Hotărârea nr. 84/2011

Hotãrârea nr. 84 privind aprobarea modificãrii Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiesti si SC Bãneasa Investitii Imobiliare SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 84

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Dumitru Cristian și a domnilor consilieri Mateescu Radu, Stanciu Marilena, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.;

Luând în considerare adresa S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 3338/18.02.2011;

în baza prevederilor art. 10 din contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 22.02.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), d) și e), alin. (5), lit. a) și alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea cap. I - Părțile contractante din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 după cum urmează:

“I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Li viu Volosevici, pe de o parte

si

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu sediul in Ploiești, Sos. de Centura nr. 13, Clădirea KLC 5, etaj 2, comuna Chiajna, sat Chiajna, jud. Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1347/2007, C.U.I. RO 15300120, denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte,”

Art. 2 - Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A. și împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 1 care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

Presedinrasedinta,

Adinei GIjil^H^he


,4’ •

V'


iU.

r’’

rContrasemnează «fretar, Oana C riști na Iăâob

(JCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

X

■ •' '

, X •,

EXPUNERE DE MOTIVE


, • > ■

1 • %                             _ •

d I * T *                                                                                                    %

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (7), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, consiliul local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului si hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A. pentru realizarea în comun a unor lucrări de utilitate publică pentru municipiul Ploiești, constând în amenajarea de parcări, căi de acces și spații verzi de către S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A., pe terenul proprietatea municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2, Tarlaua 65, Parcela A 156, în suprafață de 7249 mp., pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire conform legii, în condițiile stabilite prin contractul de asociere - anexa la hotărâre.

în acest sens a fost incheiat contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 intre

Municipiul Ploiești si S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.

Prin scrisoarea nr. 3338/18.02.2011, S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.R.L. a solicitat acordul cu privire la cesionarea integrala a contractului de asociere către S.C. Lidl Romania Societate in Comandita care va prelua toate drepturile si obligațiile rezultând din contractul de asociere si care va efectua toate lucrările convenite in

contractul de asociere pe cheltuiala sa exclusiva, in calitatea sa de nou proprietar al terenului si de dezvoltator al magazinului comercial Lidl.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea si a dat aviz favorabil, cu promovarea unui proiect de hotarare.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

VICEPRIMAR

Dumitru Cristiar

CONSILIERI:  J

Mateescu Radu

Horghidan CostelPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 privind asocierea între Municipiul Ploiești și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A. pentru realizarea în comun a unor lucrări de utilitate publică pentru municipiul Ploiești.

în acest sens a fost incheiat contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 intre

Municipiul Ploiești si S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A.

Aportul Municipiului Ploiești consta în punerea la dispoziția societății comerciale Baneasa Investiții Imobiliare S.A. a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești in suprafața de 7.249 m.p. situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, Parcela A 156, Tarla 65, in vederea amenajării de parcari, cai de acces si spatii verzi de către societate pe cheltuiala proprie.

Aportul S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. la asociere consta in:

•Efectuarea lucrărilor privind amenajarea de parcari, cai de acces si spatii verzi pe baza autorizației de construire

•Efectuarea pe cheltuiala proprie a oricăror operațiuni cadastrale necesare emiterii autorizației de construire si a oricăror formalități prevăzute de legislația in vigoare in vederea realizării investiției

•întreținerea terenului si amenajărilor sus menționate, corespunzător destinației acestora, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, pe toata durata existentei magazinului.

Totodată, societatea are obligația sa permită liberul acces al cetățenilor la locurile de parcare amenajate pe terenul supus investiției, sens in care se obliga sa nu imprejmuiasca terenul si sa nu perceapă taxe pentru utilizarea acestuia.

Conform art. 5 din contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011, “este strict interzisa darea in folosința, in tot sau in parte, a terenului pe care se realizează obiectul asocierii către alta persoana fizica sau juridica. Cesiunea contractului se poate realiza doar in cazul instrainarii spațiului comercial edificat pe terenul proprietatea S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A., in condițiile legii, sub rezerva obținerii acordului prealabil al Municipiului Ploiești exprimat in scris.”

Prin scrisoarea nr. 3338/18.02.2011, S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.R.L. a solicitat acordul cu privire la cesionarea integrala a contractului de asociere către S.C. Lidl Romania Societate in Comandita care va prelua toate drepturile si obligațiile rezultând din contractul de asociere si care va efectua toate lucrările convenite in


Baneasa Investiții Imobiliare S.A. si S.C. Lidl Romania Societate in Comandita, la art.

 • 2.3. este prevăzut faptul ca la data semnării contractului vanzatoarea S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. transfera cumpărătoarei S.C. Lidl Romania Societate in Comandita toate drepturile si obligațiile rezultate din Certificatul de urbanism nr. 1611/09.12.2009 si Autorizația de construire nr. 865/22.11.2010 emise de Primăria municipiului Ploiești, precum si din orice alte documente de urbanism emise pe numele vanzatoarei in legătură cu imobilul in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire.

La art. 6.1. din contractul de vanzare - cumpărare nr. 2507/10.12.2010 este prevăzut faptul ca transmiterea proprietății, a posesiei si a folosinței asupra imobilului are loc la data autentificării contractului (10.12.2010), fara îndeplinirea vreunei formalități, imobilul predandu-se liber cumpărătoarei.

Comisia nr. 2 a Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale a analizat solicitarea si a acordat aviz favorabil acestuia, dispunând promovarea unui proiect de hotarare in acest sens.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Director Executiv Adjunct,                             Șef Serviciu,

Amedeo Florin Tăbîr^a                           Viorica Pătrașcu


X                                                                                   /

AVIZAT,

DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR - CONTABIL, CONTRACTE Director Executiv,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director Executiv, Simona/Albu

întocmit: Carmen Bucur

ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 / încheiat astazi

o t ■

I ' »-** v

_ _ _ _ . - - - - - _ \ \(I

b

Z b l

0V Z

in baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiesfi/h-r. intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederîlcr qonțF^ asociere nr. 21298/07.01.2011, după cum urmeaza:

• I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. cu sediul in Ploiești, Sos. de Centura nr. 13, Clădirea KLC 5, etaj 2, comuna Chiajna, sat Chiajna, jud. Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1347/2007, C.U.I. RO 15300120 reprezentata legal prin____________________________________, in calitate de_______________, denumita in cele

ce urmeaza Asociat, pe de alta parte,

De la data intrării in vigoare a prezentului act adițional, in textul contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011, termenul “S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A.” se inlocuieste cu “S.C. Lidl Romania S.C.S.”.

Celelalte clauze ale contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 si s-a incheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.


SECRETAR,

Oana Cristina Iacob

Direcția Management Financiar - Contabil, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios

Achiziții Publice, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu

Direcția de Gestiune Patrimoniu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, SEF SERVICIU,

Amedeo Florin Tabirca           Viorica Pătrașcu

întocmit, Carmen Bucur

De Io:


SC BANE AS A INVESTIT» IMOBILIARE SA

Tamara Pascu

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.19-21

etajul 9

Telefon: 0745 154 913


Către.*


Primăria Municipiului Ploiești,


Direcția de Patrimoniu


Fax : 0244 545 941

Referitor ia; cererea noastre cu nr. 003339 (0003338)

24.02.2011

IN ATENTIA DOAMNEI CARMEN BUCUR


una ziua, doamna


ucur.


in privința radierii privilegiului vânzătorului din cartea funciara a imobilului al cărui drept de proprietate a fost transferat către SC Lidl SCS, va rog sa găsiți atașat Deciartia de încasare de prât in care se arata ca nu mai sunt pretenții fata de SC Lidl SCS precum si delclaratia prin care ne aratam de acord cu radierea privilegiului vânzătorului, care este in curs de procesare la OCPI Prahova, Ploiești. Indata ce radierea este operata, va vom pune la dispoziție încheierea si Extrasul de carte funciara in care se va arata deplina proprietate a SC Lidl SCS aspupra terenului.

Pentur orice alte informații, va rog sa nu ezitati sa ma contactați.

Cu mulțumiri,

Cu mulțumiri,
24/02/11


13:4
S-a cerni autentificarea prezentului inscns

, ' • .. z’

’                      B«fc

L 'i


r • ’

-r Y f


/

A a

' 3

'"•k

/

M

4

I*

<!

■i r

r

4

■■>■


>

’«S

/* u

■ ' J«b ■                      b •

b..

b

C* t

?; r

fr«.r

\ >•

X-' "

tJ .*<**■

DECLARAȚIE

Subscrisa BĂNEASA INVESTIȚII IMOBILIARE SRL (fostă Băneasa Investiții Imobiliare SA), cu sediul în București, sector 1, Șoseaua Străulești, nr. 1.84, (mansarda Camera 1), înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/7306/1997, având cod unic de înregistrare 9782350, atribut fiscal RO, reprezentată de Pascu Tamara-Valentina, având CNP 2750518320038, domiciliată în București, sector 3, str. Alexandru Papiu lîarian nr. 6, bl. 42, sc. 4, et. 8, ap. 125, împuternicită prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 24.11.2010 și prin împuternicirea autentificată sub nr. 2779/09.12.2010 de BMP Nedelcu și Asociații,

declară că este de acord cu radierea privilegiului vânzătoarei prevăzut de art. 1737 alin l Cod Civil, instituit asupra imobilului situat Ploiești, str. Libertății nr. 2A, parcela A156, tarla 65, județul Prahova, având număr cadastral nou 106615 (număr cadastral vechi 4304), înscris în CF 3387 Ploiești, potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2507/10.12.2010 de Biroul Notarial Monica Pop și Asociații, privilegiu înscris în CF 3387 Ploiești cu încheierea nr. 71786/2010 eliberate de OCPI Prahova.

Se dă prezenta declarație în vederea radierii privilegiului mai sus menționat.

Redactată și editată la biroul notarului public, azi data încheierii în 5 exemplare din care s-au eliberat părții trei exemplare.

DECLARANTĂ


ROMÂNIA


BIROU NOTARIAL MONICA l’OP ȘI ASOCIAȚII

SEDIUL: București, sector 2, bd. Dacia nr, 107

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 1160

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.


Anul 2011 Luna Februarie Ziua 23

in fața mea, MONICA POP, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

-PASCU TAMARA-VALENTINA, având CNP 2750518320038, domiciliată în București, sector 3, str. Alexandru Papiu liarian nr. 6, bl. 42, sc. 4, et. 8, ap. 125, cunoscută personal de notar, în calitate de reprezentantă a Băneasa Investiții Imobiliare SRL, cu sediul în București, Șoseaua Străulești, nr. 184, (mansarda Camera 1), sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7306/1997, având cod unic de înregistrare fiscală RO9782350, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 24.11.2010 și a împuternicirii autentificate sub nr. 2779/09.12.2010 de BNP Nedelcu și Asociații, care, după citirea actului, a consimțit la autentificare și a semnat toate exemplarele.

în temeiul art. 8 lit. b din Legea 36/1995 SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput tarif de publicitate imobiliara de 60 lei cu ordin de plată.

S-a perceput onorariul de 100 lei și 24 lei TVA cu ordin de plată.

NOTAR PUBLIC

■         P1 '        d ■

S-a c-erptlegalizarea semnăturii de pe prezentul Înscris:

ZK zJ A

, f

f ’

X                    • b

>*

ț

I •

t t . •

f4                    i

\                fi'

, f

1

•. 'Z •

• s

"K


A

- ?" F ’ > ț

J * t b\

i

■ ■ b

1 .

4


4'


H,

d

•J ■,

--

Zb

’' bl


»

’-f

1 X ’u


•? 1

.//• /’J


• ' ,

* •

b b

j

1 ■ ' .

y*< ’--y

d

C • *

7V , ,

V

. -tr


DECLARAȚIE


S

1

Z                                      . •

Z '

j

I

A x ;

A<r ’ ■ ■' . < -o f

r '•

f '

jl

*

-

- '


/ j*


■<<■.■ < X >> 's* ,

Subscrisa BĂNEASA INVESTIȚII IMOBILIARE SRL (fostă Bănoasa Investiții Imobiliare SA), cu sediul in București, sector l? Șoseaua Străuleșii, nr. 184, (mansarda Camera 1), înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/7306/1997, având cod unic de înregistrare 9782350, atribut fiscal RO, reprezentată de Pascu Tamara-Valentina, având CNP 2750518320038, domiciliată în București, sector 3, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, bl. 42, sc. 4, et. 8, ap. 125, împuternicită prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 24.11.2010 și prin împuternicirea autentificată sub nr. 2779/09.12.2010 de BNP Nedelcti și Asociații.

în calitate de vânzătoare a terenului în suprafață de 5.290 mp din actele de proprietate și 5.289 mp din măsurătorile cadastrale» situat în intravilanul municipiului Ploiești, str. Libertății nr. 2A, parcela A156, tarla 65, județul Prahova, având număr cadastral nou 106615 (număr cadastral vechi 4304), înscris în CE 3387 Ploiești,, potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2507/10.12.2010 de Biroul Notarial Monica Pop și Asociații,

declară că a primit de la cumpărătoare-a Lidl România Societate în Comandită, cu sediul în Șos. de Centură nr. 13 A, Clădirea KLC 5, et. 2, comuna Chiajna, sat Chiajna, județul Ilfov, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J23/1347/2007, având cod unic de înregistrare 15300120, atribut fiscal RO, prin virament bancar. în contul cod 1BAN RO09 BCYP 1014 0117 9100 1000 deschis la Bank of Cyprus P.C.L. Nicosia București, a Doua Rată de Preț și Restul de Preț datorat în baza art. 5.1 Ht b) și Iii, c) din contractul de vânzare cumpărare mai sus menționat.

Prezenta declarație constituie dovada deplină a achitării celei de-a Doua Rate de Preț și a Restului de Preț.

Achitarea întregului preț al terenului s-a făcut în condițiile și termenele prevăzute în contractul de vânzare cumpărare încheiat cu Lidl România Societate în Comandită în calitate de cumpărătoare, astfel încât Băneasa Investiții Imobiliare SRL declară că nu mai are niciun fel de pretenții țâță de cumpărătoare.

Redactată si editată de biroul notarului public, azi data încheierii în 5 exemplare din care s-au eliberat părților patru exemplare.

DECLARANTĂ,

Băneasa Investiții Imobiliare SRL, prin Pascu Tamara-Valentina

/■

J


r'

y             i

,r


■r


t

j

r

/ J f


/ / *

f

J

/ ■r

/

/

i _ROMÂNIA

BIROU NOTARIAL MONICA POP ȘI ASOCIAȚII

SEDIUL: București, sector 2, bdL Dacia nr. 107

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. I 1 60


r“


fi


tr


fi


<•

b

f

« « t

J


b

•i


ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE DE SEMNĂTURĂ Nr.

\ ••

s

4    *


Anul 2011 Luna Februarie Ziua 23


r4


în fața mea, MONICA POP, notar public, la sediul biroului s-a prezentat:

-PASCU TAMARA-VALENTINA, având CNP 275051832003&, domiciliată


A m București, sector 3, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, bl. 42, sc. 4, et. 8, ap. 125, cunoscută personal de notar, care a semnat cele 5 exemplare ale prezentului înscris» al cărui conținut îi este cunoscut.

în temeiul art, 8 Iii. e din Legea 36/1995 SE LEGALIZEAZĂ SEMNĂTURA DE PE PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de 100 lei și 21 lei TVA cu ordin de plată.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 22.02.2011


l.Cu privire la solicitarea inaintata de domnul Lazar Ion, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si domnul Lazar Ion a fost incheiata convenția nr. 22893/21.06.2010 pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public al localității, in perioada 21.06.2010-31.12.2010, teren in suprafața de 7 mp. pe care se va amenaja cale de acces cu pavele inierbate la imobilul situat in municipiul Ploiești, str. ) Anotimpului nr. 1, bl. 38B, sc. B, ap. 23.

Domnul Lazar Ion avea ca obligație compensatorie sarcina de a planta in regie proprie gard viu de-a lungul aleii, luandu-se in același timp masuri permanente de igienizare a zonei respective, obligație stabilita ca urmare a adresei nr. 5669/26.03.2010 transmisa de către Administrația Domeniului Public si Privat.

Potrivit răspunsului transmis de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana S.R.L. nr. 5689/08.02.2011, domnul Lazar Ion a indeplinit obligația compensatorie, constatata in urma verificărilor făcute in teren, fiind construita aleea si plantarea arbuștilor (gard viu).

Prin adresa nr. 627/10.01.2011, domnul Lazar Ion a solicitat prelungirea convenției nr. 22893/21.06.2010. Menționam faptul ca potrivit art. 3, lit. o) din convenție, domnul Lazar Ion avea obligația ca inainte de expirarea termenului sa solicite in scris reînnoirea convenției.


Domnul Lazar Ion avea obligația, conform convenției, ca in termen de 6 luni de la încheierea convenției sa obțină autorizația de construire. In acest sens, domnul Lazar Ion a obtinut autorizația de constuire nr. 353/01.07.2010.

Precizam totodată faptul ca taxa datorata pentru folosința temporara a terenului


2. Cu privire la solicitarea nr. 3110/15.02.2011 inaintata de către Asociația Habitat for Humanity Romania, va comunicam următoarele:

Prin adresa inregistrata la Primăria municipiului Ploiești la nr. 16181/2010, domnul Iulian Badescu supune atenției cazul familiei Bobeica prin care se solicita acordarea unui teren domnului Bobeica Andrei Vasile in vederea construirii unei locuințe. Precizam faptul ca acesta a obtinut promisiunea de la Fundația Habitat si Compania Timken ca va fi ajutat in construcția unei locuințe daca ar deține un teren cu aceasta destinație.

Potrivit prevederilor art. 5 , lit. c) din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței fata de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane djm-d^cembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare, luptătorii pentru Victoria/Revolutiei Decembrie 1989 si urmașii de erou-martir beneficiază de cumpărarea s^tiînchirierea 6u^ prioritate, fara licitație, din fondul de stat, a unui spațiu comercial sau d^,prestari servicii || corespunzător, cu o suprafața utila de pana la 100 mp, inclusiv in |nfiiviziuh4 concesionarea ori închirierea cu prioritate, fara licitație, a unei suprafețe de.fț^eți de la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial saudeprdstari servicii, cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii.

De asemenea la art. 5, lit. g) este prevăzut si dreptul privind atribuirea, in limita posibilităților, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobândirii, a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan - acesta din urma pentru destinația de locuința, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spațiu locativ.

Întocmit: Țorna Daniela J&fyu

\

35. Cu privire la solicitarea inaintata de doamna Chira Norica Iuliana , va facem cunoscute următoarele:

Prin cererea nr.2378/03.02.2011 doamna Chira Norica Iuliana domiciliata in Ploiești, strada Gageni, bl. 110, ap. 27 , solicita acordul avand ca scop consolidarea, compartimentarea, extinderea parțiala si mansardarea locuinței proprietate personala, împrejmuirea si executarea branșamentelor pentru construcția existenta pe terenul, proprietate mixta din Ploiești, strada Miron Costin, nr.25,

Menționam ca doamna Chira Norica Iuliana deține in proprietate, in baza certificatului de moștenitor nr.222/25.06.2009 imobilul situat in strada Miron Costin, nr.25, compus din construcție si din teren in suprafața de 121.85m.p. in cota indiviza si cu contract de închiriere nr, 17127/15.09.2009 suprafața de 61.84 m.p. teren curte, proprietatea municipiului Ploiești.

Prin scrisoarea nr.2378/03.02.2011 doamna Chira Norica a făcut mențiunea ca cele

solicitate nu vor afecta in niciun fel terenul proprietatea municipiului Ploiești.

1

36. Cu privire la solicitarea nr. 3338/18.02.2011 inaintata de către S C. Baneasa^ Investiții Imobiliare S.R.L.I va comunicam următoarele:

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 458/23.12.2010 s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. pentru realizarea in comun a unor lucrări de utilitate publica pentru municipiul Ploiești, constând in amenajarea de parcari, cai de acces si spatii verzi de către S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A., pe terenul proprietatea municipiului Ploiești situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, Tarlaua 65, Parcela A 156, in suprafața de 7249 mp., fiind încheiat in acest sens contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011.

.•l

7

'          Prin scrisoarea nr. 3338/18.02.2011, S.C. Baneasa Investirii Imobiliare S.R.L.

solicita acordul cu privire la cesionarea integrala a contractului de asociere către S.C. Lidl Romania Societate in Comandita care va prelua toate drepturile si obligațiile rezultând din contractul de asociere si care va efectua toate lucrările convenite in contractul de asociere pe cheltuiala sa exclusiva, in calitatea sa de nou proprietar al terenului si de dezvoltator al magazinului comercial Lidl.

In completarea adresei nr. 3338/18.02.2011, S.C. Baneasa Investirii Imobiliare S.R.L. a transmis in data de 21.02.2011 următoarele precizări:                            •’

 • - S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.R.L. a obtinut autorizația de construire nr. 865/22.11.2010 prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construire pentru magazin comercial Lidl si anexe, amenajare accese, amenajare incinta, semnale publicitare, împrejmuire, pe terenul avand o suprafața totala de 5.290 mp., situat in intravilanul localității Ploiești, str. Libertății nr. 2A;

 • - pentru asigurarea accesului la terenul aflat in proprietatea sa si edificarea magazinului Lidl conform autorizației de construire nr. 865/22.11.2010, S.C. Baneasa Investirii Imobiliare S.R.L. s-a angajat sa edifice parcari publice in beneficiul Municipiului

; Ploiești pe terenul in suprafața de 7.249 mp. aflat in proprietatea privata a Municipiului Ploiești si a obtinut in acest sens autorizația de construire nr. 67/15.02.2011 privind autorizarea executării lucrărilor de construire pentru amenajare platforme de parcare si spatii verzi pe terenul municipiului Ploiești, pe perioada determinata, pana la realizarea pasajului subteran de traversare a caii ferate Bucuresti-Brasov si a sensului giratoriu de la intersecția străzilor Marasesti si Libertății;

 • - avand in vedere experiența de aproape 40 de ani in peste 20 de tari, know-how-ul, capacitatea tehnica, economica si comerciala pe care le-a demonstrat Lidl la nivel european si național in dezvoltarea de rețele de retail si dorința sa de a se extinde la nivel european;

 • - angajamentul S.C. Lidl S.C.S. de a prelua toate drepturile si obligațiile izvorâte din avizele si autorizațiile obținute pentru construirea magazinului Lidl cat si din contractul de asociere cu Municipiul Ploiești privind edificarea parcărilor si acceselor.

S.C. Baneasa Investirii Imobiliare S.R.L. a considerat oportuna preluarea proiectului magazin comercial Lidl direct de către S.C. Lidl S.C.S. si a transmis către aceasta dreptul > de proprietate asupra terenului odata cu transmiterea tuturor drepturilor si obligațiilor izvorâte de avizele si autorizațiile de construire obținute in vederea edificării si exploatării magazinului Lidl.

Potrivit cap. V - Sublocatiunea si închirierea, art. 5: „Este strict interzisa darea in folosința, in tot sau in parte, a terenului pe care se realizează obiectul asocierii către alta persoana fizica sau juridica.”

Cesiunea contractului se poate realiza doar in cazul înstrăinării spațiului comercial edificat pe terenul proprietatea S.C. Baneasa Investirii Imobiliare S.A., in condițiile legii, sub rezerva obținerii acordului prealabil al Municipiului Ploiești exprimat in scris.

43. Cu privire la solicitarea nr.3477/2011 a Parlamentului României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase va comunicam următoarele:

Parlamentul României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase solicita aprobarea desfășurării unui Târg de martisoare in Centrul de Informare pentru Cetateni si Spațiu de Recreere pentru pensionari din str.Magurii, Cartier Malu Roșu, in data de 28.02.2011, intre orele 10,00-13,00, cu participarea copiilor din școlile si grădinițele din cadrul Colegiului 11.44. Cu privire la solicitarea nr.3478/2011 a Parlamentului României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase va comunicam următoarele:

Parlamentul României, Camera Deputatilor, Cabinetul Parlamentar P.D.L. Prahova, Deputat Roberta Alma Anastase solicita aprobarea desfășurării unui Târg de martisoare in Centrul de Informare pentru Cetateni si Spațiu de Recreere pentru pensionari din str.Inffatirii, Cartier Vest, in data de 28.02.2011, intre orele 10,00-13,00, cu participarea


Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri:     dl. Mateescu Radu8.0, BANEASA INVESTIȚII 5MO6IUAR8 S.R.L.

București, sector 1

So*. Ssraute-ââ nr. iM, «.lansai^, cam&ra î OKU lăucuraM’         OST

Tei: O'Mu S34 3Î3

Către:


PRIMĂRIA PLOIEȘTI


21 f sbrua ie2J!1


In atentiâ'.


Referit»;.


Dnei. VICEPR1MAR CĂTĂLINĂ NICOLETA BOZIANU

Dlui. DIRECTOR ADJUNCT Amedeo Florin Tabaica - DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIUL DE VALORIF 3ART PATRIMONIU, CONTRACTE, PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Precizări «a odrees; noastra depusa sub nr. 033351 fi 8. Cit 2011, privind Contractul de Asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat i ’tre Municipiul Ploiești Si Eun&eisa Investiții imobiliare SA

Stimate Doamne, Stimați Domni,

Cu referire la acresa noastra cu numărul 03339/18.02 2011, privind (ontriptul de Asociere nr. 21298/G7.&1.2011 încheiat intra Municipiul Ploiești si Baneasa I. vesti ? imobiliare SA, prin care «©ticitam acordul dumneavoastră de a cesiona Contractu de t soci are mai sus amintit către SC Lldl Romanla SCS In condițiile preluării de care obligațiilor prevăzute in contractul c ie asociere, va rugam sa aveți in vedere următoarele precizări:

a ;eas ;a a tuturor


■ Baneasa Investiții Imobiliare a obtinut Autorizația de Constru e prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construie COMERCIAL „LIDL" SI ANEXE, AMENAJARE ACCESE, A 4ENAJARE INCINTA, SEMNALE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE, pe terenul avane o suprafața totala de 5.290 m.p., situat în intravilanul iocalitatii Ploiești, Str. Libertâ i, Șoseaua Vestului -Gara de Vest tarlaua 66, parcela 156, județul Prahova, avân> nun ar cadastral nou 106615 (vechi 4304) și întabulat în Cartea Funciară nr 3387 a ocali Ploiești, aflat ia acea data in proprietatea sa;

nr 865/22.11.2010 pt mtru MAGAZIN

‘I


• Pentru asigurarea accesului la terenul aflat in proprietî'ea t»a si edificarea Magaziunului Lldl conform Autorizației de Construire nr. 865'22. Ti. 2010 (mai sus amintita) SC Baneasa Investiții imobiliare SA s-a angajat sa edifice :>arcuri publice in beneficiul Municipiului Ploiești pe terenul in suprafața de 7249 mp a !;at In proprietata privata a Municipiului Ploiești si a obtinut in acest sens Autcizati« de Construire nr, 67/15,02.2011 privind AUTORIZAREA EXECUTĂRI LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE PLATFORME DE I ARC'XRE SI SPATII VERZI PE TERENUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, PE PERIOADA DETERMINATA, PANA LA REALIZAREA PASAJULUI SUBTERAN DE TI AVETSARE A CAII FERATE BUCURESTI-BRASOV SI A SENSULUI GIRATORIU DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR MARASESTl SI LIBERTĂȚII

 • -  Având in vedere experiența de aproape 40 de ani in peste 2C de tari, know-how-ul, capacitatea tehnica, economica si comerciala pe care le-a dimonsitrat Lidl la nivel european si național in dezvoltarea de rețele de retail si dorinii i sa da a te extinde la nivel european,

 • -  Angajamentul SC LIDL SCS de a prelua toate drepturile si obli: atiile Izvorâte atat din,

  J l<

  .<•

  T*’


avizele si autorizațiile obținute pentru construirea magazii ului Lidl cat si din\ contractul de asociere cu Municipiul Ploiești privind edificarea arca ilor :>i acceselor, exprimat prin Declarația nr. S18/16.02.2011 pe care l-am atar.rt in urigirel la adresa noastra cu nr. 03339/18.02.2011                                             I

d J          t ' J

*

> > • • •• r ;

d

b > s • * < •,

Societatea noastra a considerat oportuna preluarea Proiectului Mag izin l omnercial LIDL direct de către SC LILD SCS si a transmis către aceasta dreptul le proprietate asupra terenului odata cu transmiterea tuturor drepturilor si obligațiilor i;.voratb cta Avizele ii -Autorizațiile de construire obținute in vederea edificării si exploatării m: gazii >ului LIDL.

Astfel reiteram solicitarea noastra de a avea amabilitatea de a a pro a ce :ionarea integral către SC Lidl SCS a drepturilor si obligațiilor prevăzute in Centratul de Asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat intre Municipiul Ploiești si Baneasa Investit; Imobiliara SA,.

Pentru orice alte informații sau formalități necesare, va rugam sa nu zitat sa ne contactați la telefon: 0745 154 913.

Cu mulțumiri,

SC BANEASA investii imo
S.C. BANEASA INVESTIȚII IM ILIARE S.R.L. București, sector Sos. Straulesti ORC Bucures xFe^JppâS 154 9'13
«''mansarda, camera 1 /7306/1997


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNRE RAn17 februarie 2011

PRIMĂRIA PLOIEȘTI


C^tre:

In atentia


Dnei. VICEPRIMAR CĂTĂLINĂ NICOLETA BOZIANU^/^Z.

Dlui. DIRECTOR ADJ unui Amedeo Fiorin Tabarca - DIRECȚIA DE

GESTIUNE PATRIMONIU, SERVICIUL DE VALORIFICARE PATRIMONIU, CONTRACTE, PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Referitor:    Contract de Asociere nr. 21298/07.01.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si

Baneasa Investiții Imobiliare SA

Stimate Doamne,

Stimati Domni,

Cu referire la Contractul de Asociere nr. 21298/07.01.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si Baneasa Investiții Imobiliare SA, conform capitolului V. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA, Art.5, care prevede ca societatea noastra poate cesiona drepturile si obligațiile sale din asociere cu acordul prelalabil scris al Municipiului Ploiești,

Si avand in vedere ca SC BANEASA INVESTIȚII IMOBILIARE SA a transferat dreptul de proprietate asupra asupra terenului avand o suprafața totala de 5.290 m.p., situat în intravilanul localității Ploiești, Str. Libertății, Șoseaua Vestului - Gara de Vest, tarlaua 65, parcela 156, județul Prahova, având număr cadastral nou 106615 (vechi 4304) și intabulat în Cartea Funciară nr. 3387 a localității Ploiești (definit „Terenul”) către S.C. LIDL ROMANIA Societate în comandită, cu sediul în Sos. de Centura nr. 13A, Clădirea KLC 5, etaj 2, comuna Chiajna, sat Chiajna, județul Ilfov, cod poștal 077040, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1347/2007, cod unic de înregistrare 15300120, atribut fiscal RO, transferând odata cu acesta toate drepturile si obligațiile ce ii revin conform avizelor si

autorizațiilor obținute in proiectul „magazin Lidl”, inclusiv Autorizației de Construire nr. 865/22.11.2010 prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru MAGAZIN COMERCIAL „LIDL” SI ANEXE, AMENAJARE ACCESE, AMENAJARE INCINTA, SEMNALE PUBLICITARE. ÎMPREJMUIRE,

VA SOLICITAM prin prezenta sa aveți amabilitatea de a ne transmite, in vederea de DE PE LA


(D demarării in cel mai scurt timp a lucrărilor de construire autorizate prin Autorizația Construire nr. 67/15.02.2011 privind AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR CONSTRUIRE PENTRU AMENAJARE PLATFORME DE PARCARE SI SPATII VERZI TERENUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, PE PERIOADA DETERMINATA, PANA

REALIZAREA PASAJULUI SUBTERAN DE TRAVERSARE A CAII FERATE BUCURESTI-BRASOV SI A SENSULUI GIRATORIU DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR MARASESTI SI LIBERTAT11 acordul dumneavoastră cu privire la cesionarea integrala a Contractului de Asociere către S.C. LIDL ROMANIA Societate în comandită care va prelua toate drepturile

si obligațiile rezultind din Contractul de Asociere si care Va efectua toate lucrările convenite in Contractul de Asociere pe cheltuiala sa exclusiva, in calitatea sa de nou proprietar al Terenului si de dezvoltator al Magazinului Comercial “LIDL”, asa cum reiese din D e c I a rația cu numărul S18/16.02.1011 pe care o atașam in original prezentei cereri.


-f


// V' . ■ -- • • • • ț’*

In sprijinul obținerii acordului dumneavoastră, va rugam sa primiți următoarele doc^mferite:

 • (2) Declarația nr. S18/16.02.2011 prin care S.C. LIDL ROMANIA Societate în qoipandită este de acord cu preluarea tuturor drepturilor si obligațiilor stabilite in favoarea^Societatii prin Contractul de Asociere nr. 21298/07.01,2011 precum si cu preluarea obligațiilor aferente tuturor acordurilor/aprobarilor, avizelor, expertizelor, Autorizației de Construire nr. 67/15.02.2011, obținute de SC Baneasa Investiții Imobiliare SA in baza Contractului de Asociere, urmind ca S.C. LIDL ROMANIA Societate în comandită sa realizeze proiectul aprobat in Contractul de Asociere pe costurile sale proprii, deasemenea S.C. LIDL ROMANIA Societate în comandită declarind ca va efectua toate formalitățile necesare si va semna toate documentele, cererile, contractele si orice alte documente necesare in vederea formalizării preluării integrale de la Societate a tuturor drepturilor si obligatiiilor din Contractul de Asociere, astfel cum aceste formalități si documente vor fi solicitate de către Municipiul Ploiești.(2 pagini-1 exemplar original)

 • (3) Copie a inchierii de carte funciara nr 71786/13.12.2010 privind transferul dreptului de proprietate către S.C. LIDL ROMANIA Societate în comandită asupra proiectului (1 pagina - copie)

 • (4) Copie a Autorizației de Construire nr. 865/22.11.2010

 • (5) Copie a Autorizației de Construire nr.67/15.02.2011

 • (6) Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului București pentru Societate, care reflecta schimbarea formei juridice a Societății din societate pe acțiuni (SA) in societate cu răspundere limitata (SRL) (3 pagini-copie).

  *b

  <


Pentru orice informații sau docuemnte suplimentare sau pentru îndeplinirea oricăror procedure sau formalități, va rugam sa nu ezitati sa ne contactați la numărul de telefon: 0745 154 913.

Cu mulțumiri,jmespx ecatiojulA.

II CIIJSTIU II rcmcjast iH«siom


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Dosarul nr. 71786 /13.12.2010

ÎNCHEIERE Nr. 71786

Registrator POLEACU NICOLETA RADMILA Asistent - registrator ZAMFIR ADRIAN.

Asupra cererii introduse de BNP POP MONICA - București privind INTABULARE, si in baza documentelor atașate:

 • - contract vanzare-cumparare nr. 2507/10.12.2010 emis de NP POP MONICA;

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind indeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 32,254.00 lei achitat prin documentul de plata:

 • - ordin de plata nr. 469/10.12.2010 in suma de: 32,254.00 lei, pentru serviciul: 231

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu numărul cadastral nou 106615 cu numărul cadastral vechi 4304 teren intravilan arabil, in suprafața masurata de 5289 mp, in suprafața din acte de 5290 mp, cu destinația terenuri aflate în intravilane(TDI), înscris în cartea funciara cu numărul 3387 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea lui S.C. BANEASA INVESTIȚII IMOBLILIARE S.A. de sub B.1 si sa se efectueze următoarele înscrieri:

 • - se intabulează dreptul de PROPRIETATE cu titlu de drept cumpărare in favoarea: SC LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA sub B.7 din cartea funciara cu nr. 3387/Ploiesti;

 • - se intabulează dreptul de PRIVILEGIU rest preț in favoarea: SC BANEASA INVESTIȚII IMOBILIARE SA sub C.1 din cartea funciara cu nr. 3387/Ploiesti;

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul Cadastru si Publicitate Imobiliara, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de Registratorul - Sef.


Data la data de: 23/12/2010Asistent - registrator, ZAMFIR ADRIAN.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 309270 din 10.11.2010

AUTORIZAȚIE


DE


■t

CONSTRUIRE; "i

’j

1 V ‘


Nr. 865 din


r

/

V

/


I.


Ca urmare a cererii adresate de S.C. BANEASA INVESTIȚII IMOBILIARE S.A.

cu domiciliul / sediul în județul municipiul/orașul/comuna București , satul    sectorul

1, cod poștal , Str. Straulesti nr. 184, bl. - . sc. - , et. - , ap.^, telefon/fax_______e-mail

, înregistrată la nr. 309270 din 10.11.2010 .

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


SE AUTORIZEAZĂ executarea lucrărilor de construire pentru :


MAGAZIN COMERCIAL “LIDL” SI ANEXE, AMENAJARE ACCESE, AMENAJARE INCINTA, SEMNALE PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE


Nota: Accesele intrare-iesire si amenajarea circulației interioare se vor face cu caracter provizoriu, pana la stabilirea soluției finale aferente pasajului subteran str. Marasesti-CE


 • - pe imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Prahova, municipiul Ploiești,

cod poștal___________, Str. Libertății nr.2A

Cartea funciară______________

Fișa bunului imobil___________sau nr. cadastral:____________,

 • - lucrări în valoare de 1.132.211 ron .

A

In baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+D.T.O.E.) nr. 99 / 2010 a fost elaborată de S.C. Square Birou Arhitectura Urbanism S.R.L. cu sediul în județul__, municipiul București. comuna/satul

cod poștal , Str. Covaci nr. 6 , bl.^, sc.____, et. - , ap. -, respectiv de Horatiu Stan -

arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. J751   în

conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale Prahova a Ordinului Arhitecților din România.


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

 • A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D. T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie , infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art 24 alin.(l), respectiv ale art.26 alin.(l) din Legea nr.50/1991 mvind , autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

■                           ■ ■ -                                                —----———I I ------ ■■ ■                       ■          —- ■ ■             ■ ■■ /* -

în conformitate cu prevederile ari 7 alinflSfflS*) din Legea nr.50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 8S/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

 • B. Titularul autorizației este obligat:

 • 1.  Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul -model F. 17) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației.

 • 2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.18) la Inspectoratul în Construcții al județului, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

 • 3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formularului anexat autorizației (formularul -model F. 19) la Inspectoratul în Construcții al județului, odată cu convocarea comisiei de recepție.

 • 4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică -D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E) vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit Legii, pe toată durata executării lucrărilor.


 • 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

 • 6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

 • 7. Să transporte la Rampa Ecologica Boldesti-Scaieni materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de_____zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

 • 9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil « Panoul de identificare a investiției » (vezi anexa 8 la normele metodologice).

 • 10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze « Plăcuța de identificare a investiției »

 • 11. în situația nefmalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin

15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • 12. Să prezinte “Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor,

 • 13. Să solicite “Autorizația de securitate la incendiu “ după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate la incendiu”;

 • 14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

 • 15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • C. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni, calculate de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni de la data emiterii , interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.  SECRETAR,

  O ANA CRISTINA


ARHITECT ȘEF, SIMONA ELENA MUNTEANU


*

Taxa de autorizare în valoare de 11.322,11 RQN a fost achitată conform OP 358 / 05.11.2010.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de_________________, însoțită de ()

exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile^ obținute, vizate spre neschimbare.

A


Întocmit: Elena-Roxana Gheorghe — consilier, 18.11.2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Nr. 300476 din 26.01.2011Ca urmare a cererii adresate de S.C. BANEASA INVESTIȚII IMOBILIARE SA» cu domiciliul / sediul în județul - municipiul/orașul/comuna București, satul _2_, sectorul 1, cod poștal - . Intr. Straulesti nr. 184. bl. - , sc._z., et. - . ap.;., telefon/fax_-_e-mail_______,

înregistrată la nr. 300476 din 26.01,2011 .

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire pentru :

AMENAJARE PLATFORME DE PARCARE SI SPATII VERZI PE TERENUL

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, PE PERIOADA DETERMINATA» PANA LA REALIZAREA PASAJULUI SUBTERAN DE TRAVERSARE A CAII

FERATE BUCURESTI-BRASOV SI A SENSULUI GIRATORIU DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR MARASESTI SI LIBERTĂȚII

Nota: La notificarea Primăriei Municipiului Ploiești pentru realizarea pasajului de subtraversare a caii ferate Bucuresti-Brasov si a sensului giratoriu de la intersecția străzilor Marasesti si Libertății, beneficiarul prezentei autorizații va elibera terenul afectat de lucrările realizate in termenul specificat, fora solicitare de despăgubire pentru lucrările desființate.

- pe imobilul - teren și/sau construcții situat în județul Prahova, municipiul Ploiești, cod poștal___________, Str. Libertății nr.2, T65, P A156

Cartea funciară

Fișa bunului imobil___________sau nr. cadastral:_______ ,

- lucrări în valoare de 96.235 ron ,

A                                                                           ' " ' "          TmiLi—iiKTJXî-

In baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de

construire (D.T.A.C.+D.T.O.E.) nr. 12 / 2010 a fost elaborată de S.C. Servtop S.R.L. cu sediul în județul Prahova . municipiul Ploiești. comuna/satui cod poștal Str. Cameliei

nr. 2 , bl. 45 , sc. B , et. - . ap. 71 . respectiv de - arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în

evidența Filialei Teritoriale Prahova a Ordinului Arhitecților din România.


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:


A Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din • 2.  Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.18) la Inspectoratul în Construcții al județului, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

 • 3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.19) la Inspectoratul în Construcții al județului, odată cu convocarea comisiei de recepție.

 • 4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică -D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E) vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit Legii, pe toată durata executării lucrărilor.

 • 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

 • 6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

 • 7. Să transporte la Rampa Ecologica Boldesti-Scaieni materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de_____zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

 • 9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil« Panoul de identificare a investiției» (vezi anexa 8 la normele metodologice).

 • 10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze « Plăcuța de identificare a investiției »

 • 11. în situația nefînalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin

15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • 12. Să prezinte “Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor,

 • 13. Să solicite “Autorizația de securitate la incendiu “ după efectuarea recepției Ia terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în

funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate la incendiu”;                                       #

 • 14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

 • 15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • C. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni, calculate de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni de la data emiterii , interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

SECRETAR, O ANA CRISTINA


ARHITECT ȘEF, SIMONA ELENA MUNTEANU*

Taxa de autorizare în valoare de 11.322,11 RON a fost achitată conform OP 358/05.11.2010.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de_________________, însoțită de ( )

exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurileobținute, vizate spre neschimbare.

A                                           ___

întocmit: Elena-Roxana Gheorghe — consilier, 18.11.2010
CONTRACT DE ASOCIERE W £. 4 £ 3<?

încheiat astazi - 7 JAN 2011______

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), d) si e), alin. (5), lit. a) si alin (7) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de asociere in baza Hotărârii nr. ■7 jjs /          a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

/

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte si

S.C. BANEASA INVESTITU IMOBILIARE S.A. cu sediul in București, Sos. Straulesti nr. 184, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

J40/7306/1997, C.U.I. RO 9782350 reprezentata legal prin

in calitate de             _______, denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte.

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea in comun a unor lucrări de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești.

1.1. Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. a unui teren ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești in suprafața de 7.249 m.p. situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, Parcela A 156, Tarla 65, identificat prin anexa nr. 1 la prezentul contract, in vederea amenajării de parcari, căi de acces și spații verzi.

1.2. Aportul S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. consta in:

• Efectuarea lucrărilor privind amenajarea de parcari, cai de acces si spatii verzi pe baza autorizației de construire, investiție ce va trece in proprietatea municipiului Ploiești la data încetării asocierii.

• Efectuarea pe cheltuiala proprie a oricăror operațiuni cadastrale necesare emiterii autorizației de construire si a oricăror formalități prevăzute de legislația in vigoare in vederea realizării investiției

•întreținerea terenului si amenajărilor sus menționate, corespunzător destinației acestora, pe cheltuiala proprie a societății, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor efectuate in acest sens, inclusiv realizarea si intretinerea/mentenanta instalației de iluminat a parcării publice de pe terenul aflat in proprietatea municipiului PloiesțT'si toate cheltuielile ocazionate de funcționarea acesteia, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare, pe toata durata existentei magazinului I

 • 1.3. Predarea-primirea amplasamentului se va consemna in procesul verbal de predare-primire ce va fi incheiat de parti la data semnării prezentului contract.

  ni. DURATA CONTRACTULUI


/- .

< V,                               >

...

1 ■' '

/ /

Art 2 - Durata asocierii este de 10 ani de la data semnării prezentului contract de A asociere, cu drept de prelungire conform legii.


înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului Asociatul

V \ ♦

notifica Municipiului Ploiești intenția sa cu privire la prelungirea- termenul contractului de asociere. In lipsa acestei notificări contractul inceteaza Iă expirarea termenului de 10 ani de la data semnării acestuia.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3 Obligațiile Municipiului Ploiești:

 • a) sa predea amplasamentul prevăzut la art. 1.1 prin proces verbal de predare — primire;

 • b) sa permită Asociatului dreptul de folosința gratuita asupra cailor de acces carosabil ce se vor construi.

 • c) sa controleze periodic modul cum sunt intretinute si folosite de către Asociat locația si investițiile (cai de acces, parcari si spatii verzi), in sensul folosirii acestora potrivit destinației lor si a scopului pentru care a fost incheiat contractul de asociere, pana la data incetarii asocierii.

Art. 4 Obligațiile Asociatului:

 • a) sa efectueze lucrările privind amenajarea de parcari, cai de acces si spatii verzi pe baza autorizației de construire;

 • b) sa efectueze pe cheltuiala proprie orice operațiuni cadastrale necesare emiterii autorizației de construire si orice formalități prevăzute de legislația in vigoare in vederea realizării investiției;

 • c) la notificarea Primăriei Municipiului Ploiești pentru realizarea Pasajului de subtraversare a caii ferate București - Brașov si a sensului giratoriu (investiții ce sunt incluse in P.I.D.U. Ploiești si vor fi finanțate pe Axa 1 prioritara - POR), S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A. va elibera terenul afectat de lucrările realizate in termenul specificat de Primăria Municipiului Ploiești pe cheltuiala sa, fara solicitare de despăgubire pentru lucrările desființate (accesele avand caracter provizoriu, ele fiind definitivate odata cu SF/PT+DE pentru investițiile Primăriei Municipiului Ploiești menționate mai sus);

 • d) sa predea in proprietatea Municipiului Ploiești investiția realizata - cai de

acces, parcari, spatii verzi, instalația de iluminat - pe terenul situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, Parcela A 156, Tarla 65, la data incetarii asocierii, pe baza de proces verbal de predare - primire;                                                     \

 • e) sa intretina pe cheltuiala proprie investiția pe toata durata existentei

magazinului, fara pretenții de recuperare a cheltuielilor .ocazionate de realizarea oricăror tipuri de lucrări de intretinere, inclusiv realizarea si intretinerea/mentenanta instalației de iluminat a parcării publice de pe terenul aflat in proprietatea municipiului Ploiești si toate cheltuielile ocazionate de funcționarea acesteia, cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare;                                  ~

 • f) sa permită liberul acces al cetățenilor la locurile de parcare amenajate pe terenul municipiului Ploiești, sens in care se obliga sa nu imprejmuiasca terenul si sa nu perceapă taxe pentru utilizarea acestuia.

 • g) sa declare prezentul contract la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si sa achite in conformitate cu prevederile Codului fiscal taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren, precum si orice alte obligații către bugetul local prevăzute de lege.

 • h) sa instiinteze in maxim 24 de ore Municipiul Ploiești despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • i) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații de cate ori este cazul;

 • j) are obligația sa folosească terenul numai potrivit destinației sale si a scopului pentru care a fost incheiat contractul de asociere si sa nu depaseasca suprafața de teren ce face obiectul prezentului contract de asociere;

 • k) sa respecte amplasamentul, suprafața, tipul de amenajare si tipul de activitate aprobate;

 • l) sa răspundă de menținerea curățeniei si igienei pe suprafața afectata investiția realizata;

  de


 • m) sa nu creeze disconfort pentru unitățile care isi desfasoara activitatea vecinătatea amplasamentului;

  in


 • n) sa nu stanjeneasca vizibilitatea semnelor de circulație;

 • o) utilizarea terenului se va realiza in condițiile obținerii tuturor avizelor

  de


funcționare si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare care cad in sarcina exclusiva a solicitantului;

 • p) daca in termen de 1 an de la incheierea contractului de asociere nu au fost incepute lucrările de construire a investiției, pe baza autorizației de construire, contractul de asociere inceteaza de drept, fara notificare prealabila, fara intervenția instanțelor de judecata, fara punerea in intarziere si fara nici o formalitate prealabila.

V. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art 5. Este strict interzisa darea in folosința, in tot sau in parte, a terenului pe care se realizează obiectul asocierii către alta persoana fizica sau juridica.

Cesiunea contractului se poate realiza doar in cazul instrainarii spațiului comercial edificat pe terenul proprietatea S.C. Baneasa Investiții Imobiliare S.A1An condițiile legii, sub rezerva obținerii acordului prealabil al Municipiului Ploiești exprimat in scris.                                                                          \ l

VI. încetarea asocierii

Art. 6. Contractul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

  .to


 • - desființarea construcției (magazin comercial) edificata pe terenul proprietatea S.C.. S Baneasa Investiții Imobiliare S.A.;

  V

  _.r* j           /


 • - desființarea titlului proprietarului; Municipiul Ploiești nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al terenului ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, Asociatul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la Municipiul Ploiești si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parii;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice, administrative sau interesul public impun acest lucru.

VH. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7. — Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parii daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 8. - Pact comisoriu expres:

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Municipiului Ploiești, fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care Asociatul nu-si executa obligațiile contractuale (total sau parțial).

Prin urmare rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea sau intervenția instanțelor judecătorești.

Art. 9. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VHL DISPOZIȚII FINALE

Art. 10. - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contracr excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept.          \

J


Art. 11. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 12. - Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art. 13. — Prezentul contract de asociere s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


SE

Oana Cristina Iac
Direcția de Gestiune Patrimoniu DIRECTOR ADJUNCT, Amedeo FloriirTăbîrcă


SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu /


I

Direcția Management Financiar — Contabil, Coptracte DIRECTOR,

Nicoleta Crăciunoiu


rvt 1V '1

țț 1              1

r

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR, Simona Albu


\\o

t\ "k 1 .*


s

d

f

/>,.


b

?

<

f


(I


* ».

p


t'


PROCES VERBAL

de predare - primire al terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, in suprafața de 7.249 m.p. situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2, Parcela A 156, Tarla 65 in vederea amenajării de parcari, căi de acces și spații verzi.

A

In baza contractului de asociere înregistrat la nr. 21298/07.01.2011 se încheie prezentul proces verbal de predare - primire între Primăria municipiului Ploiești prin Direcția de Gestiune Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte prin reprezentantul său Carmen Bucur, care predă și S.C. Băneasa Investiții Imobiliare S.A., în calitate de asociat, prin reprezentantul său Pascu Tamara Valentina - mandatar care primește suprafața de teren situată în Municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 2, Parcela A 156, Tarla 65, în suprafață de 7.249 m.p. in vederea amenajării de parcari, căi de acces și spații verzi.

Acest proces verbal de predare primire s-a încheiat astăzi, 07.01.2011 în dublu exemplar, din care unul a fost predat asociatului.

Am predat, PROPRIETAR,

Am primit, ASOCIAT.


PlarTde amplasament si delimitare a imobilului

Sc. 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata: 7249 mp.

Adresa imobilului:                                                4

Str. Libertdtii nr. 2, T 65 A 156 - intravilan

Cartea Funciara nr.

UAT | Mun. Ploiești

A.Date referitoare la teren

Nr.

parcela


Categoria de folosința


Suprafața (mp)


Valoare de

impozitare


Mențiuni
7249


Teren nu este împrejmuit.


Cod consfr.


Suprafața construita la sol (mp)


B.Date referitoare la construcții Valoarea de impozitare

(Iei)


Mențiuni


INVENTAR DE COOR1X)NATE

Sistem de proiecție STEREO "70

Pct

N(m)

  E(m)

Pct

N(m)

E(m)

1

381346,10

578250.20

16

381352.45

578423.37

2

381331.36

578263.12

17

381354.63

578404.83

3

381393.04

578365.38

18

381358.36

578407.80

4

381396.96

578378.88

19

381361.10

578396.83

5

381397.82

578381.86

20

381362.74

578390.28

6

381402.39

578398.29

21

381366.20

578377.33

7

381403.30

a 578406.23

22

381364.12

578359.41

8

381402.67

578414.63

23

381364.02

578358.59

9

381400.90

578424.79

24

381362.55

578355.97

10

381398.65

578430.92

25

381326.52

578291.57

11

381396.71

578434.21

26

381321.78

578283,11

12

381376.81

578459.39

27

381343.74

578255.94

13

381350.23

578495.41

28

381345.02

578253.99

14

381347.01

578493.08

29

381345.72

578252.39

15

381354.95

578464.28

Suprafața totala masurata = 7249 mp.

Suprafața din act = 7249 mp.


PROIECTANT AUTORIZAT DE A.NrC.P.I,:

S.C. TOPOCAD/GEO SR.L

p . l □

CERTIFICAT' 1£4WFDMZAREA SOCIETĂȚI

SERIA B, Nr<52^/13, 12, 2005


Recepționat :


r "

PERSOANA FIZICA 'Xfr ing. COST CERTIFI seria B, ca99/ io A


■■*■■■                                          _---r-iru-n_               __

(Oliclul de Cadastru si Pnblicilaie Imobiliara Prahova i ANGELESCU CRISTWA RALUCA L


CONSILIER GR. I /Z,. '■

*.....J             ,SrPiHCOMISIA PENTRU VALORIFICAREA PA TRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULA ȚIE, COMER Ț, TURISM, A GRICUL TURĂ ȘI PROMO VARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind Cifri#l■2t Cc.du,

(sJ&țUrU. Mlț UUcluC ■

r yData:


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind          d       ffî-_________PREȘEDINTE, Palas Paul


Data: