Proces verbal din 19.09.2011

Proces verbal din 19 septembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 19 septembrie 2011

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Emil Calotă, Ion Eparu, Carmen Dumitru, Ion Iancu, Gabriel Ionescu, Teodor Avramescu și Constantin Popa.

La ședință au mai participat:

Doamna Bozianu Cătălina Nicoleta Domnul Dumitru Cristian Doamna Iacob Oana Cristina

  • - Viceprimar

  • - Viceprimar

  • - Secretar


* **

Ședința a fost condusă de domnul consilier Teodorescu Iulian.

Dl Teodorescu Iulian

Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară de astăzi convocată de dl. primar prin dispoziția nr. 3411.

în sală sunt prezenți 20 de consilieri, lipsind domnii consilieri: Emil Calotă, Ion Eparu, Carmen Dumitru, Ion Iancu, Gabriel Ionescu, Teodor Avramescu și Constantin Popa.

După cum cunoașteți din dispoziția d-lui. primar, convocarea cuprindea 9 proiecte de hotărâre. Au fost retrase din acestea două proiecte:

  • - punctul nr. 7: „Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și transmiterea acestuia în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de consilierii Cristian Dumitru, Valentin Marcu, Iulian Bolocan, Constantin Popa și Costel Horghidan.

  • - punctul nr. 9: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea

/ > •»

■/ îwp/h - i performanței energetice a blocurilor din municipiul Ploiești - inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.                                                 V <‘ ;

Se introduce suplimentar un alt punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare Strada Câineni” - inițiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

Fiind vorba de o ședință extraordinară, nu mai supunem votului dumneavoastră ordinea de zi.

Supun atenției dumneavoastră primul punct de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale Ploiești pe anul 2011:

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului:

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                 1 abținere

Cu 19 voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Nicolescu Sava Mihai, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești pe anul 2011”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Dl. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2011”

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***


DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Serviciilor Ploiești pe anul 2011”.

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                  1 abținere

Cu 19 voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Nicolescu Sava Mihai, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011”.

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                  1 abținere

Cu 19 voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Nicolescu Sava Mihai, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

D1. Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de grădiniță".

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/2011 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2011 -2012”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                       20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

DL Iulian Teodorescu                                    fi g/

--------------------------------------------------------------- ■'              i p.|, f •<

Următorul punct pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre priXÂind api Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentiWt^eef investiție “Modernizare Strada Câineni”.

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                 1 abținere

Cu 19 voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Nicolescu Sava Mihai, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dl. Nicolescu dorește o scurtă intervenție.

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Mulțumesc d-le. președinte.

Aș vrea să vă rog în numele grupului de consilieri ai PSD, să stabilim o oră la care să se țină ședințele de consiliu, puțin după orele 15, 16 chiar ca să poată toată lumea să facă și activitatea de serviciu și să poată și să participe la ședințele de consiliu local.

DL Iulian Teodorescu

Dna Secretar a notat rugămintea dumneavoastră.

Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.