Hotărârea nr. 102/2013

Hotãrârea nr. 102 privind prelungirea contractului de închiriere nr.7495/2008 pentru imobilul din Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr.49 in care funcţionează Gradiniţa cu program normal nr. 3

privind prelungirea contractului de închiriere nr.7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr.49 in care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând de Expunere de Motive a domnilor consilieri, Cristian Dumitru, Iolanda Bazavan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Larisa Bazavan și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.7495/2008 prin încheierea actului adițional numărul 1 pentru imobilului din Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 49, în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3 în vederea continuării activității de învățământ preșcolar;

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

In baza Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, actualizată;

In conformitate cu art.22, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza adresei nr.71/11.02.2013 a Grădiniței cu program prelungit nr.35 (unitate de învățământ cu personalitate juridică care are în structura sa Grădiniță cu program normal nr.3) și a adresei nr.4005/28.02.2013 a domnului Petrescu Provian Andrei Mihai;

în temeiul art.36, alin.(2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.7495/2008 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarii imobilului din Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzinc nr. 49, respectiv Petrescu Provian Andrei Mihai și Provian Serban Teodor (Provian Rober Theodore), în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3, prin act adițional nr.l. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adiționa nr.l la contractul de închiriere nr.7495/2008.

Art.3. Direcția Economică si Direcția Tehnic - Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte, va duce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 martie 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Sîrbu/? f]


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Oana Cristina Iacob/ /

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind prelungirea contractului de închiriere nr.7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr.49 in care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Prin Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești, s-a dispus restituirea în natura a unei părți a imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.49, proprietar Petrescu Provian Andrei Mihai și Provian Serban Teodor (Provian Robert Theodore), imobil în care iși desfășură activitatea unitatea de învățământ preșcolar «Grădiniță cu program normal nr.3».

In temeiul art.25(5) din Legea nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și în conformitate cu Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești ramasă definitivă la data de 15.11.2007, s-a incheiat în data de 10.01.2008 protocolul de predare - preluare a imobilului în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Conform cererii nr. 1390/23.01.2008, proprietarii au solicitat închirierea imobilului în care funcționează unitatea de învățământ preșcolar la prețul de 10 euro/mp/lună, respectiv in suma de 1.055 euro/lună.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/2008 a fost constituită comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat. în urma întâlnirii și discuțiilor purtate între comisia de negociere și proprietari s-a stabilit închirierea imobilului cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună, calculată conform Hotărârii de Guvern nr.343/2007.

în data de 22.04.2008 a fost încheiat contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008 cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/luna.

Prin adresa nr.4005/28.02.2013 proprietarii imobilului din str. Gh. Gr. Cantacuzino și-au manifestat disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești imobilul în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3, în aceleași condiții contractuale (cu plata unei chirii în valoare de 2.2831ei/luna), pe o perioadă de trei ani.

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Comisia nr. 6 - Invatamant, sanatate, stiinta/icult


Dna Iolanda Băzăvan

Dna Marilena Stanciu

Dna Larisa Băzăvan

Dnul Cristian Dumitru


îlte, tineret si sport

z


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind privind prelungirea contractului de închiriere nr.7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr.49 in care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii ’

Prin Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești, s-a dispus restituirea în natura a unei părți a imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.49, proprietar Petrescu Provian Andrei Mihai și Provian Serban Teodor (Provian Robert Theodore), imobil în care iși desfășură activitatea unitatea de învățământ preșcolar «Grădiniță cu program normal nr.3».

în temeiul art.25(5) din Legea nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și în conformitate cu Dispoziția nr. 12470/28.07.2007 emisă de primarul municipiului Ploiești ramasă definitivă la data de 15.11.2007, s-a incheiat în data de 10.01.2008 protocolul de predare - preluare a imobilului în care funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Conform cererii nr. 1390/23.01.2008, proprietarii au solicitat închirierea imobilului în care funcționează unitatea de învățământ preșcolar la prețul de 10 euro/mp/lună, respectiv in suma de 1.055 euro/lună.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.45/2008 a fost constituită comisia de negociere a cuantumului chiriei pentru imobilul mai sus menționat. în urma întâlnirii și discuțiilor purtate între comisia de negociere și proprietari s-a stabilit închirierea imobilului cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună, calculată conform Hotărârii de Guvern nr.343/2007.

Proprietarul a avut obligația să mențină afectațiunea imobilului timp de 5 (cinci) ani la prețul stabilit prin Hotărârea de Guvern nr.343/2007.

în data de 22.04.2008 a fost încheiat contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008 pe o perioadă de cinci ani cu plata unei chirii în valoare de 2.283 lei/lună.

Prin adresa nr.4005/28.02.2013 proprietarii imobilului din str. Gh. Gr. Cantacuzino și-au manifestat disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești imobilul


(cu plata unei chirii in valoare de 2.2831ei/lună), pe o perioadă de trei anh^A^^

Având în vedere adresa nr.4005/28.02.2013 prin care proprietarii și-ăfcriaâmifestat disponibilitatea de a închiria în continuare Municipiului Ploiești imobilului mai sus menționat precum și solicitarea unității de învățământ pentru continuarea procesului de învățământ preșcolar, se impune în continuare păstrarea imobilului din str. Gh. Grigore Cantacuzino, unde funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Prin urmare, avizăm favorabil proiectul de hotârăre alăturat.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


AMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

AVIZATDirecția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte


Direcția Economică,


Director Executiv, Iulia ALEXANDRU


DRU


Director Executiv, Nicoleta CRĂCI^NO


OIU


2 5 MAR 2013

Act adițional nr.l

la contractul de închiriere nr.7495/22.04.2008


Încheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.
Părțile contractante:

A. D-nii Petrescu Provian Andrei Mihai domiciliat în Ploiești, Piața Mihai Viteazul, nr.3, bl.lOG, etaj VII, apartament 30, posesor al C.I. seria PH 640253, județul Prahova și Provian Șerban Theodor (Provian Robert Theodore) - cetatean roman domiciliat in Franța, 12 Impass Charlles Vildrac, 94000 Creteil, prin procurator Petrescu Provian Andrei Mihai,


si


B. Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, tel.0244/511699, avand codul fiscal nr.2844855 si contul de virament nr.RO14TREZ52121220207XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locatar.

Convin, in temeiul art.1270 cod civil si art.15.2. din contract, asupra următoarei modificări contractuale:

Articol unic: Durata contractului de închiriere prevăzută la Cap.II, art.2. din contract se prelungește cu 3 (trei) ani, respectiv de la data de 02.04.2013 pana la data 02.04.2015.

Restul clauzelor prevăzute in contractul de inchiriere nr.7495/22.04.2008 raman neschimbate. Prezentul act adițional conține 1 (una) pagina si s-a întocmit in 2 (doua) exemplare originale.


LOCATOR,

Petrescu Provian Andrei Mihai


LOCATAR,

Primar,


Iulian BADESCU


Provian Seban Teodor (Provian Robert Theodore)


Secretar,

Oana Cristina IACOB


prin procurator Petrescu Provian Andrei Mihai


Direcția Economica,

Director Executiv,


Nicoleta CRACIUNOIU


Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte


Director Executiv, Iulia ALEXANDRU


Direcția Tehnic-Investitii,


Director Executiv, Director Executiv Adjunct, Mihaela IAMANDI Madalina CRĂCIUN
Subsemnatul Petrescu Provian Andrei Mihai, domiciliat in Ploiești, Piața Mihai Viteazu Nr.3 Bl. 10 G2 et.7 ap.30, posesor CI seria PH 640253 eliberat de SPCLP Ploiești, identificat prin CNP 1520910293148, in calitate de proprietar al imobilului situat in Ploiești, Str. Gh. Gr. Canctacuzino nr. 49 in care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3, urmare a adresei nr. 668/12.02.2013 transmisa de către Primăria Ploiești,

prin prezenta va precizez, ca sunt de acord cu prelungirea in aceleași condiții contractuale a Contractului de inchiriere încheiat intre subsemnatul si Primăria Ploiești, pentru spațiul mai sus menționat, pentru o perioada de 3 (trei) ani incepind din data de 01.04.2013.

26.02.2013


O

Domnului Primar âl Municipiului Ploiești

FROM :


FAX NO.


fiioi.

Grădiniță cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești

Str. Maramureș nr. 27

•TEL 0244510324

E-maîl gradi pp35@yahoo.com

Nr.lnreg. 71/11,02.2013 .


Către

Primăria Municipiului Ploiești

atentia Serviciului Dezvoltare întreținere unita ti de invatamant

Subsemnata Niculescu Anica, director al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești, numit prin Decizia nr. 1699/29.08.2012 a inspectoratului Școlar Județean Prahova, va aduc la cunoștința următoarele:

Grădiniță cu Program Normal nr. 3 Ploiești situata in Ploiești, Str. Gh. Gr. Ca n atac uzi no nr. 49 . structura Grădiniței cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești funcționează in anul școlar curent cu trei grupe in care sunt inscrisi 45 de preșcolari.

Pentru Grădiniță cu Program Normal nr. 3 Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești a încheiat in data de 22.04.2008 Contractul de închiriere nr. 07495 cu propretarii imobilului in persoana d-lui Petrescu Provian Andrei Mihai si a d-lui Provîan Serban Theodor.

In urma recensământului efectuat s-a constatat diminuarea numărului de copii si ca atare am luat decizia în cadrul Consiliului de Administrație de restangere a activitatii unei grupe de preșcolari începând cu data de 01.09.2013.

r

Având in vedere acestea, va solicit sa aprobați inițierea demersurilor legale pentru prelungirea contractului de închiriere mai sus menționat.

Director,

Ed. Niculescu AnicaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Direcția Tehnic-Investitii

Nr. 668/12.02.2013Către,

Dnul Petrescu Provian Andrei Mihai

P-ta Mihai Viteazul nr.3, bl.10 G2, etaj VH, ap.30

Referitor: Contract de închiriere nr.7495/22.04.2013

Având in vedere ca la data de. 01.04.2013 contractul de închiriere nr.7495/22.04.2013 încheiat cu Municipiul Poiesti inceteaza, va solicitam ca in cel mai scurt timp de la primirea prezentei sa ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere, privind imobilul din str. Gh. Grigore Cantacuzino unde funcționează Grădiniță cu program normal nr.3.

Cu considerație.

Primar,


Iulian BADESCU


Director Executiv Adjunct,

Madalina CRĂCIUN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERV

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

și a emis:

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Cristian Ganea


Cristian Dumit


Data: 4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT

RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădiniță cu program normal nr. 3

și a emis:

Data:SECRETAR,

Cristian Dumitru