Hotărârea nr. 106/2013

Hotãrârea nr. 106 privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinatie de locuinta apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 106

privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor locali George Pana, Cosma Marcian, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu si Râul Alexandru Petrescu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești;

In baza art. 1796, 1809 din Codul Civil, care reglementează obligația chiriașului de a preda bunul inchiriat la incetarea contractului;

/\

In temeiul art 36 alin.5, lit. a, b si alin.6 lit. a, pct. 17; art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, in umatoarele situații:

  • -  când dreptul chiriașului de a folosi locuința s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului, prin neplata chiriei si/sau a cheltuielilor comune de intretinere mai mult de 3 luni;

  • -  când chiriașul are un comportament ce face imposibila conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc in același imobil ( comportament constatat de către organele de politie, in baza unui proces- verbal);

  • -  prin marirea venitului net lunar pe familie realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depășind cu peste 20% nivelul minim prevăzut de lege;

  • -  când locuința din fondul locativ de stat este ocupata de persoane care nu sunt in posesia unui contract de inchiriere, in temeiul caruia sa aiba acordul proprietarului/administratorului locuinței de a o folosi;

  • -  când locatarii pe perioada derulării contractului de inchiriere, dobândesc in proprietate o locuința.

Art.2 - Serviciile ce au in administrare locuințele apartinand domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - începând cu data adoptării prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 195/2001; respectiv nr. 222/2001.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAREPLOIE SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești

Spatiile cu destinație de locuințe, atat din fondul privat al municipiului, cat si din fondul public sunt administrate de către serviciile desemnate de către consiliul local, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare cat si a H.G. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996.

închirierea acestor locuințe se realizează pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

In ședința din data de 25.02.2013 membrii comisiei nr. 5 - pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertățile cetățenilor, petitii si reclamatii au hotarat sa nu se procedeze la prelungirea contractelor de inchiriere pentru persoanele care înregistrează debite la plata chiriei sau la cheltuielile de intretinere comune.

După expirarea termenului contractului de inchiriere, persoanele care folosesc locuința sociala fara a deține un act in acest sens, sunt considerate persoane care folosesc imobilul in mod abuziv.

De asemenea, sunt considerate persoane care folosesc imobilul in mod abuziv si acelea care ocupa o locuința din fondul locativ de stat, fara a beneficia de un contract de inchiriere.

O alta situație de ocupare abuziva a unei locuințe sociale, constituie si atunci când chiriașii, pe perioada derulării contractului de inchiriere, dobândesc in proprietate o locuința.

In vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, ținând cont de durata proceselor ce se afla pe rolul instanței de judecata, avand ca obiect ”evacuare”, dar si a costurilor ridicate pentru punerea in executare a sentinței civile, definitive si irevocabile, apreciem ca se impune realizarea evacuării pe cale administrativa, in următoarele situații:

când dreptul chiriașului de a folosi locuința s-a stins ca


când dreptul chiriașului de a tolosi locuința s-a stins ca urmare- a încetării locatiunii prin expirarea termenului, prin neplata chiliei si a :cheltuielilor comune de intretinere mai mult de 3 luni consecutive; <

•   •                                                                                                                                                \\cT'                u " •

când chiriașul manifesta in mod repetat un comportament c'edface imposibila conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc in același imobil ( comportament constatat de către organele de politie/ jandarmerie in baza unui proces- verbal);

prin marirea venitului net lunar pe familie realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depășind cu peste 20% nivelul minim prevăzut de lege;

când spatiile locative apartinand domeniului public si privat sunt ocupate in mod abuziv sau de către persoane care nu apar inscrise in contractul de închiriere al titularului de contract;

când locatarii pe perioada derulării contractului de închiriere, dobândesc in proprietate o locuința.

Evacuarea pe cale administrativa se va face prin dispoziția primarului, in baza unui referat întocmit de către serviciul care are in competenta administrarea locuinței ce urmeaza a fi supusa eliberării, dispoziție ce va conține inclusiv membrii comisiei.

Ulterior, emiterii dispoziției primarului, comisia nominalizata, va proceda la transmiterea unei notificări, prin care se va pune in vedere persoanelor ce urmeaza a fi evacuați, ca in termen de 30 zile de la primirea notificării, sa evacueze locuința.

In cazul neconformarii, se va realiza evacuarea efectiva a persoanelor cat si a bunurilor aflate in locuința. După eliberarea locuinței, aceasta va fi încuiata, sigilata de către membrii comisiei . Evacuarea bunurilor va fi făcută fara a asigura sau garanta siguranța si integritatea lor.

Urmare celor prezentate, avizam favorabil prezentul proiect de hotarare, anexat.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Director General


Director General Adjunct


Sef Serviciul JuridicElenadordache

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE

ALEXANDRU IULIA


EXPUNERE DE MOTIVE

privind evacuarea pe cale administrativa a persoanelor ce ocupa in mod abuziv spatiile cu destinație de locuința apartinand domeniului public si privat al municipiului Ploiești

Municipiul Ploiești deține spatii cu destinație de locuințe, atat in fondul privat al municipiului, cat si in fondul public, spatii ce sunt administrate de către serviciile desemnate de către consiliul local, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare cat si a H.G. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996.

închirierea acestor locuințe se realizează pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declarației de venituri si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

In vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, ținând cont de durata proceselor ce se afla pe rolul instanței de judecata, avand ca obiect ”evacuare”, dar si a costurilor ridicate pentru punerea in executare a sentinței civile, definitive si irevocabile, consideram oportun adoptarea unei hotarari in vederea evacuării persoanelor pe cale administrativa, in următoarele situații:

când dreptul chiriașului de a folosi locuința s-a stins ca urmare a Încetării locatiunii prin expirarea termenului, prin neplata chiriei si a cheltuielilor comune de întreținere mai mult de 3 luni consecutive;

  • -  când chiriașul manifesta in mod repetat un comportament ce face imposibila conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc in același imobil ( comportament constatat de către organele de politie/ jandarmerie in baza unui proces- verbal);

  • -  prin marirea venitului net lunar pe familie realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depășind cu peste 20% nivelul minim prevăzut de lege;

  • -  când spatiile locative apartinand domeniului public si privat sunt ocupate in mod abuziv sau de către persoane care nu apar inscrise in contractul de închiriere al titularului de contract;

  • -  când locatarii pe perioada derulării contractului de închiriere, dobândesc in proprietate o locuința.

Zi ■■■ Evacuarea pe cale administrativa se va face in baza unejzdispozitii (in urma unui referat intocmit de către serviciul care are in comp.etâita administrarea locuinței ce urmeaza a fi supusa eliberării), dispoziție ce va conține inclusiv membrii comisiei.

. O*

•’*

vz


Ulterior, emiterii dispoziției primarului, comisia nominalizata, , va proceda la transmiterea unei notificări, prin care se va pune in vedere" persoanelor ce urmeaza a fi evacuate, ca in termen de 30 zile de la primirea notificării, sa elibereze locuința.

In cazul neconformarii, se va realiza evacuarea efectiva a persoanelor cat si a bunurilor aflate in locuința. După eliberarea locuinței, aceasta va fi incuiata, sigilata de către membrii comisiei . Evacuarea bunurilor va fi făcută fara a asigura sau garanta siguranța si integritatea lor.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești, aprobarea prezentului proiect de hotarare.

CONSILIERI LOCALI

George Pana > -

Cosma Marcian J


Robert Ionut Visca

Daniel Puiu Neag

Râul Alexandru Petrescu

Data............................

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spațiile cu destinație de locuință aparținând domeniului public și privat al Municipiului Ploiești

și a constatat:

A'S >1—


SECRETAR,

Cosma Marcian