Hotărârea nr. 83/2011

Hotãrârea nr. 83 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Schimbare partialã de destinatie urbanisticã, din zonã pentru cãi de comunicatie în zonã de locuinte si institutii si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare, str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiesti

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.83

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„ Schimbare parțiala de destinație urbanistica, din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT., modificare limite laterale si posterioare”

Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Popovici Elisabeta, Dumitru Carmen, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Neagu Puiu, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-nei ARABADJI MARIA, Planul Urbanistic Zonal - „Schimbare parțiala de destinație urbanistica,din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”, str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești;

A

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 014 din 14.01.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal — „Schimbare parțiala de destinație urbanistica din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”, Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești, la solicitarea d-nei ARABADJI MARIA, cu condiția respectării avizului nr. 014 din 14.01.2011 al CTATU, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUZ se află în intravilan și este proprietate particulară a d-nei ARABADJI MARIA, conform Contract de alipire nr.4914/04.11.2009 având suprafața de 632,00 mp.

ART. 3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28(

,'7‘

H* {

c <

O‘.

c -A\


Președinte ședința,•lAdiria Gh


/ \

/ ]

Contrasemneaza/Șecretar, Oana Cristina/lacob


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„ Schimbare parțiala de destinație urbanistica din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT., modificare limite laterale si posterioare”

Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești

Beneficiar : ARABADJIMARIA

Proiectant: am. Lidia T.Ene

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Planului Urbanistic Zonal „Schimbare parțiala de destinație urbanistica, din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”, Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești-,

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-nei ARABADJI MARIA în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a d-nei ARABADJI MARIA conform Contract de alipire nr.4914/04.11.2009 având suprafața de 632,00 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:

 • >  U. T. R. -E9/CCri

 • > P()T 50%, CUT= 1,5

 • > St = 632,00 mp

Utilizări permise:

■ Unitati ale întreprinderilor de transportateiteritoriale; parcaje publice; orice construcții sau amenajați adiacente goilor de circulație si in zona de protecție a acestora, care seftac in baza

T ■ 1 " J *                                        4                                                      f

planurilor urbanistice si de amenajățe teritoriala,. Cu avizul organelor specializate ale administrației publice

Utilizări permise:                                           i

Construcții si amenajari pentru cai de comunicație rutiere, rețeaua de străzi in intravilan

Utilizări interzise:

 • ■  Orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare, organizare, a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente, in zona de siguranța si protecție a drumurilor;

Utilizări interzise:

 • ■  Locuințe si instituții publice, orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente

Acest PUZ a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 860 din

02.06.2010

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentru schimbare parțiala de destinație urbanistica, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare.

în urma analizei documentației elaborate de către arh. Lidia T. Ene, constatăm:

 • ■ Schimbare parțiala de destinație urbanistica din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare

 • ■ P.O.T = 60,00% ; C.U.T. = 1,2

 • ■  Retragerile fata de limitele laterale si fata de limita posterioara vor fi 0,00 m.

 • ■ Accesul se realizează din str. Dr. Dimitrie Bagdazar numai pe relația de dreapta pe o lățime de 5,00 m si prin racordare cu raze de 3,00 m

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

 • -  utilități urbane:

o

alimentare cu apă nr.448/2010

alimentare cu energie electrică - nr. 30101000074/15.07.2010 gaze naturale - nr.3/0082/29.07.2010

telefonie- nr. 938/07.07.2010


o

o

o

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului nr.5934/22.07.2010

 • -  Poliția rutieră 776147/24.10.2010

 • -  Comisia Municipală pentru Transport și Sigui CATPL/34/09.12.2010

  t Circulației


 • -  Direcția Județeană pentru Cultura si Patrimoniu National Prahova- nr.

In ședința din data de 14.01.2011 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului

și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic parțiala de destinație urbanistica, din zona pentru cai de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modifi posterioare”, Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești, și coifi 14.01.2011, a fost avizată favorabil, cu următoarele condiții:

himbare aicatte irizona de ale si

14 dinV< ■ > V'

- Tratarea fațadei spre proprietatea de pe latura vestica(Dr. Bagdazar nr. 2), astfel încât aceasta sa fie similara cu restul

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal - „Schimbare parțiala de destinație urbanistica, din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe, si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”, Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești,, întocmit de arh. Lidia T. Ene, cu respectarea condițiilor din avizul C.T.A.T.U. nr. 014/14.01.2011.

ARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

VT7AT


SERVICIUL JURIDIC


SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


f


/A ,M£î J < • ► I • /T


y

h f

i 4


. . i.Z ;

Va va'" ! V

„Schimbare parțiala de destinație urbanistica din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare ”

Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești


, l . I p'          k

A

1 .

\\Z

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal


EXPUNERE DE MOTIVEBeneficiar: ARABADJIMARIA

Proiectant: arh. Lidia T. Ene

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal -„Schimbare parțiala de destinație urbanistica,din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”, Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești. Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-nei ARABADJI MARIA în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal - „Schimbare parțiala de destinație urbanistica, din zona cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”, StrDr. Dimitrie Bagdazar nr. 4, Ploiești, la solicitarea rinei ARABADJI MARJA., întocmit de arh. Lidia T. Ene.

COMISIA DE URBANISM


Elisabeta POPOVICI

Florin Lucian SICOIE

Carmen DUMITRU        ; C U:

-~-Puiu NEAGU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2

100008 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Organizație cu Sistem de Management al Calitatil Certificat ISO 9001

Certificat 1426 C


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L. Ploiești nr.126 / 2009MAI.20<1 \AVIZ

Nr. 014 DIN 14.01.2011

P.UZ. - „SCHIMBARE PARȚIALA DE DESTINAȚIE URBANISTICA, MAJORARE


INIȚIATORI:

4


ARABADJI MARIA


ELABORATOR: arh. Lidia T. Ene

 • a)

 • b)

 • c)


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde: piese scrise:          memoriu justificativ

piese desenate:      10 planșe

alte documente :

 • a.

 • b.

 • c.


d.

e

f.


Certificat de urbanism: nr.860/02.06.2010

Act de proprietate: contract de alipire nr. 4914/04.11.2009

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației CATPL/34/09.12.2010, alimentare cu apă (nr.448/2010), alimentare cu energie electrică (nr.30101000074/15.07.2010), alimentare cu gaze naturale ( nr. 3/0082/29.07.2010), Romtelecom (938/07.07.2010),Agenția pentru Protecția Mediului (nr.5934/22.07.2010), Poliție rutieră (776147/24.10.2010), Direcția județeană Prahova pentru Cultura si Patrimoniu Nationalf nr. /11.10.2010)

Taxă aviz C.T.A.T.U.: chit, seria PMPnr.286140/16.12.2010

Taxă R.U.R. :OPnr. 5/28.12.2010

Alte documente: -Reglementări stabilite, conform PUG:

 • -   U.T.R.—E9/CCri

terenul se încadrează în zona valorică A, conf. HCL 316/2002

St =632,00 mp

Terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă;

 • -   Utilizări permise:

 • >  Unitati ale intreprinderilor de transporturi teritoriale; parcaje publice; orice construcții sau amenajari adiacente cailor de circulație si in zona de protecție

acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala, cu avizul organelor specializate ale administrației publice;

Utilizări permise:

 • >  Construcții si amenajari pentru cai de comunicație rutiere, rețeaua de străzi inintravilan;                                                        t

Utilizări interzise:                                                     t

Orice construcție care prin amplasare, configurație săli buna desfășurare, organizare, a traficului pe drumurile pțib de accidente, in zona de siguranța si proiecție a drumurimf; Utilizări interzise:


Zz <1 v          •

§i:ploătare derdnje^

Bce sau prezintă rish

■- 11

b-


X -'   ' \

V, " \ ’•' \’

a

’H

_________________ ...,...            '\,y

> Locuințe si instituții publice, orice construcție care prin amplasare} emffâiiteoe sau iutfiice sau


li


exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile^ prezintă riscuri de accidente;


Prin documentația prezentată se propun:

> Plan Urbanistic Zonal „Schimbare parțiala destinație urbanistica din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare in vederea construirii unui spațiu comercial P+1

 • ■  P.O.T= 60%; C.U.T. - 1,2

• Retragerile fata de limitele laterale si fata de limita posterioare vor fi 0,00 m

 • ■  Accesul se realizează din str. Dr. Dimitrie Bagdazar numai pe relația de dreapta pe o lățime de 5,00 m si prin racordare cu raze de 3,00 m.


Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentația prezentata spre avizare.


în turna analizei, fn ședința din data de 14.01.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:

r

AVIZ FAVORABIL


Pentru


PLAN URBANISTIC ZONAL

„Schimbare parțiala destinație urbanistica din zona pentru cai de comunicație in zona de locuințe si instituții si servicii, majorare POT, modificare limite laterale si posterioare”

Str. Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 4


Cu următoarele condiții:

Tratarea fațadei spre proprietatea de pe latura vestica (Dr. Dimitrie Bagdazar nr. 2), astfel incat aceasta sa fie similara cu restul.


r:


Având: • - voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă” bțineri

 • - absențeARHITECT ȘEF,Serviciul Dezvoltare Urbană șj Metropolitană,2 I Ing. Daniela Croitorii

| 17.01.2011,3 exemplare