Hotărârea nr. 107/2013

Hotãrârea nr. 107 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 107

> •

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere

pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închirire pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 32 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

ținând seama de Procesele - Verbale din data de 04.03.2013 și 15.03.2013 ale Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă ca prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale să se realizeze pe o perioadă de un an, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) cu 30 de zile înaintea expirării duratei contractului, chiriașul solicită prelungirea contractului de închiriere în baza unei cereri însoțită de actele doveditoare privind componența familiei și a declarației privind veniturile familiei, conform alin. 1 din art. 44 din Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele.

 • b) la momentul solicitării prelungirii duratei contractului de închiriere, chiriașul nu înregistrează debite la plata chiriei mai vechi de trei luni, precum și la plata cheltuielilor de întreținere mai vechi de trei luni, așa cum reiese din adeverința eliberată de către Asociația de Locatari.

 • c) de-a lungul timpului chiriașul să nu fi manifestat în mod repetat un comportament necorespunzător de natură să tulbure liniștea colocatarilor (fapte constatate prin Procese - Verbale incheiate de Poliția Română și Poliția Locală, Jandarmerie sau orice alt organ abilitat sa constate asemenea fapte).

Art. 2 împuternicește directorul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de închiriere, în condițiile stipulate la art. 1.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederi zentei hotărâri.PREȘEDINTE DE ȘED^N Gheorghe SîrbițÂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNI Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe


Vi ce primar,

Râul Alexandru Petrescu


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată, coroborat cu dispozițiile 1 lotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin hotărâri, în ordinea stabilită în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pentru anul în curs; în baza hotărârilor se emit repartiții și sunt întocmite contractele de închiriere. In conformitate eu prevederile art. 44 din legea cadru, contractele de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de Consiliul Local, pe o perioadă de 5 ani.

Prin Dispoziția Primarului nr. 7795 / 23.10.2003, începând cu 27.10.2003, administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă este preluată de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Instituția noastră a încheiat cu beneficiarii de locuințe sociale contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani, acestea fiind prelungite la data expirării termenului contractual.

Administrația Servicilor Sociale Comunitare s-a confruntat în tot acest timp cu o serie de probleme legate de faptul că unii dintre beneficiarii contractelor de închiriere și familiile lor nu au înțeles să respecte prevederile contractuale; aceștia au acumulat debite la plata chiriei și/sau întrețineii, astfel încât au fost acționați în instanță în vederea recuperării sumelor restante; de asemenea, s-au înregistrat probleme privind comportamentul unor chiriași de natură să tulbure liniștea colocatarilor și să facă imposibilă conviețuirea pașnică în imobile.

Din documentele prezentate instituției noastre de către AsociaM^d^^cațamse constată următoarele debite la plata utilităților: Asociația de Locatari sociale situat în str. Mihai Bravu, nr. 23 1 are de achitat o restantă de 223 Wtm.r^£ilș^^ăZle foștii chiriași care au părăsit imobilul fără să achite cheltuielile la întreținerefost evacuați. Debitul înregistrat în acest moment de chiriașii care locuiesc în imobil este de 7242 lei. Subliniem făptui că toate aceste debite nerecuperate se regăsec în facturile emise de furnizorii de utilități; asociația înregistrează către societatea DI STRIG AZ un debit în valoare de 16800 lei, motiv pentru care aceasta a somat asociația în repetate rânduri, ajungându-se la sistarea furnizării gazelor naturale în imobil. La SC ROS AL GRUP SA se înregistreză un debit în valoare de 11216 lei, acestă societate somând în repetate rânduri asociația cu acționarea în instanță pentru recuperarea datoriei, cât și cu întreruperea furnizării serviciilor de salubritate, fapt de natură să genereze disconfort atât în imobil, cât și pentru mediul înconj urător.

Asociația de Locatari din blocul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 are de achitat o restanță de 40025 lei, înregistrată de foștii chiriași care au părăsit imobilul fără să achite cheltuielile Ia întreținere sau ca re au fost evacuați. Debitul înregistrat în acest moment de chiriașii care locuiesc în imobil este de 22627 lei. Subliniem faptul că toate aceste debite nerecuperate se regăsec în facturile emise de furnizorii de utilități; asociația înregistrează către societatea APA NOVA PLOIEȘTI un debit în valoare de 1384 lei, motiv pentru care această societate a somat asociația în repetate rânduri cu acționarea în instanță pentru recuperarea datoriei, cât și cu întreruperea furnizării apei potabile. Asociația de Locatari a fost acționată în instanță de către furnizorul de salubritate - SC ROSAL GRUP SA - pentru achitarea debitelor in valoare de 50001 lei; anexăm la prezentul copii de pe citațiile de chemare în judecată.

Asociația de Locatari din blocul de locuințe sociale situat în str. Al. Călinei, nr. 5, bl. 27A are de achitat o restanță de 4271 lei înregistrată de foștii chiriași care au părăsit imobilul fără să achite cheltuielile la întreținere sau care au fost evacuați. Debitul înregistrat în acest moment de chiriașii care locuiesc în imobil este de 51442 lei. Subliniem faptul că toate aceste debite nerecuperate se regăsec în facturile emise de furnizorii de utilități.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a luat la cunoștință cele prezentate mai sus.


închiriere, evacuarea necondiționată și recuperarea sumelor restante este foarte mare, astfel încât sumele restante cresc foarte mult, ajungându-se la întreruperea furnizării utilităților ( apa, canalizare, salubrizare ) în întregul imobil, fapt de natură să genereze numeroase conflicte între locatari.

Comisia a constatat că durata prelungirii contractelor de închiriere pentru imobilele aliate în fondul locativ public este lăsată la latitudinea autorităților publice locale, acestea urmând să decidă asupra duratei și modalității de prelungire a contractelor de închiriere, în conformitate cu cadrul legal în materie.

In urma analizării celor expuse anterior, Comisia și-a exprimat punctul de vedere cu privire la durata dc prelungire a contractelor de închiriere, precum și la modalitățile și condițiile în care aceste prelungiri trebuie să aibă loc; puntul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect dc hotărâre.

Eață dc cele prezentate supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • I) I RECT IA A D MINI ST RĂII E

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iul ia ALcxnndru

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei coi închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe


In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele,-republicată și actualizată, coroborat cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin hotărâri, în ordinea stabilită în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pentru anul în curs; în baza hotărârilor se emit repartiții și sunt întocmite contractele de închiriere. In conformitate cu prevederile art. 44 din legea cadru, contractele de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de Consiliul Local, pe o perioadă de 5 ani.

Prin Dispoziția Primarului nr. 7795 / 23.10.2003, începând cu 27.10.2013, administrarea locuințelor sociale și toată activitatea conexă a fost preluată de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Această instituție a încheiat cu beneficiarii de locuințe sociale contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani, acestea fiind prelungite la data expirării termenului contractual.

Administrația Serv ici lor Sociale Comunitare s-a confruntat în tot acest timp cu o serie de probleme legate de faptul că unii dintre beneficiarii contractelor de închiriere și familiile lor nu au înțeles să respecte prevederile contractului de închiriere; aceștia au acumulat debite la plata chiriei și/sau întrețineii, astfel încât au fost acționați în instanță în vederea recuperării sumelor restante; de asemenea, s-au înregistrat probleme legate de comportamentul unor chiriași care au perturbat liniștea colocatarilor și au făcut imposibilă conviețuirea pașnică în imobile.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a luat la cunoștință cele prezentate mai sus.

Comisia a luat act de faptul că debitele foarte mari acumulate de plata chiriei și/sau întreținerii reprezintă o problemă extrem de gravă cu care se confruntă Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, în calitate de administrator, cât și Asociațiile de Locatari; timpul scurs de la data acționării în instanță a debitorilor și până la data rămânerii definitive a Sentinței Civile prin care se dispune rezilierea contractului de închiriere, evacuarea necondiționată și recuperarea sumelor restante este foarte mare, astfel încât sumele restante cresc foarte mult, ajungându-se la întreruperea furnizării utilităților ( apa, canalizare, salubrizare ) în întregul imobil, creându-se astfel numeroase conflicte intre locatari.

De asemenea, am constatat 1 aptul că legislația în vigoare nu preciz^^pe^ipada'pentru care trebuie prelungite contractele de închiriere, lăsând acest lucru la latttâyin^âawîoriW-îlor publice locale.                                 wW//


In urma analizării acestor aspecte, propunem ca, începând cu data îp            are a

prezentei hotărâri, prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spații       estinația

de locuință socială să se facă pe o perioadă de un an, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor stipulate în prezentul proiect de hotărâre.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,

Gcorge Pană Mărci an Cosma Robert lonuț Viscan Daniel Puiii Ncag#—1 Râul Alexandru PetrescuPROCES - VERBAL Ia ședința Comisiei nr, 5 protecție și asi ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetăt reclamații

din 15.03.2013

Comisia nr. 5 protecție și asistență socială, ordine publicSTTBspectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoarea componență:

Președinte: George Pana

Membrii: Marcian Cosma

. Robert Ionuț Viscan Daniel Puiu Neagu Râul Alexandru Petrescu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Discutarea proiectului de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unitati locative cu destinația de locuințe de necesitate.

 • 2) Discutarea proiectului de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinația de locuințe sociale.

 • 3) Discutarea proiectului de hotarare privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv a spatiilor cu destinația de locuința apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești,

 • 4) Informare cu privire la spatiile cu destinația de locuințe sociale disponibile; propunere privind schimbarea destinației din locuința de necesitate in locuința socială a unitarii locative nr. 14 din imobilul de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13.

 • 5) Analizarea cererilor de acordare a unor ajutoare financiare din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul consiliului local pentru Andrei Constantin, Bojan Andreea Diana, Rusu Ioan

 • 6) Analizarea documentelor transmise de către UAMS Boldești Scaeni privind modificarea tarifului pentru serviciile de îngrijire acordate in baza Protocolului de parteneriat încheiat cu ASSC

 • 7) Analizarea cererii de acordare a gratuitatîi pentru transportul cu metroul, formulata de domnul Stanciu Anghel Mihai, persoana cu handicap cu domiciliul in Ploiești

 • 8) Analizarea cererii formulate de către Asociația Sanatate, Educație si Familie, in vederea încheierii unui parteneriat in vederea acordării de sprijin unui număr de 10 familii

 • 9) Analizarea propunerii formulate de către Asociația Viitorul Tinerilor cu privire la înființarea unui Centri pentru persoane vârstnice intr-un imobil proprietate personala a doamnei Anisoara Mihalache, situat in Ploiești, propunaiidu-se achitarea unei chirii lunare de 1700 Euro.


  atia? care au

  /f


 • 2) Urmare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Atanasoaiei Ana domiciliata in Ploiești str. Mihai Bravu nr.60 prin care solicita sprijin privind mutarea din intr-o alta locație motivat de faptul ca au aparut neînțelegeri cu colocatara Petre Maria.

 • 3) Urinare prezentării la audienta susținuta de conducerea Direcției de Gestiune Patrimoniu a doamnei Ivan Eugenia domiciliata in Ploiești str, Mihai Bravu nr. 13 prin care solicita sprijin privind repartizarea unui alt spațiu.

 • 4) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de prioritari aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

HOTĂRĂȘTE:

 • 1) Comisia a luat act. de aceasta situație si â propus


 • 2) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus


 • 3) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus


 • 4) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

Ird                 de         frr/YfVd

fC'pQ                                j               CefârfQ

/ccat'r^x />r.cg. /ieceb'kfa~ ar/nanc/ / Se frrcr^^             &/> al/y>aĂ'u .

'/e/jtru- c& r-o./ț        c=>a' dMi/irfe aleolara/t/e n & fc>r

acorda           acela* prded de/o^ra^ .

 • 5) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

$/(dA>r d'^GCf'or dM        de reSa

fVrSa/       7/'cdvS 7oca/

/€c/Sț7 Softy “ Se* ariana                 &££&&ds&^ du?*

c/proharea            .

6) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus d qmcmg        xfedf'ak

r.


7) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus8) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

; Qcea^/a             fa^a^/e /<r.

O^r^CJ'ena /ȘȘC. ?/c><eșk' \

9) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

ftceaik)                     7*/^SSG ■ /^/o/cp/X


 • 10) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

Qn'îănarț.Q. ckn.feoJerr /OcTArf

11)


Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

Qcnoifioma            Ax

o^nc? /o îJqc>^ OjcÎqcvogH-Q\f W nu QM
Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

.   &< O’CnaocJ jOQcd1 h (RAieMoa/tQ Aedno^

cMr^dka, ch             O'ai^Yoon

W'fCmrKun'ta MO. 0*0(0 /poJjpad cot;

|a Q<Tmt'nu9 ic^o.oJio-nv• Paoeno <

Vm<x<iy i â-q O.d?UÂ. 1q) QU'ns^i'n/'J J

/xVooi'c/) ('o

(w      m^va/~ofy

liedui


12)■> aui. .

■W 'feHcw

13) Comisia propune ■S< arnokîe .

CMt’ftqfuu. mu<vm /ounQît &((> vzd/QW t aoKoifd) d-nol' 4"<*4r0Mu A «                                     *         4(\i

QAK "Q<W

june repartizarea spatiilor disponibiftfdupa cum urmeaza :

(q U(Jf(\$&}a''QOi Zift c^ț'rtAP-(AypJ?

Oii 0 qĂ~ qHq wchtt &U p^Vr'rț,

.   _______..Al' & n.fQK<Ă MCtux^o.-WQ-ododt/ •

1Qi g)V\A UOj 3/uG'olt,?GL

W S-<? med cd/'bcu/d'          cAe hoAjmre ayM/xd

/’noiomrm. ctA&caA&' ^do/ce cAe^ra/)a ^)y/)d

CpfvcAv, cd/ri „.Certând de ?< ttrtha.jmzLc<dâs>

Jf, 6-0 fftOJ WW(Ț K q , Q-cszXfoq w?)' +Hor< W. n f W,/“,‘"fy7 pî’Niv.d Kp- ^Xwuicuj (iiNX              no -f/. comWoi proQc.o£,Q/nofyMo

Președinte: George Pană Jrfl

Membrii: MarcianCosma

■ Robert-Ionuț VîscanA/p

Daniel Puiu Neagu

Râul Alexandru PetrescvujQ^LrzdrPROCES — VERB AL la ședința Comisiei nn 5 protecție si asisteătSsbcială,


ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetăt^neștL peiiții și reclamații din 04.03,2013


Comisia ni. 5 protecție și asistență socială, ordine X^ubiic^>respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în următoarea ~ 1

Președinte: George Pană Membrii: Marcian Cosma

Robert Ionuț Viscan ;. Dahiel Puiu Neagu A

Râul Alexandru PetrescuADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SI COMUNITARE

 • 1) Discutarea procedurii in vederea prelungirii contractelor de închiriere pentru imobilele cu destinația de locuințe sociale aflate in administrarea Administrația Serviciilor Sociale si Comunitare.

 • 2) Discuții cu privire la negocierea tarifului protocolului încheiat intre Administrația Serviciilor Sociale si Comunitare si UAMS Boldești Scaieții. •

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

 • 1) Cu privire solicitările din partea chiriașilor privind extinderile pe spatii care au devenit libere prin decesul titularilor de contract sau ca urmare a evacuării in baza unor sentințe judecătorești.

 • 2) Situația unităților locative disponibile spre a fi repartizate respectând ordinea de priorități aprobate prin Horararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuați din imobilele restituite foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.

HOTĂRĂȘTE;

1) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus «wvvPb^e ^ W®j|$ oLxÎva^S ^(V>c4; -e^^ckj-

<X ^4 /W< ÎV\   ^<=țXV\Ao^ <^A kiCL/-/ C_ /_ ’Cc^i

r^A trc^Q/^GcS”                           /4c. <X

2-2-:?. J O^i

 • 2) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus

La Xtcfttjy /V^ fcu^Uv^fef JUi &r<JrYi . <^Q

i        n^1^- ao-'A-                vL

^/^aNio ^Luu^- w..**^     4°- ^7gJ2vh   ^vC. Ct

\[a&’’^Ajg.            &* țc Cu^JF3 ^4^4^

0V <ĂÂ< /-"A. tv«4~ Az-f                     w        J fi I *'

 • 3) Comisia a luat act de aceasta situație si a propus 0 m a 0 Q J$O & VfyfoQjft fa

' fă-pwu urmeMkic’tfo As-c/ro^-               •

 • 4) Comisia pțopune repartizarea spânilor disponibile după cum urmeaza:A £a Ifâîwțtf fi (5 w« /0Ab?a lan (Hli^ylȚoo^o § $uAi (Warr gi&wju

1 K.& ^prepwA wpc$&P<afiof Toi

<^S ci-<-pCț^^ cL^\Ă vO^q                   Htr\o,

o.ocr<ei

xwXkh^Q.


A*-4 A(J?S(^-vvy7.S ÎXAov^^ f 4c> $            .

dtJz e^V\O=*Vț ?e-.Vv€ AS.S.C -S* L. Va. ȚVx4e>tAa^{ /VA^rtb-WiS S^V'Ts ,


Marcian Cosma Robert Ionuț Viscah Daniel Puiu Neagu Râul Alexandru Petrescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NIL 5


A n:'

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORfll^EPUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR Șl LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe sociale

și a constatat:


PREȘEDINTE,

GeorW Pană


SECRETAR, Cos ni a 'Marcian