Hotărârea nr. 103/2013

Hotãrârea nr. 103 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiesti ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deseurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deseuri

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 103 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sarbu, Adrian Lupu, Constantin Popa, Gabriel Constantin Minea si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri;

in conformitate cu articolul 4, alineatul 2, litera f, articolul 6, alineatul 1, litera j din Legea cu caracter special nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata;

in baza prevederilor articolului 59 alineatul 1 litera c, alineatul 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

in conformitate cu prevederile articolului I, alineatul 4 din Hotararea de Guvern nr. 247/2011 care modifica si completează Hotararea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, actualizata;

avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 476/2012 privind adoptarea unor masuri de management al deșeurilor municipale, inclusiv a colectării selective a deșeurilor de către persoanele fizice si asociațiile de proprietari din municipiul Ploiești;

luând in considerare prevederile articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata;

in temeiul articolul 36, alineatul 2, litera d si alineatul 6, litera a), punctul 14 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l.Agenții economici, instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care desfasoara activitati de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile provenite de pe raza municipiul Ploiești, au obligația de a obține o autorizație emisa de Municipiului Ploiești prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

ART.2. Aproba Procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației privind colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile din Municipiul Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

ART. 3. Aproba taxa in cuantum de 150 lei fara TVA (valabila pentru un an) pentru obținerea autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești si de 75 lei fara TVA pentru prelungirea anuala a acesteia, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. Taxa va fi incasata de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

ART. 4. Desfasurarea activitatilor fara autorizația prevăzută la articolul 1 se sancționează contravențional cu amenda de la 10.000 - 20.000 lei. Preluarea de către persoanele fizice a deșeurilor din sistemele de colectare selectiva publice puse la dispoziție de municipiul Ploiești (saci, eurocontainere amplasate in platformele destinate colectării selective, containerele tip IGLOO amplasate pe domeniul public) este interzisa si se sancționează contravențional cu amenda 600 - 1.000 lei si sancțiune complementara, confiscarea acestor deșeuri.

ART. 5. Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 aprobata prin Legea nr. 180/2002, actualizata, se aplica in mod corespunzător.

ART. 6. Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si Politia Locala Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 7 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astazi 29 martie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEA

SECRETAR,

Oana Cristina Iac<


/? .

Gheorghe Sîrbu/ / /? Zr-Lx-

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri

Având in vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata, art. 6 alin. 1, autoritatile deliberative ale unităților administrativ teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește, infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubritate a localităților. In cadrul acestei legi se permite adoptarea de masuri organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deșeurilor, in vederea valorificării, tratării si depozitarii controlate a acestora, avand posibilitatea asigurării de centre teritoriale de colectare si reciclare a materialelor.

Prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor la art. 59, alineatul 1, litera c, se permite administrației publice locale sa elaboreze strategii si programe proprii pentru gestionarea deșeurilor, iar la alineatul 2 se specifica posibilitatea adoptării si aprobării prin hotarari ale consiliului local de masuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionarii necontrolate a deșeurilor.

In Hotararea de Guvern nr. 621/2005 modificata si completata de Hotararea de Guvern nr. 247/2011 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, actualizata, la art. I, alin. 4, punctul 11 se precizează ca autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au obligația sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deșeurilor de ambalaje, iar la litera b) se prevede ca activitatea de colectare în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, poate fi realizata de către operatori economici colectori autorizați, în condițiile legii.

Pentru gestionarea controlata a deșeurilor si avand in vedere obligațiile pe care le are municipiul Ploiești, conform OUG nr. 196/2005, privind reducerea cantitatii de deșeuri depozitate este necesara autorizarea agentilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care colectează, transporta si valorifica deșeuri reciclabile.

Pentru obținerea autorizației menționate mai sus Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va percepe o taxa de autorizare conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata, articolul 30, in care se prevede ca autoritatile administrației publice locale au dreptul de a stabili taxe speciale.

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri.

Gabriel Constantin Minea

la proiectul de hotarare privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri

Având in vedere ca activitatea de colectare selectiva a deșeurilor este o obligație legislativa, atat a administrațiilor publice locale, cat si a tuturor producătorilor/ deținătorilor de deșeuri, este necesar sa se adopte la nivelul municipiului Ploiești, o strategie care sa cuprindă masuri pentru reglementarea acestei activitati.

Adoptarea acestei masuri se impune pentru conformarea cu prevederilor O.U.G. nr. 196/2005 actualizata, privind tinta de diminuare cu 15% a cantitatii de deșeuri municipale si asimilabile, colectata si trimisa spre depozitare si plata unei contribuții de 100 lei/tona la Fondul de Mediu, conform articolul 9, litera p, in cazul neindeplinirii acestui obiectiv.

Din constatările reprezentanților Serviciului Salubritate din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, cat si ai operatorului de salubritate, sistemul actual de colectare selectiva a deșeurilor pus la dispoziția utilizatorilor (producători de deșeuri) constând in platforme gospodărești dotate cu eurocontainere de 1,1 mc si baterii de containere tip IGLOO, amplasate pe domeniul public, este in mod constant deteriorat si vandalizat, impunandu-se masuri ferme de stopare a acestor acte. Consideram ca se impune sa se interzică preluarea de către persoanele fizice a deșeurilor din sistemele de colectare selectiva publice puse la dispoziție de municipiul Ploiești (saci, eurocontainere amplasate in platformele destinate colectării selective, containerele tip IGLOO amplasate pe domeniul public), iar ca măsură complemetara confiscarea acestor deșeuri.

In completarea celor de mai sus, prevederile articolului 6 alineatul 1 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata, precizează ca autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește, infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubritate a localităților, iar la literele f si j se permite adoptarea de masuri organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deșeurilor, in vederea valorificării, tratării si depozitarii controlate a acestora. Având ca baza prevederile acestei legi respectiv articolul 4, administrația publica locala are obligația de a asigura sistemul de salubrizare, alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si funcțional, care cuprinde construcții, instalații si echipamente specifice, precum si asigurarea de centre teritoriale de colectare si reciclare a materialelor.

De asemenea, potrivit Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, la arfc\59, alineatul 1, litera c, i se permite administrației publice locale sa elaboreze strategii si

•                             ••                                                                               •             .$* ț\ \

In temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 621/2005 modificata si eotnpletata de Hotararea de Guvern nr. 247/2011 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje, actualizata, la articolul I, alineatul 4, punctul 11, autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au obligația sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare selectiva a deșeurilor de ambalaje, iar la litera b se prevede ca activitatea de colectare în vederea valorificării a deșeurilor de ambalaje municipale care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, poate fi realizata de către operatori economici colectori autorizați, în condițiile legii.

Pentru gestionarea controlata a deșeurilor menționate si fata de obligațiile pe care le are municipiul Ploiești, se impune necesitatea autorizării, in baza unei proceduri, agentilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale care colectează, transporta si valorifica de deșeuri reciclabile, atat a celor existenti, cat si cei nou infiintati.

Autorizația menționata va fi obtinuta in baza unei taxe, adoptata potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 art. 30 privind finanțele publice locale.

Situația sus menționata a fost prezentata si dezbătută împreuna cu reprezentanții firmelor reciclatoare si membrii Comisiei nr.3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecției mediului in cadrul unei ședințe din data de 20.02.2013, unde s-a stabilit inițierea unui proiect de hotarare referitor adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/dctinatorii de deșeuri.

In acest scop, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești, Radu Brânzei V


Sef Serv. ’ britate, Vasil îscu


Sef Birou Proiecția Mediului, Viorica Avram

Anexa nr. l/la-HCL./^.X^Z i -- ■■ ;k' vi v

PROCEDURA


;^A V - ■■: / ••

de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de colectăriiffdi^port si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești de către Primăria Municipiului Ploiești prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

Cap. 1. Procedura de acordare a autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești.

ART. 1. Autorizația de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, se acorda pentru grupele de deșeuri precizate in Formular 7, agentilor economici, instituțiilor publice, persoanelor fizice autorizate si Întreprinderilor individuale, Întreprinderilor familiale, care indeplinesc următoarele condiții minime:

 • -  au in obiectul de activitate recuperarea si comercializarea deșeurilor reciclabile;

 • -  punctele de colectare sunt declarate la oficiul registrului comerțului;

 • -  dețin in proprietate sau in folosința (inchiriere, concesiune etc.) spațiul corespunzător desfășurării activitatii;

 • -  dețin in proprietate mijloace de cântărire verificate din punct de vedere metrologic;

 • -  punctele de colectare sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului si corespund din punct de vedere al sanatatii populației.

ART. 2.

 • (1) Cererea de autorizare, conform Formular 1, insotita de documentele obligatorii, se depune la registratura Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești după ce in prealabil actele au fost verificate de către Serviciul Salubritate - Biroul Protecția Mediului.

 • (2) Documente obligatorii prevăzute la alin. (1) sunt:

 • -  copie după certificatul de inmatriculare fiscala;

 • -  actul constitutiv/statutul agentului economic (fiecare fila sa conțină stampila si inscrisul „conform cu originalul”);

 • -  eventuale cereri de inscriere de mențiuni /certificat constatator (in copie);

 • -  documentul de proprietate, concesiune, inchiriere asupra spațiului de depozitare, înregistrat la administrația financiara;

 • -  copie după autorizația de mediu;

 • -  copie după documentele de proprietate asupra mijloacelor de cântărire;

 • -  buletinul de verificare metrologica a mijloacelor de cântărire.

ART. 3.

(1) Dosarul va fi supus analizei la nivelul conducerii Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, iar in termen de 30 de zile de la depunerea cererii, Municipiul Ploiești prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va emite Autorizația de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile.(2) La eliberarea autorizației, reprezentantul legal al societate


AN instituțiilor publice, intreprinderilor individuale, Întreprinderilor &anji . |e^recȘ^ si persoanele fizice autorizate vor prezenta C.I. (B.I.) sau o imputQracire\de ridicSi; a autorizației, care va conține datele de identificare ale persoanei ue]egate, precwi' si semnătură si stampila administratorului.


 • (3) Autorizația de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabîfe din municipiul Ploiești, este valabila pe o perioada de un an de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii acesteia anual.

 • (4) Agenții economici, instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate de către Primăria Municipiului Ploiești care colectează si valorifica deseurile reciclabile sunt obligați sa tina o evidenta a acestora, pe care sa o raporteze lunar către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești si după caz sa furnizeze si alte informații la cererea persoanelor cu drept de control din Primăria Municipiului Ploiești - Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, Serviciul Salubritate si Protecția Mediului, respectiv Politia Locala.

Cap. 2. Procedura de prelungire a autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești.

ART. 4.

 • (1) Agenții economici, instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care realizează activitati de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, au obligația de a obține in baza unei taxe autorizația care sa le permită desfasurarea acestor activitati pe raza municipiului Ploiești, fiindu-le incredintata prin aceasta si aportul la realizarea obiectivului de diminuare cantitatii de deșeuri municipale depozitata anual.

 • a) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației, aceasta se poate prelungi pe o perioada de un an prin reluarea procedurii de acordare a autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile.

 • b) Cererea de prelungire a autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, intocmita conform Formularului 1, insotita de documentele obligatorii (numai in situația modifîcarii/completarii datelor inițiale ce au stat la baza obținerii autorizației inițiale), se depune la registratura Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, cu cel puțin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației existente.

 • (2) Prelungirea termenului de valabilitate se face in maxim 30 de zile de la data depunerii cererii, prin eliberarea unei noi autorizații.

Cap. 3. Procedura de suspendare sau de anulare a autorizati|idecplectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiestt^c; ART. 5                                               îh;

X 1 1^ I           4 I         J'X Z** rt ««^X         Lx.4 n 4 ZX ZX ZX 1 ZX         «A ZX Zx4*ZX a ~a.4a -■ ^x zx zx aa zx «aa 4 zx 4 V-


H V,>                   . \

Obligațiile pe care trebuie sa le respecte agenții economici, >pfstitutiile publidi


ut- y,

.■’9

1                 ------------±- ------ ------------j yț-—c-:         ±- —.-Jjțde,

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile’ familiale autorizate in desfasurarea activitatii sunt:

 • a) sa nu intervină in activitatea de colectare selectiva a deșeurilor pe care o desfasoara operatorul de salubritate agreat de municipiul Ploiești in baza contractelor de delegare a gestiunii prin concesiunea serviciului de salubritate;

 • b) au posibilitatea colectării, transportării si valorificării deșeurilor reciclabile provenite de pe raza administrativa a municipiului Ploiești, numai cu condiția de a permite operatorului de salubritate agreat de municipiul Ploiești, sa atinga tinta de diminuare cu 15% a cantitatii anuale de deșeuri municipale depozitata;

 • c) nu au dreptul sa preia deseurile colectate selectiv provenite din sistemele de colectare selectiva publice puse la dispoziție de municipiul Ploiești (saci, eurocontainere amplasate in platformele destinate colectării selective, containerele tip IGLOO amplasate pe domeniul public) sau sa incurajeze pe cei care se fac răspunzători de vandalizarea acestor sisteme pentru colectarea selectiva puse la dispoziție de municipiul Ploiești;

 • d) se vor aplica masuri de sancționare conform prevederilor H.C.L. nr. 476/2012, atat celor care vandalizeaza sistemele de colectare selectiva puse la dispoziție de către municipiul Ploiești, cat si celor care ii incurajeaza pe aceștia prin preluarea deșeurilor colectate selectiv din sistemul public. Constatarea nerespectarii acestor condiții atrage:

 • -  suspendarea pe o perioada de 3 luni a autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești;

 • -  anularea autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești.

ART. 6

In cazul in care agenții economici, instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate carora le-a fost suspendata autorizația continua sa nu respecte condițiile impuse in prezenta procedura, autorizația va fi anulata si se vor aplica sancțiuni contravenționale.

ART. 7

 • (1) In cazul in care organele de control menționate la articolul 9, constata ca documentele obligatorii menționate la articolul 2, alineatul 2 din prezenta procedura nu corespund realitatii si nu indeplinesc condițiile, autorizația de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, se suspenda pana la indeplinirea acestor condiții.

 • (2) Suspendarea sau anularea autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești se face de către Primăria Municipiului Ploiești la solicitarea scrisa a Regiei Autonome de Servicii


Publice Ploiești, care a eliberat documentul necesar autorizației.

Cap. 4. Dispoziții finale

ART.8

Primăria Municipiului Ploiești prin Regia Autonoma de Servi cîhPublic Ploiești monitorizează agenții economici, instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate sa desfasoare activitati de colectare si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, aceștia fiind obligați sa furnizeze lunar, pana la data de 15 a lunii următoare, informațiile prevăzute in Formularul 3.

ART.9

Persoanele cu drept de control sunt persoanele Împuternicite de către Primarul Municipiului Ploiești si reprezentanți ai Politiei Locale.

ART. 10

Orice reglementare aparuta in acte normative ulterioare prezentei proceduri, in ceea ce privește domeniul colectării, transportului si valorificării deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, va fi considerata parte integranta a acestei proceduri pana la reactualizarea acesteia.

ART. 11 Formularele 1-3 fac parte integranta din prezenta procedura.

^Formular 1

'4 -p'


Nr,

L <-"'1

V'i'-.

•V'

j'


CERERE

i !   '■

pentru acordarea/prelungirea autorizației de colectare, transport srvaldirificare a deșeurilor reciclabile in municipiul Ploiești

SC/PFA/II/IF......................................................................... cu       sediul

in.................................., strada ................................................. nr........

......... sc.............ap..........județul....................................................., înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr

....................................... telefon.................................... reprezentata    prin ........................................................... avand funcția de .................................................., solicita acordarea autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile conform H.G. nr. 247/2011, Legii nr. 101/2006, Legii nr. 211/2011 din municipiul Ploiești, pentru următoarele grupe de deșeuri, conform HG nr 856/2002:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

Acordarea autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești se solicita pentru următoarele puncte de lucru1 2:

1.

 • 2. _______________________________________________________________

 • 3. __________________________________________________________________

  Data..........................


a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești

SC/PFA/II/IF ................................................................. cu sediul in

................................. str .......................................... nr................., bl. ......... sc. ...ap. ...județul.................. Cod Unic de înregistrare.................. din data..................numărul de ordine in Registrul Comerțului..................

este autorizata sa desfasoare activitatea de colectare/transport/valorifîcare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, prin următoarele puncte de lucru :

Societatea comerciala/institutia publica/persoana fizica autorizata/intreprinderea individuala/intreprinderea familiala are obligația de a menține condițiile si respectarea procedurii aprobata prin H.C.L..................in baza careia a fost emisa prezenta

Autorizație. In situația in care nu sunt intrunite condițiile de respectare a procedurii de autorizare, aceasta va fi anulata sau suspendata, după caz.

Conform procedurii de acordare a autorizației de colectare, transport si valorificare a deșeurilor reciclabile din municipiul Ploiești, art. 3 pct 4, agenții economici, instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale care colectează, transporta si valorifica deseurile reciclabile sunt obligați sa tina o evidenta a acestora, pe care sa o raporteze lunar, conform formularului 3 din anexa, către Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

PRIMAR,

NR. AUTORIZAȚIEI DE MEDIU :......................

PERSOANA DE CONTACT (numele si prenumele):

TEL/FAX:.....................................................

E-MAIL:.......................................................

FORMULAR RAPORTARE LUNARA DEȘEURI


DENUMIRE DESEU

COD DESEU, conform HG 856/2002

LUNA......./ANUL.............

CUMULAT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI (INCLUSIV LUNA DE RAPORTAT)

STOC

LA DATA

RAPORTĂRII

CANTITATE

COLECTATA

CANTITATE

VALORIFICATA

TRANSPORTATOR DESEU

DESTINATAR DESEU

CANTITATE

COLECTATA

CANTITATE

VALORIFICATA

(TONE)

(TONE)

(TONE)

(TONE)

-TONE-

întocmit:

nume/semnatura/ștampila

ANEXA NR. 2 la


CALCULATIE DE PREȚ

Eliberare autorizație colectare, transport si valorificare deșeuri


1

Cheltuieli materiale

2.00

2

Cota de aprovizionare

10% din 1

0.20

A

Total A cheltuieli materiale

1+2

2.20

3

Manopera

53.79

4

C.A.S.

20,8% din 3

11.19

5

Fond șomaj

0,5% din 3

0.27

6

Fond sanatate

5,2% din 3

2.80

7

FNUASS

0,85% din 3

0.46

8

Fond accidente de munca si boli profesionale

0,564% din 3

0.30

9

Fond garantare

0,25% din 3

0.13

B

Total B

3+4+5+6+7+8+9

68.94

C

Regie

50% din B

34.47

D

Total D

A+B+C

105.61

E

Cheltuieli indirecte

12% din D

12.67

F

Total F

D+E

118.28

G

Profit

10% din F

11.83

H

Transport

20.00

I

Preț total fara TVA

F+G+H

150.11Cheltuieli materiale si manopera pentru eliberare autorizație colectare, transport si valorificare deșeuri

Nr. crt.

Articol

UM

Cant

Preț unitar

Preț total

Transport**

Material

Manopera

Material

Manopera

Consiliere întocmire dosar

ore

0.60

8.82

5.29

1.

Primire, înregistrare si verificare dosar

ore

0.44

8.82

0.00

3.88

Eliberare autorizație*

ore

0.31

8.82

2.73

2.

întocmire solicitare pentru completări sau lămuriri

ore

0.50

8.82

0.00

4.41

3.

Verificare documente solicitate pentru completare

ore

0.50

8.82

0.00

4.41

Verificare in teren**

ore

1.00

8.82

8.82

20.00

Centralizare date raportate lunar

ore

2.75

8,82

24.25

4.

Materiale de birotica

buc

1.00

2.00

2.00

b.oo

Total

2.00

53.79

20.00

* redactare, semnaturi, înregistrare ** transport pe o distanta medie dus-intors 12km

minim 2 verificări in teren/an

CALCULATIE DE PREȚ

Prelungire autorizație colectare, transport si valorificare deșeuri

1

Cheltuieli materiale

2.00

2

Cota de aprovizionare

10% din 1

0.20

A

Total A cheltuieli materiale

1+2

2.20

3

Manopera

26.30

4

C.A.S.

20,8% din 3

5.47

5

Fond șomaj

0,5% din 3

0.13

6

Fond sanatate

5,2% din 3

1.37

7

FNUASS

0,85% din 3

0.22

8

Fond accidente de munca si boli profesionale

0,564% din 3

0.15

9

Fond garantare

0,25% din 3

0.07

B

Total B

3+44-5+6+7+8+9

33.71

C

Regie

50% din B

16.85

D

Total D

A+B+C

52.76

E

Cheltuieli indirecte

12% din D

6.33

F

Total F

D+E

59.09

G

Profit

10% din F

5.91

H

Transport

10.00

I

Preț total fara TVA

F4-G+H

75.00

Cheltuieli materiale si manopera pentru prelungire autorizație colectare, transport si valorificare deșeuri

Nr. crt.

Articol

UM

Cant

Preț unitar

Preț total

Transport**

Material

Manopera

Material

Manopera

Consiliere intocmire dosar

ore

0.25

8.82

2.21

1.

Primire, Înregistrare si verificare dosar

ore

0.38

8.82

0.00

3.35

Prelungire autorizație*

ore

0.25

8.82

2.21

2.

întocmire solicitare pentru completări sau lămuriri

ore

0.25

8.82

0.00

2.21

3.

Verificare documente solicitate pentru completare

ore

0.25

8.82

0.00

2.21

Verificare in teren**

ore

0.85

8.82

7.50

10.00

Centralizare date raportate lunar

ore

0.75

8,82

6.61

4.

Materiale de birotica

buc

1.00

2.00

2.00

0.00

Total

2.00

26.30

10.00

* redactare, semnaturi, înregistrare ** transport pe o distanta medie dus-intors 12km

minim 2 verificări in teren/an

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII Ș MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuriSECRETAR,

Iulian Teodorescu


Data:

1

Ne asumam răspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Reprezentant legal (semnătură si stampila)

2

Se vor menționa denumirea, localitatea, strada, numărul, județul