Hotărârea nr. 105/2013

Hotãrârea nr. 105 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 105


privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module și a Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințele de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013. /

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbiux


Contrasemnează Secretar.

Oana Cristina Iacop /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare Încălzire Locuințe

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale unor familii care au fost evacuate din imobilul situat in str. Erăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A și, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009, s-a decis repartizarea acestor unități locative, după cum urmează:

- unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chițu Ion, in vârstă de 53 ani; această familie este compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Chițu Iulia Florina, în vârstă de 15 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul cl-nci Chițu Eugenia în valoare de 850 lei, salariul d-lui Chițu în valoare de 700 lei și alocația copilului, în valoare de 42 lei, așa cum reiese din cererea nr. 2493 / 06.03.2013 formulată de această familie în vederea prelungirii contractului de închiriere.

- unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 52 ani; această familie este compusă din două persoane, dintre care un copil minor, Pantazi Claucliu - Constantin, în vârstă de 15 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din alocația copilului, în valoare de 42 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei, așa cum reiese din documentele anexate la cererea nr. 2241 / 27.02.2013 formulată de această familie în vederea prelungirii contractului de închiriere. Facem precizarea ca dl. Pantazi este încadrat în grad de handicap accentuat.


prezent veniturile familiei se compun din salariul net al d-nei Lăr

1263 lei, salariul net al d-lui Lărgeanu Mușat în valoare de 904 Tei; așa cun^'r^^ din documentele anexate la cererea nr. 1819 / 01.03.2013 formulată^' familie în vederea prelungirii contractului de închiriere.


In baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni.

In timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Eață de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECTOR GENEI VL ADJUNCT,


ȘEF SERVICIU,Ovidiu Bădulescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Dl RECȚ1A A DM 1NIS FRAȚI E

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,

Iulia Alexandru


cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sdurăle și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aliate în situații sociale și economice deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, O RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CEIA

RECLAMA ȚII

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințele de necesitate

și a constatat:PREȘ El)

George IHană