Hotărârea nr. 82/2011

Hotãrârea nr. 82 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restrictie temporarã de construire pentru extindere atelier auto, str. Sondelor nr. 62A, Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 82

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”

str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Puiu Neagu, Popovici Elisabeta, Dumitru Carmen, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. DRILLING SWISS S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire pentru extindere atelier auto”, str.Sondelor nr. 62A Ploiești;

/V

In baza Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 015 din 14.01.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”, str.Sondelor nr. 62A, Ploiești, la solicitarea S.C. DRILLING SWISS S.R.L. cu condiția respectării avizului nr. 015 din 14.01.2011 al CTATU, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietatea S.C. DRILLING SWISS S.R.L.., având suprafața de 1356,00 mp.conform Contract de vanzare-cumparare nr. 804/28.05.2010

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 28 februarie 2011

/

t                                                  h

Președinte ședința, AdinaGlîedr'ghe


/ / f         /

g

Contrasemnează Seereftar, Oana Cristina IacoD

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEPrivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto” str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

Beneficiar : S.C. DRILLING SWISS S.R.L.

Proiectant: arh. Andreea Ioana Aluchi

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu -“Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”, str.Sondelor nr. 62A, Ploiești, întocmit de arh.Andreea Ioana Aluchi.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. DRILLING SWISS S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se ridicarea restricțiilor de construire impuse până la elaborarea unei documentații de urbanism PUD/PUZ, respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”, str.Sondelor nr. 62A, Ploiești, la solicitarea S.C. DRILLING SWISS S.R.L., întocmit de arh.Andreea Ioana Aluchi.Puiu NEAGU
ROMÂNIA

SE APROBĂ

• «.JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto” str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

Beneficiar : S.C. DRILLING SWISS S.R.L.

Proiectant: arh. Andreea Ioana Aluchi

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești — Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”, str.Sondelor nr. 62A, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. DRILLING SWISS S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietatea S.C. DRILLING SWISS S.R.L., având suprafața de 1356,00 mp conform contract de vanzare-cumparare nr. 804 din 28.05.2010.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:

 • > amplasament: UTR-V-10

 • > destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale :

o L — zona pentru locuințe;

o Ls- locuințe in zona cu protecție sanitara;

o LSC- locuințe de serviciu, colonii.

 • > are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

 • > funcțiunea dominanta : locuințe individuale cu regim mic de inaltime, locuințe de serviciu;

 • > funcțiuni complementare: instituții si servicii complexe, activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi, scuaruri;

 • > se încadrează în zonă valorică C, conform H.C.L. 316/2002.

 • > POT = 80%

 • > CUT = 2,5 ;


dispune de acces la str. Sondelor

regim de înălțime - mixt                           *     '?> ?

Utilizări permise :                                          / -

o Locuințe, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț; activitati nepoluante; activitati industriale nepoluante, depozite si anexe industriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari.

Utilizări interzise :

o Unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada.

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1697 din

10.10.2010

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice pentru ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto.

In urma analizei documentației elaborate de către arh. Andreea Ioana Aluchi constatăm:

 • - POT propus — 80,00%

 • - CUTpropus = 2,5

 • - Amplasarea construcției se va face prin extinderea corpului C2, in conformitate cu reglementările PUG aprobat, respectiv, 3,0 m fata de aliniamentul stradal si 0,90 m fata de limita laterala nordica.

 • - Regim de inaltime: parter inalt

 • - Se menține accesul carosabil si pietonal din str. Sondelor.

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu apă și canalizare : nr.722/2010

o alimentare cu energie electrică : nr.6735/06.12.2010

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.l 1384/13.12.2010

 • -   altele:

o Comisia Municipală ptr.Transport: CATPL/101/10.12.2010

o Poliția Rutieră: nr.776227/17.11.2010

în ședința din data de 14.01.2011 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”, str.Sondelor nr. 62A, Ploiești și conform avizului nr. 015 din 14.01.2011, a fost avizată favorabil.

a

<_ •’ '***

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu - “RgWare vrestrictie x                                x                                                                                .L                      A ■*

J Ploiești,


temporara de construire pentru extindere atelier auto”, str. Sondelor nr.62'A întocmit de arh. Andreea Ioana Aluchi


ing.Rita Mrfrce


DIRECTOR ADJ. D.G.D.U.,

AGU


ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘIROPOLITANĂ ariei DUMITRULUCRAREA:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100008-Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244/513829


COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM^^ constituită conform H.C.L. Ploiești nr.126 / 2009


AMPLASAMENT:


INIȚIATORI :


ELABORATOR:


AVIZ


Nr. 015 DIN 14.01.2011P.U.D. - „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PENTRU EXTINDERE ATELIER AUTO ”


Str. Sondelor nr. 62A , Ploiești


SC DRILLING SW1SS SRL


arti. Andreea Ioana Aluchi


Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :          memoriu justificativ

 • b)  piese desenate :       6 planșe

 • c)  alte documente:

a. Certificat de urbanism: nr.1697/20.10.2010


b.


 • d.

 • e.


Act de proprietate: contract de vanzare-cumparare nr. 804/28.05.2010

Avize solicitate prin Certificat de urbanism: Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației CATPL/101/10.12.2010, alimentare cu apă (nr.722/2010), alimentare cu energie electrică (nr.6735/06.12.2010), Agenția pentru Protecția Mediului (nr. 11384/13.12.2010), Poliție rutieră (776227/17.11.2010);

Taxă aviz C.T.A.T.U.: chit, seria PMPnr.005847/07.01.2011

Alte documente: -


> Reglementări stabilite, conform PUG:

-   U.T.R.-V10


terenul se încadrează în zona valorică C, conf. HCL 316/2002

St =1356,00 mp

Terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă;

Utilizări permise:

> Locuințe, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale, comerț; activitati nepoluante; activitati industriale nepoluante, depozite si anexe induatriale, spatii verzi, plantații de protecție, circulații, parcari;

Utilizări interzise:


Unitati economice poluante si care generează trafic intens; construcții pe parcele


care nu indeplinesc condiții de suprafața minima si front la strada;


> Prin documentația prezentată se propun :

> „Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto”

- P.O.T = 80% ; C.U.T. = 2,5


O'


Ing. Daniela Croitoru


17.01.2011,3 exemplaretmni


Aviz C.T.A.T.U. nr.015

14.01.2011


Amplasarea construcției se va face prin extin conformitate cu reglementările PUG aprobat, re aliniamentul stradal si 0,90 m fata de limita lateralarjjortjjCc Regim de inaltime: parter inalt

Se menține accesul carosabil si pietonal din str. Sondelor:.

Elaboratorul si beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitate inscrisurilor cuprinse in documentația prezentata spre avizare
C2, in a de


citatea


si. veri

-■

în urma analizei, în ședința din data de 14.01.2011, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism acordă:


AVIZ FAVORABIL

Pentru

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Ridicare restricție temporara de construire pentru extindere atelier auto” Str. Sondelor nr. 62A


Având:

8"

- voturi „pentru"

n

n

- voturi „împotrivă

K

n

- abțineri

1”

J) 1

- absențeARHITECT ȘEF,

arh. Simona Elena MUNTEANU
Serviciul Dezvoltare Urbană și Metropolitană, e/ DUMITRU• * —’ 1      • ■ .  * W* b   * a - 1 *5 1 A.    4 > •* M     * ’’    * * 1     e.R J'm'V J 1*'' ' ' n   <                i *                        i •                           ‘.

2 Ing. Dantela Croitoru

17.01.2011,3 exemplare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                g*

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4                                    i

Li'

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricție temporară de construire pentru extindere atelier auto” str. Sondelor nr. 62A, Ploiești

și a constatat:


PREȘEDINTE, Elisabeta Popovici /W

Data: 7 ' u ? , 2o4)