Hotărârea nr. 10/2013

Hotãrârea nr. 10 privind modificarea unor Hotãrâri ale Consiliului Local


HOTĂRÂREA Nr. 10

privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a primarului, dl Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

A

In baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 470 din 20 decembrie 2012;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiului prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

Având in vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale;

în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96, alin. (5), art. 61, alin. (1), (2), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), (2), (4), și art. 102 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2012-2013, Hotărârii nr. 225/2012 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2012-2013 si adresei nr. 1146/2012 a Inspectoratului Școlar General Prahova, privind emiterea avizului conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2012-2013;

în baza Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4925/2005 și a strategiei descentralizării învățământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în ședința de Guvern din 20 decembrie 2005, modificată prin ordinul nr. 4106/11.06.2010,

în temeiul art. 36 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifica Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2012 în sensul modificării componenței comisiilor de specialitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 246/2012 privind constituirea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul înlocuirii domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN cu domnul POPA CONSTANTIN.

Art. 3 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC „Hale și Piețe” SA Ploiești, în sensul înlocuirii domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN cu domnul GANEA CRISTIAN ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC „Hale și Piețe” S.A. Ploiești.

Art. 4 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești în sensul inlocuirii domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN cu domnul GANEA CRISTIAN ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană

S.R.L. Ploiești.

Art. 5 ge modifică art. 1 lit. „a” din Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local în sensul inlocuirii domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN cu doamna SANDA DRAGULEA ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație la Spitalul Municipal nr. 1.

Art. 6 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 265/2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la SC „Apa Nova” SRL Ploiești, în sensul inlocuirii domnului NICOLAE ALEXANDRI cu domnul BOTEZ GEORGE SORIN NICOLAE.

Art. 7 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 266/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la SC „Dalkia Termo Prahova” SRL Ploiești, în sensul înlocuirii domnului EPARU ION cu domnul POPA CONSTANTIN ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la SC „Dalkia Termo Prahova” SRL Ploiești.

Art 8 Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2012 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comisia Locală de Ordine Publică de la nivelul Poliției Locale Ploiești în sensul inlocuirii domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN cu domnul GANEA CRISTIAN.

Art. 9 Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/2012 privind modificarea prevederilor art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, în sensul inlocuirii domnului IONIȚĂ DAN AUREL cu domnul MINEA CONSTANTIN GABRIEL în Comisia locala a Municipiului Ploiești pentru vânzarea spațiilor medicale .

Art 10 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 270/2012 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești în sensul inlocuirii domnului IONIȚĂ DAN AUREL cu domnul MINEA CONSTANTIN GABRIEL în Comisia care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești.

Art.ll (a) Se modifica anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 323/2012, în sensul inlocuirii domnului MITU AUGUSTIN CONSTANTIN cu domnul GANEA CRISTIAN, în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular următoare: Colegiul Național „Mihai Vitezul”; Colegiul Național „Jean Monnet”; Colegiul Economic "Virgil Madgearu"; Școala Gimnazială "Profesor Nicolae Simache"; Grădinița cu program prelungit nr. 28; Grădinița cu program prelungit nr. 35.

 • (b) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 323/2012, în sensul inlocuirii domnului EPARU ION cu doamna DRAGULEA SANDA, în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular următoare: Colegiul Național „Jean Monnet”; Liceul Tehnologic de Transporturi; Școala Gimnazială "Grigore Moisil"; Școala Gimnazială "Rareș Vodă"; Grădinița cu program prelungit nr. 30; Grădinița cu program prelungit nr. 32.

 • (c) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 323/2012, în sensul înlocuirii domnului NICOLAE ALEXANDRI cu domnul COSMA MARCIAN, în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular următoare: Colegiul „Spiru Haret”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic de Transporturi, Școala Gimnazială „ Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „ Ioan Grigorescu”, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Grădinița cu program prelungit nr. 23 și cu domnul BOTEZ GEORGE SORIN NICOLAE în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Colegiul Național „Mihai Viteazul”.

 • (d) Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 323/2012, în sensul inlocuirii domnului IONIȚĂ DAN AUREL cu domnul MINEA CONSTANTIN GABRIEL, în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular următoare: Școala gimnazială „ Candiano Popescu”; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” ; Școala Postliceala F.E.G.; Școala Postliceală Sanitară „Regina Maria de România” .

Art.12 La data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.13 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013

Președinte de ședință, Gheorghe SîrbuJ/
Contrasemnează Secn

Oana Cristina IacolCOMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze o Alexandru Paul Palas

o Cristian Ganea

o George Stanciu

o Nicoleta Cătălină Bozianu

o Silviu Sorin Constantin

Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale

o Cristian Dumitru

o Cristian Ganea

o Constantin Popa

o GheorghePopa

o Iulian Bolocan

Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului

 • • Constantin Popa

 • • Iulian Liviu Teodorescu

 • • Adrian Gelu Lupu

 • • Gheorghe Sirbu

 • • Gabriel Constantin Minea

Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • • George Stanciu

 • • Adrian Gelu Lupu

 • • Răzvan Ion Ursu

 • • George Sorin Niculae Botez

 • • Costel Horghidan

 • • Paulica Dragusin

• Radu Marcel Socoleanu


5. Comisia pentru protecție și asistență socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații

 • • George Pana

 • • Marcian Cosma

 • • Robert Ionut Viscan

 • • Daniel Puiu Neagu

 • • Râul Alexandru Petrescu

 • 6. Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport

 • • Sanda Dragulea

 • •  Cristian Dumitru

 • • Iolanda Bazavan

 • • Marilena Stanciu

 • • Lansa Bazavan

MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectăndu-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

A

In urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 248/ 26 iunie 2012 a fost validat Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Având în vedere încetarea mandatelor unor consilieri și validarea, pe locurile devenite vacante, a altor consilieri, este necesară modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local referitoare la comisiile de specialitate, la consiliile de administrație la școli și grădinițe, la unitățile sanitare, reprezentanții Consiliului Local în AGA la SC „Hale și Piețe” S.A. Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploiești, etc.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

Astfel, începând cu 10 iunie 2012, configurația politică a Consiliului Local Ploiești este următoarea: 14 membri U.S.L., 10 membri P.D.L., 3 membri P.P.-D.D.

Ca urmare a alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, 4 consilieri locali și-au înaintat demisiile din funcția de consilier local, pe locurile devenite vacante fiind desemnați supleanții.

Având în vedere noile modificări se impune o reorganizare a comisiilor de specialitate, a structurilor de conducere a regiilor și serviciilor publice de interes local, a consiliilor de administrație la unitățile sanitare și la unitățile de învățământ preuniversitar, etc.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

IULIA ALINA ALEXANDRU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

și a emis:

---------------------------------\ -ir------V"                   i

PREȘEDINTE,

Cristian Dumitru

SECRETAR,

Răzvan Ion Ursu