Hotărârea nr. 101/2013

Hotãrârea nr. 101 privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a unui spatiu in suprafata de 10 mp din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Sfantul Vasile’’ Asociatiei de parinti ,,Scoala Sfantul Vasile’’ in vederea desfasurarii activitatii administrative

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 101


privind transmiterea dreptului de folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 10 mp din cadrul Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile” Asociației de părinți „Școala Sfanțul Vasile” in vederea desfășurării activitatii administrative

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investitii, prin care se propune transmiterea dreptului de folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 10 mp din incinta Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile” in vederea desfășurării activitatii administrative a asociației de părinți;

In conformitate cu art.112, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

In temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată si actualizata;

In baza adresei nr.3586/20.02.2013 a Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile”;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba transmiterea in folosința gratuita asociației de părinți „Asociația de părinți Școala Sfanțul Vasile”, a unui spațiu de 10 mp din imobilul in care funcționează Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” pe o perioadă de 5(cinci) ani, pentru a servi drept sediu in vederea desfășurării activitatii administrative.

Art.2. Aproba contractul de comodat care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art.3. împuternicește primarul Municipiului Ploiești sa semneze contractul de comodat.

Art.4. Direcția Tehnic-Investitii si unitatea de invatamant cu personalitate juridica in care funcționează asociația de părinți vor asigura aducerea la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind transmiterea dreptului de folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 10 mp din cadrul Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile”Asociatiei de părinți „Școala Sfanțul Vasile” in vederea desfășurării activitatii administrative

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care îsi desfasoara activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse in domeniul public.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant de stat din Municipiul Ploiești s-au infiintat asociații de părinți care au caracter educativ, social, neguvemamental, democratic, independent, non-profit si apolitic.

Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” a solicitat sprijinul municipalității pentru punerea la dispoziție asociației de părinți a unui spațiu in suprafața de 10 mp in vederea desfășurării activitatii administrative.

Scopul asociațiilor este de a contribui la buna desfășurare a activitatii instructiv -educative si imbunatatirea condițiilor in unitățile de invatamant, la creșterea performantelor școlare, motivarea elevilor, susținerea materiala a elevilor cu probleme speciale, promovarea imaginii scolii romanești.

Prin urmare, supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind transmiterea dreptului de folosința gratuita a unui spațiu in suprafața de 10 mp din cadrul Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile” Asociației de părinți „Școala Sfanțul Vasile” in vederea desfășurării activitatii administrative

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de invatamant preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Potrivit art.l 12 alin.(2) din Legea nr.l, Legea educației naționale: „Terenurile si clădirile unităților de educație timpurie, de invatamant preșcolar, școlilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infîintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de către consiliile locale”.

In contextul tendințelor actuale, in mai multe unitati de invatamant din municipiu s-au infiintat asociații de părinți care au caracter educativ, social, neguvemamental, democratic, independent, non-profît si apolitic.

Prin adresa nr.3586/20.02.2013, Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” a solicitat sprijinul municipalității pentru punerea la dispoziție a unui spațiu in suprafața de 10 mp din incinta unitatii de invatamant in vederea desfășurării activitatii administrative Asociației de părinți Școala Sfanțul Vasile.

Scopul asociațiilor este de a contribui la buna desfășurare a activitatii instructiv-educative si imbunatatirea condițiilor in unitățile de invatamant, la creșterea performantelor școlare, motivarea elevilor, susținerea materiala a elevilor cu probleme speciale, promovarea imaginii scolii romanești.

Principale obiective ale asociației sunt:

 • - susținerea unitatii de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala, de integrare sociala a elevilor;

 • - implicarea in procesul educațional si de invatamant, propunând unitatii școlare discipline si domenii care sa studieze prin curriculumul la decizia scolii;

 • - identificarea de surse de finanțare extrabugetare si implicarea directa in imbunatatirea, modernizarea si întreținerea bazei materiale a unitatii de invatamant;

 • - sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de invatamant si instituțiile cu rol educativ pe plan intern si internațional;

 • - susținerea conducerii unitatii de invatamant si participarea la organizarea si desfasurarea festivităților organizate;

- conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizațiile non-guvemamentale cu atribuții in acest sens, in vederea soluționării situației copiilor care au nevoie de ocrotire sau oricare fel de ajutor;

Mijloacele financiare si materiale ale asociațiilor pot proveni din cotizația membrilor, dobânzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, donații, sponsorizări si alte venituri aprobate in Adunarea Generala a Asociației.

Fata de cele menționate avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv,                               Director Executiv Adjunct,

Mihaela IAMANDIMadalina CRĂCIUN


Avizat,Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice. Contracte

Director Executiv,

Iulia ALEXANDRU

CONTRACT DE COMODAT nr.___________din____________

încheiat m baza Hotărârii Consiliului Local nr..................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile”, cu sediul în Ploiești,............................., nr..........,

județul Prahova, reprezentat de .......................... în  calitate de director și

.............................., contabil șef, cont de virament..............................................deschis la Trezoreria Ploiești, tel/fax. 0244/577588, în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Asociația de părinți „Școala Sfanțul Vasile”, cu sediul în....................., tel............., cod

fiscal .............., cont nr..............................., deschis la ..............., reprezentat de

........................ în în calitate de comodatar, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință temporară și gratuită comodatarului, spațiul in suprafața de 52 mp situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.145 spațiu unde isi desfasoara activitatea.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a. Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b. Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c. Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată


compensatorie

(indemnizație) în propietatea comodantului;

 • d. Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • e. Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și                diilor și

de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incenHiilor^omodataml iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • f. Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra clădirii;

 • g. Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiectelor proprii din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;

 • h. Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente produse în incinta clădirii;

 • i. Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • j. Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • k. Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • l. Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • m. Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b) să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. încetarea contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;


Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. în situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, care depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești și a unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesul instructiv-educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Simt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

VIII. LITIGII

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;

 • IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act părțile contractante.


Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

COMODANT,

Unitatea de invatamant

Director,

Contabil șef,


COMODATAR,

Asociația de părinți


VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Direcția Administrație Publică,

Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Iulia ALEXANDRUMINISȚERjUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ SFÂNTUL VASILE” MUNICIPIUL PLO


BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 145, TELEFON 0244595954 xlPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,
MUNICIPIUL FLOiEȚU™!

Înregistrare I

..........   003586 I


20. FEB. 2013


Prin prezenta vă solicităm aprobarea contractului de comodat între Școala Gimnnazială „Sfântul Vasile” cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 145 și Asociația de părinți „Școala Sfântul Vasile” Ploiești în vederea constituirii legale a Asociației sus amintite , al cărei scop este acela de a sprijini, pe toate planurile , demersurile unității noastre școlare.

Totodată menționăm că spațiul necesar desfășurării activității asociației este o cameră de lOm .

O

Cu stimă,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI^^I^t^ POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘIPROMO

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 10 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Asociației de părinți „Școala Sfântul Vasile” în vederea desfășurării activității administrative

și a emis:

PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru

SECRETAR, Cristian GaneaData: 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 10 mp din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Vasile” Asociației de părinți „Școala Sfântul Vasile” în vederea desfășurării activității administrative

9

și a emis:

PREȘEDINTE,

Iolanda Băzăvan

SECRETAR,

Cristian DumitruData:          'C /