Hotărârea nr. 104/2013

Hotãrârea nr. 104 privind repartizarea de locuinţe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 104 privind repartizarea de locuințe sociale


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 380 / 31 octombrie 2012, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30 ianuarie 2013, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unităților locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GheorghejSîrb,
CONTRASEMNEAZĂ SE^R

Oana Cristina Iacdb


Anexă

La Hotărârea nr:


STR. RÂFOV, NR. 2K


Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. cameră

Observâtâl         )sJ

L

lordache Ana-Maria

11, formată din o cameră în suprafață de 12 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 61 dm Lt^^u2Srdi«^a/de prioritate pe anul 2013 peM^JLAdgmntcle sociale; persoană singură care are în întreținere un copil minor, în vârstă de 2 ani.


STR. RAFINORILOR, NR. 13

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. cameră

Observații

1.

Răducanu

Daniela

Carmina

3, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 21 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; familie care are în întreținere patru copii minori.

2.

Bivolaru

Dănut

s

10, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună.

Poziția numărul 77 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; persoană încadrată în grad de handicap accentuat.

n

J.

Moise

Cristina

Mihaela

12, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe    în    folosință

comună.

Poziția numărul 17 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; fiul d-nei Moise, Moise Elis Ștefan Gabriel este încadrat în grad de handicap mediu.

4.

Ghiompirică

Florentin

15, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 32 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; familie care are în întreținere trei copii minori.

5.

Ol am Elena

23, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 93 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; persoană singură, realizează venituri reduse.

6.

Pavel

Loredana

24, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună

Poziția numărul 15 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; familie care are în întreținere doi 7                                                                                    J

copii minori.

7.

Șerbănescu Lui za

52, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 46 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; fiica d-nei Șerbănescu, minora Șerbănescu Daria, este încadrată în grad de handicap mediu.

8.

Stănescu

FI ori ca

58, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună

Poziția numărul 69 din Li^^^midinea de prioritate pe anul 20J^n?perftrTr" 1 hanțele sociale; persoană /i^fgij^^Srealtzează venituri reduse.     LS StO & )l

9.

Stoica Cornelii!

61, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună

Poziția numărul 51                      de

prioritate pe anul 20P^|feiYîa^fe^uințele sociale; persoană încadratlmdn grad de handicap accentuat.

10.

Sandu

Marian

62, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 55 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; persoană încadrată în grad de handicap grav.

11.

Niță Ionel ia

66, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună

Poziția numărul 60 din Lista cu ordinea de

3

prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; familie care are în întreținere un copil minor.

12.

Dorobantu

5

Mihail

68, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună

Poziția numărul 90 din Lista cu ordinea de

9

prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale; persoană singură, realizează venituri reduse.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe

Râul Alexandru PetrescuRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In acest moment în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploieștii! se află un număr de 13 unități locative libere de contract, după cum urmează: 1 unitate locativă, situată în imobilul din str. Râlov, nr. 2K și 12 unități locative situate în imobilul din str. Rafinorilor, nr. 13.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 1 1 situată în Ploiești, str. Râfov, nr. 2K, compusă din o cameră în suprafață de 12 mp și dependințe în folosință comună d-nei Iordache Ana - Maria; această unitate locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract a titularei, d-na Răducanu Olga. Numita Iordache Ana -Maria s-a născut la data de 24.05.1990, în Municipiul Ploiești. Aceasta trăiește împreună cu ful său, Mărunțel Alessio Ionuț, în vârstă de 2 ani. Veniturile familiei se compun din alocația copilului, în valoare de 200 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamna Iordache Ana - Maria ocupă poziția numărul 61 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.


Unitatea locali vă numărul 3 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință Răducanu Daniela - Carmina; unitatea locativă a devenit liberă înlbjSna chiriașului Răducanu Mircea, prin Sentința Civilă nr. 4794 / 22.04fe^p9'?N^difa Răducanu Daniela Carmina s-a născut la data de 13.08.1976, înwfunidig^ Ploiești și locuiește împreună cu soțul său, Răducanu Gheorghe, în vârsta^dC 43

ani. Cei doi soți au împreună patru copii: Răducanu Daniel, în vârstă de 15 ani, Răducanu Florin, în vârstă de 12 ani, Răducanu Mădălin, în vârstă de 10 ani și

Răducanu Dragoș, în vârstă de 7 ani. Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor, în valoare de 168 lei și venituri din activități independente realizate de d-na Răducanu, in valoare de 83 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamna Răducanu Daniela Carmina ocupă poziția numărul 21 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 10 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Bivolarii Dănuț; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Vasilc Viorel prin Sentință Civilă nr. 1462 / 10.02.2010. Numitul Bivolaru Dănuț s-a născut la data de 10.04.1975, în Municipiul Buzău, locuiește singur și are un venit compus din pensia de invaliditate, în valoare de 394 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că susnumitul este încadrat în grad de handicap accentuat. Domnul Bivolaru Dănuț ocupă poziția numărul 77 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 20 i 3 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 12 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Moi se Cristina Mihaela; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării

chiriașei Răducanu Elena, prin Sentința Civilă nr. 365 / 18.01.2010. D-na Moise Cristina Mihaela este născută în Ploiești, în anul 28.01.1982 și este căsătorită cu dl. Moise Vasile, având împreună doi copii: Moise Mihai Raimondo, în vârstă de 11 ani și Moise Elis Gabriel Ștefan, în vârstă de 3 ani. Venituri le familiei se compun din indemnizația creștere copil în valoare de 600 lei, beneficiara acestei forme de venit fiind d-na Moise Cristiana Mihaela și alocațiile copiilor, în valoare de 242 lei, precum și indemnizația de handicap în valoare de 33,5 lei. Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca minorul Moise Elis Gabriel Ștefan este încadrat în grad de handicap mediu. In cursul anului 2009 această familie a fost evacuată din imobilul situat in str. Mărășești, nr. 23; pentru a veni în sprijinul acestei familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin I-lotârârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 14 din imobilul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 familiei Moise Cri^^^fihăqț^x Facem precizarea că în Lista cu ordinea de prioritate pe anuf^20 l^gei^truA repartizarea unei locuințe sociale d-na Moise Cristina Mihaelal^&upa^p^iții- | numărul 17.

Unitatea locativă numărul 15 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nrf^M^onw^-ă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comunăfd-lui Ghiompirică Florentin; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Popescu Daniela prin Sentința Civilă nr. 6626 / 27.06.2008. Numitul Ghiompirică Florentin s-a născut Ia data de 04.05.1976, în Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu soția sa, GhiompiricăMarilena, în vârstă de 38 ani. Cei doi soți au împreună trei copii: Ghiompirică Florentina, în vârstă de 16 ani, Ghiompirică Alexandru, în vârstă de 15 ani singur, Ghiompirică Andreea Maria, în vârstă de 6 ani. Singurele venituri ale familiei se compun din alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Domnul Ghiompirică Florentin ocupă poziția numărul 32 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 23 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Olaru hiena; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Zilă Luminița prin Sentința Civilă nr. 948 / 27.01.2010. Numita Olaru Elena s-a născut la data de 15.11.1955, în Municipiul Ploiești, locuiește locuiește singură și realizează un venit ocazional de 285 lei. Doamna Olaru ocupă poziția numărul 93 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 24 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Pavel Loredana; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Marin Daniel prin Sentința Civilă nr. 6490 / 08.06.2011. Numita Pavel Loredana s-a născut la data de 16.04.1986, în Municipiul Ploiești și locuiește în uniune consensuală cu numitul Drăgănescu Vasile Stelian în vârstă de 30 ani. Cei doi au împreună doi copii: Drăgănescu Iulian Marius, în vârstă de 7 ani și Drăgănescu Mihai Dariu, în vârstă de 5 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Pavel, în valoare de 700 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamna Pavel Loredana ocupă poziția numărul 15 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 52 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Șerbănescu Elisabeta - Luiza; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Cuculea Stelian prin Sentința Civilă nr. 5497 / 18.05.2011. Numita Șerbănescu Elisabeta - Luiza s-a născut la data de 21.12.1968, în Municipiul

Ploiești. Aceasta trăiește împreună cu fiica sa, Șerbănescu Daria, ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Șerbănescu^Jry'yalpare 614 lei, alocația copilului, în valoare de 200 lei și indemnizațiaM handi^âp, în ] valoare de 33,5 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem?pr6's^^wa/^minora Șerbănescu Daria este încadrată în grad de handicap

Șerbănescu Elisabeta - Luiza ocupă poziția numărul 46 în Lista cu^fefea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locali vă numărul 58 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Stănescu Florica; unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului titularului de contract Fieraru Nicolae. Numita Stănescu Florica s-a născut la data de 02.10.1948, în Municipiul Ploiești, locuiește singură și are un venit de 435 lei, reprezentând pensie pentru limită de vârstă. Doamna Stănescu ocupă poziția numărul 69 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 61 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Stoica Corneliu; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Dumitriu Daniel, prin Sentința Civilă nr. 11219 / 28.10.2010. Numitul Stoica Corneliu s-a născut la data de 1 1.10.1970, în orașul Urlați și locuiește împreună cu soția sa, numita Iftene Gabriela, în vârstă de 46 ani și copilul lor, Stoica Dan Andrei, în vârstă de 16 ani. Veniturile familiei se compun din pensia de invaliditate a d-lui Stoica, în valoare de 560 lei, indemnizațiile de handicap în valoare de 527 lei și alocația copilului, în valoare de 42 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că dl. Stoica și d-na Iftene sunt încadrați în grad de handicap accentuat. Dl. Stoica Corneliu ocupă poziția numărul 51 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 62 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Sandu Marian; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Niculae Paraschiva, prin Sentința Civilă nr. 10724 / 13.10.2011. Numitul Sandu Marian s-a născut la data de 16.07.1989, în Municipiul Ploiești și are un venit de 293 lei, reprezentând indemnizația de handicap. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că susnumitul este încadrat în grad de handicap grav. Domnul Sandu Marian ocupă poziția numărul 55 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 66 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Niță Ionel ia; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Militaru Liban Mădălin, prin Sentința Civilă nr. 9049 / 24.10.2007. Numita Niță lonelia s-a născut la data de 07.10.1968, în orașul Municipiul Ploiești și locuiește împreună

cu soțul său, numitul Miță Iulian Alberto, în vârstă de 45 Ioana Valentina, în vârstă de 11 ani. Veniturile familiei se lui Niță, în valoare de 719 Iei și alocația copilului, în valoa privește starea de sănătate facem precizarea că membri aparent sănătoși. Doamna Niță Ionelia ocupă poziția nu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.


- Unitatea locativă numărul 68 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Dorobanțu Mihail; unitatea locativă a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de către numita Iorga Elena.Numitul Dorobanțu Mihail s-a născut la dată de 05.03.1943, în sat Mehedința, jud. Prahova și are o pensie în valoare de 823 lei. Dl. Dorobanțu ocupă poziția numărul 90 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Facem precizarea că au refuzat în scris propunerile de repartizare a unităților locative disponibile următorii: Ni ca Cătălina, poziția 1 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabila pentru anul 2013, Gheorghe Damian, poziția 2, Oprea Vasilica, poziția 3, Scarlat Daniela, poziția 4, Gaidoș Tiberiu, poziția 5, Tudor Mihai Irincl, poziția 6, Nae Ortansa, poziția 7, Drăgan Mădălina, poziția 8, Cristescu Maria, poziția 9, Vulpe Gabriela, poziția 10, Mincu Elena, poziția 11, Dumitrache Mădălina, poziția 12, Chițu Ion, poziția 13, Luncă Cristina, poziția 14, Moise Emilia, poziția 16, Răducu Ilie Ciprian, poziția 18, Anica T. Ion, poziția 19, Pîrvu Alexandrina, poziția 20, Dinu Nicoleta, poziția 22, Lepădatu Flori ca, poziția 23, Dobre luliana, poziția 24, Moțoi Magdalena, poziția 25, Dinu Georgeta, poziția 26, 'fanase EfLimie, poziția 27, Dobre Marias poziția 28, Dorișor Vasile, poziția 29, Gheorghe Doru, poziția 30, Dobre Mihaela, poziția 31, Bivolaru Daniela, poziția 33, Vasile Vasilica, poziția 34, Boghiu Grigore, poziția 34, loniță Daniel, poziția 36, Ovreuță Elena, poziția 37, Stan Elena, poziția 38, Crăciun Petre, poziția 39, Maxim Ana, poziția 40, Ghiță Ștefan, poziția 41, Sandu Elena, poziția 42, Panta zi Contant in, poziția 43, Stoian Ștefana, poziția 44, Dumitrescu Constantin, poziția 45, Vasile Marius, poziția 47, Răducanu Roxana, poziția 48, Oană Gheorghe, poziția 49, Ganea Maria, poziția 50, State Maria, poziția 52, Popa Silviu, poziția 53, Bețivu Liliana, poziția 54, Grosu Șandor, poziția 56, Avrigeanu Robert, poziția 57, Struilă Ionela, poziția 58, Crețu Cristina, poziția 59, Dorișor Nicolae, poziția 62, Răducanu Aurora, poziția 63, Stoenescu Nicolae, poziția 64, Petre Maria, poziția 65, Nenciu Mariana, poziția 66, Gheorghe Marin, poziția 67, Oprea Cătălina, poziția 68, Niculae Viorica, poziția 70, Tarida Florian, poziția 71, Larion Irina, poziția 72, Bocan Florica, poziția 73, Bălan Didina, poziția 74, Nica Loredana, poziția 75, Bărbuceanu Monica, poziția 76, Constantin Luminița, poziția 78, Ștefan Dana, poziția 79, Negreanu Sorin, poziția 80, Iliescu Georgiana, poziția 81, Răducanu Adelin, poziția 82, Răducanu Nicolae, poziția 83, Antemir luliana, poziția 84, Răducanu Cătălin, poziția 85, Ababei Florența, poziția 86, Neagu Trai an, poziția 87, Coman Cristian,

poziția 89, Voinca Maria, poziția 88, Ștefan Marilena, poziția 91 și PipoșȚNicolae poziția 92.


Fată de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local profechkil

de hotărâre alăturat.


o/

DIRECTOR GENERAL,I) 1 REC TOR GEN ER AU ĂJ^TUîQCT,

Elena lordaclie

ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădiilescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind repartizarea de loc

iițlc              țc


in exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Potrivit Legii nr. 114 / 1996. republicată și actualizată, legea privind locuințele prin locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu Ie permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.                              - - -     - ■

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 1 14 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In acest moment în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploieștiu se află un număr de 13 unități locative libere de contract, după cum urmează: 1 unitate locativă, situată în imobilul din str. Râfov, nr. 2I< și 12 unități locative situate în imobilul din str. Rafinorilor, nr. 13.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013, a formulat următoarele.propuneri de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 11 situată în Ploiești, str. Râfov, nr. 2K, compusă din o cameră în suprafață de 12 mp și dependințe în folosință comună d-nei Iordache Ana -Maria: această unitate locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract a titularei, d-na Răducanu Olga. Numita Iordache Ana - Maria s-a născut la data de 24.05.1990, în Municipiul Ploiești. Aceasta trăiește împreună cu fiul său, Mărunțel Alessio lonuț, în vârstă de 2 ani. Veniturile familiei se compun din alocația copilului, în valoare de 200 Iei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamna Iordache Ana - Maria ocupă poziția numărul 61 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

- Unitatea locativă numărul 3 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Răducanu Daniela - Carmina; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Răducanu Mircea, prin Sentința Civilă nr. 4794 / 22.04.2009. Numita Răducanu Daniela Carmina s-a născut la data de 13.08.1976. în Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu soțul său, Răducanu Gheorghe, în vârstă de 43 ani. Cei doi soți au împreună patru copii: Răducanu Daniel, în vârstă de 15 ani, Răducanu Florin, în vârstă de 12 ani, Răducanu Mădălin, în vârstă de 10 ani și Răducanu Dragoș, în vârstă de 7 ani. Veniturile familiei se compun din alocațiile copiilor, în valoare de 168 lei și venituri din activități independente realizate de d-na Răducanu, in valoare de 83 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamna Răducanu Daniela Carmina ocupă poziția numărul 21 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 10 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, comp^săuTnF?C cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui B^voîâț'lJ Dănuț^\ unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Va^l^-^îprel/pHnv.\ Sentință Civilă nr. 1462 / 10.02.2010. Numitul Bivolaru Dănuț s-a riăs|ut lâ          |

10.04.1975, în Municipiul Buzău, locuiește singur și are un venit compuist'dtR.iXdi'isia dgc/ invaliditate, în valoare de 394 Iei și indemnizația de handicap, în valoar^^^^eF?fe^ ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că susnumitul este încă&r-aO&sfe^ de handicap accentuat. Domnul Bivolaru Dănuț ocupă poziția numărul 77 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 12 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Moise Cristina Mihaela; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Răducanu Elena, prin Sentința Civilă nr. 365 / 18.01.2010. D-na Moise Cristina Mihaela este născută în Ploiești, în anul 28.01.1982 și este căsătorită cu dl. Moise Vasile, având împreună doi copii: Moise Mihai Raimondo, în vârstă de 11 ani și Moise Elis Gabriel Ștefan, în vârstă de 3 ani.Veniturile familiei se compun din indemnizația creștere copil în valoare de 600 lei, beneficiara acestei forme de venit fiind d-na Moise Cristiana Mihaela și alocațiile copiilor, în valoare de 242 lei, precum și indemnizația de handicap în valoare de 33,5 lei. Cu privire la starea de sanatate facem precizarea ca minorul Moise Elis Gabriel Ștefan este încadrat în grad de handicap mediu. In cursul anului 2009 această familie a fost evacuată din imobilul situat in str. Mărășești, nr. 23; pentru a veni în sprijinul acestei familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 14 din imobilul de locuințe sociale situat în str. Rafinorilor, nr. 13 familiei Moise Cristina Mihaela. Facem precizarea că în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru repartizarea unei locuințe sociale d-na Moise Cristina Mihaela ocupă poziția numărul 17.

Unitatea locativă numărul 15 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o camera în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Ghiompirică Florentin; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Popescu Daniela prin Sentința Civilă nr. 6626 / 27.06.2008. Numitul Ghiompirică Florentin s-a născut la data de 04.05.1976, în Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu soția sa, Ghiompirică Mari lena, în vârstă de 38 ani. Cei doi soți au împreună trei copii: Ghiompirică Florentina, în vârstă de 16 ani, Ghiompirică Alexandru, în vârstă de 15 ani singur, Ghiompirică Andreea Maria, în vârstă de 6 ani. Singurele venituri ale familiei se compun din alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Domnul Ghiompirică Florentin ocupă poziția numărul 32 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 23 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Olaru Elena; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Zilă Luminița prin Sentința Civilă nr. 948 / 27.01.2010. Numita Olaru Elena s-a născut la data de 15.11.1955, în Municipiul Ploiești, locuiește locuiește singură și realizează un venit ocazional de 285 lei. Doamna Olaru ocupă poziția numărul 93 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 24 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Pavel Loredana; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Marin Daniel prin Sentința Civilă nr. 6490 / 08.06.201 1. Numita Pavel Loredana s-a născut la data de

16.04.1986, în Municipiul Ploiești și locuiește în uniune consensuală cu numitul Drăgănescu Vasile Stei ian în vârstă de 30 ani. Cei doi au înipre^ff^W^Uripii: Drăgănescu Iulian Marius, în vârstă de 7 ani și Drăgănescu Mihai Dara^n'îv.ar'stă ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Pavel, în valraa&Z            șk

alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei. In ceea ce privește stareațp^lsă^^^facMj! precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamn&^^^®Șojejâ®fM ocupă poziția numărul 15 în Lista cu ordinea de prioritate pe locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 52 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Șerbănescu Elisabeta - Luiza; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Cuculea Slelian prin Sentința Civilă nr. 5497 /' 18.05.2011. ’ Numita Șerbănescu Elisabeta - Luiza s-a născut la data de 21.12.1968, în Municipiul Ploiești. Aceasta trăiește împreună cu fiica sa, Șerbănescu Daria, în vârstă de 3 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Șerbănescu, în valoare de 614 lei, alocația copilului, în valoare de 200 lei și indemnizația de handicap, în valoare de 33,5 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că minora Șerbănescu Daria este încadrată în grad de handicap mediu. Doamna Șerbănescu Elisabeta - Luiza ocupă poziția numărul 46 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 58 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Stănescu Florica; unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului titularului de contract Fieraru Nicolae. Numita Stănescu Florica s-a născut la data de 02.10.1948, în Municipiul Ploiești, locuiește singură și are un venit de 435 lei, reprezentând pensie pentru limită de vârstă. Doamna Stănescu ocupă poziția numărul 69 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 61 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Stoica Corneliu; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Dumitriu Daniel, prin Sentința Civilă nr. 11219 / 28.10.2010. Numitul Stoica Corneliu s-a născut la data de 1,1110.1970. în orașul Urlați și locuiește împreună cu soția sa, numita Iftene Gabriela, în vârstă de 46 ani și copilul lor. Stoica Dan Andrei, în vârstă de 16 ani. Veniturile familiei se compun din pensia de invaliditate a d-lui Stoica, în valoare de 560 lei, indemnizațiile de handicap în valoare de 527 lei și alocația copilului, în valoare de 42 lei. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că dl. Stoica și d-na Iftene sunt încadrați în grad de handicap accentuat. Dl. Stoica Corneliu ocupă poziția numărul 51 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 62 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-lui Sandu Marian; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Niculae Paraschiva, prin Sentința Civilă nr. 10724 / 13.10.2011. Numitul Sandu Marian s-a născut la data de 16.07.1989, în Municipiul Ploiești și are un venit de 293 lei, reprezentând indemnizația de handicap. In ceea ce privește starea de sănătate facem precizarea că susnumitul este încadrat în grad de handicap grav. Domnul Sandu Marian ocupă poziția numărul 55 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 66 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-nei Niță lonelia; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Militaru Lilian Mădălin, prin Sentința Civilă nr. 9,049 / 24.10.2007. Numita Niță lonelia s-a născut la data de 07.10.1968, în orașul Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian Alberto, în vârstă de 45 ani și copilul lor, Niță Ioana Valentina, în vârstă de

11 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare             și

alocația copilului. în valoare de 42 lei. In ceea ce privește starea de șăffăfâte‘facerri\ precizarea că membrii acestei familii sunt aparent sănătoși. Doamna Ni.ț'ălonelia ocupă’ \ poziția numărul 60 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 rfetâtru locuințele- î u

Unitatea locativă numărul 68 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13Ueo^i|fttsă--d^§y cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună d-ltli ^qfobănțu Mihail; unitatea locativă a devenit liberă în urma părăsirii imobilului de cătreTlimita lorga Elena.Numitul Dorobanții Mihail s-a născut la data de 05.03.1943, în sat Mehedința, jud. Prahova și are o pensie în valoare de 823 lei. Dl. Dorobanții ocupă poziția numărul 90 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Am luat la cunoștință că au refuzat în scris propunerile de repartizare a unităților locative disponibile următorii: Nica Cătălina, poziția 1 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabila pentru anul 2013, Gheorghe Damian, poziția 2, Oprea Vasilica, poziția 3. Scarlat Daniela, poziția 4. Gaidoș Tiberiu, poziția 5, Tudor Mihai Irinel, poziția 6, Nae Ortansa, poziția 7. Drăgan Mădălina, poziția 8, Cristescu Maria. poziția 9, Vulpe Gabriela, poziția 10. Mincu Elena, poziția 11, Dumitrache Mădălina, poziția 12, Chițu Ion, poziția 13, Luncă Cristina. poziția 14, Moise Emilia, poziția 16. Răducu llie Ciprian, poziția 18, Anica T. Ion. poziția 19. Pîrvu Alexandrina, poziția 20, Dinu Nicoleta, poziția 22, Lepădatu Florica, poziția 23. Dobre luliana. poziția 24. Moțoi Magdalena. poziția 25, Dinu Georgeta, poziția 26, Cinase Eftimie. poziția 27. Dobre Maria. poziția 28. Dorișor Vasile, poziția 29. Gheorghe Dom, poziția 30, Dobre Mihaela, poziția 31. Bivolarii Daniela, poziția 33, Vasile Vasilica, poziția 34. Boghiu Grigore, poziția 34, Ioniță Daniel, poziția 36. Ovreuță Elena, poziția 37, Stan Elena, poziția 38, Crăciun Petre, poziția 39. Maxim Ana. poziția 40. Ghiță Ștefan, poziția 41. Sandu Elena, poziția 42. Pantazi Contantin, poziția 43. Stoian Ștefana, poziția 44, Dumitrescu Constantin, poziția 45. Vasile Marius. poziția 47. Răducanu Roxana, poziția 48, Oană Gheorghe. poziția 49. Ganea Maria. poziția 50. State Maria. poziția 52, Popa Silviu, poziția 53. Bețivii Liliana. poziția 54. Grosu Șandor. poziția 56, Avrigeanu Robert, poziția 57, Struilă Ionela, poziția 58. Creții Cristina, poziția 59, Dorișor Nicolae. poziția 62. Răducanu Aurora, poziția 63, Stoencscu Nicolae, poziția 64. Petre Maria, poziția 65, Nenciu Mariana, poziția 66. Gheorghe Marin, poziția 67. Oprea Cătălina, poziția 68. Niculae Viorica, poziția 70, farida Florian. poziția 71. Larion Irina. poziția 72. Bocan Florica, poziția 73. Bălan Didina, poziția 74. Nica Loredana, poziția 75, Bărbuceanu Monica, poziția 76, Constantin Luminița, poziția 78. Ștefan Dana, poziția 79. Negreanu Sorin, poziția 80, lliescu Georgiana, poziția 81, Răducanu Adelin, poziția 82, Răducanu Nicolae, poziția 83, Antemir luliana, poziția 84, Răducanu Cătălin, poziția 85. Ababei Florența, poziția 86. Neagu Traian, poziția 87, Coman Cristian, poziția 89, Voinea Maria. poziția 88. Ștefan Marilena. poziția 91 și Pipoș Nicolae poziția 92.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri,                H

Geo rge Pa nă   aP

Cosma Ma reiau

Robert Ion ut Viscan Daniel Puiu Neag^'J^ Râul Alexandru Petrescu


CONSJUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMIS IA DE SPECIA LI TA TE NIL 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBER TĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale


PREȘEDINTE,

Pană