat la etajul III in mod gratuit, pe o perioada de 10 ani.

Având in vedere faptul ca in spațiul sus menționat Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova a făcut investiții in vederea reabilitării termice a acestuia, degrevând in acest fel bugetul local de cheltuielile aferente, fiind dotat cu echipamente si instalații modeme pentru efectuarea stagiilor de practica la diferite cursuri de calificare, faptul ca in cadrul spațiului isi desfasoara activitatea 2 proiecte strategice finanțate din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, se constata oportunitatea si necesitatea transmiterii in folosința gratuita Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova a imobilului situat in Ploiești, Sos. Vestului nr.19, in care funcționează Centrul de Formare Profesionala Prahova, drept pentru care propun spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Primar,

Iulian Badescu


AKvJW **w***-» *•*—---------

nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Tnriam, Agricnltura. Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 16.10.2012

. . Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Crisdan, Ursu Razvan Ion,..   .

, Pope Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

T a ședința an participat reprezentanții Direcției de Gestiune E itrimoniu             : '

. ; .. Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitai:

l.Cu privire la solicitările domnului Panait Constantin Vicrel si domnului Bălasa \^Oalin Ștefan, precum si cu privire la solicitările doamnei Stoica Magdalena Angelica si domnișoarei Rizea Adriana Dorina referitoare la efectuarea unor schimburi de locuințe, va comrffticam următoarele:

■ A, Blocul T7 a fost preluat de la Agenția Naționala a Locuințelor cu destinația de . locuințe destinate. închirierii tinerilor cu varsta sub 35 ani si aparii domeniului public al. statului si aflat in administrarea municipiului Ploiești in baza Hotaaarii Consiliului Local al mumcipiuluiPloiestinr. 232/31.05.2012.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești o-. 266/31.10.2003 s-a . aprobat repartizarea apartamentului 1 din blocul T7 str. Arnauti nr 2 către domnul Panait . • Constantin Viorel si apartamentul 8 din blocul T7 str. Arnauti nr.2 către Bălasa Calin Ste&n. In baza hotărârii sus amintite si a repartiției nr. 215589/10.11.2003 pentru

1 bl. T7. din str. Arnauti nr.2, s-a perfectat contactul de .închiriere nr».. .' 335126/19.11.2004 titular Panait Constantin Viorel iar m. baza repartiției nr. ^216589/10.11.2003 pentru apartamentul 8, bl. T7 din str. Arrauti nr.2, s-a perfectat contractul de închiriere nr. 344911/13.12.2004 titular Balasa Calin Slefan.

... Facem precizarea ca in contractul de închiriere nr. 335126/19.1-1.2004 modificat prin . actele adiționale nr. 18582/19.10.2009,nr.18031/10.11.2010, nr. 2S003/07.01.2011 si nr. .20812/05.11.2011 domnul Panait Constantin Viorel figurează împreuna cu șotia Panait.

• . Carmen Simona si fiul Panait Ștefan Alexandru. Spațiul închiriat domnului este compus din1 camera in suprafața de 18,06 m.p. si dependințe in suprafața de 25,67 m.p. Cltiria -' aferenta închirierii este in cuantum de 250,67 lei, stabilita conform H .C.L. 407/2010 si este achitata la â împreuna cu cotele de întreținere. In contractul de închiriere tir. 344911/13.12.2004 modificat prin actele adiționale nr. 11698/19.10.2009, nr. 17373/02.11.2010 si nr. 17059/03.11.2011 domnul Balasa Calin Viorel figurează Împreuna- cu soția Balasa Gabriela. Spațiul închiriat domnul Halssa Calin Viorel este compus din 2 camere ifl. suprafața de 30,13 m.p. si dependințe ir snprafata de 25,67 mp. . C&8 lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului Xcinaniei nr. 310/2007, respective 73,87 lei si este achitata la zi împreuna cu cotele de intretiiere.

ftih eereifca nr. 16294^0.09.2012 domnul Panait Constantin Vwrel solicita schimb de

vederea reabilitării termice prin Înlocuirea sistemului de încălzire ( calorifere, racorduri), ^înlocuirea tuturor ferestrelor si ușilor existente cu unele de tip termopan, a fost refăcută in totalitate instalația electrica a spațiului, reparația acoperișului clădirii, zugrăveli interioare.

Intocmit:Papuc Niculina

9, Cu privire la cererea înaintata de doamna Carp Elena Luciana din Ploiești, str. Libertății nr.l, bl. 30A, ap.20, prin care solicita trecerea titulaturii contractului de inchiriere de pe numele susnumitei pe numele soțului va comunicam următoarele

Blocurile 30A, 30B si 30C din str. Libertății nr. 1, aparțin domeniului privat al statului in conformitate cu prevederile alin.2, art. 8 din Legea nr. 152/1998, republicata cu modificările si completările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe si se afla in adminstrarea municipiului Ploiești.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 233/31.05.2012, s-a aprobat repartizarea spațiului situat in Ploiești, bloc 30A, ap. 20 str. Libertății nr. 1, V^ompus din doua camere in suprafața de 31,33 m.p. si dependințe in folosința exclusiva si comuna in suprafața de 22,40m.p., către doamna Carp Elena Luciana.

In baza actului • invocat mai sus a fost Întocmit contractul de inchiriere , nr. ‘ 10337/07.07.2012. Termenul de inchiriere este de la data de 07.06.2012 pana la data de 06.06.2017. In contractul de inchiriere, doamna Carp Elena Luciana figurează împreuna cu soțul Carp Ciprian si fiul Carp Rares Ștefan.

Prin cererile nr._ 14102/10.08.2012 si nr. 17222/04.10.2012 doamna Carp Elena Luciana solicita trecerea titulaturii contractului de inchiriere de pe numele susnumitei pe numele soțului întrucât beneficiază de prevederile art.l, art. 2 dm Hotararea Guvernului nr. 1867/2005, fiind angajat al Ministerul Administrației si Internelor.

In acest sens s-a solicitat prin adresa nr. 315/31.08.2012, Serviciului Juridic Contencios, Contracte un punct de vedere cu privire la aspectul semnalat, avand in vedere ca legislația in vigoare privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii face referire doar la titularul cererii si nu la membrii familiei acestuia si faptul ca legislația V>e specialitate Legea nr. 114/1996 si Noul Cod Civil nu reglementează astfel de cazuri. Ca răspuns la adresa noastra Serviciului Juridic Contencios, Contracie ne-a comunicat faptul ca solicitarea nostra nu reprezintă un aspect pentru care Serviciului Juridic Contencios, Contracte sa-si exprime punctul de vedere.

întocmit: Elena Branza. •    ■

lO.Cu privire la cererea înaintata de doamna Malacescu Mihaela Corina din Ploiești, str. Lupeni nr.7, bl. M5, ap. 7, prin care solicita modificarea termenului de plata al chirie, va comunicam următoarele :                    .

Spațiul situat in Ploiești, str. Lupeni nr. 7, bl. M5, ap. 7, format din doua camere in suprafața de 33,85 m.p. si dependințe in suprafața de 35,54 m.p este detinut in baza contractului de inchiriere nr. 322913/15* 10.2004 de doamna Malacescu Mihaela Corina. Aceasta locuința i-a fost repartizata in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 133/2004. ■

z-ROMÂNIA

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA /fej\ FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA     j4IUOFNl


Ploiești, str, Nicolae Iorga , nr.l

Tel; (+0244)-571.333, Fax; (+0244)-571.333, E-mail: gabriela.spasici@ph.anofm.roCĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2


N        Referitor Tas Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

^)^uJ^20/31.01.2003


0^ - Prin prezenta, va instiintam ca, la data de 31.01.2013, expira perioada de 10 ani, prin care s-a aprobat transmiterea fara plata in administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova, a spațiului situat in sos. Vestului nr,19, in care isi desfasoara activitatea Centrul de Formare Profesionala .

Având în vedere :- importanta deosebita a act ivita ti i de formare profesionala in cadrul activîtatii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova ;

 • * în cadrul acelui spațiu, îsi desfasoara activitatea 2 proiecte strategice finanțate din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

 • * investițiile semnificative efectuate pentru modernizarea si dotarea spațiului respectiv de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova

va rugam sa binevoiți transmiterea far aplata a spațiului respectiv in administrarea Agenției Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova pentru o perioada de 10 ani.
ROMÂNIA

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA

j4NOFN\ • 1) Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova, prin Centrul de Formare Profesionala organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri. Persoanelor aflate in cautarea unui ioc de munca li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocupării unui loc de munca. Structura serviciilor de calificare/recalificare pornește de la cursuri de meserii, pana la cursuri de perfecționare. De asemenea, sunt organizate si cursuri de inițiere in termenii de baza ai economiei de piața sau cursuri de pregătire pentru crearea de întreprinderi mici.

Centrul de Formare Profesionala, la sediul din Sos. Vestulu , nr. 19, furnizează, în principal, următoarele servicii:

 • a) formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum și a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, realizată la solicitarea agențiilor teritoriale, a angajatorilor, precum și a altor entități interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menținerii și ridicării nivelului competitivității profesionale pe piața muncii;

 • b) informarea și consilierea profesională;

 • c) evaluarea și monitorizarea formării profesionale;

 • d) certificarea formării profesionale a persoanelor menționate mai sus

în cadrul Centrului de Formare Profesională activitatea este focalizată asupra nevoilor individului, în contextul particular al constrângerilor ce acționează asupra acestuia, al responsabilităților proprii, al locurilor de munca disponibile, cât și al evoluției pieței muncii.

Formarea profesională permite schimbarea profesiei, a meseriei sau dobândirea unei creșteri a nivelului de pregătire prin instruire-perfecționare pentru a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenților economici.

Centrul de Formare Profesionala vine în întâmpinarea nevoilor de pregătire ale tinerilor adulți și angajatorilor, astfel agenții economici au posibilitatea de a angaja personal bine pregătit apelând la serviciile oferite.

Cursurile de calificare, recalificare, perfecționare, specializare și instruire sunt gratuite pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, și contra cost pentru cei ce vor să beneficieze de cursuri de formare profesională. Taxele de școlarizare au fost stabilite în baza procedurilor H.G. 377/2002, republicată și includ cheltuielile ocazionate de activitatea de calificare.

 • 2) Prin proiectul Dezvoltarea Sectorului Social cofinanțat de Banca Mondială și Guvernul României in anul 2003, având asistența tehnică asigurată de Asociația Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC) s-a continuat procesul de dezvoltare a capacității organizationale, prin modernizarea Centrului de Formare Profesională al A.J.O.F.M. Prahova, urmărindu-se asigurarea unor condiții optime pentru formare profesională în diferite meserii.

In acest sens, s-au făcut investiții in vederea reabilitării termice a spațiului prin înlocuirea sistemul de încălzire (calorifere, racorduri, etc), înlocuirea tuturor ferestrelor si ușilor existente cu unele de tip termopan, a fost refăcută in totalitate instalația electrica a spațiului, reparația acoperișului clădirii, zugrăveli interioare.

In cadrul proiectului de modernizare, Centrul de Formare Profesionala a fost dotat cu echipamente si instalații moderne pentru efectuarea stagiilor de practica la diferite cursuri de calificare, echipamente de dimensiuni apreciabile montate chiar in spațial cu pricina (ex: instalația pentru imprimator serigraf).

 • 3) In cadrul acelui spațiu, isi desfasoara activitatea 2 proiecte strategice " finanțate din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane :

 • a) "INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI" - POSDRU/82/5.1/S/58276

Obiectivul general consta in facilitarea integrării pe piața muncii aferenta sectorului turistic a șomerilor si a altor persoane aflate in cautarea unui loc de munca, prin instrumente inovative.

Obiectivele specifice:

Crearea de instrumente specifice pentru sprijinirea integrări pe piața muncii, din industria turistica, a șomerilor si a altor persoane in cautarea unui loc de munca.

Testarea instrumentelor nou create pentru ocuparea a 800 șomeri si alte persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

Târguri de locuri de munca pentru industria turistica, târguri ce vor reuni cererea si oferta de munca.

Sistem de vauchere utilizat la formarea profesionala pentru ocupare.

 • • 800 de șomeri si alte persoane aflate in cautarea unui ioc de munca vor fi selectați si formați profesional pentru a identifica si obține un loc de munca, folosind instrumentele create.

 • • 100 din aceste persoane vor fi calificate in ocupația de Agent de turism pentru circuite tematice.

 • • Se vor plasa in industria turistica minim 20% din persoanele instruite din care minim 25 persoane in ocupația de Agent de turism pentru circuite tematice.

 • b) "Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de ^sanatate mintala" - POSDRU/96/6.2/S/64373

Obiectiv general:

Promovarea incluziunii sociale si creșterea accesului pe piața libera a muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala prin oferirea de servicii specializate de consiliere, formare profesionala si calificarea acestora in vederea ocupării.

Obiective specifice:

 • • Dezvoltarea serviciilor de consiliere psihologica, psihiatrica, sociala, vocationala si terapie ocupationala in cadrul unei rețele de 4 centre de zi, pentru 200 de adult! cu probleme de sanatate mintala din București, Ploiești, Botoșani si Cluj;

 • • Facilitarea accesului pentru 85 de adulti cu probleme de sanatate mintala la programe acreditate de formare profesionala individualizata si accesul la locuri de munca prin intermediul unei platforme web;

 • • Sensibilizarea angajatorilor si a membrilor comunității prin campanii de promovare in ceea ce privește angajarea persoanelor cu probleme de sanatate mintala pe piața de munca deschisa;

 • • Imbunatatirea cooperării transnaționale prin schimbul de bune practici.

Principalele obiective de viitor ale Centrului de Formare Profesionala in desfasurarea activitatii sale sunt:

 • > Creșterea ratei de participare Ia invatarea pe tot parcursul vieții a populației tinere si adulte ;

 • > Dezvoltarea invatarii din afara cadrului instituțional (invatarea in context non-formal si informai) ;

 • > Scăderea diferentelor privind nivelul de educație, datorita accesului limitat la educație al acelor categorii de populație care sunt excluse social (populația caracterizata prin sărăcie extrema, persoane institutionalizate, populația cu nevoi speciale, populația rroma, in special, beneficiari de venit minim garantat acordat dte Primăria Ploiești) ;

 • > Creșterea accesului la informația digitala pentru populația cu nivel scăzut de educație.

In concluzie, va rugam sa aprobați transmiterea fara piața a spațiului ocupat de Centrui de Formare Profesionala in mun. Ploiești, str. Sos. Vestului, nr. 19, et. 3, respectiv, in administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova pentru o perioada de 10 ani.

Cu stima,

ROMÂNIA

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ PRAHOVA

Ploiești , str. Nicolae Iorga , nr.l Tel: (+0244) 577380, Fax: (+0244) 577380, E-mail: ajofm@ph.anofm.ro


„O A

XINOFNK.CĂTRE,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta, va rugam sa ne sprijiniți in demersurile noastre de a încheia un contract de admnistrare/ comodat fara plata cu Consiliul Local Ploiești pentru spațiul situat in Ploiești, strada Șoseaua Vestului , nr. 19, etaj 3 unde isi desfasoara activitatea Centrul de Formare Profesionala din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova. Spațiu a fost folosit, in administrare cu titltu gratuit, de AJOFM PRAHOVA in baza HCL 20/31.01.2003.

Menționam ca Centrul de Formare Profesionala din cadrul AJOFM Prahova are ca obiectiv calificarea sau recalificarea persoanelor in cautare de loc de munca din județul Prahova prin organizarea de cursuri gratuite. In cadrul Centrului de Formare Profesionala activitatea este focalizata asupra nevoilor individului, in contextul particular al constrângerilor ce actioneaza asupra acestuia , al responsabilităților proprii, al locurilor de munca disponibile, cat si evoluției pieței muncii.

Cu stima,

DIRECTOR EXECU naVILAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIUL

POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘIPROMO COMERCIALE

ĂTRE PE RAȚIUNI


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a imobilului situat în Ploiești, Șos. Vestului nr. 19, în care funcționează Centrul de Formare Profesională Prahova

și a emis:

i Ir PAlso Q-ĂbrL

PREȘEDItyTE,

Cristian Durhit

SECRETAR,

Cristian GaneaData:             2g>/X

h7i      p c n Y rL îl i

ROMÂNIA                               l L

JUDEȚ PRAHOVA                     ( ^/^EȚAR.Yp

CONSILIUL LOCAL AL                     ' V “ T

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                   K

HOTĂRÂRE NR.20

; Privind transmiterea in administrarea Agendei Județene pentru Ocuparea. ; Portei de Munca a imobilului situat in Ploiești, Sos.Vestului nr. 19, in care I \ funcționează Centrul deformare Profesionala Prahova           | ?

Consiliul Local al municipiului Ploiești

i Vazand Expunerea de Motive a domnilor Consilierii Dinu Savu, Mitu ■; Augustin .si Oneata Nastase si Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public si Privat - Serviciul Urmărire si Evidenta Patrimoniu, prin:. J care se propune transmiterea pe o perioada de 10 (zece ) ani in administrarea ș Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca - Centrul de Formare , Profesionala Prahova, a imobilului situat in Ploiești, Sos.Vestului nr. 19;

Având in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.601/I993, privind : transmiterea unui imobil si a terenului aferent din patrimoniul S.C. „ Școala de Șoferi Amatori Ploiești ” in administrarea Ministerului Justiției, a Ministerului! de Interne si a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si ; regimul juridic al acesteia

Având in vedere prevederile Legii nr.7.6/2002, privind sistemul; asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de munca;

In temeiul Legii nr.215/2001, privind Administrația Publica Locala,     / ■

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba transmiterea pe o perioada de 10 (zece) ani in administrarea: Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova - Centrul de Formare Profesionala Prahova, a spațiului situat in Ploiești, Sos.Vestului nr.19 in suprafața de 463,89 mp, apartinand domeniului public al localității in moc gratuit..

Art.2: Direcția Administrație Publica, Juridic — Contencios, Administrații Domeniului Public si Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezente, hotarari.

Data în Ploiești, astazi 31 ianuarie 2003.

Pțesedinte de ședința, Nan Nicolae


CO/TZ